Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén"

Átírás

1 MELLÉKLETEK

2 1. számú melléklet Csengetési rend Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén Hétfőtől péntekig: 1. óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra

3 2. számú melléklet Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje 1. A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe. 2. A szolgáltatások használóinak körét az iskola igazgatója bővítheti. 3. A könyvtár használata ingyenes. 4. A könyvtári állomány nagyobbik hányada olvasóteremben használható, kisebbik része kölcsönözhető. 5. A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg. 6. Olvasóteremben használható a folyóiratok, szótárak vagy az 1-1 példányban található dokumentumok. 7. Nem kölcsönözhetők pl. a könyvritkaságok, régi könyvek. 8. A dokumentumok kölcsönzési időtartama: 5. nap. 9. A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a könyvtáros és az olvasó megállapodása határozza meg. 10. Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja, köteles másik példányról gondoskodni. 11. Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat. 12. A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat rendezni kell. 13. A könyvtár hetente kedden és csütörtökön tól ig időpontban tart nyitva, ebben az időben van lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem használatára. 14. Tanítási szünetben a könyvtár zárva tart. 15. A szaktanárok külön beosztás szerint a könyvtárban ügyeletet tartanak, mely alatt a tanulók könyvet kölcsönözhetnek. 3

4 3. számú melléklet Számítógéptermi rend 1. A számítógépteremben és az adatrögzítő helyiségekben a jogosultakon kívül más nem tartózkodhat. Más személyek benntartózkodását a nyilvántartó füzetbe történő beírása mellett a szaktanár engedélyezheti. 2. Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani és a kulcsokat le kell adni. A gépterem kulcsát csak a külön listán szereplő személyek kaphatják meg. A diákok csak felügyelet mellett tartózkodhat a gépteremben. A géptermi szolgáltatást csak az iskola diákja veheti igénybe. A gépterem helyiség áramtalanításáért az engedélyt kiadó szaktanár a felelős. 3. A gépteremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell megőrizni. A géptermi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért az engedélyt kiadó szaktanár a felelős. 4. A gépterembe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan TILOS! 5. A gépteremben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS! 6. A gépterem takarítását csak az arra előzőleg kioktatott személyek végezhetik. 7. A berendezések belsejébe nyúlni TILOS! Bármilyen nem a gépkezeléssel összefüggő beavatkozást csak az iskolai rendszergazda végezhetnek. 8. A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni. 9. Az elektromos hálózatba más - nem a rendszerekhez, illetve azok kiszolgálásához tartozó - berendezéseket csatlakoztatni nem lehet. 10. A gépteremben elhelyezett jelzőberendezések (tűz- és betörésjelző) műszaki állapotát folyamatosan figyelni kell az ott dolgozóknak és bármilyen rendellenességet azonnal jelenteni kell az iskolai rendszergazdának illetve az igazgatónak. 11. A számítógép javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak minden esetben ki kell elégíteni a szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, a szakszerűség, a vonatkozó érintésvédelmi szabályok és az esztétikai követelményeket. Nem végezhető olyan javítás, szerelés, átalakítás vagy bármely beavatkozás, amely nem elégíti ki a balesetvédelmi előírásokat. 12. Tilos: a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni, mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, és illetéktelenül adatokhoz hozzáférni, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert feltörni. 4

5 13. Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a szaktanárt, rendszergazdát illetve iskola igazgatóját. 14. A fentiek alapján a számítógépterem rendjéért és szabályszerű használatáért az illetékes szaktanár és az iskola rendszergazdája, anyagilag és erkölcsileg felel. A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás kezdeményezhető. 5

6 4. számú melléklet A tantárgyválasztásra vonatkozó szabályok 1. Az igazgató minden év április 15.-ig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók tantárgyat választhatnak (középiskolában tájékoztat továbbá a felkészítés szintjéről is). 2. A tájékoztató tartalmazza: hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. 3. A tanuló május 20.-ig adhatja le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését. 4. Ha a tanuló iskolakezdés, illetve iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, felvételi kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit a középiskola igazgatójával, illetve az igazgató által kijelölt pedagógussal. 5. A tanuló az igazgató engedélyével módosíthatja választását. 6. Kiskorú tanuló esetén, tizennegyedik életévét követően a tantárgyválasztás jogát a szülő, gyermekével közösen gyakorolja. 6

7 5. számú melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam Írásbeli: egyszerű mondat komplex elemzése: mondatrészei: hozzárendelő, alárendelő és a mellérendelő szintagmák fajtái. Az egyszerű mondat szerkezeti rajza (ágrajz készítése). Helyesírás. Szóbeli: 1. Kölcsey Ferenc: Himnusz - memoriter és elemzés 2. Vörösmarty Mihály: Szózat - memoriter és elemzés 3. Mikszáth Kálmán novelláinak v. regényének elemzése 5. Kortárs gyermekirodalmi alkotás olvasása és elemzése 8. évfolyam Írásbeli: az összetett mondat. Az alárendelés és a mellérendelés: a tagmondatok közötti viszony fajtái. Helyesírás: a szóösszetételek írásának szabályai (különírás egybeírás) A központozás szabályai. Szóbeli: 1. A Nyugat meghatározó költői (Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső) 2. Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig c. regényének elemzése 3. Tamási Áron Ábel a rengetegben c. regényének elemzése 4. Karinthy Frigyes Tanár úr kérem az irodalom határterületei: képregény készítése Nyelvi előkészítő évfolyam Írásbeli: Szövegtan: a jelentésbeli és a grammatikai kapcsolóelemek felismerése, tételmondat, fókuszmondat, szövegtagolás. Leíró nyelvtani ismeretek: mondattan (egyszerű és összetett), alaktan különös tekintettel az igeragozás rendszerére. Helyesírás kapcsolva az igeragozáshoz. Szóbeli: 1. Irodalomelméleti ismeretek: műnemek és műfajok, verselési módok, rím, 2. Kötelező olvasmány: Lugosi Viktória: Ajvé 3. A műelemzés elvének alkalmazása: novellák és versek elemzése 9. évfolyam Írásbeli: Kommunikáció: sajtóműfajok (hír, cikk, riport, interjú, kommentár); leíró nyelvtani ismeretek: hangtan, alaktan, szófajtan, mondattan komplex feladat; helyesírás. Szóbeli: 1. Ókori eposzok: Homérosz: Odüsszeia 2. Ókori tragédia: Szophoklész: Antigoné 3. A Biblia 4. A reneszánsz irodalom: Janus Pannonius és Balassi Bálint költészete 5. Az angol reneszánsz színjátszás: Shakespeare 6. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 10. évfolyam Írásbeli: Az érvelés: módszerei, érvelési hibák, szónoklat, ismertetés, ajánlás. Helyesírás. Jegyzetelés, szövegszerkesztés menete. Szóbeli: 1. Berzsenyi Dániel hazafias ódái, Kazinczy Ferenc, a nyelvújító és Berzsenyi Dániel 7

8 2. Katona József: Bánk bán 3. Puskin: Anyegin 4. Petőfi Sándor: Forradalmi és látomásköltészete 5. Arany János balladaköltészete 6. Jókai Mór: Az aranyember 11. évfolyam Írásbeli: Stílusrétegek, stíluseszközök, stílusárnyalatok szövegelemzések. Gyakorlati írásbeliséggel kapcsolatos szövegalkotás. Szóbeli: 1. Madách Imre: Az ember tragédiája 2. Ady Endre: Világháborús költészete 3. Mikszáth Kálmán és Móricz Zsigmond novella-irodalma 4. Kosztolányi Dezső: Édes Anna 5. Babits Mihály: Számadásversei 12. évfolyam Írásbeli: Nyelvtörténeti korszakaink, nyelvemlékeink, nyelvtípusok összehasonlítása, az agglutináló magyar nyelv változásai, nyelvújítás, nyelvpolitika. Szóbeli: 1. Modernség a XX. század első évtizedeiben (világirodalom) 2. József Attila költészete 3. Radnóti Miklós költészete 4. Örkény István Egyperces novellák 5. Kertész Imre: Sorstalanság irodalom határterületei: regény és film 6. Egy szabadon választott kortárs író művészetéről 7. Gárdonyi Géza: Egri csillagok Történelem Az osztályozó vizsgán cél annak a mérése, hogy a jelölt hogyan mennyire van birtokában az ismeretszerzési és feldolgozási képességeknek, a szóbeli és írásbeli kifejezőképességeknek, hogyan tud tájékozódni térben és időben. Ezen képességeket az adott évfolyam tananyagának ismertén keresztül mérjük és értékeljük. Hatosztályos képzés: 7. évfolyam Az őskor korszakai és régészeti emlékei, az ókori Kelet birodalmai és kultúrája, az ókori Görögország, az ókori Róma, a kereszténység kialakulása és elterjedése 8. évfolyam Korai feudalizmus. Társadalom, gazdaság, kultúra. Érett feudalizmus. Társadalom, politika, gazdaság. A feudális Magyarország kialakulása. Árpádok. Anjouktól az ország három részre szakadásáig. 9. évfolyam Nagy földrajzi felfedezések és hatásuk. Reformáció. Vallás, társadalom, kultúra. Kormányzati alternatívák Európában. Török kor. Erdély. Hódoltság. Királyi Magyarország. A török kiűzése, 8

