E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület március 1-jén tartandó ülésének 3. számú A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 9/2011.(V.04.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Csikósné Juhász Erika aljegyző Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény január 1. napjától módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.). Az Szt. 25. (3) bekezdése értelmében nem a települési önkormányzat képviselő-testülete (önkormányzatunknál átruházott hatáskörben a polgármester) jogosult a lakásfenntartási támogatás megállapítására, hanem a települési önkormányzat jegyzője. Ezt a hatásköri szabályokban bekövetkezett változást az Szt. 140/L. (1) bekezdése szerint a január 1. napját követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni. A hatálybalépés napját követően kizárólag normatív lakásfenntartási támogatás nyújtására van lehetőség. Az ún. helyi lakásfenntartási támogatás, mint szociális segélyezési forma megszüntetésre került, ezért ebben a vonatkozásban a képviselő-testületnek rendeletalkotási lehetősége nem lesz és a jelenlegi szabályokat hatályon kívül kell helyezni. Az Szt. 38. (9) bekezdése értelmében a települési önkormányzat rendeletében a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható elő. A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével fel kell szólítania. Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek a felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy az így megállapított támogatást meg kell szüntetni. A fentiek értelmében a képviselő-testületnek rendeletalkotási lehetősége keletkezett. A Képviselő-testület szabadon dönti el, hogy él-e a jogszabály-alkotási lehetőségével, vagy sem. Képviselői javaslat alapján a testület a január 24-i ülésen úgy döntött, hogy a lakásfenntartási támogatás feltételeként előírja és rendeletben szabályozza a lakókörnyezet rendezettségét. Amennyiben a testület rendeletet alkot e tárgykörben, figyelemmel kell lenni arra, hogy a felhatalmazás szabályozási körén túl nem terjeszkedhet, azaz a lakókörnyezet

2 2. rendezettségének biztosítására vonatkozó feltételrendszer meghatározásakor kizárólag a törvényben taxatíve felsorolt kategóriák között szabályozhat. Nem lehet továbbá szabályozni azt a határidőt sem, amely alatt a feltételeket felhívásra a kötelezettség címzettjének teljesítenie kell, tekintettel arra, hogy ez a határidő az ellátásra hatáskörrel rendelkezőhöz kötődő eljárásjogi határidő. Amennyiben a képviselő-testület élni kíván a szabályozás lehetőségével, úgy az kizárólag a rendelet hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazhatóak. Mint ismeretes a T. Képviselő-testület előtt a szociális rendeletünkben már feltételként bevezetésre került a bérpótló juttatásra jogosult személy lakókörnyezetének rendben tartása. Javaslom a T. Képviselő-testület felé, hogy hasonló módon legyen feltételként előírva a lakókörnyezet rendben tartása a lakásfenntartási támogatást igénylőknél is. Emlékeztetőül az alábbiakban közlöm a korábban helyi rendeletünkben megállapított feltételeket. A lakókörnyezet rendben tartása érdekében a jogosult köteles a) a lakóingatlant rendeltetésszerűen használni, annak higiénikus állapotát biztosítani, b) vízöblítéses WC hiányában lakóépületenként/telkenként egy darab zárt, űrgödrös illemhelyet kialakítani, c) lakóépületenként a háztartási hulladék gyűjtésére és tárolására alkalmas, a hulladékszállítást végző szolgáltató által elfogadott egy darab hulladéktároló edényzetet tartani, és azt rendeltetésszerűen használni, d) a lakóépülethez tartozó területen (udvar, kert) a gyomnövények eltávolításáról gondoskodni, úgy, hogy a területet fedő növényzet magassága nem haladhatja meg a 15 cm-t, e) haszonállatait megfelelően kialakított helyen tartani, a tartás során keletkezett trágya, ürülék megfelelő tárolásáról gondoskodni, úgy, hogy a trágya, ürülék sem szilárd, sem folyékony állapotban az ingatlanhoz tartozó területen szabadon nem tárolható, f) a lakóingatlan kerítésével határos területet járda hiányában a kerítéstől számított 1 méteres sávot tisztántartani, szeméttől, gyomtól mentesíteni, télen síkosság mentessé tenni, g) a lakóépülethez tartozó területet (udvar, kert) rágcsálóktól, kártevőktől mentesíteni. h) A lakóépülethez tartozó területen (udvar, kert) lom, háztartási és veszélyes hulladék, építési és bontási törmelék, tüzelési melléktermék elhelyezése tilos. i) A lakóépülethez tartozó terület arra alkalmas részét (kert) művelni kell. A lakókörnyezet rendben tartását a jegyző a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központjának Családsegítő Szolgálata, Tiszalök Város közterület-felügyelője, valamint Tiszalök Város Képviselő-testületének egy tagjának bevonásával helyszíni szemle keretében ellenőrzi. Az ellenőrzést végzők a (2) bekezdésben foglalt előírások be nem tartása esetén a jegyzőnek - a rendelkezésükre álló adatok, információk feltüntetésével - jelzést tesznek. Az ellenőrzést végzők április 1. napja és augusztus 31. napja között havonta, minden hónap utolsó hetében, szeptember 1. napja és március 31. napja között negyedévente ellenőrzik a (2) bekezdésben foglaltak betartását.

3 3. A lakókörnyezet rendben tartására vonatkozó előírások az ingatlanban életvitelszerűen lakó személyekre vonatkozik, függetlenül attól, hogy az ingatlant milyen jogcímen használják (tulajdonos, haszonélvező, bérlő, lakáshasználó). A rendelet 3. (23) bekezdésének kiegészítése azért vált szükségessé, mert az eredeti bekezdés csupán a munkaviszony létesítése esetére tartalmaz szabályozást. A gyakorlatban azonban előfordul, hogy rendszeres pénzellátás (GYES, nyugdíj, stb.) megállapítása miatt kerül sor az ellátás visszafizetésének elrendelésére. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a rendelettervezetet. T i s z a l ö k, február 14. Mező József jegyző

4 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2012.(.) önkormányzati R e n d e l e t t e r v e z e t e szabályairól szóló 9/2011.(V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszalök Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (l) 10 (l) bekezdésében, a szociális igaz gatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 25. (3) bekezdés b) pontjában, 32. (l) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 38. (9) bekezdésében, valamint a 132. (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el: 1. szabályairól szóló 9/2011.(V.04.) önkormányzati rendelet 3. (23) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: E rendelkezést kell alkalmazni az ellátásban részesülő részére történő rendszeres pénzellátás megállapítása esetén is. 2. szabályairól szóló 9/2011.(V.04.) önkormányzati rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. Lakásfenntartási támogatás (1) Lakásfenntartási támogatás ellátására jogosult személy köteles a lakókörnyezetét rendben tartani. (2) A lakókörnyezet rendben tartására vonatkozó szabályokat a rendelet 3. (2)-(5) bekezdése rögzíti. Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. Ez a rendelet április 2-án hatályát veszti. 3.

5 A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása A módosítás kapcsán társadalmi, gazdasági hatással nem számolhatunk. Mivel az ún. helyi lakásfenntartási támogatás március 31-vel megszűntetésre kerül, ennek költségvetési hatásával számolhatunk. Jelenleg 8 főnek került megállapításra a helyi lakásfenntartási támogatás a törvény által szabályozott minimum, azaz Ft összegben, melyet 100 %-ban az önkormányzat fizetett. Ezen összeg megtakarításával számolhatunk. A rendelet környezeti és egészségügyi következményei A rendeletben a lakókörnyezet rendben tartása régóta elvárt szabályozás lehetőségét termeti meg, mellyel a sok helyen tapasztalt áldatlan állapot megszűnik. A szabályozás nagy mértékben javítaná városunkban az állampolgárok közérzetét. Ezen törvényes fellépés közmegelégedést szolgálna.

Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. április 26-án tartandó testületi ülésére

Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. április 26-án tartandó testületi ülésére Kisberény Község Polgármestere 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: /2011. ELŐTERJESZTÉS Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án tartandó testületi ülésére Napirend:

Részletesebben

Tájékoztató a települési önkormányzatok jegyzőinek a szociális igazgatási feladatok 2011. január 1-i változásairól, illetve iratminták közzététele

Tájékoztató a települési önkormányzatok jegyzőinek a szociális igazgatási feladatok 2011. január 1-i változásairól, illetve iratminták közzététele Tájékoztató a települési önkormányzatok jegyzőinek a szociális igazgatási feladatok 2011. január 1-i változásairól, illetve iratminták közzététele A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

2011. március 31. napján tartandó

2011. március 31. napján tartandó Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 758/2011. Sorszám: 4. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 31.

Részletesebben

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5. napirendi pont JEGYZŐJE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 31-9/2011. Tárgy: A szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. Ambrusics Tibor aljegyző Száz Attiláné osztályvezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. Ambrusics Tibor aljegyző Száz Attiláné osztályvezető ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁJUS 6-AI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint

Részletesebben

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8 /2011. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8 /2011. (IV.26.) önkormányzati rendelete Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8 /2011. (IV.26.) önkormányzati rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról Tiszalúc Nagyközség Képviselő-

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság! A 2015. február 25. napjára összehívott ülés anyagaként kiküldött előterjesztés és mellékleteit

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2011. szeptember 29-én tartandó Képviselő-testületi ülés 2. számú - A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek:

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek: Akasztó Község Képviselőtestülete 2/2012. (II.23.) Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Akasztó Község Képviselőtestülete az Alkotmány

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 1./2015./II.28./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 1./2015./II.28./ R e n d e l e t e KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: nyílt 1./2015./II.28./ R e n d e l e t e a szociális igazgatásról és ellátásokról Vatta

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére. Tárgy: A települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Tisztelt

Részletesebben

KIVONAT KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II.28) Önk. R E N D E L E T E. a szociális igazgatásról és ellátásokról

KIVONAT KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II.28) Önk. R E N D E L E T E. a szociális igazgatásról és ellátásokról KIVONAT Kács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.február 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.28) Önk. R E N D E L E T

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (továbbiakban: Képviselõ-testület)

Részletesebben

Tárgy:a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Tárgy:a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Összeállította: Dr. Szabó Attila Előterjesztette: Dr. Szabó Attila Látta: Tárgy:a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések, és hatásköri szabályok 1..

Általános rendelkezések, és hatásköri szabályok 1.. Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. Kihirdetése 2015. február 26. napján megtörtént. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom város Képviselő-testülete 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel X Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.)

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e

Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e Gétye Község Önkormányzatának - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól Gétye Község

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(III.08.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(III.08.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(III.08.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésére

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1..

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.. Létavértes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben