NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje"

Átírás

1 ~~I,~ BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 'TIKARSÁGI OSZTÁLY Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Előadó: Mell.: Hiv. sz: Gyaraki Ferenc Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) Telefax: (66) E-mai!: NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyennekvédelmi feladatok évi ellátásáról Előkészítő: Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ Gyermek- és Ifjúságvédelmi Csoport Szociálpolitikai Osztály Gyámhivatali Csoport Véleményező: Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Váras Önkormányzat Közgyűlésének május hó 31. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A jegyző feladata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szamara a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 96. -ának (6) bekezdése alapján minden év május 31-ig - különjogszabályban meghatározott tartalommalátfogó értékelést készíteni. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott év I. félévi munkaterve alapján ezen értékelésre a május 31-én tartandó közgyűlésen kerül sor. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat Békéscsabán a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ, a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályának Gyermek- és Ifjúságvédelmi Csoportja, valamint a Szociálpolitikai Osztály Gyámhivatali Csoportja látja el a Gyvt-ben előírt hatásköri megosztás alapján.

2 2 A beszámoló tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló (IX. 10.) Kormányrendelet 10. sz. melléklete tartalmazza, amely szerint az előírt átfogó értékelés a következő pontokba szedve készült el. 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira Békéscsaba Megyei Jogú Városban a lakcímekre bejelentett állampolgárok száma december 31-én fő, ebből több mint harmada (34%), lakos a gyermek és ifjúsági, illetve fiatal felnőtt korosztályba (O-30 év) tartozik a következő megoszlás szerint: gyermek korosztály: ifjúsági korosztály: fiatal felnőtt korosztály: összesen: 0-14 éves korig éves korig éves korig fő fő fő fő Békéscsaba demográfiai mutatói, különös tekintettel 0-18 éves korosztály adataira vonatkozóan az alábbiak szerint alakultak a éves adattal összevetve: életkor O összesen Megállapítható, hogy az összlakosság számához viszonyítva évben a 0-18 éves korosztály aránya 18 %.

3 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, - egyéb, a Gvvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztositása évre vonatkozóan: A feladatot a Gyermekrésze van: és Ifjúságvédelmi Csoport végzi. A csoport tevékenységének két I. önkormányzati hatáskörbe pénzbeli és természetbeni ellátásokat folyósítása, II. a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatáskörébe tartozó gyámügyi feladatok ellátása. A két feladat szoros egységet alkot, így érvényesülhetnek a gyermekvédelmi törvény céljai és alapelvei. A gyermekvédelmi gondoskodás keretében évi iktatott ügyek száma: Ebből: pénzügyi ellátás iratai jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek db db db Megnevezés Létszám (fő) gyermek Támogatás összege (e Ft) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - július hónapban november hónapban Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott juttatások: - Felsőfokú tanulmányokat támogató segély Rendszeres gyermekvédelmi támogatást kiegészítő 3 35 segély Mindösszesen:

4 4 Elutasítások száma: 13 Az elutasítások főbb okaí: a család egy főre jutó havi nettó jövedelme meghaladta a jogszabályban meghatározott összeget. Nem számottevő esetben a kérelmező hiányosan nyújtotta be kérelmét, és a hiányt nem pótolta (nem volt együttműködő).ezen kéreimeket pótlólag a családgondozó, a gyámhatósági ügyintéző segítségével benyújtotta a jogosult. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése ísmét csatlakozott a "Bursa Hungarica" FelsőoktatásiÖsztöndíjpályázat évi fordulójához. A Közgyűlés a (IX.14.) közgyűlési határozatával az ösztöndíjpályázat évi költségkeretét 3 millió forintban hagyta jóvá. A pályázatok elbírálására jogosult Szociális és Lakásügyí Bizottság a "Bursa Hungarica" Felsőoktatásiösztöndíjpályázat "B" típusra: "A" típusra: Hő 138 fő pályázónak ítélt meg havi Ft/hó támogatást. A Gyermek- és Ifjúsági Csoport közzéteszi a pályázati felhívást, átveszi a pályázatokat, rendszerezi, majd előterjesztiaz Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságnak, elküldi a pályázati lapokat és gondoskodik a pénzügyi lebonyolításról. Minden benyújtott pályázatnál részletes környezettanulmányt készít. A évi CXXVI törvény alapvető változásokat hozott a családtámogatási rendszerben. A változás kiterjedt az ellátásokra, de változás történt a hatáskörökben is. A gyermekvédelmi munkához kapcsolódó jogszabályok változásait is figyelembe véve a pénzbeli és természetbeni ellátások a évben az alábbiak szerint alakultak: TESTÜLETI HATÁSKÖRBEN l. RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁST folyósított. Ezt a jogintézményt július l-től a Gyvt. módosításával megszűnt, 2. RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS Pénzben, vagy természetben a Gyvt. 21., illetve a 29/2000. (VI.8.) önkormányzatí rendelet előírásaí alapján (helyí költségvetést terhelő költség) 3. FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKAT TÁMOGATÓ SEGÉLY 29/2000. (VI.8) önkormányzati rendelet előírásai alapján (helyi költségvetést terhelő költség)

5 5 4. "BURSA HUNGARICA" FELSŐOKTATÁSI ŐSZTŐNDÍJP ÁL y ÁZAT Ft keret (helyi költségvetést terhelő költség) racvzör HATÁSKŐRBEN: RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYT állapít meg (Gyvt. 19. ) Jogosultság célja: - gyermekétkeztetési normativ kedvezmény igénybevétele - egyszeri támogatás igénybevétele - külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevétele A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév július l-jén fennáll, tárgyév július hónapjában, tárgyév november l-jén fennáll, tárgyév november hónapjában egyszeri, pénzbeli támogatást folyósít. (2006. évben gyermekenként Ft) (Lehívható összeg) KIEGÉszíTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS A támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozója jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban vagy baleseti ellátásban vagy nyugdíjszerűpénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesü!. (Gyvt. 20/B. ) Ezen gyermekeknél az egyszeri támogatás Ft/fő. Egyéb - a Gvvt.-ben nem szabályozott - pénzbeli vagy természetbeni ellátásokra vonatkozó adatok: A Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ költségvetésében évben Ft kríziskeret lett meghatározva, az azonnali anyagi támogatást igénylő helyzetek kezelésére (pl.: gyógyszerek kiváltása, élelmezés megoldása, közüzemi díjak rendezése, albérlet fizetése a szolgáltatás megtartása érdekében). Ebből a keretből 1030 alkalommal, 551 Békéscsabán élő család jutott támogatáshoz. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, szociális válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemeit gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.

6 6 Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: A gyermekjóléti szolgálat feladatait önálló szakmai egységként látja el az integrált intézmény keretein belül 13 családgondozó közreműködésével, közülük II fő felsőfokú végzettséggel rendelkező családgondozó, 2 fő középfokú végzettséggel rendelkező családgondozó asszisztens. I családgondozó a megyei módszertani feladatokat látta el. Alapellátásban részesültek száma: 938 gyermek, védelembe vett gyermekek száma: 123 fő. Ez összesen 631 család gondozását jelenti. A gyermekek veszélyeztetettségének okai: 12 %-ban anyagi jellegű problémák 19 %-ban gyermeknevelési gondok 14 %-ban magatartás-, teljesítményzavarok 13 %-ban gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézségek 16 %-ban szülők, család életvitele, szenvedélybetegsége 13 %-ban családi konfliktus 9 %-ban szülői elhanyagolás 4 %-ban bántalmazás 14 szociális válsághelyzetben lévő várandós anyával került kapcsolatba a szolgálat, közülük 3 esetben vált szükségessé a családok átmeneti otthonának igénybevétele. 33 olyan családdal állt kapcsolatban a szolgálat, amelyből korábban kiemelésre kerültek a gyermekek, mindez 57 átmeneti nevelésben lévő gyermeket érint. A jelzőrendszerrel való együttműködés tapasztalatai: Szakmai megbeszélést valamennyi jelzőrendszeri tag számára 6 alkalommal tartottak, előre meghatározott témákban. A gondozott esetek 43 %-a a jelzőrendszer közreműködésével került a szolgálathoz. A Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ jelzőrendszerrel való együttműködése jó, aktív részesei a problémák feltárásának és megoldásának. Állandó meghívottj ai az intézményben tartott esetkonferenciáknak, melyre 2006-ban 55 alkalommal került sor, 247 fő részvételével. A gyermekek átmeneti gondozása: A családok átmeneti otthonát 15 család (17 felnőtt, és 29 gyermek) vette igénybe, a gondozási napok száma 4176 volt. A szobák kihasználtsága 84 %-os volt. Abekerült családok halmozottan hátrányos helyzetűek, többnyire elvált, illetve különélő szülők, alacsony képzettségű személyek, alacsony jövedelemből (segélyek, gyes, rokkantsági járadék) élők. A bekerült családok között többen voltak a családon belüli bántalmazás elszenvedői. Négy helyettes szülő, nyolc férőhellyel állt rendelkezésre a családok átmeneti otthona mellett a gyermekek átmeneti gondozására. 2 gyermek esetében vált szükségessé az ellátás igénybevétele, összesen 299 gondozási napon január l-től a 12 férőhelyes gyermekek átmeneti otthona megkezdte működését. 4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: - védelembe vettek száma, a védelembe vétel okai, felülvizsgálatok eredménye, - ideiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálat eredménye. JEGYZÖ! HATÁSKÖRBEN TETT GYÁMHATÓSÁG! INTÉZKEDÉSEK: évben keletkezett ügyiratok: ebből határozat: db 327db

7 7 Részletes adatok: a.) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot felvétele: 10 b.) különjogszabályban meghatározott ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, gondnok felmentése, munkadíjának megállapítása 230 c.) a gyámhivatal felkérésére és gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat elvégzése, környezettanulmány készítése, valamint közreműködés a gyámhivatali határozatok végrehajtásában 92 d.) a szülő nyilatkozatának felvétele, amelyben hozzájárul gyermeke örökbefogadásához e.) a gyermekek védelembe vételéről döntés és döntés annak megszüntetéséről 327 f.) a gyermek elhelyezése azonnali intézkedést igénylő esetben a különélő másik szülőnél, vagy - ha erre nincs mód gyermekotthonban vagy fogyatékosok és pszichiátriai betegek otthonában, ideiglenesen 17 g.) szakértőt kirendelése, felmentése, továbbá a szakértői díj megállapítása (Gyvt ) h.) közreműködés a gyermektartás iránti igény érvényesítésében a nemzetközi szerződésekbenmeghatározottak szerint j.) közreműködésa gondozási díj, valamint a megelőlegezett gyermektartásdíj behajtásában (kömyezettanulmány, jövedelem megállapítása) Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője, mint első fokú gyámhatóság illetékességi területén dönt a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) szolgáltató tevékenység működéséről ellenőrzi, hogy a tevékenységet a működési engedélyben és a jogszabályban foglaltaknak megfelelőenvégzik-e. Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzőjének ez irányú illetékességi területe: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Kondoros, Szabadkígyós, Újkígyós, Telekgerendás igazgatási területe év folyamán kiadott működési engedélyek száma: Ebből gyermekvédelmi szolgáltatás: gyermekek napközbeni ellátása: 2db 1 db 1 db A Gyermek- és Ifjúságvédelmi Csoport igen időigényes feladatai közé tartozik a hatáskörfelsorolás j.) pontja: év folyamán 125 esetben végeztek környezettanulmányt a társhatóságok, rendőrség, bíróság, ügyészség kérésére (gyermektartásdíj felemelése, csökkentése, gyermekelhelyezés, egyéb gyermekeket érintő ügyek). Ezen esetekben a környezettanulmánynak nemcsak körültekintőnek és valósághűnek, hanem teljes körűnek is kell lennie.

8 8 Jegyzőtől kapott feladatkörében kiadja a Magyar Államkincstár által nyújtott lakásépítési kedvezmény és/vagy kiegészítő kamattámogatás igénybevételéhez szükséges igazolást évben 319 db. A évben a gyámhatóság elrendelése alapján 8 alkalommal összesen 17 kiskorú ideiglenes hatályú elhelyezésére került sor. A csoport legnagyobb szakmai ismeretet és legtöbb időt igénylő tevékenysége a védelembe vételi tevékenység. Ermél a tevékenységnél nem mérhető ügyiratok számával a ráfordított munka és nem minden esetben hozza meg a ráfordított idő a megfelelő eredményt. Védelembe vett kiskorúak száma (a tárgyévben) Sorsz. Megnevezés Jegyző l. A tárgyévben nyilvántartásba vett, védelembe vett kiskorúak száma A tárgyévben megszűnt, védelembe vett kiskorúak száma December 31-én nyilvántartott, védelembe vett kiskorúak száma Ebből: környezeti okból védelembe szülőknek felróható magatartási vett kiskorúak (3-ból) gyermeknek felróható magatartási száma Ebből: a gyermekjóléti szolg. jelzése alapján védelembe vett (3-ból) más szerv jelzése alapján védelembe vett Családok száma, amelyekben a védelembe vett kiskorúak élnek Ebből (9-ből) családok száma, melyeket a védelembe vétel előtt 31 a gyermekjóléti szolgálat gondozott Védelembe vétel keretében elrendelt intézkedések (a tárgyévben) Szülő kötelezése, hogy vegye igénybe a gyermek napközbeni ellátását 14 Szülő kötelezése, hogy keresse fel a családvédelemmel foglalkozó szervezetet 31 A gyermek és hozzátartozója orvosi vizsgálatának kezdeményezése 16 A gyermek egészségét veszélyeztetőkörülmények megszüntetéséről való intézkedés 16 A gyermek számára - kifogásolt magatartásának megszűntetése érdekében magatartási szabályok megállapítása 38 A szülő figyelmeztetése helytelen magatartásának megváltoztatására 25 Összes intézkedések száma: 140 A gyámhivatalnál kezdeményezett eljárások szá- 10 A gyámhivatalnál kezdeményezett eljárások által érintett gyermekek ma 25 A városban jól kiépített, és működő jelzőrendszer (bölcsőde, óvoda, iskola, védőnői szolgálat, rendőrség, civil szervezetek, körzeti orvosok stb.) segítségével az évben kialakult gyermekvédelmi rendszer értelmében és követelményeinek megfelelően a védelembe vételi tevékenység megfelelő szinvonalon folyik.

9 9 Ezt támasztja alá az a tény is, hogy évben 2 védelembe vételre hozott határozat ellen nyújtottak be fellebbezést, és a másodfokú hatóság mind a kettő esetben helybenhagyó döntést hozott év nyarán a Magyar Köztársaság Kormánya ,- Ft összeget utalt át szociális célú gyermekétkeztetés (nyári étkeztetés) jogcímén, főleg a védelembe vett, rászoruló gyermekek részére. A csoportnak jelentős feladatot adott az étkeztetés megszervezése, melyre három hét állt rendelkezésre. A gyermekjóléti szolgálat segítségével megtörtént a legrászorulóbb családok kijelölése, az étkeztetés lebonyolításának megszervezése, amelynek eredményeképpen 374 gyermek kapott július. 17-től harminc napon keresztül meleg ételt. Elvi étkeztetési napok száma (nyári étkeztetésben részesített gyermekek száma x étkezési napok száma): 374 x 30 = A rászorultak örömmel fogadták ezt a lehetőséget. 5. A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó értékelés tartalmazza a iegyzői gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatokon kívül a városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat is. A Gyámhivatal Békéscsaba városra és négy városkömyéki településre (Csabaszabadi, Doboz, Kétsoprony, Telekgerendás) kiterjedően gyakorolta a törvényben, valamint külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét, közel lakost érintő illetékességi területtel. A Gyámhivatal látja el továbbá a megbízásos jogviszony keretében a jogszabályban előírt számban alkalmazott hivatásos gondnokok tevékenységével, elszámolásával kapcsolatos feladatokat is úgy, hogyahivatalvezetőnek ezzel kapcsolatban önálló kiadmányozási, utalványozási joga van évben három fő hivatásos gondnokot alkalmazott. A Gyámhivatal határozatai alapján december 31-én a három hivatásos gondnok 81 fő - ez 8 fővel kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában volt - gondnokolt ügyében járt el. Éves átlagban egy hivatásos gondnokrajutó gondnokoltak száma fő között van. A Gyámhivatal felállása óta feladat- és hatásköre folyamatosan bővült, mely tényt az ügyiratforgalmi adatok, valamint a gyámhivatali tevékenység főbb mutatói is alátámasztanak. Évek óta jelentős többletfeladatot ruháztak a Gyámhivatal ügyintézőire az elmúlt évek jogszabály-változásai, továbbá a hatáskörbővülések. A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (továbbiakban: Ket.) november l-jei hatályba lépésével még jobban meg növekedett a Gyámhivatalleterheltsége. A Gyámhivatali feladat- és hatáskörök két nagy területet fognak át: Az egyik terület a gyermekek védelmével kapcsolatos, mely szolgáltatási és hatósági feladatokra oszlik. A másik nagy terület pedig az úgynevezett "klasszikus gyámügyi feladatok", A teljesség igénye nélküli felsorolás szerint idetartozó ügyek, pl. a gyermekek családi jogállásának rendezésével, örökbefogadással, perindítással illetve kezdeményezéssel, pervitellel, feljelentési kötelezettséggel, magánindítvány előterjesztésével, kapcsolattartással, szülői felügyelettel, gyermektartásdíjjal, gyámsággal, gondnoksággal, kiskorúak és gondnokoltak

10 10 vagyonkezelésével, szakértő rendeléssel, nemzetközi vonatkozású ügyekkel kapcsolatos feladatok. A szolgáltatási tevékenység keretén belül kerül sor a gyermektartásdíj megelőlegezésére, valamint az otthonteremtési támogatás megállapítására az átmeneti és tartós nevelésből kikerült fiatal felnőttek részére. Mindkét támogatás teljes fedezetét a központi költségvetés biztosítja évben a gyermektartásdíj megelőlegezésére kifizetett összeg a Gyámhivatal határozata alapján Ft volt, és ez 44 fő kiskorú gyermeket érintett. A megállapitások számánál jóval több kérelem érkezett az elmúlt év során is a Gyámhivatalhoz, azonban továbbra is a hosszadalmas, időigényes eljárás, továbbá a bírósági végrehajtók hosszas ügyintézése miatt sok kérelemben döntés még nem született, mely döntések meghozatalára csak év folyamán kerül sor évben fiatal felnőttek részére - ebből 2 fő 20 év alatti, 6 fő év közötti otthonteremtési támogatásként a Gyámhivatal összesen Ft-ot biztositott. Az elmúlt évben l személy részére maximálisan biztosítható összeg: ,-Ft volt. Azonban még mindig kevés a támogatás összege ahhoz, hogy - főleg városban történő lakásvásárlás esetén - a fiatal felnőtt végleges lakásproblémáját, esetleg még hitelfelvétellel is megoldja. Az úgynevezett "klasszikus gyámügyi feladatok" közül rendkívül nagy terhet ró továbbra is az ügyintézőkre a gondnoksággal, gyámsággal, illetve vagyonkezeléssel összefüggő feladatok ellátása. Nőtt a vagyonnal rendelkező kiskorúak és gondnokoltak száma, akik vonatkozásában az ingó- és ingatlan vagyonnal, államilag garantált értékpapírral, részvénnyel, üzletrésszel kapcsolatos jogügyletek jóváhagyása - ideértve az adás-vételt, megterhelést. bontási és építési engedélyt stb. - szintén növelte az ügyintézők leterheltségét. Annak ellenére, hogyagyámhivatali ügyintézők leterheltsége igen nagy, az ügyintézők szakmai igényessége példamutató, amelyet bizonyit az is, hogy nagyon kevés gyámhivatali határozat ellen élnek fellebbezéssel. Összességében megállapítható, hogyagyámhivatal a hatáskörébe utalt feladatait kiemelkedő szakmai színvonaion látta és látja el. A gyámhivatali tevékenység főbb mutatói: év Iktatott ügyiratok száma (db): Egy ügyintézőre jutó ügyiratok száma - hivatalvezetővel együtt - (db): Határozatok száma (db): Fellebbezések száma (db): 9 Megtámadott határozatok számának aránya a határozatok számához viszonyítva (%): 0,42 Gyámság alatt álló kiskorúak száma december 31-én (fő): 118 Gondnokság alatt állók száma december 31-én (fő): 288 Nyilvántartott ingó- és ingatlantulajdonos kiskorúak száma (fő): 1862 Nyilvántartott ingó- és ingatlantulajdonos gondnokoltak száma (fő): 257 Gyámhivatal által kezelt betétállomány összege (Ft) - kiskorúak vonatkozásában: - gondnokoltak vonatkozásában: Gyámhivatal által kezelt értékpapír névértéke (Ft)

11 II - kiskorúak vonatkozásában: - gondnokoltak vonatkozásában: Átmeneti és tartós neveltek száma december 31-én (fő): Gyermektartásdíj megelőlegezésére kifizetett összeg (Ft): Otthonteremtési támogatásként kifizetett összeg (Ft): A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. Külső és belső vizsgálatok: évben a Gyámhivatal, illetve a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Csoport szakmai munkájával kapcsolatban belső vizsgálat nem történt. A Gyámhivatalnál külső vizsgálatot az elmúlt év folyamán csak az akkor még Békés Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala tartott ellenőrzési terve szerint. Célvizsgálat keretében nézték a Ket. hatályosulásával kapcsolatos előírások teljesülését. Elmarasztaló megállapítás nem született. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium végzett kérdőíves vizsgálatot a gyermekvédelmi szakellátásba beutalt gyermekek sorsának rendezése érdekében megtett gyámhivatali intézkedések hatékonyságáról a báotalmazott gyermekek, eseti gondnok és ügygondnok rendelés, továbbá kiskorúak vagyoni, illetve kapcsolattartási ügyében. A Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központnál április 26-áo szakmai ellenőrzést tartott a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet munkatársa, a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalával együtt. Az ellenőrzést kövezően az alábbiakban összegezték az intézmény szakmai munkáját: Az ellenőrzés során a Békés Megyei Szociális és Gyámhivatal és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet alapellátási szakreferensei megállapították, hogyagyermekjóléti szolgálat munkatársai munkájukat megfelelően végzik, maximálisan szem előtt tartva a Gyvt. 39. (l) bekezdésben foglaltakat. A családgondozók, illetve az intézményvezető végzettsége megfelel a (IV.30.) NM rendelet képesítési előírásainak. Meglátásunk szerint a gyermekjóléti központ dolgozói lelkiismeretesen végzik munkájukat, és a gyermekjóléti szolgáltatásban részesülő gyermekekről évre lebontott, naprakész számítógépes nyilvántartás-vezetésük nagymértékben segíti munkájukat. Az iratokat átláthatóan, precízen vezetik. 7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). A városban működő gyermekvédelmi ellátások és intézmények rendszere jól kiépített, a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiak szerint szükséges a további fejlesztés.

12 második felében Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ új telephelyet létesít a Lencsési lakótelepen. Az új létesítmény tárgyí feltételei lehetővé teszik, hogyagyermekjóléti szolgálat látókörébe került gyermekek számára prevenciós céllal rendszeresen szabadidős programokat ís szervezzen a Központ. Az új telephely bevonásával jelentősen csökkenteni tehet a Szabadság térí székhely leterheltségét, a tárgyi feltételek bővülés éből következően csökkenni fog az ügyfelek várakozási ideje. A gyermekvédelmi tanácskozáson a jelzőrendszer részéről problémaként felvetődött, hogya fiatalok hasznos szabadidő eltöltése városunkban nem megfelelően biztosított, szükséges lenne alkohol-, drog- és füstmentes szórakozóhelyek kialakítására, sportolási lehetőségek bővítésére. 8. A bűnmegelőzésí program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. A cselekvés főbb szinterei A nemzeti stratégia egyértelművé teszi a társadalmi összefogás szükségességét, ugyanakkor a a bűnözés elleni fellépés korlátaira is rávilágít. Az emberek biztonságérzetét alapvetően a kisebb súlyú, de igen nagy számban előforduló ún. hagyományos bűncselekmények befolyásolják. A szétzilált lakóhelyi közösségek nem jelentenek védelmet a vagyon és a személy elleni, a közterületi és a családon belüli erőszakos bűncselekmények ellen IKözegészségügy k Közművelődés I Gyermekvédelem I Környezetvédelem, sport Ag.illzati együttmúködés Közösséqi biinmegelózés

13 13 A Közgyűlés által a 73/2005 (II. 24.) közgy. határozattal elfogadott bűnmege1őzési koncepció és program ad feladatot a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Csoportnak. Ezek: még szorosabb együttműködésa jól teljesítő jelzőrendszerrel, növeini a drogfogyasztás és gyermekbántalmazás elleni intézkedések hatékonyságát, a közelgő nyári hónapokra tekintettel segíteni a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltését, különös figyelemmel a "kulcsos" gyermekekre. Az év folyamán is kiemelten kezeli a csoport a kábítószert fogyasztó fiatalokkal való foglalkozást. Kapcsolatot alakítanak ki azon intézetekkel, akik segítségükre lehetnek a megelőzésben és a mai fogyasztók gyógyításában. A Gyermek- és Ifjúságvédelmi Csoport egyik munkatársa a Békéscsabai Városi Kábítószer Egyeztető Fórum ülésein, rendezvényein aktívan közreműködik. A fórum által szervezett rendezvényeken próbálják megelőzni a fiatalok körében a káros szenvedélyek elterjedését. Az év során több nagy városi rendezvényen sikerült az érintett korosztályt megszólítani. A kábítószer- és dohányzásellenes interaktív kiállítások elérték céljukat, érezhetően javult a helyzet a városban. A drogfogyasztás és terjesztés megelőzése érdekében rendszeres kapcsolatot tartunk a városi rendőrkapitányság referenseivel. Munkánk során felmerülő drog és szenvedélybetegségben szenvedőket az illetékes szervekhez irányítjuk, ahol szakszerű ellátást kapnak. Városunkban a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők száma évben az alábbiak szerint alakult: A gyermekkorúak körében történt elkövetések száma: - gyermekkorú e1követő «14): 19 - szabálysértés: 26 A fiatalkorúak körében történt elkövetések száma: - fiatalkorú (14-17): - szabálysértés: Jellemző problémák és azok gyakorisága a gyermekkorúak és fiatalkorúak körében: Egyre inkább jellemző, hogy azon családok körében, ahol a szülők életvitele, életmódja "kifogásolható, problémás" megfigyelhető a gyermekek agresszivitása, mely az utóbbi időben a pedagógusok felé irányuló, iskolában elkövetett rongálásban mutatkozik. A vizsgált esetek nagy számát a bolti lopások (nagyáruház, bevásárlóközpont) teszik ki, majd a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, valamint a motiválatlan, erőszakos jellegű garázda cselekmények elkövetése a jellemző. Megfigye1hető, hogyafiatalkorúak körében nő az alkohol befolyása alatt történő bűnelkövetés. A szabálysértéseknél

14 14 elenyésző az alkoholos befolyásoltság. A szabálysértéseket főleg szabadidős tevékenység során, közúti közlekedésben (pld, engedély nélküli vezetés) követik el. A családon belüli erőszak, bántalmazás előfordulása: A Robotzsaru 2000 ügyviteli rendszer adatbázisa alapján 47 büntetőügyben folyt büntetőeljárás családon belüli erőszak elkövetése miatt, amely az elrendelt nyomozások (2659) számának 1,76 %-a. A vizsgált bűncselekmények vonatkozásában tipikus bünelkövetési mód a testi sértés (Btk ), melyeket családi veszekedés során követtek el. Az elkövetői oldalt vizsgálva kimutatható, hogy általában ittas állapotban előzetes szóváltást követően férfiak követik el női sértettek sérelmére ezen büncselekményeket. A családi konfliktus általában akut problémák miatt jut el a bántalmazásig, rendszerint a közös lakás helyiségében. Kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatos adatok: A vizsgált időszakban, 82 esetben indult büntetőeljárás a kábítószerrel kapcsolatos büncselekmények (Btk /A. ) elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Ezen belül a fiatalkorú elkövetők száma 19 fő (5 nő, 14 férfi), amely 23,1%-a az e bűncselekmények miatt eljárás alá vontaknak. Bűnmegclőzésbcn, prevenciós munkában szerzett tapasztalatok: A személy- és tárgykörözésről szóló 200 l. évi XVIII. törvénnyel összhangban, kiskorú eltűnése esetén a körözési előadó minden egyes estben vizsgálja az eltűnést (szökést) kiváltó közvetlen és közvetett okokat. Közvetlenül a család, a szülői magatartás kedvezőtlen hatása nem mutatható ki, látenciában marad a családon belüli erőszak. A vizsgált időszakban az összes 50 fő eltűnéséből 24 fő fiatalkorú, 3 fő gyermekkorú eltűnése vált ismertté. Az eltűnések 96%-ban felderültek, az eltűntek tartózkodási helye megállítást nyert, a szükséges intézkedések megtörténtek. A bűnmegelőzési munka a családon belüli erőszak megelőzésére irányuló primer prevenciós tevékenysége széles körű propagandamunkával (pid. plakátok kihelyezése közforgalmú helyeken) történő felvilágosításban és a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival történő folyamatos kapcsolattartásban nyilvánul meg. A D.A.D.A, valamint a középiskolásokat megcélzó ELLEN-SZER Program keretében tájékoztató előadások folynak, melyeknek szerves részét képezi a családon belüli erőszak témája is. 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés megvalósításának területei különös tekintettel a gyerrnekvédelemre: Együttműködési megállapodás alapján Béthel Alapítvány mentálisan sérült és krízis helyzetben lévő fiatalok nappali ellátásának végzése

15 15 MI-ÉRTüNK Prevenciós és Segítő Egyesület drogprevenciós tevékenység végzése Önkormányzat anyagi és ingatlan biztosításával segíti a civil szervezeteket. Egyensúly Szabadidő Klub gyógyult és kezelés alatt álló szenvedélybetegek társadalmi beilleszkedésének segítése. Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete mozgásukban akadályozott emberek társadalmi integrációja, oktatása, rehabilitációja, AUT-PONT Alapítvány autista gyermekek napkőzbeni ellátása, állapotuk javítása. Kérem a T. Közgyűlést, hogy a fentiek szerinti, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról szóló beszámolót szíveskedjék elfogadni. H a t á r o z a t i j a vas I a t: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi Celadatok évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dr. Benedek Mária jegyző Határidő: május hó 31. Békéscsaba, május 25.

16

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szenl István fér 7. lk/. sz.: XVJ.l39J ZI2009. ElólIdó: Dr. Csereillé Árgyelán Ali/W Csi:már M6nika Dr. Gyaraki Ferenc Mell.: Hiv. sz: 6 Postacím:

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010.

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Körjegyzőség Melléklet a 48/2011.(VIII.17.) Kt. sz. határozathoz Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 3152 Nemti, Kossuth út 28. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Tisztelt

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeli ellátások biztosítása

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeli ellátások biztosítása JEGYZŐI GYÁMHATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), valamint a végrehajtására kiadott 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Előterjesztés a 2013 május 23-ai Képviselő-testületi ülésre Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

I.rész A rendelet célja, hatálya

I.rész A rendelet célja, hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 1.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról Módosítások: - 26/2013. (XII.19.) ökr. - 11/2014. (XII.29.) ökr. - 5/2015.

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Ecsegfalva település gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S Ecsegfalva település gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Ecsegfalva település gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelet Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv. 96.. (6)

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez Az igényelt lakás jellege: szociális, átmeneti, garzon, szolgálati Kérelem jellege: új kérelem meghosszabbítás Kérelmező adatai: Név: Leánykori név:... Szül.hely,

Részletesebben

2012. május 30-i rendes testületi ülésre

2012. május 30-i rendes testületi ülésre E lőterjesztés 2012. május 30-i rendes testületi ülésre Tárgy: Beszámoló a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző Előadó: Várallyayné

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben