Az Országgyőlés Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának tevékenysége

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Országgyőlés Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának tevékenysége 1985-1990"

Átírás

1 Az Országgyőlés Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának tevékenysége Ülései Meghívói Emlékeztetık, állásfoglalások Bevezetı A tárgyi idıszak nevezetes a hazai környezetvédelem történetében, hiszen elsı ízben volt környezetvédelmi feladatokkal megbízott állandó bizottság. Az es idıszakra az Országgyőlés bizottságait, továbbá azoknak tagságát június 28-án választották meg. Létrehozták a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot 23 taggal, a bizottság elnökéül: Dr. Straub F. Brúnót (párton kívüli), titkárául: Újváry Sándort (MSZMP) választották. A bizottság elsı ülését szeptemberében tartotta, de mivel ebben az idıszakban az Országgyőlés bizottságainak önálló hivatali apparátusa nem volt és jegyzıkönyvvezetés sem történt, valószínőnek tartom, hogy az elızı ülést az elnök szóban hívta össze. A bizottság ebben az öt év alatt 36 ülést tartott. A bizottság elnökének személyes tanácsadójaként októberétıl kísérhettem figyelemmel és segíthettem a mőködést. E munka keretében az ülések elıkészítése és az elnök által meghatározott ügyekben szakértıi vélemények készítése volt a feladatom, majd az üléseket követıen a bizottság döntései és az elnök útmutatása szerint - valamennyi ülésrıl összefoglalót, emlékeztetıt állítanom össze. Az elıbbiekben említett kéziratos dokumentumokat az elmúlt két évtizedben megıriztem és napjainkban jutottam el oda, hogy rendszerezést követıen a nyilvánosság elé tárjam. A közzétett dokumentumok (meghívók, emlékeztetık, bizottsági állásfoglalások) a hazai környezetvédelem és területfejlesztés másutt fel nem lelhetı dokumentumai és tükörképet adnak a rendszerváltás elıtti években a bizottságban végzett politikai, környezet- és területpolitikai munkáról, ezen idıszak valós történéseirıl és prioritásairól. Dr. Szalóki Gyula

2 1/ Az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága 1985 szeptemberében tartotta alakuló ülését. Az alakuló ülés összehívására vonatkozó írásos meghívót nem lehetett fellelni. A Bizottság elnökének elmondása alapján az ülésen bejelentésre került a megalakulás ténye.

3 2/ OB-X/2/1985. M e g h í v ó Az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága folyó év november 5-én, kedden délelıtt 10 órai kezdettel az Országház fıemelet sz. tanácstermében Napirend: ü l é s t t a r t. 1. A Bizottság fıbb feladatainak ismertetése, az II. félévi munkatervének elfogadása Elıadó: Straub F. Brúnó, a Bizottság elnöke 2. Elıterjesztés a levegı tisztaságának védelmérıl szóló jogszabályok korszerősítésére Elıadó: Dr. Ábrahám Kálmán államtitkár, az OKTH elnöke Melléklet a napirendhez: Az egészségügyi miniszter rendelettervezete a légszennyezı anyagok, a levegıminıségi határértékek és a légszennyezettség mérésére vonatkozó szabályok megállapításáról. 3. Tájékoztató a budapesti agglomeráció regionális rendezési tervének készítésérıl Elıadó: Somogyi László építésügyi és városfejlesztési miniszter (Tárgyalási anyagot pótlólag küldjük.) Budapest, október 28. Straub F. Brúnó s. k.

4 3/ OB-X/4/1985. M e g h í v ó Az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága folyó év december hó 9- én, hétfın délelıtt 10 órai kezdettel az Országház Gobelin termében Napirend: ü l é s t t a r t. 1. A népgazdaság VII. ötéves tervérıl szóló törvényjavaslat. Melléklet a napirendhez: Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal tájékoztatója a VII. ötéves tervidıszak környezetvédelmi elgondolásairól 2. Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal évi költségvetése Budapest, október 28. Straub F. Brúnó s. k.

5 Á l l á s f o g l a l á s az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának évi 3. ülésérıl I. 1. A Bizottság megállapítja, hogy hazánkban a környezet állapota a VI. ötéves tervidıszakban a szándékokkal ellentétben és számottevı javító célzatú erıfeszítések és központi ráfordítások ellenére több szempontból tovább romlott. Az emberi tevékenységbıl eredı károsító hatások, mérgezı anyagok az ország egyes térségeiben tovább halmozódtak, és az emberi egészséget és életfeltételeket jelentısen növekvı mértékben veszélyeztetik. Jelenleg csak a romlási folyamat lefékezése lehet reális célunk, de ennek elérése is az egész társadalom figyelmét, célszerő magatartását és erıforrásai egy részének lekötését igényli a VII. ötéves terv éveiben. Ezzel a törvényhozás munkájában is számolni kell. 2. A legnagyobb gondot a veszélyes hulladékok kezelése, a levegı szennyezettségének (fıként a különlegesen veszélyeztetett térségekben való) mérséklése és az ivóvízbázisok védelmének megvalósítása okozza. E területeken olyan károk keletkezhetnek, amelyek helyreállítása a károk megelızésére szükséges ráfordítások sokszorosát tehetik ki. Különleges fontossága van ezért annak, hogy a népgazdaság VII. ötéves tervében ezeknek a feladatoknak a megoldására felhasználható források maradéktalanul létrejöjjenek és rendelkezésre álljanak. E források megteremtése többirányú, összehangolt munkát igényel. A környezetvédelmi beruházásokban (rekonstrukciókban) érdekelt vállalatoknál, szövetkezeteknél olyan feltételeket kell létrehozni, hogy a saját források e célokra is rendelkezésre álljanak, és ezekhez szükség esetén kellı mennyiségben kölcsön és adókedvezmény is járuljon. A VII. ötéves népgazdasági terv környezetvédelmi célokra az elızı ötéves tervhez képest több erıforrást bocsát rendelkezésre, bár mindez mégsem elégséges a sokrétő, tervezett programok teljes végrehajtásához. Bizottságunk ebben a helyzetben örömmel veszi tudomásul, hogy a Minisztertanács álláspontja szerint a meghirdetett környezetvédelmi célok megvalósításának és a megkezdett környezetvédelmi programok (veszélyes hulladékok ártalmatlanítása, a helyi súlyos légszennyezés csökkentése) folytatásának pénzügyi feltételeirıl az Országos Tervhivatalnak és az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatalnak folyamatosan gondoskodnia kell. E kötelezettségnek az elıírása és teljesítésének számonkérése indokolt. 3. A környezet állapotának ismerete, változásainak nyomon követése (anyagi-technikai, szervezeti, szervezési, módszertani és más okok miatt) sok kívánni valót hagy maga után. A környezetvédelem tennivalóinak pontosabb meghatározása érdekében nagy

6 figyelmet kell fordítani a megfigyelések, a mérések és az információs rendszer korszerősítésére. Ugyanakkor egyre nagyobb a jelentısége a hazai környezetvédelmi feladatok méreteiben és megoldásában annak, hogy egész Európában, illetıleg a bennünket körülvevı országokban hogyan alakul a környezet állapota. A kormányzati munkában tett kezdeményezésekkel is elı kell segíteni azoknak a feltételeknek a létrejöttét, amelyek a határokon átjutó környezetkárokat mérsékelhetik. E feladatok pótlólagos ráfordításokat igényelhetnek ahhoz, hogy a VII. ötéves tervben kitőzött alapvetı környezetvédelmi célok elérhetıkké váljanak. Az évenkénti tervezés munkájában ezzel is számolni kell. 4. Indokolt lenne A környezetkímélı termelési eljárások kialakítása és elterjesztése c. VII. ötéves tervidıszaki szakmai program kidolgozása. Ezt a szakmai programot arra az esetre kellene elıkészíteni, amennyiben a gazdasági helyzet a tervezettnél kedvezıbben alakulna és megfelelı többletráfordítások állnának rendelkezésre. 5. Mindezeken túl a környezet- és természetvédelem ügyei attól függıen dılnek el, hogy a befogadó közeg, a társadalom tudomással bír-e azokról és miként vélekedik róluk. Alapvetıen fontos feladat tehát a megfelelı kutató-feltáró munka folytatása, az eredmények közzététele, az érintett állampolgárok véleményének megismerése, figyelembe vétele, és a közvélemény reális tájékoztatása. II. 1. A VII. ötéves népgazdasági tervrıl szóló törvényjavaslat a terület- és településfejlesztés vonatkozásában a 12/ sz. országgyőlési határozatot törekszik figyelembe venni, de ennek néhány fontos célkitőzése tekintetében érdemi intézkedést nem tartalmaz. A feltételekkel számoló, óvatos, a jelenlegi, illetve az január 1-jei kiinduló álláspontokból kiinduló visszafogott terv érdeme, hogy a terület- és településfejlesztés néhány részterületén irányváltást, a fejlesztési ütem módosítását tervez. 2. A Bizottság véleménye szerint alapvetı szempont, hogy a népgazdasági tervben foglalt forrásokon felül hatékonyabb terület- és településfejlesztéssel újabb forrásokat teremtsünk. A Minisztertanács a komplex erıforrás-potenciállal rendelkezı térségek ezeket a hosszú távú feladatterv tartalmazza fejlesztésére készíttessen társadalmigazdasági programot és annak végrehajtását a tervidıszakban kezdje meg. Ezzel egyidejőleg, illetve e mellett a gazdaságilag elmaradott területek fejlesztését is folytatni kell. 3. A területi és települési erıforrások fokozottabb feltárásával, hatékonyabb hasznosításával az január 1-jétıl érvénybe lépı tanácsi gazdálkodási keretek között lehetıség nyílik arra, hogy a települések helyi forrásai bıvüljenek. Ennek érdekében a települések tanácsait aktívabb, vállalkozóbb szemlélető és takarékos gazdálkodásra kell ösztönözni.

7 4. Az évi költségvetés, illetıleg a tanácsok évi pénzügyi elıirányzata vonatkozásában a Bizottság megállapítja: a) A települések kiegyenlítettebb fejlesztését elsıdlegesen szolgáló tanácsoknak nyújtott állami támogatás 1986-ban 75 milliárd forint, az összes kiadás 12,5 százaléka ( között 472 milliárd forint), a népgazdaság teherbíró képességének megfelelıen alakul, de a településfejlesztés jogos igényeit csak részben elégíti ki. b) Az állami támogatások megyék közötti megoszlásának aránya évtizedek óta viszonylag stabil, ennek jelentıs szerepe van abban, hogy az ország négy legelmaradottabb megyéje Békés, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs- Szatmár. Ezek közül Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár az utóbbi középtávú tervidıszakban és most is kiemelt támogatást kapott. Békés és Pest megye lemaradása annak ellenére, hogy 1986-ban az elızı évi bázishoz képest több támogatást kap, általában növekszik. Indokolt, hogy a Minisztertanács Békés és Pest megye több évtizede felhalmozódott elmaradottságának csökkentésére már a VII. ötéves tervidıszakban hatékonyabb intézkedéseket tegyen. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság A VII. ötéves népgazdasági tervben foglaltakon túlmenıen a következıket javasolja: 1. A környezetvédelem egyik legfontosabb megoldatlan problémája a közmőolló nyílása. A VII. ötéves tervidıszakban el kell érni az egyensúlyt a vízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás bıvítése között. 2. A környezet védelmét szolgáló berendezések létesítése során szélesebb körben kell alkalmazni a hatékony és takarékos megoldásokat. Abban az esetben, ha jól meghatározható, hogy a létesítmény mely hányada szolgálja a környezetvédelmet, legyen lehetıség a felhalmozási adó elengedésére. 3. A településfejlesztésben a tanácsok szerepe növekszik. Ez lehetıséget ad arra, hogy fokozottabban tárják fel és vegyék igénybe a természeti és települési adottságokat, a felértékelıdı helyi erıforrásokat. 4. Az ország egyes területein az évtizedek során felhalmozódott elmaradás indokolttá teszi a tervben szereplı lehetıségeken túlmenıen Pest és Békés megyék településfejlesztésének fokozottabb támogatását. Budapest, december 9.

8 4/ OB-X/4-1/1986. M e g h í v ó Az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága folyó év április hó 9-én, szerdán délelıtt 10 órai kezdettel a Pilisi Állami Parkerdı Gazdaság Központjában (Visegrád, Mátyás király út 4.) Napirend: ü l é s t t a r t. 1. A Bizottság évi munkatervtervezete Elıadó: Straub F. Brúnó 2. Beszámoló a Bıs(Gabcikovo)-Nagymarosi vízlépcsırendszer környezetre és az emberi településekre gyakorolt várható hatásairól, elsısorban a Nyergesújfalu- Nagymaros közötti szakaszon (szóbeli) Elıadó: Kovács Antal államtitkár, az Országos Vízügyi Hivatal elnöke Mellékelve a Magyar Tudomány c. folyóirat következı számában megjelenı tárgybani nyomdai korrektúra. A bizottsági ülésre a Budapestrıl, illetve Budapesten átutazók részére az Országház I. sz. kapujától április 9-én délelıtt 9 órakor autóbuszt indítunk Visegrádra. Az ülés megfelelı elıkészítése érdekében mielıbb szíveskedjék az Országgyőlés Irodájának a es telefonon válaszolni az alábbi kérdésekre: - a bizottság ülésén részt vesz-e? - autóbusszal utazik-e? - gépkocsivezetıvel érkezik-e? Budapest, március 25. Straub F. Brúnó s. k.

9 Az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának j a v a s l a t a a Bıs(Gabcikovo)-Nagymarosi vízlépcsırendszer környezetre és az emberi településekre gyakorolt várható hatásairól, elsısorban a Nyergesújfalu-Nagymaros közötti szakaszon címő OVH-elıterjesztésben foglaltakhoz: Az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága április 9-én tartott ülésén a fenti elıterjesztést megtárgyalta és azt az alábbiak szerint tudomásul vette: 1. A Bizottság felhívja a kormány-meghatalmazott és az OVH elnökének figyelmét arra, hogy a nagyberuházás elıkészítését és megvalósítását a területileg illetékes állami (tanácsi) párt- és tömegszervezetekkel, a társadalom érintett tagjaival szorosan együttmőködve végezzék. A korábban alkalmazott módszerek, a településeket érintı beruházói döntésekrıl történı formális, utólagos tájékoztatások nem elegendıek. A beruházással kapcsolatban a településeken szükségessé váló új területrendezési tervek megbízói az OVIBER-rel együttmőködve az illetékes tanácsi szervek legyenek. A településfejlesztés ily módon megnövekvı feladatai, az építkezés során a lakosságot, a természetet, épületeket és építményeket óhatatlanul érı egyes károk csökkentése és/vagy elhárítása az érintett helyi tanácsok szakigazgatási szerveire jelentıs terhet jelentenek. Ezért az alább említett megyei tanácsoknál létszámfejlesztés is indokolttá válik. Az építés idıszakában a települések mőködésében, üzemeltetésében jelentkezı váratlan feladatok megoldásához a pénzügyi fedezetet a beruházás tartalékkerete terhére kell a helyi tanácsok rendelkezésére bocsátani. A Pest, Komárom és Gyır-Sopron megyei tanácsoknak az elıkészítés, a szakhatósági engedélyezés (területfelhasználás, építés, stb.) és egyeztetés során érdekképviseleti, érdekösszefogó és koordináló szerepet kell vállalniuk. 2. A Vízlépcsırendszer által érintett térségben keletkezı kommunális és ipari szennyvizek tisztítatlansága jelenleg is rontja a Duna vízének minıségét. Számítani kell arra, hogy a Vízlépcsırendszerrel összefüggésben a nem kielégítı szennyvíztisztítás tovább ronthatja a víz minıségét. A vízminıség állapotának figyelemmel kísérése érdekében tervezett monitoring rendszer telepítésénél tekintettel kell arra lenni, hogy a térségben hol kell a mechanikai tisztítás mellett a biológiai tisztítást megvalósítani. A Bizottság javasolja, hogy a magyar-csehszlovák vízügyi kérdésekben illetékes kétoldalú kormányközi bizottság a Vízlépcsırendszerrel összefüggésben készítsen

10 közös programot a Duna és mellékfolyók vízminıségének javítására, a vízgyőjtı területeken keletkezı szennyvizek ártalmatlanítására. 3. A Bizottság megállapította, hogy a Vízlépcsırendszer terület- és településfejlesztési hatásai rendkívül pozitívak lehetnek és elımozdíthatják a gazdasági infrastrukturális szempontból fejlett észak-dunántúli térség továbbfejlıdését. Társadalmi-gazdasági szempontból egyaránt elınyös a fejlett Duna-menti térség adottságainak fokozottabb felhasználása. Mindezek mellett azonban azt tudomásul kell venni, hogy a térség gyorsabb ütemő fejlıdése egyidejőleg a területi egyenlıtlenségek növekedésének irányába is hat. Az ország egyes déli és keleti peremterületeinek elmaradottsága a felzárkóztatási program ellenére is viszonylagosan növekedhet. 4. A Bizottság véleménye szerint a Vízlépcsırendszer pozitív terület- és településfejlesztési hatásainak hasznosítása, a beruházás többcélú komplex megvalósításával biztosítható. Ennek érdekében az alapberuházáson túlmenıen tervezni és fejleszteni kell a teljesítıképesebb dunai vízi út kapcsolódó létesítményeit; az érintett települések infrastruktúráját; a térség közúti közlekedési hálózatát, az új üdülési-kirándulási lehetıségek felhasználását; a kavicsvagyon kitermelését; a felvonulási létesítmények távlati, végleges hasznosításának megfelelı megépítését. 5. A Bizottság tagjai és a jelenlévı vendég képviselık felvetették, hogy a tájékoztatás hiányosságai a Vízlépcsırendszer jelentıségének a lakosság részérıl történı megítélésében bizonytalanságokat okozott. Elsısorban a területileg illetékes képviselık munkáját, az e kérdésben a választóikkal folytatott párbeszédet nehezítette a folyamatos tájékoztatás hiánya. A Bizottság álláspontja szerint a jövıben a tájékoztatási tevékenységet folyamatosan a különbözı szintek között differenciáltabban kell végezni. 6. A Bizottság javasolja, hogy a jövıben a központi nagyberuházások magas szintő döntését megelızıen az országgyőlési bizottságok is alakítsák ki állásfoglalásukat. A bizottságok különösen indokolt esetben tegyenek olyan javaslatot, hogy adott központi nagyberuházást az Országgyőlés tárgyaljon meg. A településfejlesztést számottevıen érintı és az emberi környezetre várhatóan jelentıs hatást kifejtı központi beruházásokról (például: atomerımő, bányanyitás, kohászaticementipari rekonstrukció) a döntést megelızıen az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága tájékozódni kíván. Ennek érdekében a központi nagyberuházások elıkészítése során készített környezeti hatásvizsgálatok eredményérıl a Bizottság jelentést kér. Budapest, április 10. Straub F. Brúnó s. k.

11 5/ OB-X/5-1/1986. M e g h í v ó Az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága folyó év június hó 9-én, hétfın délelıtt 10 órai kezdettel az Országház fıemelet sz. tanácstermében Napirend: ü l é s t t a r t. 1. Tájékoztató az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal évi költségvetésének végrehajtásáról. 2. Beszámoló a települések vízellátása, szennyvízelvezetése, továbbá a szennyvíziszap ártalmatlanítása helyzetérıl és környezeti hatásairól. A közmőolló alakulása a VII. ötéves tervidıszakban. 3. A Bizottság keretében mőködı albizottságok jelentései: - a Békés város központjában áthaladó Élıvízcsatornán lefolyó kommunális és ipari szennyvizek hatásának kiküszöbölésére tett intézkedésekrıl; - a Dunántúli Középhegységre kiterjedı bányászati tevékenység komplex környezeti hatásvizsgálatának eredményeirıl, a megtett intézkedésekrıl és a további feladatokról. Budapest, június 2. Straub F. Brúnó s. k.

12 E m l é k e z t e t ı az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának június 9-ei ülésérıl I. Állásfoglalások 1. A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Bıs(Gabcikovo)-Nagymarosi vízlépcsırendszer környezetre és az emberi településekre gyakorolt várható hatásairól, elsısorban a Nyergesújfalu-Nagymaros közötti szakaszon címő április 9-én tárgyalt elıterjesztéssel kapcsolatos javaslatot. Tudomásul vette, hogy a javaslatot a Bizottság elnöke a Minisztertanács elnöke, a tárgy szerint érintett miniszterek és államtitkárok részére megküldte. 2. A Bizottság jóváhagyólag tudomásul vette az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal tájékoztatóját a Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtása keretében a környezet- és természetvédelem évi költségvetési elıirányzatának teljesítésérıl. II. Javaslatok 1. Az Országos Vízügyi Hivatal és az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökeinek A települések vízellátása, szennyvízelvezetése; továbbá a szennyvíziszap ártalmatlanítása helyzetérıl és környezeti hatásairól, a közmőolló alakulása a VII. ötéves tervidıszakban címő elıterjesztését megtárgyalta és azt az alábbiak szerint tudomásul vette: a) Az Országgyőlés 12/ számú, a terület- és településfejlesztés hosszú távú feladatairól szóló határozatának II. 6. és 7. sz. pontjai, továbbá a hasonló címő elıterjesztés 25., 33. és sz. oldalain tartalmazzák a szennyvízelvezetéssel és ártalmatlanítással kapcsolatos hosszú és középtávú feladatokat. A kormányzati erıfeszítések ellenére a fenti célkitőzések csak részben teljesülnek, a javulás nem egyértelmő, szennyvízelvezetés és tisztítás közötti aránytalanság mérséklése a Dél-Alföldön és a karsztvidékeken nem várható. A Bizottság szükségesnek tartja a fenti területeken a szennyvízelvezetés és ártalmatlanítás fokozottabb támogatását. b) Az ivóvízzel ellátott, de csatornázatlan területen élı lakosság (az ország összes lakosságának 1985-ben 38, a prognózis szerint 2000-ben 32 százalékának) szennyvizeit egyszerőbb, helyi megoldásokkal ártalmatlanítják. A jelenlegi mőszaki-gazdasági és jogi feltételek mellett sem megnyugtató az így keletkezı szennyvizek ártalmatlanítása. A helyzet következetes tanácsi és vízügyi hatósági munkával, jobb szervezéssel és fokozottabb ellenırzéssel javítandó. c) A Bizottság álláspontja szerint a veszélyes hulladékok alapvetıen veszélyeztethetik a felszíni és felszín alatti vizeink minıségét, az élıvizekbe, a kommunális szennyvizekbe kerülve felmérhetetlen károkat okozhatnak. A

13 veszélyes, toxikus hulladékokat megfelelı technológiával, elıtisztítással, teljes mértékben távol kell tartani vizeinktıl. d) A Bizottság a keletkezı szennyvízmennyiség csökkentése érdekében a kormány által jóváhagyott víztakarékossági program következetes végrehajtását, szélesítését, gyorsítását tartja szükségesnek. 2. A Bizottság a Dunántúli Középhegységre kiterjedı bányászati tevékenység komplex környezeti hatásvizsgálatának eredményeirıl, a megtett intézkedésekrıl és a további feladatokról szóló albizottsági jelentést elfogadta. Az albizottság megállapította, hogy a hatásvizsgálatok végrehajtása idıben elhúzódott, a program tartalma pedig a karsztvízemelésbıl származó környezeti hatások vizsgálataira szőkült. Az albizottság részére adott tájékoztatások több vonatkozásban ellentmondásosak, a Hévízi-tó kárelhárítási munkáinak megkezdésén túl konkrét eredményt nem tartalmaznak. b) a fentiekre való tekintettel a Bizottság javasolja a vizsgálatok szintetizálását, az okok, a követelmények és a kárelhárítás komplex feldolgozását. c) A kárelhárítást azokban a térségekben és területeken javasolja folytatni, illetve megkezdeni, ahol a kritikus vízellátási helyzet nyilvánvalóan a bányászati vízemelések miatt alakult ki. Külön is indokolt Tokod vízellátásának vizsgálata és megoldása. d) A hatásvizsgálatokat elsısorban a vízre orientáltan kell végezni, nem kizárva a mezı- és erdıgazdasági, környezet- és természetvédelmi, üdülési, gyógyászati és egyéb problémák mérlegelését, megoldását. e) A hatásvizsgálatok szintetizálása, a feladatok meghatározása, a végrehajtás irányítása és ellenırzése érdekében célszerő tárcaközi operatív bizottság létrehozása, elsısorban az Ipari Minisztérium, az Országos Vízügyi Hivatal és az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal részvételével. 3. A Bizottság a Békés városon áthaladó Élıvízcsatornán lefolyó kommunális és ipari szennyvizek környezetszennyezı és egészségkárosító hatásainak helyszíni megvizsgálására kiküldött albizottság jelentését elfogadta. a) A Bizottság szükségesnek tartja, hogy az Élıvízcsatorna rehabilitációját 1987 tavaszán kezdjék meg és mielıbb szőnjön meg a lakosság emberi életkörülményeit sújtó szennyvízterhelés. b) A Bizottság felkéri a Békés Megyei Tanács és az Országos Vízügyi Hivatal elnökét a ma elhanyagolt helyzet megjavítására; ennek keretében fontosnak tartja Békéscsaba és Békés városok kommunális és ipari vízszennyezésének felülvizsgálatát, csökkentését, a Békéscsabán keletkezı szennyvíziszap ártalommentes hasznosítását. A Bizottság az intézkedésekrıl és ezek eredményeirıl év végén tájékoztatást kér. c) A veszélyes anyagokat nem tartalmazó szennyvíziszapok elhelyezésének, ártalmatlanításának esetenként akadályát képezi a földvédelmi jogszabályok merev, környezeti- és egészségvédelmi szempontokat nem mérlegelı alkalmazása. A Bizottság álláspontja szerint ilyen esetekben a föld mővelésbıl való kivonásának, vagy a mővelési ág változtatásának költségei nem akadályozhatják az emberi egészség megóvását célzó megoldásokat. Budapest, június 13.

14 6/ OB-X/6-1/1986. M e g h í v ó Az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága folyó év szeptember hó 3-án, szerdán délelıtt 10 órai kezdettel Kiskunhalason, az Állami Gazdaság Oktatási Központjában (Félegyházi út) Napirend: ü l é s t t a r t. 1. Beszámoló a településfejlesztési hozzájárulás évi bevezetésének országos és helyi tapasztalatairól. 2. Az ország legelmaradottabb térségeinek fejlesztését szolgáló társadalmi-gazdasági program véglegesítés elıtti véleményezése 3. Szóbeli tájékoztató a csernobili atomerımő-baleset környezeti hatásairól. Elıadó: Simon Péter, a Paksi Atomerımő Vállalat üzemviteli igazgatója Az ülés befejezését követıen a Bizottság rövid látogatást tesz Kiskunhalason A bizottság ülésére szeptember 3-án reggel 7 órakor az Országház I. sz. kapujától autóbusz indul Kiskunhalasra. Visszaérkezés a délutáni órákban, ugyanide. Az ülés megfelelı elıkészítése érdekében szíveskedjék az Országgyőlés Irodájával a es telefonon mielıbb közölni, hogy - a bizottság ülésén részt vesz-e? - gépkocsivezetıvel érkezik-e? - az autóbuszt igénybe veszi-e? Budapest, augusztus 22. Straub F. Brúnó s. k.

15 E m l é k e z t e t ı az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának szeptember 3-ai ülésérıl I. Állásfoglalások 1. A Bizottság egyhangúlag elfogadta az június 9-ei ülésen tárgyalt A települések vízellátása, szennyvízelvezetése, továbbá a szennyvíziszap ártalmatlanítása helyzetérıl és környezeti hatásairól, a közmőolló alakulása a VII. ötéves tervidıszakban címő elıterjesztésre, továbbá a Dunántúli Középhegységre kiterjedı bányászati tevékenység és a békési Élıvíz-csatorna helyzetével foglalkozó albizottsági jelentésre vonatkozó javaslatot. Tudomásul vette, hogy a javaslatot a Bizottság elnöke az érintett miniszterek és államtitkárok, valamint a Békés, Komárom és Veszprém megyei tanácsok elnökei részére megküldte. 2. Az ipari miniszter kezdeményezésére elhatározta, hogy Az energetika hosszú távú fejlesztése és az atomenergetika szerepe a villamos energia igények kielégítésében címő tájékoztatót a novemberi ülésének napirendjére felveszi. II. Javaslatok A) A Bizottság megtárgyalta a pénzügyminiszter és a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnöke A településfejlesztési hozzájárulás évi bevezetésének országos és helyi tapasztalatairól szóló beszámolóját és az alábbi észrevételekkel tudomásul vette: 1. Egyetért a hozzájárulás bevezetésének alapvetı céljaival, miszerint a lakosság intézményes keretek között járuljon hozzá lakóhelyének fejlesztéséhez. A bevezetés és a végrehajtás során tapasztalt negatív jelenségek alapján szükségesnek tartja, hogy a következı tervidıszakra a hozzájárulásnak a jelenleginél hatékonyabb rendszere alakuljon ki. 2. Kiemelte, hogy a lakosság hozzájárulása településének fejlesztéséhez nem gazdasági, pénzügyi jelentıségő, hanem politikai, elsısorban településpolitikai kérdés. Ebbıl kiindulva a munka további szervezése és a végrehajtás során alapvetı a lakosság valós igényeinek figyelembevétele, a szervezésnél elengedhetetlen a személyes kontaktus megteremtése. Az eddigi tapasztalatok szerint a lakosság egyetértését a kiskörzeti (tanácstagi körzet, városrész, társközség) szinten megfogalmazott célok nyerik meg, ezért ezeket szélesebb körben indokolt alkalmazni. 3. A VII. népgazdasági terv idıszakában a tárgyban érvényes rendeletek módosítása nem célszerő, szükséges viszont a végrehajtás folyamatos, elsısorban településfejlesztési

16 megközelítéső figyelemmel kísérése és a központi intézkedést igénylı problémák rugalmas és gyors megoldása. 4. A települések 11 százalékában a városok és a városi jogú nagyközségek 33 százalékában a lakosság nem értett egyet a hozzájárulás bevezetésével. Ezekben a településekben az újabb szavazást nagy körültekintéssel, megfontoltan indokolt elıkészíteni. Egyes településekben elıfordulhat, hogy a megszavazott célok megvalósítása idıközben meghiúsul, ebben az esetben, ha új célt nem sikerül elfogadni, felvetıdik a már befizetett hozzájárulás visszafizetése. 5. A hozzájárulás bevezetésével kapcsolatos feladatokat a tanácsi szervek általában jól látták el, a hiányosságok a központi irányítás szintjén jelentkeztek. A Bizottság örömmel nyugtázta, hogy a megyék közül Vas és Hajdú-Bihar megye valamennyi településének lakossága vállalta a hozzájárulás fizetését. 6. A hozzájárulást, megszavazása esetén a rendelet szerint közadók módjára kell behajtani. Ezzel kapcsolatban a Bizottság felhívta a figyelmet arra, hogy vigyázni kell, hogy a hozzájárulás beszedése során ne romoljon az általános adómorál. A Bizottság a befizetés határidejéül megjelölt szeptember 15-ei határidıt rövidnek tartja, hosszabb türelmi idıt tart indokoltnak meghatározni a kamatmentes befizetésre. A Bizottság megállapította, hogy a településfejlesztési hozzájárulás bevezetése, elıkészítése és a végrehajtás költség- és munkaigényes feladat. A helyi tanácsok igyekeznek e feladatnak a legteljesebb mértékben megfelelni, de a folyamatosan jelentısebb többletmunka zavartalan elvégzéséhez nem minden településen vannak meg a feltételek. B) A Bizottság tájékozódott az ország legelmaradottabb térségeinek fejlesztését szolgáló társadalmi-gazdasági program készítésének helyzetérıl. 1. Köszönettel vette a Központi Statisztikai Hivatal fenti területek fıbb jellemzıirıl készített tájékoztató jelentését. 2. Tudomásul vette az Országos Tervhivatal elnökének javaslatát, hogy a társadalmigazdasági programot a közeljövıben több országgyőlési bizottság együttes ülésen tárgyalja meg. Budapest, szeptember 18. Straub F. Brúnó s. k.

17 7/ OB-X/6-1/1986. M e g h í v ó Az Országgyőlés terv- és költségvetési, településfejlesztési és környezetvédelmi, mezıgazdasági, valamint jogi, igazgatási és igazságügyi bizottsága folyó év október hó 2-án, csütörtökön délelıtt 10 órai kezdettel az Országház Vadász termében Napirend: e g y ü t t e s ü l é s t t a r t. Elıterjesztés a gazdaságilag elmaradott területek fejlesztésérıl szóló társadalmi-gazdasági programról. Elıadó: Faluvégi Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese, az Országos Tervhivatal elnöke Budapest, szeptember 23. Straub F. Brúnó s. k. Dr. Bognár József s. k. a településfejlesztési és a terv- és költségvetési környezetvédelmi bizottság bizottság elnöke elnöke Dr. Antalffy György s. k. Cselıtei László s. k. a jogi, igazgatási és a mezıgazdasági igazságügyi bizottság bizottság elnöke elnöke

18 J a v a s l a t o k a gazdaságilag elmaradott területek fejlesztésének társadalmi-gazdasági programjához 1. A gazdaságilag elmaradott területek felzárkóztatása politikai, társadalmi és nem egyszerően és kizárólag gazdasági feladat. A program társadalmi jellegét markánsabbá kell tenni. A végrehajtás során a településhálózat stabilizálására kell törekedni, nem engedhetı meg, hogy térségek elnéptelenedjenek. A kijelölt körzeteket a sajátos természeti adottságokra, a kihasználatlan lehetıségekre, a demográfiai és nemzetiségi sajátosságokra támaszkodva kell fejleszteni. 2. A VII. ötéves népgazdasági tervrıl szóló Mt. határozat szerint a fenti célra elıirányzott 3 milliárd forint más célokra való felhasználásával a Bizottság nem ért egyet. A Bizottság a 3 milliárd forintból elkülönített 600 millió forintnak a budapesti ipar racionalizálására történı felhasználását tudomásul veszi, és javasolja, hogy ennek felhasználása szorosabban kapcsolódjon az elmaradott területek fejlesztéséhez. 3. Az elmaradott területek az ország és a megyehatárok mentén helyezkednek el, és a felzárkózás egyik lehetısége a szomszédos országok és megyék hatékonyabb együttmőködése. A kormányzati szervek ezért továbbra is támogassák a már meglevı tárca- és megyei szintő kapcsolatokat, és kezdeményezzék a határ menti övezetek különösen elınyös összehangolt fejlesztését a román és szovjet határszakaszokon. 4. A Bizottság egyetért azzal, hogy a program csak a legkedvezıtlenebb adottságokkal rendelkezı Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy, Szabolcs-Szatmár, Vas és Zala megyék elıterjesztésben megjelölt településeire terjedjen ki. A súlypontképzés érdekében támogatja a további kiemeléseket, és ehhez kapcsolódva felhívja a figyelmet a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében halmozottan jelentkezı társadalmigazdasági gondokra. 5. A termelı infrastruktúra fejlesztésével egyetértve javasolja a lakossági alapellátásban meglevı indokolatlan területi különbségek mérséklését. A Bizottság felhívja a figyelmet azokra a térségekre, ahol a népességszám erıteljesen fogy, az idıskorúak aránya magas, a lakosság aktivizálása korlátozott. Ezekben a településekben az egészségügyi, szociális gondozás és az élelmiszer- és iparcikkellátás új, mozgékonyabb szervezeti formáit, módszereit, valamint a támogató jellegő gazdasági szabályozást szükséges kialakítani. A fentiek a településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság álláspontját képviselik, a mellékletben felsorolom a vitában elhangzott általános és egyéb megjegyzéseket is.

19 Budapest, október 6. Straub F. Brúnó s. k.

20 Általános és a többi bizottságot érintı észrevételek 1. Üdvözli, támogatja a programot. 2. Területi kijelöléssel, szétosztási koncepcióval egyetért. 3. Megvizsgálandó, hogy a közigazgatás szervezése hogy tudja segíteni a programot. 4. Megyei tanácsok készítsenek összefogottabb térségi koncepciókat. 5. Budapesti ipar racionalizálására külön programot indokolt elkészíteni. 6. A pályázati rendszert egyszerősíteni kell! 7. Éves ütemezés készítendı a VII. ötéves tervre, de 1988-ra mielıbb! 8. Környezetvédelem nagyobb súlyt adni, környezetet romboló ipar ne! 9. Mezıgazdaság-fejlesztés - melioráció ne mindenütt legyen cél! - veszteséges üzemek hitelfeltételei, - falu szellemi erejének növelése. 10. Iparfejlesztés koncepciója, modern, odaillı, hatékony ipar. - háziipar, kombinált foglalkoztatáspolitika, - alaptevékenység bázisán. 11. Idegenforgalom is vállaljon szerepet! (İrség, Zemplén, Aggtelek.) 12. Felhívás a társadalmi szervekhez, az MTA-hoz, támogassa az akciót. 13. Kormány részére el kell küldeni. 14. Két év múlva értékelni kell, 1988 végén. 15. Területfejlesztési és szervezési alap létrehozásáról az Mt. határozzon!

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl EMLÉKEZTETİ a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl Helyszín: Hotel Római tárgyalóterme, Budapest, 1039 Szent János u. 16. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Levezetı elnökök: Gál Rezsı

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

ugyanakkor: egy megoldás(?):

ugyanakkor: egy megoldás(?): Fidesz-KDNP Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Kabinet FideszFenntartható fejlıdés Munkacsoport A 2000-es évekre bebizonyosodott, hogy a fenntartható növekedés egy oximoron, azaz önmagának ellentmondó

Részletesebben

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal:

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal: A Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítı innen 1, hiteles elektronikus változata innen 2 érhetı el. A jogszabályok mindenkor hatályos változata legegyszerőbben pedig innen 3 érhetık el. törvények 1987.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 7. 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2-15 /2012. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város több településrendezési terve és helyi építési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

TERVEZET. A Nemzeti Éghajlaváltozási Stratégiáról

TERVEZET. A Nemzeti Éghajlaváltozási Stratégiáról KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1204/2007. TERVEZET A Nemzeti Éghajlaváltozási Stratégiáról Budapest, 2008. január 1 I. Tartalmi összefoglaló VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ ÉS EGYBEN ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi Közbeszerzési tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Ügyszám: JNO-279-4/2011. Tárgy: Javaslatok a parlagfőhelyzet kezeléséhez. Dr. Réthelyi Miklós részére Miniszter

Ügyszám: JNO-279-4/2011. Tárgy: Javaslatok a parlagfőhelyzet kezeléséhez. Dr. Réthelyi Miklós részére Miniszter JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK IRODÁJA Ügyszám: JNO-279-4/2011 Tárgy: Javaslatok a parlagfőhelyzet kezeléséhez Dr. Réthelyi Miklós részére Miniszter Nemzeti Erıforrás Minisztérium Minisztérium

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

TERVEZET. /Közigazgatási egyeztetés/

TERVEZET. /Közigazgatási egyeztetés/ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1899/2007. TERVEZET a levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról /Közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A bioenergia hasznosítás lehetıségei konferencia Budapest, 2010. november 8. Dr. Lengyel Attila Magyar Biogáz Egyesület

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET:- TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl

Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Dr. Szabadkai

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével.

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével. A régiók kialakításának finanszírozási kérdései Vigvári András vigvaria@inext.hu Koncepció A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl. Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére Szám:02/86-26/20 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)4-011, FAX: (88)4-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91.

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. E L İ T E R J E S Z T É S Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2010. április 14-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Lakossági

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/785/2009. TERVEZET a Természetvédelmi İrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendeletrıl

Részletesebben

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara A Fıváros Önkormányzata és a kerületi Önkormányzatok együttmőködése a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával SZATMÁRYN RYNÉ JÄHL ANGÉLA BKIK Tagcsoport Kollégiumi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja

A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja 1. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Politika és fejlesztés gyakorisága (Google keresı program 2005.02.07.) regionális politika 12900

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-13/2012. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2007. II. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a közgyőlés 2007. II. félévi üléstervérıl szóló javaslatot,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 65. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés december 15.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés december 15.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI-8/2011 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15.-i ü l é s é r e Tárgy: Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Tervének módosítása

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Melléklet:

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. július 18-i rendkívüli ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken

Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken P6_TA(2006)0355 Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken Az Európai Parlament állásfoglalása az európai természeti, építészeti és kulturális örökségnek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Tel.: 417-255 Ikt.szám: 49195/2005. Javaslat a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása által igényelhetı normatív támogatások

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM JKH-180/6/2008. Tervezet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.../2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15. 148/2014. (VIII. 15.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. augusztus 15-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben