Az Országgyőlés Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának tevékenysége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Országgyőlés Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának tevékenysége 1985-1990"

Átírás

1 Az Országgyőlés Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának tevékenysége Ülései Meghívói Emlékeztetık, állásfoglalások Bevezetı A tárgyi idıszak nevezetes a hazai környezetvédelem történetében, hiszen elsı ízben volt környezetvédelmi feladatokkal megbízott állandó bizottság. Az es idıszakra az Országgyőlés bizottságait, továbbá azoknak tagságát június 28-án választották meg. Létrehozták a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot 23 taggal, a bizottság elnökéül: Dr. Straub F. Brúnót (párton kívüli), titkárául: Újváry Sándort (MSZMP) választották. A bizottság elsı ülését szeptemberében tartotta, de mivel ebben az idıszakban az Országgyőlés bizottságainak önálló hivatali apparátusa nem volt és jegyzıkönyvvezetés sem történt, valószínőnek tartom, hogy az elızı ülést az elnök szóban hívta össze. A bizottság ebben az öt év alatt 36 ülést tartott. A bizottság elnökének személyes tanácsadójaként októberétıl kísérhettem figyelemmel és segíthettem a mőködést. E munka keretében az ülések elıkészítése és az elnök által meghatározott ügyekben szakértıi vélemények készítése volt a feladatom, majd az üléseket követıen a bizottság döntései és az elnök útmutatása szerint - valamennyi ülésrıl összefoglalót, emlékeztetıt állítanom össze. Az elıbbiekben említett kéziratos dokumentumokat az elmúlt két évtizedben megıriztem és napjainkban jutottam el oda, hogy rendszerezést követıen a nyilvánosság elé tárjam. A közzétett dokumentumok (meghívók, emlékeztetık, bizottsági állásfoglalások) a hazai környezetvédelem és területfejlesztés másutt fel nem lelhetı dokumentumai és tükörképet adnak a rendszerváltás elıtti években a bizottságban végzett politikai, környezet- és területpolitikai munkáról, ezen idıszak valós történéseirıl és prioritásairól. Dr. Szalóki Gyula

2 1/ Az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága 1985 szeptemberében tartotta alakuló ülését. Az alakuló ülés összehívására vonatkozó írásos meghívót nem lehetett fellelni. A Bizottság elnökének elmondása alapján az ülésen bejelentésre került a megalakulás ténye.

3 2/ OB-X/2/1985. M e g h í v ó Az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága folyó év november 5-én, kedden délelıtt 10 órai kezdettel az Országház fıemelet sz. tanácstermében Napirend: ü l é s t t a r t. 1. A Bizottság fıbb feladatainak ismertetése, az II. félévi munkatervének elfogadása Elıadó: Straub F. Brúnó, a Bizottság elnöke 2. Elıterjesztés a levegı tisztaságának védelmérıl szóló jogszabályok korszerősítésére Elıadó: Dr. Ábrahám Kálmán államtitkár, az OKTH elnöke Melléklet a napirendhez: Az egészségügyi miniszter rendelettervezete a légszennyezı anyagok, a levegıminıségi határértékek és a légszennyezettség mérésére vonatkozó szabályok megállapításáról. 3. Tájékoztató a budapesti agglomeráció regionális rendezési tervének készítésérıl Elıadó: Somogyi László építésügyi és városfejlesztési miniszter (Tárgyalási anyagot pótlólag küldjük.) Budapest, október 28. Straub F. Brúnó s. k.

4 3/ OB-X/4/1985. M e g h í v ó Az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága folyó év december hó 9- én, hétfın délelıtt 10 órai kezdettel az Országház Gobelin termében Napirend: ü l é s t t a r t. 1. A népgazdaság VII. ötéves tervérıl szóló törvényjavaslat. Melléklet a napirendhez: Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal tájékoztatója a VII. ötéves tervidıszak környezetvédelmi elgondolásairól 2. Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal évi költségvetése Budapest, október 28. Straub F. Brúnó s. k.

5 Á l l á s f o g l a l á s az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának évi 3. ülésérıl I. 1. A Bizottság megállapítja, hogy hazánkban a környezet állapota a VI. ötéves tervidıszakban a szándékokkal ellentétben és számottevı javító célzatú erıfeszítések és központi ráfordítások ellenére több szempontból tovább romlott. Az emberi tevékenységbıl eredı károsító hatások, mérgezı anyagok az ország egyes térségeiben tovább halmozódtak, és az emberi egészséget és életfeltételeket jelentısen növekvı mértékben veszélyeztetik. Jelenleg csak a romlási folyamat lefékezése lehet reális célunk, de ennek elérése is az egész társadalom figyelmét, célszerő magatartását és erıforrásai egy részének lekötését igényli a VII. ötéves terv éveiben. Ezzel a törvényhozás munkájában is számolni kell. 2. A legnagyobb gondot a veszélyes hulladékok kezelése, a levegı szennyezettségének (fıként a különlegesen veszélyeztetett térségekben való) mérséklése és az ivóvízbázisok védelmének megvalósítása okozza. E területeken olyan károk keletkezhetnek, amelyek helyreállítása a károk megelızésére szükséges ráfordítások sokszorosát tehetik ki. Különleges fontossága van ezért annak, hogy a népgazdaság VII. ötéves tervében ezeknek a feladatoknak a megoldására felhasználható források maradéktalanul létrejöjjenek és rendelkezésre álljanak. E források megteremtése többirányú, összehangolt munkát igényel. A környezetvédelmi beruházásokban (rekonstrukciókban) érdekelt vállalatoknál, szövetkezeteknél olyan feltételeket kell létrehozni, hogy a saját források e célokra is rendelkezésre álljanak, és ezekhez szükség esetén kellı mennyiségben kölcsön és adókedvezmény is járuljon. A VII. ötéves népgazdasági terv környezetvédelmi célokra az elızı ötéves tervhez képest több erıforrást bocsát rendelkezésre, bár mindez mégsem elégséges a sokrétő, tervezett programok teljes végrehajtásához. Bizottságunk ebben a helyzetben örömmel veszi tudomásul, hogy a Minisztertanács álláspontja szerint a meghirdetett környezetvédelmi célok megvalósításának és a megkezdett környezetvédelmi programok (veszélyes hulladékok ártalmatlanítása, a helyi súlyos légszennyezés csökkentése) folytatásának pénzügyi feltételeirıl az Országos Tervhivatalnak és az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatalnak folyamatosan gondoskodnia kell. E kötelezettségnek az elıírása és teljesítésének számonkérése indokolt. 3. A környezet állapotának ismerete, változásainak nyomon követése (anyagi-technikai, szervezeti, szervezési, módszertani és más okok miatt) sok kívánni valót hagy maga után. A környezetvédelem tennivalóinak pontosabb meghatározása érdekében nagy

6 figyelmet kell fordítani a megfigyelések, a mérések és az információs rendszer korszerősítésére. Ugyanakkor egyre nagyobb a jelentısége a hazai környezetvédelmi feladatok méreteiben és megoldásában annak, hogy egész Európában, illetıleg a bennünket körülvevı országokban hogyan alakul a környezet állapota. A kormányzati munkában tett kezdeményezésekkel is elı kell segíteni azoknak a feltételeknek a létrejöttét, amelyek a határokon átjutó környezetkárokat mérsékelhetik. E feladatok pótlólagos ráfordításokat igényelhetnek ahhoz, hogy a VII. ötéves tervben kitőzött alapvetı környezetvédelmi célok elérhetıkké váljanak. Az évenkénti tervezés munkájában ezzel is számolni kell. 4. Indokolt lenne A környezetkímélı termelési eljárások kialakítása és elterjesztése c. VII. ötéves tervidıszaki szakmai program kidolgozása. Ezt a szakmai programot arra az esetre kellene elıkészíteni, amennyiben a gazdasági helyzet a tervezettnél kedvezıbben alakulna és megfelelı többletráfordítások állnának rendelkezésre. 5. Mindezeken túl a környezet- és természetvédelem ügyei attól függıen dılnek el, hogy a befogadó közeg, a társadalom tudomással bír-e azokról és miként vélekedik róluk. Alapvetıen fontos feladat tehát a megfelelı kutató-feltáró munka folytatása, az eredmények közzététele, az érintett állampolgárok véleményének megismerése, figyelembe vétele, és a közvélemény reális tájékoztatása. II. 1. A VII. ötéves népgazdasági tervrıl szóló törvényjavaslat a terület- és településfejlesztés vonatkozásában a 12/ sz. országgyőlési határozatot törekszik figyelembe venni, de ennek néhány fontos célkitőzése tekintetében érdemi intézkedést nem tartalmaz. A feltételekkel számoló, óvatos, a jelenlegi, illetve az január 1-jei kiinduló álláspontokból kiinduló visszafogott terv érdeme, hogy a terület- és településfejlesztés néhány részterületén irányváltást, a fejlesztési ütem módosítását tervez. 2. A Bizottság véleménye szerint alapvetı szempont, hogy a népgazdasági tervben foglalt forrásokon felül hatékonyabb terület- és településfejlesztéssel újabb forrásokat teremtsünk. A Minisztertanács a komplex erıforrás-potenciállal rendelkezı térségek ezeket a hosszú távú feladatterv tartalmazza fejlesztésére készíttessen társadalmigazdasági programot és annak végrehajtását a tervidıszakban kezdje meg. Ezzel egyidejőleg, illetve e mellett a gazdaságilag elmaradott területek fejlesztését is folytatni kell. 3. A területi és települési erıforrások fokozottabb feltárásával, hatékonyabb hasznosításával az január 1-jétıl érvénybe lépı tanácsi gazdálkodási keretek között lehetıség nyílik arra, hogy a települések helyi forrásai bıvüljenek. Ennek érdekében a települések tanácsait aktívabb, vállalkozóbb szemlélető és takarékos gazdálkodásra kell ösztönözni.

7 4. Az évi költségvetés, illetıleg a tanácsok évi pénzügyi elıirányzata vonatkozásában a Bizottság megállapítja: a) A települések kiegyenlítettebb fejlesztését elsıdlegesen szolgáló tanácsoknak nyújtott állami támogatás 1986-ban 75 milliárd forint, az összes kiadás 12,5 százaléka ( között 472 milliárd forint), a népgazdaság teherbíró képességének megfelelıen alakul, de a településfejlesztés jogos igényeit csak részben elégíti ki. b) Az állami támogatások megyék közötti megoszlásának aránya évtizedek óta viszonylag stabil, ennek jelentıs szerepe van abban, hogy az ország négy legelmaradottabb megyéje Békés, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs- Szatmár. Ezek közül Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár az utóbbi középtávú tervidıszakban és most is kiemelt támogatást kapott. Békés és Pest megye lemaradása annak ellenére, hogy 1986-ban az elızı évi bázishoz képest több támogatást kap, általában növekszik. Indokolt, hogy a Minisztertanács Békés és Pest megye több évtizede felhalmozódott elmaradottságának csökkentésére már a VII. ötéves tervidıszakban hatékonyabb intézkedéseket tegyen. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság A VII. ötéves népgazdasági tervben foglaltakon túlmenıen a következıket javasolja: 1. A környezetvédelem egyik legfontosabb megoldatlan problémája a közmőolló nyílása. A VII. ötéves tervidıszakban el kell érni az egyensúlyt a vízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás bıvítése között. 2. A környezet védelmét szolgáló berendezések létesítése során szélesebb körben kell alkalmazni a hatékony és takarékos megoldásokat. Abban az esetben, ha jól meghatározható, hogy a létesítmény mely hányada szolgálja a környezetvédelmet, legyen lehetıség a felhalmozási adó elengedésére. 3. A településfejlesztésben a tanácsok szerepe növekszik. Ez lehetıséget ad arra, hogy fokozottabban tárják fel és vegyék igénybe a természeti és települési adottságokat, a felértékelıdı helyi erıforrásokat. 4. Az ország egyes területein az évtizedek során felhalmozódott elmaradás indokolttá teszi a tervben szereplı lehetıségeken túlmenıen Pest és Békés megyék településfejlesztésének fokozottabb támogatását. Budapest, december 9.

8 4/ OB-X/4-1/1986. M e g h í v ó Az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága folyó év április hó 9-én, szerdán délelıtt 10 órai kezdettel a Pilisi Állami Parkerdı Gazdaság Központjában (Visegrád, Mátyás király út 4.) Napirend: ü l é s t t a r t. 1. A Bizottság évi munkatervtervezete Elıadó: Straub F. Brúnó 2. Beszámoló a Bıs(Gabcikovo)-Nagymarosi vízlépcsırendszer környezetre és az emberi településekre gyakorolt várható hatásairól, elsısorban a Nyergesújfalu- Nagymaros közötti szakaszon (szóbeli) Elıadó: Kovács Antal államtitkár, az Országos Vízügyi Hivatal elnöke Mellékelve a Magyar Tudomány c. folyóirat következı számában megjelenı tárgybani nyomdai korrektúra. A bizottsági ülésre a Budapestrıl, illetve Budapesten átutazók részére az Országház I. sz. kapujától április 9-én délelıtt 9 órakor autóbuszt indítunk Visegrádra. Az ülés megfelelı elıkészítése érdekében mielıbb szíveskedjék az Országgyőlés Irodájának a es telefonon válaszolni az alábbi kérdésekre: - a bizottság ülésén részt vesz-e? - autóbusszal utazik-e? - gépkocsivezetıvel érkezik-e? Budapest, március 25. Straub F. Brúnó s. k.

9 Az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának j a v a s l a t a a Bıs(Gabcikovo)-Nagymarosi vízlépcsırendszer környezetre és az emberi településekre gyakorolt várható hatásairól, elsısorban a Nyergesújfalu-Nagymaros közötti szakaszon címő OVH-elıterjesztésben foglaltakhoz: Az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága április 9-én tartott ülésén a fenti elıterjesztést megtárgyalta és azt az alábbiak szerint tudomásul vette: 1. A Bizottság felhívja a kormány-meghatalmazott és az OVH elnökének figyelmét arra, hogy a nagyberuházás elıkészítését és megvalósítását a területileg illetékes állami (tanácsi) párt- és tömegszervezetekkel, a társadalom érintett tagjaival szorosan együttmőködve végezzék. A korábban alkalmazott módszerek, a településeket érintı beruházói döntésekrıl történı formális, utólagos tájékoztatások nem elegendıek. A beruházással kapcsolatban a településeken szükségessé váló új területrendezési tervek megbízói az OVIBER-rel együttmőködve az illetékes tanácsi szervek legyenek. A településfejlesztés ily módon megnövekvı feladatai, az építkezés során a lakosságot, a természetet, épületeket és építményeket óhatatlanul érı egyes károk csökkentése és/vagy elhárítása az érintett helyi tanácsok szakigazgatási szerveire jelentıs terhet jelentenek. Ezért az alább említett megyei tanácsoknál létszámfejlesztés is indokolttá válik. Az építés idıszakában a települések mőködésében, üzemeltetésében jelentkezı váratlan feladatok megoldásához a pénzügyi fedezetet a beruházás tartalékkerete terhére kell a helyi tanácsok rendelkezésére bocsátani. A Pest, Komárom és Gyır-Sopron megyei tanácsoknak az elıkészítés, a szakhatósági engedélyezés (területfelhasználás, építés, stb.) és egyeztetés során érdekképviseleti, érdekösszefogó és koordináló szerepet kell vállalniuk. 2. A Vízlépcsırendszer által érintett térségben keletkezı kommunális és ipari szennyvizek tisztítatlansága jelenleg is rontja a Duna vízének minıségét. Számítani kell arra, hogy a Vízlépcsırendszerrel összefüggésben a nem kielégítı szennyvíztisztítás tovább ronthatja a víz minıségét. A vízminıség állapotának figyelemmel kísérése érdekében tervezett monitoring rendszer telepítésénél tekintettel kell arra lenni, hogy a térségben hol kell a mechanikai tisztítás mellett a biológiai tisztítást megvalósítani. A Bizottság javasolja, hogy a magyar-csehszlovák vízügyi kérdésekben illetékes kétoldalú kormányközi bizottság a Vízlépcsırendszerrel összefüggésben készítsen

10 közös programot a Duna és mellékfolyók vízminıségének javítására, a vízgyőjtı területeken keletkezı szennyvizek ártalmatlanítására. 3. A Bizottság megállapította, hogy a Vízlépcsırendszer terület- és településfejlesztési hatásai rendkívül pozitívak lehetnek és elımozdíthatják a gazdasági infrastrukturális szempontból fejlett észak-dunántúli térség továbbfejlıdését. Társadalmi-gazdasági szempontból egyaránt elınyös a fejlett Duna-menti térség adottságainak fokozottabb felhasználása. Mindezek mellett azonban azt tudomásul kell venni, hogy a térség gyorsabb ütemő fejlıdése egyidejőleg a területi egyenlıtlenségek növekedésének irányába is hat. Az ország egyes déli és keleti peremterületeinek elmaradottsága a felzárkóztatási program ellenére is viszonylagosan növekedhet. 4. A Bizottság véleménye szerint a Vízlépcsırendszer pozitív terület- és településfejlesztési hatásainak hasznosítása, a beruházás többcélú komplex megvalósításával biztosítható. Ennek érdekében az alapberuházáson túlmenıen tervezni és fejleszteni kell a teljesítıképesebb dunai vízi út kapcsolódó létesítményeit; az érintett települések infrastruktúráját; a térség közúti közlekedési hálózatát, az új üdülési-kirándulási lehetıségek felhasználását; a kavicsvagyon kitermelését; a felvonulási létesítmények távlati, végleges hasznosításának megfelelı megépítését. 5. A Bizottság tagjai és a jelenlévı vendég képviselık felvetették, hogy a tájékoztatás hiányosságai a Vízlépcsırendszer jelentıségének a lakosság részérıl történı megítélésében bizonytalanságokat okozott. Elsısorban a területileg illetékes képviselık munkáját, az e kérdésben a választóikkal folytatott párbeszédet nehezítette a folyamatos tájékoztatás hiánya. A Bizottság álláspontja szerint a jövıben a tájékoztatási tevékenységet folyamatosan a különbözı szintek között differenciáltabban kell végezni. 6. A Bizottság javasolja, hogy a jövıben a központi nagyberuházások magas szintő döntését megelızıen az országgyőlési bizottságok is alakítsák ki állásfoglalásukat. A bizottságok különösen indokolt esetben tegyenek olyan javaslatot, hogy adott központi nagyberuházást az Országgyőlés tárgyaljon meg. A településfejlesztést számottevıen érintı és az emberi környezetre várhatóan jelentıs hatást kifejtı központi beruházásokról (például: atomerımő, bányanyitás, kohászaticementipari rekonstrukció) a döntést megelızıen az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága tájékozódni kíván. Ennek érdekében a központi nagyberuházások elıkészítése során készített környezeti hatásvizsgálatok eredményérıl a Bizottság jelentést kér. Budapest, április 10. Straub F. Brúnó s. k.

11 5/ OB-X/5-1/1986. M e g h í v ó Az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága folyó év június hó 9-én, hétfın délelıtt 10 órai kezdettel az Országház fıemelet sz. tanácstermében Napirend: ü l é s t t a r t. 1. Tájékoztató az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal évi költségvetésének végrehajtásáról. 2. Beszámoló a települések vízellátása, szennyvízelvezetése, továbbá a szennyvíziszap ártalmatlanítása helyzetérıl és környezeti hatásairól. A közmőolló alakulása a VII. ötéves tervidıszakban. 3. A Bizottság keretében mőködı albizottságok jelentései: - a Békés város központjában áthaladó Élıvízcsatornán lefolyó kommunális és ipari szennyvizek hatásának kiküszöbölésére tett intézkedésekrıl; - a Dunántúli Középhegységre kiterjedı bányászati tevékenység komplex környezeti hatásvizsgálatának eredményeirıl, a megtett intézkedésekrıl és a további feladatokról. Budapest, június 2. Straub F. Brúnó s. k.

