Szenvedély?!- Betegség?! II. rész. Szenvedélybetegség és a család

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szenvedély?!- Betegség?! II. rész. Szenvedélybetegség és a család"

Átírás

1 Szenvedély?!- Betegség?! II. rész Szenvedélybetegség és a család Ebben a rövid ismertetıben bemutatjuk Neked/Önnek: - azokat a kockázati tényezıket, amelyek a családban vannak jelen és hatnak a szerhasználat, függıség kialakulására - bemutatjuk azoknak a családoknak a jellemzıit, ahol az egyik, vagy több családtag függı - elmondjuk, hogyan hat a függı családtag a család mőködésére

2 Péter jól menı vállalkozó, a szerencsejáték rabja. 40 éves, ha meglátott egy casinót, azonnal eljátszotta az összes pénzét, amihez csak hozzá tudott jutni. Teljesen kilátástalannak látja az életét, gyakran úgy érzi szívesen meghalna. Tamás 32 éves két gyermekes apuka. 6 éve rendszeresen fogyaszt alkoholt. A fizetését rendszeresen elissza. Elmondása szerint, amikor részeg akkor agresszív, kiabál, elıfordul az is, hogy bántalmazza a családját. A felesége teljesen tönkrement idegileg, már a válást fontolgatja. Zita 17 éves. Édesanyjával él. A szülei elváltak. Nagyon kötıdik az édesapjához, de ı nem foglalkozik már vele. Új családja van. Az édesanyja barátja rendszeresen iszik és olyankor bántja ıket. Zita nagyon magányos, fıleg haverjai vannak, akik rendszeresen gyógyszerre isznak, vagy füves cigit használnak amikor együtt töltik az idıt. Zita tudja, hogy nem jó amit csinál, de szeretné jól érezni magát ı is a többiekkel. Ilyenkor éjszakára sem megy haza és iskolába sem jár. Amikor józan tudja, hogy nem így akar élni. És még lehetne folytatni a családi történetek sorát Magyarországon ma kb. nyolcszázezer és egymillió közöttire becsüli azoknak a számát akik alkohol-problémával küzdenek és ha ehhez hozzávesszük azokat, akik családtagként, rokonként, barátként élik át az alkoholizmust, akkor nagyon nagy számot kapunk. Az illegális drogokkal visszaélık számát kb. százhetvenezer fıre becsülik, közülük kb. ötvenezer fı a drogfüggı. A felsorolásban még nem is említettem a gyógyszerfüggıséget, a játékgép és az Internetfüggıséget. Elmondható tehát, hogy a társadalom jelentıs része közvetlenül, vagy közvetetten, de érintett a problémában.

3 A szenvedélybetegségek gyakran a megbomlott egyéni és családi egyensúly tüneteként jelentkeznek. A család meghatározó volta megkérdıjelezhetetlen a szenvedélybetegségek kialakulásában. Mi a deviancia? Deviánsviselkedésnek azokat a viselkedéseket nevezzük, amelyek eltérnek az adott társadalomban elfogadott normáktól. Ilyenek a bőnözés, az öngyilkosság, az alkoholizmus és a kábítószer - fogyasztás és más mentális betegségek. A családban kezdıdik minden, a szerhasználat is. A drogfogyasztók családi hátterével kapcsolatos vizsgálatok a következıket írják le: 1. Serdülı drogosok családja felbomlott: egyik vagy másik szülı meghalt, eltávozott a családból vagy a szülık elváltak, külön éltek. E tapasztalatok kiegészíthetık még további megfigyelésekkel, amikor a megfigyelt drogosok csak kevesebb, mint fele élt 15 éves koráig mindkét szülıjével. 2. Más vizsgálatok a szülık személyiségére, nevelési gyakorlatára irányultak. A túlgondoskodó szülı bizonyult az egyik jellegzetes típusnak, a másiknak pedig a kevéssé domináló. A harmadik tényezı a szülıi túlzott dominancia volt. 3. A család nevelési miliıjével kapcsolatban a szerzık többsége a szülıi elhanyagolást, elutasítást hangsúlyozták. Az eredmény a gyerekek bizonytalanság érzése, illetve a szülıi modellek hiánya. A drogfogyasztás és a család szoros összefüggéseket mutat a vizsgálatok alapján. Ennek oka, hogy a felnövekvı gyermekek személyiségfejlıdésének és viselkedésének egyik legmeghatározóbb alakítója ez a kiscsoport. A család egészséges mőködése nemcsak a családtagok lelki mőködésétıl függ, hanem a családot övezı társadalmi környezettıl is. Röviden összefoglalva egy család mőködését akkor tekinthetjük egészségesnek, ha az értékrendje világos, és

4 valamennyi családtag fejlıdését elısegíti azáltal, hogy az életben adódó természetes és váratlan változásokra képes úgy reagálni, hogy a rendszer stabil marad. A következı táblázat az egészséges család és a deviáns fiatalok családjára vonatkozó jellemzıket foglalja össze: Az egészséges család jellemzıi A nem egészséges család jellemzıi közül néhány: A családban világos értékek vannak, és ezek szerint próbálnak élni (érték: munka, tanulás) Minden változás lassan, körültekintıen zajlik, így nem alakul ki káosz A streszt megfelelıen kezelik, nincs bőnbak képzés. Kimutatják az érzéseiket, lehet azokról beszélni A felelısség megosztott, mindenkinek megvan a maga feladata Megtanulják egymást tisztelni. Mindenkinek fontos a véleménye, egyértelmő a kommunikáció, nincs szükség közvetítıre. Támogatják egymást érzelmileg, kiállnak egymásért Vannak családi szokások, rituálék (ünneplés, ajándékozás, évfordulók, stb.) Nem tudják, hogy rossz érzéseiket hogyan oldják meg. Nem ıszinték magukkal és másokkal Jelszavuk: nem érzünk, nem beszélünk, nem bízunk A családban a határok vagy merevek, vagy egybe olvadnak A családi szerepek felcserélıdhetnek (pl. gyerek gondoskodik a szülırıl, az anya a családfı, stb.) Sok energia megy el a külsı látszat fenntartására, belül pedig győlik a harag, a szégyenérzet, a rejtegetni való Ahogy nı a titkolódzás, úgy csökken egymás segítése, 1. Dr. Rácz József és munkatársai: A drogkérdésrıl ıszintén (2000), B + V Lap és Könyvkiadó Kft. Természetesen számos körülmény kapcsolódik a családi mőködési zavarhoz, melyek együttesen vezethetnek a drogfogyasztás kialakulásához. Az azonban mind a

5 nemzetközi, mind a hazai vizsgálatok alapján bizonyos, hogy a család mőködése szinte mindig diszfunkcionális, amikor kényszeres droghasználat alakul ki. Nyilvánvaló az is, hogy az ilyen családokban nem jelenik meg markánsan egy világos értékrend, hanem sokkal inkább a pillanatnyi érzések uralják a mőködést. A tisztázatlan viszonyok, az alá-fölérendeltség helyzetek kedveznek a függıségek kialakulásának A drogos családok jellemzıi A fiatalok drogozásával kapcsolatban nagyon sok kutatást végeztek. A kutatások ellenére nem lehet biztosan megmondani, hogy valaki miért kezd drogozni, miért folytatja, és miért lesz függı. Ma a drogozás kialakulásában a fiatalok, illetve a serdülık között két nagy csoportot különítenek el: 1. Újdonság- vagy élménykeresık, akik a kellemes élményekért, az eufóriáért használják a drogokat, vagy azért, hogy társaik elfogadják, befogadják ıket. 2. Öngyógyító csoport: ezen serdülık súlyos problémákkal küszködnek mindennapi életükben vagy pedig állandó hangulati zavaraik vannak. Sokszor depressziósak vagy más lelki betegségekben szenvednek. İk rosszhangulatukat próbálják oldani. Ez az öngyógyítás. A hosszabb droghasználat ezeket a problémákat nem hogy nem csökkenti, hanem még fokozza is. A depresszió súlyosabbá válik, a mindennapi problémák egyre nehezebben lesznek megoldhatók és más egészségügyi problémák is fellépnek. Ezen csoportba tartozók nagyobb valószínőséggel válnak drogfüggıkké, mint az elızı csoport tagjai. A drogfogyasztás mögött pedig gyakran a családi hatások bújnak meg. Az elızıekben az egészségesen és nem egészségesen mőködı családokkal kapcsolatos vizsgálatokat és jellemzıket győjtöttem össze. Most néhány olyan jellemzıt szeretnék ismertetni, amelyek a legjellemzıbb ismérvei a drogproblémával küzdı családnak. Ezek a következık: 1. A családon belüli merev-idejétmúlt érintkezési formák:

6 Ezt a jellemzıt igen jól magyarázza a következı példa. Egy felnıtt férfit édesapja minden reggel túrós batyuval kínál, mert "az finom", miközben az illetı férfi elmúlt 30 éves, négy évet töltött börtönben és problémás droghasználó. Az ilyen és ehhez hasonló viselkedési minták hátráltatják a fejlıdést, egy korábbi élethelyzetben megfeleltek, de a jelenben már mindenképpen idejét múltak. 2. Állandóan minısítik egymást a család tagjai: A címkézés aláássa a címkézett önbizalmát. Valamiért úgy érzik a szülık, hogy folyamatosan mérlegelni kell a gyerek viselkedését, amit aztán minısítenek, és ezek a minısítések többnyire negatívak. 3. Örömtelenség: Hiányzik az öröm a család életébıl. Szinte semminek nem örülnek közösen. Az ilyen családok gyerekeinél eleve nem alakultak ki gyerekkorban az örömszerzés családilag jóváhagyott formái, ezért a gyerek a maga módján próbálja megszerezni az örömöt. Másik hiba, az ún. megvásárolt öröm és annak következményei. 4. Szenvedélyszerő viselkedés több generáción át Megfigyelhetı, hogy a szenvedélybetegségekkel küzdı családok nagy többségében több generáción át visszavezethetı valamifajta szenvedélyszerő viselkedés. Például a család férfi ágán szinte valamennyi férfi alkoholizált kisebb-nagyobb mértékben, vagy valamilyen hazárdjátékot őzött. 5. A konfliktusok nyersebb formában jelennek meg: Ilyenek például a durva szóhasználat, tettlegesség, vagy az hogy gátlástalanul kibeszélik másoknak a konfliktusokat. Ezek a viselkedésformák társadalmi hovatartozástól függetlenül, minden szenvedélybeteg családnál megfigyelhetık. Olyan helyzetek alakulnak, melyben a korábban elsajátított kultúra mintha lehullana a drogos családokról. Éppen ezért nagyon fontos a felépülési szakaszban az, hogy a családot megtanítsa a szakember újra azokra az érintkezési formákra, amelyet elveszítettek a droggal folytatott küzdelmük során, vagy esetleg nem is rendelkeztek ezzel. 6. Az anyák nevelési stratégiája a csecsemıkori állapotot tartja fenn: Valószínő, hogy az ezzel kapcsolatos viselkedésre az anyának van szüksége, amellyel megakadályozza a fiatal valódi felnıtté érését. Az egyén ilyenkor ezt a viselkedési módot tanulja meg, és késıbb ezt várja el más felnıttektıl is. Jellemzı például az

7 ilyen anyákra, hogy mindent hajlandóak gyermekük helyett elintézni és teljes mértékben kiszolgálni a fiatalt. Ezt a nevelési formát szimbiotikusnak nevezzük. Fontos megjegyezni, hogy ez nem egyszerően csak nevelési forma, hanem nagyon fontos oka a drogfogyasztó magatartás kialakulásának is. A gyerek iránti erıs kötıdésnek természetesen sok oka lehet, nem szabad csak az anya számlájára írni ezt a viselkedésmódot. A megfigyelések azt bizonyítják, hogy az ilyen anyák többnyire egyedül nevelik gyermeküket, de az is gyakori, hogy csak szimbolikusan vannak egyedül, valójában van férjük. A férfiak bármilyen formában (fizikailag vagy érzelmileg, vagy mindkét módon) történı mellızése a fiatalok életébıl nagyban megnöveli a drogfogyasztás valószínőségét A droghasználat kialakulásában jelentıs szerepet játszó családi elızmények Meg kell jegyezni, hogy a családok életében folyamatosan alakulnak ki olyan helyzetek, amelyekrıl csak késıbb derül ki, hogy droghasználathoz, vagy egyéb zavarhoz vezetnek. Új jelenségek például a nem tervezett impulzív vásárlás, vagy az Internetfüggıség is. A továbbiakban olyan életeseményeket szeretnék bemutatni, amely a szakkönyvi leírások szerint a legmeghatározóbbak lehetnek a droghasználat kialakulásában. Ezek a következık: 1. A szülık alkohol-, illetve droghasználata, és azzal kapcsolatos attitődje. Egyes felmérések szerint a droghasználók családjában gyakrabban mutatható ki a többgenerációs addiktív viselkedés, mint más családokban. (Erre már az elızıekben utaltam, ezért ezt itt még egyszer nem részletezem.) 2. A szülık érzelmi életének zavara A droghasználók vizsgálata során gyakran lehet találkozni olyan kapcsolati zavarral, melynek kialakulása a koragyerekkori anya-gyermek kapcsolat idején alakult ki. Ezt a szakirodalom az elég jó anyai magatartás hiányával magyarázza. Ez azt jelenti, hogy nem szükséges tökéletes anyának lenni, hanem elegendı a gyermek folyamatosan változó szükségleteit kielégíteni, mert a személyiségfejlıdését ez segíti

8 elı. Ha ez a magatartás hiányzik az anya részérıl, akkor a háttérben az ı személyiség zavara, vagy traumatizáltsága van. Ilyen traumák lehetnek: szexuális bántalmazás, háborús trauma, valamelyik szülı korai elvesztése, állami gondozottként nıtt fel. Elıfordul azonban az is, hogy az anya nem elég jó magatartása abban nyilvánul meg, hogy túlgondoskodó, túlvédelmezı. Leggyakoribb a gyermeket egyedül nevelı anya túlzott érzelmi kötıdése. Mindkét negatív magatartásforma hatását csak tovább súlyosbítja az apák tényleges, vagy szimbolikus hiánya. A szülıi magatartászavarokhoz hozzáadódnak a társadalmi hatások is, amelyek sok esetben felerısítik a meglevı zavarokat. 3. Családi traumák - A szeretet személy elvesztése: drogos családoknál gyakori a korai vagy váratlan halálozás. A gyászmunka azonban sokszor elmarad. - Válás: A válás is a családi életciklusok egyik variációjának számít. Négy fázisról beszél az irodalom. Az elhatárolódás, a megtervezés, a különválás és a válás fázisáról. Ha ezek a fázisok elmaradnak, elhúzódnak, vagy összemosódnak és a feladatok részben, vagy tlejesen megoldatlanok maradnak, akkor ez súlyos traumát okozhat a gyerekeknek. - A szülı hosszadalmas súlyos betegsége. - A szülı tartós hiánya: részben a betegség miatt, részben más okból tartósan távol lévı szülı szorongásos állapotot idéz elı, amely bevésıdve a gyerek lelki mőködésmódjaiba, késıbb felnıtt korban komoly zavarokat okozhat. A kutatások azt mutatják, hogy ez a sérülés, késıbb gátolni fogja az egyént abban, hogy a külvilág felé mozduljon a családból, merje elengedni magát a szülıktıl. Így konfliktus alakul ki benne, hiszen fejlıdési ritmusa azt diktálná, hogy elszakadjon az otthontól. Ennek a feszültségnek a feloldására kezd el drogot használni. 4. A család élettörténetébe tartozó traumák (börtön, kitelepítés, stb.) A család története minden tagját érdekli, foglalkoztatja. Ezek általában olyan viselkedésekrıl, legendákról szólnak, amelyek identitásformálóak lehetnek egy serdülı életében. Elıfordul azonban az is, hogy a történetek fájdalmasak, nem vagy

9 csak nehezen megoszthatók, ezért titokká válnak, ha el is mesélik ıket akkor sem lesz jobb a helyzet, mert a serdülı lélektanilag megoldhatatlan konfliktusba kerül. 5. Családszerkezeti sajátosságok - Egyszülıs család: ez a családforma, családi helyzet gyakori a droghasználók esetében. A leggyakoribb egyszülıs élethelyzet, hogy az anya maradt egyedül a gyerekekkel, az apa meghalt, vagy elvált és új családot alapított, vagy egyedül maradt. - Több generáció együtt élése: ebben az esetben a kockázati tényezık abból fakadnak, hogy a nagyszülık leggyakrabban a nagymamák átnyúlnak a szülık feje felett, s ezzel akadályozzák meg a drogfogyasztás feladását. - Megsokszorozódott család: egyre gyakoribb az olyan családszerkezet, ahol az elvált szülık új házasságban élnek. A droghasználók általában ütközıként jelennek meg a szülı és az új partner között. Más esetben viszont a túlzott engedékenység vezet a droghasználathoz. A felsorolásból csupán a legjellemzıbb vonásokat ragadtam ki a teljesség igénye nélkül. A felsoroltak azonban jól mutatják a legjellemzıbb helyzeteket. Ahol szenvedélybeteg van, ott a család is beteg A betegség lefolyása a családokban is felismerhetı szakaszokra tagolódik. Hét szakasz ismerhetünk fel: - a család miként a függıségben lévı maga, tagadja a baj létezését. - A baj nyilvánvaló, a család megpróbál úrrá lenni a helyzeten. Megbeszéli a dolgot az alkoholistával és megígérteti vele, hogy többet nem iszik. - A család összeomlik. A családfı iszákosságát már nem lehet eltitkolni. A család elszigetelıdik, szégyenkezik, tehetetlenséget él meg. - A család megpróbál talpra állni. Az asszony átveszi a vezetést. A férjet gyerekként kezelik. A beteg szerepvesztetté válik.

10 - Erıfeszítés, hogy a bajtól megszabaduljanak válás lehetısége. A beteg tudja, hogy a fenyegetızés nem komoly. A beteg esetleg elvonókúra megy, ennek kimenetele kétes. - A család újraszervezıdik, amibıl a beteget kizárják új lakás, új kapcsolat, anyagi függetlenség - A beteg meggyógyul, a családnak át kell állnia a megváltozott helyzetre Hogyan fogadja el a gyógyult korábbi szerepét és jogait. A betegség gyógyítása: - gyógyíthatatlan sokéves absztinencia után is vissza lehet esni - gyógyítható absztinencia érhetı el és az életre való képesség megújul Komplex folyamat: 1. betegségtudat kialakítása 2. Szomatikus kezelés orvosi méregtelenítés 3. Pszichoterápia feladata a személyiség folyamatos erısítése és ezáltal a pszichikai függıség megszőntetése. Ehhez a betegnek olyan hatalmas lelki energia mobilizálására van szüksége amire egymagában képtelen. Világszerte ezért az alkoholisták csoportterápiás kezelése alakult ki, felfedezve hogy a csoportban megsokszorozódhatnak az erık 4. szocioterápia feladata, hogy segítse a beteget a szociális krízisek megoldásában 5. munkaterápia 6. utókezelés

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1851-06/2 A

Részletesebben

Családi és iskolai szocializáció eltérı vonásai a roma gyermekek életében

Családi és iskolai szocializáció eltérı vonásai a roma gyermekek életében Ezek a gyermekek még csak nem is képzelhetik el magukat bárminek az életben. S ebben fantáziájuknak nem a képességeik szabnak határt. /Mester Zsuzsa / Családi és iskolai szocializáció eltérı vonásai a

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

Mentálhigiéné. Szitó Imre - 2004. internetes kézirat

Mentálhigiéné. Szitó Imre - 2004. internetes kézirat Mentálhigiéné Szitó Imre - 2004. internetes kézirat A mentálhigiéné kifejezés az angolszász szakirodalomban legkorábban 1843-ban lelhetı fel. Az 1900-as évek elején e szóhasználat arra utalt, hogy bánjanak

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2012 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék A doktori iskola vezetıje: DR. UDOVECZ

Részletesebben

GILLES DE LA TOURETTE SZINDRÓMA ÚTMUTATÓ TANÁROKNAK. A Német Tourette Társaság (TGD) kiadványa (1997)

GILLES DE LA TOURETTE SZINDRÓMA ÚTMUTATÓ TANÁROKNAK. A Német Tourette Társaság (TGD) kiadványa (1997) GILLES DE LA TOURETTE SZINDRÓMA ÚTMUTATÓ TANÁROKNAK A Német Tourette Társaság (TGD) kiadványa (1997) A 2002-es kiadás pdf formátumban és az Interneten is elérhetı a www.tourette.de honlapon (németül).

Részletesebben

Melody Beattie: Társfüggő az a személy, aki engedi, hogy hasson rá egy másik ember viselkedése, s aki rögeszmésen uralni kívánja ezt a valakit.

Melody Beattie: Társfüggő az a személy, aki engedi, hogy hasson rá egy másik ember viselkedése, s aki rögeszmésen uralni kívánja ezt a valakit. Békési Tímea: a társfüggőségről az érintett szemszögéből Előadás Székesfehérvár, 2008.12.11. Téma: Társfüggőség Kezdő gondolat: A XVI. Kerületi KEF szervezte konferencia témafelvetésében olvasható: Magyarországon

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 VÉGLEGES A6-0249/2006 18.7.2006 JELENTÉS a népesség mentális egészségének javításáról. Az Európai Unió mentális egészségügyi stratégiája felé (2006/2058(INI))

Részletesebben

Mesterséges mennyországok?

Mesterséges mennyországok? Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet Mesterséges mennyországok? A kábítószer-fogyasztás összefüggései az életcélokkal, a spiritualitással és a vallásossággal Készítette: Mészáros

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése Készítette: Minyin Gabriella Témavezetı: Szabó Laura 2010. Tartalomjegyzék Bevezetı..

Részletesebben

Hároméves kor alatt mindenképpen megsínyli? Interjús kutatás kisgyermekes anyák körében

Hároméves kor alatt mindenképpen megsínyli? Interjús kutatás kisgyermekes anyák körében Szerepváltozások 2011 Hároméves kor alatt mindenképpen megsínyli? Interjús kutatás kisgyermekes anyák körében Blaskó Zsuzsa 1. Bevezetı Jól ismert tény, hogy a magyar lakosság nemi szerepfelfogása meglehetısen

Részletesebben

Kollégisták mentálhigiénés gondozása

Kollégisták mentálhigiénés gondozása Kollégisták mentálhigiénés gondozása A mentálhigiénés feladatkörök, lehetıségek és szerepek kollégiumonként rendkívül változatos képet mutatnak. A gyakorlati munka továbbfejlesztésének szempontjából a

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

SZABÓ ERIKA BŐNMEGELİZÉS ÉS ÁLDOZATVÉDELEM A RENDİRSÉGI PSZICHOLÓGUS SZEMÉVEL

SZABÓ ERIKA BŐNMEGELİZÉS ÉS ÁLDOZATVÉDELEM A RENDİRSÉGI PSZICHOLÓGUS SZEMÉVEL SZABÓ ERIKA BŐNMEGELİZÉS ÉS ÁLDOZATVÉDELEM A RENDİRSÉGI PSZICHOLÓGUS SZEMÉVEL A bőnmegelızés és az áldozatvédelem napjainkban egyaránt elıtérben lévı fogalmak. Mind a kormány, mind a különbözı bőnüldözı

Részletesebben

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS Oktatási segédanyag A Gyermekbántalmazás, megelőzés, kezelés c. fakultációhoz Készítette: Babity Mária Lektorálta: Dr. révész György 2005 Az Európai Szociális

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 2 2 Tranzakció-analízis... 3 2.1 Tranzakciók... 3 3 Önkép önértékelés - önbizalom... 5 4 Külsı belsı kontrollhit... 5 5 A legfontosabb lépések és kérdések...10

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére!

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! 1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! P. Imréné, Éva 68 éves. Férje két évvel ezelőtti halála óta egyedül él egy 1200 fős kisfaluban. Egy lánya

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

Szokolai Katalin MENTÁLHIGIÉNÉ AZ IDŐS BETEGEK KÖRÉBEN

Szokolai Katalin MENTÁLHIGIÉNÉ AZ IDŐS BETEGEK KÖRÉBEN Szokolai Katalin MENTÁLHIGIÉNÉ AZ IDŐS BETEGEK KÖRÉBEN A kórházban ápolt időskorúak mentálhigiénés gondozása az élet értelméről való időskori vélekedések tükrében Szakdolgozat Szociális munkás szak Levelező

Részletesebben

Narkománok gondozása és gyógykezelése

Narkománok gondozása és gyógykezelése Narkománok gondozása és gyógykezelése Készítette: Halasi Anita 2005. Minden jog fenntartva a szerzőnek és a Rubeus Egyesületnek! Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Bevezető.....2 2. Drogpolitika......

Részletesebben

Ami az egyénben a legigazibb, ami őt leginkább önmagává teszi, az nem egyéb, mint saját lehetősége (Paul Valéry)

Ami az egyénben a legigazibb, ami őt leginkább önmagává teszi, az nem egyéb, mint saját lehetősége (Paul Valéry) Marosfői Levente: Állatorvosként mentálhigiénés segítő (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet.

Részletesebben

A depresszióról mindenkinek

A depresszióról mindenkinek A depresszióról mindenkinek Tartalom... a depresszió nem a lélek megsemmisülése; férfiak és nôk számtalan sokan tanusíthatják egyetlen megváltó kegyelmét: hogy legyôzhetô. Azoknak, akik bejárták a depresszió

Részletesebben

Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN A boldogság nem állapot, hanem aktivitás. (Arisztotelész) Az életminıség fogalma és jelentısége a modern társadalmak központi célkitőzéseként

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen Schola Europa Akadémia Szakközépiskola a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel együttmőködésben Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen A dolgozatot készítette Kaszás Lilla Ifjúságsegítı

Részletesebben

Káros szenvedélyek megelőzése TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐK RÉSZÉRE

Káros szenvedélyek megelőzése TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐK RÉSZÉRE A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója Készült a TÁMOP -6.1.2./A-09/1-KMR-2010-0303 EgészségVár pályázat támogatásával Káros szenvedélyek megelőzése TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐK RÉSZÉRE Mottó: Minden szenvedély

Részletesebben

A lelkigondozás elmélete és gyakorlata HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A LELKIGONDOZÁS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA

A lelkigondozás elmélete és gyakorlata HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A LELKIGONDOZÁS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA A LELKIGONDOZÁS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA 1 Készült a Humánerıforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával, a jelő projekt keretében. Sávai János 2 نيملعلا بر هلل دمحلا Барои бародарам ва рафикам Анвар.

Részletesebben