Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről"

Átírás

1 0 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Martonvásár, Bedő Zoltán főigazgató

2 Szabályzat külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről 1.) Személyi hatály: I. Általános rendelkezések Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed - a Kutatóközponttal közalkalmazotti jogviszonyban álló, vagy megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársra - a Kutatóközpont pályázataiban résztvevő valamennyi jelen bekezdés a) pontja szerinti munkatársra, ha a kiutazására a pályázat keretében kerül sor, - a Kutatóközpont által fogadott külföldi vendégekre. 2.) Szervezeti hatály A jelen szabályzat szervezeti hatálya kiterjed a Kutatóközpont egészére, beleértve az E-1312/2011 számú Alapító Okiratban feltüntetett intézeteket és kísérleti telepeket. 3.) Jelen szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni az 1./ pont alatt meghatározott személy(ek) bármilyen célú kiutazására, így különösen a hivatalos kiküldetésre, szakmai célú kiutazásra, az ösztöndíjas tanulmányútra, a két vagy többoldalú nemzetközi megállapodás keretében történő kiutazásra, a külföldi munkavállalásra, a külföldi kiutazással kapcsolatos, illetve a külföldi tartózkodás során felmerülő költségek megtérítésére, a külföldi vendégek fogadására és az elszámolható költségekre. 1.) Hivatalos külföldi kiküldetés: II. Értelmező rendelkezések a Kutatóközpont, mint kifizető, főigazgatója által elrendelt (engedélyezett ) és a Kutatóközpont képviseletében történő kiutazás, amelyre a Kutatóközpont oktatási, tudományos vagy gazdasági érdekkörében kerül sor. Így különösen amely a nemzetközi szerződések alapján, ideértve a tudományos intézetek közti cserét is, EU-s és egyéb, külföldi valamint hazai pályázatok keretében, 1

3 nemzetközi konferencián, más szakmai-tudományos rendezvényen való részvétel, ösztöndíjas tanulmányút keretében, egyéb szakmai célú kiutazás keretében, történik. 2.) Külföldi munkavállalás: a Kutatóközpont főigazgatója által engedélyezett, jövedelemszerzés céljából saját kezdeményezésre, vagy meghívásos alapon külföldön történő munkavégzés. 3.) Külföldi vendég fogadása: külföldi vendégek meghívása, fogadása szakmai (oktatási, tudományos, gazdasági) célból, így különösen: együttműködő kutatóintézettel, vagy szakmai szervezettel két- vagy többoldalú szerződésben meghatározott vendégfogadás, szakmai konferenciák megrendezése, ösztöndíjak és tanulmányutak, pályázatok résztvevőinek fogadása, külföldi vendégkutatók fogadása, külső Tanácsadó Testület tagjainak fogadása, egyéb jellegű meghívások. 4.) Kiküldetési rendelvény: a Kutatóközpont, mint kifizető, által két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a kiküldetés célját, időtartamát, útvonalát, az utazás költségtérítését, valamint a költségtérítés kiszámításához szükséges adatokat. III. A kiutazás engedélyezése 1.) Előzetesen engedélyeztetni kell minden olyan, Magyarország határain túlra történő kiutazást, amelyet a jelen szabályzat hatálya alá tartozó személyek hivatalos külföldi kiküldetés keretében bonyolítanak le. 2.) A kiutazást a Kutatóközpont főigazgatója, - és átruházott munkáltatói jogkör alapján a keretgazda - engedélyezi. 2

4 3.) A jelen szakasz fejezet szerinti kiutazásokat a gazdasági ügyintéző tartja nyilván. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kiutazó nevét, beosztását, tudományos fokozatát, a kérelemben megjelölt ország nevét, a kiutazás időtartamát és célját. 4.) A kiutazás engedélyezésének előfeltétele a kiutazás pénzügyi fedezetének megléte. A pénzügyi fedezet meglétét a keretgazda igazolja és az arra illetékes pénzügyi szakember ellenjegyzi. 5.) Költségvetési előirányzatból, valamint pályázat illetve szerződés alapján megvalósuló kiküldetésnél a fedezetet kiadási kötelezettségként rögzíteni kell. 6.) A kiutazó részére a külföldi tartózkodás idejére költségtérítés adható, mely a Kutatóközponttal közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozó és a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott esetében tartalmazhatja az: utazási költséget, szállás költséget, regisztrálási díjat, biztosítási díjat, egyéb dologi költségeket. 7.) A kiutazót csak a külföldön ténylegesen eltöltött időtartamra illeti meg költségtérítés. 8.) A költségvetési előirányzatból finanszírozott kiutazás esetén az engedélyező jogosult esetenként meghatározni azt, hogy a 6./ pontban felsorolt költségtérítések közül melyek az igénybe vehetők, mennyi azok mértéke a jelen szabályzat és a jogszabályok keretei között. 9.) Pályázat vagy más külső forrás (önálló projekt, alapítvány stb.) keretében megvalósuló kiutazás esetén a költségtérítés fajtáit, azok mértékét és az igénybevétel (elszámolás) módját a támogatást nyújtó szabályozza. A konkrét kifizetési tételekről a projekt lebonyolításáért felelős személy vagy testület (programkoordinátor, projektfelelős) dönt. Ennek hiányában a jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az igénybe vehető költségtérítés megállapításánál. IV. Költségtérítések elszámolása 1.) A kiutazás módjáról és az utazási költség megtérítéséről a jelen fejezet rendelkezik. E rendelkezéseket pályázat alapján, illetve pályázat megvalósítása keretében történő kiutazásra akkor lehet alkalmazni, ha a konkrét pályázat másképp nem rendelkezik. 2.) A kiutazó az utazását úgy köteles megtervezni, hogy a célállomást a lehető legrövidebb úton és a leggazdaságosabb módon érje el. A kiutazó igénybe vehet: vonatot (II. osztály + hálókocsi), autóbuszt, kompot, repülőgépet (economy class), 3

5 illetőleg az erre vonatkozó engedély alapján saját gépkocsit, szívességi alapon használt gépjárművet. 3.) Szállásköltség megtérítése során a szállásköltség igénybe vehető összegét előzetes szállásfoglalás alapján kell megállapítani, ettől indokolt esetben lehet eltérni. A kiküldetés időtartamára csak számlával igazolt szállásköltség számolható el. A szállásköltségről szóló számlának kötelezően a Kutatóközpont nevére kell szólnia. 4.) Ha az ellenérték megfizetése az utazás előtt valósul meg, akkor az a Kutatóközpont nevére szóló számla ellenében átutalással (pl.: repülőjegy, repülőtéri illeték) történik, utólagos elszámolás esetén a Kutatóközpont nevére szóló számla és utazási jegy átadása ellenében valósul meg. Repülővel történő utazás esetén a beszállókártyát is csatolni kell. A vasúttársaság által kiadott számlaigazolás önmagában nem bizonylata az utazási költség elszámolásának. 5.) Taxi-költség kiutazáskor az indulási címtől a repülőtérig, az érkezést követően a repülőtérről a szállásig, illetve hazautazáshoz a szállástól a repülőtérig tartó utazásra, érkezés után a repülőtérről az indulási helyig számolható el. Ezen felül külföldön tartózkodás idejére csak akkor számolható el taxi-költség, ha azt a pályázati elszámolás feltételei megengedik, illetve egyéb keret rendelkezésre áll. Minden esetben szükséges a keretgazda előzetes engedélye taxi, vagy taxi rendszerű utazás igénybe vétele előtt. 6.) Abban az esetben, ha a regisztrációs költség átutalása interneten keresztül történik, az ennek kapcsán kiállított, az eredeti számlának megfelelő adattartalmú dokumentumokat számlát helyettesítő okmányként el kell fogadni, amennyiben a regisztrálás visszaigazolása egyértelműen bizonyítható. 7.) Személygépkocsi használata esetén a költségtérítés az intézet mindenkor hatályos gépjármű üzemeltetési szabályzatában foglaltak szerint számolható el: a) saját tulajdonú gépkocsi esetén: a kiküldetési rendelvény alapján a NAV által közzétett érvényes üzemanyagár, fogyasztási norma és a mindenkori jogszabály szerinti normaköltség alapján; b) szívességi használatra kapott jármű használata esetén: a kiküldetési rendelvény alapján a NAV által közzétett érvényes üzemanyagár, fogyasztási norma számolható csak el, a normaköltség nem. 8.) A 7./ pontban meghatározott mindkét esetben a gépkocsi használatát engedélyeztetni kell a főigazgatóval. Az előírt feltételek hiányában költségtérítés személygépkocsi használatra nem fizethető. Az egy személygépkocsival utazók esetén csak a költséget ténylegesen viselő jogosult a költségtérítés elszámolására. Az elszámolást külön nyomtatványon kell benyújtani. 9.) A kiutazás időtartama alatt felmerülő utazási költségek fedezetére az általános szabályok szerint - előleg adható. 10.) A kiküldetést elrendelő, vagy a szakmai célú kiutazást engedélyező döntése alapján a kiküldött a Kutatóközpont nevére szóló számlával, vagy az árat tartalmazó 4

6 jegy átadásával (pl. helyi közlekedés) további dologi költségek elszámolását is engedélyezheti. 11.) A kiküldetési költségeket a kiküldetési rendelvény és az ahhoz csatolt bizonylatok alapján a hazatéréstől számított 8 munkanapon belül kell elszámolni. Az úti elszámolásban a külföldön felmerült költségeket abban a pénznemben kell feltüntetni, melyben azok felmerültek. 12.) Ha a költségtérítés összege magasabb, mint a felvett előleg, akkor a kiküldött az utólagos kifizetést kérheti forintban. Amennyiben a költségtérítés összege alacsonyabb a felvett előleg összegénél, akkor a visszafizetés teljesíthető forintban átutalással, vagy készpénzben a Kutatóközpont Pénztárában. 13.) Előleget kizárólag a Kutatóközponttal közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozó vehet fel. 14.) A költségek utólagos megtérítése esetén a forintra történő átszámítás a kiadás teljesítése időpontjában érvényes MNB közép árfolyamon történik. Ez alól kivételt képez, ha az adott külföldi pénznemben kifizetett összegről bármely pénzintézet által a magánszemély nevére és a teljesítéstől számított 15 napon belül kiállított valutavételi bizonylattal rendelkezik az elszámolásra kötelezett, mert ekkor a bizonylaton szereplő árfolyamot alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz. A bizonylaton szereplő az adott tételhez kapcsolódó bank költséget a kiküldött részére meg kell téríteni. 15.) A kiutazási engedély alapján forint előleg vehető fel, legfeljebb az utazás megkezdése előtt 8 nappal. Az előleggel kamatmentesen a hazaérkezéstől számított 30 napon belül lehet elszámolni, ezen határidő leteltét követően az előleget kamat terheli. Az előleg visszafizetési kötelezettségért és a határidőn belüli szabályos elszámolásért a kiküldöttet anyagi és fegyelmi felelősség terheli. 16.) A kiutazó útjáról úti jelentést köteles készíteni a hazaérkezést követő 14 napon belül, amelyet az engedélyezőhöz kell benyújtani. 17.) Szakmai beszámoló készítése szükséges a) pályázati kiutazásnál a támogatást biztosító ( kiíró ) által meghatározott módon, b) az Európai Unió költségvetési alapjainak pályázataiból közvetlenül finanszírozott valamennyi külföldi út és konferencia részvétel alkalmával a pályáztató által meghatározott tartalommal és formátumban, c) a két- vagy többoldalú nemzetközi szerződésen alapuló kiutazás esetén. 18.) A szakmai beszámoló egy eredeti példányát mindegyik esetben le kell adni az illetékes intézet igazgatója részére. 5

7 V. Külföldi kiutazás esetén adható napidíj 1.) A kiküldetésben lévő közalkalmazott részére a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 3. sz. melléklet II. 7. b) pontja szerinti külföldi kiküldetésre tekintettel megszerzett bevételként (a továbbiakban a jelen szabályzatban: napidíj) a rendeletben rögzített összeg fizethető, figyelemmel a Magyar Tudományos Akadémiai által e tárgyban közzétett elnöki határozatban foglaltakra is. Az árfolyam elérhető a honlapon. 2.) A napidíj a közalkalmazottat a kiküldetés napjaira illeti meg a A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Kormányrendelet 3. -ban meghatározott számítás szerint. 3.) A közalkalmazotti jogviszonyban a munkavégzés alóli mentesítés időtartama alatt, keresőképtelenség idejére, fizetés nélküli szabadság, külföldi távmunka, alkotói szabadság, egyéb távollét esetén, valamint a közalkalmazotti jogviszony megszűnését követően napidíj nem folyósítható. 4.) A Kutatóközpont az 1. számú melléklet szerinti napidíjakat fizeti. VI. Kiutazás és külföldi vendég fogadása intézményi megállapodás alapján 1.) Kiutazásra, illetve külföldi vendég fogadására a nemzetközi kapcsolatok keretében, a Kutatóközpont és a tudományos partner által kötött szerződés alapján, az abban foglalt feltételek mellett is sor kerülhet a költségek kölcsönös viselése mellett. A szerződésben a fogadó felek rögzíthetik a kiutazási napok maximális keretszámát és a fogadható vendégek létszámát. A fogadó felek feltételül szabhatják, hogy a kiutazás csak előzetesen egyeztetett közös munkatervi pont alapján történhet. 2.) Külföldi vendég meghívása: a.) pályázat keretében, b.) a Kutatóközpont és a tudományos partner által megkötött szerződések szerint, c.) egyéb nemzetközi kapcsolatok alapján a fogadó szervezeti egység költségvetési kerete terhére történhet. A meghívás, a program előkészítése és lebonyolítása a fogadó szakmai szervezeti egység együttműködése alapján történik a főigazgató előzetes engedélyével, a gazdasági igazgató ellenjegyzése alapján. 3.) Intézmények közötti megállapodás alapján történő kiutazás/fogadás esetében a tartózkodás költségeit a fogadó fél, a kiutazás költségeit az engedélyező fél fedezi. 6

8 4.) A kiutazási engedély névre szóló, határozott idejű. A kiutazási engedély a fedezet meglétének igazolásával (melyet a pénzügyi fedezetért felelős vezető ellenjegyez) érvényes, amit kiadási kötelezettségként nyilvántartásba kell venni. 5.) Amennyiben - az intézmények közötti megállapodás másképp nem rendelkezik - elszámolható költségek: a) a kiutazónál kizárólag az utazás költsége, b) a fogadott vendégek esetében az oktatási, kutatási tevékenység ellátásáért adott díjazás és szállásköltség. VII. Pályázat útján elnyerhető ösztöndíjas kutatómunka 1.) A 30 napot meghaladó ösztöndíjas tanulmányútra/kutatómunkára a jelen szabályzatban meghatározott általános szabályokat a jelen fejezetben leírt kiegészítésekkel kell alkalmazni. 2.) A pályázni kívánó a Kutatóközponttal teljes munkaidős / heti 40 órás / közalkalmazotti jogviszonyban álljon és tudományos munkakörbe legyen besorolva. 3.) Eljárási rend: Az ösztöndíj megpályázását az illetékes intézet igazgatójával előzetesen, írásban engedélyeztetni kell, megjelölve a: aa.) pályázó nevét, ab.) kiírót, ac.) az ösztöndíjasként töltendő időtartamot naptárszerűen, ad.) a helyet (országnév, településnév, intézet, vagy intézmény neve, pontos címe, irányítószámmal), ae.) az ösztöndíjas munkát irányító személy nevét és tudományos, illetve hivatali titulusát, af.) milyen feladat elvégzésére, tudományos ismeret megszerzésére irányul az ösztöndíjas munka és ez hogy adaptálható a Kutatóközpontban 4.) A fenti előzmények után elnyert pályázat esetén, a Kutatóközpont főigazgatójához címezve, írásbeli kérelemmel kell élni, amely tartalmazza: ba.) Az a.a.) af.) pontban felsoroltakat bb.) Azt a kifejezett kérelmet, hogy az ösztöndíj teljes időtartamára, illetve amennyiben az a három hónapot meghaladja, maximum három hónapi időtartamra a Kutatóközpont az ösztöndíjas részére közalkalmazotti alapilletményének 70 %-át folyósítsa, bankszámlájára történő átutalással. bc.) Amennyiben az ösztöndíjas szolgálati lakással, vagy férőhellyel rendelkezik, a kérelemben arra is ki kell térni, hogy a Kutatóközpont ezen lakást illetve férőhelyet részére továbbra is fenntartja az ösztöndíjas időszak teljes időtartamára, a szokásos költségek (pl. lakbér, fűtési költségek, stb.) kérelmező 7

9 részéről megfizetése mellett. A szolgálati lakás, vagy férőhely a külföldi tartózkodás időtartamára nem engedhető át sem ingyenesen, sem ellenérték fejében, sem részben, sem egészben más(ok)nak bd.) Három hónapot meghaladó ösztöndíjas időtartam esetén fizetés nélküli szabadság engedélyezését a három hónap és az ösztöndíj lejártáig terjedő időtartamra azzal, hogy az ösztöndíjas a fizetés nélküli szabadság időtartamára a lakóhelye szerint illetékes biztosítási intézménnyel a biztosítása folyamatosságát és annak feltételeit maga rendezi. be.) Az illetékes tudományos intézeti igazgató ( amennyiben nem elérhető, akkor szervezetszerű helyettese) előzetes, támogató írásbeli hozzájárulását a kérelemre rávezetve. bf.) Az ösztöndíjas elérhetőséget (pontos cím, irányítószámmal, vezetékes telefon, mobiltelefon, fax, .) A közalkalmazotti alapilletmény 70 %-a folyósításának további feltételei: a.) Az alapilletmény 70 %-a amennyiben az ösztöndíj időtartama egybefüggően meghaladja a három hónapot csak az első három hónapban és folyamatosan, tehát megszakítás nélkül folyósítható. b.) Egy naptári évben több, rövidebb időtartamú ösztöndíj esetén (pl. 5x1 hónap) a folyósítás maximális időtartama csak három hónap lehet, az ezt meghaladó időtartam a fizetés nélküli szabadság jogcímén adható ki. A feltételrendszer ebben az esetben is az 1.) és 2.) szerint történik. Egyéb jogcímek: Az ösztöndíjas részére a közalkalmazotti alapilletmény 70 %-nak folyósítása kizárólag jelen szabályzatban foglalt feltételek betartása esetén biztosítható. 5.) Ha az ösztöndíjas tanulmányútra jelentkező közalkalmazott - külföldi tartózkodása alatt, a három hónapos időtartamon belül is - egyáltalán nem látja el munkaköri feladatait, akkor fizetés nélküli szabadságot kell kérelmeznie a főigazgatótól. Az engedélyezéssel egyidejűleg a távollét idejéről a szervezeti egység vezetője írásban értesíti a gazdasági igazgatót. 6.) Ha az ösztöndíjas tanulmányúton résztvevő közalkalmazott kint tartózkodása alatt munkaköri feladatait részben ellátja, akkor folyósítható részére az alapilletmény 70%-a. Ekkor meg kell állapodni az ellátandó feladatokról, a feladatellátás módjáról, továbbá a pótlékok erre az időszakra eső visszavonásáról. A megállapodást a munkáltatói jogkör gyakorlója írja alá. 7.) A munkáltatói jogkör gyakorlója a 6./ szerinti megállapodás egy példányát a kiutazást legalább egy héttel megelőzően köteles megküldeni a gazdasági igazgatónak. 8.) A gazdasági igazgató a megállapodás alapján elkészíti a közalkalmazotti kinevezés átmeneti módosítását (átmeneti kinevezés-módosítás) három példányban és elfogadásra (aláírásra) megküldi a munkáltatói jogot gyakorló vezetőnek. 8

10 9.) Aláírást (elfogadást) követően az átmeneti kinevezés-módosítás egy példányát a szervezeti egység vezetője megküldi a gazdasági igazgatónak. 10.) A közalkalmazottnak a határozott időtartam lejártát követő munkanapon közvetlen munkahelyi vezetőjénél - munkavégzésre kell jelentkeznie, az XXXIII: törvényben (Kjt.) meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett. A kiutazásról való visszatértést követő nappal a közalkalmazott illetménye és pótlékai az eredeti kinevezés szerint kerülnek folyósításra. 11.) A szervezeti egység vezetője az ösztöndíjas távollét megszűnését követő munkavégzésre történő jelentkezésről tájékoztatja a gazdasági igazgatót és a közalkalmazott eredeti munkakörében történő foglalkoztatására, az átmeneti kinevezésmódosítás megszüntetésére igazoló munkaügyi irat elkészítésére vonatkozóan intézkedést kezdeményez. VIII. Külföldi munkavállalás 1.) A főigazgató a közalkalmazott előzetes kérelme alapján - engedélyezhet külföldi munkavállalást. Az engedély egy példányát, az aláírással egyidejűleg a gazdasági igazgató részére meg kell küldeni. 2.) Külföldi munkavállalás esetén legfeljebb 1 év fizetés nélküli szabadság engedélyezhető. Rendkívüli esetben további 1 évre a közalkalmazottnak az első év lejárata előtt legalább 2 hónappal korábban benyújtott írásbeli kérelmére ismételten engedélyezhető külföldi munkavállalás. Az ismételt engedélyt a gazdasági igazgató részére is meg kell küldeni. 3.) A közalkalmazottnak a határozott idejű engedély lejárta után 3 munkanapon belül munkavégzésre jelentkezni kell, a Kjt-ben meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett. 4.) A külföldi munkavállalás időtartamára a közalkalmazott részére semmiféle bér, bérjellegű kifizetés, költségtérítés nem adható. IX. Külföldi vendégfogadás pénzügyi elszámolási rendje 1.) A külföldi vendégek meghívását (fogadását) az önelszámoló egység vezetőjének javaslatára a főigazgató engedélyezi. Az intézet igazgatója - az arra illetékes személy pénzügyi ellenjegyzése mellett - igazolja, hogy a költségvetésben biztosított pénzügyi keret a szervezeti egység rendelkezésére áll. A kiadási kötelezettséget be kell jegyezni a nyilvántartásba. 2.) A külföldi vendég látogatását az engedélyező tartja nyilván (beutazó neve, mely országból érkezett, mi az utazás célja, időtartama). 9

11 3.) A külföldi vendég fogadása során, az adóilletékességi nyilatkozat kötelező leadása mellett, elszámolható költségek: a) külföldi vendég részére tudományos, oktatási, konzultációs, stb. tevékenység ellátásáért adott jövedelem, legalább 4.000,- Ft/nap/fő, legfeljebb ,- Ft/nap/fő, mely az évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 4.3 pontja szerint (a belföldön oktatási, nevelési intézményben, közoktatási, felsőoktatási intézményben vendégtanári tevékenység ellátásáért kapott jövedelem, annak figyelembevételével, hogy vendégtanári tevékenységnek minősül a Kormánnyal kötött, törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés vagy tárcaközi munkaterv alapján külföldi illetőségű magánszemély által nem magyar nyelven folytatott nevelési, oktatási tevékenység), valamint a fenti hivatkozott melléklet 17.pontja szerint (a hivatali, üzleti utazás esetén az utazásra, a szállás díjára, külföldi kiküldetés esetén az utazásra, a szállás díjára fordított kiadás, továbbá a 3. számú melléklet II. Igazolás nélkül elszámolható költségek fejezetének 7. pontja szerint elszámolható költség azzal, hogy e pont rendelkezése nem alkalmazható abban az esetben, ha az utazásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, a tényleges szakmai és szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján, akár közvetve is megállapítható, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti;) egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes, b) szállásköltség, c) utazási költség, d) egyéb dologi költség, e) reprezentációs költségek (adó- és járulékvonzattal). 4.) Az elszámolás a Kutatóközpont nevére kiállított számla alapján történhet. 5.) A külföldi vendéget, a meghívó fél kötelessége tájékoztatni arról, hogy költségeit a Kutatóközpont csak a Kutatóközpont nevére kiállított számla ellenében téríti meg. 6.) Amennyiben a külföldi vendég közalkalmazottként vagy megbízásos jogviszony keretében alkalmazásra kerül, a kettős adózás elkerülése érdekében le kell adnia az adóilletékességi nyilatkozatát. 7.) A költségek fedezetére 8 napos elszámolási kötelezettség mellett előleg folyósítható a fogadó fél meghatározott képviselője részére. A felvett előleget kamatmentesen a külföldi vendég itt tartózkodási napjától számított 30 napon belül lehet elszámolni. 8.) Pályázatok, alapítványi, ösztöndíj támogatások keretében történő vendégfogadás feltételeit így különösen a 3./ pont szerinti juttatások mértékét a vonatkozó szerződésben foglaltak határozzák meg. 9.) Szakmai program esetében a szakmai program lebonyolításáról beszámolót kell készíteni. 10

12 X. Záró rendelkezések, a szabályzat mellékletei 1./ Jelen szabályzat lép hatályba. 2./ A jelen szabályzat hatályba lépésével hatályukat vesztik a Kutatóközpont Alapító Okiratában feltüntetett intézetek vonatkozó szabályzatai. 3./ A jelen szabályzat vonatkozó pontjainál a mellékletben feltüntetett nyomtatványokat kell alkalmazni 11

január 1. napját követő kifizetésekre is alkalmazni kell.

január 1. napját követő kifizetésekre is alkalmazni kell. 8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás a külföldre történő kiutazás és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről [egységes szerkezetben a módosításáról kiadott 12/2009. (V. 25.) számú, 14/2009. (VI.

Részletesebben

Külföldi kiküldetések és a külföldi vendégek fogadásának rendje ellenőrzési nyomvonala

Külföldi kiküldetések és a külföldi vendégek fogadásának rendje ellenőrzési nyomvonala Külföldi kiküldetések és a rendje ellenőrzési nyomvonala 1 Kiutazás eztetése 2 Személygépkocsi használat eztetése 3 Előleg igénylése 4 Taxi- illetve taxi rendszerű utazás ezése és a és a és a és a Keret

Részletesebben

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. Belföldi és külföldi kiküldetésének eljárásrendje 2013 Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. A kiküldetéssel

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről (egységes szerkezetben a módositására kiadott 21/2000./IX.28./

Részletesebben

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Budapest, Köves út 2. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Ari Lajos elnök A kiküldetéssel

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kiküldetési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Budapesti

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (rektori utasítás) SZOLNOK

SZOLNOKI FŐISKOLA. KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (rektori utasítás) SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (rektori utasítás) SZOLNOK 2012 SZOLNOKI FŐISKOLA KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT Az SZMSZ-ben biztosított rektori jogkörömnél fogva a külföldi kiutazások

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2010. évi 6. számú szabályzat a bírák és az igazságügyi alkalmazottak belföldi kiküldetése esetén fizetendő költségtérítés szabályairól A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI.

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 A

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata 1 XXV-1/00036-0/2014. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. július 1. napjától KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT.. igazgató P.H. 1 KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet értelmében a

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

9/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A REPREZENTÁCIÓS CÉLÚ KIADÁSOK RENDJÉRŐL

9/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A REPREZENTÁCIÓS CÉLÚ KIADÁSOK RENDJÉRŐL Ikt.sz: 3003-23/2013/Sz. 9/201 számú Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A REPREZENTÁCIÓS CÉLÚ KIADÁSOK RENDJÉRŐL Érvényes: 201 március 1-jétől I. Általános Rész

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat

Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat Testnevelési Egyetem Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 44/2015. sz. határozatával 1 1. A Szabályzat célja A Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat készítésének a

Részletesebben

FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet. 3/2009. sz. Főigazgatói Utasítás. A külföldi kiküldetések rendjéről

FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet. 3/2009. sz. Főigazgatói Utasítás. A külföldi kiküldetések rendjéről FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 3/2009. sz. Főigazgatói Utasítás A külföldi kiküldetések rendjéről Gödöllő, 2009 Az Intézet nemzetközi megítélése, a kutatók elismertségének növelése, a nemzetközi

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Kiküldetési szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Kiküldetési szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kiküldetési szabályzat 1 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen dokumentum

Részletesebben

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA. igazgató P.H. 1 REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény reprezentációs kiadások felosztásának,

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 3/2012. (VI. 01.) Főjegyzői utasítás a Hivatali célú gépkocsi, a vezetékes-, illetve mobiltelefonok és mobilinternet, valamint információtechnológiai eszközök használatáról A jogalkotásról szóló 2010.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT . SZ. FÜGGELÉK KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT GULYÁS PÁL KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM (0 Debrecen, Sumen u..) OM azonosító: 09 Érvényes 011. 07. 01.-től határozatlan időre, visszavonásig illetve módosításig Készítette:

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata

Segesd Község Önkormányzata Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 5/2012. (IX.18.) számú polgármester utasítás Segesd Község Önkormányzata Kiküldetési

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat Hatályos: 2014. március 1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kiküldetési szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kiküldetési szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kiküldetési szabályzata 2012. július 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K A szabályzat hatálya... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 3 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról Szabályzat a saját gépjármű hivatalos célú használatáról 23./2015. (VII. 30.) sz. elnökségi határozattal elfogadva 2 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja a törvényi változásoknak / 1995. évi CXVII.

Részletesebben

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács közalkalmazottai és doktoranduszai kiutazásait az Intézet vezetője engedélyezi.

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács közalkalmazottai és doktoranduszai kiutazásait az Intézet vezetője engedélyezi. Rektori utasítás a Szent István Egyetem hivatalos külföldi kiutazásairól és az ezzel kapcsolatos elszámolásokról, a külföldi vendégek fogadásának engedélyezéséről és ügyintézéséről 1. Bejelentési kötelezettség

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják,

Részletesebben

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva 2009. szeptember

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva 2009. szeptember MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Módosítva 2009. szeptember 2 az Országos Elnökség 16/2009. (09.07.) E. számú határozata A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény /KTV/ előírásainak megfelelően

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2011 (2012. december 17napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek. 1 2 Telefon: 06-70/430-4400 E-mail: tovabbkepzes627@aeek.hu Neve 1 : Születési neve: JELENTKEZÉSI LAP SZAFTEX II. KÉPZÉS Kérjük, olvassa el figyelmesen a kitöltési útmutatót a jelentkezési lap kitöltése

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 5601 Békéscsaba, Pf.: 303. Székhely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telefon: 06/66/643-991, 06/30/684-5697 E-mail: menta@internet-x.hu Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK FELOSZTÁSÁNAK, AZOK TELJESÍTÉSÉNEK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet

Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet Kiutazó neve: Lakcíme: A kiküldetés célja: A kiutazó feladata: A konferenciaelőadás címe: Rendezvény: Ország: Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet Iktatószám: Kitöltendők a sárga mezők,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (VI...) önkormányzati rendelete államháztartási forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről Vilonya Község Önkormányzatának

Részletesebben

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás

14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás 14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetéssel összefüggésben felmerülő kiadások kincstári kártyával történő finanszírozásának szabályairól Szám: 14/2010. Az ideiglenes külföldi kiküldetéssel

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének, lebonyolításának és elszámolásának szabályzata Hatályos: 2014.április 1. A kiküldetési

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl ( Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 10/2003. (IV.24.) K.r.sz. rendelettel) Fejér Megye Közgyőlése a helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzatának 2/2010. (II. 25.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

Részletesebben

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó Támogatás folyósítása Előleg kifizetése (automatikusan) Köztes kifizetés (PEJ alapján) Számlák, illetve

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

49 4. melléklet: A Magyarország bíróságait hivatalos célú külföldi kiküldetésben képviselő személyek ellátásának szabályai A szabályzat tárgyi hatálya 1. (1) A szabályzat hatálya az OBH elnökének döntése

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb juttatásairól, a szociális és kegyeleti támogatásairól, valamint a köztisztviselők munkaidejéről szóló 23/2003.(IX.22.)Kt. számú rendelet

Részletesebben

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 7/2012.

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 3.sz. melléklet KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 Névszerinti nyilvántartást azokról a juttatásokról kell vezetni: a) amelyről

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzata Pécs 2012. 1 Szabályzat A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről egységes szerkezetben

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Miskolc 2015.

A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Miskolc 2015. A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Miskolc 2015. 6.16. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A Miskolci

Részletesebben

G.6. EGYES JUTTATÁSOK-KIKÜLDETÉSEK-

G.6. EGYES JUTTATÁSOK-KIKÜLDETÉSEK- 1075. Budapest, Madách Imre út 5.III.em. G.6. EGYES JUTTATÁSOK-KIKÜLDETÉSEK- TANULMÁNYUTAK ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 10 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022. Budapest, Herman Ottó út 15. A helyiségek és berendezések használatának szabályzata Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán Főigazgató 0 A

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

Főtitkári Hivatal. Adminisztráció Könyvelés

Főtitkári Hivatal. Adminisztráció Könyvelés Európai Iskolák Főtitkári Hivatal Adminisztráció Könyvelés Hiv. sz. : 2006-D-94-hu-5 Eredeti szöveg: EN Verzió: HU A Legfelsőbb Tanács tagjai, az előkészítő bizottságok tagjai, a Döntőbizottság tagjai,

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ 1. Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel tartozik!

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha Tájékoztató A nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartókat megillető kiegészítő támogatás igénylésének, megállapításának, folyósításának, elszámolásának, ellenőrzésének rendjéről

Részletesebben

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Kollégium és VM Gyakorlóiskola

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Kollégium és VM Gyakorlóiskola VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Kollégium és VM Gyakorlóiskola Reprezentációs Szabályzat 2013 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendelete 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről

10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről 10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelten fontosnak tartja a pályázati aktivitás fokozását, a pályázati tevékenységek

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A kiadások készpénzben történő teljesítéseinek szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG G NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG cím: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. postacím: 9401 Sopron, Pf: 132. telefon: 0699 518-162 fax: 0699 341-004 e-mail: gazdfoig@nyme.hu internet:

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2009. (XII. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2009. (XII. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2009. (XII. 31.) ÖR. rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti

Részletesebben

I. Adókötelezettség 1..

I. Adókötelezettség 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 33/2007/XII.28./., 23/2002/VIII.14./sz., 17/2002/VI.14./ sz., a 25/2001/XII.12./, a 29/2000/XII.21./sz., a 21/1999./VI.9./sz. és a 35/2011.(XII.20.)számú

Részletesebben