12 E m l é k e z t e t ı az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának június 9-ei ülésérıl I. Állásfoglalások 1. A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Bıs(Gabcikovo)-Nagymarosi vízlépcsırendszer környezetre és az emberi településekre gyakorolt várható hatásairól, elsısorban a Nyergesújfalu-Nagymaros közötti szakaszon címő április 9-én tárgyalt elıterjesztéssel kapcsolatos javaslatot. Tudomásul vette, hogy a javaslatot a Bizottság elnöke a Minisztertanács elnöke, a tárgy szerint érintett miniszterek és államtitkárok részére megküldte. 2. A Bizottság jóváhagyólag tudomásul vette az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal tájékoztatóját a Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtása keretében a környezet- és természetvédelem évi költségvetési elıirányzatának teljesítésérıl. II. Javaslatok 1. Az Országos Vízügyi Hivatal és az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökeinek A települések vízellátása, szennyvízelvezetése; továbbá a szennyvíziszap ártalmatlanítása helyzetérıl és környezeti hatásairól, a közmőolló alakulása a VII. ötéves tervidıszakban címő elıterjesztését megtárgyalta és azt az alábbiak szerint tudomásul vette: a) Az Országgyőlés 12/ számú, a terület- és településfejlesztés hosszú távú feladatairól szóló határozatának II. 6. és 7. sz. pontjai, továbbá a hasonló címő elıterjesztés 25., 33. és sz. oldalain tartalmazzák a szennyvízelvezetéssel és ártalmatlanítással kapcsolatos hosszú és középtávú feladatokat. A kormányzati erıfeszítések ellenére a fenti célkitőzések csak részben teljesülnek, a javulás nem egyértelmő, szennyvízelvezetés és tisztítás közötti aránytalanság mérséklése a Dél-Alföldön és a karsztvidékeken nem várható. A Bizottság szükségesnek tartja a fenti területeken a szennyvízelvezetés és ártalmatlanítás fokozottabb támogatását. b) Az ivóvízzel ellátott, de csatornázatlan területen élı lakosság (az ország összes lakosságának 1985-ben 38, a prognózis szerint 2000-ben 32 százalékának) szennyvizeit egyszerőbb, helyi megoldásokkal ártalmatlanítják. A jelenlegi mőszaki-gazdasági és jogi feltételek mellett sem megnyugtató az így keletkezı szennyvizek ártalmatlanítása. A helyzet következetes tanácsi és vízügyi hatósági munkával, jobb szervezéssel és fokozottabb ellenırzéssel javítandó. c) A Bizottság álláspontja szerint a veszélyes hulladékok alapvetıen veszélyeztethetik a felszíni és felszín alatti vizeink minıségét, az élıvizekbe, a kommunális szennyvizekbe kerülve felmérhetetlen károkat okozhatnak. A

13 veszélyes, toxikus hulladékokat megfelelı technológiával, elıtisztítással, teljes mértékben távol kell tartani vizeinktıl. d) A Bizottság a keletkezı szennyvízmennyiség csökkentése érdekében a kormány által jóváhagyott víztakarékossági program következetes végrehajtását, szélesítését, gyorsítását tartja szükségesnek. 2. A Bizottság a Dunántúli Középhegységre kiterjedı bányászati tevékenység komplex környezeti hatásvizsgálatának eredményeirıl, a megtett intézkedésekrıl és a további feladatokról szóló albizottsági jelentést elfogadta. Az albizottság megállapította, hogy a hatásvizsgálatok végrehajtása idıben elhúzódott, a program tartalma pedig a karsztvízemelésbıl származó környezeti hatások vizsgálataira szőkült. Az albizottság részére adott tájékoztatások több vonatkozásban ellentmondásosak, a Hévízi-tó kárelhárítási munkáinak megkezdésén túl konkrét eredményt nem tartalmaznak. b) a fentiekre való tekintettel a Bizottság javasolja a vizsgálatok szintetizálását, az okok, a követelmények és a kárelhárítás komplex feldolgozását. c) A kárelhárítást azokban a térségekben és területeken javasolja folytatni, illetve megkezdeni, ahol a kritikus vízellátási helyzet nyilvánvalóan a bányászati vízemelések miatt alakult ki. Külön is indokolt Tokod vízellátásának vizsgálata és megoldása. d) A hatásvizsgálatokat elsısorban a vízre orientáltan kell végezni, nem kizárva a mezı- és erdıgazdasági, környezet- és természetvédelmi, üdülési, gyógyászati és egyéb problémák mérlegelését, megoldását. e) A hatásvizsgálatok szintetizálása, a feladatok meghatározása, a végrehajtás irányítása és ellenırzése érdekében célszerő tárcaközi operatív bizottság létrehozása, elsısorban az Ipari Minisztérium, az Országos Vízügyi Hivatal és az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal részvételével. 3. A Bizottság a Békés városon áthaladó Élıvízcsatornán lefolyó kommunális és ipari szennyvizek környezetszennyezı és egészségkárosító hatásainak helyszíni megvizsgálására kiküldött albizottság jelentését elfogadta. a) A Bizottság szükségesnek tartja, hogy az Élıvízcsatorna rehabilitációját 1987 tavaszán kezdjék meg és mielıbb szőnjön meg a lakosság emberi életkörülményeit sújtó szennyvízterhelés. b) A Bizottság felkéri a Békés Megyei Tanács és az Országos Vízügyi Hivatal elnökét a ma elhanyagolt helyzet megjavítására; ennek keretében fontosnak tartja Békéscsaba és Békés városok kommunális és ipari vízszennyezésének felülvizsgálatát, csökkentését, a Békéscsabán keletkezı szennyvíziszap ártalommentes hasznosítását. A Bizottság az intézkedésekrıl és ezek eredményeirıl év végén tájékoztatást kér. c) A veszélyes anyagokat nem tartalmazó szennyvíziszapok elhelyezésének, ártalmatlanításának esetenként akadályát képezi a földvédelmi jogszabályok merev, környezeti- és egészségvédelmi szempontokat nem mérlegelı alkalmazása. A Bizottság álláspontja szerint ilyen esetekben a föld mővelésbıl való kivonásának, vagy a mővelési ág változtatásának költségei nem akadályozhatják az emberi egészség megóvását célzó megoldásokat. Budapest, június 13.

14 6/ OB-X/6-1/1986. M e g h í v ó Az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága folyó év szeptember hó 3-án, szerdán délelıtt 10 órai kezdettel Kiskunhalason, az Állami Gazdaság Oktatási Központjában (Félegyházi út) Napirend: ü l é s t t a r t. 1. Beszámoló a településfejlesztési hozzájárulás évi bevezetésének országos és helyi tapasztalatairól. 2. Az ország legelmaradottabb térségeinek fejlesztését szolgáló társadalmi-gazdasági program véglegesítés elıtti véleményezése 3. Szóbeli tájékoztató a csernobili atomerımő-baleset környezeti hatásairól. Elıadó: Simon Péter, a Paksi Atomerımő Vállalat üzemviteli igazgatója Az ülés befejezését követıen a Bizottság rövid látogatást tesz Kiskunhalason A bizottság ülésére szeptember 3-án reggel 7 órakor az Országház I. sz. kapujától autóbusz indul Kiskunhalasra. Visszaérkezés a délutáni órákban, ugyanide. Az ülés megfelelı elıkészítése érdekében szíveskedjék az Országgyőlés Irodájával a es telefonon mielıbb közölni, hogy - a bizottság ülésén részt vesz-e? - gépkocsivezetıvel érkezik-e? - az autóbuszt igénybe veszi-e? Budapest, augusztus 22. Straub F. Brúnó s. k.

15 E m l é k e z t e t ı az Országgyőlés településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának szeptember 3-ai ülésérıl I. Állásfoglalások 1. A Bizottság egyhangúlag elfogadta az június 9-ei ülésen tárgyalt A települések vízellátása, szennyvízelvezetése, továbbá a szennyvíziszap ártalmatlanítása helyzetérıl és környezeti hatásairól, a közmőolló alakulása a VII. ötéves tervidıszakban címő elıterjesztésre, továbbá a Dunántúli Középhegységre kiterjedı bányászati tevékenység és a békési Élıvíz-csatorna helyzetével foglalkozó albizottsági jelentésre vonatkozó javaslatot. Tudomásul vette, hogy a javaslatot a Bizottság elnöke az érintett miniszterek és államtitkárok, valamint a Békés, Komárom és Veszprém megyei tanácsok elnökei részére megküldte. 2. Az ipari miniszter kezdeményezésére elhatározta, hogy Az energetika hosszú távú fejlesztése és az atomenergetika szerepe a villamos energia igények kielégítésében címő tájékoztatót a novemberi ülésének napirendjére felveszi. II. Javaslatok A) A Bizottság megtárgyalta a pénzügyminiszter és a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnöke A településfejlesztési hozzájárulás évi bevezetésének országos és helyi tapasztalatairól szóló beszámolóját és az alábbi észrevételekkel tudomásul vette: 1. Egyetért a hozzájárulás bevezetésének alapvetı céljaival, miszerint a lakosság intézményes keretek között járuljon hozzá lakóhelyének fejlesztéséhez. A bevezetés és a végrehajtás során tapasztalt negatív jelenségek alapján szükségesnek tartja, hogy a következı tervidıszakra a hozzájárulásnak a jelenleginél hatékonyabb rendszere alakuljon ki. 2. Kiemelte, hogy a lakosság hozzájárulása településének fejlesztéséhez nem gazdasági, pénzügyi jelentıségő, hanem politikai, elsısorban településpolitikai kérdés. Ebbıl kiindulva a munka további szervezése és a végrehajtás során alapvetı a lakosság valós igényeinek figyelembevétele, a szervezésnél elengedhetetlen a személyes kontaktus megteremtése. Az eddigi tapasztalatok szerint a lakosság egyetértését a kiskörzeti (tanácstagi körzet, városrész, társközség) szinten megfogalmazott célok nyerik meg, ezért ezeket szélesebb körben indokolt alkalmazni. 3. A VII. népgazdasági terv idıszakában a tárgyban érvényes rendeletek módosítása nem célszerő, szükséges viszont a végrehajtás folyamatos, elsısorban településfejlesztési

