BESZÁMOLÓ A SÁNDORFALVI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A SÁNDORFALVI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL"

Átírás

1 Sándorfalvi Kulturális Központ 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 6. Telefon/fax: 00-36/62/ Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Adószám: BESZÁMOLÓ A SÁNDORFALVI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL 1

2 A tradíciót nem úgy kell ırizni, mint poszt a lıportornyot, hanem, mint Vesztaszüzek a tüzet, folyton éleszteni kell, hogy ki ne aludjék ( Hevesi Sándor ) I. ALAPELVEK AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉBEN I ÉVI CXL. TÖRVÉNY A jelenleg hatályos évi CXL. törvény a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl határozza meg mőködési elvünk alapjait: A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai, a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének elválaszthatatlan összetevıi; szellemi birtokbavételük minden ember alapvetı joga. Az e fogalomkörbe tartozó értékek különös védelme, megırzése és fenntartása, valamint a nyilvánosság számára történı széleskörő és egyenlı hozzáférhetıvé tétele a mindenkori társadalom kötelezettsége. Az információs társadalom és a demokratikus jogállam mőködésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetık. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentıségő. A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia. A nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi kulturális hagyományok megırzése, méltó folytatása, a közösségi és egyéni mővelıdés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek javítása, a polgárok életminıségét javító, értékhordozó tevékenységek, valamint az ezek megvalósulására létrejött intézmények és szervezetek mőködésének elısegítése a társadalom közös érdeke. E célok megvalósítása érdekében az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: 2. Az e törvényben meghatározott jogok érvényesítése során az egyenlı bánásmód követelményét meg kell tartani. 3. Az állami és a helyi önkormányzati fenntartású muzeális intézmény, könyvtár és közmővelıdési intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. 4. Mindenkinek joga, hogy a) megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentıségét a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint az ezek védelmével kapcsolatos ismereteket a muzeális intézmények tevékenysége, a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közmővelıdés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján, b) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a muzeális és közmővelıdési intézmények szolgáltatásait, c) mőveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közmővelıdési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet alapítson, mőködtessen, d) e törvény szerint mővelıdési céljai megvalósításához közmővelıdési közösségi színteret (a továbbiakban: közösségi színtér), szervezı, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon. 2

3 I.2. SÁNDORFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZMŐVELİDÉSI ÉS KÖZGYŐJTEMÉNYI KONCEPCIÓJA Sándorfalva Város Önkormányzatának közmővelıdési és közgyőjteményi koncepciójának célkitőzései: A modernizáció, a technikai fejlıdés, a tudásalapú, informatív társadalom a jövınek megfelelı mőködési feltételek kialakítását igénylik, a helyi kulturális hagyományok, szokások megırzése mellett. Az önkormányzat feladatának tekinti, hogy - a településen kialakult mővelıdési hagyományokra, Sándorfalva közmővelıdési fejlesztésének koncepciójára, valamint az intézmények, a civil szervezetek és a polgárok tevékenységére alapozva - a közmővelıdés sajátos eszközrendszerével segítse: a.) a város szellemi vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelését, a civil társadalom kulturális önszervezıdı tevékenységének erısítését, a helyi lakosok életminıségének javítását, b.) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok, életminıséget és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek megteremtése, c.) Sándorfalva környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományinak feltárása, megismertetése, a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása, d.) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elısegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, e.) az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének támogatása, f.) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, g.) a különbözı kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, h.) a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, i.) helyismereti tevékenység, j.) helytörténeti győjtemény (emlékház, tájház) gondozása (győjtés, fenntartás, ápolás, stb.), k.) győjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megırzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, l.) tájékoztat a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, m.) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, n.) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. I.3. SÁNDORFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2000. (IX.26) ÖR. RENDELETE A jelenleg hatályos 21/2000. (IX.26). Ör. Rendelet általános rendelkezései: 1. A rendelet célja, hogy Sándorfalva város polgárainak érdekeit szem elıtt tartva meghatározza az önkormányzat közmővelıdési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és mértékét. 2. Az önkormányzat elismeri, hogy Sándorfalva város minden polgárának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a mővelıdés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokbavételéhez szükséges esélyegyenlıséghez. Ezek biztosítását az önkormányzat felelısségteljes kötelezı feladatának tekinti. 3. A rendelet hatálya kiterjed a közmővelıdési tevékenységben résztvevıkre, a közmővelıdési szervezetekre, azok fenntartóira, mőködtetıire és alkalmazottaira. 3

4 II. AZ INTÉZMÉNY FONTOSABB ADATAI II.1. AZ INTÉZMÉNY ELNEVEZÉSE Sándorfalvi Kulturális Központ II.2. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE ÉS CÍME 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 6. II.3. ELLÁTÁSI TERÜLETE, ILLETÉKESSÉGE Sándorfalva Város közigazgatási területe II.4. AZ INTÉZMÉNY TELEPHELYEI Budai Sándor Mővelıdési Ház 6762 Sándorfalva, Ady Endre u. 7. Petıfi Emlékkönyvtár 6762 Sándorfalva, Dózsa György u. 2. Budai Sándor Emlékház és Tájház 6762 Sándorfalva, Kolozsvári u. 25. Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ 6762 Sándorfalva, Széchenyi u. 24. Pallavicini Kastély 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 6. II.5. AZ INTÉZMÉNY FENNTARTÓJA Sándorfalva Város Önkormányzata (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.) - mely jóváhagyja az intézmény SZMSZ-ét - munkaterveit - költségvetési elıirányzatait, az ezzel kapcsolatos beszámolókat - biztosítja az Intézmény mőködési feltételeit (gazdasági és technikai feltételeit) - a vonatkozó jogszabályok alapján megválasztja az intézmény igazgatóját II.6. KIEMELT SZAKFELADATOK: - közmővelıdés általános és kiemelt rendezvények szervezése - könyvtári szolgáltatások - múzeumi tevékenység - vállalkozási tevékenység II.7. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA Az Intézmény közszolgáltató közmővelıdési közintézmény. Tevékenysége alapján: közszolgáltató költségvetési szerv közintézmény. A költségvetési szerv élén a Képviselı-testület által kinevezett egyszemélyi felelıs vezetı (jogszabály szerinti megfogalmazása: igazgató) áll, aki jogosult a munkáltatói jogokat gyakorolni, képviselni a költségvetési szervet, átruházott hatáskörben a költségvetési elıirányzatok erejéig kötelezettséget vállalni és utalványozni. II.8. GAZDÁLKODÁSI JOGKÖR Önállóan mőködı költségvetési szerv. 4

5 A gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatala és a Budai Sándor Kulturális Központ közötti megállapodás tartalmazza. II.9. AZ INTÉZMÉNY CÉLJAI Az Önkormányzat elismeri, hogy Sándorfalva Város minden polgárának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a mővelıdés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlıséghez. A Budai Sándor Kulturális Központ sajátos eszközeivel ellátja mindazon feladatokat, amelyeket az évi CXL. tv. és követı jogszabályai a hatáskörébe utalnak, továbbá a fenntartó által meghatározott speciális feladatokat (helyi közmővelıdési rendelet) a helyi igények alapján II.10. AZ INTÉZMÉNY ÉRTÉKRENDSZERE a.) Szolgáltatás: a lehetı legjobb szolgáltatás nyújtása a használók, csoportok és a dolgozók számára b.) Minıség: a lehetı legjobb minıség nyújtása az Intézmény minden tevékenységében c.) Hatékonyság: arra való törekvés, hogy az erıforrások hatékony felhasználása révén biztosítva legyen az Intézmény céljainak teljesítése, optimális eredmények elérése d.) Innováció: az új és kreatív módszerek folytonos keresése, kipróbálása és alkalmazása a szolgáltatások javítására és az erıforrások felhasználására e.) Tisztesség: korrekt, tisztességes bánásmód a használókkal és a munkatársakkal, mindenki megbecsülése, egyenlı bánásmód és egyenlı lehetıség biztosítása az Intézmény minden tevékenységében f.) Részvétel: a munkatársak ösztönzése és támogatása az intézményi programok és tevékenységek tervezésében, végrehajtásában, értékelésében és továbbfejlesztésében g.) Továbbképzés: annak biztosítása, hogy az Intézmény megfelelı emberi erıforrásokkal rendelkezzen céljai végrehajtásához azáltal, hogy ösztönzi és támogatja a kreativitást, a kiemelkedı teljesítményt, a készségek fejlesztését, az egyéni kibontakozást, a munkával való elégedettséget a szakmai fejlıdési lehetıségeket. II.11. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI: - Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok, életminıséget és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek, népfıiskolák megteremtése - Sándorfalva környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismerése, a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása - Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elısegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása - Az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének támogatása - A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése - A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése - A szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása - Egyéb mővelıdési lehetıségek biztosítása - Nyilvános könyvtári alapfeladatok ellátása 5

6 - Helytörténeti győjtemény (emlékház, tájház, kiállítótér) gondozása (győjtés, fenntartás, ápolás, stb.) III. SZEMÉLYI FELTÉTELEK A mellékelt statisztikai adatlapban. Az intézmény dolgozói közalkalmazottak. Beosztásukat, munkakörüket az. 1. számú mellékletben találjuk. A dolgozók feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A közmővelıdési és könyvtárosi munkakörökben dolgozók képesítései megfelelnek a 2/1193. (I.30.) MKM rendeletben elıírtaknak. A törvényes munkaidı heti 40 óra, a munkarendet az Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzata tartalmazza. Intézményi mőködésünket Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatala teljes munkaidıs közcélú munkavállalókkal segíti. A közcélú munkavállalók az intézmény technikai hátterét segítik. Rendezvényeink lebonyolítását más gazdálkodási egységek munkatársai, társadalmi szervezetek tagjai, önkéntes segítık segítik, akik bérjellegő juttatásban nem részesülnek. IV. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG AZ INTÉZMÉNY FELADATAI: - Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok, életminıséget és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek, népfıiskolák megteremtése - Sándorfalva környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismerése, a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása - Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elısegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása - Az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének támogatása - A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése - A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése - A szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása - Egyéb mővelıdési lehetıségek biztosítása - Nyilvános könyvtári alapfeladatok ellátása - Helytörténeti győjtemény (emlékház, tájház) gondozása (győjtés, fenntartás, ápolás, stb.) Az Intézmény munkáját éves munkaterv és Sándorfalva Képviselı-testülete által elfogadott éves településszintő rendezvény-terv alapján végzi. Munkájáról évente beszámolót készít, tevékenységérıl statisztikai adatokat továbbít a szakminisztérium felé. 6

7 IV.1. KÖZMŐVELİDÉSI SZAKFELADAT ÁLTALÁNOS ÉS KIEMELT RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE IV.1.1. BUDAI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZ A mőködés jellege: egész évben mőködı A nyitvatartási napok száma: rendezvényekhez igazodik Mőködési, nyitvatartási idı: a rendezvények tükrében IV.1.2. SZÉCHENYI IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI KÖZPONT A mőködés jellege: egész évben mőködı A nyitvatartási napok száma: az iskolai tanév ideje alatt heti 5 nap, azon kívüli idıszakban heti 6 nap Mőködési, nyitvatartási idı: az iskolai tanév ideje alatt napi 7 óra ( óra), azon kívüli idıszakban 5 óra ( óra) SZAKMAI FELADATOK: 1. INFORMÁCIÓS TEVÉKENYSÉG - a közönség, a látogatók, az érdeklıdık tematikusan szervezıdı, több csatornán történı tájékoztatása, illetve a közönségtıl, közösségektıl érkezı visszajelzések fogadása és elemzése 1. Személyi feltételek: - minden szakmai munkatárs feladata - ismerik a munkaköri leírásukhoz tartozó információs területet - informatikai és irodatechnikai ismeretekkel rendelkeznek 2. Tárgyi feltételek: - helyiség, színtér: rendezvények elıtt a folyosón, a terem egyik sarkában, szabadtéren információs standon - kommunikációs csatorna, amely segítségével az adatgyőjtés folyik: rendelkezünk telefonvonallal, internettel, intézményi fiókkal - eszközök, mely az adatvitelhez szükségesek: költségvetésünkben biztosítjuk ennek hátterét - kommunikációs csatorna, amelyen az információnyújtás történik: személyes tájékoztatás, telefonos tájékoztatás, , fénymásolatok, szórólapok, plakátok, kábeltelevíziós és újság hirdetések 3. Dokumentáció: - a tájékoztató dokumentumokat évente főzzük (szórólapok, plakátok,s tb.) 4. Intézményünkben: - a jelenlegi gyakorlatot és a jövı kihívásait figyelembe véve végezzük napi feladatainkat - könyvtárunk e-magyarországpontjának egyik közhasznú tevékenysége 2. ISMERETTERJESZTÉS - a társadalom- és természettudományok, a technika elért eredményeit, a mővészet értékeit a közönség számára közérthetıen, érdekesen, érdeklıdést felkeltıen teszik hozzáférhetıvé - a felnıttek tanulásában, mővelıdésében nagy jelentısége van - célja a tudományok népszerősítése, a tudományosan meglapozott ismeretek terjesztése, az általános mőveltségi színvonat emelése, a szakmai ismeretek bıvítése, állampolgári ismeretek nyújtása, és a mővészi befogadás folyamatának segítése - kiterjed a gyermekek és ifjak iskolán kívüli és a felnıttek iskolán túli mővelıdésére 1. Személyi feltételek: 7

8 - a felsıfokú végzettséggel rendelkezı szakmai munkatársak feladata a szervezés - a középfokú szakmai munkatárs és a technikai munkatársak feladata a technikai háttér biztosítása - az ismerterjesztı feladat ellátására külsı elıadókat, oktatókat kérünk fel, akik rendelkeznek az átadásra szánt ismeretekkel, készségek magasabb szintével, pedagógiai, andragógiai kompetenciával 2. Tárgyi feltételek: - az ismeretterjesztési alkalomnak megfelelı helyiségekkel minden telephelyünkön rendelkezünk - oktatástechnikai eszközeink: projektor, számítógép, videó magnó, DVD lejátszó, tábla - a Mővelıdési Ház nem akadálymentesített, viszont a rendezések során figyelembe vesszük a speciális helyzetben lévıket (fogyatékkal élık), a többi telephelyünk mindegyik akadálymentesített 3. Dokumentáció: - az ismeretterjesztéshez főzıdı szerzıdéseket pénzügyi kötelezettségvállalás esetén írásban rögzítjük - a rendezvényrıl statisztikát vezetünk 3. KÉPZÉS - az a tevékenység, melynek célja, hogy a tanuló új ismereteket, készségeket, kompetenciákat sajátítson el, meglévı tudását bıvítse, illetve meghatározott képzettséget szerezzen - felnıtt képzésnek nevezzük az iskolarendszeren kívüli képzést, melynek résztvevıi a tankötelezettségüket már teljesítették 1.) Személyi feltételek: - a felsıfokú végzettséggel rendelkezı szakmai munkatársak feladata a szervezés - a középfokú szakmai munkatárs és a technikai munkatársak feladata a technikai háttér biztosítása - a képzésekre általában külsı oktatókat kérünk fel, akik rendelkeznek a képzési programban meghatározott végzettséggel és gyakorlattal 2. Tárgyi feltételek: - a képzési alkalomnak megfelelı helyiségek: Nagyterem, EU-terem, Pince-klub, Teleház - oktatástechnikai eszközeink: projektor, számítógép, videó magnó, DVD lejátszó, tábla - a Mővelıdési Ház nem akadálymentesített, viszont a rendezések során figyelembe vesszük a speciális helyzetben lévıket (fogyatékkal élık) 3. Dokumentáció: - az intézmény képzési tervvel nem rendelkezik, rendezvényeinket külsıs megkeresésekre, igényekre szervezzük (a felnıttképzéssel foglalkozó intézményeknek akkreditáltatni kell magukat, mely igen költséges és megfelelı szakmai hátteret követel meg) - a képzéshez főzıdı szerzıdéseket pénzügyi kötelezettségvállalás esetén írásban rögzítjük - a rendezvényrıl statisztikát vezetünk 4. Intézményünkben: - internet ismereti tanfolyam - KRESZ tanfolyam - pályázatírói kurzus civil szervezeteknek 8

9 4. MŐVELİDÉSI KÖZÖSSÉGEK TEVÉKENYSÉGE - a mővelıdési közösség érdeklıdési kör és az önképzı, társas tevékenység szerint elkülönülı jogi személyiség nélküli lakossági csoport, mely legalább 3 fıs tagsággal rendelkezik, és rendszeresen, állandó helyen mőködik - az azonos vagy hasonló érdeklıdésen alapuló tevékenységben a tagok önkéntes alapon vesznek részt - az Intézmény infrastruktúrájának rendelkezésre bocsátásával segíti a mővelıdı közösségeket, a mővészeti csoportok munkája eredményének közönség elıtti bemutatását 1. Tipológia: - alkotó mővelıdési közösség - tárgyalkotó népmővészeti csoport - amatır mővészeti csoport: - elıadó mővészeti - vizuális mővészeti - népmővészeti csoport - klub 2. Személyi feltételek: - a csoport vezetésére felkért vagy megbízott személy - a technikai munkatársak feladata a technikai háttér biztosítása - a mővelıdési közösséggel a felsıfokú végzettséggel rendelkezı szakmai munkatársak a megbízottak 3. Tárgyi feltételek: - alkalmas helyiségek: Nagyterem, EU-terem, Pince-klub - hangosítással rendelkezünk 4. Dokumentáció: - a mővelıdési közösségek tevékenységüket saját tervek alapján végzik, rendezvényeiket egyeztetik a szakmai munkatársakkal - a szervezet vezeti a statisztikai célú adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat - szükséges lenne a mővelıdı közösségekrıl, tevékenységükrıl tájékoztató, információs anyag készítése 5. Specifikus elemek: - a tagság öntevékeny és aktív részvételével mőködik csak a csoport 6. Intézményünkben: - Városi Énekkar - Budai Sándor Citerazenekar - HIP-HOP csoport 5. RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE - a kultúra értékeit bemutató, azok megismertetését célzó, vagy szórakoztató jellegő, szervezett közösség, közönség részvételével rendezett összejövetelek megvalósítása - a közmővelıdési alapszolgáltatások körében a rendezvények szervezése kiterjed az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi, kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésére, az ünnepek kultúrájának gondozására, a hagyományápolást, valamint az egyéni vagy csoportos szabadidıtöltést szolgáló, mővelıdési célú és szórakoztató tevékenységekre 1. Tipológia: - mősoros rendezvények - közösségi rendezvények - népmővészeti rendezvények - szórakoztató rendezvények 9

10 - mővészeti események - verseny - vetélkedı - komplex rendezvények - népünnepély - táncház - hangverseny - fesztivál 2. Személyi feltételek: - a szakmai munkatársak rendelkeznek több éves rendezvényszervezési és rendezési kompetenciákkal, ismerik az adott rendezvényre vonatkozó jogszabályi elıírásokat, szakmai eljárásokat - nagyon fontos, hogy szakmai munkatársaink sándorfalviak, így ismerik a helyi szokásokat, hagyományokat - sajnos a nagyobb rendezvényeknél nem rendelkezünk elég segítı személyzettel, azokat más gazdálkodó egységek munkatársaival, önkéntes segítıkkel pótoljuk - hangtechnikussal nem rendelkezünk, így vállalkozót bízunk meg a hangosítási feladatokkal 3. Tárgyi feltételek: - kisebb rendezvények lebonyolítására alkalmas helyiségek: Nagyterem, EU-terem, Pince-klub - megfelelı hangosítással rendelkezünk a kisebb rendezvények lebonyolításához - a nagy, kiemelt rendezvényeken vállalkozó hangtechnikussal dolgozunk 4. Dokumentáció: - rendezvénytervünk a Képviselı-testület által jóváhagyott települési rendezvényterv - az Intézmény vezeti a statisztikai célú adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat - a szervezés alatti dokumentumokat archiváljuk 5. Intézményünkben: - jelen anyag mellékletét képezik a szervezett rendezvények 6. KÖZMŐVELİDÉSI SZAKMAI TANÁCSADÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS - akkor végezheti a közmővelıdési szervezet önként vállalt feladatként, amennyiben dolgozói szakmailag felkészültek és igény van erre a tevékenységre 1. Tipológia: - közmővelıdési tanácsadás - szakmai elemzés, fejlesztés - térségi, regionális közmővelıdési rendezvények - szakmai kapcsolatok - közmővelıdési információs szolgáltatás - közremőködés kulturális értékek győjtésében, megırzésében, bemutatásában - szakmai képzés, továbbképzés - technikai szolgáltatások kölcsönzése 2. Személyi feltételek: - a szakmai munkatársak rendelkeznek több éves szakmai gyakorlattal, megfelelı szakmai végzettséggel 3. Tárgyi feltételek: - kisebb rendezvények lebonyolítására alkalmas helyiségek: Teleház, Pince-klub, EU-terem, igazgatói iroda 10

11 - a szükséges informatikai, kommunikációs eszközökkel rendelkezünk 4. Dokumentáció: - az Intézmény vezeti a statisztikai célú adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat - a tevékenységhez szükséges dokumentumokat archiváljuk 5. Intézményünkben: - szakmai tanácsadás civil szervezeteknek - fıiskolai hallgatóknak szakmai gyakorlati hely intézményünk 7. NEM PROGRAMSZERŐEN SZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK - nem programszerően szervezett, az Intézmény valamennyi látogatója által nyitvatartási idıben, az erre a célja kijelölt terekben (jellemzıen aulában, elıtérben), belépıjegy vásárlás, illetve részvételi díj befizetési kötelezettség nélkül igénybe vehetı szolgáltatások 1. Intézményünkben: - erre a tevékenységre alkalmas a SZIKK aula része és erre a tevékenységre építettük az épület tevékenységét 8. TÁBOR - a tábor több napos, összefüggı, azonos résztvevıi körrel zajló, képzéssel összekötött vagy anélkül szervezett szabadidıs rendezvénysorozat 1. Intézményünkben: - környezetvédı tábor a strandon 9. NEMZETKÖZI EGYÜTTMŐKÖDÉS - különbözı országokban mőködı szervezetek részvételével megvalósuló tevékenység, melynek sajátossága az interkulturális tanulás - ez a tevékenység lehet projekt jellegő vagy testvérvárosi kapcsolatokra épülı 1. Személyi feltételek: - a nemzetközi programok szervezıi a felsıfokú végzettséggel rendelkezı szakmai munkatársak - sándorfalvi lakosok vállalják a tolmácsolást 2. Tárgyi feltételek: - intézményünk rendelkezik a nemzetközi kommunikációhoz szükséges eszközökkel (telefon, internet, fax) 3. Dokumentációk: - tevékenységünket az Önkormányzat irányelvei és testvérvárosi szerzıdései alapján végezzük - a közös rendezvények anyagait archiváljuk - a statisztikai adatokat a megfelelı helyekre továbbítjuk 4. Specifikus elemek: - fontos a folyamatos kapcsolattartás, máskép elhal a kapcsolat - a kulturális különbségeket (pl. mentalitásbeli, vallási, étkezési, stb.) figyelembe kell venni 5. Intézményünkben: a.) Románia Újszentes: - testvérvárosi kapcsolat - magyar vonatkozású köztéri szobor állítása - minden évben egymás városnapjain részt veszünk b.) Szerbia Muzslya: - kulturális és civil kapcsolat - magyar vonatkozású köztéri szobor állítása - egymás rendezvényein részt veszünk (Sándorfalván városnapon, Muzslyán a Szilasi Napokon) 11

12 c.) Németország Loitz: - testvérvárosi kapcsolat - csere mővészeti csoportok 2 évente 10. KIEGÉSZÍTİ JELLEGŐ SZOLGÁLTATÁSOK - kisebb jelentıségő, a közmővelıdési programhoz (alapszolgáltatásokhoz) kapcsolódó szolgáltatáselemek, melyek a szolgáltatást, tevékenységet gazdagítják 1. Személyi feltételek: - minden munkatársunk végezheti 2. Tárgyi feltételek: - a tevékenységhez nem mindig van megfelelı terünk - a tevékenységekhez állandóan bıvítjük a szükséges eszközöket 3. Intézményünkben: - egyes rendezvények alatt gyermekfelügyeletet vállalunk (pl. nıi kondicionáló torna) - sándorfalvi és népmővészeti termékek árusítunk (pl. Sándorfalva története könyv, képeslapok, CD-k, himzések, paprika, stb.) 11. SZÁRMAZTATOTT ALAPSZOLGÁLTATÁSOK - olyan az intézmény által végzett szolgáltatások, melyek nem közmővelıdési alapfeladatok, azonban alapszolgáltatás jelenthetnek a közmővelıdési tevékenységet, szolgáltatást igénybe nem vevık számára is 1. Tipológia: a.) Bérelhetı eszközök: - terem-, technika-, eszköz bérbeadás - rendezvényszervezés b.) Telekommunikációs, teleház szolgáltatások c.) Könyvtár d.) Videó, DVD kölcsönzés e.) Nyomdatechnikai szolgáltatások f.) Büfé üzemeltetése g.) Egyéb (pl. automaták, stb.) 2. Személyi háttér: - minden feladatnak külön megbízott szakmai és nem szakmai felelıse van 3. Tárgyi feltételek: - gazdasági erınkhöz mérten fokozatosan bıvítjük eszközállományunkat 4. Intézményünkben: - terem-, technika-, eszköz bérbeadás - rendezvényszervezés más szervezeteknek - a könyvtári funkciókat külön szakfeladaton látjuk el - a büfé üzemeltetés funkciót vállalkozási tevékenységünkön belül, a Kastély Kávézó Statisztikai adatszolgáltatás mellékelve. IV.1.3. ÁLTALÁNOS ÉS KIEMELT RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE KIEMELT RENDEZVÉNYEINK: - Városnap - Betyárnap - Böllérnap Ezek rendezvényekrıl külön beszámoló és elszámolás készült a évben. 12

13 IV.2. KÖNYVTÁR A mőködés jellege: egész évben mőködı A nyitva tartási napok száma: 6 nap Mőködési, nyitva tartási idı: heti 40 óra Nyilvános könyvtárunk célja, hogy győjteményével és más könyvtárak adatbázisának elérésével használói részére minél jobb feltételeket biztosítson a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, az önmővelıdéshez, az egy életen át tartó tanuláshoz, az információkhoz való hozzájutáshoz, a közhasznú és közérdekő ismeretek megszerzéséhez. SAJÁTOS FELADATAI: Az olvasás lehetıségének biztosítása A szabadidı hasznos eltöltésének elısegítése Sokirányú ismeretszerzés biztosítása Általános és szakmai tájékozódás elısegítése Önmővelés és oktatás támogatása Civilszervezetek és önmővelı közösségek információs szolgáltatásokkal történı segítése A FENTIEK ÉRDEKÉBEN: győjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megırzi és rendelkezés bocsátja tájékoztat a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében győjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelıen alakítja közhasznú információs szolgáltatást nyújt helyismereti információkat és dokumentumokat győjt biztosítja a diákok részére a szükséges kötelezı olvasmányokat, kézikönyveket A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI: 1. Kölcsönzés helyben és kivitelre: - könyv - idıszaki kiadvány (újság, folyóirat) - AV-dokumentum - könyvtárközi kölcsönzés - házhoz szállítás 2. Közvetlen szolgáltatás: - olvasóterem - idıszaki kiadvány (újság, folyóirat) 3. Információszolgáltatás: - irodalomkutatás, témafigyelés - cédulakatalógus - elektronikus katalógus (OPAC) 4. Rendezvény: - kiállítás - elıadás, találkozó - könyvtári óra 5. e-magyarországpont - fénymásolás 13

14 - számítógép használat - egyéb irodai tevékenységek - közhasznú információk (pl. ügyfélkapu, stb.) A könyvtárhasználók rendelkezésére álló ülıhelyek száma maximum 20 szék, így a nagyobb rendezvények a mővelıdési házban kerülnek megrendezésre. IV.2.1. LELTÁRI ÁLLOMÁNY: Statisztikai adatszolgáltatás mellékelve. IV.2.2. KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT Statisztikai adatszolgáltatás mellékelve. IV.3. MÚZEUMI TEVÉKENYSÉG IV.3.1. PALLAVICINI KASTÉLY A mőködés jellege: egész évben mőködı A nyitvatartási napok száma: 5 nap Mőködési, nyitvatartási idı: 6-8 óra (évszaktól függı) IV.3.2 EMLÉKHÁZ, TÁJHÁZ A mőködés jellege: kulcsos ház A nyitvatartási napok száma: nincs Mőködési, nyitvatartási idı: elızetes egyeztetés alapján SZAKMAI FELADAT - KIÁLLÍTÁS RENDEZÉSE - a kiállítás élılények, természeti kincsek, tárgyak, áruk vonatkozó információkkal ellátott, meghatározott tematika szerinti bemutatása, közszemlére tétele 1.) Személyi feltételek: - a kiállítások szervezıje, rendezıje a középfokú, grafikusi végzettséggel rendelkezı szakmai munkatárs - a technikai munkatársak feladata a technikai háttér biztosítása - külsıs személyek, akik jogosult a kiállítási tárgyak nyilvános bemutatására 2. Tárgyi feltételek: - a kiállításra alkalmas: Nagyterem, EU-terem, Pince-klub - kiállítási installációval rendelkezünk (10 db) - a Mővelıdési Ház riasztójával és egyes esetekben teremırrel gondoskodunk a kiállítási tárgyak állagmegóvósáról és védelmérıl 3. Dokumentáció: - az Önkormányzat éves rendezvényterve tartalmazza a kiállítások tervezett idıpontját, milyenségét - a kiállításhoz főzıdı szerzıdéseket pénzügyi kötelezettségvállalás esetén írásban rögzítjük - a rendezvényrıl statisztikát vezetünk - a kiállítás szervezésével kapcsolatos anyagokat archiváljuk 4. Specifikus elemek: - a kiállítás megnyitó felépítése, programja a felsıfokú szakmai munkatársak kompetenciája - a kiállításnak külön, elıre meghirdetett nyitva tartási ideje lehet 5. Intézményünkben: - festménykiállítások - népmővészeti kiállítás 14

15 - állandó és idıszaki kiállítások - mővészeti elıadások rendezése V. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG Tevékenysége: - Kastély Kávézó üzemeltetése - rendezvények szervezése (családi, vállalkozások rendezvényeinek a lebonyolítása VI. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA Statisztikai mellékletben. Mellékletek: 1. számú Szervezeti felépítés 2. számú Statisztika a közmővelıdési tevékenységrıl 3. számú Statisztika a könyvtári tevékenységrıl Sándorfalva, június 20. Gajdosné Pataki Zsuzsanna igazgató 15

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2007.(II.14.) rendelete 1 a helyi közmővelıdésrıl.

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2007.(II.14.) rendelete 1 a helyi közmővelıdésrıl. MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2007.(II.14.) rendelete 1 a helyi közmővelıdésrıl. Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Előterjesztés. Sándorfalva Város Képviselő-testületének. polgármester. Beszámoló a Sándorfalvi Kulturális Központ 2015.

Előterjesztés. Sándorfalva Város Képviselő-testületének. polgármester. Beszámoló a Sándorfalvi Kulturális Központ 2015. 6. Előterjesztés Sándorfalva Város Képviselő-testületének Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester Tárgy: Beszámoló a Sándorfalvi Kulturális Központ 2015. évi munkájáról Iktatószám: 3-106/2016.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

melyet Devecser Város Önkormányzatának Képviselıtestülete

melyet Devecser Város Önkormányzatának Képviselıtestülete DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİTESTÜLETE 8461. Devecser, Petıfi tér 1.Tel: 512-730 Devecser Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megállapítja az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár 4. Székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 16. 5. Az intézmény

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 41. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/2000.(XI. 15.) számú rendelete a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól I. A nagyközség általános jellemzıi, körülményei Kadarkút nagyközség

Részletesebben

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 17/1999.(VII.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bevezetı, helyzetelemzés

Bevezetı, helyzetelemzés Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2002./VI.26./ számú önkormányzati rendelete a közmővelıdésrıl a módosításáról szóló 16/2007.(IX.26.) és a 12/2009 (VIII.19.) számú rendelettel egységes

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. I. A község általános jellemzıi körülményei LAD község az ország dél-nyugati

Részletesebben

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS a /2009. (XII.17.) KH. számú határozat 1. számú melléklete Amely létrejött egyrészrıl Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., képviselıje:

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 17/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 17/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kadarkút város közmővelıdési feladatairól Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete. (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz.

Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete. (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz. Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete a közmővelıdési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásokról (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz.)

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Békés Városi Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Békés Városi Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Békés Városi Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1./ A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT FÁBIÁNSEBESTYÉN ÁRPÁDHALOM NAGYTİKE KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT MŐVELİDÉSI HÁZ FÁBIÁNSEBESTYÉN SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2006. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének Elıterjesztı: Dr. Kovács Beáta jegyzı Tárgy: Szabályzat az országos és helyi választási valamint politikai rendezvények sándorfalvi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/501-000 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 2177/4/2015. Ügyintéző: Németh Ildikó 6. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Mórahalom Képviselı-testülete 17/1999. /XI. 15./ Ör rendelete A közmővelıdésrıl

Mórahalom Képviselı-testülete 17/1999. /XI. 15./ Ör rendelete A közmővelıdésrıl Ezen rendelet 2007. március 22. napján lépett hatályba. Kihirdetése 2007. március 22. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyzı Mórahalom Képviselı-testülete 17/1999. /XI. 15./ Ör rendelete A közmővelıdésrıl

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Sárospatak Város Képviselı-testülete. 10/1999. (III.31.) számú. r e n d e l e t e

Sárospatak Város Képviselı-testülete. 10/1999. (III.31.) számú. r e n d e l e t e Sárospatak Város Képviselı-testülete 10/1999. (III.31.) számú r e n d e l e t e a helyi közmővelıdés szabályozására Sárospatak Város Képviselı-testülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl,

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL - 2 - Tüskevár község önkormányzatának Képviselőtestülete" A kulturális javak védelméről

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

új kulturális színterek kialakításának szükségessége társadalmi igényre városközpont kialakításának szükségszerősége új jogszabályi környezet

új kulturális színterek kialakításának szükségessége társadalmi igényre városközpont kialakításának szükségszerősége új jogszabályi környezet I. BEVEZETÉS A koncepció a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Önkormányzati törvény), a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről

Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről Egységes szerkezetbe foglalva:2015. július 15. Hatályos: 2015. július 16. Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről Csurgó Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet hatálya kiterjed Tápiószecső nagyközség közigazgatási

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 17/2009. (V.15.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 17/2009. (V.15.) SZ. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 17/2009. (V.15.) SZ. RENDELETE az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár évre szóló továbbképzési tervéről és évi beiskolázási tervéről

ELŐTERJESZTÉS Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár évre szóló továbbképzési tervéről és évi beiskolázási tervéről ELŐTERJESZTÉS Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2014-2020 évre szóló továbbképzési tervéről és 2017. évi beiskolázási tervéről 1. előterjesztés száma: 27/2017 2. előterjesztést készítő személy

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A yvtár elérhetıségei A fenntartó Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetıségei jellege 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM azonosítója

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva)

BÁTONYTERENYEI VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) BÁTONYTERENYEI VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

http://kultstat.okm.gov.hu/main.php?folderid=1051&instanceid=1005&fo...

http://kultstat.okm.gov.hu/main.php?folderid=1051&instanceid=1005&fo... 1. oldal, összesen: 8 Misina Néptáncegyüttes Egyesület Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Misina Néptáncegyüttes Egyesület Az adatszolgáltató székhelye: 7634Pécs

Részletesebben

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20.

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: KUD-A.R.C. Közhasznú

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben