Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság"

Átírás

1 kt. SZ.: XV Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ VAROS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent stván tér 7. Ügyintéző: Dr. Burai Mihály, Csizmár Mónika, Dr. Csereiné Argyelán Anna, Dr. Hajdú An/al Mell.: Hiv. sz.: Telefax: (66) E-maii: NYLVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyennekvédelmi feladatok évi ellátásáról Előkészítő: Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság Véleményező: Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Közművelődési, fjúsági, Oktatási és Sportbizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése május 25. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyíílés! A gyermek védelme a társadalom szempontjából kiemelten fontos, mellőzhetetlen akarat. A társadalom alapvető célkitűzése, hogy kidolgozza a gyermekvédelem politikáját. A gyermek védelmét nem csupán a nyomasztó anyagi helyzet, hanem a veszélyeket rejtő szülői magatartásban gyökerező negatív jelenség is indukálja. A "szülőket leváltó", illetve az ezt elhárító gyennekvédelem a család megfelelő működtetését támogató gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások rendszerére épül. Az állam arra vállal kötelezettséget, hogy a gyermek szánlára - figyelembe véve szülei vagy gyámja jogait és kötelességeit - biztosítja a jóléthez szükséges védelmet és gondozást, és e célból meghozza a szükséges jogalkotási és közigazgatási intézkedéseket.

2 2 Gyelmekvédelmi rendszerünk az évben bekövetkezett társadalmi és strukturális átalakítása elvi jelleggel szögezte le, hogya gyenneknek joga van ahhoz. hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fej lődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez. A társadalom ferumlaradását és fejlődését a jó szociálpolitika - ezen belül a gyermekvédelem - alakítja. Az a szociális szellem, amely a gyennekvédelmi törvénnyel a magyar viszonyokba beköszöntött, a társadalom belső egységének és egy erős nemzeti társadalom kialakulásának fontos tényezője. A segítségre és védelemre szoruló gyermekek hátrányos helyzetének kiküszöbölése széles körű társadalmi akaratban koncentrálódik. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXX. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése előílja, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyemlekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig - külön jogszabályban meghatározott tartalol1illlal - átfogó értékelést készít, amelyet a közgyűlés megtárgyal. A beszámoló tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyennekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (X. 10.) Konn. rendelet 10. számú mellékiete fogalmazza meg az alábbiak szerint: l. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2. Az önkonnányzat által nyújtott pénzbeli, tennészetbeni ellátások biztosítása: a rendszeres gyennekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyennekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkl'e vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. 3. Az önkonnányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: gyennekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyeimekek veszélyeztetettségének okai, szociális válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), gyennekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: védelembe vettek száma, a védelembe vétel okai, felülvizsgálatok eredménye, ideiglenes hatályú elhelyezések szánla, okai, gyámhivatali felülvizsgálatok eredménye.

3 3 5. A gyámhivatal székhelye szerinti önkonnányzat által készített átfogó éliékelés tartalmazza a jegyzői gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatokon kívül a városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat is. 6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyennekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyemlekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyennekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). Békéscsaba Megyei Jogú Város demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira: Békéscsaba Megyei Jogú Város lakossága december 31. napjan fő volt, amelyből- 32 % (19211 fő) tartozik a gyennek, ifjúsági, illetve fiatal felnőtt korosztályba a következő megoszlás szerint: 1. Gyennek korosztály (0-14 éves korig): fjúsági korosztály (15-22 éves korig): Fiatal felnőtt korosztály (23-30 éves korig): Összesen: 7546 fő 5572 fő 6093 fő fő Békéscsaba demográfiai mutatói a 0-18 éves korosztály tekintetében az alábbiak szerint alakultak a 2007.,2008.,2009. és a éves adatokkal összevetve: életkor O l l

4 összesen Megállapítható, hogy évben a 0-18 éves korcsoportba tartozó személyek száma tovább csökkent az előző évi adatokhoz képest, az összlakosság számához viszonyítva ez az adat 16,31 % volt. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 2.1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos hatáskört Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgán11estere, illetve Jegyzője gyakorolja. A támogatások megállapítása során az érdemi döntések előkészítése és meghozatala, valamint az ezzel kapcsolatos feladatok Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Osztály Gyermek- és fjúságvédelmi CsopOltja (a továbbiakban: Gyermek- és fjúságvédelmi Csoport) szervezeti struktúrájába illesztettek. A csoportban négy fő ügyintéző látja el a pénzbeli és természetbeni juttatások megállapításával kapcsolatos, illetve egyéb, Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője a gyámhatsági jogkörébe utalt feladatokat. Az ügyintézők a képesítési előírásoknak megfelelő felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek. Az ügyintézőknek külön hivatali helyiség áll rendelkezésre az ügyfelek kulturált, szolgáltató barát fogadására. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény év folyamán 2261 fő részére került megállapításra rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság. Az Önkonnányzat ,- Ft-ot fordított e kedvezmény biztosítására évben 13 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelem került elutasításra, amelynek oka minden esetben az volt, hogy a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladta a jogszabályban meghatározott összeget. A december 31-én nyilvántcutott rendszeres gyennekvédelmi kedvezményben részesülő családok figyelembevételével a gyermekek száma a következő volt: Családok száma vagy 5 6 vagy 855 gyermekes családok száma annál több Összesen l 441

5 5 Ebből egyedülálló szülő A december 31-i állapotnak megfelelően nyilvántartott rendszeres gyennekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, illetve fiatal felnőttek az alábbi korcsoportba tmtoztak: Gyermekek száma éves Összesen Az egy főre jutó családi jövedelem a következők családoknál: szerint alakult a kedvezményben részesülő Eg\, fóre iutó családi iövedelem a nyugdíjminimum fele, illetve annál a nyugdíjminimum a nyugdíjminimum Összesen több, de a eléri, illetve felét nem éri el nyugdíjminimumot meghaladja nem éri el Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás évben 822 család részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban összesen esetben. A támogatásra fordított összeg ,- Ft volt. 20l-ben 28 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelem került elutasításra, amelyek okát az jelentette, hogy a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladta a jogszabályban meghatározott összeget, valamint az önkormányzati rendeletben meghatározott egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal történő igényelhetőségét kimerítette. 20l-ben rendkívüli gyermekvédelmi tán10gatásban az alábbi megoszlásban részesültek a családok: Óvodáztatási támogatás E.gyszer részesült támogatásban 477 Kétszer részesült támogatásban 173 Háromszor vagy többször részesült 172 támogatásban Összesen 822 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mértékét, az igénylés feltételeit Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a gyermekek védehnéről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXX. törvényből adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 5/20 ll. (ll. 28.) önkonnányzati rendelete Ca továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

6 6 A év folyamán 97 fő részére került megállapításra óvodáztatási támogatásra való jogosultság. Az Önkormányzat l ,- Ft-ot állapított meg e támogatás biztosítására ben óvodáztatási támogatás megállapítása iránti kérelem egy esetben került elutasításra, amelynek oka abban rejlett, hogy a gyermek a rendszeres óvodába járás jogszabályban meghatározott feltételeinek nem tett eleget Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok Az Önkonnányzat az alábbi, a Gyvt.-ben nem szereplő gyermekes családokat. juttatásokkal támogatja a rászoruló a) skolakezdési támogatás évben 401 fő részesült iskolakezdési tánlogatásban. Az Önkonnányzat OOO Ft-ot állapított meg e támogatás biztosítására. b) Felsőfokú tanulmányokat támogató segély3 20 ll-ben 33 fő igényelt felsőfokú tanulmányokat támogató segélyt. A támogatás minden igénylő részére megállapításra került. Az Önkonnányzat ,- Ft összeget költött ene a célra. c) Bursa Hungarica FelsőoktatásiÖnkormányzati Ösztöndíjpályázat Az Önkormányzat évben ismételten csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkonnányzati Ösztöndíjpályázathoz. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi költségkeretét Békéscsaba Megyei Jogú Város ÖnkOlmányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 947/2011. (X. 05.) határozata 5 OOO 000, Ft összegben hagyta jóvá. A Bizottság az ösztöndíjpályázat elbírálása során "A" típusra: "B" típusra: 78 fő 2 fő pályázónak ítélt meg havi Ft/hó támogatást. A pályázati felhívás és az eredmények közzétételével, valamint az elbírálással kapcsolatos előkészítő feladatokat a Gyennek- és fjúságvédelmi Csoport végzi. A Bizottság döntése után a pályázati lapok a Közigazgatási és gazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő részére kerülnek megküldésre, valamint a Gyermek- és fjúságvédelmi Csoport gondoskodik a pályázat pénzügyi végrehajtásáról. 2 Az iskolakezdési támogatás mértékét, az igénylés feltételeit a Rendelet határozza meg. 3 A felsőfokú tanulmányokat támogató segély mértékét, az igénylés feltételeit a Rendelet szabályozza.

7 Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok A Gyvt. rendelkezései alapján gyermekétkeztetés esetén a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő aa) bölcsődés, abi óvodás, ac) ad) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá taltozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú gyemlek után az intézményi térítési díj 100%-át, b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50% át, d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani. 20U-ben az Önkormányzat a nyári, napi egyszeri melegétkeztetés megszervezésében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeknek a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/2011. (V. 29.) NEFM rendelete szerint nem vett részt, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat amely a leghátrányosabb vagy hátrányos helyzetű települési önkormányzatnak nem minősül - a rászoruló gyermekek legfeljebb ötven százaléka, de legfeljebb annyi rászoruló gyermek után igényelhetett volna támogatást, ahány rászoruló gyermeknek az önerőből történő étkeztetését a pályázatában vállalta. 3. Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, szociális válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemeit gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszertagjaival való együttműködés tapasztalatai), - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele és az ezzel összefüggő tapasztalatok. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiakban: Központ) gyermekjóléti központként látja el feladatait, önálló szakmai egységként az integrált intézmény keretein belül. lletékességi köre Békéscsaba, Telekgerendás, Csabaszabadi és Kétsoprony közigazgatási területe. Békéscsabán alapellátásban részesült gyermekek száma 839, védelembe vett gyermekek száma 103.

8 8 A gyermekek veszélyeztetettségének okai: 16 %-ban 19 %-ban 17 %-ban 14 %-ban 11 %-ban 13 %-ban 10 %-ban anyagi jellegű problémák gyermeknevelési gondok magatartászavar, teljesítményzavar gyermekintézménybe beilleszkedési gondok szülők, család életvitele, szenvedélybetegsége családi konfliktus elhanyagolás, bántalmazás 2011-ben 17 esetben függesztette fel határozatában az iskoláztatási támogatást a Gyermek- és fjúságvédelmi Csoport és 13 esetben a gyermekjóléti központ családgondozóját rendelte ki eseti gondnoknak, aki közreműködött az iskoláztatási támogatás természetbeni felhasználásában az előre elkészített pénzfelhasználási terv szerint. A jogszabály 2010-ben módosult, azóta vált szükségessé ezen feladat ellátása. 5 válsághelyzetben lévő várandós anyával került kapcsolatba a gyermekjóléti központ, ebből két esetben vált szükségessé a Családok Átmeneti Otthonának igénybevétele. 40 átmeneti nevelésben lévő gyermek szüleivel állt kapcsolatban a beszámolási időszakban. A jelzőrendszerrel való együttműködés tapasztalatai: Szakmai megbeszélés 6 alkalommal került megrendezésre, előre meghatározott témákban: Jelzőrendszerielakadás (2011. március 1.) Vizsgálati munka a gyermekbántalmazás ügyében a nyomozóhatóság részéről (2011. május 17.) Gyermekvédelem a védőnői munkában (2011. június 27.) A gyermekes családok számára nyújtható pénzbeli és természetbeli ellátások Békéscsabán a jegyzői gyámhatóság részéről Családon belüli erőszak a számok tükrében (2011. március 31.) Szenvedélybetegségekhez kapcsolódóan a gyermekvédelem szerepe/feladata A gyakorló orvos tapasztalatai a fiatalkori drogfogyasztásról A Békéscsabai Mentőállomás főápolójának tapasztalatai a drogfogyasztókról Újabb önpusztító módok a fiatalok körében Amit a desinger drogokról tudni kell A szenvedélyek rabságában Drogfogyasztásról a fiatalok szemszögéből "Gina" játékfilm bemutatása ( ) Fiatalkori szubkultúra ( ) A fenti megbeszélésen összesen 278 fő résztvevő volt. Összességében elmondható, hogyajelzőrendszer tagjaival való együttműködés jó, aktív részesei a problémák feltárásának és megoldásának. Állandó meghívottjai az intézményben tartott esetkonferenciáknak, amelyre 20 n-ben 109 alkalommal került sor, 609 fő részvételével.

9 9 Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatási feladatai: utcai és lakótelepi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, kórházi szociális munka, készenléti szolgálat. Utcai és lakótelepi szociális munka lehetővé teszi azoknak a látótéren kívül maradt tanköteles korú gyermekeknek az elérését, akik napközben iskolán kívül tartózkodnak. Az intézményben az utcai lakótelepi szociális munkát 1 fő végzi. Kapcsolattartási ügyelet szombaton délelőttönként működik, amely keretében lehetőséget biztosítunk a külön élő szülőnek vagy nagyszülőnek, vagy átmeneti nevelés esetén a vérszerinti családnak a gyem1ekkel való kapcsolattattásra évben 30 gyermek kapcsolattartási ügyében 18 család vette igénybe ezt a szolgáltatást. Kórházi szociális munka keretében a szülészeti-nőgyógyászati osztályon és a gyermekosztályon szociális munkát igénylő szolgáltatás zajlik, amely különösen a gyermekek elhanyagolásának, bántalmazásának megelőzésére, szükség esetén beavatkozásra terjed ki. Hetenként, meghatározott napokon történik látogatás a békéscsabai kórházban. Tájékoztatást 1 esetben kértek az intézménytől a tavalyi év során ehhez a feladathoz kapcsolódóan. Készenléti szolgálat célja a gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetben történő azonnali segítség vagy tájékoztatás nyújtása. A szolgálatot egy állandóan hívható telefonszám biztosításával szervezték meg. 20ll-ben 76 esetben nyújtott segítséget a szolgálat. A hívások jellemzően szülő-gyelmek közötti konfliktus, gyermek engedély nélküli távozása, serdülőkori problémák miatt történtek azonnali beavatkozásra nem volt szükség. Átmeneti gondozás: A Családok Átmeneti Otthonát 11 család (18 felnőtt és 23 gyermek) vette igénybe, a gondozási napok száma A fent említett 11 családból 8 család (27 fővel) békéscsabai lakos volt. Ellátási területünk: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás, Szabadkígyós és Újkígyós. Engedélyezett férőhelyszám: 16 fő, 4 család. A bekerult családok halmozottan hátrányos helyzetűek voltak. A családi összetételeket tekintve a 11 családból 4 volt egyszülős család és 4 esetben beszélhetett az intézmény házassági, további 3 esetben élettársi kapcsolatról. Képzettségüket, végzettségüket tekintve alacsony szint tapasztalható, legáltalánosabb a 8 általános iskolai végzettség, illetve voltak olyan szülők, akik szakmával is rendelkeztek. Érettségizett vagy magasabb iskolai végzettséggel rendelkező bentlakóval a tavalyi évben nem találkoztak az intézmény szakemberei. A bekerülés is különböző okokból töltént. Legjellemzőbb ok alakásprobléma volt, an1ely összekapcsolódott a hajléktalanná válás veszélyével (esetleg elégtelen lakáskörülményekkel), ugyanis a családok általánosan nem tudták fizetni az albérletet. Ez tipikusan a szociális helyzetükre volt visszavezethető, főként a munkanélküliségre, a munkanélkülivé válásra, illetve kevés jövedelemre. Néhány esetben fordult elő, hogyabekerült családok valamely felnőtt tagja munkaviszonyból származó bevétellel is rendelkezett. Amennyiben munkaviszonyból szerezte valaki a

10 10 jövedelmét, akkor az közfoglalkoztatás volt. Nagy számban volt tapasztalható a szülők részéről életvezetési probléma. 20 ll-ben szenvedélybetegséggel, bántalmazással nem találkozott a Központ. 20 ll-ben is irányadó volt, hogy a bentlakás időtartama alatt a gyemlekek bölcsődét, óvodát és iskolát ne kényszerüljenek váltani. Maradhattak a megszokott kömyezetükben, ami nagyban segítette a beilleszkedésüket. Gyermekek Átmeneti Otthona: a gondozás keretében a gyelmekek részére teljes körű ellátást biztosít. Az Otthon engedélyezett férőhelyeinek a száma: 12 fő, ellátási terület Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás, Szabadkígyós és Újkígyós. A 201l-es évben összesen 32 fő gyermek volt az Otthon lakója, ebből békéscsabai lakos gyennekek száma 31 fő volt. Ellátottak száma kor szerint: O-3 év: 3 fő 4-5 év: Ofő 6-13 év: 15 fő év: 14 fő A bekerülés főbb indokai: szülő egészségügyi problémája 6 esetben, lakhatási probléma 2 esetben, bántalmazás (fizikai, lelki, szexuális) 7 esetben, szülő indokolt távolléte 4 esetben, családi konfliktus 6 esetben - ezen belül 1 gyermek ideiglenes gondozása történt meg -, továbbá a gyermek magatartási problémái 7 esetben. Az átmeneti gondozásban részesültek adatai a gondozás időtartama szerint: O-3 hónap: 24 fő 4-6 hónap: 8 fő 7-10 hónap: Ofő hónap: Ofő A családok átmeneti otthona és a gyermekek átmeneti otthona mellett 5 fő helyettes szülő 13 férőhellyel áll rendelkezésre a gyennekek átmeneti gondozására. 201 l-ben egy gyennek sem részesült átmeneti gondozásban helyettes szülőnél. Egyéb szolgáltatások: A gyennekjóléti munkacsoport prevenciós célzatú szabadidős tevékenységeit 316 gyermek vette igénybe (kézműves foglalkozások, csoportfoglalkozások, rendezvények). A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetőkszámának, és az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak a bemutatása. A rendőrség adatai alapján 20U-ben az ismertté vált bűncselekmények elkövetői 3 fő gyermekkorú, 81 fő fiatalkorú.

11 Ezen korosztály által elkövetett bűncselekmények között 20 ll. évben is domináitak a vagyon elleni bűncselekmények, részletesebben az alábbiak szerint (bűncselekmény megnevezése, gyermekkorú/fiatalkorú elkövetők száma): Lopás 3/45, ahol a leggyakoribb elkövetési tárgy továbbra is mobiltelefon, kerékpár, pénz, amelyek esetében az elkövetési érték és egyéb körülményeket is figyelembe véve a cselekmény vétségnek minősül. Ezen túl a évben még a következő bűncselekményeket követték el nagyobb számban: garázdaság O/20, testi sértés 0/10, visszaélés kábítószerrel O/5, rongálás 0/1. 4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: - védelembe vettek száma, a védelembe vétel okai, felülvizsgálatok eredménye, - ideiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálat eredménye. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: A Gyermek- és fjúságvédelmi Csoportnál évben 7562 db ügyirat keletkezett, amelyből első fokú határozat és 535 végzés született. Védelembe vettek száma, a védelembe vétel okai, felülvizsgálatok eredménye A védelembe vett kiskorúak száma, a védelembe vétel okai az alábbi táblázatban tekinthetőek meg. Az előző év december 31-én nyilvántartott védelembe vett kiskorúak száma 66 A tárgyévben nyilvántartásba vett, védelembe vett kiskorúak száma 59 környezeti 8 szu!őnek felróható magatartási 33 gyermeknek felróható magatartási okból 12 gyermekkorú által elkövetett bűncselekmény miatti védelembe vett O fiatalkorú által elkövetett bűncselekmény miatti kiskorúak l Ebből: gyennekkorú által elkövetett szabálysértés miatti száma l fiatalkorú által elkövetett szabálvsértés miatti 2 a védelembe vett gyermek bántalmazása miatti 2 a gyermekjóléti szolgálat jelzése alapján védelembe vett 39 más szerv ielzése alapján védelembe vett 20 korábban alapellátásban gondozott volt 37 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült 43 A tárgyévben a védelembe vétel megszüntetésre került (kiskorúak száma) 46 A december 31. napján nyilvántartott kiskorúak adatait a következő táblázat taltalmazza. December 31-én nyilvántartott védelembe vett kiskorúak száma 79 környezeti 12 okból szülőnek felróható magatartási 25 védelembe gyermeknek felróható magatartási 30 Ebből: vett gyermekkorú vagy fiatalkorú által elkövetett szabályséltés kiskorúak 10 bűncselekmény miatti száma gyermekkorú bántalmazása miatti 2 Családok száma, amelyekben védelembe vett kiskorúak élnek 52

12 12 # Védelembe vétel keretében elrendelt intézkedések és az azzal érintett gyennek száma 20 ll-ben Szülö kötelezése, ho.gy vegye igénybe a gyennek napközbeni ellátását 25 Szülö kötelezése, hogy keresse fel a családvédelemmel foglalkozó szervezetet 28 A gyennek és hozzátartozója orvosi vizsgálatának kezdeményezése 11 Agyennek egészségét veszélyeztető körülmények megszüntetéséről való intézkedés 11 A gyermek számára - kifogásolt magatartásának megszüntetése érdekében magatartási szabályok megállapítása 63 A szülő figyelmeztetése helytelen magatartásának megváltoztatására 38 skolapszichológusi vizsgálaton való megjelenésre kötelezés 12 Kontliktuskezelési szol.gáltatáson való megjelenésre kötelezés 9 Összes intézkedés: 197 A gyámhivatalnál kezdeményezett eliárások által érintett gyermek 13 Két éve zajló sikertelen védelembevétellel érintett gyermekek 13 deiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálat eredménye Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője 2011-ben 14 gyermek ideiglenes hatályú elhelyezéséről döntött. Az érintett gyámhivatal három kiskorút harmadik személynél, hat kiskorút nevelőszülőnél, továbbá öt kiskorút gyermekotthonban helyezett el. A városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatok 5. A városi gyámhivatal Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály Gyámhivatali Csoportjaként (a továbbiakban: Gyámhivatal) látja el a hatáskörébe utalt feladatokat. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (X. 23.) Korm. rend. alapján a Gyámhivatal szakmai felügyeletét a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (a továbbiakban: Szociális és Gyámhivatal) látja el, míg a munkáltatói jogokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője gyakorolja. A Gyámhivatal évben 8 fó (csoportvezetővel együtt) ügyintézővel végezte el feladatát. Az ügyintézők a képesítési előírásoknak megfelelő - négy jogtudomány egyetemi, négy államigazgatási fóiskolai - iskolai végzettséggel rendelkeznek. A Gyánlhivatal elhelyezése megfelelő, minden ügyintéző külön irodában, zavartalanul végezheti a munkáját. Az ügyek jellegének megfelelő nyugodt, kulturált ügyintézés biztosítva van. Az önkormányzat által alkalmazott hivatásos gondnokok elhelyezése, a napi munkavégzés és a teclmikai feltételek is megfelelő módon adottak évben a Gyámhivatal illetékességi területe nem változott, Békéscsaba Megyei Jogú Városra és négy városkörnyéki településre (Csabaszabadi, Doboz, Kétsoprony, Telekgerendás) kiteljedően gyakorolja a törvényben, valamint külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét, közel lakost érintő illetékességi területtel.

13 13 A Gyámhivatal látja el továbbá a megbízásos jogviszony keretében a jogszabályban előírt számban alkalmazott hivatásos gondnokok tevékenységével kapcsolatos feladatokat is. 20ll. évben négy fő hivatásos gondnok volt alkalmazva. A Gyámhivatal határozatai alapján 20ll. december 31-én a négy hivatásos gondnok 114 fő gondnokolt ügyében járt el. A gyámhivatali feladat- és hatáskörök két területet fognak át. Az egyik terület a pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos hatósági feladatok. E tevékenység keretén belül kerül sor a gyermektartásdíj megelőlegezésére, valamint az átmeneti és tartós nevelésből kikerült fiatal felnőttek részére otthonteremtési támogatás megállapítására. Mindkét támogatás teljes fedezetét a központi költségvetés biztosítja. 20ll. évben nőtt a gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülő gyermekek száma. Az egy személy részére otthonteremtési támogatás címén a maximálisan biztosítható összeg az előző évhez képest nem változott, Ft volt. A megállapítható összeg a nyugdíjminimum összegének változásához igazodva évenként változhat. A tapasztalatok szerint kevés a támogatás összege ahhoz, hogy főleg városban történő lakásvásárlás esetén - a fiatal felnőtt végleges lakásproblémáját esetleg még hitelfelvételel is megoldja. A másik nagy terület az úgynevezett "klasszikus gyámügyi feladatok". A teljesség igénye nélküli felsorolás szerint idetartozó ügyek, pl. a gyermekek családi jogállásának rendezésével, kiskorúak családbafogadásával, átmeneti, tartós nevelésbe vételével, örökbefogadással, perindítással illetve kezdeményezéssel, feljelentési kötelezettséggel, magánindítvány előterjesztésével, kapcsolattartással, szülői felügyeleti joggal, gyermektartásdíjjal, gyámsággal, gondnoksággal, kiskorúak és gondnokoltak vagyonkezelésével, nemzetközi vonatkozású ügyekkel kapcsolatos feladatok. Az úgynevezett "klasszikus gyámügyi feladatok" közül a legnagyobb terület továbbra is a gondnoksággal, gyámsággal összefüggő feladatok ellátása évben kismértékű csökkenést mutat a kiskorúak és gondnokoltak vonatkozásában az ingó- és ingatlan vagyonnal, államilag garantált értékpapírral kapcsolatos jognyilatkozatok jóváhagyása. A Gyámhivatal a fent felsorolt feladat- és hatáskörökön túlmenően ellá~a a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló évi LXX. törvény értelmében a családvédelmi koordinációs szervként elvégzendő feladatokat, valamint június 30-ig ellátta a földgázellátásról szóló évi XL. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló (V. 29.) Korm. rendelet, valamint a villamos energiáról szóló évi LXXXVL. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet alapján a védendő fogyasztók értesítésével kapcsolatos feladatokat. A Gyámhivatal feladat- és hatásköre évben nem változott. A gyámhivatali tevékenység főbb mutatói: ktatott ügyiratok száma (db): Egy ügyintézőre jutó ügyiratok száma (db): Határozatok száma (db): Közvetlenül megtámadható végzések száj.na (db): Közvetlenül meg nem támadható végzések száma (db): Fellebbezések száma (db): Megtámadott döntések számának aránya a megtámadható döntés számához viszonyítva (%): Gyámság alatt álló kiskorúak száma december 31-én (fő): év ,8 112

14 14 Gondnokság alatt állók száma december 31-én (fő): Nyilvánta110tt ingó- és ingatlan tulajdonos kiskorúak száma (fő): Nyilvántartott ingó- és ingatlan tulajdonos gondnokoltak száma (fő): Gyámhatósági fennta11ásos betétállomány összege (Ft) - kiskorúak vonatkozásában: - gondnokoltak vonatkozásában: É11ékpapír névé11éke (Ft) - kiskorúak vonatkozásában: - gondnokoltak vonatkozásában: Átmeneti és ta11ós neveltek száma december 31-én (fő): Gyermektartásdíj megelőlegezésére kifizetett összeg (Ft): Otthonteremtési támogatásként kifizetett összeg (Ft): Kezdeményezett kapcsolattartási ügyek száma (db): A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzésektapasztalatai: A év folyamán szakmai ellenőrzés Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője, mint első fokú gyámhatóság vonatkozásában nem történt. 20 ll. június 23-án a Szociális és Gyámhivatal szakmai ellenőrzést ta10tt a Családok Átmeneti Otthonában és a Gyermek Átmeneti Otthonában, amellyel kapcsolatosan összefoglalva az alábbi vélemény került megfogalmazásra. Az adatlapok vezetése a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyemlekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló (X. 17.) Korm. rendeletnek megfelelően történik. A tárgyi feltételeket szintén rendben találta az ellenőrzést végző hatóság. A szakalkalmazottak képesítése megfelel a 15/1998. (V. 30.) NM rendelet 2. sz. mellékletében előírtaknak. A szakmai tevékenységet illetően semmiféle kifogást nem emeltek évben a Gyámhivatalmunkájával kapcsolatban belső vizsgálat nem történt. A Szociális és Gyámhivatal évi ellenőrzési terve alapján a gondnokoltak vagyonkezelésével, a gondnok számadási kötelezettségének előírásával és aszánladás elfogadásával kapcsolatos gyámhivatali gyakorlat alakulásáról célvizsgálatot tartott a gyámhivatalnál. A vizsgálat eredményét a Szociális és Gyámhivatal az alábbiak szerint foglalta össze: "Az áttanulmányozott ügyiratokból megállapítható, hogy az ügyintézők ismerik a munkájukra vonatkozó anyagi jogszabályokat, munkájukat a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával végzik. Gondnokoltak vagyonkezelésével, a gondnok számadási kötelezettségének előírásával és a számadás elfogadásával kapcsolatos gyakorlat megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. A kirendelt gondnokok vagyonkezelése valamennyi esetben a gondnokoltak jólétét szolgálta. Az eljárási és anyagi jogszabályok rendelkezéseinek beta11ása tetten érhetőek."

15 15 7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések): Magyarországon az november 1. napján hatályba lépett gyermekvédelmi törvény eredményeképpen lendületet vett a védelem rendszerének - a korábbi évtizedekhez képest más jellegű kiépítése, a jogszabályi és intézményi háttér finomítása. Alapelvként fogalmazódott meg az, hogy a korszerű gyemlekvédelem csak a társadalom teljes bekapcsolásával lehetséges. A gyermekvédelmi törvény kodifikációs munkálatainak előkészítését a gyermekvédelem iránti társadalmi érdeklődés felkeltése eredményezte. A gyermekek védelmét a társadalom hathatósan karolta fel. A gyermekvédelem magyarországi viszonyainak újrastruktúrálása a gyermekek iránti társadalmi elkötelezettsége lényegében "megszelídítette". A gyennekek jogai és ezek védelme természetesen szorosan kapcsolódik a család védelméhez, a család állami támogatásához, illetve a nőknek, mint anyáknak a védelméhez. A védelmi feladatok közigazgatási szinten való megjelenítése az a fórum, amely kellő időben és hatékonyan kezeli a gyermekek társadalmi leszakadásának megelőzése, megakadályozása kérdését. A központi és a helyi jogaikotás akarataként nyújtható anyagi támogatások - a legtöbb esetben - a segítség valódi és gyors eszközei. Az anyagilag nehéz helyzetbe kerülő gyermekek, családok ilyen formán történő tánl0gatása - a jelenlegi nehéz gazdasági és társadalmi viszonyok között - a védelem legfontosabb és legalapvetőbb funkciója. Békéscsaba Megyei Jogú Város gyermekvédelmi rendszere változatlanul épít - a jövőbeli prevenciós elképzelése között - azokra a pénzbeli ellátásokra, amelyek mind a központi, mind pedig a helyi jogalkotói szándék határozott elképzelése mentén juttathatók el a veszélyeztetett családokhoz. Természetesen az anyagi eszközök szűkös forrása megszabja azokat a prevenciós határokat, amelyek a védelem ezen szintjén különös súllyal jelennek meg. A helyi jogalkotói akarat évenként érzékelhető pozitív szemlélete ugyanakkor a források lehetőség szerinti bővítését - a korábbi időszakokhoz hasonlóan - megfelelően közvetíti. A gyermekvédelmi törvény hatályba lépése óta eltelt időszak rávilágított arra, hogy a törvénynek vannak hibái. Az elmúlt 14 év alatt felszínre kerültek azok a hiányosságok és pontatlanságok, amelyek megnehezítik a jogalkalmazás szintjén dolgozó gyermekvédelmi szakemberek munkáját és ellentmondásossá teszik a normaszöveg mögött megbúvó jogalkotói szándék végrehajtását. Egyre letisztultabb ugyanakkor a normatív szabályozás rendszere. Új pénzbeli ellátások, jogintézmények segítik a gyermekek hatékony védelmét. A prevenció fontos tényező. A megelőzésben a pénzbeli ellátások, az intézményi struktúra átlátható kialakítása, a gyermekvédelem szakembereinek körültekintő, alapos jogszabályi ismerete, a gyermekek mindenekfelett álló érdekének az egyes gyámhatósági intézkedésekben megjelenő tettenérése, a gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplőinek határozott hitvallása mind-mind egy jól felfogott, megvalósítható, egyetemes színvonalú gyennekvédelem képében realizálódik. Ezen értékek követését Békéscsaba Megyei Jogú Város gyermekvédelmi rendszere messzemenően érzékelteti. Az ellátások vonatkozásában elmondható. hogy az igényeket kielégítik a jelenleg rendelkezésre álló intézmények, ellátások.

16 évre vonatkozóan továbbra is kiemeit szempont, hogy a prevenclos feladatok megvalósuljanak, amelyhez minden pályázati forrás megragadása kiemelt cél. Ezen lehetőségek eredményezhetik a rendezvények színvonalas és tartalmas lebonyolítását a kliensek részére. Fontos, hogy agyennekvédelmi jelzőrendszer tagjaival a jövőben is jó legyen az együttműködés azért, hogy a felmerülő problémákra gyors és hatékony reagálás tölténjen. Elll1ek érdekében rendszeres kapcsolatot szükséges változatlanul tartani a jelzőrendszer tagjaival, hogy az eredményes munkavégzés szempontjából a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kölcsönös munkakapcsolat alakuljon ki. 8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak, valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők,az általuk elkövetett bűncselekményekszámának, a bűnelkövetés okainak bemutatása: A nemzeti stratégia egyértelművé teszi a társadalmi összefogás szükségességét, ugyanakkor a bűnözés elleni fellépés korlátaira is rávilágít. Az emberek biztonságérzetét alapvetően a kisebb súlyú, de igen nagy számban előforduló ún. hagyományos bűncselekmények befolyásolják. A szétzilált lakóhelyi közösségek nem jelentenek védelmet a vagyon és a személy elleni, a közterületi és a családon belüli erőszakos bűncselekmények ellen. Az Önkormányzat Közgyűlése által a 73/2005 (. 24.) közgy. határozattal elfogadott bűnmegelőzési koncepció és program ad feladatot a Gyermek- és fjúságvédelmi Csoportnak. Ezek: még szorosabb együttműködés ajól teljesítő jelzőrendszerrel, növeini a drogfogyasztás és gyermekbántalmazás elleni intézkedések hatékonyságát, a közelgő nyári hónapokra tekintettel segíteni a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltését, különös figyelemmel a "kulcsos" gyermekekre. Az év folyamán is kiemelten kezeli a csoport a kábítószert fogyasztó fiatalokkal való foglalkozást. Kapcsolatot alakítanak ki azon intézetekkel, akik segítségükre lehetnek a megelőzésben és a mai fogyasztók gyógyításában. A Gyermek- és fjúságvédelmi Csoport egyik munkatársa a Békéscsabai Városi Kábítószer Egyeztető Fórum ülésein, rendezvényein aktívan közreműködik. A fórum által szervezett rendezvényeken próbálják megelőzni a fiatalok körében a káros szenvedélyek elterjedését. Az év során több nagy városi rendezvényen sikerült az érintett korosztályt megszólítani. A kábítószer- és dohányzásellenes interaktív kiállítások elélték céljukat, érezhetően javult a helyzet a városban. A drogfogyasztás és teljesztés megelőzése érdekében rendszeres kapcsolatot tartunk a városi rendőrkapitányság referenseivel. A rendőrségi munka során látókörbe kerülő drog- és szenvedélybetegségben szenvedők illetékes szervekhez tölténő irányítása minden esetben megtölténik, ahol szakszerű ellátásban részesülnek.

17 17 Változatlanul fontos a bűnmegelőzés kiterjesztésével. a társadalmi és civil szervezetek aktivizálásával a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiájában megfogalmazott társadalmi bűnmegelőzés szemlélet erősítése. Kiemeit szempont agyerekkorúak, fiatalkorúak és fiatal felnőttek bűnelkövetővé válásának megelőzése, a bűlu11egelőzés kommunikációjának folyamatos fejlesztése, közvetlen - adott esetben személyes - lakossági és intézményi tájékoztatás. Lényeges a kiemelt kockázatú csoportok (nők, időskorúak, gyelmek- és fiatalkorúak) sértetté válásának megelőzése, a bűrunegelőzési tevékenység hatékonyságának növelése érdekében jól bevált projektek, programok bevezetésének elősegítése, az eddig is futó programok folytatása. Meghatározó a családon belüli erőszak csökkentése, az időskorúak védelme, a gyermek- és fiatalkori bűnözés korlátozása érdekében a bűnmegelőzési, áldozatvédelmi, áldozatsegítői tevékenység teljesebbé tétele. A Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztálya adatai szerint a Békéscsabai Rendőrkapitányság illetékességi területén 20 ll. évben a fiatalkorúak, illetőleg a gyermekkorúak körében történt bűnelkövetések a következőképpen alakultak: Az ismertté vált bűncselekmények elkövetői között 20ll. évben 9 gyermekkorú, valamint 80 fiatalkorú volt évben jellemzően egyelkövető egynél több bűncselekményt nem követett el. Ezen korosztály által elkövetett bűncselekmények között az előző évekhez hasonlóan évben a közrend, valamint a vagyon elleni bűncselekmények domináltak, részletesebben az alábbiak szerint (bűncselekmény megnevezése, gyermekkorújfiatalkorú elkövetők száma): Lopás 5/27 A leggyakoribb elkövetési tárgy továbbra is mobiltelefon, kerékpár, pénz, amelyek esetén az elkövetési értéket és egyéb körülményeket is figyelembe véve a cselekmény vétségnek minősül. Legjellemzőbb elkövetési helyek az oktatási intézmények, valamint a szórakozóhelyek. A vagyon elleni bűncselekmények terén a szabálysértési értékhatár Ft-ra emelése miatt várható, hogy az elkövetkezendő időszakban ezen cselekmények döntő részét szabálysértési eljárásban bírálják majd el. Az alábbiakban látható, hogy az adatok alapján szerteágazó a főleg fiatalkorúak, azaz 14 és 18 év közöttiek által elkövetett cselekmények köre. Nem állítható az, hogy ezek nagy vagy jelentős tárgyi súlyúak, viszont mégis intő jel, hogy előfordulnak. Testi sértés 0/7 Személyi szabadság megsértése 0/1 Magánlaksértés 0/1 Zaklatás 2/1 Rágalmazás 0/1 Becsületsértés 0/1 Közúti baleset okozása 1/2 Szemérem elleni erőszak 0/1 Tiltott pornográf felvétellel visszaélés O/2 Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 0/1 Garázdaság 1117

18 18 Közokirat-hamisítás O/3 Visszaélés kábítószerrel O/8 Rablás 0/1 Zsarolás 0/1 Rongálás O/4 Jármű önkényes elvétele 0/1 Szerzői vagy szerzői szomszédos joghoz kapcs. jogok megsértése 0/1 A közrend és közbiztonság elleni cselekmények esetén elmondható, hogy azok döntő mértékben hétvégi szórakozáshoz köthetőek, vagy valamely városi rendezvény idején fordultak sűrűbben elő. A évi Garabonciás Napok kivételnek tekinthető, az előző időszakhoz képest jóval kevesebb probléma adódott. A 18 év alattiakat a szórakozóhelyeken, italmérő helyeken, boltokban szeszes italokkal kiszolgálják, illetőleg szórakozás előtt "könnyűnek" ítélt drogokat fogyasztanak, elsősorban amfetamin származékokat és marihuanát. Legális voltuk miatt népszerűek, egyre inkább kiszorítják a kábítószereket a designer drogok, amelyek hatásukat tekintve elérik vagy felül is múlják az illegális szereket, közép- és hosszútávú hatásuk azonban egyáltalán nem ismert. Ezen körülmények jelentősen elősegítik a garázda és erőszakos cselekmények elkövetését. A testi sértések, becsületsértés, rágalmazás, zaklatás közfeladatot ellátó személy elleni erőszak előfordulása arra enged következtetni, hogy a fiatalok között jelentős kommunikációs problémák lehetnek, felgyülemlenek feszültségek, amelyeket nem tudnak megfelelő módon levezetni. A közokirat hamisítás (itt orvosi igazolást hamisítottak), tiltott pornográf felvétellel visszaélés (közösségi oldalak használatával összefüggésben), szerzői jogokkal való visszaélés pedig rámutat arra, hogy az elkövetők esetleg nincsenek tisztában a szabályokkal, törvényekkel vagy azok nem jelentenek tekintélyt, megszegésük nem jelent számukra kockázatot. A fentiek miatt a kapitányság illetékességi területén a közterületen ittas állapotban igazoltatott fiatalkorú személyek törvényes képviselőit az igazoltatás tényéről és a fiatalkorú állapotát illetően a kapitányságvezető levélben tájékoztatja évben is sor került olyan akciók megvalósítására, amikor a kapitányság illetékességi területén, de főként a Békéscsabai Rendőrkapitányság munkatársai a fogyasztóvédőkkel közösen vettek részt italmérő helyek ellenőrzésében. Az előző év tapasztalatai alapján továbbra is figyelmet fordított a rendőrség a számítástechnikai rendszerek, leginkább az internettel kapcsolatos bűncselekmények alakulására. Ezen cselekmények elkövetése nagyban összefügg a fiatalok körében is népszerű közösségi oldalak - WW, Facebook, Twitter, MSN stb. - és az interneten elérhető játékok használatával. A legjellemzőbb bűncselekmények: zaklatás vétsége, rágalmazás vétsége, becsületsértés vétsége és a Btk. 300/C. körébe sorolható számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmények. Az iskolákban megtartott prevenciós órák alkalmával tapasztalható, hogy a számítástechnikai rendszerekkel kapcsolatos cselekmények esetén legtöbbször sem az elkövetők, sem a sértettek nincsenek tisztában azzal, hogy valamilyen bűncselekmény történt. A bejelentésekből kitűnik, hogyasértettek szinte egyáltalán nem tudják, hogy egy adott közösségi oldalon hogyan védhetik meg adataikat. A séliettek elenyésző számban tesznek

19 19 bejelentést, illetőleg élnek magánindítvánnyal, így az ismeltté vált cselekmények száma. amelyek esetén eljárás indult, jóval kevesebb a valós esetek számához képest. A fentiek miatt 20 ll. évben folytatása történt annak a gyakorlatnak, amelynek során az iskolák jelzései nyomán az adott intézményesetén kijelölt iskolarendőr, valamint a bűnn1egelőzéssel foglalkozó nyomozó osztályfőnöki órák és évfolyamgyűlések keretében ismertették a diákokkal és a pedagógusokkal a számításteclmikai rendszerek használatából fakadó veszélyeket, elkerülésük módjait, igyekeztek közérthetően megismeltetni a vonatkozó jogszabályokat. A Békéscsabai Rendőrkapitányság illetékességi területén január 1. és december 31. közötti időszakban a 32/2007. ORFK utasításban foglalt, a családon belüli erőszak fogalomkörébe tartozó bűncselekmények közül nyilvántartásunk szerint az alábbiak vonatkozásában indult eljárás: bűncselekmények megnevezése -könnyű testi sértés -súlyos testi sértés -kiskorú veszélyeztetése -tartás elmulasztás -magánlaksértés -szemérem elleni erőszak -zaklatás -lopás -megrontás -rongálás -személyi szabadság megsértése összesen: esetek száma l l A fenti cselekmények esetén az elkövetőkmegoszlása az alábbi volt: felnőtt nő: fiatalkorú férfi: felnőtt férfi : 60 év felett férfi: összesen: 10 fő 2 fő 88 fő l fő 101 fő Az áldozatok között a következő megoszlás tapasztalható: gyermekkorú nő: fiatalkorú nő: felnőtt nő: 60 év feletti nő: gyermekkorú férfi: fiatalkorú férfi: felnőtt férfi: 60 év feletti férfi: összesen: 7 fő 4 fő 75 fő, ebből 30 eset a tartás elmulasztása 3 fő 3fő 2 fő 7 fő 101 fő

20 év október 1. napon hatályba lépett, a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló évi LXX. törvény alapján évben a Békéscsabai Rendőrkapitányság nyilvántartása szerint 11 esetben történt kezdeményezés ideiglenes megelőző távoltartás vonatkozásában. A megadott időszakban rendőri intézkedést követően ideiglenes hatályú elhelyezést az illetékes rendőrség nem foganatosított. A családon belüli erőszak fogalomkörébe sorolható bűncselekmények leggyakoribb elkövetési helye a család lakóhelye, illetőleg az ahhoz tartozó bekerített hely. A cselekmények felderítésének legfőbb nehézsége továbbra is a feljelentés miatti retorzió, bűnismétléstől való félelem. Jelentős körülmény az is, hogyasértettek az eljárás következményeként tartanak attól, hogy a család anyagi biztonsága, lakhatása veszélybe kerül (pl. hitelek és rezsiköltségek terhét az elkövetővel közösen vállalják, vagy kizárólagosan az elkövető viseli, mert az anya munkanélküli vagy kevés ajövedelme). A cselekmények ismertté válásának jellemző módja - főként a gyermekeket érintő bűncselekmények esetén - hogy a feljelentést a családsegítő szolgálat teszi meg. A vizsgált esetekben nem történt tetten érés (első rendőri intézkedés során), legtöbbször a cselekmény megtörténte után jelentik azt be. Főként a bűncselekmény megismétlődésétől való félelem, valamint az egzisztenciális problémák miatt nem élnek magánindítvánnyal. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén tevékenykedő, valamint a Békéscsabai Rendőrkapitányság állományába tartozó D.A.D.A, valamint ELLEN-SZER. oktatók egyik fő feladata, hogy az iskolai foglalkozásokon megismertessék a tanulókat azokkal a módszerekkel, amelyek segítségével elkerülhető az áldozattá válás, valamint ismertetik azokat a lehetőségeket - szervezeteket, személyeket - akiktől esetleges áldozattá válásuk esetén segítséget kérhetnek. Az oktatók ezen tevékenységüket, mintegy indirekt módon a szülők felé úgy végzik, hogy külön kérésre szülői értekezleteken is megjelennek, tájékoztatják a szülőket az általuk végett munkáról. Így tehát a maguk részéről igyekeznek építeni azt a bizalmi viszonyt, amely elengedhetetlen a családon belüli erőszak feltárása során az áldozat és a hatóság, különösképpen annak egyes eljáró tagja között. A rendőrség megítélése szerint a gyermekek sérelmére elkövetett cselekmények tekintetében az arra szakosodott kollégák jól működő és korrekt szakmai kapcsolatot alakítottak ki a jelzőrendszer megfelelő tagjaival. 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.): A civil szervezetekkel elsősorbarl pályázatok megvalósítása kapcsán tö1ténik együttműködés a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ részéről, amely munkavégzésrőlelmondható, hogy hatékonynak tekinthető a közös feladatok ellátása.

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata Melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata 2 Tartalom Bevezetés.. 3 1. Magyarország gyermekvédelmi rendszere..

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009)

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2007. (VI. 21.) határozatával elfogadta. A koncepció

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben