A KELER Zrt. Díjszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KELER Zrt. Díjszabályzata"

Átírás

1 Törölt: 9 Törölt: március 29. Törölt: 38 Törölt: június 27. Törölt: H-EN-III-1066 Törölt: augusztus 01 A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta:../2012. sz. határozatával napján és /2012. számú határozatával napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: /2012. sz. határozat. napján

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 I. Számlanyitási, számlavezetési, értékpapír-letéti és-nyilvántartási díjtételek 5 II. Szabályozott piaci ügyletek, gázpiaci ügyletek és árampiaci ügyletek elszámolási díjtételei 8 Gázpiac 11 Árampiac 12 III. Tranzakciós díjtételek 16 IV. Elektronikus kommunikációs díjtételek 23 V. Egyéb szolgáltatási díjtételek 24 VI. Kibocsátói díjtételek 25 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK sz. melléklet sz. melléklet 31 A KELER Zrt. Díjszabályzata 2/32

3 Formázott: Betűtípus: Arial, 10 pt Formázott: Betűtípus: Arial, 10 pt Formázott: Nem Kiemelt Törölt: Kft Törölt: 0 Törölt: A jelen Díjszabályzat hatálybalépését megelőzően kötött és a hatályba lépéskor még fennálló bankszámlavezetési szerződéssel r endelkező Ügyfelek esetében a Díjszabályzat módosításai án lépnek hatályba Formázott: Kiemelt Formázott: Sorkizárt Törölt: Törölt: 14., valamint Törölt: 1 13 Törölt: és ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Általános szabályok A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (továbbiakban KELER) által alkalmazott sávos díjkedvezmények (discounts) és azok feltételei jelen Szabályzat fejezeteiben kerülnek részletezésre. A KELER nem alkalmaz utólagos díjkedvezményeket (rebates). Díjfizetés havonta utólag, a KELER által a tárgyhót követő 1. munkanapon kiállított számla alapján történik. A KELER díjait terhelő tranzakciós illetéket a KELER teljes mértékben átterheli Ügyfeleire és azt a díjak megterhelésével egyidejűleg szedi be. A tárgyhót megelőző hónapban kimutatott fizetési műveleteket terhelő tranzakciós illetéket a KELER a tárgyhónapban, utólag terheli. A KELER a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti.) szereplő összes esetben felszámítja a tranzakciós illetéket, olyan esetben is, amely fizetési művelet vonatkozásában díjat nem számít fel. A nemteljesítési alapdíjat a nemteljesítést követő 3 elszámolási napon belül a II. 4. pont szerint számlázza a KELER. A számla tartalmaz minden az adott tárgyhónapban a KELER és a KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. (továbbiakban: KELER KSZF) által teljesített szolgáltatást a 2. pontban külön nevesített esetek kivételével. A számla kibocsátása és kezelése az időszakos elszámolás szabályai szerint történik május 1-től az Ügyféllel kötött ellenkező tartalmú megállapodás hiányában a KELER a fizetendő díjakról elektronikus számlát állít ki az Ügyfél részére. Az elektronikus számlát, amely fokozott biztonsági aláírással ellátott a KELER útján küldi meg az Ügyfél részére. A kibocsátó személyes közreműködésével végrehajtandó demat esemény időpontjának 3 munkanapon belüli lemondása, meghiúsulása esetén a KELER, a demat eseményre (keletkeztetés, rábocsátás, törlés) megállapított díjat felszámítja. A Kibocsátó kivételével, a pénzforgalmi számlával rendelkező számlatulajdonos esetében a KELER a számla megküldésével egyidejűleg - az ügyfél felhatalmazása alapján - megterheli az ügyfél számláját a KELER és a KELER KSZF esedékes díjaival. A pénzforgalmi számlával nem rendelkező Ügyfél a kibocsátó kivételével esetében a díjfizetés átutalással történik, amelynek határideje a hónap 7. munkanapja. A jelen Díjszabályzatban felsorolt szolgáltatási díjtételek áfa-mentesek. Kivételt képeznek ez alól azok a díjak, melyekben az áfa külön megjelölésű. A díjmeghatározásokban szereplő egy bázispont (bp) a százalékpont egy század része (1 bp = 0,01%).. 2. Az általános szabálytól eltérő díjfizetés A VI. fejezet 1., valamint pontjában rögzített szolgáltatások díjait a Kibocsátó a KELER által végzett szolgáltatás napjáig (előre) köteles kifizetni. Az előre fizetett díjakról- amennyiben a díj befizetője és a szolgáltatás egyértelműen beazonosítható a KELER előlegszámlát állít ki. Az eisinen és az edemat-on igénybevett szolgáltatás bankkártyával fizetendő. A VI. fejezet pontjában meghatározott szolgáltatások díjait a Kibocsátó a KELER által a szolgáltatást követő hónap első munkanapján kiállított számla alapján fizeti ki. Az értékpapírok esetében a társasági események lebonyolítására vonatkozóan a KELER jogosult a kibocsátóval összetett szolgáltatáscsomagra vonatkozóan a szabályzat tételes díjaitól eltérő, egyösszegű (egyedi) díjban megállapodni. A jelen Szabályzatban nem rögzített szolgáltatások díjait a KELER egyedileg határozza meg. A KELER Zrt. Díjszabályzata 3/32

4 Formázott: Betűtípus: Arial, 10 pt, Betűszín: Automatikus Formázott: Sorkizárt Törölt: pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Törölt: ) A KELER bizonyos szervezetekkel megállapodásokat kötött és köthet a KELER-ben felszámítandó letéti díj, számlavezetési díj, illetve egyéb díjak átvállalásáról. Ezen szervezetek által kibocsátott értékpapírok esetén a KELER a szolgáltatást igénybevevőknek a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően nem számol fel díjat. Az értékpapírok listáját a listában beállt minden változáskor a KELER közzéteszi a honlapon. A KELER e szabályzat I. fejezetében, valamint a III. fejezet 11. pontjában meghatározott díjtételektől a szolgáltatást igénybevevőkkel kötött egyedi megállapodások alapján eltérhet. Újonnan bevezetett határidős és opciós kontraktus esetében a fizetendő díjat a KELER határozza meg az adott kontraktus értékével arányosan. Amennyiben a KELER külföldi és/vagy nemzetközi letétkezelőknél vezetett értékpapírszámláira vonatkozóan új piacra nyújt szolgáltatást, vagy a letétkezelők újabb szolgáltatást hirdetnek meg, akkor annak a KELER ügyfélköre számára ezt, valamint az arra vonatkozó díjtételek meghatározását a KELER végzi el. Az így megállapított díjat az Igazgatóság következő ülésén hagyja jóvá. Amennyiben a Kibocsátó megszűntetésére vonatkozó cégeljárás során, az értékpapír-sorozatra vonatkozó törlési instrukció mellett igazolásra kerül a Társaság fizetésképtelensége, a Társaság cégjegyzékből történő jogerős törlését követően a KELER díjmentesen végzi el az adott Társaság által kibocsátott dematerializált értékpapír-sorozatok számlákról való törlését. A KELER a Pti. 3. (1) bekezdése szerinti fizetési műveletek után a jelen szabályzatban szereplő díjakat módosítja a pénzügyi tranzakciós illeték mértékével. A Pti. 3. (4) bekezdésében meghatározott esetekben a tranzakció mentes a tranzakciós illetékfizetési kötelezettség alól. Az illetékfizetés alapját a Pti. 6. (1) bekezdése határozza meg. A KELER, a tranzakciós illeték alapjául szolgáló fizetési műveletekről napi számlakivonatán értesíti az ügyfelet, amelynek áthárítása a havi díjszámítás keretében, egy összegben történik. 3. Késedelmi kamat A Díjszabályzatban meghatározott díjak, valamint a KELER-rel szemben az Általános Üzletszabályzat alapján bármilyen jogcímen fennálló követelés késedelmes fizetése esetén a KELER késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 4. A KELER KSZF garanciavállalási díja A KELER, a KELER KSZF által garantált ügyletek után kiszámlázott és beszedett közvetített szolgáltatási díjakat havonta továbbutalja a KELER KSZF-nek, a KELER és a KELER KSZF között létrejött együttműködési megállapodás alapján. A KELER Zrt. Díjszabályzata 4/32

5 I. Számlanyitási, számlavezetési, értékpapír-letéti ésnyilvántartási díjtételek Számlanyitás Számlanyitási szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód 1. Értékpapírszámla Díjmentes Pénzforgalmi számla-nyitás Devizaszámla Egyedi értékpapír számla Ft kézi 2. Értékpapíralszámla-nyitás 500 Ft/ISIN/alszámla Megjegyzés: A díjtétel egy értékpapír (ISIN) valamely alszámlán első alkalommal történő jóváírásakor kerül felszámításra. A díjtétel nem vonatkozik az S00000 és M00000 jelölésű alszámlákra. Számlavezetés Számlavezetési szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód 3. Értékpapírszámla-vezetés Ft/főszámla/hó 5.3. A9 4. Pénzforgalmi számlavezetés Ft/ügyfél/hó Devizaszámla-vezetés Ft/ügyfél/hó 5.7. N25 Értékpapír-letétkezelés és -nyilvántartás A díjszámításhoz használt képlet: Fizetendő havi díj = Átlagos napi portfólió érték a tárgyhóban * a napok számával a tárgyhó során * (sáv szerinti) díjtétel 365 Megjegyzés: A KELER az értékpapír, díjszámításhoz és sáv szerinti besoroláshoz használt átlagos napi portfólió értékének meghatározásakor hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében a névértéket, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírra a hó végi piaci záróárfolyamot, illetve közraktári jegy esetében a közraktári jegyre feltüntetett összértéket alkalmazza. A hó végi piaci záróárfolyamok meghatározásának alapja: a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír esetében a tőzsdei záróárfolyam; befektetési jegyekre az Alap által a hónap utolsó munkanapján közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték; az OTC-piacon szereplő értékpapír esetében annak névértéke; külföldi (BÉT-re be nem vezetett) értékpapírra a (külföldi) számlavezető által meghatározott piaci árfolyam érvényes. Külföldi értékpapír esetében, a (külföldi) számlavezető által egy adott értékpapírra vonatkozó devizában szolgáltatott piaci árfolyamot, vagy devizában kifejezett névértéket a KELER a tárgyhó utolsó munkanapjának MNB deviza-középárfolyamán forintosítja, illetve MNB ennek hiányában az adott devizának a Reuters által közzétett, euróhoz viszonyított záró keresztárfolyamán keresztül forintosítja. A portfólióérték-alapú sávokban feltüntetett, nyomdai úton előállított értékpapír letéti, illetve dematerializált értékpapír nyilvántartási díjtételeinek alkalmazásakor a KELER az átlagos napi portfolióérték alapján mindig a megfelelő sáv(ok) szerinti díjtétel(eke)t veszi figyelembe. Például egy átlagos napi 250 Mrd Ft értékű dematerializált részvényportfólió esetén 100 Mrd Ft erejéig a legalsó sávnak megfelelő, legmagasabb díjtételt; újabb 100 Mrd Ft erejéig az eggyel magasabb sávnak megfelelő, eggyel kedvezőbb díjtételt; végül a fennmaradó 50 Mrd Ft erejéig a még további eggyel magasabb sáv szerinti még kedvezőbb díjtételt alkalmazza a számítás során. A KELER Zrt. Díjszabályzata 5/32

6 Ép. letétkezelési és nyilvántartási szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód 6. Nyomdai úton előállított értékpapír letétkezelés AA 6.1. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Ft 100 Mrd Ft 1,50 bp/év+ ÁFA AB 100 Mrd Ft 200 Mrd Ft 1,20 bp/év+ ÁFA AC 200 Mrd Ft 400 Mrd Ft 1,00 bp/év+ ÁFA AD 400 Mrd Ft fölött 0,80 bp/év+ ÁFA AE 6.2. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír 4.1. AF 0 Ft 100 Mrd Ft 1,50 bp/év+ ÁFA AG 100 Mrd Ft 200 Mrd Ft 1,30 bp/év+ ÁFA AH 200 Mrd Ft 400 Mrd Ft 1,20 bp/év + ÁFA AI 400 Mrd Ft fölött 1,00 bp/év+ ÁFA AJ 6.3. Egyedi letétkezelés 1,50 bp/év+ ÁFA DA 7. Dematerializált értékpapír nyilvántartás AK 7.1. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Ft 100 Mrd Ft 0,85 bp/év AM 100 Mrd Ft 1000 Mrd Ft 0,65 bp/év AN 1000 Mrd Ft fölött 0,6 bp/év AO 7.2. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír 3.4. AP 0 Ft 100 Mrd Ft 0,85 bp/év AR 100 Mrd Ft 1000 Mrd Ft 0,65 bp/év AS 1000 Mrd Ft fölött 0,6 bp/év AU Nagyrészvényes részvénytulajdon 0,45 bp/év 3.4. FA Megjegyzés: A KELER a nagyrészvényes részvénytulajdonára vonatkozó díjtételt (7.2.1.) az alábbi feltételek mellett alkalmazza: a letétkezelő és a részvényes közös kérelmére a felek a KELER-rel külön megállapodást kötnek a részvényes részvénykönyvben regisztrált tulajdoni aránya legalább 10% az adott társaság(ok)ban a részvénysorozat(ok) a BÉT értékpapírlistáján szerepel(nek) a portfólió átlagos napi értéke a tárgyhó során részvényenként legalább 100 Mrd Ft az értékpapírok az adott részvény(ek)re vonatkozó nevesített alszámlá(ko)n kerülnek nyilvántartásra Ép. letétkezelési és nyilvántartási szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód 8. Felelős őrzés Dematerializált értékpapír felelős őrzése 3 bp/év FC 8.2. Nyomdai úton előállított értékpapír felelős őrzése 3 bp/év+áfa AW 9. Külföldi értékpapír nyilvántartás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. sz. melléklet 45/BB/BC/ BD/BE/BF/ BG/BH/ BI/BJ/BK 9.2. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír 1. sz. melléklet 46/BL/BM/ BN/BO/BP/ BR/ BS BT/BU/BV Megjegyzés: A KELER fenntartja a jogot, hogy az általa választott (külföldi) számlavezető egyes célországokra vonatkozó eltérő díjszabása esetén a fenti díjakat módosítsa. A KELER Zrt. Díjszabályzata 6/32

7 Példa Értékpapír-letétkezelési és -nyilvántartási díjak számítása Egy értékpapír (al)számlán egy 30 napból álló hónap során a nyilvántartott értékpapír-állományok átlagos napi értéke a következő: Dematerializált értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír Ebből nagyrészvényes részvénytulajdon 250 Mrd Ft 250 Mrd Ft 100 Mrd Ft Külföldi értékpapírok Nemzetközi kötvény (XS) 20 Mrd Ft Az adott értékpapír (al)számla után fizetendő havi díj: Ft Példa Állomány Díjtétel Fizetendő díj Dematerializált értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 100 Mrd Ft 0,85 bp / év Ft 150 Mrd Ft 0,65 bp / év Ft Összesen 250 Mrd Ft Ft Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír 100 Mrd Ft 0,85 bp / év Ft 50 Mrd Ft 0,65 bp / év Ft Nagyrészvényes részvénytulajdon 100 Mrd Ft 0,45 bp / év Ft Összesen 250 Mrd Ft Ft Külföldi értékpapírok Nemzetközi kötvény (XS) 20 Mrd Ft 2,50 bp / év Ft Összesen 20 Mrd Ft Ft Értékpapír nyilvántartás összesen Ft A KELER Zrt. Díjszabályzata 7/32

8 II. Szabályozott piaci ügyletek, gázpiaci ügyletek és árampiaci ügyletek elszámolási díjtételei KLÍRING DÍJAK Azonnali piac, BÉTa piac és MTS piac 1. Azonnali piaci, BÉTa piaci és MTS piaci Díj ÁÜSZ Kód szolgáltatás 1.1. Multinet ügylet klíringdíja* 23 Ft/tranzakció 6.5. E17/E BÉT fix és aukciós ügylet elszámolás Nem T napon (- valós időben) elszámolandó ügylet 750 Ft/tranzakció BA/C0 Megjegyzés: A díjtételeket a KELER az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja. *Megjegyzés: A klíring díjtételeket a KELER forint- és devizaalapú ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja. Példa Azonnali piaci, BÉTa piaci és MTS piaci elszámolási és nemteljesítési díjak számítása Egy a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező Ügyfél a következő tranzakciókat bonyolította le a hónap során: Multinet ügylet 1000 db (MOL eladás) BÉT fix és aukciós (nem valós 4 db (3 vétel + 1 eladás) időben elszámolandó)ügylet Bruttó elvű tőzsdei ügylet pénzügyi elszámolás 3 db Multinet értékpapír nemteljesítés (SD napon14:00-kor indult és SD+1 nap kor fejeződött be, ezért az Értékpapír nemteljesítési alapdíj és az Értékpapír nemteljesítési pótdíjat 2 napra került kiszámításra) 1 db (1 Mrd Ft értékben) Az Ügyfél által fizetendő díj számítása (550,00 bp / év MNB-alapkamat mellett): Tranzakció típusa Tranzakciók száma Díjtétel Fizetendő díj Multinet ügylet klíring 1000 db 23 Ft / tranzakció Ft Multinet ügylet értékpapír settlement 1 db 600 Ft /tranzakció 600 Ft BÉT fix és aukciós (nem valós időben elszámolandó) 4 db 750 Ft / tranzakció Ft ügylet elszámolása Bruttó elvű tőzsdei ügylet pénzügyi elszámolása (II.22. pont szerint) 3 db 330 Ft / tranzakció 990 Ft Multinet értékpapír nemteljesítés 1 db Ft / alkalom Ft 1 db Értékpapír nemteljesítési alapdíj Ft / nap + 2*500000= Ft 1 db Értékpapír nemteljesítési pótdíj 550,00 bp / év ( *0,55%*2*2)/365= Ft Költség összesen Ft Derivatív piac Pozíciózárás minden, a nyitott pozíció lezárását eredményező ügylet. A day trade díjtételek a KELER ugyanazon a napon, tőzsdei üzletkötés alapján létrejött ellentétes irányú, nyitott kötésállományt nem befolyásoló, azonos típusú határidős vagy opciós ügyletek eladási oldala után kerülnek felszámításra. A KELER Zrt. Díjszabályzata 8/32

9 Derivatív piaci szolgáltatás Díj ÁÜSZ 2. Kamatkontraktusok Pozíciónyitás 0,74 Ft/kontraktus D40/D37 Pozíciózárás 0,74 Ft/kontraktus D51/D38 MÁK-kontraktus fizikai teljesítése 2,23 Ft/ kontraktus E13 Day trade 1,52 Ft/kontraktus D53/D41 Kód Megjegyzés: A díjtételek 1 millió forintos kontraktusméretre minden típusú betéti és hitelkamati pozícióra vonatkoznak. Ettől eltérő kontraktusméret esetén a díj ezzel arányosan változik. Derivatív piaci szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód 3. Devizakontraktusok Minden nem 1 hetes lejáratú kontraktus Pozíciónyitás 0,102 bp/kontraktus D55 Pozíciózárás 0,102 bp/kontraktus D57 Day trade 1,52 Ft/kontraktus D59 1 hetes lejáratú kontraktusok Pozíciónyitás 0,033 bp/kontraktus D92 Pozíciózárás 0,033 bp/kontraktus D94 Day trade 0,76 Ft/kontraktus D93 Megjegyzés: A pozíciónyitás-, illetve zárás kontraktusonkénti díjait a KELER félévente, január 1-i, illetve július 1-i hatállyal felülvizsgálja és Elszámolóházi leiratban hirdeti meg. A kontraktusonkénti díjak a bp-ban feltüntetett díjtételek egyes kontraktusok értékére történő alkalmazásával a kerekítés általános szabályai szerint (egy tizedesre kerekítve kerülnek meghatározásra. Az egyes kontraktusértékek megállapításának alapja a december 15-i, illetve június 15-i MNB által meghirdetett árfolyam. A KELER fenntartja a jogot, hogy 10%-ot meghaladó ármozgás esetén a kontraktusonkénti díjakat soron kívül felülvizsgálja. Derivatív piaci szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód 4. Áruszekció , Határidős gabona kontraktusok Pozíciónyitás 43 Ft/kontraktus D22 Pozíciózárás 43 Ft/kontraktus D23 Fizikai teljesítés ( ) 393 Ft/ D24 kontraktus Day trade 19 Ft/kontraktus D Ammóniumnitrát kontraktusok Pozíciónyitás 9 Ft/kontraktus D99 Pozíciózárás 9 Ft/kontraktus D99 Fizikai teljesítés (9 +70) 79 Ft / D99 kontraktus Day trade 3,8 Ft/kontraktus D99 5. Derivatív piaci szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód Határidős részvényhez kapcsolódó kontraktusok BUX és BUMIX Pozíciónyitás 2 Ft/kontraktus D30 Pozíciózárás 2 Ft/kontraktus D31 Day trade 1,14 Ft/kontraktus D32 Egyedi részvény Pozíciónyitás 2 Ft/kontraktus D33 Pozíciózárás 2 Ft/kontraktus D34 Fizikai teljesítés (2+28) 30 Ft/ kontraktus D35 Day trade 1,14 Ft/kontraktus D36 Derivatív piaci szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód A KELER Zrt. Díjszabályzata 9/32

10 6. Opciós kontraktusok Adott ügyletkör határidős kontraktusára Pozíciónyitás megállapított pozíciónyitási díj Adott ügyletkör határidős kontraktusára Pozíciózárás megállapított pozíciózárási díj Adott ügyletkör határidős kontraktusára Opciólehívás megállapított pozíciózárási díj Day trade 3,8 Ft/kontraktus D64/D66 D67/D87 D68/D70 D71/D88 D74/D75 D89/D72 D78/D79 D90/D76 Derivatív piaci szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód 7. Stornó és javítóügyletek Adott kontraktusra megállapított pozíciónyitási és zárási E11 díj 8. Egyéb, elektronikusan benyújtott instrukció alapján végzett klíringszolgáltatások Delivery csere 350 Ft/kontraktus D Fizikai szállítás igazolása 350 Ft/kontraktus D Fizikai feladás 350 Ft/kontraktus E05 Adott kontraktusra D80 megállapított 8.4. Pozíció átvétel D82/D83/D84 pozíciónyitási díj D85/D Pozícióátadás Adott kontraktusra megállapított pozíciózárási díj D51/D57/D94 D23/D99/D27 D31/D34/D68 D70/D71/D88 D38 Derivatív piaci szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód 8.6. Pozíciózárási kérelem Adott kontraktusra megállapított E07 pozíciózárási díj 8.7. Üzletkötés-allokáció Díjmentes Pozícióvezetési számla (PVE) nyitás 124 Ft E Pozícióvezetési számla (PVE) módosítás 62 Ft E09 9. Faxon vagy papíralapon beadott egyéb klíringszolgáltatásra vonatkozó instrukció az allokálás kivételével 9.1. Faxon vagy papíralapon beadott allokálás az elektronikusan beadott instrukcióra megállapított díj 300 %-a Adott kontraktusra megállapított pozíciónyitási díj 300 %-a E02 D96/D98/D01 D06/E04/E06 E08/E10/D04 D03/D05/D02 D31/D34/D68 D70/D71/D88 D38/D51/D57 D94/D23/D99 D27 Példa - Derivatív piaci elszámolási díjak számítása Egy a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfél a következő tranzakciókat bonyolította le a hónap során: A napi nettó árkülönbözet pozitív, így a jóváírás után pénzügyi settlement díj fizetési kötelezettség nincs. Üzletkötések (pozíciónyitás): H.EUR/PLN 5 kontraktus H.BUX 2 kontraktus H.KUKORICA 3 kontraktus O.OTP 2 kontraktus Pozíció átadás másik taghoz (pozíciózárás): H.EUR/PLN 2 kontraktus H.BUX 1 kontraktus A KELER Zrt. Díjszabályzata 10/32

11 O.OTP 1 kontraktus Önkötés (day-trade): H.EUR/PLN 3 kontraktus H.BUX 10 kontraktus O.OTP 4 kontraktus Opció lehívás: O.OTP 2 kontraktus Delivery sorsolás (fizikai teljesítés+pozíciózárás) H.KUKORICA 4 kontraktus Az ügyfél által fizetendő díj számítása: Példa Kontraktus Díjtétel Fizetendő díj Devizakontraktusok Nem 1 hetes lejáratú kontraktus pl. H.EUR/PLN (EUR árfolyam: 275,-) Pozíciónyitás 5 0,102 bp/kontraktus (2,8 Ft/kontraktus) 14 Ft Pozíciózárás 2 0,102 bp/kontraktus (2,8 Ft kontraktus) 5,6 Ft Day-trade 3 1,52 Ft/kontraktus 4,56 Ft Összesen 10 24,16 Ft Határidős részvény/h.bux Pozíciónyitás 2 2 Ft/kontraktus 4 Ft Pozíciózárás 1 2 Ft/kontraktus 2 Ft Day-trade 10 1,14 Ft/kontraktus 11,4 Ft Összesen 13 17,4 Ft Áruszekció/H.KUKORICA Pozíciónyitás 3 43 Ft/kontraktus 129 Ft Pozíciózárás 4 43 Ft/kontraktus 172 Ft Fizikai teljesítés 4 (43+350) 393 Ft/kontraktus 1400 Ft Összesen Ft Opciós kontraktusok (részvény)/o.otp Pozíciónyitás 2 2 Ft/kontraktus 4 Ft Pozíciózárás 1 2 Ft/kontraktus 2 Ft Opció lehívás 2 2 Ft/kontraktus 4 Ft Day-trade 4 3,8 Ft/kontraktus 15,2 Ft Összesen 9 25,2 Ft Összesen ,76 Ft Gázpiac Szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód 10. Egyszeri belépési díj ,- Ft 7.1. G09 /klíringtag/ szolgáltatás igénybevételét megelőzően 11. Forgalmi díj* 0,0011 Ft/MJ G01 G03 G05 G07 Megjegyzés: a forgalmi díj fizetése havonta utólag a korrekciós adatok elszámolását követően KELER által kiállított számla alapján történik. *Megjegyzés: A díjtételeket a KELER a gázpiaci és a korrekciós egyensúlytalansági ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámolja A KELER Zrt. Díjszabályzata 11/32

12 Törölt: Ügyletkötések: MGP eladás MJ KAP vétel MJ HEG eladás MJ MGPEGY vétel MJ MGP eladás MJ MGPEGY vétel MJ Összesen: MJ Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér Törölt: 2 Törölt: Törölt: Törölt: Törölt: 1 185,8 Törölt: 2 Törölt: 3 499,26 Ft Törölt: Törölt: Ft4 099,26 Törölt: Formázott: Nem Kiemelt Törölt: 0 Formázott: Nem Kiemelt Formázott: Nem Kiemelt Formázott: Nem Kiemelt Törölt: Formázott: Nem Kiemelt Formázott: Nem Kiemelt Törölt: 0 Formázott: Betűtípus: 8 pt, Félkövér Formázott: Betűtípus: 8 pt, Félkövér Törölt: 4 179,26 Formázott: Betűtípus: 8 pt, Félkövér, Nem Kiemelt Formázott: Betűtípus: Félkövér Formázott: Betűtípus: 8 pt, Félkövér, Nem Kiemelt Formázott: Betűtípus: 8 pt, Félkövér Törölt: ,8 Ft Törölt: ,06 Példa Gázpiaci elszámolási és nemteljesítési díjak számítása Egy gázpiaci klíringtag egy gázhónapra az alábbi ügyleteket köti a gázpiacon, és a KELER által létrehozott egyensúlytalansági ügyletei keletkezik: Ügyletkötés napja Ügylet Ügylet iránya Mennyiség (MJ) Ár (Ft/MJ) Ügyletérték MGP eladás ,13 Ft KAP vétel ,12 Ft HEG eladás ,12 Ft MGPEGY vétel ,13 Ft MGP eladás ,89 Ft MGPEGY vétel ,89 Ft Tranzakciós illeték Összesen: ,6 Gázpiaci ügylet pénzügyi elszámolása Gázpiaci pénzügyi nemteljesítés Tranzakciós illeték mértéke: Az Ügyfél által fizetendő díj számítása: 1 db 1 db tranzakciós illeték alapjának 0,2 %-a, max Ft Tranzakció típusa Tranzakciók értéke / száma Díjtétel Tranzakciós illeték Fizetendő díj (díj+tranzakciós illeték) Forgalmi díj MJ 0,0011 Ft/MJ 0 Ft 1 222,1 Ft Gázpiaci ügylet pénzügyi 1 db 600 Ft / tranzakció 230,6 Ft 830,6 Ft settlement díja Nemteljesítési alapdíj 1 db Ft / 600 Ft Ft tranzakció Késedelmi díj 1 db Ft / alkalom 80 Ft Ft Költség összesen 910,6 Ft ,7 Ft Árampiac Szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód 12. Forgalmi díj a másnapi piacon* 7.2 kézi számla Évi 0,5 TWh-ig** 1,7 Ft/MWh 0,5-1 TWh között** 1,3 Ft/MWh 1 TWh fölött** 1,1 Ft/MWh Forgalmi díj a határidős fizikai piacon* 7.2 kézi számla Évi 0,5 TWh-ig*** 0,85 Ft/MWh 0,5-1 TWh között*** 0,65 Ft/MWh 1 TWh fölött** 0,55 Ft/MWh Fizikai határidős árampiaci termékek fizikai teljesítése* Évi 0,5 TWh-ig** 1,7 Ft/MWh 0,5-1 TWh között** 1,3 Ft/MWh 7.2 kézi számla 1 TWh fölött** 1,1 Ft/MWh *Megjegyzés: A díjtételeket a KELER KSZF az árampiaci kereskedett ügyletek után az eladási és a vételi ügyletekre egyaránt felszámítja. **Megjegyzés: A sávos díjtétel alkalmazása a naptári éven belül az árampiaci kereskedő által megkötött fizikai szállítású ügyletek összesített forgalma alapján kerül meghatározásra. A másnapi piaci ügyletekből eredő fizikai szállítás és a határidős ügyletből eredő fizikai szállítás együttesen kerül figyelembevételre. ***Megjegyzés: A sávos díjtétel alkalmazása a naptári éven belül az árampiaci kereskedő által megkötött határidős ügyletek összesített forgalma alapján kerül meghatározásra. Példa Árampiaci elszámolási és nemteljesítési díjak számítása Egy árampiaci alklíringtag egy napra az alábbi ügyleteket köti a másnapi árampiacon: A KELER Zrt. Díjszabályzata 12/32

13 Formázott: Betűtípus: Félkövér Törölt: Ü Formázott: Nem Kiemelt Formázott: Betűtípus: Félkövér Formázott: Középre zárt Formázott: Betűtípus: Félkövér Formázott: Betűtípus: Félkövér Formázott: Betűtípus: Félkövér Formázott: Balra zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Betűszín: Vörös Formázott: Balra zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Balra zárt Formázott: Középre zárt Törölt: Formázott: Betűtípus: Félkövér Törölt: Formázott: Betűtípus: Félkövér Formázott: Betűtípus: Félkövér Törölt: Ügyletkötések: Day-ahead auction eladás 150 MWh Day-ahead auction vétel 200 MWh Összesen: 350 MWh Törölt: Törölt: 6600 Formázott: Nem Kiemelt Törölt: 0 Formázott: Nem Kiemelt Törölt: Ft Törölt: Formázott: Nem Kiemelt Formázott: Nem Kiemelt Ügylet Ügylet iránya Mennyiség Ár (EUR) MNB közép árfolyam (HUF/EUR) Ügyletérték Tranzakciós illeték Day-ahead auction eladás eladás 150 MWh 45, Ft Day-ahead auction vétel vétel 200 MWh 45, Ft Összesen: 350 MWh Ft 1 274,08 Ft Árampiaci ügylet pénzügyi elszámolása Árampiaci pénzügyi nemteljesítés 1 db 1 db Tranzakciós illeték mértéke: tranzakciós illeték alapjának 0,2 %-a, max Ft Az Ügyfél által fizetendő díj számítása: Tranzakció típusa Tranzakciók értéke / száma Díjtétel Tranzakciós illeték Fizetendő díj (díj+tranzakciós illeték) Forgalmi díj 350 MWh 1,7 Ft/MWh 0 Ft 595 Ft Árampiaci ügylet pénzügyi 1 db 600 Ft/ tranzakció 1274,08 Ft 1874,08 Ft settlement díja Késedelmi díj 1 db Ft / alkalom 80 Ft Ft Költség összesen ,08 Ft Egy árampiaci alklíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti a fizikai határidős árampiacon: Ügyletkötések: Base load eladás Base load 2011 Q4 vétel 2 kontraktus 3 kontraktus Összesen: MWh MWh = MWh Díjterhelés: MWh 0,85 Ft/MWh = Ft Fizikai határidős termék fizikai teljesítése: Base load eladás 2 kontraktus (első szállítási nap: ) A már leszállított mennyiségek alapján: én (07.01-i szállítás pénzügyi teljesítése): Kontraktusok száma napok száma órák száma, azaz = 48 MWh Díjterhelés én: 48 MWh 1,70 Ft/MWh = 81,60 Ft Példa a sávos díjszámításra: Egy árampiaci alklíringtag forgalma a naptári év közben eléri a 0,5 TWh mennyiséget a másnapi forgalma és a határidős ügylet fizikai teljesítése együtteseként, ekkor a havi forgalmi díj a sávoknak megfelelően kerül felszámításra 0,5 és 1 TWh között a forgalmi díj minden további újonnan megkötött ill. fizikai szállítású MWh mennyiség után 1,3 Ft/MWh, 1 TWh fölött a forgalmi díj minden további újonnan megkötött ill. fizikai szállítású MWh mennyiség után 1,1 Ft/MWh, Éves forgalom: 1,5 TWh (a másnapi és a határidős ügyletek fizikai szállítása alapján) Éves forgalmi díj (havi számlák alapján): 0,5 TWh-ig: MWh 1,7 Ft/MWh = Ft 0,5-1 TWh között: MWh 1,3 Ft/MWh = Ft 1 TWh fölött: MWh 1,1 Ft/MWh = Ft Egy árampiaci alklíringtag forgalma a naptári év közben eléri 0,5 TWh mennyiséget a nyitott határidős ügyletek forgalma alapján, ekkor a havi forgalmi díj a sávoknak megfelelően kerül felszámításra 0,5 és 1 TWh között a forgalmi díj minden további újonnan megkötött határidős nyitott pozíció MWh mennyiség után 0,65 Ft/MWh, 1 TWh fölött a forgalmi díj minden további újonnan megkötött ill. fizikai szállítású MWh mennyiség után 0,55 Ft/MWh, Éves forgalom: 1,5 TWh (a nyitott pozíciók alapján) Éves forgalmi díj (havi számlák alapján): 0,5 TWh-ig: MWh 0,85 Ft/MWh = Ft 0,5-1 TWh között: MWh 0,65 Ft/MWh = Ft 1 TWh fölött: MWh 0,55 Ft/MWh = Ft A KELER Zrt. Díjszabályzata 13/32

14 SETTLEMENT DÍJAK Settlementhez kapcsolódó szolgáltatások Díj ÁÜSZ Kód 13. Derivatív ügylet pénzügyi settlement díja 600 Ft/ tranzakció N Multinet ügylet pénzügyi settlement díja 600 Ft/ tranzakció N Multinet ügylet értékpapír settlement díja 600 Ft/ tranzakció LB 16. Gázpiaci ügylet pénzügyi settlement díja 600 Ft+mindenkori tranzakciós illeték/ tranzakció 600 Ft+mindenkori 17. Árampiaci ügylet pénzügyi settlement díja tranzakciós illeték/ tranzakció A pénzügyi és értékpapír settlement díj, csak a tartozik tételek után kerül felszámításra. NEMTELJESÍTÉS GT A15 Nemteljesítéshez kapcsolódó szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód 18. Derivatív piaci nemteljesítés késedelmi díj Ft/alkalom Derivatív nemteljesítési alapdíj Ft/alkalom Multinet nemteljesítés E20 kézi bizonylat KGA javára Késedelmi díj Ft/alkalom E19 Nemteljesítési alapdíj Ft/alkalom Kézi bizonylat TEA javára Értékpapír nemteljesítési alapdíj Kézi bizonylat TEA javára 500 M Ft alatt Ft/nap 500 M+1 Ft 2 Mrd Ft Ft/nap 2 Mrd Ft vagy a fölötti Ft/nap Értékpapír nemteljesítési pótdíj (MNB alapkamat/év)* Kézi bizonylat 20. Gázpiaci nemteljesítés Késedelmi díj Nemteljesítési alapdíj 21. Árampiaci nemteljesítés Késedelmi díj Ft+mindenkori tranzakciós illeték/alkalom Ft+mindenkori tranzakciós illeték/alkalom Ft+mindenkori tranzakciós illeték/alkalom G kézi kézi számla A beszedett derivatív és multinet nemteljesítési alapdíjból levont költségek után 100 %-a a kollektív garancia alapokat (KGA, TEA) illeti. A multinet értékpapír nemteljesítési pótdíja 100 %-ban a vétlen vevőt illeti. A beszedett gázpiaci nemteljesítési alapdíj 100%-ban a GKGA alapot illeti. Megjegyzés: Multinet nemteljesítés esetén: az értékpapír nemteljesítés-értékét, a nemteljesített értékpapír-mennyiség, valamint a T napi záróár és a teljesítés napot megelőző (SD-1) napi záróár közül a magasabb, szorzata határozza meg az értékpapír nemteljesítési alapdíjának meghatározásakor, a KELER mindig a nemteljesítés értéke alapján vonatkozó sáv szerinti díjtételt alkalmazza, és a nemteljesítés időtartama alatt eltelt napok számát veszi figyelembe (SD óra után = 1 nap, SD+1 megkezdett nap = 2 nap) az értékpapír nemteljesítési pótdíját a KELER a nemteljesítés értékére valamint a nemteljesítés időtartamára vonatkozóan alkalmazza a következő képlet szerint: Értékpapír nemteljesítési pótdíj = Nemteljesítés értéke * MNB-alapkamat x 2 * napok száma 365 A KELER Zrt. Díjszabályzata 14/32

15 Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér 22. Megjegyzés: Azonnali piaci bruttó elvű tőzsdei ügylet pénzügyi elszámolása Az MNB által, közvetlen VIBER tagnak felszámított, VIBER-ben feldolgozásra kerülő tételek után felszámított díj /BT, A8 A díjtétel a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelek terhére, a számlák vonatkozó tartozik tételeinek darabszáma alapján kerül felszámításra. Az alkalmazott díjat a KELER, az MNB Hirdetményben közzétett díj alapján, Elszámolóházi Leiratban hirdeti meg. 23. Egyéb tőzsdei szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód Nem a KELER-en keletkeztetett, BÉT elszámolásra befogadott értékpapír regisztrációs díja Ft/sorozat / Kézi számla A KELER Zrt. Díjszabályzata 15/32

16 Törölt: III. Tranzakciós díjtételek 1. Értékpapírtranszfer (FoP) elszámolás Elektronikus instrukció főszámlák között 600 Ft/tranzakció ,/,/DJ/IB Elektronikus instrukció azonos főszámlán belüli alszámlák között 430 Ft/tranzakció ID KID-en ERE tranzakció Értékpapírtranszfer (FoP) felfüggesztés 50 Ft/tranzakció ES Értékpapírtranszfer (FoP) törlés 50 Ft/tranzakció ER Egyedi letétkezelt ép. speciális transzfer (FoP) elszámolás 2 000Ft+ÁFA /tranzakció ST Megjegyzés: Az elszámolási díjtételt a KELER mindig csak az átadó fél terhére számítja fel. 2. Értékpapír-transzfer (DVP, DVD) elszámolás Értékpapír-transzfer (DVP) elszámolás 900 Ft/tranzakció B8 Elektronikus instrukció Értékpapír-transzfer (DVP) felfüggesztés 100 Ft/tranzakció EP Értékpapír-transzfer (DVP) törlés 100 Ft/tranzakció EN Megjegyzés: Az elszámolási díjtétel az elsődleges piaci, a prompt (OTC), a repo, valamint a repo hosszabbítástípusú tranzakciókra egyaránt vonatkozik. Repo törlése esetén a KELER nem számol fel díjat. Az elszámolási díjtételt a KELER az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja Értékpapír-transzfer pénzügyi elszámolása Az MNB által, közvetlen VIBER tagnak felszámított, VIBER-ben feldolgozásra kerülő tételek után felszámított díj Megjegyzés: A díjtétel a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelek terhére, a számlák vonatkozó tartozik tételeinek darabszáma alapján kerül felszámításra. Az alkalmazott díjat a KELER, az MNB Hirdetményben közzétett díj alapján, Elszámolóházi Leiratban hirdeti meg Értékpapír-transzfer (DVD) elszámolás Ft/tranzakció ET Értékpapír-transzfer (DVD) felfüggesztés 100 Ft/tranzakció Kézi számla Értékpapír-transzfer (DVD) törlés 100 Ft/tranzakció EU Megjegyzés: Az elszámolási díjtételt a KELER mindkét fél terhére egyaránt felszámítja. az elektronikusan 3. Faxon vagy papíralapon beadott transzfer 300 %-a beadott instrukcióra /FE/IC/IE megállapított díj 21 A KELER Zrt. Díjszabályzata 16/32

17 Példa Értékpapír-transzfer (FoP, DVP) elszámolási díjak számítása Egy a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfél a következő tranzakciókat bonyolította le a hónap során: Értékpapírtranszfer (FoP) KID EPT tranzakció Értékpapírtranszfer (FoP) KID ERE tranzakció Értékpapírtranszfer (FoP) törlés Értékpapírtranszfer (DVP) Értékpapírtranszfer Értékpapírtranszfer pénzügyi elszámolás Értékpapírtranszfer (DVP) felfüggesztés Értékpapírtranszfer (DVP) törlés Az Ügyfél által fizetendő díj számítása: 20 db 80 db 5 db 250 db 200 db 200 db 10 db 5 db Tranzakció típusa Tranzakciók száma Díjtétel Fizetendő díj Értékpapírtranszfer (FoP) KID EPT 80 db 600 Ft / tranzakció Ft tip.tranzakció Értékpapírtranszfer (FoP) KID ERE 20 db 430 Ft / tranzakció Ft tip.tranzakció Értékpapírtranszfer (FoP) törlés 5 db 50 Ft / tranzakció 250 Ft Értékpapírtranszfer (DVP) 250 db 900 Ft / tranzakció Ft Értékpapírtranszfer 200 db 900 Ft / tranzakció Ft Értékpapírtranszfer 200 db 430 Ft / tranzakció Ft pénzügyi elszámolás Értékpapírtranszfer (DVP 10 db 100 Ft / tranzakció Ft felfüggesztés Értékpapírtranszfer (DVP törlés 5 db 100 Ft / tranzakció 500 Ft Tranzakciós díj összesen Ft További tranzakciós díjtételek 4. CO 2-kibocsátási egység elszámolás 5000 Ft/tranzakció 8.6. FD Megjegyzés: A klíring díjtételeket a KELER forint és deviza alapú ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja. 5. Nemzetközi (cross-border) elszámolás Clearstream Luxembourg belső köri értékpapír 1500 Ft/tranzakció C01 transzfer (FoP, DVP) elszámolás valamint a Clearstream Luxembourg és Euroclear Bank közötti (bridge) értékpapír transzfer (FoP, DVP) elszámolás Helyi piaci értékpapír-transzfer (FoP, DVP) 2. sz. melléklet C02 elszámolás XETRA dedikált ép. alszámlán, Ft/tranzakció C09 értékpapírtranszfer (FoP, DVP) elszámolás (CASCADE) XETRA dedikált ép. alszámlán, értékpapírtranszfer Ft/tranzakció C11 (FoP, DVP) elszámolás (CREATION) 5.2. Értékpapír-elszámolási instrukció törlése Ügyfél Ft/tranzakció C05 által kért, vagy hiányos / nem értelmezhető tartalom miatt Megjegyzés: A díjtételeket a KELER az instrukciót benyújtó számlatulajdonos terhére számítja fel az ügylet irányától függetlenül (indítás vagy fogadás) 5.3. Deutsche Börse-ügyletek elszámolása Megjegyzés: CCP-ügylet 950 Ft/megbízás C06 Nem CCP-ügylet 2300 Ft/teljesítés C07 Eurex klíring 170 Ft/megbízás, + 0, C08 bp max Ft/megbízás Eurex elszámolási instrukció 150 Ft/teljesítés C31 Az Eurex klíring díj bp-ban feltüntetett része, a díjtételnek a megbízás értékére történő alkalmazásával, az MNB hó végi EUR árfolyama alapján, a kerekítés általános szabályai szerint egész forintra kerekítve kerül meghatározásra a megbízást benyújtó ügyfélnek. A KELER Zrt. Díjszabályzata 17/32

18 Példa Nemzetközi (cross-border) tranzakciók elszámolási díjainak számítására Clearstream Luxembourg belső köri értékpapír transzfer RECFOP részvény (receive free of payment) 2 db DELFOP kötvény (deliver free of payment) 2 db RECAPMT kötvény (receive against payment) 2 db DELAPMT részvény (deliver againt payment) 2 db Bridge tranzakciók (Clearstream-Euroclear) RECFOP kötvény (receive free of payment) 3 db DELFOP részvény (deliver free of payment) 3 db RECAPMT részvény (receive against payment) 3 db DELAPMT kötvény (deliver againt payment) 3 db Helyi piacos tranzakció Austria RECFOP kötvény (receive free of payment) 3 db Austria DELAPMT részvény (deliver againt payment) 1 db Csehország RECFOP kötvény (receive free of payment) 1 db Csehország DELAPMT részvény (deliver againt payment 2 db USA RECFOP kötvény (receive free of payment) 2 db USA DELAPMT részvény (deliver againt payment) 1 db Belsőköri tranzakció törlése Helyi piacos tranzakció törlése (KELER feldolgozás alatt) Helyi piacos tranzakció törlése (külföldi számlavezető által feldolgozás alatt) Kötelező érvényű társasági esemény (osztalékfizetés) Kötelező érvényű társasági esemény (lejárat) Kötelező érvényű társasági esemény (merger) Önkéntes társasági esemény (dividend reinvestment plan) USA allokáció kedvezményes adókulcs igénybevételéhez W-8BEN nyomtatvány kezelése (új nyomtatvány beküldése) XETRA ügylet (CASCADE)W-8BEN nyomtatvány kezelése (új nyomtatvány beküldése) 1 db DB ügylet CCP körbe bevont értékpapírokra DB EUREX elszámolás EUREX klíring díj továbbhárítása DB ügylet CCP körön kívüli értékpapírokra 8 db 12 db 10 db 8 db 3 db 4 db 12 db 7 db 2 db 1 db 5 db 1 db 217 db 217 db 217 db 10 db Az Ügyfél által fizetendő díj számítása: Tranzakció típusa Tranzakciók száma (db) Díjtétel Ft / tranzakció Fizetendő díj Ft F_CBL_REC_FOP_WM_MAN_SHS F_CBL_DEL_FOP_WM_MAN_FMT F_CBL_REC_A_P_WM_MAN_FMT F_CBL_DEL_A_P_WM_MAN_SHS F_EOC_REC_FOP_WM_MAN_FMT F_EOC_DEL_FOP_WM_MAN_SHS F_EOC_REC_A_P_WM_MAN_SHS F_EOC_DEL_A_P_WM_MAN_FMT F_AUT_REC_FOP_WM_MAN_FMT F_AUT_DEL_A_P_WM_MAN_SHS F_CZE_REC_FOP_WM_MAN_FMT F_CZE_DEL_A_P_WM_MAN_SHS F_USA_REC_FOP_WM_MAN_FMT F_USA_DEL_A_P_WM_MAN_SHS CANCEL_INTERNAL CANCEL_EXTERNAL CANCEL_EXTERNAL CORP_DIVIDEND CORP_REDEMPTION CORP_MAND_EVENT CORP_OPTION_EVENT ALLOCATION_OWNERSHIP W-8BEN_CHANGE XETRA_NON_EXCHANGE DB_CCP_BELUL DB_EUREX_ELSZ DB_EUREX_KLIRING Ft/megbízás+0,15 bp DB_CCP_KIVUL Tranzakciós díj összesen Ft A KELER Zrt. Díjszabályzata 18/32

19 Törölt: Értékpapír-zárolás / feloldás és letéti igazolás kiadás Értékpapír-zárolás elektronikusan benyújtott instrukció esetén Egyoldalú, valamint kedvezményezetti zárolás Ft/tranzakció B2/B3/B6/EF/18/ L7/L8 Együttes zárolás papír alapon benyújtott instrukcióval Ft/tranzakció /75 Értékpapír-zárfeloldás elektronikusan benyújtott instrukció esetén Egyoldalú, valamint kedvezményezetti zárolás lejárat előtti feloldása, elektronikus instrukció Egyoldalú, valamint kedvezményezetti zárolás lejáratkori automatikus feloldása Együttes zárolás lejáratkori automatikus feloldása Egyoldalú, együttes, valamint kedvezményezetti zárolás fax vagy papír alapon benyújtott instrukcióra, illetve lejárat előtti kézi feloldás Egyoldalú, kedvezményezetti vagy együttes zárolásról szóló letéti igazolás Egyoldalú, kedvezményezetti, vagy együttes zárolási kivonat kiadása A kibocsátó által kezdeményezett társasági esemény miatti zárolás Ft/tranzakció Ft/tranzakció Ft/tranzakció B Ft/tranzakció Ft+ÁFA /tranzakció B4/B5/B6 EF/28/80/L9/LA B4/B5/B6 EF/28/80/L9/LA 20/26/27 29/EE 15/ FF/ Ft/tranzakció EI/ Ft/tranzakció Közgyűlési letéti igazolás kiadása Ft+ ÁFA /tranzakció 6.9 (Sorszámos) letéti igazolás kiadása Ft+ ÁFA /tranzakció Részvénykönyvi bejegyeztetés Ft/tranzakció Értékpapír-kölcsönzés Pool-alapú kölcsönzés 600,00 bp/év kézi számla 7.2. Kölcsönzési készenlét Ft/ klíringtag/ hó Triparty és KELER-rel kötött kölcsönügylet nyitás Ft/tranzakció K1/E Triparty-kölcsönzés (KELER díj) 150,00 bp/év Kézi számla Megjegyzés: A bp-ban feltüntetett pool alapú illetve triparty kölcsönzési díjtételeket a KELER, a kölcsön tárgyát képező értékpapírok napi árfolyam alapján számított értékére vonatkozóan, a kölcsön ügylet időtartamát figyelembe véve alkalmazza. Példa Értékpapír zárolás/feloldás/letéti igazolás miatti díjak számítása Egy a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfél a következő tranzakciókat bonyolította le a hónap során: Értékpapír egyoldalú zárolása elektronikus instrukcióval Értékpapír kedvezményezeti zárolás elektronikus instrukcióval Értékpapír együttes zárolása papíros alapú megbízással Együttes zárolás automatikus feloldással Egyoldalú zárolás lejáratkori automatikus feloldása Együttes zárolás papír alapon történő feloldása Kedvezményezetti zárolás lejáratkori automatikus feloldása Együttes zárolási kivonat 5 db 10 db 3 db 1 db 5 db 2 db 10 db 3 db Az Ügyfél által fizetendő díj számítása: Tranzakció típusa Tranzakciók száma Díjtétel Fizetendő díj Ép. egyoldalú zárolása elektr.tr. 5 db 1000 Ft / tranzakció 5000 Ft Ép.kedvezményezetti zárolása elektr. tr. 10 db 1000 Ft / tranzakció Ft Ép. együttes zárolása papíros alapon 3 db 10000Ft / tranzakció Ft Együttes zárolás automatikus lejáratkori feloldása 1 db 1000 Ft / tranzakció 1000 Ft Egyoldalú zárolás automatikus lejáratkori feloldása 5 db 1000 Ft / tranzakció 5000 Ft Együttes zárolás papíros alapú feloldása 2 db Ft / tranzakció Ft Kedvezményezetti zárolás automatikus lejáratkori felodása 10 db 1000 Ft / tranzakció Ft A KELER Zrt. Díjszabályzata 19/32

20 Törölt: (elektronikus megbízással) Formázott: Középre zárt... Együttes zárolási kivonat 3 db 1000 Ft / tranzakció 3000 Ft Tranzakciós díj összesen Ft 8. Pénzforgalom ,00 bp, min. 150 Ft/tranzakció, max. Külső köri (GIRO) kötegelt feldolgozású Ft+mindenkori pénzforgalom elektronikus megbízással tranzakciós illeték/tranzakció Megjegyzés: Külső köri (GIRO) kötegelt feldolgozású pénzforgalom fax vagy papíralapon Külső köri (GIRO) napközbeni szakaszos feldolgozású pénzforgalom elektronikus megbízással Külső köri (GIRO) napközbeni szakaszos feldolgozású pénzforgalomi megbízás visszahívásának díja 2,00 bp, min. 150 Ft/tranzakció, max Ft+mindenkori tranzakciós illeték/tranzakció Ft 4,00 bp, min. 150 Ft/tranzakció, max Ft+mindenkori tranzakciós illeték/tranzakció , G G Ft/tranzakció G3 A díjtétel a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelek terhére, a számlák vonatkozó tartozik tételeinek egyenkénti összegeire vonatkozóan kerül felszámításra. fax vagy papíralapú instrukció Ft+mindenkori D Külső köri (VIBER) pénzforgalom tranzakciós illeték/tranzakció Megjegyzés: A díjtétel a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelek terhére, a számlák vonatkozó tartozik tételeinek darabszáma alapján kerül felszámításra Belső köri (KELER) pénzforgalom Díjmentes+mindenkori tranzakciós illeték D1, D3 Megjegyzés: A díjtétel a KELER-ben vezetett pénzforgalmi számlák közötti, valamint az ügyfél-alszámlák közötti pénzforgalomra vonatkozik Pénztári tranzakciók 5.6. Készpénzkiszállítás 30,00 bp, de minimum Ft+mindenkori 78 tranzakciós illeték Készpénzfelvétel lemondása 10,00 bp A6 Pénztári befizetés 5 bp 51 Pénztári nagy darabszámú forint befizetés (1000 db HUF-bankjegy feletti darabszámú készpénz 20,00 bp kézi számla befizetés esetén, a teljes összegre) Megjegyzés: A pénztári tranzakciók díjtételei a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelek terhére, az adott tranzakció tárgyát képező összegre vonatkozóan kerülnek felszámításra. 9. Devizaszámla-vezetés Devizaátutalás Ft+mindenkori Belső köri (KELER) deviza átutalás tranzakciós illeték/tranzakció 3200 Ft+mindenkori Clearstreamen belüli deviza átutalás tranzakciós illeték/tranzakció Külső köri deviza átutalás N11 N12 A KELER Zrt. Díjszabályzata 20/32

21 Formázott: Betűtípus: 9 pt, Félkövér, Dőlt Formázott: Betűtípus: 9 pt, Félkövér, Dőlt Formázott: Betűtípus: Félkövér Formázott: Középre zárt Formázott: Balra zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Balra zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Balra zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Betűtípus: Félkövér Formázott: Balra zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Betűtípus: Félkövér Formázott: Középre zárt Formázott: Balra zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Balra zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Balra zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Betűtípus: Félkövér Formázott: Balra zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Betűtípus: Félkövér Megjegyzés: 3200 Ft+mindenkori 1. csoport tranzakciós illeték/tranzakció 3900 Ft+mindenkori 2. csoport tranzakciós illeték/tranzakció 4600 Ft+mindenkori 3. csoport tranzakciós illeték/tranzakció 1. csoport: CAD, EUR, USD 2. csoport: AUD, CHF, DKK, GBP, HKD, NOK, NZD, SEK, SGD 3. csoport: minden 1. és 2. csoportban nem szereplő további N13 N14 N Azonnali piaci bruttó elvű tőzsdei ügylet, illetve tőzsdén kívüli értékpapír-transzfer (DVP) deviza Ft/tranzakció N24 elszámolása Megjegyzés: A díjtétel a KELER-ben devizaszámlával rendelkező ügyfelek terhére, a számlák vonatkozó tartozik tételeinek darabszáma alapján kerül felszámításra Deviza avizó Ft/tranzakció N Konverzió (FX) Díjmentes+mindenkori tranzakciós illeték Kényszerkonverzió Ft/tranzakció+mindenkor 3. pontja i tranzakciós illeték N29 Megjegyzés: A KELER Általános Üzletszabályzatában kapott felhatalmazása alapján a devizában végzett elszámolási szolgáltatás biztosításához szükséges, valamint kényszerintézkedés keretében végez a KELER kényszerkonverziót. A kényszerkonverziós díjtétel a KELER-ben devizaszámlával rendelkező ügyfelek terhére kerül felszámításra. Példa Pénzforgalmi tranzakciók díjainak számítására Egy, a KELER-nél pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfél napi tranzakciói a következők voltak: Tranzakció típusa Mennyiség Ügyletérték (HUF) Tranzakciós illeték Külső köri (GIRO) napközbeni szakaszos feldolgozású pénzforgalom elektronikus 1 db Ft Ft megbízással Külső köri (VIBER) pénzforgalom 1 db Ft Ft Belső köri (KELER) pénzforgalom 1 db Ft Ft Összesen: Ft Az ügyfél által fizetendő díj számítása: Tranzakció típusa Ügyletérték Díj Tranzakciós illeték Fizetendő díj Külső köri (GIRO) napközbeni szakaszos feldolgozású pénzforgalom elektronikus megbízással Külső köri (VIBER) pénzforgalom Belső köri (KELER) pénzforgalom Összesen: Ft 480 Ft (2 bp., min. 150 Ft, max Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Instrukció törlése (külföldi) számlavezető által Clearstream által 9.6. kézi számla hiányos vagy hibás tartalom miatt felszámolt összeg 9.7. Deviza avizó nem- vagy késedelmes teljesítése Clearstream által A KELER Zrt. Díjszabályzata 21/32

22 felszámított összeg 10. Értéktári szolgáltatások Értékpapír-kiszállítás, kiadás 20,00 bp, min Ft/ tranzakció+ ÁFA Megjegyzés: Az értékpapír-kiszállítás bp-ban feltüntetett díjtételei a tranzakció tárgyát képező értékpapírok névértékére vonatkozóan kerülnek felszámításra. Az értékpapír-kiszállítás értékalapú sávokban feltüntetett díjtételeinek alkalmazásakor, a KELER mindig a tranzakció tárgyát képező értékpapírok névértékének megfelelő sáv szerinti díjtételt veszi figyelembe Kedvezményes kiszállítás Ft+ÁFA 0 Ft 0,5 M Ft 11 /tranzakció Ft+ÁFA 0,5 M Ft 5 M Ft 12 /tranzakció 20,00 bp, de min. 5 M Ft vagy afölött Ft/ Tranzakció + 13 ÁFA Megjegyzés: Felszámolás vagy végelszámolás alatt álló, illetve megszűnt társaságok által kibocsátott értékpapírok, kibocsátó által érvénytelenné nyilvánított értékpapírok és KELER-rel kötött megállapodással nem rendelkező társaság által kibocsátott értékpapírok esetén alkalmazandó. A KELER Zrt. Díjszabályzata 22/32

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 41/2012. sz. határozatával 2012. szeptember 03. napján 54/2012. sz. határozatával 2012. október 25. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte:

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 39/2013. sz. határozatával 2013. június augusztus 280. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte:.../2013. sz. határozat 2013...napján A KELER

Részletesebben

A KELER KSZF Kft. Díjszabályzata

A KELER KSZF Kft. Díjszabályzata A KELER KSZF Kft. szabályzata A PSZÁF jóváhagyás száma és kelte: EN-III-97/2010. 2010. december 14. napján Általános rendelkezések A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. (továbbiakban KELER KSZF), mint

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Díjszabályzata

A KELER KSZF Zrt. Díjszabályzata A Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság jóváhagyta: 31/2012. számú határozatával 2012. június 27. napján A PSZÁF jóváhagyás száma H-EN-III-1067/2012. sz. határozat és kelte: 2012. augusztus 01. Általános

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Díjszabályzata

A KELER KSZF Zrt. Díjszabályzata A Zrt. szabályzata Az Igazgatóság jóváhagyta: 33/2012. sz. határozatával 2012. szeptember 03. napján és 41/2012. sz. határozatával 2012. november 21. napján A PSZÁF jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-1164/2012.

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Díjszabályzata

A KELER KSZF Zrt. Díjszabályzata Formázott: Alcím, Behúzás: Bal: 0 cm, Első sor: 0 cm, Jobb: 0 cm A Zrt. szabályzata Az Igazgatóság jóváhagyta: 41/2013. sz. határozatával 2013. november 06. napján Az MNB jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-73/2013.

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata. 2011. október 26. napján

A KELER Zrt. Díjszabályzata. 2011. október 26. napján A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 52/2011. számú határozatával 2011. október 26. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: EN-III-50240/2011 2011. december 15. napján TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. A Központi Szerződő Fél Zrt. szabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 42/20145. számú határozatával 20145. november 5augusztus 26. napján Az MNB jóváhagyás: H-EN-III-116/20145. sz. határozatával 20145. november

Részletesebben

A KELER Zrt. szolgáltatási térképe:

A KELER Zrt. szolgáltatási térképe: A KELER Zrt. szolgáltatási térképe: Szolgáltatások ÁÜSZ hivatkozás Kondíciós lista hivatkozás Értéktári leirat hivatkozás I. SZÁMLANYITÁSI, SZÁMLAVEZETÉSI, ÉRTÉKPAPÍR-LETÉTI ÉS-NYILVÁNTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Díjszabályzata. 2013. január 30. napján

A KELER KSZF Zrt. Díjszabályzata. 2013. január 30. napján A Zrt. szabályzata Az Igazgatóság jóváhagyta: 2/2013. sz. határozatával 2013. január 30. napján A PSZÁF jóváhagyás száma és kelte:./2013. sz. határozat 2013. napján Általános rendelkezések A Központi Szerződő

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. A Központi Szerződő Fél Zrt. szabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 6/2016/4. számú határozatával 2016. október 27. napján Az MNB jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-390/2016. sz. határozat 2016. december

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 62/2014. számú határozatával 2014. december 10. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-146/2014 sz. határozatával 2014. december

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 34/2014. számú határozatával 2014. június 25. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-57/2014 sz. határozatával 2014. július 30. napján

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata * A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 9/2014. számú határozatával 2014. március 25. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-14/2014 sz. határozatával 2014. április 25.

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. június 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 39/2013. sz. határozatával 2013. június 20. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-49/2013. sz. határozat 2013. augusztus 15. napján

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: Törölt: 11/2007. számú határozatával 2007. április 04. napján A Felügyeleti jóváhagyás száma és kelte:

Részletesebben

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Körmend és Vidéke telefon adott megbízást kizárólag a 06 (21) 242-4723-as rögzített vonalon fogad el.

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2013. szeptember 01. Meghirdetve: 2013. június 01. Jelen Hirdetmény a lakossági és vállalati értékpapírszámla-vezetés során alkalmazott standard díjtételeket tartalmazza. I. Standard értékpapír

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 8/203. számú határozatával 203. december 8. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: 4457-/204 sz. határozatával 204. január 5. napján Hatályba

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: 4/2017/2. számú határozatával 2017. június 15. napján H-EN-III-212/2017. sz. határozat 2017. július 17. Hatályba

Részletesebben

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től I. Standard számla kondíciók 1. Értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Számlanyitás Standard értékpapírszámla és Ügyfélszámla Számlavezetés Standard

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 34/2014. számú határozatával 2014. június 25. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-57/2014 sz. határozatával 2014. július 30. napján

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: 64X/20167/3X2. számú határozatával 20162017. december június 12514. napján HHX-ENXXEN-IIIXXXIII-1800212/2017.

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes Hatályos: 2015. február 02-től Bizományosi ügyletek, tanácsadás jutalékai, díjai letéti követelmények vetítési alap napon túli ügylet napon belüli ügylet Normál 0,9 %, min. 1.000,- Ft 0,3 %, min. 1000,-

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2017. november 27. Meghirdetve: 2017. november 27. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2017. november 27. Meghirdetve: 2017. november 27. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

Az MB Consult Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az MB Consult Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1138 Budapest I. Bizományosi, megbízási díjak Az MB Consult Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES:

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2017.05.15 Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a Sopron Bank befektetési szolgáltatási és kiegészítő

Részletesebben

Hatálybalépés dátuma: november 30.

Hatálybalépés dátuma: november 30. Az Igazgatóság elfogadta: A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: 2018. május 11. 3/2018/12. határozatszámmal, 2018. július 30. (faxos) 2018.07.30./2. határozatszámmal, 2018. szeptember 18. (faxos) 2018.09.18./1.

Részletesebben

A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: Törölt:

A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: Törölt: Az Igazgatóság elfogadta: A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: 2018. május 11. 3/2018/12. határozatszámmal, 2018. július 30. (faxos) 2018.07.30./2. határozatszámmal, 2018. szeptember 18. (faxos) 2018.09.18./1.

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: JANUÁR 3-TÓL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: JANUÁR 3-TÓL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2018. JANUÁR 3-TÓL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

2017. január 1.-től hatályos Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások üzleti DÍJJEGYZÉK

2017. január 1.-től hatályos Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások üzleti DÍJJEGYZÉK 2017. január 1.-től hatályos Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások üzleti DÍJJEGYZÉK I. Bizományosi, megbízási díjak 1.BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett

Részletesebben

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Díjszabályzata. Jóváhagyta: Verzió:

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Díjszabályzata. Jóváhagyta: Verzió: MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Díjszabályzata Jóváhagyta: Verzió: 2018.11.23. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. október 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. október 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. október 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

Az MB Consult Kft szeptember 20-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az MB Consult Kft szeptember 20-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak Az MB Consult Kft. 2017. szeptember 20-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett és forgalmazott értékpapírok

Részletesebben

Az ELECTRICA számlacsomag január 1-től nem értékesíthető

Az ELECTRICA számlacsomag január 1-től nem értékesíthető A Pénzforgalmi üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDICIÓS LISTÁRÓL B) Lakossági kondíciók ELECTRICA számlacsomag 1,2 Hatálybalépés időpontja: 2019. január 1.. Az ELECTRICA számlacsomag 2018.

Részletesebben

Díjtétel elnevezése Számlanyitási díj

Díjtétel elnevezése Számlanyitási díj A Pénzforgalmi üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDICIÓS LISTÁRÓL B) Lakossági kondíciók ELECTRICA számlacsomag 1,2 Hatálybalépés időpontja: 2017. június 6. 1.1 Forint fizetési számla és

Részletesebben

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft szeptember 20-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft szeptember 20-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2017. szeptember 20-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott

Részletesebben

A KELER csoport bemutatása. Előadó: Mátrai Károly vezérigazgató KELER KSZF

A KELER csoport bemutatása. Előadó: Mátrai Károly vezérigazgató KELER KSZF A KELER csoport bemutatása Előadó: Mátrai Károly vezérigazgató KELER KSZF Tartalomjegyzék KELER Csoport bemutatása Hogy történik az értékpapírok és a pénz nyilvántartása külföldi vs. hazai papírok Hogyan

Részletesebben

Az MB Consult Kft június 22-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az MB Consult Kft június 22-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak Az MB Consult Kft. 2017. június 22-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett és forgalmazott értékpapírok

Részletesebben

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27.

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27. A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre szolgáló Alszámla

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2017. november 27. Meghirdetve: 2017. november 27. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2018. április 7. Meghirdetve: 2018. február 5. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

I. Á l t a l á n o s f e l t é t e l e k

I. Á l t a l á n o s f e l t é t e l e k I. Á l t a l á n o s f e l t é t e l e k 1. A Concorde Értékpapír Rt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal együtt érvényes. A Concorde

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

D Í J J E G Y Z É K E Hatályos: április 01. napjától

D Í J J E G Y Z É K E Hatályos: április 01. napjától A Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Hatályos: 2019. április 01. napjától ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

Az MB Consult Kft január 1.-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az MB Consult Kft január 1.-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak Az MB Consult Kft. 2017. január 1.-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén A Budapesti

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: Meghirdetve: 2018. április 7. 2018. február 5. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től 1. Lakossági forint fizetési számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Számlavezetési díj (havi) /Zárlati költség/ Internetbanki szolgáltatást igénybevevők részére 2.000 Ft 400 Ft 320 Ft pótlása

Részletesebben

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft január 1.-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft január 1.-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2017. január 1.-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás

Részletesebben

Kondíciós Lista. Érvényes: október 6. A NHB Bank Zrt. ügyfelei számára (befektetési szolgáltatás díjjegyzéke)

Kondíciós Lista. Érvényes: október 6. A NHB Bank Zrt. ügyfelei számára (befektetési szolgáltatás díjjegyzéke) Kondíciós Lista Érvényes: 2016. október 6. A NHB Bank Zrt. ügyfelei számára (befektetési szolgáltatás díjjegyzéke) I. SZÁMLAVEZETÉSI MEGBÍZÁSOK Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Díjmentes Ügyfél- és értékpapírszámla

Részletesebben

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01.

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01. 14. sz. melléklet A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre

Részletesebben

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft június 22-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft június 22-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2017. június 22-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár

Részletesebben

A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE. Érvényes: december 09. napjától.

A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE. Érvényes: december 09. napjától. 141 7.SZ. MELLÉKLET A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE Érvényes: 2016. december 09. napjától. A jelen Díjjegyzék a által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az Ügyfél által fizetendő,

Részletesebben

A Premi-U Investment Kft szeptermber 20-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

A Premi-U Investment Kft szeptermber 20-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE A Premi-U Investment Kft. 2017. szeptermber 20-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek A) Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

A KELER Csoport gázpiaci elszámolási szolgáltatása

A KELER Csoport gázpiaci elszámolási szolgáltatása A KELER Csoport gázpiaci elszámolási szolgáltatása Matuszka Kristóf KELER Zrt. üzletfejlesztési osztályvezető 2010. április 26., Budapest KELER Tájékoztató Hotel Carat Budapest 1 Az előadás tartalma Gázpiaci

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

A KELER Csoport gázpiaci elszámolási szolgáltatása

A KELER Csoport gázpiaci elszámolási szolgáltatása A KELER Csoport gázpiaci elszámolási szolgáltatása Matuszka Kristóf KELER Zrt. üzletfejlesztési osztályvezető 2010. április 21., Budapest NFKP Konferencia Hilton Budapest WestEnd 1 Az előadás tartalma

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

DÍJTÉTELEK Érvényes: 2011.01.06.-tól

DÍJTÉTELEK Érvényes: 2011.01.06.-tól DÍJTÉTELEK Érvényes: 2011.01.06.-tól SZÁMLAVEZETÉSI MEGBÍZÁSOK Ügyfél- és értékpapírszámla nyitása magánszemélyek részére Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése magánszemélyek részére 1.500 Ft / negyedév

Részletesebben

1. OTP részvény vásárlása (prompt ügylet napon belülre, napon túlra, Technikai DayTrade-del)

1. OTP részvény vásárlása (prompt ügylet napon belülre, napon túlra, Technikai DayTrade-del) Összefoglaló król, költségekről I. Számlavezetéshez kapcsolódó költségek Számlanyitás Ingyenes Normál, deviza és TBSZ Ingyenes számla vezetése NYESZ számla vezetése 2000 Ft/év Számla megszüntetése Ingyenes

Részletesebben

A CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2012.01.01.

A CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2012.01.01. A CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 20.01.01. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen

Részletesebben

D Í J J E G Y Z É K E

D Í J J E G Y Z É K E A Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Hatályos: 2016. december 15. napjától ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen jegyzék a Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:

Részletesebben

Ügyfél által kezdeményezett üzemidő hosszabbítás szabályai... 3

Ügyfél által kezdeményezett üzemidő hosszabbítás szabályai... 3 Ügyfél által kezdeményezett üzemidő hosszabbítás szabályai... 3 Ügyfél által kezdeményezett üzemidő hosszabbítás szabályai Tulajdonosi megfeleltetés esetén... 4 KELER által kezdeményezett üzemidő hosszabbítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

A Premi-U Investment Kft június 22-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

A Premi-U Investment Kft június 22-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE A Premi-U Investment Kft. 2017. június 22-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek A) Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2019.06.28. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

SZ 1/2016. sz. Hirdetmény

SZ 1/2016. sz. Hirdetmény 1.Lakossági forint számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Törzsbetét összege 2.000, Ft 400, Ft Internetbanki szolgáltatási igénybe vevők részére 320, Ft Takarék kiváltó hitel számla 255, Ft Takarék

Részletesebben

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Hatálybalépés napja 2015. április 1., érvényes a következő Kondíciós Lista hatálybalépéséig. Sorszám: 5/2015. Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Számlacsomag

Részletesebben

A LAM Consulting Kft október 20-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

A LAM Consulting Kft október 20-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE A LAM Consulting Kft. 2016. október 20-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek A) Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén A

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

SZ-40/2014. sz. Hirdetmény

SZ-40/2014. sz. Hirdetmény 1.Lakossági forint számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok 2.000,- Ft 400,- Ft - Internetbanki szolgáltatási igénybe vevők részére 320,- Ft 2.000,- Ft fogadása 0,17% + 100,- Ft +0,3% Rendszeres

Részletesebben

(Tartalmazza a július 1. napján hatályba lépő módosításokat is egységes szerkezetben.)

(Tartalmazza a július 1. napján hatályba lépő módosításokat is egységes szerkezetben.) HATÁLYOS: 2017. SZEPTEMBER 1-TŐL (Tartalmazza a 2017. július 1. napján hatályba lépő módosításokat is egységes szerkezetben.) Számlanyitás Nyitóegyenleg Minimum banki terhelési forgalom elvárás Forgalom

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a Érvényes: 2013. december 03-tól Közzétéve: 2013. december 03. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett HIRDETMÉNY

Részletesebben

I. SZÁMLAVEZETÉSI MEGBÍZÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés

I. SZÁMLAVEZETÉSI MEGBÍZÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés Kondíciós Lista Érvényes: 2018. augusztus 15. A NHB Bank Zrt. ügyfelei számára (befektetési szolgáltatás díjjegyzéke) I. SZÁMLAVEZETÉSI MEGBÍZÁSOK Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Díjmentes Ügyfél- és

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. március 21-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 14. sz. melléklet A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2014. 09.10. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Pénzforgalmi forint számlavezetés kondícióiról. Hatályos: július 17.

HIRDETMÉNY. Pénzforgalmi forint számlavezetés kondícióiról. Hatályos: július 17. HIRDETMÉNY Pénzforgalmi forint vezetés kondícióiról Hatályos: 2017. július 17. Jelen Hirdetmény a Kisalföld Takarék Szövetkezet által vállalkozások, lakásszövetkezetek, társasházak, önkormányzatok, költségvetési

Részletesebben

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD (AZ hivatalos tájékoztatója a Business Számlacsaládba tartozó ERSTE Business FX Számlacsomaggal, az ERSTE Business Max Számlacsomaggal, az ERSTE Business

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK (2008.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: /2012. számú Határozatával 2012. napján és Törölt: 6 Törölt: február 28. Törölt: 13/2012. számú Határozatával 2012. április 11. napján

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb

Részletesebben