9 a Rákóczi szabadságharc. Demográfia és gazdaság a XVIII. századi Magyarországon. Felvilágosult abszolutizmus Európában és Magyarországon. Tudomány és kultúra Európában a XVIII. században. Forradalmak Európában és Európán kívül. Ipari forradalmak. 10. évfolyam A XIX. Század eszméi. A Szent Szövetség kora Nemzetté válás kora. Reformkor Magyarországon. Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc. Nemzet és egységállamok létrejötte 11. évfolyam Nagyhatalmi konfliktusok, szövetségi rendszerek. Dualizmus kora Magyarországon. Az I. világháború és következményei. A két világháború közötti világ. Magyarország a két világháború között. 12. évfolyam Bipoláris világ, nemzetközi szervezetek. Magyarország Rendszerváltás, mai magyar demokrácia. Az EU története és szervezeti működése. Helytörténet Négyosztályos képzés 9. évfolyam Őskor és ókori Kelet. Ókori Görögország. Ókori Róma. Korai feudalizmus Európában. A magyar nép története az államalapításig. 10. évfolyam Az érett középkor Európában. A Magyar Királyság az Árpádok alatt. A késő középkor Európában. Magyarország az Anjouktól Hunyadi Mátyás haláláig. Kora újkor ( ). Magyarország a Jagellóktól a Rákóczi szabadságharcig. 11. évfolyam A Felvilágosodás kora ( ). Magyarország a Habsburg Birodalomban ( ). A polgári átalakulás kora ( ). Polgári átalakulás kezdetei Magyarországon. ( ). Forradalom és szabadságharc Magyarországon ( ). Nemzetállamok és nagyhatalmi politika ( ). Magyarország A dualizmus kora (1867). 12. évfolyam Az I. világháborútól a gazdasági válságig ( ). Magyarország ig. Trianon (1920). A világ a II. világháború végéig ( ). Magyarország ig. A világ és Magyarország 1945 után. Jogi alapismeretek. Állampolgári ismeretek. Gazdasági ismeretek. Matematika 7. évfolyam Arányos következtetések, százalékszámítás, műveletek azonos alapú hatványokkal, algebrai kifejezések, egyenletek egyenlőtlenségek megoldása mérlegelvvel. Tengelyes és középpontos tükrözés. Szimmetrikus alakzatok. Háromszög és nevezetes négyszögek szerkesztése. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai és körei. Négyszögek és a kör kerülete, területe. Halmazelmé- 9

10 let, műveletek halmazokkal. Sorba rendezési problémák. Lineáris függvények. Henger és hasáb felszíne és térfogata. 8. évfolyam Hatványozás, nevezetes azonosságok. Szöveges feladatok (helyértékes, geometria, fizikai, keveréses, együttes munkavégzés). Halmaz, logika, kombinatorika, statisztikai alapfogalmak. Négyzetgyökvonás, Pitagorász-tétel alkalmazása. Kúp, gúla, gömb hálója, felszíne és térfogata. Műveletek vektorokkal, eltolás. Egybevágósági transzformációk és középpontos hasonlósági transzformációk. Függvények (lineáris, abszolútérték, másodfokú, négyzetgyök, fordított arányosság függvénye). 9. évfolyam Halmazműveletek, logikai szita, intervallumok. Hatványozás, nevezetes azonosságok, műveletek algebrai törtekkel. Oszthatóság, lnko. és lkkt. Függvénytranszformációk (lineáris, abszolútérték, másodfokú, négyzetgyök, fordított arányosság függvénye, egészrész- törtrész fgv.). A háromszög nevezetes vonalai, pontjai és körei. Pitagórász-tétel, Thalesz-tétel. Négyszögek és sokszögek. Egyenletek egyenlőtlenségek megoldása. Egybevágósági transzformációk. Statisztika. 10. évfolyam Négyzetgyökvonás és n. gyökvonás alkalmazása. Másodfokú egyenlet és egyenlőtlenség és egyenletrendszerek megoldása, gyöktényezős alak, Viete-formulák, négyzetgyökös egyenletek. Kerületi és középponti szögek, Párhuzamos szelők tétele, Arányossági tételek a derékszögű háromszögen. Alakzatok hasonlósága, terület és térfogat arány. Szögfüggvények ismerete, öszszefüggések a hegyesszög szögfüggvényei között, trigonometrikus egyenletek, megoldása. Kombinatorika és valószínűség számítás. 11. évfolyam Törtkitevőjű hatvány, exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenlőtlenségek egyenletrendszerek. Skaláris szorzat, sinus- cosinus-tétel, trigonometrikus egyenletek. Két pont távolsága, két vektor hajlásszöge, szakasz adott arányú osztáspontja. Egyenes helyzetét jellemző adatok, egyenes, kör egyenlete, és kölcsönös helyzetük. Kombinatorika, gráf. Műveletek eseményekkel, valószínűség klasszikus modellje, binomiális eloszlás. 12. évfolyam Számtani, mértani és vegyes sorozatok. Kamatszámítás. Testek térfogata és felszíne (hasáb, gúla, henger, kúp, csonka gúla, csonka kúp, gömb). Rendszerező összefoglalás: halmaz, gráf, logika, függvények, algebrai kifejezések, egyenletek egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek, vektorok, trigonometria, koordinátageometria, kombinatorika, valószínűség számítás, statisztika, sík és térgeometria). Szakiskola 9. évfolyam Arányos következtetések, százalékszámítás, műveletek azonos alapú hatványokkal, algebrai kifejezések, egyenletek egyenlőtlenségek megoldása mérlegelvvel. Oszthatóság, lnko. és lkkt. Műveletek racionális és valós számkörben. Tengelyes és középpontos tükrözés. Szimmetrikus 10

11 alakzatok. Háromszög és nevezetes négyszögek szerkesztése. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai és körei. 10. évfolyam Halmaz, logika, kombinatorika, statisztikai alapfogalmak. Négyzetgyökvonás, Pitagorász-tétel alkalmazása. Függvények (lineáris, abszolútérték, másodfokú, négyzetgyök, fordított arányosság függvénye). Henger és hasáb felszíne és térfogata. Hatványozás, nevezetes azonosságok. 11. évfolyam Halmazműveletek, logikai szita, intervallumok. Négyzetgyökvonás és n. gyökvonás alkalmazása. Másodfokú egyenlet és egyenlőtlenség és egyenletrendszerek megoldása, gyöktényezős alak, Viete-formulák, négyzetgyökös egyenletek. Szögfüggvények ismerete, összefüggések a hegyesszög szögfüggvényei között 12. évfolyam Négyzetgyökvonás és n. gyökvonás alkalmazása. Másodfokú egyenlet és egyenlőtlenség és egyenletrendszerek megoldása, gyöktényezős alak, Viete-formulák, négyzetgyökös egyenletek. Kerületi és középponti szögek, Párhuzamos szelők tétele, Arányossági tételek a derékszögű háromszögen. Alakzatok hasonlósága, terület és térfogat arány. 7.évfolyam Hallott szöveg értése A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerő mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megérti; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegbıl kikövetkezteti. Beszédkészség A tanuló egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel, eseményeket mesél el; megértési probléma esetén segítséget kér; részt vesz egyszerő párbeszédben, beszélgetést kezdeményez, befejez. Olvasott szöveg értése A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti; egyszerő, képekkel illusztrált szöveget megért; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti. Íráskészség A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír; egyszerő közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; egyszerő, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz; ismert struktúrák felhasználásával tényszerő információt közvetítı szöveget ír. 8.évfolyam Hallott szöveg értése A tanuló utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegbıl fontos információt kiszőr; jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti; ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegbıl 11

12 kikövetkeztetni; jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben képes a lényeges információt a lényegtelentıl elkülöníteni. Beszédkészség A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerő struktúrákba rendezett mondatokban válaszol; egyszerő mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket feltesz, eseményeket elmesél; megértési probléma esetén segítséget kér; egyszerő párbeszédben részt vesz; fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez. Olvasott szöveg értése A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveget elolvas; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos információt megtalál; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti; egyszerő történetet megérteni; jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti; jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentıl elkülöníti. A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE Angol nyelv 4-8. évfolyam Íráskészség A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír; egyszerő közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; egyszerő, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz; ismert struktúrák felhasználásával tényszerő információt közvetítı kb. 50 szavas szöveget ír; kb szavas jellemzést, beszámolót ír. 9.évfolyam Hallott szöveg értése A tanuló legyen képes kb.100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; kb.100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb.100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; kb.100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni; Beszédkészség A tanuló legyen képes köznyelven megfogalmazott kérdésekre odaillő válaszokat adni; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; beszélgetésben részt venni. Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes kb.150 szavas, köznyelven megírt szöveget megérteni; kb.150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; ismert nyelvi elemek segítségével kb.150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; kb.150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni. Íráskészség A tanuló legyen képes kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő szöveget, leírást, jellemzést, elbeszélést, baráti levelet írni. 10. évfolyam Hallott szöveg értése A tanuló legyen képes kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 12

13 szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni. Beszédkészség A tanuló legyen képes köznyelven árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre odaillő válaszokat adni; választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; beszélgetésben részt venni, álláspontot, véleményt kifejezni. Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget megérteni; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; kb. 200 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni. Íráskészség A tanuló legyen képes kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő szöveget, leírást, jellemzést, elbeszélést, baráti vagy hivatalos levelet írni. 11.évfolyam Hallott szöveg értése A tanuló legyen képes kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni és megérteni; Beszédkészség A tanuló legyen képes árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni; választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; társalgásban más véleményét kikérni, álláspontját kifejteni, megvédeni. Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni; kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni. Íráskészség A tanuló legyen képes kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveget, leírást, jellemzést, elbeszélést, baráti vagy hivatalos levelet írni; 12.évfolyam Hallott szöveg értése A tanuló legyen képes kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni: Beszédkészség A tanuló legyen képes árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni; választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni; megértési, illetve 13

14 kifejezési problémák esetén segítséget kérni; társalgásban más véleményét kikérni, álláspontját kifejteni, megvédeni. Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni; kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni. Íráskészség A tanuló legyen képes kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveget, leírást, jellemzést, elbeszélést, baráti vagy hivatalos levelet írni; gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni. Kémia 7. évfolyam Fizikai és kémiai tulajdonságok, gázok, folyadékok és szilárd anyagok, a halmazállapotváltozásokat kísérő energiaváltozások. Energiaforrások, ásványi szenek, mesterséges szenek, a földgáz és a kőolaj, megújuló energiaforrások. Az oldatok, az oldatok töménysége, kapcsolódó számítások. Az atomok és elemek, az anyagmennyiség, az atom felépítése, az elektronfelhő szerkezete,az atomszerkezet és a periódusos rendszer. Kémiai kötések, a kémiai reakció, reakcióegyenletek, kapcsolódó számítások. 8. évfolyam A nemesgázok, a hidrogén. Halogénelemek, a hidrogén-klorid. A VI. főcsoport, a víz, vizes oldatok kémhatása, a hidrogén-peroxid, fontosabb kénvegyületek. Az V. főcsoport, az ammónia, a salétromsav, a foszforsav, a műtrágyák. A IV. főcsoport, fontosabb szénvegyületek, a szilícium és vegyületei. A fémek általános jellemzése. Korrózió, korrózióvédelem. Az alkálifémek, az alkáliföldfémek, a természetes vizek keménysége, vízlágyítás. Az alumínium, alumíniumgyártás. A vas, vasgyártás. A rézcsoport és a cinkcsoport. 9. évfolyam Az atom felépítése, az elektronburok szerkezete. A kvantumszámok, az elektronhéjak kiépülése a periódusos rendszer. Kapcsolódó számítások. Anyagi halmazok, halmazállapotok, Avogadro törvénye, számítások. Az oldatok, oldatkoncentrációk, számítások. Rácstípusok. Kolloidkémiai alapfogalmak. Hess tétele. A reakciósebesség, kémiai egyensúly. Sav-bázis reakciók, ph, számítások. Redoxi reakciók. Galvánelemek, elektródpotenciál. Elektrolízis, Faraday törvényei, számítások. 10. évfolyam A szénatom vegyületképző sajátságai, a szénvegyületek csoportosítása. Az alkánok, a kőolaj és a földgáz. Kapcsolódó számítások. Az acetilén. Aromás szénhidrogének. Alkoholok, fenolok, éterek. Aldehidek, ketonok. Karbonsavak, észterek, gliceridek. Szappanok, mosószerek. Aminok, heterociklusos vegyületek, amidok. Szénhidrátok, aminosavak, nukleinsavak. Műanyagok Biológia 14

15 7. évfolyam 1. A trópusi esőerdők éghajlati jellemzői - az esőerdők földrajzi elhelyezkedése - az esőerdők növényei / liánok, orchideák / jellemzői - Dél-amerikai esőerdők állatvilága / kolibri, bőgőmajom, madárpók, papagáj, anakonda,jaguár / jellemző sajátosságai - tápláléklánc a trópusi esőerdőben 2. Az afrikai szavannák csoportosítása, éghajlati viszonyai, növényzetének jellemző sajátosságai. - szavannák állatvilága / antilop, zebra, csimpánz, nílusi krokodil/ tulajdonsága, életmódja - tápláléklánc a szavannán 3. A sivatagos területek éghajlati viszonyai, jellemző sajátosságai, földrajzi elhelyezkedése - a púpos teve tulajdonsága, életmódja, jelentősége az ott élő emberek mindennapi életében - növényvilág / datolyapálma, kaktuszok / 4. Mediterrán területek növényvilága / paratölgy, libanoni cédrus, nemesbabér, citrom, narancs/ - csak felsorolásszinten 5. Távoli tájak termesztett növényei / teacserje, kávéfa, kakaófa, banánfa, gyapot / - csak felsorolás szinten / 6. A tajga = fenyő öserdő földrajzi elhelyezkedése, éghajlati viszonyai, jellemző növényei a fenyők jellemző tulajdonságai, fenyőtipusok ismerete -fogalmak: nyitvatermő, örökzöld, tűlevél, gyanta, toboz virágzat, egylaki növény - állatvilága / siketfajd, farkas, hiúz, barnamedve / tulajdonsága, életmódja - tápláléklánc a tajgán 7. Élet a tundrán földrajzi elhelyezkedése, éghajlati viszonyai, jellemző növényei moha, rénszarvaszuzmó - rénszarvas jellemzői, tulajdonsága, jelentősége a tundrán élő emberek mindennapi életében 8.Sarkvidékek élővilága jegesmedve, császárpingvin életmódja, jellemzői - tápláléklánc a sarkvidéken 9. Tengerek élővilága a tenger jellemzői / fényviszonyok, hőmérséklet, nyomás alakulása / - plankton fogalma, jelentősége - barnamoszat jelentősége - állatvilág: / szivacsok, csalánozók, kék bálna, fehér cápa, tonhal, hering / jellemzői, életmódja / - tápláléklánc a tengerben 10. Életközösség fogalma, élőlények tűrőképességének értelmezése és ez alapján az élőlények csoportosítása szűktűrésű fajok, tágtűrésű fajok Életközösségek felépítése táplálkozási piramis alkotása és értelmezése Anyagforgalom megvalósulása az életközösségben Természetes és mesterséges életközösség különbözősége és jellemző sajátosságai 15

16 Talaj, víz, levegő szennyezése környezetvédelem 11. Élőlények rendszerezése faj fogalma, rendszertani kategóriák ismerete / faj, osztály, törzs / - prokarióták baktériumok életmódja, alak szerinti csoportosítása - eukarióták - amőba, papucsállatka, zöldszemes ostoros részei, életmódja, szaporodása, - jelentősége - Moszatok és gombák törzse / kalapos gomba részei, életmódja, szaporodása, ehető és mérges gomba különbözősége / - Mohák és harasztok törzse / moha részei, jelentősége, erdei pajzsika felépítése, szaporodása / fogalom- virágtalan növények - Nyitvatermők és zárvatermők törzse fogalom-meghatározás, nyitva és zárvatermő Zárvatermők törzsén belül egyszikűek osztálya kétszikűek osztálya / különbözőség ismerete virágfelépítés, szár, levél erezése, gyökérzet, csírázás szempontjából / fajok besorolása az adott rendszertani kategóriába - Szivacsok és csalánozók törzse / a törzs jellemzői, állatok életmódja / - Gyűrűsférgek / földi giliszta / és puhatestűek / éti csiga / törzse a meg jelölt állatok tulajdonsága, testének részei, életmódja, szaporodása - Ízeltlábúak törzse / rovarok, rákok, pókok osztályának ismerete, fajok besorolása az adott rendszertani kategóriákba / - Gerincesek törzse / halak, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök osztályának ismerete, fajok besorolása, az adott rendszertani kategóriákba / 8.évfolyam 1. Miből épül fel testünk?- szerveződési szintek ismerete - tápanyagok csoportosítása és jellemzői - vitaminok csoportosítása és jellemzői 2. Az emberi sejt felépítése, a sejtalkotók szerepe DNS jelentősége 3. Emberi szövetek jellemzői 4. Testünk váza mozgás szervrendszer építő elemei, csöves csont és izület felépítése, mozgásszervi betegségek és azok megelőzése. 5. A bőr alkotó részei és képletei, bőrbetegségek felsorolása, személyi higiénia 6.A táplálkozás szervrendszere a táplálék útja, tápanyagokat bontó enzimek ismerete, szerepe. Emésztőszervi betegségek felsorolása, azok megelőzése. Egészséges táplálkozás jelentősége. 7. A légzés, mint gázcsere. A levegő útja, léghólyagok jelentősége. Légzőszervi betegségek és azok megelőzése. Légzőszervet károsító tényezők. 8. A keringés rendszere. A vér feladata, a szív felépítése, kis-és nagy vérkör. Keringési betegségek és azok megelőzése. Káros szenvedélyek okozta keringési elváltozások ismerete. 16

17 9. A kiválasztás szervrendszere, a vese felépítése. Kiválasztó szervi betegségek és azok megelőzése. 10. Életfolyamatok szabályozása. Központi idegrendszer, az agyvelő és a gerincvelő részei. Idegsejt felépítése, receptorsejtek feladata. 11. Feltétlen és a feltételes reflex lényege, kérgi központok ismerete. 12. Érzékszervek szervrendszere és működése és az ezzel kapcsolatos betegségek ismerete, azok megelőzése. / szem, fül felépítése, a nyelv, a bőr, az orr jelentősége ingerek csoportosítása / 13. Idegrendszeri betegségek ismerete, azok megelőzése 14.A hormonrendszer szervei és az általuk termelt kémiai anyagok ismerete, hormonális elváltozások, betegségek. 15. A szaporodás élettana. Szaporító-szervrendszer felépítése, működése. A megtermékenyítés lényege. Nemi hormonok működésének lényege. Személyi higiénia előtérben tartása a nemi szervekkel kapcsolatosan. Nemi betegségek elkerülése, megelőzése. 16. Az ember életszakaszai csak felsorolás tekintetében. 17. Fertőzések, járványok. A kettő közötti különbség ismerete, fertőző és járványtípusú betegségek felsorolása. 9. évfolyam: 1. A bioszféra fogalma, a hozzá tartozó élő és élettelen tényezők jelentősége. 2. Prokarióta, eukarióta egysejtűek különbözősége és jelentősége a Földi élet kialakulásában. Az eukarióta sejt fogalma, részei, a sejtalkotók feladata. 3. Növényi és állati szövetek felsorolása, különbözősége, szövet fogalma és azok funkciói. 4. A rendszerezés kategóriái ország, törzs, osztály, faj. / a faj fogalma / Élőlények: növények, állatok besorolása a fent megjelölt rendszertani kategóriákba. adott növény- és állatfajok ismerete, életmód, táplálkozás, szaporodás tekintetében - gombák törzse / kalapos gomba testfelépítése, életmódja, szaporodása, jelentősége/ - moszatok, zuzmók törzsén belül, moszatok jelentősége a vízi élővilágban, indikátor növények - mohák részei, jelentősége, szerepe, szaporodása - valódi szövetes növények harasztok, nyitva-és zárvatermő növények testfelépítése, fogalom meghatározások / nyitva-és zárvatermő, a kettős-megtermékenyítés lényege, a mag szerepe, jelentősége a szaporításban, a mag belső felépítése 5. Termések csoportosítása fajnévhez kapcsolódóan 17

18 6. Fotoszintézis folyamata az önfenntartás szolgálatában. 7.. Virágok szerepe a fajfenntartásban egyivarú, kétivarú virág fogalma / egyszikű és kétszikű virágok felépítése / 8. Férgek közül a földigiliszta testfelépítése és jelentősége a talaj porhanyításában. 9. Puhatestűek két osztálya / kagylók, csigák / jellemzői, testfelépítése, életmódja, szaporodása, légzése stb. / - fogalom zsigerzacskó, köpeny, bőrizomtömlő 10. Ízeltlábúak törzsén belül rovarok, pókok, rákok osztályának összehasonlítása, példával fajnévvel igazolva. /testrészek száma, életmód, szaporodás stb. / 11.. Gerincesek törzsén belül az 5 osztály ismerete és azok jellemzői / halak, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök / konkrét példával, fajnévvel igazolva, jellemezve/ 12. Homo sapiens fogalma, a ma élő ember és az emberszabású majmok összehasonlító anatómiai / élettani / sajátosságai. Az emberi rasszok és azok jellemzői 13. Az Evolúció fogalma, Charles Darwin munkássága. 14. Az emberré válás folyamata a Homo sapiens, sapiens kialakulásáig 15.A bioszféra és az ökológia fogalma, jelentősége Fogalmak: Tűrőképesség Természetes szelekció Populáció Üvegházhatás Globális felmelegedés Ózon Környezetszennyezés / talaj, víz, levegő / Szerveződési szintek Antibiózis, versengés, ragadozás, szimbiózis, parazitizmus fogalmának ismerete, konkrét példával igazolva Táplálkozási lánc, táplálkozási piramis alkotása és jelentősége a biológiai egyensúlyban, az anyag-és energiaforgalom megvalósulásában 10. évfolyam 1. A sejt szerkezete, felépítése, sejtalkotók szerepe, jelentősége. A sejt anyagai. 2. Sejtosztódás mitózis, meiózis lényege. A sejt építő és lebontó folyamatainak lényege. / sejtlégzés, fotoszintézis, biológiai oxidáció/ 3. Az emberi bőr részei, a bőr szerkezete, bőrbetegségek és azok megelőzése. A helyes bőrápolás a személyi higiénia megvalósításában.. 18

19 4. A mozgás szervrendszer csontjainak ismerete felsorolás tekintetében. Csöves csont és izület felépítése. Mozgásszervi betegségek és azok megelőzése. 5. A táplálék útja. Emésztőenzimek szerepe, az emésztés folyamata, lényege. Az egészséges táplálkozás jelentősége. Emésztőszervi betegségek és azok megelőzése. Alaptápanyagok, vitaminok, kiegészítő tápanyagok csoportosítása. 6. A levegő útja, légúti betegségek és azok megelőzése. 7. Keringéshez tartozó szervek, a szív felépítése, a vér feladata. Kis- és nagyvérkör. A vér festékanyagának, a hemoglobin jelentősége. Vércsoportok, Rh-faktor. Keringési betegségek ismerete, azok megelőzése. Káros szenvedélyek hatása a keringésre. 8. A kiválasztó szervrendszer. A vese felépítése és funkciója. A nefron jelentősége, Működésének lényege. Kiválasztó szervi betegségek és azok megelőzése. 9.A férfi és a női nemi működés. Szaporító szervrendszer részei. Petefészkek, herék szerepe, jelentősége, az általuk termelt hormonok milyen másodlagos nemi jellegeket alakítanak ki. A testi higiénia előtérben tartása. 10. Fogamzásgátló módszerek, eszközök ismerete, nemi betegségek, és azok megelőzése. A megtermékenyülés lényege, a szülés lényege. Emberi életkorok. 11. Belső elválasztású mirigyek felsorolása, az általuk termelt hormonok ismerete, azok szerepe, hatása. Hormontermelés okozta betegségek ismerete. 12. Idegi szabályozás lényege, csoportosítása. Az idegsejt részei, a receptorsejtek feladata. Kérgi központok felsorolása. A reflex fogalma, csoportosítása, lényege. Idegrendszeri betegségek ismerete, megelőzése. 13. Érzékszervek rendszere / szem, fül részei, nyelv, orr, bőr jelentősége az érzékelésben / Ingerek csoportosítása az érzékszervek rendszerében. Érzékszervi betegségek és elváltozások. 14. Örökléstan. A DNS jelentősége, kromoszómák szerepe. Az öröklődés törvényei: Mendel szabályok, intermedier és a domináns recesszív öröklésmenet lényege Kromoszómákhoz kötött betegségek megjelenése. A mutáció lényege, hatása a DNS-re, a kromoszómákra. Előnyös, hátrányos mutációk következményei. Földrajz 7. évfolyam Földtörténet, kontinensek földrajza (Afrika, Amerika, Ausztrália és Óceánia, Ázsia, Sarkvidékek) 19

20 8. évfolyam Európa természeti földrajza, Európa országainak gazdaságföldrajza, Magyarország természeti földrajza, Magyarország társadalom- és gazdaságföldrajza 9. évfolyam A környezet ábrázolása, csillagászati földrajzi ismeretek, a geoszférák földrajza (kőzetburok, levegőburok, vízburok), a földrajzi övezetesség 10. évfolyam Általános népesség-, település- és gazdaságföldrajz, a világgazdaság jellemzése, az Európai Unió regionális földrajza, Magyarország társadalmi gazdasági jellemzői, globális problémák Fizika 7. évfolyam Ismerje a sebesség, átlagsebesség fogalmát, jelét, kiszámítását. Oldjon meg egyszerű feladatokat a sebességgel kapcsolatban. Soroljon fel mozgásállapot-változással járó kölcsönhatásokat. Értelmezze a tömeg fogalmát. Ismerje a sűrűség fogalmát, tudja összehasonlítani a testek sűrűségét. Ismerje az erőhatás, erő fogalmát, jelét, mértékegységét, tudja értelmezni az iránymennyiség fogalmát. Ismerje a különféle erőhatásokat, erőábrázolásokat, az erő forgató hatását. Ismerje fel a hatás ellenhatás törvényét, az erő ellenerő fogalmát. Ismerje a súrlódást és közegellenállást, mint a mozgásokat befolyásoló tényezőket. Sűrűséggel és forgatónyomatékkal kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása. Ismerje a nyomás fogalmát, jelét, mértékegységét, kiszámítását. Folyadékok és gázok nyomását értelmezze, anyagszerkezeti alapokon történő magyarázatát ismerje. Arkhimédész 5 törvényének felismerése kísérletek alapján, értelmezze a felhajtóerőt. Elemezze az úszás, merülés, lebegés jelenségét sűrűségviszonyokkal. Magyarázza el a hajszálcsövesség, közlekedőedények szerepét az élő- és élettelen világban, ill. a környezetvédelemben. Tudja az energia fogalmát, jelét, mértékegységét, az energia-megmaradás törvényének érvényesülését a hétköznapi élet különböző folyamataiban, például egyszerű gépek alkalmazásakor. Tudja a munka, teljesítmény, hatásfok fogalmát, mértékegységét és kiszámítási módját. A belsőenergia és a fajhő fogalmát tudja meghatározni. 8. évfolyam Egy test elektromosan semleges és az anyagszerkezeti magyarázata. A testek elektromos állapota és fajtái. Vezetők és a szigetelők közötti különbségek és példák. Elektromos áram fogalma. Áramerősség fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége, mérése. Elektromos áramkör részei, áramirányok. Feszültség fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége, mérése. Soros és párhuzamos kapcsolás. Elektromos ellenállás fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége. Egyszerű számításos feladat megoldása az áramerősség, feszültség és ellenállással kapcsolatban. Elektromos munka fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége. Elektromos teljesítmény fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége. Elektromos áram hatásai a gyakorlati életben. Váltakozó áram és egyenáram fogalma. Egyszerű számításos feladatok az elektromos munka és elektromos teljesítménnyel kapcsolatban Fényforrás fogalma, csoportosítása. Fény terjedési sebessége. Fény visszaverődésével és a fény törésével kapcsolatos alapvető jelenségek, törvények. Síktükörben látott kép. Síktükör, homo- 20

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza. Az informatika vizsga - a

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei

Az osztályozó vizsga követelményei 1 Magyar irodalom témakörök esszéírás, szövegértés teszt Mítosz, mitológia mítoszok az istenek születéséről és az ember keletkezéséről Az ókori görög irodalom Homérosz eposzai A görög líra és műfajai,

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Osztályozóvizsga tematikák Tartalomjegyzék Kémia... 1 Biológia... 1 Földrajz... 2 Irodalom... 2 Nyelvtan... 3 Informatika - régi kerettanterv alapján...

Részletesebben

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra)

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő A gimnáziumban az alap óraszámban megszerzett ismeretek kiegészítése, az elsajátított ismeretek gyakorlati vonatkozásainak kiemelése, valamint a sikeres

Részletesebben

2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30.

2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30. 2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30. 05.26. hétfő 13:40 magyar nyelv, magyar irodalom 05.26. hétfő 15:15 testnevelés 05.27. kedd 10:00 rajz és vizuális kultúra 05.27.

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára 9. 10. 11. 12. heti óraszám 2 2 2 1 éves óraszám 72 72 72 30 9-10. évfolyam A természettudományos kompetencia középpontjában

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Biológia tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben, felmenő rendszerben 9. évfolyam

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Bevezetés A közoktatási rendszer változása szükségszerűvé

Részletesebben

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra 3. melléklet Emelt szint Biológia 11. évfolyam A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra fénymikroszkóp használata Vizsgálatok fénymikroszkóppal Növényhatározás Az állatvilág főbb csoportjai,

Részletesebben

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat)

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető ja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Melléklet- angol nyelv tantervek

Melléklet- angol nyelv tantervek Melléklet- angol nyelv tantervek 1. Tantárgyankénti tantervek Angol mint első idegen nyelv tantárgy helyi tanterve Óraszám: heti 4 óra A NAT 2012 szerinti kerettantervi javaslata alapján Az alkalmazott

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

Fizika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára és Fizika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára (2+2+2)

Fizika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára és Fizika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára (2+2+2) Fizika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára és Fizika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára (2+2+2) Célok és feladatok A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet

Részletesebben

MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY Az érettségi követelményeit két szinten határozzuk meg: középszinten a mai társadalomban tájékozódni és alkotni tudó ember matematikai ismereteit kell

Részletesebben

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

ALTERNATÍV KERETTANTERVE

ALTERNATÍV KERETTANTERVE BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM A SZEMÉLYRE SZABOTT ISKOLA ALTERNATÍV KERETTANTERVE 9-12. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 TANTÁRGYSTRUKTÚRA... 11 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 12 TÖRTÉNELEM...

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Általános szerkezet Berzsenyi Dániel Gimnázium Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Cél: az emelt szintű érettségi követelményekben szereplő tananyag megtanítása, néhány részen kiegészítve

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat MATEMATIKA Iskolánk felnőttoktatási tagozatán kétféle munkarend szerint tanítjuk a matematikát. Az esti munkarend szerint heti három órában minden évfolyamon. Ez évente összesen 111/96 órát jelent, ami

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben