NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje"

Átírás

1 ~~I,~ BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 'TIKARSÁGI OSZTÁLY Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Előadó: Mell.: Hiv. sz: Gyaraki Ferenc Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) Telefax: (66) E-mai!: NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyennekvédelmi feladatok évi ellátásáról Előkészítő: Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ Gyermek- és Ifjúságvédelmi Csoport Szociálpolitikai Osztály Gyámhivatali Csoport Véleményező: Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Váras Önkormányzat Közgyűlésének május hó 31. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A jegyző feladata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szamara a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 96. -ának (6) bekezdése alapján minden év május 31-ig - különjogszabályban meghatározott tartalommalátfogó értékelést készíteni. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott év I. félévi munkaterve alapján ezen értékelésre a május 31-én tartandó közgyűlésen kerül sor. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat Békéscsabán a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ, a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályának Gyermek- és Ifjúságvédelmi Csoportja, valamint a Szociálpolitikai Osztály Gyámhivatali Csoportja látja el a Gyvt-ben előírt hatásköri megosztás alapján.

2 2 A beszámoló tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló (IX. 10.) Kormányrendelet 10. sz. melléklete tartalmazza, amely szerint az előírt átfogó értékelés a következő pontokba szedve készült el. 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira Békéscsaba Megyei Jogú Városban a lakcímekre bejelentett állampolgárok száma december 31-én fő, ebből több mint harmada (34%), lakos a gyermek és ifjúsági, illetve fiatal felnőtt korosztályba (O-30 év) tartozik a következő megoszlás szerint: gyermek korosztály: ifjúsági korosztály: fiatal felnőtt korosztály: összesen: 0-14 éves korig éves korig éves korig fő fő fő fő Békéscsaba demográfiai mutatói, különös tekintettel 0-18 éves korosztály adataira vonatkozóan az alábbiak szerint alakultak a éves adattal összevetve: életkor O összesen Megállapítható, hogy az összlakosság számához viszonyítva évben a 0-18 éves korosztály aránya 18 %.

3 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, - egyéb, a Gvvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztositása évre vonatkozóan: A feladatot a Gyermekrésze van: és Ifjúságvédelmi Csoport végzi. A csoport tevékenységének két I. önkormányzati hatáskörbe pénzbeli és természetbeni ellátásokat folyósítása, II. a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatáskörébe tartozó gyámügyi feladatok ellátása. A két feladat szoros egységet alkot, így érvényesülhetnek a gyermekvédelmi törvény céljai és alapelvei. A gyermekvédelmi gondoskodás keretében évi iktatott ügyek száma: Ebből: pénzügyi ellátás iratai jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek db db db Megnevezés Létszám (fő) gyermek Támogatás összege (e Ft) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - július hónapban november hónapban Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott juttatások: - Felsőfokú tanulmányokat támogató segély Rendszeres gyermekvédelmi támogatást kiegészítő 3 35 segély Mindösszesen:

4 4 Elutasítások száma: 13 Az elutasítások főbb okaí: a család egy főre jutó havi nettó jövedelme meghaladta a jogszabályban meghatározott összeget. Nem számottevő esetben a kérelmező hiányosan nyújtotta be kérelmét, és a hiányt nem pótolta (nem volt együttműködő).ezen kéreimeket pótlólag a családgondozó, a gyámhatósági ügyintéző segítségével benyújtotta a jogosult. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése ísmét csatlakozott a "Bursa Hungarica" FelsőoktatásiÖsztöndíjpályázat évi fordulójához. A Közgyűlés a (IX.14.) közgyűlési határozatával az ösztöndíjpályázat évi költségkeretét 3 millió forintban hagyta jóvá. A pályázatok elbírálására jogosult Szociális és Lakásügyí Bizottság a "Bursa Hungarica" Felsőoktatásiösztöndíjpályázat "B" típusra: "A" típusra: Hő 138 fő pályázónak ítélt meg havi Ft/hó támogatást. A Gyermek- és Ifjúsági Csoport közzéteszi a pályázati felhívást, átveszi a pályázatokat, rendszerezi, majd előterjesztiaz Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságnak, elküldi a pályázati lapokat és gondoskodik a pénzügyi lebonyolításról. Minden benyújtott pályázatnál részletes környezettanulmányt készít. A évi CXXVI törvény alapvető változásokat hozott a családtámogatási rendszerben. A változás kiterjedt az ellátásokra, de változás történt a hatáskörökben is. A gyermekvédelmi munkához kapcsolódó jogszabályok változásait is figyelembe véve a pénzbeli és természetbeni ellátások a évben az alábbiak szerint alakultak: TESTÜLETI HATÁSKÖRBEN l. RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁST folyósított. Ezt a jogintézményt július l-től a Gyvt. módosításával megszűnt, 2. RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS Pénzben, vagy természetben a Gyvt. 21., illetve a 29/2000. (VI.8.) önkormányzatí rendelet előírásaí alapján (helyí költségvetést terhelő költség) 3. FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKAT TÁMOGATÓ SEGÉLY 29/2000. (VI.8) önkormányzati rendelet előírásai alapján (helyi költségvetést terhelő költség)

5 5 4. "BURSA HUNGARICA" FELSŐOKTATÁSI ŐSZTŐNDÍJP ÁL y ÁZAT Ft keret (helyi költségvetést terhelő költség) racvzör HATÁSKŐRBEN: RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYT állapít meg (Gyvt. 19. ) Jogosultság célja: - gyermekétkeztetési normativ kedvezmény igénybevétele - egyszeri támogatás igénybevétele - külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevétele A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév július l-jén fennáll, tárgyév július hónapjában, tárgyév november l-jén fennáll, tárgyév november hónapjában egyszeri, pénzbeli támogatást folyósít. (2006. évben gyermekenként Ft) (Lehívható összeg) KIEGÉszíTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS A támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozója jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban vagy baleseti ellátásban vagy nyugdíjszerűpénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesü!. (Gyvt. 20/B. ) Ezen gyermekeknél az egyszeri támogatás Ft/fő. Egyéb - a Gvvt.-ben nem szabályozott - pénzbeli vagy természetbeni ellátásokra vonatkozó adatok: A Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ költségvetésében évben Ft kríziskeret lett meghatározva, az azonnali anyagi támogatást igénylő helyzetek kezelésére (pl.: gyógyszerek kiváltása, élelmezés megoldása, közüzemi díjak rendezése, albérlet fizetése a szolgáltatás megtartása érdekében). Ebből a keretből 1030 alkalommal, 551 Békéscsabán élő család jutott támogatáshoz. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, szociális válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemeit gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.

6 6 Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: A gyermekjóléti szolgálat feladatait önálló szakmai egységként látja el az integrált intézmény keretein belül 13 családgondozó közreműködésével, közülük II fő felsőfokú végzettséggel rendelkező családgondozó, 2 fő középfokú végzettséggel rendelkező családgondozó asszisztens. I családgondozó a megyei módszertani feladatokat látta el. Alapellátásban részesültek száma: 938 gyermek, védelembe vett gyermekek száma: 123 fő. Ez összesen 631 család gondozását jelenti. A gyermekek veszélyeztetettségének okai: 12 %-ban anyagi jellegű problémák 19 %-ban gyermeknevelési gondok 14 %-ban magatartás-, teljesítményzavarok 13 %-ban gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézségek 16 %-ban szülők, család életvitele, szenvedélybetegsége 13 %-ban családi konfliktus 9 %-ban szülői elhanyagolás 4 %-ban bántalmazás 14 szociális válsághelyzetben lévő várandós anyával került kapcsolatba a szolgálat, közülük 3 esetben vált szükségessé a családok átmeneti otthonának igénybevétele. 33 olyan családdal állt kapcsolatban a szolgálat, amelyből korábban kiemelésre kerültek a gyermekek, mindez 57 átmeneti nevelésben lévő gyermeket érint. A jelzőrendszerrel való együttműködés tapasztalatai: Szakmai megbeszélést valamennyi jelzőrendszeri tag számára 6 alkalommal tartottak, előre meghatározott témákban. A gondozott esetek 43 %-a a jelzőrendszer közreműködésével került a szolgálathoz. A Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ jelzőrendszerrel való együttműködése jó, aktív részesei a problémák feltárásának és megoldásának. Állandó meghívottj ai az intézményben tartott esetkonferenciáknak, melyre 2006-ban 55 alkalommal került sor, 247 fő részvételével. A gyermekek átmeneti gondozása: A családok átmeneti otthonát 15 család (17 felnőtt, és 29 gyermek) vette igénybe, a gondozási napok száma 4176 volt. A szobák kihasználtsága 84 %-os volt. Abekerült családok halmozottan hátrányos helyzetűek, többnyire elvált, illetve különélő szülők, alacsony képzettségű személyek, alacsony jövedelemből (segélyek, gyes, rokkantsági járadék) élők. A bekerült családok között többen voltak a családon belüli bántalmazás elszenvedői. Négy helyettes szülő, nyolc férőhellyel állt rendelkezésre a családok átmeneti otthona mellett a gyermekek átmeneti gondozására. 2 gyermek esetében vált szükségessé az ellátás igénybevétele, összesen 299 gondozási napon január l-től a 12 férőhelyes gyermekek átmeneti otthona megkezdte működését. 4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: - védelembe vettek száma, a védelembe vétel okai, felülvizsgálatok eredménye, - ideiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálat eredménye. JEGYZÖ! HATÁSKÖRBEN TETT GYÁMHATÓSÁG! INTÉZKEDÉSEK: évben keletkezett ügyiratok: ebből határozat: db 327db

7 7 Részletes adatok: a.) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot felvétele: 10 b.) különjogszabályban meghatározott ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, gondnok felmentése, munkadíjának megállapítása 230 c.) a gyámhivatal felkérésére és gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat elvégzése, környezettanulmány készítése, valamint közreműködés a gyámhivatali határozatok végrehajtásában 92 d.) a szülő nyilatkozatának felvétele, amelyben hozzájárul gyermeke örökbefogadásához e.) a gyermekek védelembe vételéről döntés és döntés annak megszüntetéséről 327 f.) a gyermek elhelyezése azonnali intézkedést igénylő esetben a különélő másik szülőnél, vagy - ha erre nincs mód gyermekotthonban vagy fogyatékosok és pszichiátriai betegek otthonában, ideiglenesen 17 g.) szakértőt kirendelése, felmentése, továbbá a szakértői díj megállapítása (Gyvt ) h.) közreműködés a gyermektartás iránti igény érvényesítésében a nemzetközi szerződésekbenmeghatározottak szerint j.) közreműködésa gondozási díj, valamint a megelőlegezett gyermektartásdíj behajtásában (kömyezettanulmány, jövedelem megállapítása) Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője, mint első fokú gyámhatóság illetékességi területén dönt a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) szolgáltató tevékenység működéséről ellenőrzi, hogy a tevékenységet a működési engedélyben és a jogszabályban foglaltaknak megfelelőenvégzik-e. Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzőjének ez irányú illetékességi területe: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Kondoros, Szabadkígyós, Újkígyós, Telekgerendás igazgatási területe év folyamán kiadott működési engedélyek száma: Ebből gyermekvédelmi szolgáltatás: gyermekek napközbeni ellátása: 2db 1 db 1 db A Gyermek- és Ifjúságvédelmi Csoport igen időigényes feladatai közé tartozik a hatáskörfelsorolás j.) pontja: év folyamán 125 esetben végeztek környezettanulmányt a társhatóságok, rendőrség, bíróság, ügyészség kérésére (gyermektartásdíj felemelése, csökkentése, gyermekelhelyezés, egyéb gyermekeket érintő ügyek). Ezen esetekben a környezettanulmánynak nemcsak körültekintőnek és valósághűnek, hanem teljes körűnek is kell lennie.

8 8 Jegyzőtől kapott feladatkörében kiadja a Magyar Államkincstár által nyújtott lakásépítési kedvezmény és/vagy kiegészítő kamattámogatás igénybevételéhez szükséges igazolást évben 319 db. A évben a gyámhatóság elrendelése alapján 8 alkalommal összesen 17 kiskorú ideiglenes hatályú elhelyezésére került sor. A csoport legnagyobb szakmai ismeretet és legtöbb időt igénylő tevékenysége a védelembe vételi tevékenység. Ermél a tevékenységnél nem mérhető ügyiratok számával a ráfordított munka és nem minden esetben hozza meg a ráfordított idő a megfelelő eredményt. Védelembe vett kiskorúak száma (a tárgyévben) Sorsz. Megnevezés Jegyző l. A tárgyévben nyilvántartásba vett, védelembe vett kiskorúak száma A tárgyévben megszűnt, védelembe vett kiskorúak száma December 31-én nyilvántartott, védelembe vett kiskorúak száma Ebből: környezeti okból védelembe szülőknek felróható magatartási vett kiskorúak (3-ból) gyermeknek felróható magatartási száma Ebből: a gyermekjóléti szolg. jelzése alapján védelembe vett (3-ból) más szerv jelzése alapján védelembe vett Családok száma, amelyekben a védelembe vett kiskorúak élnek Ebből (9-ből) családok száma, melyeket a védelembe vétel előtt 31 a gyermekjóléti szolgálat gondozott Védelembe vétel keretében elrendelt intézkedések (a tárgyévben) Szülő kötelezése, hogy vegye igénybe a gyermek napközbeni ellátását 14 Szülő kötelezése, hogy keresse fel a családvédelemmel foglalkozó szervezetet 31 A gyermek és hozzátartozója orvosi vizsgálatának kezdeményezése 16 A gyermek egészségét veszélyeztetőkörülmények megszüntetéséről való intézkedés 16 A gyermek számára - kifogásolt magatartásának megszűntetése érdekében magatartási szabályok megállapítása 38 A szülő figyelmeztetése helytelen magatartásának megváltoztatására 25 Összes intézkedések száma: 140 A gyámhivatalnál kezdeményezett eljárások szá- 10 A gyámhivatalnál kezdeményezett eljárások által érintett gyermekek ma 25 A városban jól kiépített, és működő jelzőrendszer (bölcsőde, óvoda, iskola, védőnői szolgálat, rendőrség, civil szervezetek, körzeti orvosok stb.) segítségével az évben kialakult gyermekvédelmi rendszer értelmében és követelményeinek megfelelően a védelembe vételi tevékenység megfelelő szinvonalon folyik.

9 9 Ezt támasztja alá az a tény is, hogy évben 2 védelembe vételre hozott határozat ellen nyújtottak be fellebbezést, és a másodfokú hatóság mind a kettő esetben helybenhagyó döntést hozott év nyarán a Magyar Köztársaság Kormánya ,- Ft összeget utalt át szociális célú gyermekétkeztetés (nyári étkeztetés) jogcímén, főleg a védelembe vett, rászoruló gyermekek részére. A csoportnak jelentős feladatot adott az étkeztetés megszervezése, melyre három hét állt rendelkezésre. A gyermekjóléti szolgálat segítségével megtörtént a legrászorulóbb családok kijelölése, az étkeztetés lebonyolításának megszervezése, amelynek eredményeképpen 374 gyermek kapott július. 17-től harminc napon keresztül meleg ételt. Elvi étkeztetési napok száma (nyári étkeztetésben részesített gyermekek száma x étkezési napok száma): 374 x 30 = A rászorultak örömmel fogadták ezt a lehetőséget. 5. A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó értékelés tartalmazza a iegyzői gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatokon kívül a városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat is. A Gyámhivatal Békéscsaba városra és négy városkömyéki településre (Csabaszabadi, Doboz, Kétsoprony, Telekgerendás) kiterjedően gyakorolta a törvényben, valamint külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét, közel lakost érintő illetékességi területtel. A Gyámhivatal látja el továbbá a megbízásos jogviszony keretében a jogszabályban előírt számban alkalmazott hivatásos gondnokok tevékenységével, elszámolásával kapcsolatos feladatokat is úgy, hogyahivatalvezetőnek ezzel kapcsolatban önálló kiadmányozási, utalványozási joga van évben három fő hivatásos gondnokot alkalmazott. A Gyámhivatal határozatai alapján december 31-én a három hivatásos gondnok 81 fő - ez 8 fővel kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában volt - gondnokolt ügyében járt el. Éves átlagban egy hivatásos gondnokrajutó gondnokoltak száma fő között van. A Gyámhivatal felállása óta feladat- és hatásköre folyamatosan bővült, mely tényt az ügyiratforgalmi adatok, valamint a gyámhivatali tevékenység főbb mutatói is alátámasztanak. Évek óta jelentős többletfeladatot ruháztak a Gyámhivatal ügyintézőire az elmúlt évek jogszabály-változásai, továbbá a hatáskörbővülések. A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (továbbiakban: Ket.) november l-jei hatályba lépésével még jobban meg növekedett a Gyámhivatalleterheltsége. A Gyámhivatali feladat- és hatáskörök két nagy területet fognak át: Az egyik terület a gyermekek védelmével kapcsolatos, mely szolgáltatási és hatósági feladatokra oszlik. A másik nagy terület pedig az úgynevezett "klasszikus gyámügyi feladatok", A teljesség igénye nélküli felsorolás szerint idetartozó ügyek, pl. a gyermekek családi jogállásának rendezésével, örökbefogadással, perindítással illetve kezdeményezéssel, pervitellel, feljelentési kötelezettséggel, magánindítvány előterjesztésével, kapcsolattartással, szülői felügyelettel, gyermektartásdíjjal, gyámsággal, gondnoksággal, kiskorúak és gondnokoltak

10 10 vagyonkezelésével, szakértő rendeléssel, nemzetközi vonatkozású ügyekkel kapcsolatos feladatok. A szolgáltatási tevékenység keretén belül kerül sor a gyermektartásdíj megelőlegezésére, valamint az otthonteremtési támogatás megállapítására az átmeneti és tartós nevelésből kikerült fiatal felnőttek részére. Mindkét támogatás teljes fedezetét a központi költségvetés biztosítja évben a gyermektartásdíj megelőlegezésére kifizetett összeg a Gyámhivatal határozata alapján Ft volt, és ez 44 fő kiskorú gyermeket érintett. A megállapitások számánál jóval több kérelem érkezett az elmúlt év során is a Gyámhivatalhoz, azonban továbbra is a hosszadalmas, időigényes eljárás, továbbá a bírósági végrehajtók hosszas ügyintézése miatt sok kérelemben döntés még nem született, mely döntések meghozatalára csak év folyamán kerül sor évben fiatal felnőttek részére - ebből 2 fő 20 év alatti, 6 fő év közötti otthonteremtési támogatásként a Gyámhivatal összesen Ft-ot biztositott. Az elmúlt évben l személy részére maximálisan biztosítható összeg: ,-Ft volt. Azonban még mindig kevés a támogatás összege ahhoz, hogy - főleg városban történő lakásvásárlás esetén - a fiatal felnőtt végleges lakásproblémáját, esetleg még hitelfelvétellel is megoldja. Az úgynevezett "klasszikus gyámügyi feladatok" közül rendkívül nagy terhet ró továbbra is az ügyintézőkre a gondnoksággal, gyámsággal, illetve vagyonkezeléssel összefüggő feladatok ellátása. Nőtt a vagyonnal rendelkező kiskorúak és gondnokoltak száma, akik vonatkozásában az ingó- és ingatlan vagyonnal, államilag garantált értékpapírral, részvénnyel, üzletrésszel kapcsolatos jogügyletek jóváhagyása - ideértve az adás-vételt, megterhelést. bontási és építési engedélyt stb. - szintén növelte az ügyintézők leterheltségét. Annak ellenére, hogyagyámhivatali ügyintézők leterheltsége igen nagy, az ügyintézők szakmai igényessége példamutató, amelyet bizonyit az is, hogy nagyon kevés gyámhivatali határozat ellen élnek fellebbezéssel. Összességében megállapítható, hogyagyámhivatal a hatáskörébe utalt feladatait kiemelkedő szakmai színvonaion látta és látja el. A gyámhivatali tevékenység főbb mutatói: év Iktatott ügyiratok száma (db): Egy ügyintézőre jutó ügyiratok száma - hivatalvezetővel együtt - (db): Határozatok száma (db): Fellebbezések száma (db): 9 Megtámadott határozatok számának aránya a határozatok számához viszonyítva (%): 0,42 Gyámság alatt álló kiskorúak száma december 31-én (fő): 118 Gondnokság alatt állók száma december 31-én (fő): 288 Nyilvántartott ingó- és ingatlantulajdonos kiskorúak száma (fő): 1862 Nyilvántartott ingó- és ingatlantulajdonos gondnokoltak száma (fő): 257 Gyámhivatal által kezelt betétállomány összege (Ft) - kiskorúak vonatkozásában: - gondnokoltak vonatkozásában: Gyámhivatal által kezelt értékpapír névértéke (Ft)

11 II - kiskorúak vonatkozásában: - gondnokoltak vonatkozásában: Átmeneti és tartós neveltek száma december 31-én (fő): Gyermektartásdíj megelőlegezésére kifizetett összeg (Ft): Otthonteremtési támogatásként kifizetett összeg (Ft): A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. Külső és belső vizsgálatok: évben a Gyámhivatal, illetve a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Csoport szakmai munkájával kapcsolatban belső vizsgálat nem történt. A Gyámhivatalnál külső vizsgálatot az elmúlt év folyamán csak az akkor még Békés Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala tartott ellenőrzési terve szerint. Célvizsgálat keretében nézték a Ket. hatályosulásával kapcsolatos előírások teljesülését. Elmarasztaló megállapítás nem született. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium végzett kérdőíves vizsgálatot a gyermekvédelmi szakellátásba beutalt gyermekek sorsának rendezése érdekében megtett gyámhivatali intézkedések hatékonyságáról a báotalmazott gyermekek, eseti gondnok és ügygondnok rendelés, továbbá kiskorúak vagyoni, illetve kapcsolattartási ügyében. A Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központnál április 26-áo szakmai ellenőrzést tartott a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet munkatársa, a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalával együtt. Az ellenőrzést kövezően az alábbiakban összegezték az intézmény szakmai munkáját: Az ellenőrzés során a Békés Megyei Szociális és Gyámhivatal és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet alapellátási szakreferensei megállapították, hogyagyermekjóléti szolgálat munkatársai munkájukat megfelelően végzik, maximálisan szem előtt tartva a Gyvt. 39. (l) bekezdésben foglaltakat. A családgondozók, illetve az intézményvezető végzettsége megfelel a (IV.30.) NM rendelet képesítési előírásainak. Meglátásunk szerint a gyermekjóléti központ dolgozói lelkiismeretesen végzik munkájukat, és a gyermekjóléti szolgáltatásban részesülő gyermekekről évre lebontott, naprakész számítógépes nyilvántartás-vezetésük nagymértékben segíti munkájukat. Az iratokat átláthatóan, precízen vezetik. 7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). A városban működő gyermekvédelmi ellátások és intézmények rendszere jól kiépített, a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiak szerint szükséges a további fejlesztés.

12 második felében Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ új telephelyet létesít a Lencsési lakótelepen. Az új létesítmény tárgyí feltételei lehetővé teszik, hogyagyermekjóléti szolgálat látókörébe került gyermekek számára prevenciós céllal rendszeresen szabadidős programokat ís szervezzen a Központ. Az új telephely bevonásával jelentősen csökkenteni tehet a Szabadság térí székhely leterheltségét, a tárgyi feltételek bővülés éből következően csökkenni fog az ügyfelek várakozási ideje. A gyermekvédelmi tanácskozáson a jelzőrendszer részéről problémaként felvetődött, hogya fiatalok hasznos szabadidő eltöltése városunkban nem megfelelően biztosított, szükséges lenne alkohol-, drog- és füstmentes szórakozóhelyek kialakítására, sportolási lehetőségek bővítésére. 8. A bűnmegelőzésí program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. A cselekvés főbb szinterei A nemzeti stratégia egyértelművé teszi a társadalmi összefogás szükségességét, ugyanakkor a a bűnözés elleni fellépés korlátaira is rávilágít. Az emberek biztonságérzetét alapvetően a kisebb súlyú, de igen nagy számban előforduló ún. hagyományos bűncselekmények befolyásolják. A szétzilált lakóhelyi közösségek nem jelentenek védelmet a vagyon és a személy elleni, a közterületi és a családon belüli erőszakos bűncselekmények ellen IKözegészségügy k Közművelődés I Gyermekvédelem I Környezetvédelem, sport Ag.illzati együttmúködés Közösséqi biinmegelózés

13 13 A Közgyűlés által a 73/2005 (II. 24.) közgy. határozattal elfogadott bűnmege1őzési koncepció és program ad feladatot a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Csoportnak. Ezek: még szorosabb együttműködésa jól teljesítő jelzőrendszerrel, növeini a drogfogyasztás és gyermekbántalmazás elleni intézkedések hatékonyságát, a közelgő nyári hónapokra tekintettel segíteni a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltését, különös figyelemmel a "kulcsos" gyermekekre. Az év folyamán is kiemelten kezeli a csoport a kábítószert fogyasztó fiatalokkal való foglalkozást. Kapcsolatot alakítanak ki azon intézetekkel, akik segítségükre lehetnek a megelőzésben és a mai fogyasztók gyógyításában. A Gyermek- és Ifjúságvédelmi Csoport egyik munkatársa a Békéscsabai Városi Kábítószer Egyeztető Fórum ülésein, rendezvényein aktívan közreműködik. A fórum által szervezett rendezvényeken próbálják megelőzni a fiatalok körében a káros szenvedélyek elterjedését. Az év során több nagy városi rendezvényen sikerült az érintett korosztályt megszólítani. A kábítószer- és dohányzásellenes interaktív kiállítások elérték céljukat, érezhetően javult a helyzet a városban. A drogfogyasztás és terjesztés megelőzése érdekében rendszeres kapcsolatot tartunk a városi rendőrkapitányság referenseivel. Munkánk során felmerülő drog és szenvedélybetegségben szenvedőket az illetékes szervekhez irányítjuk, ahol szakszerű ellátást kapnak. Városunkban a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők száma évben az alábbiak szerint alakult: A gyermekkorúak körében történt elkövetések száma: - gyermekkorú e1követő «14): 19 - szabálysértés: 26 A fiatalkorúak körében történt elkövetések száma: - fiatalkorú (14-17): - szabálysértés: Jellemző problémák és azok gyakorisága a gyermekkorúak és fiatalkorúak körében: Egyre inkább jellemző, hogy azon családok körében, ahol a szülők életvitele, életmódja "kifogásolható, problémás" megfigyelhető a gyermekek agresszivitása, mely az utóbbi időben a pedagógusok felé irányuló, iskolában elkövetett rongálásban mutatkozik. A vizsgált esetek nagy számát a bolti lopások (nagyáruház, bevásárlóközpont) teszik ki, majd a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, valamint a motiválatlan, erőszakos jellegű garázda cselekmények elkövetése a jellemző. Megfigye1hető, hogyafiatalkorúak körében nő az alkohol befolyása alatt történő bűnelkövetés. A szabálysértéseknél

14 14 elenyésző az alkoholos befolyásoltság. A szabálysértéseket főleg szabadidős tevékenység során, közúti közlekedésben (pld, engedély nélküli vezetés) követik el. A családon belüli erőszak, bántalmazás előfordulása: A Robotzsaru 2000 ügyviteli rendszer adatbázisa alapján 47 büntetőügyben folyt büntetőeljárás családon belüli erőszak elkövetése miatt, amely az elrendelt nyomozások (2659) számának 1,76 %-a. A vizsgált bűncselekmények vonatkozásában tipikus bünelkövetési mód a testi sértés (Btk ), melyeket családi veszekedés során követtek el. Az elkövetői oldalt vizsgálva kimutatható, hogy általában ittas állapotban előzetes szóváltást követően férfiak követik el női sértettek sérelmére ezen büncselekményeket. A családi konfliktus általában akut problémák miatt jut el a bántalmazásig, rendszerint a közös lakás helyiségében. Kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatos adatok: A vizsgált időszakban, 82 esetben indult büntetőeljárás a kábítószerrel kapcsolatos büncselekmények (Btk /A. ) elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Ezen belül a fiatalkorú elkövetők száma 19 fő (5 nő, 14 férfi), amely 23,1%-a az e bűncselekmények miatt eljárás alá vontaknak. Bűnmegclőzésbcn, prevenciós munkában szerzett tapasztalatok: A személy- és tárgykörözésről szóló 200 l. évi XVIII. törvénnyel összhangban, kiskorú eltűnése esetén a körözési előadó minden egyes estben vizsgálja az eltűnést (szökést) kiváltó közvetlen és közvetett okokat. Közvetlenül a család, a szülői magatartás kedvezőtlen hatása nem mutatható ki, látenciában marad a családon belüli erőszak. A vizsgált időszakban az összes 50 fő eltűnéséből 24 fő fiatalkorú, 3 fő gyermekkorú eltűnése vált ismertté. Az eltűnések 96%-ban felderültek, az eltűntek tartózkodási helye megállítást nyert, a szükséges intézkedések megtörténtek. A bűnmegelőzési munka a családon belüli erőszak megelőzésére irányuló primer prevenciós tevékenysége széles körű propagandamunkával (pid. plakátok kihelyezése közforgalmú helyeken) történő felvilágosításban és a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival történő folyamatos kapcsolattartásban nyilvánul meg. A D.A.D.A, valamint a középiskolásokat megcélzó ELLEN-SZER Program keretében tájékoztató előadások folynak, melyeknek szerves részét képezi a családon belüli erőszak témája is. 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés megvalósításának területei különös tekintettel a gyerrnekvédelemre: Együttműködési megállapodás alapján Béthel Alapítvány mentálisan sérült és krízis helyzetben lévő fiatalok nappali ellátásának végzése

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság kt. SZ.: XV. 1266-312012. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ VAROS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent stván tér 7. Ügyintéző: Dr. Burai Mihály, Csizmár Mónika, Dr. Csereiné

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés!

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés! Ikt. SZ.: XI. 5472-5/2014. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: Dr. Csereiné Argyelán Anna, Dr. Hajdú Antal, Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Hiv. sz. : Postacím:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2008. évi működéséről Az előterjesztést készítették: Orosziné

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 31-10/2011 Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Készítette:

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Csanádpalota Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról A beszámolót készítette: Besenyi Ildikó igazgatási csoportvezető A beszámoló elkészítéshez

Részletesebben

Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől

Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-79/2007. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

Beszámoló Nyergesújfalu Város 2009. évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Nyergesújfalu Város 2009. évi gyermekvédelmi tevékenységéről E LŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. május 27.-i ülésére Beszámoló Nyergesújfalu Város 2009. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére Tárgy:Javaslat a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére 1. napirend Ügyiratszám 2/162-25 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.április 30-i ülésére

Részletesebben