9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi szakterületekrıl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi szakterületekrıl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrıl"

Átírás

1 A jogszabály mai napon hatályos állapota 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértıi szakterületekrıl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrıl Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl szóló évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) a (6) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes szakterületek ágazati irányításáért felelıs miniszterekkel egyetértésben - a következıket rendelem el: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. Az igazságügyi szakértıi névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) történı felvételi és az igazságügyi szakértıi szakterület (a továbbiakban: szakterület) kiterjesztése iránti eljárás során e rendelet szabályait kell alkalmazni. A névjegyzékbe való felvétel általános feltételei 2. A névjegyzékbe bejegyezhetı szakterületeket e rendelet számú mellékletei tartalmazzák. 3. A névjegyzékbe az vehetı fel, aki a névjegyzékbe való felvételi a szakterület kiterjesztése iránti kérelmét (a továbbiakban együtt: kérelem) a mellékletekben felsorolt szakterületek valamelyikére nyújtja be (a továbbiakban: kérelmezı), és - a Szaktv.-ben foglalt egyéb feltételek teljesítése esetén - a szakterülethez kapcsolódó képesítési, valamint az e rendeletben elıírt egyéb feltételek teljesítését igazolja. 4. (1) (2) A szakterülethez kapcsolódó képesítési feltételnek megfelel az a kérelmezı is, aki a szakterülethez kapcsolódó tudományterületen tudományos fokozatot szerzett. (3) (4) A külföldi bizonyítvánnyal, oklevéllel rendelkezı kérelmezı esetében a névjegyzékbe való felvételhez a mellékletekben megjelölt képesítéssel Magyarországon egyenértékőnek elismert, illetve honosított bizonyítvány, oklevél fogadható el. Az elismerésre a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérıl szóló törvény rendelkezései az irányadóak. (5) 5. (1) Ha e rendelet szerint a névjegyzékbe való felvételhez szakmai kamarai tagság szükséges, a kérelmezı a névjegyzékbe akkor vehetı fel, ha a kamarai tagsági jogviszonya nincs felfüggesztve. (2) 6. (1) A mellékletekben felsorolt szakterületeken - e rendeletben foglalt eltérı rendelkezés hiányában - a névjegyzékbe való felvételhez a) a képesítés megszerzésétıl számított ötéves, b) ha az adott szakterületre a kérelmezı a mellékletek szerint kizárólag az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplı szakképesítéssel rendelkezik, a képesítés megszerzésétıl számított tízéves, c) az igazságügyi szakértıi intézményben dolgozó szakértıjelölt esetében a képesítés megszerzésétıl számított, a szakértıi intézményben szerzett hároméves, d) a c) pontban megjelölt kérelmezı kivételével a 7. -ban megjelölt szakmai gyakorlati tapasztalattal rendelkezı szakértıjelölt esetében a képesítés megszerzésétıl számított, e rendelet 15. számú mellékletében meghatározott szakirányú szakmai gyakorlati idı (a továbbiakban: gyakorlati idı) igazolása szükséges.

2 (2) (3) Amennyiben e rendelet az igazságügyi szakértıi névjegyzékbe való felvételt a) a területi mérnöki kamara (a továbbiakban: mérnöki kamara), b) a területi építész kamara (a továbbiakban: építész kamara), c) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıség (a továbbiakban: Fıfelügyelıség), d) az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság (a továbbiakban: Fıigazgatóság), e) a Nemzeti Közlekedési Hatóság által vezetett szakértıi névjegyzékében az igazságügyi szakterületnek megfelelı kamarai, fıfelügyelıségi, fıigazgatósági közlekedési hatósági szakterületen való érvényes bejegyzéshez (a továbbiakban: ágazati szakértıi jogosultság) köti, az (1) bekezdés c) és d) pontjában megjelölt kérelmezı igazságügyi szakértıi névjegyzékbe való felvételét követıen az ágazati szakértıi jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idı elteltét követı egy éven belül köteles az igazságügyi szakértıi szakterületének megfelelı ágazati szakértıi jogosultságot megszerezni. (4) Ha e rendelet a névjegyzékbe való felvételhez egyetemi fıiskolai alapképzésben szerzett végzettségen túl szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség egyéb szakképesítés meglétét írja elı, úgy a gyakorlati idıt - e rendeletben foglalt eltérı rendelkezés hiányában - a szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség egyéb szakképesítés megszerzésétıl kell számítani. (5) Ha a kérelmezı e rendeletben foglalt képesítési feltételnek kizárólag a 4. (2) bekezdése alapján tesz eleget, úgy a gyakorlati idıt a tudományos fokozat megszerzésétıl kell számítani. Szakértıjelölti szakmai gyakorlati tapasztalatként elismerhetı szakmai gyakorlati idı 7. (1) Szakértıjelölti szakmai gyakorlati tapasztalatként szakértıi vélemények elıkészítésében történı, legalább e rendelet 15. számú mellékletében megjelölt mennyiségő szakértıjelölti közremőködés ismerhetı el. (2) A közremőködést a szakértıjelölt tevékenysége felett szakmai felügyeletet gyakorló igazságügyi szakértı igazolja. II. Fejezet AZ EGYES SZAKTERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELTÉRİ RENDELKEZÉSEK A tőzvédelem, valamint a személy- és onvédelem területein bejegyezhetı szakterületek 8. Az 1. számú melléklet 2., 4. és 6-7. pontjaiban megjelölt szakterületek a tőzvédelmi területen, az 1. és 5. pontban megjelölt szakterületek a személy- és onvédelmi területeken, a 3. pontban megjelölt szakterület az ipari baleset-megelızési területen bejegyezhetı szakterületek. 9. (1) Az 1. számú melléklet 2., 4., 6. és 7. pontjaiban megjelölt szakterületeken a névjegyzékbe - a 6. (1) bekezdés c) és d) pontjában megjelölt kérelmezı kivételével - az vehetı fel, aki a Fıigazgatóság által vezetett szakértıi névjegyzékben az igazságügyi szakértıi szakterületnek megfelelı tőzvédelmi szakterületen ágazati szakértıi jogosultsággal rendelkezik. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt feltétel teljesítése esetén a névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idı igazolása nem szükséges. 10. Az 1. számú melléklet 5. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe az vehetı fel, aki a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagja. Az orvosi, továbbá egyes pszichológiai és biológiai területeken bejegyezhetı szakterületek 11. A 2. számú mellékletben megjelölt szakterületek az egészségügyi területeken bejegyezhetı szakterületek. 12. (1) A névjegyzékbe a 2. számú mellékletben megjelölt szakterületeken orvosi fogorvosi oklevéllel az vehetı fel, aki

3 a) b) szerepel az egészségügyi dolgozók mőködési nyilvántartásában, kivéve, ha külön jogszabály szerint a tevékenysége végzésének a mőködési nyilvántartásba történı bejegyzés nem feltétele. (2) 13. (1) A 2. számú melléklet 13. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe az vehetı fel, aki legalább ötéves, igazságügyi DNS laboratóriumban eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. (2) Ha a 2. számú mellékletben megjelölt szakterületekre történı bejegyzéshez e rendelet képesítési feltételként orvosi fogorvosi oklevéllel megszerezhetı szakképesítést ír elı, a névjegyzékbe való felvételhez - a 8., és 42. pontban megjelölt szakterületek kivételével - gyakorlati idı igazolására akkor nincs szükség, ha a kérelmezı az adott szakterületen önálló egészségügyi tevékenység végzésére külön jogszabály szerinti szakképesítés alapján jogosult, a szakképesítésének megszerzésétıl számított legalább öt év már eltelt, és eleget tett a tevékenység végzéséhez szükséges továbbképzési kötelezettségének. (3) A 2. számú melléklet 8., és 36. pontjaiban megjelölt szakterületek esetében a névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idı igazolása nem szükséges. (4) A 2. számú melléklet 21. pontjában meghatározott szakterületre történı bejegyzéshez gyakorlati idı igazolására nincs szükség, ha a kérelmezı az adott szakterületen önálló egészségügyi tevékenység végzésére külön jogszabály szerinti szakképesítés alapján jogosult, és eleget tett a tevékenység végzéséhez szükséges továbbképzési kötelezettségének. (5) A 2. számú melléklet 22. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe biológus kémikus oklevéllel az vehetı fel, aki legalább ötéves, laboratóriumban eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. (6) A 2. számú melléklet 42. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe az vehetı fel, aki legalább ötéves, klinikai toxikológiai területen eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. A munkabiztonsági területen bejegyezhetı szakterületek (1) A 3. számú mellékletben megjelölt szakterületeken egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben mőszaki szakon szerzett végzettség igazolása esetén a névjegyzékbe az vehetı fel, aki a) a mérnöki kamara tagja és b) a 6. (1) bekezdés c) és d) pontjában megjelölt kérelmezı kivételével a mérnöki kamara által vezetett szakértıi névjegyzékben a szakterületnek megfelelı ágazati szakértıi jogosultsággal rendelkezik. (2) A 3. számú mellékletben megjelölt szakterületeken - a 6. (1) bekezdés c) és d) pontjában megjelölt kérelmezı kivételével - egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben agrár természettudományi szakon szerzett végzettség igazolása esetén a névjegyzékbe az vehetı fel, aki a mérnöki kamara által vezetett szakértıi névjegyzékben a szakterületnek megfelelı ágazati szakértıi jogosultsággal rendelkezik. (3) A 3. számú mellékletben megjelölt szakterületeken - a 6. (1) bekezdés c) és d) pontjában megjelölt kérelmezı kivételével - az (1) és (2) bekezdésben meg nem jelölt egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett végzettség igazolása esetén a névjegyzékbe az vehetı fel, aki a Fıfelügyelıség szakértıi névjegyzékében a szakterületnek megfelelı ágazati szakértıi jogosultsággal rendelkezik. (4) Az (1)-(3) bekezdésekben foglalt feltételek fennállása esetén a 3. számú mellékletben megjelölt szakterületeken a mellékletben megjelölt képesítési feltételeken túl a névjegyzékbe felvehetı az is, aki II. 8. napjáig indult képzés keretében megszerzett felsıfokú munkavédelmi végzettséggel, egyetemi fıiskolai alapképzési szakon szerzett végzettséggel és II. 8. napjáig indult képzés keretében megszerzett felsıfokú munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkezik. A mezı- és erdıgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari területeken bejegyezhetı szakterületek (1) A 4. számú melléklet 8., és 19. pontjaiban megjelölt szakterületeken a névjegyzékbe az vehetı fel, aki a) a mérnöki kamara tagja és b) a 6. (1) bekezdés c) és d) pontjában megjelölt kérelmezı kivételével a mérnöki kamara által vezetett szakértıi névjegyzékben a szakterületnek megfelelı ágazati szakértıi jogosultsággal rendelkezik. (2) A 4. számú melléklet 10. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe az vehetı fel, aki

4 a) az okleveles erdımérnök végzettség igazolása esetén a mérnöki kamara tagja és a 6. (1) bekezdés c) és d) pontjában megjelölt kérelmezı kivételével a mérnöki kamara által vezetett szakértıi névjegyzékben a szakterületnek megfelelı ágazati szakértıi jogosultsággal rendelkezik b) a növényvédelmi szakmérnök, okleveles növényorvos okleveles agrárkémikus agrármérnök végzettség igazolása esetén a Magyar Növényvédı Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagja. (3) (4) A 4. számú melléklet 15. és 29. pontjaiban megjelölt szakterületeken az igazságügyi szakértıi névjegyzékbe az vehetı fel, aki a Magyar Növényvédı Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagja. 18. A közlekedési és az ipari területeken bejegyezhetı szakterületek 19. (1) Az 5. számú melléklet A) részének és pontjaiban megjelölt szakterületek a közlekedési területen, a pontjaiban megjelölt szakterületek a közlekedéssel kapcsolatos sajátos építményfajtákra vonatkozó területen bejegyezhetı szakterületek. (2) Az 5. számú melléklet B) részében megjelölt szakterületek az ipari területen bejegyezhetı szakterületek (1) Az 5. számú melléklet A) rész 1. pontjában megjelölt szakterületen - a 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmezı kivételével - a névjegyzékbe az vehetı fel, aki a Nemzeti Közlekedési Hatóság szakértıi névjegyzékében az adott szakterületnek megfelelı ágazati szakértıi jogosultsággal rendelkezik. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt feltétel teljesítése esetén a névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idı igazolása nem szükséges /A. Az 5. számú melléklet A) részének 21., pontjaiban megjelölt szakterületen a névjegyzékbe való felvételhez az ott meghatározott szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség esetében a megszerzésétıl számított hároméves gyakorlati idı szükséges. 23/B. (1) Az 5. számú melléklet A) rész pontjaiban megjelölt szakterületekre a névjegyzékbe az vehetı fel, aki a) a mérnöki kamara tagja és b) a 6. (1) bekezdés c) és d) pontjában megjelölt kérelmezı kivételével a mérnöki kamara által vezetett szakértıi névjegyzékben az igazságügyi szakértıi szakterületnek megfelelı ágazati szakértıi jogosultsággal rendelkezik. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt feltétel teljesítése esetén a névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idı igazolása nem szükséges A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi területeken bejegyezhetı szakterületek A 7. számú melléklet C) részében megjelölt szakterületeken a mőszaki felsıoktatásban alapképzésben szerzett egyetemi fıiskolai végzettség igazolása esetén a névjegyzékbe az vehetı fel, aki a mérnöki kamara tagja. A kulturális területen bejegyezhetı szakterületek (1) A 8. számú melléklet 7. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe az vehetı fel, aki a) az építész kamara tagja és

5 b) a 6. (1) bekezdés c) és d) pontjában megjelölt kérelmezı kivételével az építész kamara által vezetett szakértıi névjegyzékben az igazságügyi szakértıi szakterületnek megfelelı ágazati szakértıi jogosultsággal rendelkezik. (2) (3) A 8. számú melléklet 7. pontjában megjelölt szakterületen magasépítı üzemmérnök képesítéssel a kérelmezı december 31. napjáig indított fıiskolai szintő magasépítı mérnöki szakon szerzett magasépítı üzemmérnök végzettség alapján vehetı fel a névjegyzékbe. A mőszaki felsıoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeirıl szóló 157/1996. (X. 22.) Korm. rendelet 4. -ának (5) bekezdése szerint egyenértékő más végzettségek alapján a kérelmezı a névjegyzékbe nem vehetı fel. 31. (1) A névjegyzékbe való felvételhez a képesítés megszerzésétıl számított tízéves gyakorlati idı igazolása szükséges a 8. számú melléklet a) 6. pontjában megjelölt szakterületen az i) pontban, és b) 12. pontjában megjelölt szakterületen az a) pontban meghatározott szakképesítés esetében. (2) A névjegyzékbe való felvételhez a képesítés megszerzésétıl számított tizenöt éves gyakorlati idı igazolása szükséges a 8. számú melléklet a) 8. pontjában megjelölt szakterületen a d) és e) pontokban, valamint b) 12. pontjában megjelölt szakterületen a b) és c) pontokban meghatározott végzettségek esetében. 32. (1) A 8. számú melléklet 16. pontjában megjelölt szakterületre a mellékletben megjelölt képesítési feltételeken túl felvehetı az is, aki egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett végzettséggel és a belkereskedelmi dolgozók szakképesítésérıl szóló 5/1986. (VII. 23.) BkM rendelet, a szakképesítésrıl szóló 5/1990. (IV. 5.) KeM rendelet, az iskolarendszeren kívüli, az ipari és kereskedelmi tevékenységgel összefüggı szakmai oktatásról, képesítésrıl és minısítésrıl szóló 12/1992. (IV. 4.) IKM rendelet alapján drágakıszakértıi drágakı-meghatározói képesítéssel rendelkezik. (2) A 8. számú melléklet 17. és 20. pontjában megjelölt szakterületre a mellékletben megjelölt képesítési feltételeken túl felvehetı az is, aki egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett végzettséggel és a belkereskedelmi dolgozók szakképesítésérıl szóló 5/1986. (VII. 23.) BkM rendelet, a szakképesítésrıl szóló 5/1990. (IV. 5.) KeM rendelet, az iskolarendszeren kívüli, az ipari és kereskedelmi tevékenységgel összefüggı szakmai oktatásról, képesítésrıl és minısítésrıl szóló 12/1992. (IV. 4.) IKM rendelet alapján mőtárgy, bútor-szınyeg, festmény, híradástechnikai, ékszer szakirányon szerzett becsüsi képesítéssel rendelkezik. (3) A 9. számú melléklet 1-5. pontjaiban megjelölt szakterületek esetében a pedagógusi szakvizsgával egyenértékőnek kell tekintetni a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közintézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben megjelölt, a közalkalmazotti besorolás szempontjából a pedagógusi szakvizsgával egyenértékő tudományos fokozatokat és szakvizsgákat, valamint a pedagógus-továbbképzésrıl, pedagógusi szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevık juttatásairól és kedvezményeirıl szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a pedagógusi szakvizsgával egyenértékő szakvizsgákat. (4) A 9. számú melléklet 1-5. pontjaiban megjelölt szakterületek esetében a gyakorlati idı számítása szempontjából az egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett végzettség megszerzésének idıpontja az irányadó. A közgazdaság, vám- és egyes pénzügyi területeken bejegyezhetı szakterületek (1) A 10. számú melléklet 1. pontjában megjelölt szakterületen okleveles adószakértıi szakképesítés hiányában a névjegyzékbe az vehetı fel, aki a pénzügyminiszter által kiadott, adószakértıi tevékenységre jogosító engedéllyel rendelkezik. (2) A 10. számú melléklet 2., 5. és 6. pontjaiban megjelölt szakterületeken a névjegyzékbe okleveles könyvvizsgálói képesítéssel az vehetı fel, akit a Magyar Könyvvizsgálói Kamara külön jogszabály alapján a) biztosítás szakterületen biztosítói minısítéssel, b) pénzpiac szakterületen pénzügyi intézményi minısítéssel, c) tıkepiac szakterületen befektetési vállalkozási minısítéssel nyilvántartásba vett. (3) A 10. számú melléklet 4. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe az vehetı fel, aki a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, függetlenül a tagsági jogállásától, 35. A névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idı igazolása nem szükséges, ha a kérelmezı a) a 10. számú melléklet 1. pontjában megjelölt szakterületen az okleveles adószakértı szakképesítést igazolja

6 b) a 34. -ban megjelölt feltételek valamelyikét teljesíti. A lakás- és építésügyi, valamint az idegenforgalmi területeken bejegyezhetı szakterületek 36. A 11. számú melléklet 1-12., és 19. pontjaiban megjelölt szakterületek az építésügyi területen, a 13. pontban megjelölt szakterület a lakásügyi területen, a 18. pontban megjelölt szakterület pedig az idegenforgalmi területen bejegyezhetı szakterületek. 37. (1) A rendelet 11. számú mellékletében megjelölt szakterületeken - a 13. és 18. pontban meghatározott szakterületek kivételével - a névjegyzékbe az vehetı fel, aki a) az adott szakterületen mőködı mérnöki építész kamara tagja és b) a 6. (1) bekezdés c) és d) pontjában megjelölt kérelmezı kivételével a mérnöki építész kamara által vezetett szakértıi névjegyzékben az igazságügyi szakértıi szakterületnek megfelelı ágazati szakértıi jogosultsággal rendelkezik. (2) (3) A 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmezı esetében a névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idı igazolása nem szükséges, ha a mérnöki építész kamara által vezetett szakértıi névjegyzékben az igazságügyi szakértıi szakterületnek megfelelı ágazati szakértıi jogosultsággal rendelkezik. (4) Az (1) (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén a névjegyzékbe a mellékletben megjelölt képesítési feltételeken túl a 11. számú melléklet a) 1-3., 5-6., 8., 10., valamint 15. pontjaiban megjelölt szakterületre felvehetı az is, aki építészmérnöki építımérnöki, b) 4. és 11. pontjaiban megjelölt szakterületekre felvehetı az is, aki villamosmérnöki, c) 4. és 7-9. pontjaiban megjelölt szakterületekre felvehetı az is, aki gépészmérnöki, d) 7. pontjában megjelölt szakterületre felvehetı az is, aki vegyészmérnöki, e) 14. és pontjaiban megjelölt szakterületekre felvehetı az is, aki tájépítész mérnöki, táj- és kertépítészmérnöki táj- és kertépítész szakon végzett kertépítész mérnöki, f) pontjaiban megjelölt szakterületekre felvehetı az is, aki településmérnöki építészmérnöki, g) 12. és 17. pontjaiban megjelölt szakterületekre felvehetı az is, aki építımérnöki végzettséggel rendelkezik. 38. Nem vehetı fel a névjegyzékbe a kérelmezı a kérelemben megjelölt szakterületre, ha a szakterületen mőködı szakmai kamarából a mérnöki, illetve építészeti tevékenység szakmai szabályainak megszegése miatt kizárták, a kizárástól számított három évig. 39. (1) A 11. számú melléklet 6. pontjában megjelölt szakterületen a kérelmezı a névjegyzékbe az okleveles építész tervezı mővész végzettséggel a mővészeti felsıoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeirıl szóló 105/1998. (V. 23.) Korm. rendelet 4. -a (3) bekezdésének c) pontja szerint egyenértékő végzettség esetén nem vehetı fel. (2) A 11. számú melléklet 13. pontjában megjelölt szakterületen szerkezetépítı szakon végzett okleveles építımérnök, és magasépítı üzemmérnök végzettséggel a kérelmezı december 31. napjáig indított fıiskolai szintő magasépítı mérnöki szakon egyetemi szintő szerkezetépítı mérnöki szakon szerzett végzettség alapján vehetı fel a névjegyzékbe. A mőszaki felsıoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeirıl szóló 157/1996. (X. 22.) Korm. rendelet 4. -a (3) bekezdésének a) pontja és a 4. -ának (5) bekezdése szerint egyenértékő más végzettségek alapján a kérelmezı a névjegyzékbe nem vehetı fel. 40. A 11. számú melléklet 13. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe való felvételhez az ott meghatározott egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett végzettség mellett elıírt szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség esetében a képesítés megszerzésétıl számított hároméves gyakorlati idı igazolása szükséges. A kriminalisztikai területeken bejegyezhetı szakterületek 40/A. (1) A 12. számú melléklet 1-5. pontjaiban megjelölt szakterületek esetében a névjegyzékbe való felvételhez egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett végzettség mellett az ott meghatározott szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség megszerzésétıl számított hároméves gyakorlati idı igazolása szükséges. (2) Az audiovizuális média területén bejegyezhetı szakterületek

7 40/B. A 13. számú melléklet 3. pontjában megjelölt szakterületen híradástechnikai szakon szerzett okleveles villamosmérnök képesítéssel a kérelmezı december 31. napjáig indított egyetemi szintő híradástechnikai szakon szerzett villamosmérnök végzettség alapján vehetı fel a névjegyzékbe. A mőszaki felsıoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeirıl szóló 157/1996. (X. 22.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdés d) pontja szerint egyenértékő más végzettségek alapján a kérelmezı a névjegyzékbe nem vehetı fel. A titokvédelmi területen bejegyezhetı szakterület 40/C. A 14. számú melléklet 1. pontjában megjelölt szakterület esetében a névjegyzékbe való felvételhez a mellékletben megjelölt szakvizsga megszerzésétıl számított hároméves gyakorlati idı igazolása szükséges. III. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Hatálybalépés 41. Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. Átmeneti rendelkezések 42. (1) Akit az igazságügyért felelıs miniszter december 31. napjáig közegészségügy-járványtan gyógyszerész szakterületeken az igazságügyi szakértıi névjegyzékbe felvett, a névjegyzékbıl való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] e szakterületeken igazságügyi szakértıi tevékenységet végezhet. (2) Akit igazságügyi pszichiátria szakterületen az igazságügyért felelıs miniszter december 31. napjáig az igazságügyi szakértıi névjegyzékbe felvett és az igazságügyi pszichiátriai tanfolyamot elvégezte, a névjegyzékbıl való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] e szakterületen igazságügyi szakértıi tevékenységet végezhet. (3) Akit az igazságügyért felelıs miniszter december 31. napjáig toxikológia szakterületeken az igazságügyi szakértıi névjegyzékbe orvosi oklevéllel biológus szakmérnök szakképzettséggel felvett, a névjegyzékbıl való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] toxikológia szakterületen igazságügyi szakértıi tevékenységet végezhet. (4) Akit az igazságügyért felelıs miniszter december 31. napjáig közúti közlekedésbiztonsági mőszaki (balesetelemzés) szakterületen az igazságügyi szakértıi névjegyzékbe egyetemi szintő közlekedési jármőgépész szakon, fıiskolai szintő autógépész szakon szerzett szakképzettséggel felvett, a névjegyzékbıl való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] közúti közlekedésbiztonsági mőszaki (balesetelemzés) szakterületen igazságügyi szakértıi tevékenységet végezhet. (5) Akit az igazságügyért felelıs miniszter december 31. napjáig ujjnyomatszakértés (daktiloszkópia), nyomszakértés, írásszakértés (kéz- és gépírás), fegyverszakértés, okmányszakértés szakterületeken az igazságügyi szakértıi névjegyzékbe felvett, a névjegyzékbıl való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] e szakterületen igazságügyi szakértıi tevékenységet végezhet. (6) Akit az igazságügyért felelıs miniszter december 31. napjáig építésügyi szakterületeken fıiskolai szintő alapképzésben szerzett végzettséggel az igazságügyi szakértıi névjegyzékbe felvett, és a névjegyzékbe bejegyzett szakterülete megfelel a 8. számú melléklet 7. pontjában 11. számú melléklet pontjaiban megjelölt szakterületek valamelyikének, továbbá a mérnöki építész kamara által vezetett szakértıi névjegyzékben az igazságügyi szakértıi szakterületnek megfelelı ágazati szakértıi jogosultsággal rendelkezik, a névjegyzékbıl való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] a 8. számú melléklet 7. pontjában, illetve a 11. számú melléklet hivatkozott pontjaiban megjelölt szakterületeken igazságügyi szakértıi tevékenységet végezhet. (7) Akit az igazságügyért felelıs miniszter december 31. napjáig ingatlanforgalom, ingatlanértékbecslés és kisajátítás szakterületeken a) fıiskolai szintő alapképzésben szerzett építészmérnök építımérnök, egyetemi szintő alapképzésben szerzett okleveles építészmérnök okleveles építımérnök végzettséggel az igazságügyi szakértıi névjegyzékbe felvett,

8 b) a 11. számú melléklet 13. pontjában az a) pontban meg nem jelölt egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett végzettséggel a névjegyzékbe felvett, rendelkezik ingatlan szakértıi szakon szerzett egyetemi szakmérnöki ingatlangazdálkodási szakértıi végzettséggel, az OKJ-ben szereplı ingatlanközvetítı szakképesítéssel, és a Szaktv. 32. (1) bekezdés a) pontja alapján hozott jogerıs határozat kézhezvételétıl számított két éven belül igazolja, hogy a felnıttképzésrıl szóló törvény szerint akkreditált ingatlan-értékbecslık mőszaki tanfolyamát eredményesen elvégezte, az a névjegyzékbıl való törléséig ingatlan-értékbecslés szakterületen igazságügyi szakértıi tevékenységet végezhet. (8) Akit az igazságügyért felelıs miniszter december 31. napjáig gépjármővekkel kapcsolatos közlekedési szakterületekre felvett, a névjegyzékbe bejegyzett szakterülete megfelel az 5. számú melléklet A) részének 21., , pontjaiban megjelölt szakterületek valamelyikének, a képesítését a szakterület ágazati irányításáért felelıs minisztérium a szakterületnek megfelelı szakirányú jellegő képesítésnek ismeri el, a névjegyzékbıl való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] a korábbi szakterületének megfelelı, e rendelet 5. számú melléklet A) részének 21., , pontjaiban megjelölt szakterületén igazságügyi szakértıi tevékenységet végezhet. (9) Akit az igazságügyért felelıs miniszter december 31. napjáig környezetvédelmi, természetvédelmi vízügyi szakterületekre felvett, a névjegyzékbe bejegyzett szakterülete megfelel a 7. számú mellékletben megjelölt szakterületek valamelyikének, a képesítését a szakterület ágazati irányításáért felelıs minisztérium a szakterületnek megfelelı szakirányú jellegő képesítésnek ismeri el, és eleget tesz a 28. -ban foglalt feltételnek, a névjegyzékbıl való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] a korábbi szakterületének megfelelı, e rendelet 7. számú mellékletében megjelölt szakterületén igazságügyi szakértıi tevékenységet végezhet. (10) Akit az igazságügyért felelıs miniszter december 31. napjáig e rendelet 8. számú melléklet 16. pontjának ca)-cc) alpontjaiban megjelölt szakképesítéssel, a belkereskedelmi dolgozók szakképesítésérıl szóló 5/1986. (VII. 23.) BkM rendelet, a szakképesítésrıl szóló 5/1990. (IV. 5.) KeM rendelet, az iskolarendszeren kívüli, az ipari és kereskedelmi tevékenységgel összefüggı szakmai oktatásról, képesítésrıl és minısítésrıl szóló 12/1992. (IV. 4.) IKM rendelet alapján drágakıszakértıi drágakı-meghatározói képesítéssel felvett, és a névjegyzékbe bejegyzett szakterülete megfelel a 8. számú melléklet 16. pontjában megjelölt szakterületnek, a névjegyzékbıl való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] a 8. számú melléklet 16. pontjában megjelölt szakterületen igazságügyi szakértıi tevékenységet végezhet. (11) Akit az igazságügyért felelıs miniszter december 31. napjáig e rendelet 8. számú melléklet pontjának a)-e) alpontjaiban megjelölt szakképesítéssel, a belkereskedelmi dolgozók szakképesítésérıl szóló 5/1986. (VII. 23.) BkM rendelet, a szakképesítésrıl szóló 5/1990. (IV. 5.) KeM rendelet, az iskolarendszeren kívüli, az ipari és kereskedelmi tevékenységgel összefüggı szakmai oktatásról, képesítésrıl és minısítésrıl szóló 12/1992. (IV. 4.) IKM rendelet alapján mőtárgy, bútorszınyeg, festmény, híradástechnikai, ékszer szakirányon szerzett becsüsi képesítéssel felvett, és a névjegyzékbe bejegyzett szakterülete megfelel a 8. számú melléklet pontjában megjelölt szakterületnek, a névjegyzékbıl való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] a 8. számú melléklet pontjában megjelölt szakterületen igazságügyi szakértıi tevékenységet végezhet. (12) Akit az igazságügyért felelıs miniszter december 31. napjáig informatikai hírközlési szakterületekre felvett, a névjegyzékbe bejegyzett szakterülete megfelel a 6. számú mellékletben megjelölt szakterületek valamelyikének, a képesítését a szakterület ágazati irányításáért felelıs minisztérium a szakterületnek megfelelı szakirányú jellegő képesítésnek ismeri el, a névjegyzékbıl való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] a korábbi szakterületének megfelelı, e rendelet 6. számú mellékletében megjelölt szakterületén igazságügyi szakértıi tevékenységet végezhet. (13) Akit az igazságügyért felelıs miniszter december 31. napjáig egyetemi szintő mőszaki természettudományi szakon szerzett alapvégzettséggel a névjegyzékbe felvett, és a korábbi szakterülete megfelel a 2. számú melléklet 13. pontjában megjelölt szakterületnek, az a névjegyzékbıl való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] a 2. számú melléklet 13. pontjában megjelölt szakterületen igazságügyi szakértıi tevékenységet végezhet. (14) Akit az igazságügyért felelıs miniszter december 31. napjáig okleveles agrármérnök okleveles kertészmérnöki végzettséggel az igazságügyi szakértıi névjegyzékbe felvett, és a korábbi szakterülete megfelel a 4. számú melléklet pontjában megjelölt szakterületek valamelyikének, az a névjegyzékbıl való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] a korábbi szakterületének megfelelı szakterületen igazságügyi szakértıi tevékenységet végezhet. (15) Akit az igazságügyért felelıs miniszter december 31. napjáig meliorációs mérnöki végzettséggel az igazságügyi szakértıi névjegyzékbe felvett, és a korábbi szakterülete megfelel a 4. számú melléklet 32. pontjában megjelölt szakterületnek, az a névjegyzékbıl való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] e szakterületen igazságügyi szakértıi tevékenységet végezhet.

9 42/A. Ingatlan-értékbecslık mőszaki tanfolyamának e rendelet alkalmazásában olyan tanfolyam minısül, a) amelyet a felsıoktatási szakindítás eljárási rendjérıl szóló jogszabály alapján okleveles építészmérnök okleveles építımérnök mesterképzési szak indítására szakindítási engedéllyel rendelkezı felnıttképzési intézmény indított, b) amelynek a felnıttképzésrıl szóló törvény szerinti képzési programjának célja az igazságügyi ingatlanértékbecslés szakértéshez szükséges épületekkel, építményekkel kapcsolatos mőszaki ismeretek átadása, c) amelynek a felnıttképzésrıl szóló törvény szerinti képzési programját a felnıttképzési intézmény a szakterület ágazati követelményeiért felelıs szerv egyetértésével készítette el, d) amelynek szervezését és a tanfolyam képzési programjában meghatározott vizsgák lebonyolítását a felnıttképzést folytató intézmény a Magyar Igazságügyi Szakértıi Kamara elnöksége bevonásával végzi, és e) amelynek a tanfolyamot lezáró vizsgáján a vizsgabizottságot úgy alakították meg, hogy abban a Magyar Igazságügyi Szakértıi Kamara elnöksége által kijelölt olyan ingatlan-értékbecslés szakterületre felvett igazságügyi szakértı is tagja, aki a 11. számú melléklet 13. pontjában megjelölt képesítési feltételeknek megfelel. 43. (1) Akit az igazságügyért felelıs miniszter december 31-ig az igazságügyi szakértıi névjegyzékbe felvett, és a szakterülete olyan, e rendelet mellékleteiben meghatározott szakterületnek feleltethetı meg, amelyre a felvételhez e rendelet ágazati szakértıi jogosultság meglétét írja elı, de azzal a szükséges gyakorlati idı hiányában nem rendelkezik, az az ágazati szakértıi jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idı elteltét követı egy éven belül köteles a mérnöki kamara, az építész kamara, a Fıfelügyelıség, a Fıigazgatóság a Nemzeti Közlekedési Hatóság által vezetett szakértıi névjegyzékében az igazságügyi szakterületnek megfelelı ágazati szakértıi jogosultságot megszerezni. (2) Akit az igazságügyért felelıs miniszter január 1-jétıl december 31. napjáig az igazságügyi szakértıi névjegyzékbe az 5. számú melléklet A) rész pontjaiban megjelölt szakterületekre felvett, december 31. napjáig az igazságügyi szakértıi névjegyzékbe való felvételi kérelmét ezen szakterületekre benyújtotta, december 31-ig köteles a mérnöki építész kamara által vezetett szakértıi névjegyzékben az igazságügyi szakértıi szakterületnek megfelelı ágazati szakértıi jogosultságot megszerezni. (3) Akit az igazságügyért felelıs miniszter december 31-ig az igazságügyi szakértıi névjegyzékbe felvett, és a szakterülete olyan, e rendelet mellékleteiben meghatározott szakterületnek feleltethetı meg, amelyre a felvételhez e rendelet szakmai kamarai tagság meglétét írja elı, de a szakmai kamarai tagsághoz szükséges képesítéssel nem rendelkezik és az igazságügyért felelıs miniszter a Szaktv. 32. (5) bekezdése alapján hozott jogerıs határozatában kötelezte a szakterületnek megfelelı képesítés megszerzésére, az az e rendelet alapján kötelezı kamarai tagságát a képesítés megszerzését követı egy éven belül köteles megszerezni. 44. (1) Akit az igazságügyért felelıs miniszter az igazságügyi szakértıi névjegyzékbe december 31-ig felvett és az igazságügyért felelıs miniszter a szakértıi jogosultságát a Szaktv. 32. (1) bekezdés a) pontja alapján felülvizsgálta és szakterületét a Szaktv. 32. (1) bekezdés b) pontja szerint módosította, az - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - eltérı jogszabályi rendelkezés hiányában a névjegyzékbıl való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] az igazságügyi szakértıi szakterületére vonatkozó képesítési feltételnek megfelel. (2) Akit az igazságügyért felelıs miniszter a Szaktv. 32. (5) bekezdése alapján az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges képesítés megszerzésére kötelezett, az eltérı jogszabályi rendelkezés hiányában - választása szerint - a határozatban e rendeletben megjelölt képesítés megszerzését követıen a névjegyzékbıl való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] az igazságügyi szakértıi szakterületére vonatkozó képesítési feltételnek megfelel. (3) Aki január 1-jét követıen került az igazságügyi szakértıi névjegyzékbe felvételre, az eltérı jogszabályi rendelkezés hiányában a névjegyzékbıl való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] az igazságügyi szakértıi szakterületére vonatkozó képesítési feltételnek megfelel. 45. Akit az igazságügyért felelıs miniszter környezetszennyezést csökkentı berendezések, technológiák szakterületre az igazságügyi szakértıi névjegyzékbe szeptember 30. napjáig felvett, a névjegyzékbıl való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] e szakterületen igazságügyi szakértıi tevékenységet végezhet. 46. (1) A névjegyzékbe e rendelet szerint január 1. napjától szeptember 30. napjáig bejegyzett a) közúti áruszállítás, fuvarozás szakterület október 1. napjától a közúti szállítás, fuvarozás b) közúti közlekedési mőszaki létesítmények technológiai tervezése, fenntartása szakterület október 1. napjától a közúti közlekedési forgalmi, tároló és fenntartó létesítmények technológiai tervezése és fenntartása c) okmányszakértés (kivéve biztonsági okmányokra vonatkozó szakértést) szakterület október 1. napjától okmányszakértés

10 szakterületnek felel meg. (2) A névjegyzékbe e rendelet szerint január 1. napjától december 31. napjáig bejegyzett a) haemogenetika (DNS) szakterület január 1. napjától klinikai genetika, valamint igazságügyi genetika, b) toxikológia szakterület január 1. napjától klinikai toxikológia, valamint igazságügyi toxikológia, c) kulturális javak és használati cikkek piaci ár- és értékbecslése szakterület január 1. napjától használati cikkek piaci ár- és értékbecslése, valamint kulturális javak piaci ár- és értékbecslése, d) barlangvédelem szakterület január 1. napjától földtani és felszínalaktani értékek, valamint barlangok védelme szakterületnek, e) erdık természetvédelme, ökológia, természetvédelem a vadgazdálkodásban, természetvédelem és mezıgazdaság szakterület január 1. napjától élıvilág védelem szakterületnek, f) földtani és felszínalaktani értékek védelme szakterület január 1. napjától földtani és felszínalaktani értékek, valamint barlangok védelme szakterületnek, g) közúti gépjármővek és egyéb közúti jármővek gyártása szakterület január 1. napjától közúti gépjármővek és egyéb közúti jármővek gyártása, valamint gumiabroncs gyártása szakterületnek szakterületeknek felel meg. (3) A névjegyzékbe e rendelet szerint január 1. napjától szeptember 30. napjáig bejegyzett zaj- és rezgésvédelem szakterület október 1. napjától környezeti zaj és rezgésvédelem szakterületnek felel meg. (4) A névjegyzékbe e rendelet szerint január 1. napjától szeptember 30. napjáig bejegyzett mőszaki alkotások, növényfajták és árujelzık védelme szakterület október 1. napjától iparjogvédelem szakterületnek felel meg. 1. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez Igazságügyi szakértıi szakterületek és képesítési feltételek a tőzvédelmi, valamint személy- és onvédelmi területeken Szakterület megnevezése Képesítési feltétel 1. biztonságszervezés a) fıiskolai szakmérnök, biztonságszervezı szakon b) biztonságtechnikai mérnök c) biztonságszervezı szakember d) egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett végzettség és az OKJ-ben szereplı biztonságszervezı I. szakképesítés 2. építmények tőzvédelme a) tőzvédelmi mérnök b) mőszaki szakoktató, tőzvédelmi szakirányon c) az OKJ-ben szereplı katasztrófa- és tőzvédelmi szervezı (tiszt) szakképesítés d) egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett végzettség és az OKJ-ben szereplı tőzvédelmi fıelıadó szakképesítés 3. ipari baleset-megelızés a) tőzvédelmi mérnök b) az a) pont kivételével a mőszaki felsıoktatásban alapképzésben szerzett egyetemi fıiskolai végzettség és az OKJ-ben szereplı katasztrófa- és tőzvédelmi szervezı (tiszt) szakképesítés 4. ipari tőzvédelem a) tőzvédelmi mérnök b) mőszaki szakoktató, tőzvédelmi szakirányon c) az OKJ-ben szereplı katasztrófa- és tőzvédelmi szervezı (tiszt) szakképesítés d) egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett végzettség és az OKJ-ben szereplı tőzvédelmi fıelıadó szakképesítés

11 5. személy- és onvédelem 6. tőzoltó technikai eszközök a) egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett végzettség és az OKJ-ben szereplı biztonságszervezı I. szakképesítés b) bőnügyi szaknyomozó c) gazdaságvédelmi szaknyomozó d) e) közrendvédelmi szervezı f) az OKJ-ben szereplı rendırszervezı (tiszt) szakképesítés tőzoltó készülékek karbantartását végzık tőzvédelmi szakvizsgája, beépített tőzjelzı beépített tőzoltó berendezéseket tervezık, és a kivitelezésért felelıs mőszaki vezetık tőzvédelmi szakvizsgája és a) mőszaki szakoktató, tőzvédelmi szakirányon b) az OKJ-ben szereplı katasztrófa- és tőzvédelmi szervezı (tiszt) szakképesítés c) egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett végzettség és az OKJ-ben szereplı tőzvédelmi fıelıadó szakképesítés d) a mőszaki felsıoktatásban alapképzésben szerzett egyetemi fıiskolai végzettség 7. tőzvizsgálat a) tőzvédelmi mérnök b) mőszaki szakoktató, tőzvédelmi szakirányon c) az OKJ-ben szereplı katasztrófa- és tőzvédelmi szervezı (tiszt) szakképesítés d) egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett végzettség és az OKJ-ben szereplı tőzvédelmi fıelıadó szakképesítés 2. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez Igazságügyi szakértıi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek az orvosi, továbbá egyes pszichológiai és biológiai területeken Szakterület megnevezése Képesítési feltétel 1. aneszteziológia és intenzív általános orvos és aneszteziológiai és intenzív terápia terápia szakvizsga a) okleveles biológus 2. antropológia b) okleveles régészet szakos bölcsész, c) okleveles biológia szakos tanár 3. arc-állcsont-szájsebészet általános orvos és arc-állcsont-szájsebészet szakvizsga 4. baleseti sebészet általános orvos és traumatológia ortopédia szakvizsga (traumatológia) és ortopédia 5. belgyógyászat általános orvos és belgyógyászat szakvizsga 6. bırgyógyászat általános orvos és bırgyógyászat szakvizsga 7. csecsemı- és általános orvos és csecsemı- és gyermekgyógyászat gyermekgyógyászat szakvizsga 8. egészségbiztosítás általános orvos és egészségbiztosítás szakvizsga általános orvos és foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) 9. foglalkozás-orvostan szakvizsga 10. fül-orr-gégegyógyászat általános orvosi oklevél és fül-orr-gégegyógyászat szakvizsga

12 11. gyermek- és ifjúsági pszichiátria általános orvos és gyermek- és ifjúsági pszichiátria szakvizsga 12. gyermeksebészet általános orvos és gyermeksebészet szakvizsga a) általános orvos 13. igazságügyi genetika b) okleveles biológus c) okleveles molekuláris biológus d) okleveles biológia szakos tanár 14. honvédorvostan, katasztrófa-orvostan általános orvos és honvédorvostan, katasztrófa-orvostan szakvizsga 15. idegsebészet általános orvos és idegsebészet szakvizsga 16. fogorvostan okleveles fogorvos és szakfogorvosi szakvizsga 17. igazságügyi orvostan általános orvos és igazságügyi orvostan szakvizsga általános orvos és igazságügyi pszichiátria (igazságügyi 18. igazságügyi pszichiátria elmeorvostan) szakvizsga 19. infektológia általános orvos és infektológia szakvizsga 20. kardiológia általános orvos és kardiológia szakvizsga a) okleveles pszichológus és klinikai és mentálhigiéniai felnıtt 21. klinikai és szakpszichológia mentálhigiéniai felnıtt- és b) okleveles pszichológus és klinikai és mentálhigiéniai gyermek szakpszichológia gyermek és ifjúsági szakpszichológia szakvizsga 22. mikrobiológia a) általános orvos és orvosi mikrobiológia szakvizsga b) okleveles biológus c) okleveles kémikus 23. neurológia általános orvos és neurológia szakvizsga 24. nukleáris medicina általános orvos és nukleáris medicina szakvizsga 25. orvosi laboratóriumi diagnosztika általános orvos és orvosi laboratóriumi diagnosztika szakvizsga 26. patológia általános orvos és patológia szakvizsga 27. radiológia általános orvos és radiológia szakvizsga 28. repülıorvostan általános orvos és repülıorvostan szakvizsga 29. reumatológia általános orvos és reumatológia szakvizsga 30. sebészet általános orvos és sebészet szakvizsga 31. sugárterápia általános orvos és sugárterápia szakvizsga 32. sürgısségi orvostan (oxyológia) általános orvos és oxyológia szakvizsga 33. szemészet általános orvos és szemészet szakvizsga 34. szívsebészet általános orvos és szívsebészet szakvizsga 35. szülészet-nıgyógyászat általános orvos és szülészet-nıgyógyászat szakvizsga 36. igazságügyi toxikológia a) egyetemi szakmérnök, analitikai kémia szakon b) analitikai kémiai szakember c) okleveles gyógyszerész és toxikológia szakvizsga 37. transzfuziológia általános orvos és transzfuziológia szakvizsga 38. tüdıgyógyászat általános orvos és tüdıgyógyászat szakvizsga 39. urológia általános orvos és urológia szakvizsga 40. allergológia és klinikai immunológia 41. klinikai genetika általános orvos és allergológia és klinikai immunológia szakvizsga a) általános orvos és klinikai genetika szakvizsga b) általános orvos és molekuláris genetikai diagnosztika szakvizsga

13 42. Klinikai toxikológia általános orvos és a) aneszteziológiai és intenzív terápia szakvizsga b) belgyógyászat szakvizsga c) oxyológia és sürgısségi orvostani szakvizsga d) igazságügyi orvostan szakvizsga 3. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez Igazságügyi szakértıi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a munkabiztonsági területen Szakterület megnevezése Képesítési feltétel 1. állattenyésztés technológiája és eszközeinek a) egyetemi szakmérnök, biztonsága munkavédelmi szakon 2. anyagmozgatás technológiája és eszközeinek a) egyetemi szakmérnök, biztonsága munkavédelmi szakon, 3. bányászati tevékenység technológiája és a) egyetemi szakmérnök, eszközeinek biztonsága munkavédelmi szakon 4. egészségügyi tevékenység technológiája és a) egyetemi szakmérnök, eszközeinek biztonsága munkavédelmi szakon a) egyetemi szakmérnök, 5. emelıgép technológiája és eszközeinek biztonsága munkavédelmi szakon 6. energia elıállítás, szállítás, tárolás technológiája a) egyetemi szakmérnök, és eszközeinek biztonsága munkavédelmi szakon 7. építıipari kivitelezés technológiája és eszközeinek a) egyetemi szakmérnök, biztonsága munkavédelmi szakon 8. erdıgazdálkodás technológiája és eszközeinek biztonsága 9. feldolgozóipari tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága 10. főtés, szellızés technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon 11. hírközlés és elektronika technológiája és a) egyetemi szakmérnök, eszközeinek biztonsága munkavédelmi szakon 12. hulladékkezelés technológiája és eszközeinek a) egyetemi szakmérnök,

14 biztonsága munkavédelmi szakon 13. ipari alpintechnika technológiája és eszközeinek a) egyetemi szakmérnök, biztonsága munkavédelmi szakon 14. kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenység a) egyetemi szakmérnök, technológiája és eszközeinek biztonsága munkavédelmi szakon a) egyetemi szakmérnök, 15. munkahelyi zaj és rezgés elleni védelem munkavédelmi szakon 16. mővészeti tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága 17. növénytermesztés technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon 18. sport- és nem mővészeti célú szórakoztatási a) egyetemi szakmérnök, tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága munkavédelmi szakon a) egyetemi szakmérnök, 19. szállítás technológiája és eszközeinek biztonsága munkavédelmi szakon 20. tárolás, raktározás technológiája és eszközeinek biztonsága 21. világítástechnika 22. vízgazdálkodás technológiája és eszközeinek biztonsága 23. beruházás-szervezés a munkavédelem területén 24. üzem- és munkaszervezés a munkavédelem területén 25. munkavédelem gazdasági elemzése a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon 4. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez Igazságügyi szakértıi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a mezı- és erdıgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari területeken Szakterület megnevezése Képesítési feltétel 1. agrár-környezetgazdálkodás a) okleveles agrármérnök b) okleveles kertészmérnök

15 c) okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök d) mezıgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök e) talajtani szakmérnök f) növényvédelmi szakmérnök g) okleveles élelmiszermérnök h) okleveles biológus i) okleveles biomérnök j) biomérnök k) okleveles környezetmérnök 2. állategészségügy állatorvos doktor 3. állattenyésztés a) okleveles agrármérnök b) állattenyésztı mérnök a) okleveles élelmiszermérnök b) szılész-borász szakmérnök 4. borászat c) okleveles kertészmérnök d) okleveles mezıgazdasági mérnök 5. egyéni és társas vadászatok lebonyolítása a) vadgazdálkodási szakmérnök b) vadgazda mérnök a) okleveles vegyészmérnök b) okleveles élelmiszermérnök c) állatorvos doktor d) okleveles élelmiszer minıségbiztosító agrármérnök 6. élelmiszer-biztonság e) élelmiszer-biztonsági szakmérnök f) kertészmérnök g) okleveles vegyész h) okleveles gépészmérnök i) okleveles mezıgazdasági mérnök 7. élelmiszer-ipari feldolgozás a) okleveles élelmiszermérnök b) okleveles gépészmérnök 8. erdıgazdálkodás okleveles erdımérnök 9. erdei vadkár, erdei vadkárok becslése a) okleveles erdımérnök b) vadgazdálkodási szakmérnök c) vadgazda mérnök 10. erdıvédelem a) okleveles erdımérnök b) növényvédelmi szakmérnök c) okleveles növényorvos d) okleveles agrárkémikus agrármérnök 11. elsıdleges fafeldolgozás a) okleveles erdımérnök b) okleveles faipari mérnök 12. földmérés és térképészet a) okleveles geográfus b) okleveles térképész c) földmérı mérnök d) okleveles földmérı és térinformatikai mérnök e) okleveles építımérnök f) okleveles erdımérnök g) bánya- és geotechnikai mérnök 13. földminısítés, földvédelem és talajtani szakmérnök és

16 földhasznosítás a) okleveles agrármérnök b) okleveles kertészmérnök c) meliorációs mérnök d) okleveles erdımérnök 14. gyepgazdálkodás okleveles agrármérnök 15. gyomszabályozás, vegyszeres a) növényvédelmi szakmérnök gyomirtás b) okleveles növényorvos c) okleveles agrárkémikus agrármérnök 16. halászat a) halászati szakmérnök b) halászati szakelıadó c) okleveles agrármérnök 17. kertészeti növénytermesztés a) okleveles kertészmérnök b) kertészmérnök c) okleveles agrármérnök d) okleveles erdımérnök e) okleveles biológus 18. keveréktakarmány-gyártás a) okleveles agrármérnök b) takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök c) okleveles gépészmérnök 19. mezıgazdasági és élelmiszeripari gépesítés 20. mezıgazdasági és élelmiszeripari vállalati gazdálkodás 21. mezıgazdasági vadkár 22. mezıgazdasági tápanyaggazdálkodás 23. mezıgazdasági termények, termékek tárolása 24. mezıgazdasági termények, termékek tartósítása a) okleveles mezıgazdasági szakmérnök b) élelmiszeripari gépészmérnök c) okleveles gépészmérnök d) okleveles mezıgazdasági gépészmérnök a) okleveles közgazdász gazdálkodási szakon b) okleveles agrármérnök c) okleveles élelmiszermérnök d) okleveles gépészmérnök a) okleveles agrármérnök b) vadgazdamérnök c) vadgazdálkodási szakmérnök a) b) okleveles kertészmérnök c) d) okleveles agrárkémikus agrármérnök e) tápanyag-gazdálkodási szakmérnök f) okleveles vegyész a) okleveles agrármérnök b) okleveles kertészmérnök c) takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök a) okleveles agrármérnök b) takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök c) okleveles élelmiszermérnök

17 25. mezıgazdasági termésbecslés a) okleveles agrármérnök b) okleveles kertészmérnök c) kertészmérnök 26. növényvédelmi gépek és légi növényvédelem gépei 27. öntözéses gazdálkodás 28. parképítés és zöldfelületfenntartás 29. szántóföldi és kertészeti növényvédelem okleveles mezıgazdasági gépészmérnök a) okleveles agrármérnök b) okleveles kertészmérnök c) kertészmérnök d) okleveles építımérnök e) meliorációs mérnök a) okleveles kertészmérnök b) kertészmérnök c) okleveles erdımérnök d) okleveles tájépítész mérnök e) kertépítı és zöldfelület-fenntartó szakmérnök a) növényvédelmi szakmérnök b) okleveles növényorvos c) okleveles agrárkémikus agrármérnök 30. szántóföldi növénytermesztés a) okleveles agrármérnök b) okleveles kertészmérnök c) kertészmérnök d) okleveles erdımérnök e) okleveles biológus 31. takarmánygazdálkodás 32. termıföld talajvédelme 33. termıföld-forgalmazás, termıföld-értékbecslés a) okleveles agrármérnök b) takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök c) állatorvos doktor d) okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök a) okleveles agrárkémikus agrármérnök b) okleveles erdımérnök c) környezetgazdálkodási szakmérnök d) meliorációs szakmérnök e) talajtani szakmérnök a) okleveles agrármérnök b) okleveles kertészmérnök c) meliorációs mérnök d) okleveles erdımérnök 34. vadgazdálkodási tervezés a) vadgazda mérnök b) vadgazdálkodási szakmérnök 35. zárttéri vadtartás a) vadgazda mérnök b) vadgazdálkodási szakmérnök 36. erdıkár okleveles erdımérnök 37. mezıgazdasági kár, mezıgazdasági kárbecslés a) okleveles agrármérnök b) okleveles kertészmérnök 38. szeszipar a) okleveles vegyészmérnök

18 b) okleveles agrármérnök c) okleveles élelmiszermérnök d) okleveles gépészmérnök e) okleveles mezıgazdasági gépészmérnök f) élelmiszeripari gépészmérnök 5. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez Igazságügyi szakértıi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a közlekedési és az ipari területeken A) Igazságügyi szakértıi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a közlekedési területen Szakterület megnevezése Képesítési feltétel 1. belvízi hajózási nautika a) közlekedésmérnök b) hajóskapitány c) hajóvezetı A képesítés 2. hajózási mőszaki a) gépészmérnök b) közlekedésmérnök c) I. osztályú géptiszti oklevél a) okleveles közlekedésmérnök 3. ejtıernyı légi üzemeltetése b) közlekedésmérnök c) okleveles gépészmérnök d) gépészmérnök a) okleveles közlekedésmérnök 4. ejtıernyı tervezése, gyártása, javítása, karbantartása b) közlekedésmérnök c) okleveles gépészmérnök d) gépészmérnök a) okleveles közlekedésmérnök 5. függıvitorlázó légi üzemeltetése b) közlekedésmérnök c) okleveles gépészmérnök d) gépészmérnök 6. függıvitorlázó tervezése, gyártása, javítása, a) okleveles közlekedésmérnök karbantartása b) közlekedésmérnök c) okleveles gépészmérnök 7. helikopter légi üzemeltetése (5700 kg alatti max. felszállótömegő) 8. helikopter légi üzemeltetése (5700 kg nagyobb felszállótömegő) d) gépészmérnök a) okleveles közlekedésmérnök b) közlekedésmérnök c) okleveles villamosmérnök d) villamosmérnök e) okleveles gépészmérnök f) gépészmérnök a) okleveles közlekedésmérnök

19 9. helikopter mőszaki üzemben tartása, karbantartása b) közlekedésmérnök c) okleveles villamosmérnök d) villamosmérnök e) okleveles gépészmérnök f) gépészmérnök a) okleveles közlekedésmérnök (5700 kg nagyobb felszállótömegő) b) közlekedésmérnök c) okleveles villamosmérnök d) villamosmérnök e) okleveles gépészmérnök f) gépészmérnök 10. helikopter mőszaki üzemben tartása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök (5700 kg alatti max. felszállótömegő) b) közlekedésmérnök c) okleveles villamosmérnök d) villamosmérnök e) okleveles gépészmérnök f) gépészmérnök 11. légiforgalmi szolgálatok 12. repülıgép légi üzemeltetési (5700 kg alatti max. felszállótömegő) 13. repülıgép légi üzemeltetési (5700 kg nagyobb felszállótömegő) 14. repülıgép mőszaki üzemben tartása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök b) közlekedésmérnök c) okleveles villamosmérnök d) villamosmérnök e) okleveles gépészmérnök f) gépészmérnök a) okleveles közlekedésmérnök b) közlekedésmérnök c) okleveles villamosmérnök d) villamosmérnök e) okleveles gépészmérnök f) gépészmérnök a) okleveles közlekedésmérnök b) közlekedésmérnök c) okleveles villamosmérnök d) villamosmérnök e) okleveles gépészmérnök f) gépészmérnök a) okleveles közlekedésmérnök (5700 kg alatti max. felszállótömegő) b) közlekedésmérnök c) okleveles villamosmérnök d) villamosmérnök e) okleveles gépészmérnök f) gépészmérnök 15. repülıgép mőszaki üzemben tartása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök (5700 kg nagyobb felszállótömegő) b) közlekedésmérnök

20 c) okleveles villamosmérnök d) villamosmérnök e) okleveles gépészmérnök f) gépészmérnök a) okleveles közlekedésmérnök 16. sikló, függıpálya, sífelvonó b) közlekedésmérnök c) okleveles építımérnök a) okleveles közlekedésmérnök 17. siklóernyı légi üzemeltetése b) közlekedésmérnök c) okleveles villamosmérnök d) villamosmérnök e) okleveles gépészmérnök f) gépészmérnök a) okleveles közlekedésmérnök 18. siklóernyı tervezése, gyártása javítása, karbantartása b) közlekedésmérnök c) okleveles villamosmérnök d) villamosmérnök e) okleveles gépészmérnök f) gépészmérnök a) okleveles közlekedésmérnök 19. vitorlázógép légi üzemeltetése b) közlekedésmérnök c) okleveles villamosmérnök d) villamosmérnök e) okleveles gépészmérnök f) gépészmérnök 20. vitorlázógép tervezése, gyártása, javítása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök b) közlekedésmérnök c) okleveles gépészmérnök d) gépészmérnök 21. gépjármő-közlekedési mőszaki (javítás, karbantartás, jármőértékelés) a) egyetemi szakmérnök, közlekedés mőszaki szakértı szakon b) egyetemi szakmérnök, jármőgépész szakon c) egyetemi szakmérnök, jármőipari tervezı szakon d) egyetemi szakmérnök, karbantartási és jármőfenntartási szakon e) okleveles gépészmérnök

9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi szakterületekrıl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrıl

9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi szakterületekrıl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrıl az igazságügyi szakértıi szakterületekrıl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. -a (6)

Részletesebben

9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi szakterületekrıl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrıl

9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi szakterületekrıl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrıl 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértıi szakterületekrıl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrıl Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl szóló 2005. évi

Részletesebben

9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi

Részletesebben

9/2006. (II. 27.) IM rendelet

9/2006. (II. 27.) IM rendelet 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. -a (6)

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértıi tevékenységrıl

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértıi tevékenységrıl 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértıi tevékenységrıl A Kormány a 3. tekintetében az Alkotmány 40. (3) bekezdésében foglalt eredeti

Részletesebben

Tervezet. a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

Tervezet. a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról 1 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/472/2008. Tervezet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter. /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter. /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete TERVEZET A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A munkavédelemről szóló

Részletesebben

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak.

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak. Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg

Részletesebben

Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás

Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg

Részletesebben

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2014. február 2014. június közötti vizsgaidıszakra

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2014. február 2014. június közötti vizsgaidıszakra A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2014. február 2014. június közötti vizsgaidıszakra 2013. EüK. 13. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.09.10 -

Részletesebben

Tájékoztató a szakorvosképzési rendszerrıl Dr. Werlingné Forrai Márta képzési szakértı, igazgató-helyettes

Tájékoztató a szakorvosképzési rendszerrıl Dr. Werlingné Forrai Márta képzési szakértı, igazgató-helyettes Tájékoztató a szakorvosképzési rendszerrıl Dr. Werlingné Forrai Márta képzési szakértı, igazgató-helyettes PTE ÁOK Szak- és Továbbképzı Igazgatóság 2009. március 3. Amirıl szó lesz Szakképzés alapelve

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsgára jelentkezésrıl a 2013. szeptember 2013. december közötti vizsgaidıszakra

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsgára jelentkezésrıl a 2013. szeptember 2013. december közötti vizsgaidıszakra A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsgára jelentkezésrıl a 2013. szeptember 2013. december közötti vizsgaidıszakra Általános tudnivalók 2013. EüK. 3. szám közlemény 1 (hatályos: 2013.03.01 - )

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA. a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA. a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról Országos Egészségbiztosítási Pénztár egészség, biztonság! 2015. november Tisztelt Intézményvezető! Az

Részletesebben

hatályos: 2015.08.04 A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje:

hatályos: 2015.08.04 A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje: Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsgára történő jelentkezésről a 2016. február 2016. június közötti vizsgaidőszakra 2015. EüK. szám közlemény 6

Részletesebben

Nyomtatványok. Jelölt havi jelenlés (korábbi havi jelenléti lap és tutor habi jelentés egy nyomtatványon)

Nyomtatványok. Jelölt havi jelenlés (korábbi havi jelenléti lap és tutor habi jelentés egy nyomtatványon) Nyomtatványok Hova Tovább?! - tájékoztató napon elhangzott elõadások anyaga: PTE ÁOK Szak- és Továbbképzõ Központ prezentációs anyaga PTE Klinikai Központ prezentációs anyaga Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató

Részletesebben

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezıgazdasági és erdészeti i jogosítvány bevezetésérıl és kiadásának szabályairól A munkavédelemrıl szóló 1993.

Részletesebben

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl, a tőzvédelmi szakvizsgával összefüggı oktatásszervezésrıl

Részletesebben

2005. október 03-31. között

2005. október 03-31. között A NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG I. TÁJÉKOZTATÓJA a vizsgára jelentkezés módjáról és II. V I Z S G A N A P T Á R A a 2006. január 2006. július közötti vizsgaidőszakra I. TÁJÉKOZTATÓ - A meghirdetett időpontok

Részletesebben

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezıgazdasági és erdészeti i jogosítvány bevezetésérıl és kiadásának szabályairól A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában és az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. -ában

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 106/2012. (X. 11.) VM rendelete az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 106/2012. (X. 11.) VM rendelete az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 22654 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 134. szám A vidékfejlesztési miniszter 106/2012. (X. 11.) VM rendelete az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A vidékfejlesztési miniszter az

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről OptiJUS Opten Kft. I 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről 2017.01.01. óta

Részletesebben

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről Hatályos: 2014.09.05-297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről A Kormány a 3. tekintetében az Alkotmány 40. (3) bekezdésében

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet. Növénytermesztı mérnök BSc

Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet. Növénytermesztı mérnök BSc Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet Növénytermesztı mérnök BSc A növénytermesztés célterületei humán táplálkozás állat Növény A növénytermesztés célterületei humán táplálkozás állat Növény ipari

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsga tájékoztatójáról a 2014. szeptember 2014. december közötti vizsgaidőszakra

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsga tájékoztatójáról a 2014. szeptember 2014. december közötti vizsgaidőszakra A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsga tájékoztatójáról a 2014. szeptember 2014. december közötti vizsgaidőszakra ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK hatályos: 2014.02.18 2014. EüK. 2. szám tájékoztató A vizsgára

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 (hatályos: 2011.10.04-2011.10.05) Tartalom: - orvosi pecsét formai követelményei - mentés tárgyi feltételei

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG SZAKVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2015. szeptember 2015. december közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje:

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA. a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA. a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról Országos Egészségbiztosítási Pénztár egészség, biztonság! 2016. május Tisztelt Intézményvezető! Az egészségügyi

Részletesebben

19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet. a kulturális szakértıi tevékenység folytatásának feltételeirıl és a kulturális szakértıi nyilvántartás vezetésérıl

19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet. a kulturális szakértıi tevékenység folytatásának feltételeirıl és a kulturális szakértıi nyilvántartás vezetésérıl 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértıi tevékenység folytatásának feltételeirıl és a kulturális szakértıi nyilvántartás vezetésérıl A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-mőszaki tervezési, valamint az építésügyi mőszaki szakértıi jogosultság szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:...

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... A mérnöki kamara tölti ki Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Debrecen, Arany János u. 45. Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM A MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TELEPÜLÉSTERVEZÉSI, ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI

Részletesebben

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.02.01-14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a február június közötti vizsgaidőszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatóról

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a február június közötti vizsgaidőszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatóról A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a 20 február 20 június közötti vizsgaidőszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatóról ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám közlemény 2 A vizsgára

Részletesebben

b) az építésügyi hatósági engedélykérelem és mellékleteinek, dokumentációjának elıkészítésére,

b) az építésügyi hatósági engedélykérelem és mellékleteinek, dokumentációjának elıkészítésére, 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f) és

Részletesebben

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara 2006.

Magyar Mérnöki Kamara 2006. Magyar Mérnöki Kamara Építésügyi tervezıi- és szakértıi jogosultságok szabályai 2006. Ideiglenes jelleggel elfogadva a 6/2006. (V.13.) MMK Küldöttgyőlési határozattal. Felhatalmazta a Választmányt az ideiglenes

Részletesebben

Budapest, január

Budapest, január GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/1325/1/2008. A gazdasági és közlekedési miniszter /2008. ( ) GKM rendelete a közlekedési és az ipari területeken végzett igazságügyi szakértői tevékenység

Részletesebben

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.07.01-2015.01.31) 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

15/2005. (V. 2.) EüM rendelet. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről

15/2005. (V. 2.) EüM rendelet. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről 1. oldal 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. -a (2) bekezdésének ga) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye licenc vizsgákról a 2015. szeptember 2015. december közötti vizsgaidőszakra

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye licenc vizsgákról a 2015. szeptember 2015. december közötti vizsgaidőszakra A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye licenc vizsgákról a 2015. szeptember 2015. december közötti vizsgaidőszakra 2015. EüK. 3. szám NVB közlemény 1 Általános tudnivalók (hatályos: 2015.02.06 - ) A vizsgára

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi szakértők jogi oktatása Tisztelt Érdeklődő! Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 18. (1)

Részletesebben

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi Kar Debrecen HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debrecen, 2002. október 29. 1 A felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény (továbbiakban Ftv.), valamint

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1029/2009. TERVEZET A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye. a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a szeptember december közötti vizsgaidıszakra

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye. a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a szeptember december közötti vizsgaidıszakra A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2012. szeptember december közötti vizsgaidıszakra hatályos: 2012.03.26 - I. TÁJÉKOZTATÓ a szakvizsgára jelentkezés

Részletesebben

A szakmagyakorlási kódex

A szakmagyakorlási kódex A szakmagyakorlási kódex Hajdú György VIII. MÉRNÖKNAP Szolnok 2013. szeptember 14. 266/2013. (VII. 11.) Kormány rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggı szakmagyakorlási tevékenységekrıl Hatályos:

Részletesebben

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés.

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés. DE-EFK Intézmény elérhetısége: Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetıség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon: (42) 404-411 Fax: (42) 408-656 Honlap: http://www.de-efk.hu Tanulmányi Osztály Telefon:

Részletesebben

Szünetelés Egészségügyi szolgáltató szerinti térség. Búcsúszentlászló 8925 PETÖFI UTCA 17. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 20 2010.10.

Szünetelés Egészségügyi szolgáltató szerinti térség. Búcsúszentlászló 8925 PETÖFI UTCA 17. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 20 2010.10. Szakma a a idejére a Zala megye NYD 012190 BÚCSÚSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÖTESTÜLETE Búcsúszentlászló 8925 PETÖFI UTCA 17. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 20 2010.10.29 zala megye NYD 015717

Részletesebben

Hatályosság: 2009.11.21 -

Hatályosság: 2009.11.21 - 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet az egészségügyi szakértıi tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekrıl Hatályosság: 2009.11.21 - Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés g) pont

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 Tartalom (módositott rendeletek): Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl

Részletesebben

2. számú melléklet. Szakmai gyakorlat egybefüggı vagy megszakítható. Teljesidejő képzésben összefüggı. A részidıs képzésben az

2. számú melléklet. Szakmai gyakorlat egybefüggı vagy megszakítható. Teljesidejő képzésben összefüggı. A részidıs képzésben az 2. számú melléklet Kar Szak megnevezése: Szakmai gyakorlat idıtartama (hét vagy óra vagy hónap) Szakmai gyakorlat egybefüggı vagy megítható Szakmai gyakorlat helye gazdaságinformatikus felsıoktatási képzési

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének h) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket

Részletesebben

A) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételre vonatkozó szabályok

A) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételre vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ TERMÉSZETES SZEMÉLY IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELI, ILLETVE SZAKTERÜLET KITERJESZTÉSE IRÁNTI ELJÁRÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL A) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételre

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám

Nem szakorvosi óraszám Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód Szakorvosi nem a a idejére a Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9024 Vasvári Pál u. 2-4. belgyógyászat 0100 100 0 2011.02.17

Részletesebben

Agrár Tagozat. Kolozsvári György elnökségi tag Emmerling Gábor. Dr. Mészáros György

Agrár Tagozat. Kolozsvári György elnökségi tag Emmerling Gábor. Dr. Mészáros György Agrár Tagozat Dr. Véha Antal elnök Szlovicsák Gábor tiszteletbeli elnök Erdészeti és Faipari Szakosztály Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztály Dobó István Kovácsné Felkai Éva szakosztály vezető,

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám. Szakorvosi óraszám. Szakmakód

Nem szakorvosi óraszám. Szakorvosi óraszám. Szakmakód Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok kód nem a a idejére Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9024 Vasvári Pál u. 2-4. belgyógyászat 0100 100

Részletesebben

Szakmai képesítések. 02 Állandó letelepedésre vonatkozó kérdések

Szakmai képesítések. 02 Állandó letelepedésre vonatkozó kérdések A szakma azonosítását célzó kérdések A szakma azonosítása 1. 1. 1 Az Önök területén szabályozott-e a/az [${Profession}](i) szakma? - Igen - Nem 1. 1. 2 A/Az [${Profession}](i) szakma keretében milyen szakmai

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről

Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről 2013 A szakképzés munkavégzésre irányuló jogviszonyban eltöltött, meghatározott időtartamú törzsképzési és szakgyakorlati időből áll. (A jelölt

Részletesebben

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos: 2015.03.05-2015.08.31 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató

egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató Az emberi erıforrások minisztere tájékoztatója egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató (hatályos: 2012.09.10 - ) Az egészségügyi szolgáltatók

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - )

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - ) A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye rendkívüli vizsgaidıszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatójáról a 2013. június július közötti vizsgaidıszakra Általános tudnivalók 2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos:

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a földmérési

Részletesebben

Melyek a vizsgák, valamint a továbbképzések kapcsán ismert fontos határidők?

Melyek a vizsgák, valamint a továbbképzések kapcsán ismert fontos határidők? Melyek a legfontosabb kapcsolódó jogszabályok? Ki lehet energetikai auditor? Ki lehet energetikai szakreferens? Melyek a vizsgák, valamint a továbbképzések kapcsán ismert fontos határidők? A regisztrációs

Részletesebben

A NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról október december közötti vizsgaidıszakra

A NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról október december közötti vizsgaidıszakra A NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról 2010. október 2010. december közötti vizsgaidıszakra Hatályosság: 2010.05.04 - I. TÁJÉKOZTATÓ a szakvizsgára

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

hatályos: A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje:

hatályos: A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje: Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Nemzeti Vizsgabizottság közleménye licencvizsgákra történő jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2017. február 2017. május közötti vizsgaidőszakra 2016.

Részletesebben

Igazságügyi szakértők jogi oktatása

Igazságügyi szakértők jogi oktatása KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi szakértők jogi oktatása Tisztelt Érdeklődő! Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 18. (1)

Részletesebben

Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara

Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék igazságügyi szakértőinek kamarája IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI NÉVJEGYZÉK 2014 Székhely: 5000 Szolnok, Tószegi út 4., Postacím:

Részletesebben

9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet. a köztisztvisel k képesítési el írásairól

9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet. a köztisztvisel k képesítési el írásairól 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet a köztisztvisel k képesítési el írásairól A Kormány a köztisztvisel k jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 80. -a (1) bekezdésének a) pontjában,

Részletesebben

Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázati felhívása szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történı felvételre

Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázati felhívása szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történı felvételre Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázati felhívása szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történı felvételre Az igazságügyi és rendészeti miniszter a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 101.

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

menopauza és oszteoporózis rendelés 1404 15 0 2010.02.05 2541 Lábatlan, József A. u. 60. gasztroenterológia 0104 4 0 2011.03.04

menopauza és oszteoporózis rendelés 1404 15 0 2010.02.05 2541 Lábatlan, József A. u. 60. gasztroenterológia 0104 4 0 2011.03.04 szerinti órák órák a idejére a a idejére a Magyarország 015060 SANATIO OSSIS Gyógyászati Kft. Béla király körtér 7. fsz. 2. menopauza és oszteoporózis rendelés 1404 15 0 2010.02.05 Magyarország 019532

Részletesebben

A kamara elsı választásának szabályai

A kamara elsı választásának szabályai 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

2013. február 20. A Debreceni Egyetem akkreditált alapképzési szakjai betűrendben. MAB döntés. párhuzamos akkr. határozatszáma

2013. február 20. A Debreceni Egyetem akkreditált alapképzési szakjai betűrendben. MAB döntés. párhuzamos akkr. határozatszáma 2013. február 20. A Debreceni Egyetem akkreditált alapképzési szakjai betűrendben Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Szak (párhuzamos akkreditáció érvényessége) Alkotóművészet és muzikológia (szakirányok: zeneelmélet;

Részletesebben

192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet. a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet. a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról - 1-192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény

Részletesebben

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám:... Postai cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... E-mail cím:...

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám:... Postai cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... E-mail cím:... A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

A tervezet célja a rehabilitációs orvosszakértői tevékenység jogszabályi hátterének biztosítása. Az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó

A tervezet célja a rehabilitációs orvosszakértői tevékenység jogszabályi hátterének biztosítása. Az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó 1 A tervezet célja a rehabilitációs orvosszakértői tevékenység jogszabályi hátterének biztosítása. Az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvény

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. Szakorvosi óraszám

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. Szakorvosi óraszám szerinti térség Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód órák 015871 Fog-Mester Bt. 8071 Magyaralmás, Nefelejcs u. 3. fogszabályozás 1302 30 0 2010.02.05 019214 Egészség 97 Bt. 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - )

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - ) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

A nemzeti erõforrás miniszter 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakmai kollégium mûködésérõl

A nemzeti erõforrás miniszter 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakmai kollégium mûködésérõl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 34. szám 5829 A nemzeti erõforrás miniszter 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakmai kollégium mûködésérõl Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV.

Részletesebben

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben