2011. március 31. napján tartandó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. március 31. napján tartandó"

Átírás

1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 758/2011. Sorszám: 4. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 31. napján tartandó ü l é s é r e Tárgy: A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2009.(III.30.) rendelet módosítása Előterjesztést készítette: Velner János irodavezető Előadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyző Látta: Mészáros Miklós polgármester Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Humánpolitikai Bizottság Melléklet:

2 Ügyiratszám: 758/2011. Tárgy: A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2009. (III.30.) rendelet módosítása A rendelet elfogadásához a képviselő-testület minősített többségének szavazata szükséges. 2 Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! A szociális ellátásról szóló évi III. törvény január 1-jén hatályba lépett módosítása szükségessé teszi a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2009. (III.30.) rendelet módosítását, emellett a rendelet egyes rendelkezéseivel szemben a Somogy Megyei Kormányhivatal ügyintézője telefonon észrevételt is tett. Részletes indokolás a Rendelet 3. -ához: A bizottság nevének átváltoztatása korábban nem történt meg. 11/A. -ához: A szociális ellátásról szóló évi III. törvény 35. (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület a bérpótló juttatásban részesülők számára a lakókörnyezetük rendezett állapotának fenntartását rendeletében a juttatás feltételeként előírja. 12. egészéhez: A megváltozott törvényi szabályozás miatt e szabályozását újra kell alkotni a törvényi keretek között. A (2) bekezdésben leírt feltételek módosíthatók, de mérlegelni kell, hogy ez mennyiben szolgálja az elérni kívánt célt. 12. (2) bekezdés b) pontjához: Foglalkoztatásuk problémás lehet, mert önálló munkavégzésre nem mindenki alkalmas, a kijelölt foglalkoztató pedig nem rendelkezik a munkavégzés állandó felügyelete ellátására megfelelő személyzettel. Emiatt ez a feltétel puhítható, de így ellentétbe kerül a törvény koncepciójával, amely szerint elsősorban munkát kell biztosítani segély helyett. Amennyiben ezek a személyek munkavégzésre kötelezettek lesznek, de a munkavégzésben nem vesznek részt egy évben legalább 30 napon át, a következő évben bérpótló juttatásra nem lesznek jogosultak, így lényegében ellátatlanul maradnak (átmeneti segélyért jelentkezhetnek). 12. (2) bekezdés d) pontjához: A hozzátartozók körének ilyen mértékű tágítása szinte parttalanná tenné azt a kört, akinek ápolása okán mentesülne a munkavégzési kötelezettség alól, és rendszeres szociális segélyt kapna az érintett. 15. (1) bekezdés hatályon kívül helyezéséhez: A törvény új szabályozása tételesen rendelkezik a szankcióról, azt megismételni nem lehet ához: A Somogy Megyei Kormányhivatal ügyintézője telefonon jelezte, hogy a helyi lakásfenntartási támogatás szabályozása törvényi kötelem, ezért a rendelet 16. -át az erre vonatkozó szabályozással ki kell egészíteni. A javasolt szabályozása a törvényi minimumot tartalmazza. 16. (4) és 18. (7) bekezdéséhez: Eldöntendő kérdés, hogy a hatáskört a képviselő-testület közvetlenül gyakorolja, vagy azt átruházza a polgármesterre, vagy valamely bizottságra. A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés végett a hatáskört a jelenlegi szabállyal azonos módon javaslom a polgármesterre ruházni ához: A Somogy Megyei Kormányhivatal ügyintézője telefonon jelezte, hogy a helyi lakásfenntartási támogatás szabályozása törvényi kötelem. A javasolt szabályozása a törvényi minimumot tartalmazza. A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem benyújtási idejét úgy kell meghatározni, hogy a kérelem legalább évente 2-szer benyújtható legyen. 18. (3)-(4) bekezdéséhez: A helyi lakásfenntartási folyósításának időtartamát célszerű a fűtési szezonnal érintett hónapokra szűkíteni abban az esetben, ha a fűtési költségek nélkül az érintett nem lenne jogosult a támogatásra a hatályon kívül helyezéséhez: A 25. szerint Nem állapítható meg átmeneti segély annak a nem foglalkoztatott, illetőleg korábban rendszeres szociális segélyben részesült személynek, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát az együttműködési kötelezettség ismételt megszegése miatt szüntették meg. A rendelet ilyen irányú szigorítása a Somogy Megyei Kormányhivatal ügyintézője telefonon történt jelzése szerint törvénysértő, ezért azt javaslom hatályon kívül helyezni ához: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény 46. (1) bekezdése a temetési segély megállapítását a rendelet hatálya alá tartozó személy részére biztosítani rendeli attól függetlenül, hogy a meghalt személy lakóhelye hol volt. A rendelet ettől eltérő rendelkezését módosítani szükséges, ezt a Somogy Megyei Kormányhivatal ügyintézője telefonon jelezte.

3 3 28. (4) bekezdés a) pontja utolsó mondata szövegrészének hatályon kívül helyezéséhez: Az a) pont utolsó mondata szerint a hagyatéki vagyonra vonatkozóan a kérelmezőt az előkészítő eljárásban nyilatkoztatni kell, egyben tájékoztatni kell a szociális kölcsön kérelmezésének lehetőségéről is. A jelenlegi rendelet már nem tartalmaz szociális kölcsön ellátást, ezért az erre való utalást hatályon kívül kell helyezni. Balatonboglár, március 3. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző megbízásából: Velner János irodavezető Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010. (...) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2009. (III.30.) rendelete módosításáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2009. (III.30.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. -ának az Egészségügyi- és Szociális Bizottság szövegrésze helyébe a Humánpolitikai Bizottság kifejezés lép. 2. A Rendelet 11. -át követő Aktív korúak ellátása címet követően a Rendelet a következő alcímmel és 11/A. -sal egészül ki: A bérpótló juttatás egyéb feltételei 11/A. (1) A bérpótló juttatást kérelmező, illetve az ellátásra jogosult személy köteles a lakókörnyezete rendezettségét biztosítani. A lakókörnyezet rendezettségére vonatkozóan az Szt. 35. (2) bekezdésében foglaltak az irányadók. (2) A bérpótló juttatást kérelmező, valamint az ellátásra jogosult az (1) bekezdésben előírt kötelezettségét megszegi, ha: a) lakóház esetén az épület, lakás esetén a lakás állaga veszélyezteti az emberi életet és testi épséget; b) lakóház esetén az épület, lakás esetén a lakás környezetében jelentős mennyiségű, az általa használt annak hiányában 60 literes - hulladékgyűjtő edény űrtartalmának kétszeresét elérő mennyiségű hulladékot halmoz fel; c) lakóház esetén az épület, lakás esetén a lakás környezetében csekély mennyiségű, de emberi egészségre ártalmas veszélyes hulladékot halmoz fel; d) lakóház esetén az udvarban, kertben található tárgyak rendben tartását elmulasztja; e) lakóház esetén a kerítéssel kívül határos területen, járdán hulladékot tárol; f) lakóház esetén az ingatlan, valamint a kerítéssel kívül határos terület takarítását, e területen a növényzet külön jogszabályban meghatározott kaszálását elmulasztja; g) lakóház esetén az épület, járda hó- és jégmentesítési kötelezettségét elmulasztja; h) az ingatlanán az egészségügyi veszélyt jelentő kártevők elszaporodása meggátolását elmulasztja. (3) A lakókörnyezet rendezettségét az Alapszolgáltatási Központ ellenőrzi. (4) A kérelem benyújtója, az ellátásra jogosult az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölését tartalmazó felhívástól számított öt napon belül köteles eleget tenni az (1) bekezdésben előírt kötelezettségnek.

4 (5) Amennyiben a kérelem benyújtója, az ellátásra jogosult a felszólítás ellenére nem tesz eleget az (1) bekezdésben előírtaknak, úgy az aktív korúak ellátását meg kell szüntetni A Rendelet 12. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 12. (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyek körének meghatározására, megszüntetésére, összegére, felülvizsgálatára és a hajléktalan személyek részére történő rendszeres szociális segély megállapítására az Szt /C. -ban foglaltak irányadók. (2) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy is rendszeres szociális segélyre jogosult, a) aki három vagy több gyermeket háztartásában egyedül nevel; b) akinek orvosi szakvéleménnyel igazolt egészségkárosodása eléri a 40%-ot; c) aki orvosi szakvéleménnyel igazoltan folyamatos pszichiátriai kezelés alatt áll; d) aki a Ptk b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó körbe nem tartozó hozzátartozóját ápolja. (3) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy a segély megállapításának, folyósításának feltételeként Balatonboglár Polgármesteri Hivatalával, az illetékes munkaügyi központtal és az Alapszolgáltatási Központtal köteles együttműködni. 4. A Rendelet 16. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 16. (1) Az önkormányzat az Szt-ben és e rendeletben meghatározott jogosultaknak normatív lakásfenntartási támogatást és helyi lakásfenntartási támogatást nyújt. (2) A lakásfenntartási támogatásra jogosultak körére az Szt. 38. (1)-(2) bekezdésében, valamint 39. -ban foglaltak az irányadók. (3) Normatív lakásfenntartási támogatás esetén a lakásfenntartás elismert havi költségére, az elismert lakásnagyságra, valamint a lakásfenntartási támogatás havi összegére az Szt. 38. (3)-(8) bekezdésében foglaltak az irányadók. (4) A lakásfenntartási támogatás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja. 5. A Rendelet a 16. -t követően a következő alcímmel, és sal egészül ki: Helyi lakásfenntartási támogatás 17. (1) Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi lakásfenntartási támogatásban részesíti azt a személyt, akinek háztartásában az 1 főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 200%-át és a lakásfenntartás havi költségének a háztartás havi összjövedelméhez viszonyított aránya a jövedelem 30%-át elérő költséghányad. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az alábbi kiadások teljes költségét kell figyelembe venni: a) lakbér vagy albérleti díj b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete c) közös költség d) csatornahasználati díj e) szemétszállítás költsége f) villanyáram költsége g) vízfogyasztás díja h) gázfogyasztás díja i) tüzelőanyag költsége. (3) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 2500 Ft. (4) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet Balatonboglár Polgármesteri Hivatalánál lehet benyújtani minden év április 30-ig és november 30-ig. 18. (1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a 63/2006.(III.27.) Korm. rendeletben meghatározott nyilatkozatot, a jövedelmi és vagyoni igazolásokat, s a lakásfenntartási költségek igazolásául szolgáló számlákat, albérletben élő esetén a bérleti szerződést, pénzintézeti hi-

5 5 teltartozás esetén a kölcsönszerződést és az utolsó befizetés bizonylatát, a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolását. (2) A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó lakásfenntartási támogatás a (4) bekezdésben foglalt kivétellel a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. (3) Amennyiben a lakásfenntartás gázfogyasztás és a tüzelőanyag költsége nélkül számított havi költségének a háztartás havi összjövedelméhez viszonyított aránya eléri a jövedelem 30%-át, a támogatást határozatlan időre kell megállapítani. (4) Amennyiben a lakásfenntartás gázfogyasztás és a tüzelőanyag költsége nélkül számított havi költségének a háztartás havi összjövedelméhez viszonyított aránya nem éri el a jövedelem 30%-át, a támogatást október 1. és a következő év április 30. napja közötti időszakra, október 30. napját követően benyújtott kérelem esetén a kérelem benyújtása hónapjának első napjától április 30. napjáig terjedő időszakra kell megállapítani. (5) A jogosultság fennállását - ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik - az ellátás megállapítását követően naptári évenként egy alkalommal ismételten vizsgálni kell. (6) Megszűnik a támogatás: a) a megállapított idő elteltével, b) a támogatásra okot adó körülmények megváltozásával. (7) A lakásfenntartási támogatás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja. 6. A Rendelet 27. felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 27. A Képviselő-testület temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy [a) arra nem volt köteles, és a meghalt személy eltemettetésére köteles hozzátartozó nincs, b) a meghalt személy eltemettetésére köteles hozzátartozója volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti,] 7. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben, illetve a jogerősen el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (3) Hatályát veszti a Rendelet 15. (1) bekezdése, a Rendelet hatályon kívül helyezett 20. -át megelőző Az ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése alcím, a Rendelet 25. -a, a Rendelet 28. (4) bekezdés a) pontjának egyben tájékoztatni kell a szociális kölcsön kérelmezésének lehetőségéről is szövegrésze.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 5. Napirend a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 5. Napirend Tisztelt képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2006. (V. 26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004./IV.9./ számú rendelete az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 / 2003. (IV.22. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1..

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.. Létavértes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testülete /2013. (.) önkormányzati rendelete tervezet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Taktaszada Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben