A FELÜGYELT (MOZGÁS)TÉR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FELÜGYELT (MOZGÁS)TÉR"

Átírás

1 Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája Közleményei 1. Sorozatszerkesztő Romsics Ignác A FELÜGYELT (MOZGÁS)TÉR Tanulmányok a szovjet típusú rendszer hazai történetéből Szerkesztette Rainer M. János AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

2 Megjelent az Eszterházy Károly Főiskola támogatásával TARTALOM Írták Baráth Magdolna, Germuska Pál, Péteri György, Rainer M. János, Standeisky Éva, Széchenyi Ágnes, Tóth Eszter Zsófia, Ungváry Krisztián, Valuch Tibor ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Első magyar nyelvű kiadás: 2011 Rainer M. János (szerk.), 2011 A szerzők, 2011 BEKÖSZÖNTŐ (Hauser Zoltán Romsics Ignác) Rainer M. János: Felügyelet és mozgástér a szovjet típusú rendszerekben FELÜGYELET Valuch Tibor: Szigorúan ellenőrzött nyilvánosság Baráth Magdolna: Az állambiztonság célkeresztjében Ungváry Krisztián: Mozgásterek és kényszerpályák Tóth Eszter Zsófia: Szintén zenész? MOZGÁS Széchenyi Ágnes: Magyar írók emigrációba szorulása, Standeisky Éva: A jelenség és az ok Rainer M. János: Prága Korčula Budapest, augusztus TÉR Germuska Pál: Katonai technológiatranszfer a szovjet blokkban szovjet licencpolitika a KGST hadiipari együttműködésében György Péteri: Streetcars of desire: cars and automobilism in communist Hungary ( ) Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádióés televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is. Printed in Hungary 5

3 Beköszöntő Wilhelm von Humboldt, a berlini egyetem egyik alapítója és névadója szerint az egyetemi oktatásnak szervesen kapcsolódnia kell a kutatáshoz. Csak az lehet jó professzor, aki jó kutató is, és kutatásaiba legtehetségesebb diákjait a jövő tudósait is bevonja. A berlini egyetem megalapítása óta éppen 200 év telt el. Az egyetemi oktatás és kutatás összetartozásáról megfogalmazott humboldti elvek azonban ma is érvényesek. Az egri Eszterházy Károly Főiskola és újonnan alakult Történelem tudományi Doktori Iskolájának vezetői ezért határozták el, hogy két könyvsorozatot indítanak. Az egyikben a doktori iskola által rendezett konferenciák és műhelybeszélgetések anyagait jelentetik meg olyan füzetek formájában, amelyek nem jelennek meg könyvárusi forgalomban. Ezeket az egri Líceum Kiadó adja ki. A másikban, amelynek kötetei az Akadémiai Kiadó gondozásában látnak napvilágot, az iskola oktatóinak és doktoranduszainak közös kutatási eredményeit teszik közzé monográfiák és tematikus tanulmánykötetek formájában. Az olvasó ez utóbbi sorozat első kötetét tartja kezében. A Rainer M. János a doktori iskola 20. századi programjának vezetője által szerkesztett és a program oktatói által írt tanulmánykötet az államszocializmus közel fél évszázados történetébe enged bepillantást. Ezt a szlovák magyar együttélés századi múltjával foglalkozó kötet követi majd Szarka László szerkesztésében, amit ugyancsak a doktori iskola 20. századi programjának oktatói írnak. Reméljük, sőt biztosra vesszük, hogy a tanárok kutatómunkájáról számot adó köteteket rövidesen a végzett doktoranduszok disszertációi követik majd. A 2010 decemberében felvett jelöltek és a 2011 tavaszán felvételre jelent- 7

4 BEKÖSZÖNTŐ kezettek száma és felkészültsége minden alapot megad erre a feltételezésre. Úgy gondoljuk, hogy e kiadványok és a doktori iskola általános oktatói és tudományszervezői tevékenysége nagyban hozzá fognak járulni ahhoz, hogy nem a távoli jövőben Eger vitathatatlanul Észak-Magyarország egyik elismert és megbecsült tudásközpontja legyen. Lecturis salutem! Rainer M. János FELÜGYELET ÉS MOZGÁSTÉR A SZOVJET TÍPUSÚ RENDSZEREKBEN Bevezetés Hauser Zoltán rektor Romsics Ignác a Történelemtudományi Doktori Iskola vezetője forradalmi változásai, az európai szovjet típusú rendszerek öszszeomlása és a Szovjetunió megszűnése lassan történeti távlatba kerülnek. A húszéves évforduló (vagy inkább évfordulók) természetes módon adott új lendületet az értelmezés kísérleteinek. Mérleg készítésével már egyidejűleg is sokan megpróbálkoztak. Már húsz éve sem minden elemző az összeomlással, illetve annak közvetlen okaival foglalkozott. Húsz év után az érdeklődés fő iránya természetes módon mindinkább a következmények felé fordul. A kettő között végig folyt és folyik egy sokkal régebbi vita, amely a szovjet típusú rendszer (szocializmus, kommunizmus stb.) jellegéről, természetéről, teljesítményéről szól. Ez a diskurzus csaknem egyidős a bolsevik forradalommal és a Szovjetunióval. Igazán intenzívvé a második világháborút követően, a hidegháború kibontakozásával vált. Akkor, amikor kiderült, hogy a Szovjetunió, illetve a sztálini berendezkedés nem csupán tartós jelenség, hanem birodalmat építő szuperhatalom, külön világrendszer önálló centruma, vagy legalábbis erre tart igényt. Charles S. Maier egy nemrégiben megjelent esszéjében a bukás közvetlen okai, illetve az átmenetekre gyakorolt hatások mellett ugyancsak feltette a kérdést: miféle rendszer is (volt) a kommunista uralom. 1 Az erről szóló évtizedes vitára utalva Maier úgy látta, hogy a kérdésre kétféle válasz létezik. Az egyik az állam- vagy rezsimközpontú elemzés, 1 Maier, Charles S.: What have we learned since 1989? Contemporary European History 18/3 (August 2009),

5 amely a politika és az uralom kérdését veti fel; a másik a társadalom-központú megközelítés, amely az egyének vagy csoportok tapasztalatairól, helyzetük változásairól, átalakulásáról szól. Azok a nagy terminológiai viták, amelyeket a totalitárius állam- vagy rendszerelmélet hívei, illetve az erre reflektáló különféle revizionisták (akik a szovjet típusú társadalmak és politikák empirikus vizsgálataiból indultak ki) folytattak, végül oda vezettek, hogy voltaképpen nem lehet szétválasztani a két szférát. 2 Elindulunk az egyikből, és a másikba érkezünk, írta Maier, aki e kettősség helyett az állam és a társadalom interakcióinak vizsgálatát javasolta. A totalitárius elmélet klasszikusai szerint ezt az interakciót a szélsőséges egyoldalúság jellemezte. Sőt valójában még ez sem állítható. Az elmélet klasszikusai, Hannah Arendt, Carl J. Friedrich és Zbigniew Brzezinski más-más módon ugyan egyrészt az omnipotens állam téziséből indultak ki. Arendt történeti-filozófiai vizsgálata másrészt arról szólt, ahogyan a modern társadalom a 19. század végére szétesett, atomizálódott, széles tömegei marginalizálódtak, fanatizálódtak, s végül csőcselékké (mob) változtak. 3 Friedrich és Brzezinski híres hat totalitarizmuskritériumából három (a fegyveres erők monopóliuma, a tömegkommunikáció ellenőrzése és a terrorisztikus rendőrségi ellenőrzés) a társadalom feletti felügyeletről szólt (ehhez akár még egy hozzáadható, mert a központilag irányított gazdaság is jelentős mértékben felügyeli és korlátozza a társadalmat). 4 Arendt a totalitárius állam és a társadalom interakcióját az egész totalitarianizmus emblematikus jelenségével, a koncentrációs tá- 2 Gleason, Abbott: Totalitarianism. The Inner History of the Cold War. Oxford, Oxford University Press, Lásd újabban Geyer, Michael Fitzpatrick, Sheila (eds): Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared. New York, Cambridge University Press, 2009, A vitákról kitűnő áttekintést ad magyar nyelven Bartha Eszter: A sztálinizmus a régi és új historiográfiában: A jelenség meghatározásának elméleti és módszertani problémái. In: Krausz Tamás (szerk.): Tanulmányok és dokumentumok a sztálinizmus történetéből. Budapest, Tankönyvkiadó, 2003, 15 39; továbbá érinti Horváth Sándor: A mindennapi szocializmus és a jelenkortörténet. Nézőpontok a szocialista korszak kutatásához. Századvég 2006/2, 3 30, sajátos szempontból az 1989-es végpontból utal rá Lipset, Seymour Martin Bence György: Előrelátás és meglepetés. Századvég 1994/1, Arendt, Hannah: A totalitarizmus gyökerei. Budapest, Európa, Brzezinski, Zbigniew Friedrich, Carl J.: Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Cambridge, Harvard University Press, borral szemléltette ahol a fogva tartott, elembertelenített egyén szenvedi el az állam totális elnyomását. Friedrichék, ellentétben Arendttel, a szovjet és a náci totalitárius rendszert a modern társadalom egyik uralmi formájaként ábrázolták ám az alávetett társadalom mozgásterét az állami terror náluk is lényegében a minimumra korlátozza. A hatvanas évek közepétől a revizionista szovjetológia élesen bírálta a totalitarizmuselméletet, rámutatva, hogy annak sok vonása nem állta ki a tények próbáját. 5 A revizionisták egyebek mellett éppen az állammal vagy az uralmi intézményekkel zajló valós társadalmi interakciók jelenségeire hivatkoztak. Emellett számon kérték a korai szovjetológia számos axiómáját, amelyek az idő múlásával dőltek meg: így az, hogy a totalitarizmus célja önmaga, hogy a totalitárius rendszerek egyre totalitáriusabbak lesznek, hogy a vezető totális hatalma alapfeltétele az ilyen rendszereknek. A szovjet rendszerű országok posztsztálini korszakában, után kiderült, hogy mindez nincs így. A revizionisták jobbára elutasították a nácizmus és a kommunizmus összehasonlítását, s egy sor új elnevezést vezettek be a szovjet rendszer meghatározására: korlátozott pluralizmus, neofeudalizmus, intézményes pluralizmus, kudarcos totalitarizmus (failed totalitarianism), jóléti-állami autoriter rendszer stb. Legtöbben a modernizáció egyik, esetleg alternatív útjának tekintették; a gazdasági és társadalmi változások folyamataira összpontosítottak, a hatalmi struktúrát pedig alapvetően marxista indíttatásuknak megfelelően járulékos elemnek tartották. Némileg más úton, de hasonló eredményekre jutottak a Szovjetunióval foglalkozó empirikus politikatörténészek. A Robert Tucker szerkesztette Stalinism című hatalmas gyűjtemény a szovjetológia egyik alapmunkájává vált, hasonlóan Isaac Deutscher korai Sztálin-életrajzához, Merle Fainsod monográfiájához 6 vagy Arendt és Friedrichék meghatározó mű- 5 A revizionizmusról A. Gleason: Totalitarianism, továbbá Laqueur, Walter: Soviet Realities: Culture and Politics from Stalin to Gorbachev. New Brunswick, Trans action Publishers, 1990, Fainsod, Merle: How Russia is Ruled. Cambridge, Harvard University Press,

6 veihez. 7 Tucker egyébként az elsők között bírálta a totalitárius elméletet. Arendt az ideológiát tekintette kulcskérdésnek, mert ez szab irányt a totális terrornak; ennélfogva nem is tartotta elsődlegesnek a vezér személyét. Ő maga és követői sokáig nem is tételezték fel, hogy a rendszer képes egyáltalán változni ám 1953-ban éppen erre került sor. 8 Tuckerék történeti analízisre törekedtek, visszanyúltak a cári Oroszország modernizációs kísérleteire és a bolsevik forradalomra. A történetet a kezdetétől kívánták felépíteni, s arra jutottak, hogy nincs folytonosság a leninizmus (a kezdeti bolsevik rezsim) és a sztálinizmus között. Az etatizmus, az állam glorifikálása cári örökség (igaz, a Stalinism írói közül akadt olyan is Leszek Kołakowski például, aki ellenkezőleg, a leninizmussal való folytonosságot hangsúlyozta, amelyet a marxista ideológia jelöl ki). Saját tanulmányában Tucker a sztálinizmust nem kizárólag politikai rendszernek, nem is csupán politikai gondolkodásnak tartotta, hanem komplex jelenségnek a szovjet és más forradalmak fejlődésében (művének címe A sztálinizmus mint felülről jött forradalom volt), sőt a kommunizmus mint kultúra fejlődésében is. Olyan társadalmi-politikai forradalomnak, amely egészen 1953-ig tartott, a Szovjetunión túl is. Stephen F. Cohen, a revizionista elmélet egyik legjelentősebb alakja a nyolcvanas években írt szovjetológiai összefoglalójában 9 megállapította, hogy a revizionizmus az 1970-es évek közepén volt a csúcson de 7 Tucker, Robert C. (ed.): Stalinism: Essays in Historical Interpretation. New Brunswick, Transactions Publications, A kötet tanulmányai eredetileg 1975-ben egy bellagiói konferencián hangzottak el előadásként, s először 1977-ben jelentek meg kötetben. A kötetet olyan nevek fémjelzik, mint Stephen F. Cohen, Leszek Kołakowski, T. H. Rigby, Moshe Lewin, Gordon Skilling, Roy Medvegyev, Wlodzimierz Brus és Mihailo Marković. 8 Ezt a nézetet, ti. a változatlanságét, számosan osztották az ötvenes évek közepén, így Barrington Moore Jr., Raymond Aron és maga Hannah Arendt is. Utóbbi azonban az 1956-os magyar forradalom tanulságai nyomán a Totalitarizmus gyökereit 1961-ben egy új fejezettel egészítette ki, amely szerint 1956 (de még leverése is!) azt bizonyította, hogy a totalitárius alávetettségnek kitett társadalom mégis képes volt önszerveződésre a szabadság visszaszerzése érdekében. Robert Tucker még a hatvanas évek elején is a desztálinizációs folyamat törékenységére és visszafordíthatóságára figyelmeztetett, lásd Tucker, Robert C.: The Soviet Political Mind. New York, Praeger, 1963, Cohen, Stephen F.: Rethinking the Soviet Experience: Politics and History since Oxford, Oxford University Press, közben a totalitárius paradigma tovább élt. Tovább élt, de nem pusztán Friedrich és Brzezinski formuláinak ismétlésében, illetve értelmezési kereteik mechanikus alkalmazásában. Richard Lowenthal például már egy 1960-as tanulmányában utalt arra, hogy a desztálinizáció folyamata arra mutat: a totalitárius rendszerek képesek megváltozni, átalakulni. Ha valaki elsősorban a terror szörnyűségeiben látja a totalitárius rendszer lényegét, annak el kell ismernie e változást. Lowenthal a forradalmi ideológia forradalmi mozgalom (párt) öngerjesztő forradalom logikai rendszereként határozta meg a totalitarizmust. Ha ez megváltozik, akkor az totalitárius rendszer végét jelenti. A szovjet gazdaság (az ipar) olyan fejlettségi fokot ért el, hogy a kényszer elemeit fel kellett váltani ösztönzőkkel, mutatott rá Lowenthal, de hozzátette: a mozgalom bármikor visszatérhet a tömegterrorhoz. 10 Két évtizeddel később Lowenthal ezt a tézist fejlesztette tovább, rámutatva arra, hogy a totalitarizmus dinamikus természetű jelenség, különösen a szovjet-kommunista változatban. 11 A totalitarizmus forradalmi egypárti diktatúra, amely minden addigi önkényuralomtól különbözött, de nem elsősorban az uralom modern technikái miatt. Lényege sokkal inkább ideologikus természete volt, amelyből a társadalom szerkezetének totális, világméretű megváltoztatására irányuló szándék és akarat következett. Utópikus céljai voltak, olyan társadalmat akart létrehozni, ami addig sohasem létezett a Földön: a nácik végső, világméretű hierarchiát, a kommunisták végső, világméretű egyenlőséget. Ennek az utópiának a kivitelezéséhez különlegesen centralizált uralkodó párt kellett, három monopóliummal: a politikai döntéshozataléval, a társadalomszervezésével és az információéval. Azon társadalmi csoportokat, amelyek nem illettek ezekbe a tervekbe, meg akarták semmisíteni. Ehhez nem volt elég egy forradalom, egymást követő felülről jött forradalmakra, intézményesített forradalmi rezsimre volt szükség. Ám mindkét totalitarizmus éppen utópikus céljai miatt ellentmondásoktól szenvedett. A nácik világrendet akartak, de kísérletük önmegsemmisítő világháborúba torkollott. A kommunisták túlélték a külső 10 Lowenthal, Richard: Totalitarianism reconsidered. Commentary June Lowenthal, Richard: Beyond totalitarianism? In: Howe, Irving (ed.): 1984 Revisited. Totalitarianism in Our Century. New York, Harper & Row, 1983,

7 támadást, de sajátos ellentmondásaik belső válságokat eredményeztek. Az első ellentmondás, hogy a kommunista forradalmak gyengén fejlett országokban törtek ki (másokban, így a közép-kelet-európai országokban kívülről jött) ezért a szovjet rendszerű államok kettős célt kényszerültek követni: a kommunista utópiáét és a modernizációét. Eleinte sikerült a kettőt harmonizálni, utóbb azonban a felülről jött forradalmak modernizációs szempontból mind kontraproduktívabbak lettek. A másik ellentmondás, hogy a szovjet rezsimekben nem alakultak ki egyértelmű szabályok a politikai döntéshozatal eljárásaira és az utódlásra. Sztálin halála után megszilárdult a pártoligarchia, és kialakult az oligarchián belüli kvázidemokratikus (mert szabályozott) döntéshozatali processzus. A válságok nyomán az intézményes (felülről jött) forradalmaknak vége szakadt, az utópikus célok vereséget szenvedtek, a modernizációs célok maradtak. A szovjet típusú rendszer megszabadult a felülről jött forradalmak totalitárius dinamikájától, ezzel természete megváltozott ezt az új állapotot nevezte Löwenthal poszttotalitáriusnak. A poszttotalitárius rendszer autoriter bürokratikus oligarchia, amelyben az első ember hatalma a többi PB-tag felett nem nagyobb, mint egy nyugati miniszterelnöké. A különbség az, hogy a uralkodó csoportot a társadalom nem tudja eltávolítani. Az oligarchikus stabilitás előnyei számosak. Hátrányai a széles körű bürokratikus konzervativizmus, minden dinamika hiánya, az, hogy nincs [alulról jövő] kezdeményezés. 12 Egyesek e stabilitásból egyenesen arra következtettek, hogy a totalitárius forradalmak vége liberalizálódást hoz. Lowenthal szerint ez túságosan optimista leírás, hiszen a kikényszerített (és unalmas) uniformitást nagyrészt megőrizték. Az elnyomás így például a másként gondolkodóké Gulag nélkül is fennmaradt. A totalitárius paradigma más hívei a politikatudományban alkalmazott autoriter rendszer fogalmát látták alkalmasnak a Sztálin utáni fejlemények értelmezésére. Walter Laqueur úgy látta, hogy a desztalinizáció sohasem teljesedett ki, ezért maradt a szovjet rendszer autoriter. 13 Sokak szerint a totalitárius elmélet módosított formáiban továbbra is alkalmazható. Mások eddig sem mentek el Karl Dietrich Bracher szerint a totali- 12 Uo W. Laqueur: Soviet Realities 14 tarizmus immár csak négy fő kritériuma: a hivatalos és kizárólagos ideológia, a központosított és hierarchikusan szervezett tömegmozgalom, a tömegkommunikáció ellenőrzése politikai indoktrináció céljából és a gazdasági és társadalmi viszonyok viszonyok ellenőrzése (a tömegterror már volt conditio sine qua non) maradéktalanul érvényes a posztsztálini szovjet rendszerre is. 14 Bracher azt állította, hogy a totalitárius rendszerek nem is igazán a két világháború között alakot öltött jelenségek, hiszen a késő 20. század technikai szempontból sokkal hatékonyabb lehetőségeket kínál az ellenőrzésre és indoktrinációra. Juan Linz tipológiája szerint a totalitárius és autoriter rendszerek között három alapvető különbség van: az autoriter rezsimek tolerálják a politikai pluralizmust, a totalitárius rendszer nem; az autoriter rezsimekben az ideológia nem központi jelentőségű; az autoriter rezsimeknek nincs szükségük tömeges, felülről irányított politikai részvételre. 15 Pierre Hassner szerint viszont a szovjet rendszerek a desztalinizációban nem mentek túl a no return ponton. Inkább hanyatló totalitárius rezsimek, amelyek elvesztették dinamizmusukat. Nem vallottak azonban kudarcot, hiszen az a tény, hogy nincs szükség a terrorra, inkább sikerüket bizonyítja. 16 A szovjet típusú rendszer Sztálin utáni időszakára vonatkozólag Seweryn Bialer is a változások egyik fő tendenciájának a tömegterror megszűntét tartotta. A titkosrendőrség nagyrészt eltűnt, legalábbis az elit köreiből, a rendőrállam pedig a hagyományos autoriter politika funkciójához illeszkedett. Kifejlődhetett a nagyobb elit- és bürokratikus csoportok között egy komplex és regulált alkurendszer, egy kompromisszumra épülő döntéshozatali folyamat, amely átmetszi a szervezeti és funkcionális vonalakat. Így a szovjet rendszer belpolitikája mindinkább válaszol a fontosabb társadalmi csoportok törekvéseire, valamint a feltételezett (de nem artikulált) népi nyomásra. Például úgy, hogy a mezőgazdaság 14 Bracher, Karl Dietrich: Turning Points in Modern Times: Essays on German and European History. Cambridge, Harvard University Press, 1995, Linz, Juan J.: Totalitarian and Authoritarian Regimes. Boulder, Lynne Rienner Publisher, Hassner, Pierre: Communist totalitarianism: the transatlantic vagaries of a concept. The Washington Quarterly Fall

8 belső gyarmatból támogatott nemzetgazdasági szektorrá vált, vagy az állam növelte jóléti szolgáltatásait. 17 Az 1970-es években kialakult közép-kelet-európai és szovjet ellenzéki mozgalmak kialakulásában kulcsszerepet játszott a szovjet típusú rendszer történeti alakulása és változása. Ez adta azt a fogalmi keretet, amelyben a kritikai értelmiség meghatározta saját magát. Az ötvenes évekig visszanyúló kezdetekre az immanens marxista bírálat volt a jellemző, amelynek kulcsfogalma a sztálinizmus mint a marxizmustól és/ vagy leninizmustól való elhajlás (elfajulás) lett után azonban a marxista keret tarthatatlanná vált. A nyugati szovjetológia megértő revizionizmusa, a konvergencia és a modernizáció elméletei adekvát keretei voltak a détente és a hadászati erőegyensúly politikáinak de a posztsztálinista és Prága utáni rezsimek bírálói, lázadói számára kevés muníciót adtak. Logikusan adódott viszont a totalitarizmus elmélete, amelyet a kelet-európai ellenzékiek újraértelmeztek. 19 A terror gyakorlata ebben az értelmezésben az előzmény szerepét játszotta, fennmaradt eszközrendszere, gépezete, potenciálja viszont nagyon is fontos szerepben maradt. A totalitárius vonásokat a kelet-európai értelmiségiek éppen ott látták, ahol a nyugati revizionisták a már-már (kvázi)pluralista viszonyokat vizionálták: az állam/társadalom interakcióiban, vagyis az ellenőrzésében. Az autonóm cselekvés terének korlátozásáról nemcsak saját közvetlen tapasztalatokat gyűjthettek, de kimutatták a társadalmi tevékenység majd minden szférájában. Erőszak (terror) nélkül is lehetséges totalitárius hatalom mondották a cseh, lengyel és magyar ellenzékiek sőt a terrorista fázis után lesz az uralom igazán totalitárius (a legfontosabb példa az információáramlás korlátozása és ellenőrzése volt). 17 Bialer, Seweryn: Stalin s Successors. Leadership, Stability, and Change in the Soviet Union. Cambridge, Cambridge University Press, 1980, Ezt próbáltam szemléltetni a magyar példán: Rainer M. János: Revisiting Hungarian Stalinism. In: Tismaneanu, Vladimir (ed.): Stalinism Revisited. The Establishment of Communist Regimes in East-Central Europe. Budapest, CEU Press, 2009, Rupnik, Jacques: Totalitarianism revisited. In: Keane, John (ed.): Civil Society and the State. New York London, Verso, 1988, (magyarul Századvég 1990/1, 5 22), lásd még Siegel, Achim (ed.): The Totalitarian Paradigm After the End of Communism: Towards a Theoretical Reassessment. Amsterdam Atlanta, Rodopi, A kelet-európai ellenzéki diskurzus új tápot adott a totalitárius paradigma nyugati híveinek is. Richard Lowenthal nézeteit valóban nem sok választotta el, mondjuk, Zdeněk Mlynářétól. Az Elbától keletre zajló vitákat érzékenyen figyelő Jacques Rupnik posztideologikus, posztterrorista szakaszban lévő totalitárius hatalomról írt. A párt továbbra is monopolizálja az államot és minden társadalmi intézményt. Az irracionális erőszakot civilizált (szelektív és vértelen) erőszak váltotta fel. A totális ellenőrzés ambíciója átadta helyét a (valamifajta) társadalmi szerződésre való törekvésnek de ennek képlete is totalitárius: a társadalom feladta az egyéni és kollektív jogokat, s ezért a hatalom életszínvonalat és stabilitást ad cserébe. Rupnikot is foglalkoztatta a kérdés, hogy a Sztálin utáni szovjet típusú rendszert nem helyesebb-e Linz nyomán autoriter-bürokratikus rendszerként leírni. Végül mégis arra jutott, hogy legjellemzőbbek a totalitárius tendenciák, és még a poszttotalitárius jelző (vagyis Lowenthal javaslata) sem indokolt. A szovjet típusú rendszer kimúlása után a totalitárius paradigma újabb impulzusokat kapott. A demokratikus átmenet során szabaddá váló sajtót és nyilvánosságot elsőként az ellenzékiek látták el fogalmi munícióval. A közbeszédet húsz éve a totalitárius elmélet leegyszerűsített kliséi határozzák meg, s befolyásosak a tudományos diskurzusokban is. 20 A tisztán revizionista elméletek mindinkább zárványokba szorultak vissza. 21 Az új tudományos trendek, megközelítések közül a legjelentősebb a sztáliniz- 20 A. Gleason: Totalitarianism ban Prágában a törvényhozás Totalitárius Rendszereket Kutató Intézetet alapított Csehszlovákia náci megszállása és a szovjet rendszerű korszak tanulmányozására ben az intézet kezdeményezte Európai emlékezeti és lelkiismereti platform létrehozását, amely ugyancsak a totalitárius diktatúrák tanulmányozását, az áldozatok, ellenállók emlékezetének megőrzését írná elő a kezdeményezéshez két tucat európai intézmény, alapítvány stb. csatlakozott, köztük a volt szovjet rendszerű országok legjelentősebb jelenkor-történeti kutatóközpontjai. 21 Lásd pl. Cohen, Stephen F.: Soviet Fates and Lost Alternatives. New York, Columbia University Press, 2009, különösen vagy magyarul Krausz Tamás Szigeti Péter (szerk.): Államszocializmus. Értelmezések viták tanulságok. Budapest, L Harmattan Eszmélet Alapítvány,

9 mus civilizációként való felfogása. 22 De ez sem zárt a totalitárius megközelítés irányában, bár a hatalmas történeti antropológiai terepmunka eredményeképp született vizsgálódások inkább a tanulmányozni kívánt jelenségek megismerésében törekednek teljességre, mintsem a politikai felügyelet vagy a társadalmi ellenőrzés teljességét kívánnák bizonyítani. A rendszerváltozások után a totalitarizmus elméletét számos, egykor a marxizmustól indult történész és társadalomkutató is átvette, sokan persze már jóval 1989 előtt. A dél-európai és dél-amerikai átmenetek Kelet-Európára történt alkalmazását vizsgáló Bill Lomax szerint térségünkben lényegében totalitárius rendszerek maradtak fenn, amelyek lerombolták a civil szférát, az autonómiákat, nem tűrtek ellenzéket és totális ellenőrzésre törekedtek. Nem is alakultak ki ezért komoly társadalmi mozgalmak a diktatúrák ellenében. 23 Fehér Ferenc és Heller Ágnes az 1989-es antitotalitárius forradalmakról írt egykorú esszéjükben arra hívták fel a figyelmet, hogy a szovjet típusú politikai rendszer lebontása lehetséges volt a forradalmi változások útján ám a totalitarizált társadalom visszafordítása eredeti állapotába már feltehetőleg hosszabb folyamat eredménye lesz. 24 A szovjet rendszer bukásáról mérleget készítő mainstream elemzők viszont óvatosabban bántak a fogalommal. Francis Fukuyama egy kilencvenes évek eleji tanulmányában nem mulasztott el néhány gúnyos megjegyzést a revizionistáknak címezve ám hangsúlyozta, hogy a totalitárius modellt mindig is túlságosan leegyszerűsítően használták. Holott az nem más, mint ideáltípus, amely természetes módon sohasem illett a szovjet társadalomra. Az ötvenes évek végétől jóval találóbb a poszttotalitárius jelző: bár a terror csökkent, az ideológiai vezéreltség alábbhagyott, a civil társadalmi intézmények nem épültek újjá. A kommunizmus ideo- 22 Kotkin, Stephen: Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilisation. Berkeley Los Angeles London, University of California Press, 1995; Fitzpatrick, Sheila: Everyday Stalinism. Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s. New York, Oxford University Press, Lomax, Bill: A kelet-európai változások és a tranzitológiai elmélet. In: Krausz Tamás (szerk.): Rendszerváltás és társadalomkritika. Tanulmányok a kelet-európai átalakulás történetéből. Budapest, Napvilág, 2001, Fehér Ferenc Heller Ágnes: Kelet-Európa dicsőséges forradalmai. In: Uők: Kelet-Európa dicsőséges forradalmai. Budapest, T-Twins, 1992, logikus projektje helyébe lévő modernizációs törekvések okozta változásokat Fukuyama is Lowenthal téziseire alapozta, azt állítva, hogy ha nem is civil, de protocivil társadalom magában a Szovjetunióban is kialakult. Megpróbálta összekapcsolni a totalitárius és a modernizációs elméletet, mondván: a szovjet társadalom is úgy fejlődött, mint minden másik az ipari fejlődés pedig nem lehetséges a szabadság bizonyos formái nélkül. Ez a bukás mélyen fekvő oka, illetve más oldalról oka maga a totalitárius szisztéma, ami a terror feladása után nem képes fennmaradni. 25 Hasonló véleményt képviselt nagy sikerű Gorbacsov-életrajzában Archie Brown. Hruscsov poszttotalitárius uralmi rendszerét nagy távolság választotta el Sztálinétól de ettől még nem volt plurális. Független politizálás, civilszervezetek és autonómia egészen Gorbacsov reformjaiig nem létezett a Szovjetunióban. Csak a demokrácia előfeltételei, így a privátszféra relatív függetlensége, a szűk informális körben lehetséges véleménynyilvánítás, a külvilágról való informáltság stb. javultak Sztálin halála óta. A kommunista rendszer megkülönböztető vonásait Brown is lényegében Friedrich és Brzezinski tipológiájára emlékeztető módon körvonalazta. 26 De megjelentek ennél jóval extrémebb nézetek is. Így Charles H. Fairbanks Jr. szerint Gorbacsov peresztrojkája nem volt más, mint a felülről jött permanens (bolsevik) forradalom egy újabb hulláma (1917, 1929, után a negyedik). Programja is hasonló volt a megelőzőekhez a társadalom totális átalakítása. Fairbanks is bírálta a revizionistákat (így különösen Bialert), de latensen Fukuyamát is, akinek fentebb idézett esszéje együtt jelent meg az övével. Egyáltalán bárkit, aki azt próbálta bizonyítani, hogy a Szovjetunió ugyanolyan, mint minden más normális (értsd: nem totalitárius) állam. 27 Chris Armbruster ellenkezőleg, a totalitárius rendszer részbeni változatlanságára építette bukásmagyarázatát. Visszatért a Barrington Moore Jr ben megjelent könyvének három posztsztálini alternatívájára, tudniillik a totalitárius terror állandósulásá- 25 Fukuyama, Francis: The modernizing imperative. The USSR as an ordinary country. The National Interest 31 (Spring 1993), Brown, Archie: The Gorbachev Factor. Oxford New York, Oxford University Press, Fairbanks, Charles H. Jr.: The nature of the beast. The National Interest 31 (Spring 1993),

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA Ságvári Bence Kultúra és gazdaság Az értékek szerepe a gazdasági fejlődésben Elmélet és empíria Doktori disszertáció Témavezető

Részletesebben

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében Bárdi Nándor: A budapesti kormányzatok magyarságpolitikai intézményrendszere és stratégiája 1918 1938

Részletesebben

Cross Border Review. Az Európa Intézet évkönyve

Cross Border Review. Az Európa Intézet évkönyve Cross Border Review Az Európa Intézet évkönyve. 2014 Tartalom Az olvasóhoz Lectori salutem (Ocskay Gy.)... 5 Szerkesztői üzenet (Bottlik Zs.)... 7 Elmélet Ocskay Gyula: Határ-sértés, avagy a normalitás

Részletesebben

3. évfolyam (2015) 1 1. szám

3. évfolyam (2015) 1 1. szám 2013/1. SZÁM Szerkesztői előszó Farkas Ádám Az állam fegyveres védelmi rendszerének kérdései a kortárs fenyegetések tükrében Kelemen Roland, Pataki Márta A kibertámadások nemzetközi jogi értékelése Kis-Benedek

Részletesebben

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80 KORUNK FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXI/4. 2010. ÁPRILIS TARTALOM KOVÁCS KISS GYÖNGY Bevezetõ.................................3 KARÁCSONYI ZSOLT Vadászat elõtt (vers)..........................4

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR A TARTALOMBÓL n Dominancia és önvédelem Beszélgetés Ormos Mária akadémikussal n Dienes-Oehm Egon: Az

Részletesebben

Ész, trónfosztás, demokrácia

Ész, trónfosztás, demokrácia Ész, trónfosztás, demokrácia Lukács György újraértelmezése Reinterpreting of Georg Lukács A sorozat szerkesztõi Editors Boros János (Pécs) Heller Ágnes (New York, Budapest) Vajda Mihály (Budapest, Debrecen)

Részletesebben

Egy anekdota szerint két fiatal történész (2) az ötvenes évek gazdaságtörténetét feldolgozó

Egy anekdota szerint két fiatal történész (2) az ötvenes évek gazdaságtörténetét feldolgozó Sáska Géza: Jó, hogy vége a nyolcvanas éveknek, és nem jön újra el! Iskolakultúra 2001/2 Lapunk tavaly októberi és novemberi számában adtuk közre Báthory Zoltán áttekintését a nyolcvanas évek oktatáspolitikai

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól

Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól Pécs, 2011. július 1. Előszó 2010 mérföldkő volt Pécs város életében. Városunk lehetőséget kapott arra, hogy az Európa Kulturális

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve SPECTRUM HUNGAROLOGICUM INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve INSTITUTIONS, TENDENCIES AND RESEARCH IN

Részletesebben

Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) *

Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) * Múltunk, 2011/3. 137 164. 137 [ ] MITROVITS MIKLÓS Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) * 1956 októbere cezúrát jelent a második világháború utáni lengyel magyar

Részletesebben

RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON

RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON 1 RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON TARTALOM: I. ANARCHIZMUS ÉS/VAGY SZOCIALIZMUS II. AZ OROSZ RADIKALIZMUS HATÁSA III. AZ ANARCHIZMUS

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA GLOBAL1ZACIO ÁTALAKULÁS VÁLLALATI KÖRNYEZET Hámori Balázs: Bevezető gondolatok Simái Mihály: A globalizáció főbb tendenciái... TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Agh Attila: Globalizáció

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK TÁRSADALMI-POLITIKAI MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS A KÖZGONDOLKODÁS FORMÁLÁSÁBAN Doktori (PhD)

Részletesebben

Mit jelent a rendszerváltás?

Mit jelent a rendszerváltás? Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. április (303 321. o.) KORNAI JÁNOS Mit jelent a rendszerváltás? Kísérlet a fogalom tisztázására Az elmúlt hónapok politikai vitáiban sokszor elhangzott a kijelentés:

Részletesebben

Törökország Kelet és Nyugat között

Törökország Kelet és Nyugat között Balázs Judit Törökország Kelet és Nyugat között 2009 Budapest Kairó Balázs Judit, 2009 Budapest Kairó Lektorálta: Tóth Imre Grafika: Molnár István Szerkesztő: Takács Eszter Készült: Lővér Print Kft. Sopron

Részletesebben

dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN

dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN 1 VILÁGGAZDASÁGI TANSZÉK Kutatásvezető DR. EHRLICH ÉVA közgazdaságtudományok doktora MTA Világgazdasági Kutatóintézete

Részletesebben

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Stratégiai kutatások Magyarország 2015 A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Jelen kötet a Miniszterelnöki Hivatal Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai Kutatások 2005 megállapodás keretében

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA Európai stratégia 2020 és Magyarország Wéber Attila Európa, Unió és pártok a rendszerváltás két évtizedében TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Belyó Pál Mennyire meredek a gödör fala?

Részletesebben

Sipőcz Rita Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell

Sipőcz Rita Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell Sipőcz Rita Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell Az európai modell a szociális piacgazdaságot működtető európai államok közös fejlődési filozófiáját testesíti

Részletesebben

vasstárs9 28.10.2005 9:16De Page 1 Vass Csaba Bevezetô fejezetek a társadalom-gazdaságtanba

vasstárs9 28.10.2005 9:16De Page 1 Vass Csaba Bevezetô fejezetek a társadalom-gazdaságtanba vasstárs9 28.10.2005 9:16De Page 1 Vass Csaba Bevezetô fejezetek a társadalom-gazdaságtanba vasstárs9 28.10.2005 9:16De Page 2 Kölcsey füzetek XIV. vasstárs9 28.10.2005 9:16De Page 3 Vass Csaba Bevezetô

Részletesebben

Nagy Imre végrendelete

Nagy Imre végrendelete RAINER M. JÁNOS Nagy Imre végrendelete A snagovi politikai feljegyzések Nagy Imrének a romániai Snagovban írt Gondolatok, emlékezések című kézirata a múlt év végén, megírása után ötvenhét évvel megjelent.

Részletesebben

Katolikus kisközösségek és bázisközösségek Csongrád megyében 1946 és 1980 közt, a pártállam és a hivatalos egyház vonatkozási keretében

Katolikus kisközösségek és bázisközösségek Csongrád megyében 1946 és 1980 közt, a pártállam és a hivatalos egyház vonatkozási keretében Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Mezey András Katolikus kisközösségek és bázisközösségek Csongrád megyében 1946 és 1980 közt, a pártállam és a hivatalos egyház vonatkozási keretében

Részletesebben

A modern magyar történetírás

A modern magyar történetírás A modern magyar történetírás A modern vagyis professzionális magyar történetírás intézményrendszere és személyi feltételei a 19. század utolsó harmadában alakultak ki. A szervezeti keretek megteremtése

Részletesebben

Egyezzünk ki a múlttal!

Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Műhelybeszélgetések történelmi mítoszainkról, tévhiteinkről Szerkesztette: Lőrinc László Történelemtanárok Egylete Budapest, 2010 A kötet összeállításában

Részletesebben