16 megközelítéső figyelemmel kísérése és a központi intézkedést igénylı problémák rugalmas és gyors megoldása. 4. A települések 11 százalékában a városok és a városi jogú nagyközségek 33 százalékában a lakosság nem értett egyet a hozzájárulás bevezetésével. Ezekben a településekben az újabb szavazást nagy körültekintéssel, megfontoltan indokolt elıkészíteni. Egyes településekben elıfordulhat, hogy a megszavazott célok megvalósítása idıközben meghiúsul, ebben az esetben, ha új célt nem sikerül elfogadni, felvetıdik a már befizetett hozzájárulás visszafizetése. 5. A hozzájárulás bevezetésével kapcsolatos feladatokat a tanácsi szervek általában jól látták el, a hiányosságok a központi irányítás szintjén jelentkeztek. A Bizottság örömmel nyugtázta, hogy a megyék közül Vas és Hajdú-Bihar megye valamennyi településének lakossága vállalta a hozzájárulás fizetését. 6. A hozzájárulást, megszavazása esetén a rendelet szerint közadók módjára kell behajtani. Ezzel kapcsolatban a Bizottság felhívta a figyelmet arra, hogy vigyázni kell, hogy a hozzájárulás beszedése során ne romoljon az általános adómorál. A Bizottság a befizetés határidejéül megjelölt szeptember 15-ei határidıt rövidnek tartja, hosszabb türelmi idıt tart indokoltnak meghatározni a kamatmentes befizetésre. A Bizottság megállapította, hogy a településfejlesztési hozzájárulás bevezetése, elıkészítése és a végrehajtás költség- és munkaigényes feladat. A helyi tanácsok igyekeznek e feladatnak a legteljesebb mértékben megfelelni, de a folyamatosan jelentısebb többletmunka zavartalan elvégzéséhez nem minden településen vannak meg a feltételek. B) A Bizottság tájékozódott az ország legelmaradottabb térségeinek fejlesztését szolgáló társadalmi-gazdasági program készítésének helyzetérıl. 1. Köszönettel vette a Központi Statisztikai Hivatal fenti területek fıbb jellemzıirıl készített tájékoztató jelentését. 2. Tudomásul vette az Országos Tervhivatal elnökének javaslatát, hogy a társadalmigazdasági programot a közeljövıben több országgyőlési bizottság együttes ülésen tárgyalja meg. Budapest, szeptember 18. Straub F. Brúnó s. k.

17 7/ OB-X/6-1/1986. M e g h í v ó Az Országgyőlés terv- és költségvetési, településfejlesztési és környezetvédelmi, mezıgazdasági, valamint jogi, igazgatási és igazságügyi bizottsága folyó év október hó 2-án, csütörtökön délelıtt 10 órai kezdettel az Országház Vadász termében Napirend: e g y ü t t e s ü l é s t t a r t. Elıterjesztés a gazdaságilag elmaradott területek fejlesztésérıl szóló társadalmi-gazdasági programról. Elıadó: Faluvégi Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese, az Országos Tervhivatal elnöke Budapest, szeptember 23. Straub F. Brúnó s. k. Dr. Bognár József s. k. a településfejlesztési és a terv- és költségvetési környezetvédelmi bizottság bizottság elnöke elnöke Dr. Antalffy György s. k. Cselıtei László s. k. a jogi, igazgatási és a mezıgazdasági igazságügyi bizottság bizottság elnöke elnöke

18 J a v a s l a t o k a gazdaságilag elmaradott területek fejlesztésének társadalmi-gazdasági programjához 1. A gazdaságilag elmaradott területek felzárkóztatása politikai, társadalmi és nem egyszerően és kizárólag gazdasági feladat. A program társadalmi jellegét markánsabbá kell tenni. A végrehajtás során a településhálózat stabilizálására kell törekedni, nem engedhetı meg, hogy térségek elnéptelenedjenek. A kijelölt körzeteket a sajátos természeti adottságokra, a kihasználatlan lehetıségekre, a demográfiai és nemzetiségi sajátosságokra támaszkodva kell fejleszteni. 2. A VII. ötéves népgazdasági tervrıl szóló Mt. határozat szerint a fenti célra elıirányzott 3 milliárd forint más célokra való felhasználásával a Bizottság nem ért egyet. A Bizottság a 3 milliárd forintból elkülönített 600 millió forintnak a budapesti ipar racionalizálására történı felhasználását tudomásul veszi, és javasolja, hogy ennek felhasználása szorosabban kapcsolódjon az elmaradott területek fejlesztéséhez. 3. Az elmaradott területek az ország és a megyehatárok mentén helyezkednek el, és a felzárkózás egyik lehetısége a szomszédos országok és megyék hatékonyabb együttmőködése. A kormányzati szervek ezért továbbra is támogassák a már meglevı tárca- és megyei szintő kapcsolatokat, és kezdeményezzék a határ menti övezetek különösen elınyös összehangolt fejlesztését a román és szovjet határszakaszokon. 4. A Bizottság egyetért azzal, hogy a program csak a legkedvezıtlenebb adottságokkal rendelkezı Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy, Szabolcs-Szatmár, Vas és Zala megyék elıterjesztésben megjelölt településeire terjedjen ki. A súlypontképzés érdekében támogatja a további kiemeléseket, és ehhez kapcsolódva felhívja a figyelmet a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében halmozottan jelentkezı társadalmigazdasági gondokra. 5. A termelı infrastruktúra fejlesztésével egyetértve javasolja a lakossági alapellátásban meglevı indokolatlan területi különbségek mérséklését. A Bizottság felhívja a figyelmet azokra a térségekre, ahol a népességszám erıteljesen fogy, az idıskorúak aránya magas, a lakosság aktivizálása korlátozott. Ezekben a településekben az egészségügyi, szociális gondozás és az élelmiszer- és iparcikkellátás új, mozgékonyabb szervezeti formáit, módszereit, valamint a támogató jellegő gazdasági szabályozást szükséges kialakítani. A fentiek a településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság álláspontját képviselik, a mellékletben felsorolom a vitában elhangzott általános és egyéb megjegyzéseket is.

19 Budapest, október 6. Straub F. Brúnó s. k.

20 Általános és a többi bizottságot érintı észrevételek 1. Üdvözli, támogatja a programot. 2. Területi kijelöléssel, szétosztási koncepcióval egyetért. 3. Megvizsgálandó, hogy a közigazgatás szervezése hogy tudja segíteni a programot. 4. Megyei tanácsok készítsenek összefogottabb térségi koncepciókat. 5. Budapesti ipar racionalizálására külön programot indokolt elkészíteni. 6. A pályázati rendszert egyszerősíteni kell! 7. Éves ütemezés készítendı a VII. ötéves tervre, de 1988-ra mielıbb! 8. Környezetvédelem nagyobb súlyt adni, környezetet romboló ipar ne! 9. Mezıgazdaság-fejlesztés - melioráció ne mindenütt legyen cél! - veszteséges üzemek hitelfeltételei, - falu szellemi erejének növelése. 10. Iparfejlesztés koncepciója, modern, odaillı, hatékony ipar. - háziipar, kombinált foglalkoztatáspolitika, - alaptevékenység bázisán. 11. Idegenforgalom is vállaljon szerepet! (İrség, Zemplén, Aggtelek.) 12. Felhívás a társadalmi szervekhez, az MTA-hoz, támogassa az akciót. 13. Kormány részére el kell küldeni. 14. Két év múlva értékelni kell, 1988 végén. 15. Területfejlesztési és szervezési alap létrehozásáról az Mt. határozzon!

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl EMLÉKEZTETİ a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl Helyszín: Hotel Római tárgyalóterme, Budapest, 1039 Szent János u. 16. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Levezetı elnökök: Gál Rezsı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

ugyanakkor: egy megoldás(?):

ugyanakkor: egy megoldás(?): Fidesz-KDNP Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Kabinet FideszFenntartható fejlıdés Munkacsoport A 2000-es évekre bebizonyosodott, hogy a fenntartható növekedés egy oximoron, azaz önmagának ellentmondó

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A bioenergia hasznosítás lehetıségei konferencia Budapest, 2010. november 8. Dr. Lengyel Attila Magyar Biogáz Egyesület

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET:- TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 65. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl

Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Dr. Szabadkai

Részletesebben

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével.

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével. A régiók kialakításának finanszírozási kérdései Vigvári András vigvaria@inext.hu Koncepció A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15. 148/2014. (VIII. 15.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. augusztus 15-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91.

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. E L İ T E R J E S Z T É S Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2010. április 14-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Lakossági

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 48. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

Tárgy: A Tolna Megyei kereskedelmi és Iparkamara javaslata a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosítására

Tárgy: A Tolna Megyei kereskedelmi és Iparkamara javaslata a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosítására Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésére Tárgy: A Tolna Megyei kereskedelmi és Iparkamara javaslata a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosítására

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 98 MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara A Fıváros Önkormányzata és a kerületi Önkormányzatok együttmőködése a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával SZATMÁRYN RYNÉ JÄHL ANGÉLA BKIK Tagcsoport Kollégiumi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-98/2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM JKH-180/6/2008. Tervezet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 255. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására E L İ T E

Részletesebben

Környezetvédelmi hatósági tevékenység

Környezetvédelmi hatósági tevékenység Környezetvédelmi hatósági tevékenység A cikk bemutatja a környezethasználat feltételeit, valamint az ahhoz kapcsolódó hatósági engedélyezési eljárások fı szabályait. A rendelkezések elsısorban a környezet

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. június 13-án megtartott ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. június 13-án megtartott ülésérıl. TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-7/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. június 13-án megtartott ülésérıl. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Iszkaszentgyörgy, Bakonykúti és Moha Községi Önkormányzat Képviselı-testületeinek az Iszkaszentgyörgyi Községházán (Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. ) 2008. november 24-én

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben