Az Országgyőlés Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának tevékenysége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Országgyőlés Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának tevékenysége 1985-1990"

Átírás

1 Az Országgyőlés Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának tevékenysége Ülései Meghívói Emlékeztetık, állásfoglalások Bevezetı A tárgyi idıszak nevezetes a hazai környezetvédelem történetében, hiszen elsı ízben volt környezetvédelmi feladatokkal megbízott állandó bizottság. Az es idıszakra az Országgyőlés bizottságait, továbbá azoknak tagságát június 28-án választották meg. Létrehozták a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot 23 taggal, a bizottság elnökéül: Dr. Straub F. Brúnót (párton kívüli), titkárául: Újváry Sándort (MSZMP) választották. A bizottság elsı ülését szeptemberében tartotta, de mivel ebben az idıszakban az Országgyőlés bizottságainak önálló hivatali apparátusa nem volt és jegyzıkönyvvezetés sem történt, valószínőnek tartom, hogy az elızı ülést az elnök szóban hívta össze. A bizottság ebben az öt év alatt 36 ülést tartott. A bizottság elnökének személyes tanácsadójaként októberétıl kísérhettem figyelemmel és segíthettem a mőködést. E munka keretében az ülések elıkészítése és az elnök által meghatározott ügyekben szakértıi vélemények készítése volt a feladatom, majd az üléseket követıen a bizottság döntései és az elnök útmutatása szerint - valamennyi ülésrıl összefoglalót, emlékeztetıt állítanom össze. Az elıbbiekben említett kéziratos dokumentumokat az elmúlt két évtizedben megıriztem és napjainkban jutottam el oda, hogy rendszerezést követıen a nyilvánosság elé tárjam. A közzétett dokumentumok (meghívók, emlékeztetık, bizottsági állásfoglalások) a hazai környezetvédelem és területfejlesztés másutt fel nem lelhetı dokumentumai és tükörképet adnak a rendszerváltás elıtti években a bizottságban végzett politikai, környezet- és területpolitikai munkáról, ezen idıszak valós történéseirıl és prioritásairól. Dr. Szalóki Gyula

2 1/ Az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága 1985 szeptemberében tartotta alakuló ülését. Az alakuló ülés összehívására vonatkozó írásos meghívót nem lehetett fellelni. A Bizottság elnökének elmondása alapján az ülésen bejelentésre került a megalakulás ténye.

3 2/ OB-X/2/1985. M e g h í v ó Az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága folyó év november 5-én, kedden délelıtt 10 órai kezdettel az Országház fıemelet sz. tanácstermében Napirend: ü l é s t t a r t. 1. A Bizottság fıbb feladatainak ismertetése, az II. félévi munkatervének elfogadása Elıadó: Straub F. Brúnó, a Bizottság elnöke 2. Elıterjesztés a levegı tisztaságának védelmérıl szóló jogszabályok korszerősítésére Elıadó: Dr. Ábrahám Kálmán államtitkár, az OKTH elnöke Melléklet a napirendhez: Az egészségügyi miniszter rendelettervezete a légszennyezı anyagok, a levegıminıségi határértékek és a légszennyezettség mérésére vonatkozó szabályok megállapításáról. 3. Tájékoztató a budapesti agglomeráció regionális rendezési tervének készítésérıl Elıadó: Somogyi László építésügyi és városfejlesztési miniszter (Tárgyalási anyagot pótlólag küldjük.) Budapest, október 28. Straub F. Brúnó s. k.

4 3/ OB-X/4/1985. M e g h í v ó Az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága folyó év december hó 9- én, hétfın délelıtt 10 órai kezdettel az Országház Gobelin termében Napirend: ü l é s t t a r t. 1. A népgazdaság VII. ötéves tervérıl szóló törvényjavaslat. Melléklet a napirendhez: Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal tájékoztatója a VII. ötéves tervidıszak környezetvédelmi elgondolásairól 2. Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal évi költségvetése Budapest, október 28. Straub F. Brúnó s. k.

5 Á l l á s f o g l a l á s az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának évi 3. ülésérıl I. 1. A Bizottság megállapítja, hogy hazánkban a környezet állapota a VI. ötéves tervidıszakban a szándékokkal ellentétben és számottevı javító célzatú erıfeszítések és központi ráfordítások ellenére több szempontból tovább romlott. Az emberi tevékenységbıl eredı károsító hatások, mérgezı anyagok az ország egyes térségeiben tovább halmozódtak, és az emberi egészséget és életfeltételeket jelentısen növekvı mértékben veszélyeztetik. Jelenleg csak a romlási folyamat lefékezése lehet reális célunk, de ennek elérése is az egész társadalom figyelmét, célszerő magatartását és erıforrásai egy részének lekötését igényli a VII. ötéves terv éveiben. Ezzel a törvényhozás munkájában is számolni kell. 2. A legnagyobb gondot a veszélyes hulladékok kezelése, a levegı szennyezettségének (fıként a különlegesen veszélyeztetett térségekben való) mérséklése és az ivóvízbázisok védelmének megvalósítása okozza. E területeken olyan károk keletkezhetnek, amelyek helyreállítása a károk megelızésére szükséges ráfordítások sokszorosát tehetik ki. Különleges fontossága van ezért annak, hogy a népgazdaság VII. ötéves tervében ezeknek a feladatoknak a megoldására felhasználható források maradéktalanul létrejöjjenek és rendelkezésre álljanak. E források megteremtése többirányú, összehangolt munkát igényel. A környezetvédelmi beruházásokban (rekonstrukciókban) érdekelt vállalatoknál, szövetkezeteknél olyan feltételeket kell létrehozni, hogy a saját források e célokra is rendelkezésre álljanak, és ezekhez szükség esetén kellı mennyiségben kölcsön és adókedvezmény is járuljon. A VII. ötéves népgazdasági terv környezetvédelmi célokra az elızı ötéves tervhez képest több erıforrást bocsát rendelkezésre, bár mindez mégsem elégséges a sokrétő, tervezett programok teljes végrehajtásához. Bizottságunk ebben a helyzetben örömmel veszi tudomásul, hogy a Minisztertanács álláspontja szerint a meghirdetett környezetvédelmi célok megvalósításának és a megkezdett környezetvédelmi programok (veszélyes hulladékok ártalmatlanítása, a helyi súlyos légszennyezés csökkentése) folytatásának pénzügyi feltételeirıl az Országos Tervhivatalnak és az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatalnak folyamatosan gondoskodnia kell. E kötelezettségnek az elıírása és teljesítésének számonkérése indokolt. 3. A környezet állapotának ismerete, változásainak nyomon követése (anyagi-technikai, szervezeti, szervezési, módszertani és más okok miatt) sok kívánni valót hagy maga után. A környezetvédelem tennivalóinak pontosabb meghatározása érdekében nagy

6 figyelmet kell fordítani a megfigyelések, a mérések és az információs rendszer korszerősítésére. Ugyanakkor egyre nagyobb a jelentısége a hazai környezetvédelmi feladatok méreteiben és megoldásában annak, hogy egész Európában, illetıleg a bennünket körülvevı országokban hogyan alakul a környezet állapota. A kormányzati munkában tett kezdeményezésekkel is elı kell segíteni azoknak a feltételeknek a létrejöttét, amelyek a határokon átjutó környezetkárokat mérsékelhetik. E feladatok pótlólagos ráfordításokat igényelhetnek ahhoz, hogy a VII. ötéves tervben kitőzött alapvetı környezetvédelmi célok elérhetıkké váljanak. Az évenkénti tervezés munkájában ezzel is számolni kell. 4. Indokolt lenne A környezetkímélı termelési eljárások kialakítása és elterjesztése c. VII. ötéves tervidıszaki szakmai program kidolgozása. Ezt a szakmai programot arra az esetre kellene elıkészíteni, amennyiben a gazdasági helyzet a tervezettnél kedvezıbben alakulna és megfelelı többletráfordítások állnának rendelkezésre. 5. Mindezeken túl a környezet- és természetvédelem ügyei attól függıen dılnek el, hogy a befogadó közeg, a társadalom tudomással bír-e azokról és miként vélekedik róluk. Alapvetıen fontos feladat tehát a megfelelı kutató-feltáró munka folytatása, az eredmények közzététele, az érintett állampolgárok véleményének megismerése, figyelembe vétele, és a közvélemény reális tájékoztatása. II. 1. A VII. ötéves népgazdasági tervrıl szóló törvényjavaslat a terület- és településfejlesztés vonatkozásában a 12/ sz. országgyőlési határozatot törekszik figyelembe venni, de ennek néhány fontos célkitőzése tekintetében érdemi intézkedést nem tartalmaz. A feltételekkel számoló, óvatos, a jelenlegi, illetve az január 1-jei kiinduló álláspontokból kiinduló visszafogott terv érdeme, hogy a terület- és településfejlesztés néhány részterületén irányváltást, a fejlesztési ütem módosítását tervez. 2. A Bizottság véleménye szerint alapvetı szempont, hogy a népgazdasági tervben foglalt forrásokon felül hatékonyabb terület- és településfejlesztéssel újabb forrásokat teremtsünk. A Minisztertanács a komplex erıforrás-potenciállal rendelkezı térségek ezeket a hosszú távú feladatterv tartalmazza fejlesztésére készíttessen társadalmigazdasági programot és annak végrehajtását a tervidıszakban kezdje meg. Ezzel egyidejőleg, illetve e mellett a gazdaságilag elmaradott területek fejlesztését is folytatni kell. 3. A területi és települési erıforrások fokozottabb feltárásával, hatékonyabb hasznosításával az január 1-jétıl érvénybe lépı tanácsi gazdálkodási keretek között lehetıség nyílik arra, hogy a települések helyi forrásai bıvüljenek. Ennek érdekében a települések tanácsait aktívabb, vállalkozóbb szemlélető és takarékos gazdálkodásra kell ösztönözni.

7 4. Az évi költségvetés, illetıleg a tanácsok évi pénzügyi elıirányzata vonatkozásában a Bizottság megállapítja: a) A települések kiegyenlítettebb fejlesztését elsıdlegesen szolgáló tanácsoknak nyújtott állami támogatás 1986-ban 75 milliárd forint, az összes kiadás 12,5 százaléka ( között 472 milliárd forint), a népgazdaság teherbíró képességének megfelelıen alakul, de a településfejlesztés jogos igényeit csak részben elégíti ki. b) Az állami támogatások megyék közötti megoszlásának aránya évtizedek óta viszonylag stabil, ennek jelentıs szerepe van abban, hogy az ország négy legelmaradottabb megyéje Békés, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs- Szatmár. Ezek közül Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár az utóbbi középtávú tervidıszakban és most is kiemelt támogatást kapott. Békés és Pest megye lemaradása annak ellenére, hogy 1986-ban az elızı évi bázishoz képest több támogatást kap, általában növekszik. Indokolt, hogy a Minisztertanács Békés és Pest megye több évtizede felhalmozódott elmaradottságának csökkentésére már a VII. ötéves tervidıszakban hatékonyabb intézkedéseket tegyen. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság A VII. ötéves népgazdasági tervben foglaltakon túlmenıen a következıket javasolja: 1. A környezetvédelem egyik legfontosabb megoldatlan problémája a közmőolló nyílása. A VII. ötéves tervidıszakban el kell érni az egyensúlyt a vízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás bıvítése között. 2. A környezet védelmét szolgáló berendezések létesítése során szélesebb körben kell alkalmazni a hatékony és takarékos megoldásokat. Abban az esetben, ha jól meghatározható, hogy a létesítmény mely hányada szolgálja a környezetvédelmet, legyen lehetıség a felhalmozási adó elengedésére. 3. A településfejlesztésben a tanácsok szerepe növekszik. Ez lehetıséget ad arra, hogy fokozottabban tárják fel és vegyék igénybe a természeti és települési adottságokat, a felértékelıdı helyi erıforrásokat. 4. Az ország egyes területein az évtizedek során felhalmozódott elmaradás indokolttá teszi a tervben szereplı lehetıségeken túlmenıen Pest és Békés megyék településfejlesztésének fokozottabb támogatását. Budapest, december 9.

8 4/ OB-X/4-1/1986. M e g h í v ó Az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága folyó év április hó 9-én, szerdán délelıtt 10 órai kezdettel a Pilisi Állami Parkerdı Gazdaság Központjában (Visegrád, Mátyás király út 4.) Napirend: ü l é s t t a r t. 1. A Bizottság évi munkatervtervezete Elıadó: Straub F. Brúnó 2. Beszámoló a Bıs(Gabcikovo)-Nagymarosi vízlépcsırendszer környezetre és az emberi településekre gyakorolt várható hatásairól, elsısorban a Nyergesújfalu- Nagymaros közötti szakaszon (szóbeli) Elıadó: Kovács Antal államtitkár, az Országos Vízügyi Hivatal elnöke Mellékelve a Magyar Tudomány c. folyóirat következı számában megjelenı tárgybani nyomdai korrektúra. A bizottsági ülésre a Budapestrıl, illetve Budapesten átutazók részére az Országház I. sz. kapujától április 9-én délelıtt 9 órakor autóbuszt indítunk Visegrádra. Az ülés megfelelı elıkészítése érdekében mielıbb szíveskedjék az Országgyőlés Irodájának a es telefonon válaszolni az alábbi kérdésekre: - a bizottság ülésén részt vesz-e? - autóbusszal utazik-e? - gépkocsivezetıvel érkezik-e? Budapest, március 25. Straub F. Brúnó s. k.

9 Az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának j a v a s l a t a a Bıs(Gabcikovo)-Nagymarosi vízlépcsırendszer környezetre és az emberi településekre gyakorolt várható hatásairól, elsısorban a Nyergesújfalu-Nagymaros közötti szakaszon címő OVH-elıterjesztésben foglaltakhoz: Az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága április 9-én tartott ülésén a fenti elıterjesztést megtárgyalta és azt az alábbiak szerint tudomásul vette: 1. A Bizottság felhívja a kormány-meghatalmazott és az OVH elnökének figyelmét arra, hogy a nagyberuházás elıkészítését és megvalósítását a területileg illetékes állami (tanácsi) párt- és tömegszervezetekkel, a társadalom érintett tagjaival szorosan együttmőködve végezzék. A korábban alkalmazott módszerek, a településeket érintı beruházói döntésekrıl történı formális, utólagos tájékoztatások nem elegendıek. A beruházással kapcsolatban a településeken szükségessé váló új területrendezési tervek megbízói az OVIBER-rel együttmőködve az illetékes tanácsi szervek legyenek. A településfejlesztés ily módon megnövekvı feladatai, az építkezés során a lakosságot, a természetet, épületeket és építményeket óhatatlanul érı egyes károk csökkentése és/vagy elhárítása az érintett helyi tanácsok szakigazgatási szerveire jelentıs terhet jelentenek. Ezért az alább említett megyei tanácsoknál létszámfejlesztés is indokolttá válik. Az építés idıszakában a települések mőködésében, üzemeltetésében jelentkezı váratlan feladatok megoldásához a pénzügyi fedezetet a beruházás tartalékkerete terhére kell a helyi tanácsok rendelkezésére bocsátani. A Pest, Komárom és Gyır-Sopron megyei tanácsoknak az elıkészítés, a szakhatósági engedélyezés (területfelhasználás, építés, stb.) és egyeztetés során érdekképviseleti, érdekösszefogó és koordináló szerepet kell vállalniuk. 2. A Vízlépcsırendszer által érintett térségben keletkezı kommunális és ipari szennyvizek tisztítatlansága jelenleg is rontja a Duna vízének minıségét. Számítani kell arra, hogy a Vízlépcsırendszerrel összefüggésben a nem kielégítı szennyvíztisztítás tovább ronthatja a víz minıségét. A vízminıség állapotának figyelemmel kísérése érdekében tervezett monitoring rendszer telepítésénél tekintettel kell arra lenni, hogy a térségben hol kell a mechanikai tisztítás mellett a biológiai tisztítást megvalósítani. A Bizottság javasolja, hogy a magyar-csehszlovák vízügyi kérdésekben illetékes kétoldalú kormányközi bizottság a Vízlépcsırendszerrel összefüggésben készítsen

10 közös programot a Duna és mellékfolyók vízminıségének javítására, a vízgyőjtı területeken keletkezı szennyvizek ártalmatlanítására. 3. A Bizottság megállapította, hogy a Vízlépcsırendszer terület- és településfejlesztési hatásai rendkívül pozitívak lehetnek és elımozdíthatják a gazdasági infrastrukturális szempontból fejlett észak-dunántúli térség továbbfejlıdését. Társadalmi-gazdasági szempontból egyaránt elınyös a fejlett Duna-menti térség adottságainak fokozottabb felhasználása. Mindezek mellett azonban azt tudomásul kell venni, hogy a térség gyorsabb ütemő fejlıdése egyidejőleg a területi egyenlıtlenségek növekedésének irányába is hat. Az ország egyes déli és keleti peremterületeinek elmaradottsága a felzárkóztatási program ellenére is viszonylagosan növekedhet. 4. A Bizottság véleménye szerint a Vízlépcsırendszer pozitív terület- és településfejlesztési hatásainak hasznosítása, a beruházás többcélú komplex megvalósításával biztosítható. Ennek érdekében az alapberuházáson túlmenıen tervezni és fejleszteni kell a teljesítıképesebb dunai vízi út kapcsolódó létesítményeit; az érintett települések infrastruktúráját; a térség közúti közlekedési hálózatát, az új üdülési-kirándulási lehetıségek felhasználását; a kavicsvagyon kitermelését; a felvonulási létesítmények távlati, végleges hasznosításának megfelelı megépítését. 5. A Bizottság tagjai és a jelenlévı vendég képviselık felvetették, hogy a tájékoztatás hiányosságai a Vízlépcsırendszer jelentıségének a lakosság részérıl történı megítélésében bizonytalanságokat okozott. Elsısorban a területileg illetékes képviselık munkáját, az e kérdésben a választóikkal folytatott párbeszédet nehezítette a folyamatos tájékoztatás hiánya. A Bizottság álláspontja szerint a jövıben a tájékoztatási tevékenységet folyamatosan a különbözı szintek között differenciáltabban kell végezni. 6. A Bizottság javasolja, hogy a jövıben a központi nagyberuházások magas szintő döntését megelızıen az országgyőlési bizottságok is alakítsák ki állásfoglalásukat. A bizottságok különösen indokolt esetben tegyenek olyan javaslatot, hogy adott központi nagyberuházást az Országgyőlés tárgyaljon meg. A településfejlesztést számottevıen érintı és az emberi környezetre várhatóan jelentıs hatást kifejtı központi beruházásokról (például: atomerımő, bányanyitás, kohászaticementipari rekonstrukció) a döntést megelızıen az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága tájékozódni kíván. Ennek érdekében a központi nagyberuházások elıkészítése során készített környezeti hatásvizsgálatok eredményérıl a Bizottság jelentést kér. Budapest, április 10. Straub F. Brúnó s. k.

11 5/ OB-X/5-1/1986. M e g h í v ó Az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága folyó év június hó 9-én, hétfın délelıtt 10 órai kezdettel az Országház fıemelet sz. tanácstermében Napirend: ü l é s t t a r t. 1. Tájékoztató az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal évi költségvetésének végrehajtásáról. 2. Beszámoló a települések vízellátása, szennyvízelvezetése, továbbá a szennyvíziszap ártalmatlanítása helyzetérıl és környezeti hatásairól. A közmőolló alakulása a VII. ötéves tervidıszakban. 3. A Bizottság keretében mőködı albizottságok jelentései: - a Békés város központjában áthaladó Élıvízcsatornán lefolyó kommunális és ipari szennyvizek hatásának kiküszöbölésére tett intézkedésekrıl; - a Dunántúli Középhegységre kiterjedı bányászati tevékenység komplex környezeti hatásvizsgálatának eredményeirıl, a megtett intézkedésekrıl és a további feladatokról. Budapest, június 2. Straub F. Brúnó s. k.

12 E m l é k e z t e t ı az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának június 9-ei ülésérıl I. Állásfoglalások 1. A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Bıs(Gabcikovo)-Nagymarosi vízlépcsırendszer környezetre és az emberi településekre gyakorolt várható hatásairól, elsısorban a Nyergesújfalu-Nagymaros közötti szakaszon címő április 9-én tárgyalt elıterjesztéssel kapcsolatos javaslatot. Tudomásul vette, hogy a javaslatot a Bizottság elnöke a Minisztertanács elnöke, a tárgy szerint érintett miniszterek és államtitkárok részére megküldte. 2. A Bizottság jóváhagyólag tudomásul vette az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal tájékoztatóját a Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtása keretében a környezet- és természetvédelem évi költségvetési elıirányzatának teljesítésérıl. II. Javaslatok 1. Az Országos Vízügyi Hivatal és az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökeinek A települések vízellátása, szennyvízelvezetése; továbbá a szennyvíziszap ártalmatlanítása helyzetérıl és környezeti hatásairól, a közmőolló alakulása a VII. ötéves tervidıszakban címő elıterjesztését megtárgyalta és azt az alábbiak szerint tudomásul vette: a) Az Országgyőlés 12/ számú, a terület- és településfejlesztés hosszú távú feladatairól szóló határozatának II. 6. és 7. sz. pontjai, továbbá a hasonló címő elıterjesztés 25., 33. és sz. oldalain tartalmazzák a szennyvízelvezetéssel és ártalmatlanítással kapcsolatos hosszú és középtávú feladatokat. A kormányzati erıfeszítések ellenére a fenti célkitőzések csak részben teljesülnek, a javulás nem egyértelmő, szennyvízelvezetés és tisztítás közötti aránytalanság mérséklése a Dél-Alföldön és a karsztvidékeken nem várható. A Bizottság szükségesnek tartja a fenti területeken a szennyvízelvezetés és ártalmatlanítás fokozottabb támogatását. b) Az ivóvízzel ellátott, de csatornázatlan területen élı lakosság (az ország összes lakosságának 1985-ben 38, a prognózis szerint 2000-ben 32 százalékának) szennyvizeit egyszerőbb, helyi megoldásokkal ártalmatlanítják. A jelenlegi mőszaki-gazdasági és jogi feltételek mellett sem megnyugtató az így keletkezı szennyvizek ártalmatlanítása. A helyzet következetes tanácsi és vízügyi hatósági munkával, jobb szervezéssel és fokozottabb ellenırzéssel javítandó. c) A Bizottság álláspontja szerint a veszélyes hulladékok alapvetıen veszélyeztethetik a felszíni és felszín alatti vizeink minıségét, az élıvizekbe, a kommunális szennyvizekbe kerülve felmérhetetlen károkat okozhatnak. A

13 veszélyes, toxikus hulladékokat megfelelı technológiával, elıtisztítással, teljes mértékben távol kell tartani vizeinktıl. d) A Bizottság a keletkezı szennyvízmennyiség csökkentése érdekében a kormány által jóváhagyott víztakarékossági program következetes végrehajtását, szélesítését, gyorsítását tartja szükségesnek. 2. A Bizottság a Dunántúli Középhegységre kiterjedı bányászati tevékenység komplex környezeti hatásvizsgálatának eredményeirıl, a megtett intézkedésekrıl és a további feladatokról szóló albizottsági jelentést elfogadta. Az albizottság megállapította, hogy a hatásvizsgálatok végrehajtása idıben elhúzódott, a program tartalma pedig a karsztvízemelésbıl származó környezeti hatások vizsgálataira szőkült. Az albizottság részére adott tájékoztatások több vonatkozásban ellentmondásosak, a Hévízi-tó kárelhárítási munkáinak megkezdésén túl konkrét eredményt nem tartalmaznak. b) a fentiekre való tekintettel a Bizottság javasolja a vizsgálatok szintetizálását, az okok, a követelmények és a kárelhárítás komplex feldolgozását. c) A kárelhárítást azokban a térségekben és területeken javasolja folytatni, illetve megkezdeni, ahol a kritikus vízellátási helyzet nyilvánvalóan a bányászati vízemelések miatt alakult ki. Külön is indokolt Tokod vízellátásának vizsgálata és megoldása. d) A hatásvizsgálatokat elsısorban a vízre orientáltan kell végezni, nem kizárva a mezı- és erdıgazdasági, környezet- és természetvédelmi, üdülési, gyógyászati és egyéb problémák mérlegelését, megoldását. e) A hatásvizsgálatok szintetizálása, a feladatok meghatározása, a végrehajtás irányítása és ellenırzése érdekében célszerő tárcaközi operatív bizottság létrehozása, elsısorban az Ipari Minisztérium, az Országos Vízügyi Hivatal és az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal részvételével. 3. A Bizottság a Békés városon áthaladó Élıvízcsatornán lefolyó kommunális és ipari szennyvizek környezetszennyezı és egészségkárosító hatásainak helyszíni megvizsgálására kiküldött albizottság jelentését elfogadta. a) A Bizottság szükségesnek tartja, hogy az Élıvízcsatorna rehabilitációját 1987 tavaszán kezdjék meg és mielıbb szőnjön meg a lakosság emberi életkörülményeit sújtó szennyvízterhelés. b) A Bizottság felkéri a Békés Megyei Tanács és az Országos Vízügyi Hivatal elnökét a ma elhanyagolt helyzet megjavítására; ennek keretében fontosnak tartja Békéscsaba és Békés városok kommunális és ipari vízszennyezésének felülvizsgálatát, csökkentését, a Békéscsabán keletkezı szennyvíziszap ártalommentes hasznosítását. A Bizottság az intézkedésekrıl és ezek eredményeirıl év végén tájékoztatást kér. c) A veszélyes anyagokat nem tartalmazó szennyvíziszapok elhelyezésének, ártalmatlanításának esetenként akadályát képezi a földvédelmi jogszabályok merev, környezeti- és egészségvédelmi szempontokat nem mérlegelı alkalmazása. A Bizottság álláspontja szerint ilyen esetekben a föld mővelésbıl való kivonásának, vagy a mővelési ág változtatásának költségei nem akadályozhatják az emberi egészség megóvását célzó megoldásokat. Budapest, június 13.

14 6/ OB-X/6-1/1986. M e g h í v ó Az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága folyó év szeptember hó 3-án, szerdán délelıtt 10 órai kezdettel Kiskunhalason, az Állami Gazdaság Oktatási Központjában (Félegyházi út) Napirend: ü l é s t t a r t. 1. Beszámoló a településfejlesztési hozzájárulás évi bevezetésének országos és helyi tapasztalatairól. 2. Az ország legelmaradottabb térségeinek fejlesztését szolgáló társadalmi-gazdasági program véglegesítés elıtti véleményezése 3. Szóbeli tájékoztató a csernobili atomerımő-baleset környezeti hatásairól. Elıadó: Simon Péter, a Paksi Atomerımő Vállalat üzemviteli igazgatója Az ülés befejezését követıen a Bizottság rövid látogatást tesz Kiskunhalason A bizottság ülésére szeptember 3-án reggel 7 órakor az Országház I. sz. kapujától autóbusz indul Kiskunhalasra. Visszaérkezés a délutáni órákban, ugyanide. Az ülés megfelelı elıkészítése érdekében szíveskedjék az Országgyőlés Irodájával a es telefonon mielıbb közölni, hogy - a bizottság ülésén részt vesz-e? - gépkocsivezetıvel érkezik-e? - az autóbuszt igénybe veszi-e? Budapest, augusztus 22. Straub F. Brúnó s. k.

15 E m l é k e z t e t ı az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának szeptember 3-ai ülésérıl I. Állásfoglalások 1. A Bizottság egyhangúlag elfogadta az június 9-ei ülésen tárgyalt A települések vízellátása, szennyvízelvezetése, továbbá a szennyvíziszap ártalmatlanítása helyzetérıl és környezeti hatásairól, a közmőolló alakulása a VII. ötéves tervidıszakban címő elıterjesztésre, továbbá a Dunántúli Középhegységre kiterjedı bányászati tevékenység és a békési Élıvíz-csatorna helyzetével foglalkozó albizottsági jelentésre vonatkozó javaslatot. Tudomásul vette, hogy a javaslatot a Bizottság elnöke az érintett miniszterek és államtitkárok, valamint a Békés, Komárom és Veszprém megyei tanácsok elnökei részére megküldte. 2. Az ipari miniszter kezdeményezésére elhatározta, hogy Az energetika hosszú távú fejlesztése és az atomenergetika szerepe a villamos energia igények kielégítésében címő tájékoztatót a novemberi ülésének napirendjére felveszi. II. Javaslatok A) A Bizottság megtárgyalta a pénzügyminiszter és a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnöke A településfejlesztési hozzájárulás évi bevezetésének országos és helyi tapasztalatairól szóló beszámolóját és az alábbi észrevételekkel tudomásul vette: 1. Egyetért a hozzájárulás bevezetésének alapvetı céljaival, miszerint a lakosság intézményes keretek között járuljon hozzá lakóhelyének fejlesztéséhez. A bevezetés és a végrehajtás során tapasztalt negatív jelenségek alapján szükségesnek tartja, hogy a következı tervidıszakra a hozzájárulásnak a jelenleginél hatékonyabb rendszere alakuljon ki. 2. Kiemelte, hogy a lakosság hozzájárulása településének fejlesztéséhez nem gazdasági, pénzügyi jelentıségő, hanem politikai, elsısorban településpolitikai kérdés. Ebbıl kiindulva a munka további szervezése és a végrehajtás során alapvetı a lakosság valós igényeinek figyelembevétele, a szervezésnél elengedhetetlen a személyes kontaktus megteremtése. Az eddigi tapasztalatok szerint a lakosság egyetértését a kiskörzeti (tanácstagi körzet, városrész, társközség) szinten megfogalmazott célok nyerik meg, ezért ezeket szélesebb körben indokolt alkalmazni. 3. A VII. népgazdasági terv idıszakában a tárgyban érvényes rendeletek módosítása nem célszerő, szükséges viszont a végrehajtás folyamatos, elsısorban településfejlesztési

16 megközelítéső figyelemmel kísérése és a központi intézkedést igénylı problémák rugalmas és gyors megoldása. 4. A települések 11 százalékában a városok és a városi jogú nagyközségek 33 százalékában a lakosság nem értett egyet a hozzájárulás bevezetésével. Ezekben a településekben az újabb szavazást nagy körültekintéssel, megfontoltan indokolt elıkészíteni. Egyes településekben elıfordulhat, hogy a megszavazott célok megvalósítása idıközben meghiúsul, ebben az esetben, ha új célt nem sikerül elfogadni, felvetıdik a már befizetett hozzájárulás visszafizetése. 5. A hozzájárulás bevezetésével kapcsolatos feladatokat a tanácsi szervek általában jól látták el, a hiányosságok a központi irányítás szintjén jelentkeztek. A Bizottság örömmel nyugtázta, hogy a megyék közül Vas és Hajdú-Bihar megye valamennyi településének lakossága vállalta a hozzájárulás fizetését. 6. A hozzájárulást, megszavazása esetén a rendelet szerint közadók módjára kell behajtani. Ezzel kapcsolatban a Bizottság felhívta a figyelmet arra, hogy vigyázni kell, hogy a hozzájárulás beszedése során ne romoljon az általános adómorál. A Bizottság a befizetés határidejéül megjelölt szeptember 15-ei határidıt rövidnek tartja, hosszabb türelmi idıt tart indokoltnak meghatározni a kamatmentes befizetésre. A Bizottság megállapította, hogy a településfejlesztési hozzájárulás bevezetése, elıkészítése és a végrehajtás költség- és munkaigényes feladat. A helyi tanácsok igyekeznek e feladatnak a legteljesebb mértékben megfelelni, de a folyamatosan jelentısebb többletmunka zavartalan elvégzéséhez nem minden településen vannak meg a feltételek. B) A Bizottság tájékozódott az ország legelmaradottabb térségeinek fejlesztését szolgáló társadalmi-gazdasági program készítésének helyzetérıl. 1. Köszönettel vette a Központi Statisztikai Hivatal fenti területek fıbb jellemzıirıl készített tájékoztató jelentését. 2. Tudomásul vette az Országos Tervhivatal elnökének javaslatát, hogy a társadalmigazdasági programot a közeljövıben több országgyőlési bizottság együttes ülésen tárgyalja meg. Budapest, szeptember 18. Straub F. Brúnó s. k.

17 7/ OB-X/6-1/1986. M e g h í v ó Az Országgyőlés terv- és költségvetési, településfejlesztési és környezetvédelmi, mezıgazdasági, valamint jogi, igazgatási és igazságügyi bizottsága folyó év október hó 2-án, csütörtökön délelıtt 10 órai kezdettel az Országház Vadász termében Napirend: e g y ü t t e s ü l é s t t a r t. Elıterjesztés a gazdaságilag elmaradott területek fejlesztésérıl szóló társadalmi-gazdasági programról. Elıadó: Faluvégi Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese, az Országos Tervhivatal elnöke Budapest, szeptember 23. Straub F. Brúnó s. k. Dr. Bognár József s. k. a településfejlesztési és a terv- és költségvetési környezetvédelmi bizottság bizottság elnöke elnöke Dr. Antalffy György s. k. Cselıtei László s. k. a jogi, igazgatási és a mezıgazdasági igazságügyi bizottság bizottság elnöke elnöke

18 J a v a s l a t o k a gazdaságilag elmaradott területek fejlesztésének társadalmi-gazdasági programjához 1. A gazdaságilag elmaradott területek felzárkóztatása politikai, társadalmi és nem egyszerően és kizárólag gazdasági feladat. A program társadalmi jellegét markánsabbá kell tenni. A végrehajtás során a településhálózat stabilizálására kell törekedni, nem engedhetı meg, hogy térségek elnéptelenedjenek. A kijelölt körzeteket a sajátos természeti adottságokra, a kihasználatlan lehetıségekre, a demográfiai és nemzetiségi sajátosságokra támaszkodva kell fejleszteni. 2. A VII. ötéves népgazdasági tervrıl szóló Mt. határozat szerint a fenti célra elıirányzott 3 milliárd forint más célokra való felhasználásával a Bizottság nem ért egyet. A Bizottság a 3 milliárd forintból elkülönített 600 millió forintnak a budapesti ipar racionalizálására történı felhasználását tudomásul veszi, és javasolja, hogy ennek felhasználása szorosabban kapcsolódjon az elmaradott területek fejlesztéséhez. 3. Az elmaradott területek az ország és a megyehatárok mentén helyezkednek el, és a felzárkózás egyik lehetısége a szomszédos országok és megyék hatékonyabb együttmőködése. A kormányzati szervek ezért továbbra is támogassák a már meglevı tárca- és megyei szintő kapcsolatokat, és kezdeményezzék a határ menti övezetek különösen elınyös összehangolt fejlesztését a román és szovjet határszakaszokon. 4. A Bizottság egyetért azzal, hogy a program csak a legkedvezıtlenebb adottságokkal rendelkezı Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy, Szabolcs-Szatmár, Vas és Zala megyék elıterjesztésben megjelölt településeire terjedjen ki. A súlypontképzés érdekében támogatja a további kiemeléseket, és ehhez kapcsolódva felhívja a figyelmet a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében halmozottan jelentkezı társadalmigazdasági gondokra. 5. A termelı infrastruktúra fejlesztésével egyetértve javasolja a lakossági alapellátásban meglevı indokolatlan területi különbségek mérséklését. A Bizottság felhívja a figyelmet azokra a térségekre, ahol a népességszám erıteljesen fogy, az idıskorúak aránya magas, a lakosság aktivizálása korlátozott. Ezekben a településekben az egészségügyi, szociális gondozás és az élelmiszer- és iparcikkellátás új, mozgékonyabb szervezeti formáit, módszereit, valamint a támogató jellegő gazdasági szabályozást szükséges kialakítani. A fentiek a településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság álláspontját képviselik, a mellékletben felsorolom a vitában elhangzott általános és egyéb megjegyzéseket is.

19 Budapest, október 6. Straub F. Brúnó s. k.

20 Általános és a többi bizottságot érintı észrevételek 1. Üdvözli, támogatja a programot. 2. Területi kijelöléssel, szétosztási koncepcióval egyetért. 3. Megvizsgálandó, hogy a közigazgatás szervezése hogy tudja segíteni a programot. 4. Megyei tanácsok készítsenek összefogottabb térségi koncepciókat. 5. Budapesti ipar racionalizálására külön programot indokolt elkészíteni. 6. A pályázati rendszert egyszerősíteni kell! 7. Éves ütemezés készítendı a VII. ötéves tervre, de 1988-ra mielıbb! 8. Környezetvédelem nagyobb súlyt adni, környezetet romboló ipar ne! 9. Mezıgazdaság-fejlesztés - melioráció ne mindenütt legyen cél! - veszteséges üzemek hitelfeltételei, - falu szellemi erejének növelése. 10. Iparfejlesztés koncepciója, modern, odaillı, hatékony ipar. - háziipar, kombinált foglalkoztatáspolitika, - alaptevékenység bázisán. 11. Idegenforgalom is vállaljon szerepet! (İrség, Zemplén, Aggtelek.) 12. Felhívás a társadalmi szervekhez, az MTA-hoz, támogassa az akciót. 13. Kormány részére el kell küldeni. 14. Két év múlva értékelni kell, 1988 végén. 15. Területfejlesztési és szervezési alap létrehozásáról az Mt. határozzon!

ugyanakkor: egy megoldás(?):

ugyanakkor: egy megoldás(?): Fidesz-KDNP Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Kabinet FideszFenntartható fejlıdés Munkacsoport A 2000-es évekre bebizonyosodott, hogy a fenntartható növekedés egy oximoron, azaz önmagának ellentmondó

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl EMLÉKEZTETİ a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl Helyszín: Hotel Római tárgyalóterme, Budapest, 1039 Szent János u. 16. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Levezetı elnökök: Gál Rezsı

Részletesebben

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Környezetvédelmi hatósági tevékenység

Környezetvédelmi hatósági tevékenység Környezetvédelmi hatósági tevékenység A cikk bemutatja a környezethasználat feltételeit, valamint az ahhoz kapcsolódó hatósági engedélyezési eljárások fı szabályait. A rendelkezések elsısorban a környezet

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

2007. évi intézményi költségvetési alapokmány

2007. évi intézményi költségvetési alapokmány 2007. évi intézményi költségvetési alapokmány 1. A költségvetési szerv általános adatai: - megnevezése: Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - székhelye: 6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.

Részletesebben

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A bioenergia hasznosítás lehetıségei konferencia Budapest, 2010. november 8. Dr. Lengyel Attila Magyar Biogáz Egyesület

Részletesebben

Környezetvédelmi és társadalmi akcióterv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz

Környezetvédelmi és társadalmi akcióterv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz Környezetvédelmi és társadalmi terv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz No Akció Környezeti kockázat, Kötelezettség Projekt elıkészítés, engedélyek, jogosítványok I.1

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

A Paksi Atomerımő Zrt. társadalmi, gazdasági vonatkozásai és legfontosabb beruházásai

A Paksi Atomerımő Zrt. társadalmi, gazdasági vonatkozásai és legfontosabb beruházásai A Paksi Atomerımő Zrt. társadalmi, gazdasági vonatkozásai és legfontosabb beruházásai Csanádi András gazdasági igazgató Óbudai Egyetem 2011. október 5. 2 Társadalmi és gazdasági hatások Társadalmi és gazdasági

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 10. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. szeptember 25.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

A megelızés elvének hatékony érvényesítési lehetıségei a zaj-és rezgés elleni védelem tekintetében

A megelızés elvének hatékony érvényesítési lehetıségei a zaj-és rezgés elleni védelem tekintetében A megelızés elvének hatékony érvényesítési lehetıségei a zaj-és rezgés elleni védelem tekintetében Dr. Horváth Luca Kornélia jogi referens JNOI Országgyőlési Biztosok Hivatal Budapest 2010. október 6.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat.

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat. Szám: 101-1/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. április 24-én 9.00 órakor a Képviselıi Irodaház (Budapest Széchenyi rakpart 19.) V./570-es tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl Jelen vannak: Vargha Tamás

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-98/2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-10/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról [ Hatályos: 2014.03.21 - ] 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester

Részletesebben

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Területi Vízgazdálkodási Tanácsot

Részletesebben

Jelen van: a mellékelt jelenléti iv szerint összesen 43fö (taglétszám összesen fizetı és nem fizetı 76 fö, 56,6%) tehát a közgyülés határozatképes.

Jelen van: a mellékelt jelenléti iv szerint összesen 43fö (taglétszám összesen fizetı és nem fizetı 76 fö, 56,6%) tehát a közgyülés határozatképes. ELSÖ KALOCSAI NYUGDIJPÉNZTÁR KALOCSA MISKEI ÚT 21 6300 Készült a 2013.05.24-i közgyülésen. JEGYZÖKÖNYV Jelen van: a mellékelt jelenléti iv szerint összesen 43fö (taglétszám összesen fizetı és nem fizetı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai pálya projekt állásáról, továbbá javaslat további döntések meghozatalára a II.

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Mőszaki infrastruktúra c. tantárgy 2006. 03.01. i elıadásának vázlatos anyaga Vízgazdálkodás, regionális szintő vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Dr. Dulovics Dezsı PhD. ny. egyetemi docens

Részletesebben

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. A rendelet alkalmazási köre

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. A rendelet alkalmazási köre A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés b) és c) pontjában, a területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

Tárgy: A Tolna Megyei kereskedelmi és Iparkamara javaslata a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosítására

Tárgy: A Tolna Megyei kereskedelmi és Iparkamara javaslata a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosítására Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésére Tárgy: A Tolna Megyei kereskedelmi és Iparkamara javaslata a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosítására

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 282/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 2... 2 283/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 284/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 1 JEGYZİKÖNYV Készült:

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

SZEKSZÁRDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

SZEKSZÁRDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZEKSZÁRDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG Iktatószám: IV. 66/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2013. december 11. napján (szerdán) 10 óra 00 perckor a

Részletesebben

Területfejlesztés és turizmus

Területfejlesztés és turizmus Területfejlesztés és turizmus 2. Elıadás A fenntartható turizmus fejlesztése 1 Irodalom: Inskeep, E. (szerk.) - WTO: A fenntartható turizmus fejlesztése. Irányelvek a turizmus tervezıinek és szervezıinek.

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-8/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. szeptember 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 134. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. december 13-án (hétfı) 17 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020)

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020) A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020). Marczin Örs természetvédelmi fejlesztési referens Vidékfejlesztési Minisztérium, Természetmegırzési Fıosztály A

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

Szám: 48/10/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Szám: 48/10/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/10/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata ülésén, 2009.július

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2007. október 31-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2007. október 31-i ülésére Tárgy: Békés város fejlesztési programjának rövid távú cselekvési terve Elıkészítette: Izsó Gábor polgármester Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/ Döntéshozatal módja: Egyszerő szótöbbség

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer bevezetésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer bevezetésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 329/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu T á j é k o z t a t ó - a Képviselı-testületnek - A Tokaj-Hegyalja

Részletesebben

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara A Fıváros Önkormányzata és a kerületi Önkormányzatok együttmőködése a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával SZATMÁRYN RYNÉ JÄHL ANGÉLA BKIK Tagcsoport Kollégiumi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Ügyrendi Bizottságának 2011. május 19-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Dr. Györe Zsuzsanna bizottsági tag

Részletesebben

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl ISSAI 10 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Mexikói Nyilatkozat a

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. Jóváhagyom: Budapest, 2008. március. Dr. Fodor Gábor miniszter A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a környezet-

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki Györgyné képviselık, Velki Róbert polgármester

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki Györgyné képviselık, Velki Róbert polgármester J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 28-án 14 órakor megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 12. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 12. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 12. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2010. április 19-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2010 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet mőködési környezete A 2010-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık.

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 1 Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 2011. május 5-6-án V. alkalommal tanácskozott a Villamosenergia-Ipari Munkavédelmi Képviselık Fóruma. (VIMFÓ) Ez alkalommal Budapesten az

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás Keretszerzıdés Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás (jóváhagyta a Bizottság 2008 június 17-én) 1. Bevezetés A COTANCE

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15. 148/2014. (VIII. 15.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. augusztus 15-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıségrıl, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelölésérıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben