9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi szakterületekrıl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi szakterületekrıl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrıl"

Átírás

1 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértıi szakterületekrıl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrıl Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl szóló évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. -a (6) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes szakterületek ágazati irányításáért felelıs miniszterekkel egyetértésben - a következıket rendelem el: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. Az igazságügyi szakértıi névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) történı felvételi és az igazságügyi szakértıi szakterület (a továbbiakban: szakterület) kiterjesztése iránti eljárás során e rendelet szabályait kell alkalmazni. A névjegyzékbe való felvétel általános feltételei 2. A névjegyzékbe bejegyezhetı szakterületeket e rendelet számú mellékletei tartalmazzák. 3. A névjegyzékbe az vehetı fel, aki a névjegyzékbe való felvételi a szakterület kiterjesztése iránti kérelmét (a továbbiakban együtt: kérelem) a mellékletekben felsorolt szakterületek valamelyikére nyújtja be (a továbbiakban: kérelmezı), és - a Szaktv.-ben foglalt egyéb feltételek teljesítése esetén - a szakterülethez kapcsolódó képesítési, valamint az e rendeletben elıírt egyéb feltételek teljesítését igazolja. 4. (1) A mellékletekben meghatározott szakterületekhez kapcsolódó képesítési feltételekkel külön jogszabály alapján egyenértékő végzettséggel szakképesítéssel - a 30. (3) bekezdésében és a 39. -ban foglaltak kivételével - rendelkezı kérelmezı is felvehetı a névjegyzékbe. (2) A szakterületekhez kapcsolódó képesítési feltételeknek megfelel az a kérelmezı is, aki a mellékletnek megfelelı szakterületen szakképzettségének megfelelı tudományterületen tudományos fokozatot szerzett. (3) Az e rendeletben meghatározott végzettségek és szakképesítések egymásnak az (1) bekezdés szerint történı megfeleltetése - ha e rendelet másként nem rendelkezik - a felsıoktatási alap- és mesterképzésrıl, valamint a szakindítás eljárási rendjérıl szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint az abban megjelölt, az alapképzési szakok képesítési követelményeirıl szóló kormányrendeletek alapján történik. (4) A külföldi bizonyítvánnyal, oklevéllel rendelkezı kérelmezı esetében a névjegyzékbe való felvételhez a mellékletekben megjelölt képesítéssel Magyarországon egyenértékőnek elismert, illetve honosított bizonyítvány, oklevél fogadható el. Az elismerésre a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérıl szóló évi C. törvény rendelkezései az irányadóak. 5. (1) Ha e rendelet szerint a névjegyzékbe való felvételhez szakmai kamarai tagság szükséges, a kérelmezı a névjegyzékbe akkor vehetı fel, ha a kamarai tagsági jogviszonya nincs felfüggesztve. (2) A kamarai tagságról és - ha e rendelet szerint a névjegyzékbe való felvételhez a kamara által vezetett szakértıi névjegyzékbe történt érvényes bejegyzés is szükséges - a névjegyzékbe való bejegyzésrıl szóló igazolást kérelemre, a kamarára irányadó törvényi szabályozás szerint a szakmai kamara állítja ki. 6. (1) A mellékletekben felsorolt szakterületeken - e rendeletben foglalt eltérı rendelkezés hiányában - a névjegyzékbe való felvételhez a) a képesítés megszerzésétıl számított ötéves, b) ha az adott szakterületre a kérelmezı a mellékletek szerint kizárólag az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplı szakképesítéssel rendelkezik, a képesítés megszerzésétıl számított tízéves, c) az igazságügyi szakértıi intézményekben (a továbbiakban: szakértıi intézmény) szervezet keretében dolgozó szakértıjelölt esetében a képesítés megszerzésétıl számított hároméves

2 szakirányú szakmai gyakorlati idı (a továbbiakban: gyakorlati idı) igazolása szükséges. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmezı esetén a szakértıi intézményben szervezet keretében a legalább hároméves alkalmazotti más jogviszonyról szóló igazolást kérelemre a szakértıi intézmény szervezet vezetıje állítja ki. A névjegyzékbe vételhez szükséges feltételek igazolása 7. A kérelmezınek a kérelemhez csatolnia kell az e rendeletben megjelölt, két hónapnál nem régebben kiállított eredeti igazolásokat, azok hitelesített másolatát. II. Fejezet AZ EGYES SZAKTERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELTÉRİ RENDELKEZÉSEK A tőzvédelem, valamint a személy- és onvédelem területein bejegyezhetı szakterületek 8. Az 1. számú mellékletben megjelölt szakterületek ágazati irányításáért tőzvédelem és ipari baleset-megelızési szakterületeken az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, biztonságvédelem, valamint személy- és onvédelem szakterületen az igazságügyi és rendészeti miniszter felelıs. 9. (1) Az 1. számú melléklet 2., 4., 6. és 7. pontjaiban megjelölt szakterületeken a névjegyzékbe - a 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmezı kivételével - az vehetı fel, aki az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság (a továbbiakban: Fıigazgatóság) által vezetett szakértıi névjegyzékben az igazságügyi szakértıi szakterületnek megfelelı tőzvédelmi szakterületen külön jogszabály alapján érvényes bejegyzéssel rendelkezik. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt feltétel teljesítésérıl szóló igazolást a Fıigazgatóság kérelemre - a Fıigazgatóságra irányadó törvényi szabályozás szerint - állítja ki; ebben az esetben a névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idı igazolása nem szükséges. 10. Az 1. számú melléklet 5. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe az vehetı fel, aki a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagja. Az orvosi, továbbá egyes pszichológiai és biológiai területeken bejegyezhetı szakterületek 11. A 2. számú mellékletben megjelölt szakterületek ágazati irányításáért az egészségügyi miniszter felelıs. 12. (1) A névjegyzékbe a 2. számú mellékletben megjelölt szakterületeken orvosi oklevéllel az vehetı fel, aki a) az orvosi kamara tagja és b) szerepel az egészségügyi dolgozók mőködési nyilvántartásában, kivéve, ha külön jogszabály szerint a tevékenysége végzésének a mőködési nyilvántartásba történı bejegyzés nem feltétele. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt, mőködési nyilvántartásról szóló igazolást kérelemre az orvosi kamara állítja ki. 13. (1) A 2. számú melléklet 13. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe az vehetı fel, aki legalább ötéves, igazságügyi DNS laboratóriumban eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. (2) Ha a 2. számú mellékletben megjelölt szakterületekre történı bejegyzéshez e rendelet képesítési feltételként orvosi oklevéllel megszerezhetı szakképesítést ír elı, a névjegyzékbe való felvételhez - a 8., 17. és 18. pontban megjelölt szakterületek kivételével - gyakorlati idı igazolására akkor nincs szükség, ha a kérelmezı az adott szakterületen önálló egészségügyi tevékenység végzésére külön jogszabály szerinti szakképesítés alapján jogosult, és eleget tett a tevékenység végzéséhez szükséges továbbképzési kötelezettségének. (3) A 2. számú melléklet 8., és 36. pontjaiban megjelölt szakterületek esetében a névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idı igazolása nem szükséges. (4) A 2. számú melléklet 21. pontjában meghatározott szakterületre történı bejegyzéshez gyakorlati idı igazolására nincs szükség, ha a kérelmezı az adott szakterületen önálló egészségügyi tevékenység végzésére külön

3 jogszabály szerinti szakképesítés alapján jogosult, és eleget tett a tevékenység végzéséhez szükséges továbbképzési kötelezettségének. (5) A 2. számú melléklet 22. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe biológus kémikus oklevéllel az vehetı fel, aki legalább ötéves, laboratóriumban eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. A munkabiztonsági területen bejegyezhetı szakterületek 14. A 3. számú mellékletben megjelölt szakterületek ágazati irányításáért a szociális és munkaügyi miniszter felelıs. 15. (1) A 3. számú mellékletben megjelölt szakterületeken a névjegyzékbe az vehetı fel, aki a) a mérnöki kamara tagja és b) a 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmezı kivételével a mérnöki kamara által vezetett szakértıi névjegyzékben a szakterületnek megfelelı mérnöki kamarai szakterületen érvényes bejegyzéssel rendelkezik. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt feltétel teljesítése esetén a névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idı igazolása nem szükséges. (3) A 3. számú mellékletben megjelölt szakterületeken a névjegyzékbe felvehetı az is, aki a korábbi jogszabályok alapján szerzett felsıfokú munkavédelmi végzettséggel szakképesítéssel rendelkezik. A mezı- és erdıgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari területeken bejegyezhetı szakterületek 16. A 4. számú mellékletben megjelölt szakterületek ágazati irányításáért a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felelıs. 17. (1) A 4. számú melléklet 8., és 19. pontjaiban megjelölt szakterületeken a névjegyzékbe az vehetı fel, aki a) a mérnöki kamara tagja és b) a 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmezı kivételével a mérnöki kamara által vezetett szakértıi névjegyzékben a szakterületnek megfelelı mérnöki kamarai szakterületen érvényes bejegyzéssel rendelkezik. (2) A 4. számú melléklet 10. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe az vehetı fel, aki a) az okleveles erdımérnök végzettség igazolása esetén a mérnöki kamara tagja és a 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmezı kivételével a mérnöki kamara által vezetett szakértıi névjegyzékben a szakterületnek megfelelı mérnöki kamarai szakterületen érvényes bejegyzéssel rendelkezik b) a növényvédelmi szakmérnök, okleveles növényorvos okleveles agrárkémikus agrármérnök végzettség igazolása esetén a Magyar Növényvédı Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagja. (3) Az (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdés a) pontjában megjelölt feltétel teljesítése esetén a névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idı igazolása nem szükséges. (4) A 4. számú melléklet 15. és 29. pontjaiban megjelölt szakterületeken az igazságügyi szakértıi névjegyzékbe az vehetı fel, aki a Magyar Növényvédı Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagja. 18. (1) A névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idı igazolása nem szükséges, ha a kérelmezı a 4. számú melléklet a) 15. pontjában megjelölt szakterületen gyomszabályozás, vegyszeres gyomirtás, b) 16. pontban megjelölt szakterületen halászat, c) 29. pontban megjelölt szakterületen szántóföldi és kertészeti növényvédelem, d) 32. pontban megjelölt szakterületen termıföldek talajvédelme témában doktor univ., Phd kandidátusi fokozattal rendelkezik. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt tudományos fokozat valamelyikének megszerzésérıl kiállított okirat hiteles másolatát a kérelmezınek a kérelemhez csatolnia kell. A közlekedési és az ipari területeken bejegyezhetı szakterületek 19. Az 5. számú mellékletben megjelölt szakterületek ágazati irányításáért a gazdasági és közlekedési miniszter felelıs. 20. Az 5. számú mellékletben megjelölt szakterületeken - a 21. és 22. -ban foglaltak kivételével - a névjegyzékbe az vehetı fel, aki a mérnöki kamara tagja.

4 21. (1) Az 5. számú melléklet A) részének 1. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe az vehetı fel, aki külön jogszabály alapján a Közlekedési Fıfelügyelettıl (a továbbiakban: Fıfelügyelet) az adott szakterületre a szakértıi mőködésre jogosító engedélyt kapott és a Fıfelügyelet szakértıi névjegyzékébe felvették. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakról szóló igazolást a Fıfelügyelet kérelemre - a Fıfelügyeletre irányadó törvényi szabályozás szerint - állítja ki; ebben az esetben a névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idı igazolása nem szükséges. 22. A névjegyzékbe való felvételnek nem feltétele a mérnöki kamarai tagság igazolása a) az 5. számú melléklet B) részének 33. pontjában megjelölt szakterületen és b) az 5. számú mellékletben megjelölt szakterületekhez kapcsolódó alábbi képesítési feltételek valamelyikének igazolása esetén ba) okleveles vegyész; bb) okleveles kémia szakos tanár; bc) kémia szakos tanár; bd) okleveles közgazdász gazdálkodási szakon; be) közgazdász gazdálkodási szakon; bf) közgazdász vállalkozásszervezı szakon; bg) közgazdász kereskedelmi szakon; bh) I. géptiszti oklevél. 23. Az 5. számú melléklet A) részének 21., , 27. és 28. pontjaiban megjelölt szakterületeken a szakterületnek megfelelı egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett végzettség szakirányú jellegét a szakterület ágazati irányításáért felelıs minisztérium (illetve felügyelete alá tartozó szerv) országos hatáskörő szerv igazolja. Az informatikai és hírközlési területeken bejegyezhetı szakterületek 24. A 6. számú mellékletben megjelölt szakterületek ágazati irányításáért a gazdasági és közlekedési miniszter felelıs. 25. A 6. számú mellékletben megjelölt szakterületeken az egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett végzettségen túl elıírt, a szakterületnek megfelelı szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség szakirányú jellegét a szakterület ágazati irányításáért felelıs minisztérium igazolja. A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi területeken bejegyezhetı szakterületek 26. A 7. számú mellékletben megjelölt szakterületek ágazati irányításáért a környezetvédelmi és vízügyi miniszter felelıs. 27. A 7. számú mellékletben megjelölt szakterületeken a szakterületnek megfelelı képesítési feltétel szakirányú jellegét a szakterület ágazati irányításáért felelıs minisztérium (illetve felügyelete alá tartozó szerv) országos hatáskörő szerv igazolja. 28. A 7. számú melléklet C) részében megjelölt szakterületeken a mőszaki felsıoktatásban alapképzésben szerzett egyetemi fıiskolai végzettség igazolása esetén a névjegyzékbe az vehetı fel, aki a mérnöki kamara tagja. A kulturális területen bejegyezhetı szakterületek 29. A 8. számú mellékletben megjelölt szakterületek ágazati irányításáért az oktatási és kulturális miniszter felelıs. 30. (1) A 8. számú melléklet 9. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe az vehetı fel, aki a) az építész kamara tagja és b) a 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmezı kivételével az építész kamara által vezetett szakértıi névjegyzékben az igazságügyi szakértıi szakterületnek megfelelı építész kamarai szakterületen érvényes bejegyzéssel rendelkezik. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt feltétel fennállása esetén a névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idı igazolása nem szükséges.

5 (3) A 8. számú melléklet 9. pontjában megjelölt szakterületen a kérelmezı december 31. napjáig indított fıiskolai szintő magasépítı mérnöki szakon szerzett okleveles magasépítı üzemmérnök végzettség alapján vehetı fel a névjegyzékbe. A mőszaki felsıoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeirıl szóló 157/1996. (X. 22.) Korm. rendelet 4. -ának (5) bekezdése szerint egyenértékő más végzettségek alapján a kérelmezı a névjegyzékbe nem vehetı fel. 31. A 8. számú melléklet 2., 4. és 13. pontjaiban megjelölt szakterületeken a névjegyzékbe való felvételhez a mestervizsga letételétıl számított ötéves gyakorlati idı igazolása szükséges. A gyógypedagógia és egyes pszichológiai területeken bejegyezhetı szakterületek 32. A 9. számú mellékletben megjelölt szakterületek ágazati irányításáért az oktatási és kulturális miniszter felelıs. A közgazdaság, vám- és egyes pénzügyi területeken bejegyezhetı szakterületek 33. A 10. számú mellékletben megjelölt szakterületek ágazati irányításáért a pénzügyminiszter felelıs. 34. (1) A 10. számú melléklet 1. pontjában megjelölt szakterületen okleveles adószakértıi szakképesítés hiányában a névjegyzékbe az vehetı fel, aki a pénzügyminiszter által kiadott, adószakértıi tevékenységre jogosító engedéllyel rendelkezik. Az adószakértıi tevékenység folytatására jogosító, a Pénzügyminisztérium által kiadott igazolvány hiteles másolatát a kérelmezınek a kérelemhez csatolnia kell. (2) A 10. számú melléklet 2., 5. és 6. pontjaiban megjelölt szakterületeken a névjegyzékbe okleveles könyvvizsgálói képesítéssel az vehetı fel, akit a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) külön jogszabály alapján az általa vezetett könyvvizsgálói névjegyzékbe a) biztosítás szakterületen biztosítói minısítéssel, b) pénzpiac szakterületen pénzügyi intézményi minısítéssel, c) tıkepiac szakterületen befektetési vállalkozási minısítéssel nyilvántartásba vett. Az errıl szóló igazolást a Felügyelet kérelemre - a Felügyeletre irányadó törvényi szabályozás szerint - állítja ki. (3) A 10. számú melléklet 4. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe az vehetı fel, aki a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, függetlenül a tagsági jogállásától, 35. A névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idı igazolása nem szükséges, ha a kérelmezı a) a 10. számú melléklet 1. pontjában megjelölt szakterületen az okleveles adószakértı szakképesítést igazolja b) a 34. -ban megjelölt feltételek valamelyikét teljesíti. A lakás- és építésügyi, valamint az idegenforgalmi területeken bejegyezhetı szakterületek 36. A 11. számú mellékletben megjelölt szakterületek ágazati irányításáért az önkormányzati és területfejlesztési miniszter felelıs. 37. (1) A rendelet 11. számú mellékletében megjelölt szakterületeken - a 13. és 18. pontban meghatározott szakterületek kivételével - a névjegyzékbe az vehetı fel, aki a) az adott szakterületen mőködı mérnöki építész kamara tagja és b) a 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmezı kivételével a mérnöki építész kamara által vezetett szakértıi névjegyzékben az igazságügyi szakértıi szakterületnek megfelelı szakmai kamarai szakterületen érvényes bejegyzéssel rendelkezik. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt feltétel fennállása esetén a névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idı igazolása nem szükséges. (3) A 6. (1) bekezdésének c) pontjában megjelölt kérelmezı esetében a névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idı igazolása nem szükséges, ha szerepel a mérnöki építész kamara által vezetett szakértıi névjegyzékben. 38. Nem vehetı fel a névjegyzékbe a kérelmezı a kérelemben megjelölt szakterületre, ha a szakterületen mőködı szakmai kamarából a mérnöki, illetve építészeti tevékenység szakmai szabályainak megszegése miatt kizárták, a kizárástól számított három évig.

6 39. (1) A 11. számú melléklet 6. pontjában megjelölt szakterületen a kérelmezı a névjegyzékbe az okleveles építész tervezı mővész végzettséggel a mővészeti felsıoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeirıl szóló 105/1998. (V. 23.) Korm. rendelet 4. -a (3) bekezdésének c) pontja szerint egyenértékő végzettség esetén nem vehetı fel. (2) A 11. számú melléklet 13. pontjában megjelölt szakterületen a kérelmezı a névjegyzékbe december 31. napjáig indított fıiskolai szintő magasépítı mérnöki szakon és egyetemi szintő szerkezetépítı mérnöki szakon szerzett végzettség alapján vehetı fel. A mőszaki felsıoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeirıl szóló 157/1996. (X. 22.) Korm. rendelet 4. -a (3) bekezdésének a) pontja és a 4. -ának (5) bekezdése szerint egyenértékő más végzettségek alapján a kérelmezı a névjegyzékbe nem vehetı fel. 40. A 11. számú melléklet 13. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe való felvételhez az ott meghatározott egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett végzettség mellett elıírt szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség esetében a képesítés megszerzésétıl számított hároméves gyakorlati idı igazolása szükséges. A kriminalisztikai területeken bejegyezhetı szakterületek 40/A. (1) A 12. számú mellékletben megjelölt szakterületek ágazati irányításáért az igazságügyi és rendészeti miniszter felelıs. (2) A 12. számú melléklet 2., 4. és 5. pontjában megjelölt szakterületek esetében a névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idı igazolása nem szükséges. (3) A 12. számú melléklet 2-5. pontjaiban megjelölt szakterületeken a szakterületnek megfelelı egyetemi fıiskolai szintő továbbképzésben szerzett szakképzettség szakirányú jellegét a szakterület ágazati irányításáért felelıs minisztérium igazolja. III. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Hatálybalépés 41. Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. Átmeneti rendelkezések 42. (1) Akit az igazságügyminiszter december 31. napjáig közegészségügy-járványtan gyógyszerész szakterületeken az igazságügyi szakértıi névjegyzékbe felvett, a névjegyzékbıl való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] e szakterületeken igazságügyi szakértıi tevékenységet végezhet. (2) Akit igazságügyi pszichiátria szakterületen az igazságügyminiszter december 31. napjáig az igazságügyi szakértıi névjegyzékbe felvett és az igazságügyi pszichiátriai tanfolyamot elvégezte, a névjegyzékbıl való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] e szakterületen igazságügyi szakértıi tevékenységet végezhet. (3) Akit az igazságügyminiszter december 31. napjáig toxikológia szakterületeken az igazságügyi szakértıi névjegyzékbe orvosi oklevéllel biológus szakmérnök szakképzettséggel felvett, a névjegyzékbıl való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] toxikológia szakterületen igazságügyi szakértıi tevékenységet végezhet. (4) Akit az igazságügyminiszter december 31. napjáig közúti közlekedésbiztonsági mőszaki (balesetelemzés) szakterületen az igazságügyi szakértıi névjegyzékbe egyetemi szintő közlekedési jármőgépész szakon, fıiskolai szintő autógépész szakon szerzett szakképzettséggel felvett, a névjegyzékbıl való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] közúti közlekedésbiztonsági mőszaki (balesetelemzés) szakterületen igazságügyi szakértıi tevékenységet végezhet. (5) Akit az igazságügyminiszter december 31. napjáig ujjnyomatszakértés (daktiloszkópia), nyomszakértés, írásszakértés (kéz- és gépírás), fegyverszakértés, okmányszakértés szakterületeken az igazságügyi szakértıi névjegyzékbe felvett, a névjegyzékbıl való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] e szakterületen igazságügyi szakértıi tevékenységet végezhet.

7 1. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez Igazságügyi szakértıi szakterületek és képesítési feltételek a tőzvédelmi, valamint személy- és onvédelmi területeken Szakterület megnevezése Képesítési feltétel 1. biztonságszervezés a) fıiskolai szakmérnök, biztonságszervezı szakon b) biztonságtechnikai mérnök c) biztonságszervezı szakember d) egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett végzettség és az OKJben szereplı biztonságszervezı I. szakképesítés 2. építmények tőzvédelme a) tőzvédelmi mérnök b) mőszaki szakoktató, tőzvédelmi szakirányon c) az OKJ-ben szereplı katasztrófa- és tőzvédelmi szervezı (tiszt) szakképesítés d) egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett végzettség és az OKJben szereplı tőzvédelmi fıelıadó szakképesítés 3. ipari baleset-megelızés a) tőzvédelmi mérnök b) az a) pont kivételével a mőszaki felsıoktatásban alapképzésben szerzett egyetemi fıiskolai végzettség és az OKJ-ben szereplı katasztrófa- és tőzvédelmi szervezı (tiszt) szakképesítés 4. ipari tőzvédelem a) tőzvédelmi mérnök b) mőszaki szakoktató, tőzvédelmi szakirányon c) az OKJ-ben szereplı katasztrófa- és tőzvédelmi szervezı (tiszt) szakképesítés d) egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett végzettség és az OKJben szereplı tőzvédelmi fıelıadó szakképesítés 5. személy- és onvédelem a) egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett végzettség és az OKJben szereplı biztonságszervezı I. szakképesítés b) bőnügyi szaknyomozó c) gazdaságvédelmi szaknyomozó d) bőnügyi szaknyomozó e) közrendvédelmi szervezı f) az OKJ-ben szereplı rendırszervezı (tiszt) szakképesítés 6. tőzoltó technikai eszközök tőzoltó készülékek karbantartását végzık tőzvédelmi szakvizsgája, beépített tőzjelzı beépített tőzoltó berendezéseket tervezık, és a kivitelezésért felelıs mőszaki vezetık tőzvédelmi szakvizsgája és a) mőszaki szakoktató, tőzvédelmi szakirányon b) az OKJ-ben szereplı katasztrófa- és tőzvédelmi szervezı (tiszt) szakképesítés c) egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett végzettség és az OKJben szereplı tőzvédelmi fıelıadó szakképesítés d) a mőszaki felsıoktatásban alapképzésben szerzett egyetemi fıiskolai végzettség 7. tőzvizsgálat a) tőzvédelmi mérnök b) mőszaki szakoktató, tőzvédelmi szakirányon c) az OKJ-ben szereplı katasztrófa- és tőzvédelmi szervezı (tiszt) szakképesítés d) egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett végzettség és az OKJ-

8 ben szereplı tőzvédelmi fıelıadó szakképesítés 2. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez Igazságügyi szakértıi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek az orvosi, továbbá egyes pszichológiai és biológiai területeken Szakterület megnevezése Képesítési feltétel 1. aneszteziológia és intenzív általános orvos és aneszteziológiai és intenzív terápia szakvizsga terápia 2. antropológia a) okleveles biológus b) okleveles régészet szakos bölcsész, c) okleveles biológia szakos tanár 3. arc-állcsont-szájsebészet általános orvos és arc-állcsont-szájsebészet szakvizsga 4. baleseti sebészet általános orvos és traumatológia ortopédia szakvizsga (traumatológia) és ortopédia 5. belgyógyászat általános orvos és belgyógyászat szakvizsga 6. bırgyógyászat általános orvos és bırgyógyászat szakvizsga 7. csecsemı- és általános orvos és csecsemı- és gyermekgyógyászat szakvizsga gyermekgyógyászat 8. egészségbiztosítás általános orvos és a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzésérıl szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 3. számú mellékletének 45. pontjában megjelölt szakvizsga és a 4. számú mellékletének 46. pontjában megjelölt szakvizsga 9. foglalkozás-orvostan általános orvos és foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakvizsga 10. fül-orr-gégegyógyászat általános orvosi oklevél és fül-orr-gégegyógyászat szakvizsga 11. gyermek- és ifjúsági általános orvos és gyermek- és ifjúsági pszichiátria szakvizsga pszichiátria 12. gyermeksebészet általános orvos és gyermeksebészet szakvizsga 13. haemogenetika (DNS) a) általános orvos b) okleveles biológus 14. honvédorvostan, általános orvos és honvédorvostan, katasztrófa-orvostan szakvizsga katasztrófa-orvostan 15. idegsebészet általános orvos és idegsebészet szakvizsga 16. fogorvostan okleveles fogorvos és a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzésérıl szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 6. számú mellékletének 1-5. pontjaiban megjelölt valamelyik szakvizsga 17. igazságügyi orvostan általános orvos és igazságügyi orvostan szakvizsga 18. igazságügyi pszichiátria általános orvos és a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzésérıl szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 3. számú mellékletének 19. pontjában és a 4. számú mellékletének 23. pontjában megjelölt szakvizsga 19. infektológia általános orvos és infektológia szakvizsga 20. kardiológia általános orvos és kardiológia szakvizsga 21. klinikai és mentálhigiéniai felnıtt- és gyermek szakpszichológia a) okleveles pszichológus és klinikai és mentálhigiéniai felnıtt szakpszichológia b) okleveles pszichológus és klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológia szakvizsga 22. mikrobiológia a) általános orvos és orvosi mikrobiológia szakvizsga

9 b) okleveles biológus c) okleveles kémikus 23. neurológia általános orvos és neurológia szakvizsga 24. nukleáris medicina általános orvos és nukleáris medicina szakvizsga 25. orvosi laboratóriumi általános orvos és orvosi laboratóriumi diagnosztika szakvizsga diagnosztika 26. patológia általános orvos és patológia szakvizsga 27. radiológia általános orvos és radiológia szakvizsga 28. repülıorvostan általános orvos és repülıorvostan szakvizsga 29. reumatológia általános orvos és reumatológia szakvizsga 30. sebészet általános orvos és sebészet szakvizsga 31. sugárterápia általános orvos és sugárterápia szakvizsga 32. sürgısségi orvostan általános orvos és oxyológia szakvizsga (oxyológia) 33. szemészet általános orvos és szemészet szakvizsga 34. szívsebészet általános orvos és szívsebészet szakvizsga 35. szülészet-nıgyógyászat általános orvos és szülészet-nıgyógyászat szakvizsga 36. toxikológia a) okleveles gyógyszerész és a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzésérıl szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 7. számú mellékletének 13. pontjában megjelölt szakvizsga b) okleveles kromatográfia-szakmérnök 37. transzfuziológia általános orvos és transzfuziológia szakvizsga 38. tüdıgyógyászat általános orvos és tüdıgyógyászat szakvizsga 39. urológia általános orvos és urológia szakvizsga 3. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez Igazságügyi szakértıi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a munkabiztonsági területen Szakterület megnevezése Képesítési feltétel 1. állattenyésztés technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon 2. anyagmozgatás technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon, 3. bányászati tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon 4. egészségügyi tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon 5. emelıgép technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon 6. energia elıállítás, szállítás, tárolás technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon

10 7. építıipari kivitelezés technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon 8. erdıgazdálkodás technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon 9. feldolgozóipari tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon 10. főtés, szellızés technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon 11. hírközlés és elektronika technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon 12. hulladékkezelés technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon 13. ipari alpintechnika technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon 14. kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon 15. munkahelyi zaj és rezgés elleni védelem a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon 16. mővészeti tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon 17. növénytermesztés technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon 18. sport- és nem mővészeti célú szórakoztatási tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon 19. szállítás technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon 20. tárolás, raktározás technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon 21. világítástechnika a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon 22. vízgazdálkodás technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon

11 4. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez Igazságügyi szakértıi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a mezı- és erdıgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari területeken Szakterület megnevezése Képesítési feltétel 1. agrár-környezetgazdálkodás a) okleveles agrármérnök b) okleveles kertészmérnök c) okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök d) mezıgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök e) talajtani szakmérnök f) növényvédelmi szakmérnök g) okleveles élelmiszermérnök h) okleveles biológus i) okleveles biomérnök j) biomérnök k) okleveles környezetmérnök 2. állategészségügy állatorvos dr. 3. állattenyésztés a) okleveles agrármérnök b) állattenyésztı mérnök 4. borászat a) okleveles élelmiszermérnök b) szılész-borász szakmérnök c) okleveles kertészmérnök 5. egyéni és társas vadászatok vadgazdálkodási szakmérnök és lebonyolítása a) okleveles agrármérnök b) okleveles erdımérnök c) vadgazda mérnök 6. élelmiszer-biztonság a) okleveles vegyészmérnök b) okleveles élelmiszermérnök c) állatorvos dr. d) okleveles élelmiszer minıségbiztosító agrármérnök e) élelmiszer-biztonsági szakmérnök f) kertészmérnök g) okleveles vegyész 7. élelmiszer-ipari feldolgozás okleveles élelmiszermérnök 8. erdıgazdálkodás okleveles erdımérnök 9. erdıkár, erdei vadkár, erdei vadkárok okleveles erdımérnök és becslése a) vadgazda mérnök b) vadgazdálkodási szakmérnök 10. erdıvédelem a) okleveles erdımérnök b) növényvédelmi szakmérnök c) okleveles növényorvos d) okleveles agrárkémikus agrármérnök 11. elsıdleges fafeldolgozás okleveles faipari mérnök 12. földmérés és térképészet a) okleveles geográfus b) okleveles térképész

12 c) földmérı mérnök d) okleveles földmérı és térinformatikai mérnök e) okleveles építımérnök f) okleveles erdımérnök g) bánya- és geotechnikai mérnök 13. földminısítés, földvédelem és talajtani szakmérnök és földhasznosítás a) okleveles agrármérnök b) okleveles kertészmérnök c) meliorációs mérnök d) okleveles erdımérnök 14. gyepgazdálkodás okleveles agrármérnök 15. gyomszabályozás, vegyszeres a) növényvédelmi szakmérnök gyomirtás b) okleveles növényorvos c) okleveles agrárkémikus agrármérnök 16. halászat a) halászati szakmérnök b) halászati szakelıadó c) okleveles agrármérnök 17. kertészeti növénytermesztés a) okleveles kertészmérnök b) kertészmérnök c) okleveles agrármérnök d) okleveles erdımérnök 18. keveréktakarmány-gyártás a) okleveles agrármérnök b) takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök 19. mezıgazdasági és élelmiszer-ipari a) okleveles mezıgazdasági gépészmérnök gépesítés b) élelmiszer-ipari gépészmérnök 20. mezıgazdasági és élelmiszer-ipari a) okleveles közgazdász gazdálkodási szakon vállalati gazdálkodás b) okleveles agrármérnök c) okleveles élelmiszermérnök 21. mezıgazdasági kár, mezıgazdasági okleveles agrármérnök okleveles kertészmérnök és vadkár, mezıgazdasági kárbecslés a) vadgazda mérnök b) vadgazdálkodási szakmérnök 22. mezıgazdasági tápanyaggazdálkodás a) okleveles agrármérnök b) okleveles kertészmérnök c) talajtani szakmérnök d) okleveles agrárkémikus agrármérnök e) tápanyag-gazdálkodási szakmérnök 23. mezıgazdasági termények, a) okleveles agrármérnök termékek tárolása b) okleveles kertészmérnök c) takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök 24. mezıgazdasági termények, a) okleveles agrármérnök termékek tartósítása b) takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök c) okleveles élelmiszermérnök 25. mezıgazdasági termésbecslés a) okleveles agrármérnök b) okleveles kertészmérnök

13 c) kertészmérnök 26. növényvédelmi gépek és légi okleveles mezıgazdasági gépészmérnök növényvédelem gépei 27. öntözéses gazdálkodás a) okleveles agrármérnök b) okleveles kertészmérnök c) kertészmérnök d) okleveles építımérnök 28. parképítés és zöldfelület-fenntartás a) okleveles kertészmérnök b) kertészmérnök c) okleveles erdımérnök d) okleveles tájépítész mérnök e) kertépítı és zöldfelület-fenntartó szakmérnök 29. szántóföldi és kertészeti a) növényvédelmi szakmérnök növényvédelem b) okleveles növényorvos c) okleveles agrárkémikus agrármérnök 30. szántóföldi növénytermesztés okleveles agrármérnök 31. takarmánygazdálkodás a) okleveles agrármérnök b) takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök 32. termıföld talajvédelme talajtani szakmérnök és a) okleveles agrármérnök b) okleveles kertészmérnök c) okleveles agrárkémikus agrármérnök d) meliorációs mérnök e) okleveles erdımérnök f) okleveles építımérnök 33. termıföld-forgalmazás, termıföld- a) okleveles agrármérnök értékbecslés b) okleveles kertészmérnök c) meliorációs mérnök d) okleveles építımérnök 34. vadgazdálkodási tervezés a) vadgazda mérnök b) vadgazdálkodási szakmérnök 35. zárttéri vadtartás a) vadgazda mérnök b) vadgazdálkodási szakmérnök 5. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez Igazságügyi szakértıi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a közlekedési és az ipari területeken A) Igazságügyi szakértıi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a közlekedési területen Szakterület megnevezése Képesítési feltétel 1. belvízi hajózási nautika a) közlekedésmérnök b) hajóskapitány c) hajóvezetı A képesítés

14 2. hajózási mőszaki a) gépészmérnök b) közlekedésmérnök c) I. géptiszti oklevél 3. ejtıernyı légi üzemeltetése a) okleveles közlekedésmérnök b) közlekedésmérnök c) okleveles gépészmérnök d) gépészmérnök 4. ejtıernyı tervezése, gyártása, javítása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök b) közlekedésmérnök c) okleveles gépészmérnök d) gépészmérnök 5. függıvitorlázó légi üzemeltetése a) okleveles közlekedésmérnök b) közlekedésmérnök c) okleveles gépészmérnök d) gépészmérnök 6. függıvitorlázó tervezése, gyártása, javítása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök b) közlekedésmérnök c) okleveles gépészmérnök d) gépészmérnök 7. helikopter légi üzemeltetése (5700 kg alatti max. felszállótömegő) a) okleveles közlekedésmérnök b) közlekedésmérnök c) okleveles villamosmérnök d) villamosmérnök e) okleveles gépészmérnök f) gépészmérnök 8. helikopter légi üzemeltetése (5700 kg nagyobb felszállótömegő) a) okleveles közlekedésmérnök b) közlekedésmérnök c) okleveles villamosmérnök d) villamosmérnök e) okleveles gépészmérnök f) gépészmérnök 9. helikopter mőszaki üzemben tartása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök (5700 kg nagyobb felszállótömegő) b) közlekedésmérnök c) okleveles villamosmérnök d) villamosmérnök e) okleveles gépészmérnök f) gépészmérnök 10. helikopter mőszaki üzemben tartása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök (5700 kg alatti max. felszállótömegő) b) közlekedésmérnök c) okleveles villamosmérnök d) villamosmérnök e) okleveles gépészmérnök f) gépészmérnök 11. légiforgalmi szolgálatok a) okleveles közlekedésmérnök b) közlekedésmérnök c) okleveles villamosmérnök d) villamosmérnök

15 e) okleveles gépészmérnök f) gépészmérnök 12. repülıgép légi üzemeltetési (5700 kg alatti max. felszállótömegő) a) okleveles közlekedésmérnök b) közlekedésmérnök c) okleveles villamosmérnök d) villamosmérnök e) okleveles gépészmérnök f) gépészmérnök 13. repülıgép légi üzemeltetési (5700 kg nagyobb felszállótömegő) a) okleveles közlekedésmérnök b) közlekedésmérnök c) okleveles villamosmérnök d) villamosmérnök e) okleveles gépészmérnök f) gépészmérnök 14. repülıgép mőszaki üzemben tartása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök (5700 kg alatti max. felszállótömegő) b) közlekedésmérnök c) okleveles villamosmérnök d) villamosmérnök e) okleveles gépészmérnök f) gépészmérnök 15. repülıgép mőszaki üzemben tartása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök (5700 kg nagyobb felszállótömegő) b) közlekedésmérnök c) okleveles villamosmérnök d) villamosmérnök e) okleveles gépészmérnök f) gépészmérnök 16. sikló, függıpálya, sífelvonó a) okleveles közlekedésmérnök b) közlekedésmérnök c) okleveles építımérnök 17. siklóernyı légi üzemeltetése a) okleveles közlekedésmérnök b) közlekedésmérnök c) okleveles villamosmérnök d) villamosmérnök e) okleveles gépészmérnök f) gépészmérnök 18. siklóernyı tervezése, gyártása javítása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök b) közlekedésmérnök c) okleveles villamosmérnök d) villamosmérnök e) okleveles gépészmérnök f) gépészmérnök 19. vitorlázógép légi üzemeltetése a) okleveles közlekedésmérnök b) közlekedésmérnök c) okleveles villamosmérnök d) villamosmérnök e) okleveles gépészmérnök f) gépészmérnök

16 20. vitorlázógép tervezése, gyártása, javítása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök b) közlekedésmérnök c) okleveles gépészmérnök d) gépészmérnök 21. gépjármő-közlekedési mőszaki (javítás, karbantartás, jármőértékelés) egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett, szakterületnek megfelelı szakirányú végzettség 22. környezetvédelem a közlekedésben fıiskolai szakmérnök, környezeti menedzser szakon egyetemi (fıiskolai) szakmérnök, környezetvédelmi szakon fıiskolai szakmérnök, környezetgazdálkodási szakon és a) okleveles gépészmérnök b) gépészmérnök c) okleveles közlekedésmérnök d) közlekedésmérnök 23. közúti áruszállítás, fuvarozás egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett, szakterületnek megfelelı szakirányú végzettség 24. közúti jármő vizsgálat egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett, szakterületnek megfelelı szakirányú végzettség 25. közúti jármőtervezés mőszaki egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett, szakterületnek megfelelı szakirányú végzettség 26. közúti közlekedésbiztonsági mőszaki (balesetelemzés) egyetemi szakmérnök, közlekedés mőszaki szakértı szakon 27. közúti közlekedési mőszaki létesítmények technológiai tervezése, fenntartása egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett, szakterületnek megfelelı szakirányú végzettség 28. mobil rakodógép, rakodásgépesítés egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett, szakterületnek megfelelı szakirányú végzettség 29. vasúti áruszállítás a) egyetemi szakmérnök, közlekedésépítı szakon b) egyetemi szakmérnök, közlekedési menedzser gazdasági mérnök szakon c) fıiskolai szakmérnök, környezeti menedzser szakon d) fıiskolai szakmérnök, logisztikai és szállítmányozási menedzser szakon 30. vasúti- és egyéb kötöttpályás jármővek a) okleveles gépészmérnök b) gépészmérnök c) okleveles közlekedési mérnök d) közlekedési mérnök 31. vasúti hidak és egyéb mérnöki létesítmények építése és fenntartása a) egyetemi szakmérnök, közlekedésépítı szakon b) fıiskolai szakmérnök, környezeti menedzser szakon

17 c) okleveles közlekedésmérnök d) közlekedésmérnök e) okleveles építımérnök f) építımérnök 32. vasúti hidak és egyéb mérnöki létesítmények tervezése a) egyetemi szakmérnök, közlekedésépítı szakon b) fıiskolai szakmérnök, környezeti menedzser szakon c) okleveles közlekedésmérnök d) közlekedésmérnök 33. vasúti jármőgépészet (tervezés, üzemeltetés, fenntartás) a) okleveles közlekedésmérnök b) közlekedésmérnök c) egyetemi szakmérnök, jármőgépész szakon 34. vasúti pályaépítés, fenntartás a) okleveles közlekedésmérnök b) közlekedésmérnök c) okleveles építımérnök d) építımérnök 35. vasúti pályatervezés a) okleveles közlekedésmérnök b) közlekedésmérnök c) okleveles építımérnök d) építımérnök 36. vasúti térvilágítás a) okleveles közlekedésmérnök b) közlekedésmérnök c) okleveles villamosmérnök d) villamosmérnök 37. vasúti vontatás a) okleveles közlekedésmérnök b) közlekedésmérnök B) Igazságügyi szakértıi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek az ipari területen Szakterület megnevezése Képesítési feltétel 1. bányászat a) okleveles bánya- és geotechnikai mérnök b) bánya- és geotechnikai mérnök 2. bányászati, építıipari gép gyártása a) okleveles gépészmérnök b) gépészmérnök 3. bır, bırtermék, lábbeli gyártása, feldolgozása a) okleveles gépészmérnök b) gépészmérnök c) okleveles könnyőipari mérnök d) könnyőipari mérnök e) okleveles vegyészmérnök f) vegyészmérnök 4. bútorgyártás a) okleveles gépészmérnök b) gépészmérnök c) okleveles faipari mérnök d) faipari mérnök

18 5. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása a) okleveles gépészmérnök b) gépészmérnök 6. festék-, bevonóanyag gyártás a) okleveles vegyészmérnök b) vegyészmérnök c) okleveles vegyész d) okleveles kémia szakos tanár e) kémia szakos tanár 7. gumi-, mőanyag termék gyártása (kivéve közúti jármővek) a) okleveles vegyészmérnök b) vegyészmérnök c) okleveles gépészmérnök d) gépészmérnök e) okleveles vegyész f) okleveles kémia szakos tanár 8. gyógyászati mőszer gyártása a) okleveles villamosmérnök b) villamosmérnök 9. gyógyszergyártás a) okleveles vegyészmérnök b) vegyészmérnök c) okleveles gépészmérnök d) gépészmérnök e) okleveles vegyész f) okleveles kémia szakos tanár g) okleveles gyógyszerész 10. háztartási készülék gyártása a) okleveles villamosmérnök b) villamosmérnök c) okleveles gépészmérnök d) gépészmérnök 11. híradástechnikai termék, készülék gyártása a) okleveles villamosmérnök b) villamosmérnök c) okleveles gépészmérnök d) gépészmérnök 12. hıerıgépek és rendszerek a) okleveles villamosmérnök b) villamosmérnök c) okleveles gépészmérnök d) gépészmérnök 13. hıkezelés a) okleveles kohómérnök b) kohómérnök c) egyetemi szakmérnök, hıkezelı szakon 14. kelmefestés, vegytisztítás a) okleveles vegyészmérnök b) vegyészmérnök c) okleveles vegyész 15. kohászati gép gyártása a) okleveles kohómérnök b) kohómérnök c) okleveles gépészmérnök d) gépészmérnök 16. közúti gépjármővek és egyéb közúti jármővek gyártása a) okleveles gépészmérnök b) gépészmérnök c) okleveles közlekedési mérnök

19 d) közlekedési mérnök 17. mechanikai erıgép, energiaközlı gyártása a) okleveles gépészmérnök b) gépészmérnök 18. mérımőszer gyártása a) okleveles villamosmérnök b) villamosmérnök 19. mezıgazdasági gép gyártása a) okleveles gépészmérnök b) gépészmérnök c) okleveles mezıgazdasági gépészmérnök d) mezıgazdasági gépészmérnök 20. nyomdaipar a) okleveles gépészmérnök b) gépészmérnök c) okleveles könnyőipari mérnök d) könnyőipari mérnök e) okleveles vegyészmérnök f) vegyészmérnök 21. papír, papírtermék gyártása, feldolgozása a) okleveles gépészmérnök b) gépészmérnök c) okleveles könnyőipari mérnök d) könnyőipari mérnök e) okleveles faipari mérnök f) faipari mérnök 22. papíripari- és nyomdaipari gép gyártása a) okleveles gépészmérnök b) gépészmérnök c) okleveles könnyőipari mérnök d) könnyőipari mérnök e) okleveles faipari mérnök f) faipari mérnök 23. szénhidrogén termelés, -kutatás, -szállítás a) okleveles gépészmérnök b) gépészmérnök c) okleveles vegyészmérnök d) vegyészmérnök e) okleveles olaj- és gázmérnök f) okleveles vegyész g) okleveles geofizikus h) okleveles földtudományi mérnök 24. szerszámgépgyártás a) okleveles gépészmérnök b) gépészmérnök 25. színesfém- és alumínium kohászati termékek elıállítása a) okleveles kohómérnök b) kohómérnök 26. textil-, ruházati, bıripari gép gyártása a) okleveles gépészmérnök b) gépészmérnök 27. textília, textiláru gyártása a) okleveles gépészmérnök b) gépészmérnök c) okleveles könnyőipari mérnök d) könnyőipari mérnök e) okleveles vegyészmérnök

20 f) vegyészmérnök 28. tisztítószer, kozmetikai cikk gyártása a) okleveles vegyészmérnök b) vegyészmérnök c) okleveles gépészmérnök d) gépészmérnök e) okleveles vegyész f) okleveles kémia szakos tanár g) kémia szakos tanár 29. vas-, acél- és fémöntészet a) okleveles kohómérnök b) kohómérnök 30. vegyészet (kivéve a toxikológia) a) okleveles vegyészmérnök b) vegyészmérnök c) okleveles vegyész 31. vegyi alapanyag gyártása a) okleveles vegyészmérnök b) vegyészmérnök c) okleveles gépészmérnök d) gépészmérnök e) okleveles vegyész f) okleveles kémia szakos tanár g) kémia szakos tanár 32. vegyi szál gyártása a) okleveles vegyészmérnök b) vegyészmérnök c) okleveles gépészmérnök d) gépészmérnök e) okleveles vegyész f) okleveles kémia szakos tanár g) kémia szakos tanár 33. vendéglátóipar a) fıiskolai szakközgazdász, vendéglátó és szálloda vállalkozási szakon b) vendéglátó és szálloda vállalkozási szakértı c) közgazdász vendéglátó és szálloda szakon d) közgazdász gazdálkodási szakon e) egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett végzettség és az OKJ-ben szereplı vendéglátó menedzser szakképesítés f) egyetemi fıiskolai szintő alapképzésben szerzett végzettség és az OKJ-ben szereplı vendéglátó szakmenedzser szakképesítés 34. villamos gép gyártása a) okleveles villamosmérnök b) villamosmérnök 35. villamosmővek a) okleveles villamosmérnök b) villamosmérnök c) okleveles gépészmérnök d) gépészmérnök

21 36. vízi jármővek és munkagépek a) okleveles gépészmérnök b) gépészmérnök c) okleveles közlekedésmérnök d) közlekedésmérnök 6. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez Igazságügyi szakértıi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek az informatikai és hírközlési területeken Szakterület megnevezése Képesítési feltétel 1. elektromágneses összeférhetıség (EMC) szakterületnek megfelelı szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség és a) villamosmérnök b) okleveles villamosmérnök c) okleveles rendszerinformatikus d) mérnök-informatikus e) okleveles mérnök-informatikus f) okleveles informatikus fizikus g) okleveles fizikus 2. elektronikus hírközléssel összefüggı méréstechnika szakterületnek megfelelı szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség és a) villamosmérnök b) okleveles villamosmérnök c) okleveles rendszerinformatikus d) mérnök-informatikus e) okleveles mérnök-informatikus f) okleveles fizikus 3. informatikai berendezések, számítógépek, perifériák és helyi hálózatok (hardver) szakterületnek megfelelı szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség és a) villamosmérnök b) okleveles villamosmérnök c) okleveles rendszerinformatikus d) mérnök-informatikus e) okleveles mérnök-informatikus f) okleveles fizikus 4. informatikai biztonság szakterületnek megfelelı szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség és a) villamosmérnök b) okleveles villamosmérnök c) okleveles rendszerinformatikus d) mérnök-informatikus e) okleveles mérnök-informatikus f) okleveles programtervezı matematikus g) okleveles fizikus h) okleveles matematikus i) okleveles alkalmazott matematikus f) programozó matematikus

22 5. informatikai rendszerek tervezése, szervezése 6. mősorszolgáltatással összefüggı elektronikus hírközlési tevékenység 7. stúdiótechnika, multimédia területtel összefüggı informatikai tevékenység szakterületnek megfelelı szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség és a) villamosmérnök b) okleveles villamosmérnök c) okleveles rendszerinformatikus d) mérnök-informatikus e) okleveles mérnök-informatikus f) programozó matematikus g) okleveles programtervezı matematikus h) okleveles informatika szakos tanár i) számítástechnika szakos tanár j) informatikai szakirányon végzett okleveles gazdaságinformatikus k) okleveles fizikus l) okleveles matematikus m) okleveles alkalmazott matematikus szakterületnek megfelelı szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség és a) villamosmérnök b) okleveles villamosmérnök c) okleveles rendszerinformatikus d) mérnök-informatikus e) okleveles mérnök-informatikus f) okleveles fizikus szakterületnek megfelelı szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség és a) villamosmérnök b) okleveles villamosmérnök c) okleveles rendszerinformatikus d) mérnök-informatikus e) okleveles mérnök-informatikus 8. számítástechnikai adatbázis, adatstruktúrák szakterületnek megfelelı szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség és a) villamosmérnök b) okleveles villamosmérnök c) okleveles rendszerinformatikus d) mérnök-informatikus e) okleveles mérnök-informatikus f) okleveles programtervezı matematikus g) okleveles alkalmazott matematikus h) okleveles matematikus i) programozó matematikus j) okleveles informatika szakos tanár k) számítástechnika szakos tanár 9. szoftverek szakterületnek megfelelı szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség és a) programozó matematikus b) okleveles programtervezı matematikus

9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi szakterületekrıl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrıl

9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi szakterületekrıl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrıl A jogszabály mai napon hatályos állapota 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértıi szakterületekrıl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrıl Az igazságügyi

Részletesebben

9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi szakterületekrıl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrıl

9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi szakterületekrıl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrıl az igazságügyi szakértıi szakterületekrıl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. -a (6)

Részletesebben

9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

Tervezet. a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

Tervezet. a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról 1 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/472/2008. Tervezet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértıi tevékenységrıl

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértıi tevékenységrıl 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértıi tevékenységrıl A Kormány a 3. tekintetében az Alkotmány 40. (3) bekezdésében foglalt eredeti

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.07.01-2015.01.31) 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter. /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter. /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete TERVEZET A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A munkavédelemről szóló

Részletesebben

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.02.01-14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak.

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak. Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

Tájékoztató a szakorvosképzési rendszerrıl Dr. Werlingné Forrai Márta képzési szakértı, igazgató-helyettes

Tájékoztató a szakorvosképzési rendszerrıl Dr. Werlingné Forrai Márta képzési szakértı, igazgató-helyettes Tájékoztató a szakorvosképzési rendszerrıl Dr. Werlingné Forrai Márta képzési szakértı, igazgató-helyettes PTE ÁOK Szak- és Továbbképzı Igazgatóság 2009. március 3. Amirıl szó lesz Szakképzés alapelve

Részletesebben

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezıgazdasági és erdészeti i jogosítvány bevezetésérıl és kiadásának szabályairól A munkavédelemrıl szóló 1993.

Részletesebben

Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás

Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2014. február 2014. június közötti vizsgaidıszakra

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2014. február 2014. június közötti vizsgaidıszakra A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2014. február 2014. június közötti vizsgaidıszakra 2013. EüK. 13. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.09.10 -

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsgára jelentkezésrıl a 2013. szeptember 2013. december közötti vizsgaidıszakra

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsgára jelentkezésrıl a 2013. szeptember 2013. december közötti vizsgaidıszakra A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsgára jelentkezésrıl a 2013. szeptember 2013. december közötti vizsgaidıszakra Általános tudnivalók 2013. EüK. 3. szám közlemény 1 (hatályos: 2013.03.01 - )

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezıgazdasági és erdészeti i jogosítvány bevezetésérıl és kiadásának szabályairól A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában és az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. -ában

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA. a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA. a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról Országos Egészségbiztosítási Pénztár egészség, biztonság! 2015. november Tisztelt Intézményvezető! Az

Részletesebben

9/2006. (II. 27.) IM rendelet

9/2006. (II. 27.) IM rendelet 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. -a (6)

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 106/2012. (X. 11.) VM rendelete az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 106/2012. (X. 11.) VM rendelete az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 22654 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 134. szám A vidékfejlesztési miniszter 106/2012. (X. 11.) VM rendelete az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A vidékfejlesztési miniszter az

Részletesebben

Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet. Növénytermesztı mérnök BSc

Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet. Növénytermesztı mérnök BSc Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet Növénytermesztı mérnök BSc A növénytermesztés célterületei humán táplálkozás állat Növény A növénytermesztés célterületei humán táplálkozás állat Növény ipari

Részletesebben

Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara

Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék igazságügyi szakértőinek kamarája IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI NÉVJEGYZÉK 2014 Székhely: 5000 Szolnok, Tószegi út 4., Postacím:

Részletesebben

57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 (hatályos: 2011.10.04-2011.10.05) Tartalom: - orvosi pecsét formai követelményei - mentés tárgyi feltételei

Részletesebben

hatályos: 2015.08.04 A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje:

hatályos: 2015.08.04 A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje: Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsgára történő jelentkezésről a 2016. február 2016. június közötti vizsgaidőszakra 2015. EüK. szám közlemény 6

Részletesebben

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről Hatályos: 2014.09.05-297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről A Kormány a 3. tekintetében az Alkotmány 40. (3) bekezdésében

Részletesebben

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről OptiJUS Opten Kft. I 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről 2017.01.01. óta

Részletesebben

Közlekedési tagozat által adható jogosultságok (08. 21) (A Kamarához beérkezett hozzászólások és Fördıs László javaslatai alapján átdolgozva)

Közlekedési tagozat által adható jogosultságok (08. 21) (A Kamarához beérkezett hozzászólások és Fördıs László javaslatai alapján átdolgozva) Közlekedési tagozat által adható jogosultságok (08. 21) (A Kamarához beérkezett hozzászólások és Fördıs László javaslatai alapján átdolgozva) Közlekedés -építımérnök tervezési jogosultságok (KÉ-T) 1. Általános

Részletesebben

2005. október 03-31. között

2005. október 03-31. között A NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG I. TÁJÉKOZTATÓJA a vizsgára jelentkezés módjáról és II. V I Z S G A N A P T Á R A a 2006. január 2006. július közötti vizsgaidőszakra I. TÁJÉKOZTATÓ - A meghirdetett időpontok

Részletesebben

2. számú melléklet. Szakmai gyakorlat egybefüggı vagy megszakítható. Teljesidejő képzésben összefüggı. A részidıs képzésben az

2. számú melléklet. Szakmai gyakorlat egybefüggı vagy megszakítható. Teljesidejő képzésben összefüggı. A részidıs képzésben az 2. számú melléklet Kar Szak megnevezése: Szakmai gyakorlat idıtartama (hét vagy óra vagy hónap) Szakmai gyakorlat egybefüggı vagy megítható Szakmai gyakorlat helye gazdaságinformatikus felsıoktatási képzési

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsga tájékoztatójáról a 2014. szeptember 2014. december közötti vizsgaidőszakra

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsga tájékoztatójáról a 2014. szeptember 2014. december közötti vizsgaidőszakra A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsga tájékoztatójáról a 2014. szeptember 2014. december közötti vizsgaidőszakra ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK hatályos: 2014.02.18 2014. EüK. 2. szám tájékoztató A vizsgára

Részletesebben

Nyomtatványok. Jelölt havi jelenlés (korábbi havi jelenléti lap és tutor habi jelentés egy nyomtatványon)

Nyomtatványok. Jelölt havi jelenlés (korábbi havi jelenléti lap és tutor habi jelentés egy nyomtatványon) Nyomtatványok Hova Tovább?! - tájékoztató napon elhangzott elõadások anyaga: PTE ÁOK Szak- és Továbbképzõ Központ prezentációs anyaga PTE Klinikai Központ prezentációs anyaga Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

MATEMATIKA-KÉMIA SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKLAI TANÁR, OKLEVELES KÉMIA TANÁR, ÉLELMISZERMÉRNÖK, OKLEVELES MATEMATIKA TANÁR

MATEMATIKA-KÉMIA SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKLAI TANÁR, OKLEVELES KÉMIA TANÁR, ÉLELMISZERMÉRNÖK, OKLEVELES MATEMATIKA TANÁR , TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ doktori MATEMATIKA-MŰSZAKI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI, TÁRSADALOM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK SZAKOS, TÖRTÉNELEM TUDOMÁNYOK DOKTORA, TÖRTÉNELEM TUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA,

Részletesebben

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl, a tőzvédelmi szakvizsgával összefüggı oktatásszervezésrıl

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA. a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA. a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról Országos Egészségbiztosítási Pénztár egészség, biztonság! 2016. május Tisztelt Intézményvezető! Az egészségügyi

Részletesebben

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG SZAKVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2015. szeptember 2015. december közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje:

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben beosztás végzettsége munkakör mely szakra képesített (minden végzettség, amellyel elláthat

Részletesebben

Ssz Végzettség Tanított tantárgyak

Ssz Végzettség Tanított tantárgyak 1. magyar nyelv és irodalom, történelem, közoktatási vezetı, pedagógus szakvizsga magyar nyelv és irodalom tanulásmódszertan 2. fizika 3. 4 villamos üzemmérnök; okleveles mérnök; mérnöktanár; közoktatási

Részletesebben

2009. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében)

2009. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében) 2009. évi ok (februárban induló képzések esetében) Képzés megnevezése BGF-KVIFK Budapesti Gazdasági Fıiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskolai Kar tanár - közgazdásztanár (kereskedelem

Részletesebben

40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet

40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 133/2008. (V.

Részletesebben

9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet. a köztisztvisel k képesítési el írásairól

9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet. a köztisztvisel k képesítési el írásairól 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet a köztisztvisel k képesítési el írásairól A Kormány a köztisztvisel k jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 80. -a (1) bekezdésének a) pontjában,

Részletesebben

19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet. a kulturális szakértıi tevékenység folytatásának feltételeirıl és a kulturális szakértıi nyilvántartás vezetésérıl

19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet. a kulturális szakértıi tevékenység folytatásának feltételeirıl és a kulturális szakértıi nyilvántartás vezetésérıl 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértıi tevékenység folytatásának feltételeirıl és a kulturális szakértıi nyilvántartás vezetésérıl A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet. a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet. a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról - 1-192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény

Részletesebben

2013. február 20. A Debreceni Egyetem akkreditált alapképzési szakjai betűrendben. MAB döntés. párhuzamos akkr. határozatszáma

2013. február 20. A Debreceni Egyetem akkreditált alapképzési szakjai betűrendben. MAB döntés. párhuzamos akkr. határozatszáma 2013. február 20. A Debreceni Egyetem akkreditált alapképzési szakjai betűrendben Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Szak (párhuzamos akkreditáció érvényessége) Alkotóművészet és muzikológia (szakirányok: zeneelmélet;

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara 2006.

Magyar Mérnöki Kamara 2006. Magyar Mérnöki Kamara Építésügyi tervezıi- és szakértıi jogosultságok szabályai 2006. Ideiglenes jelleggel elfogadva a 6/2006. (V.13.) MMK Küldöttgyőlési határozattal. Felhatalmazta a Választmányt az ideiglenes

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a február június közötti vizsgaidőszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatóról

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a február június közötti vizsgaidőszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatóról A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a 20 február 20 június közötti vizsgaidőszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatóról ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám közlemény 2 A vizsgára

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos:2011.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérl, valamint

Részletesebben

b) az építésügyi hatósági engedélykérelem és mellékleteinek, dokumentációjának elıkészítésére,

b) az építésügyi hatósági engedélykérelem és mellékleteinek, dokumentációjának elıkészítésére, 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f) és

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről

Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről 2013 A szakképzés munkavégzésre irányuló jogviszonyban eltöltött, meghatározott időtartamú törzsképzési és szakgyakorlati időből áll. (A jelölt

Részletesebben

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

német szakos nyelvtanár, orosztörténelem szakos tanár főiskola, főiskola középiskolai tanár matematika-fizika szakos tanár, számítástechnika szakos

német szakos nyelvtanár, orosztörténelem szakos tanár főiskola, főiskola középiskolai tanár matematika-fizika szakos tanár, számítástechnika szakos sorszámszakok megnevezése végzettség(ek) szintje feladatkör 1. fizika szakos középiskolai tanár, tanár egyetem, egyetem középiskolai tanár 2. 3. 4. 5. 6. tesnevelés szakos középiskolai tanár, közoktatási

Részletesebben

Budapest, január

Budapest, január GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/1325/1/2008. A gazdasági és közlekedési miniszter /2008. ( ) GKM rendelete a közlekedési és az ipari területeken végzett igazságügyi szakértői tevékenység

Részletesebben

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - )

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - ) A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye rendkívüli vizsgaidıszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatójáról a 2013. június július közötti vizsgaidıszakra Általános tudnivalók 2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos:

Részletesebben

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 Tartalom (módositott rendeletek): Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi Kar Debrecen HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debrecen, 2002. október 29. 1 A felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény (továbbiakban Ftv.), valamint

Részletesebben

A kamara elsı választásának szabályai

A kamara elsı választásának szabályai 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról

Részletesebben

Szakmai képesítések. 02 Állandó letelepedésre vonatkozó kérdések

Szakmai képesítések. 02 Állandó letelepedésre vonatkozó kérdések A szakma azonosítását célzó kérdések A szakma azonosítása 1. 1. 1 Az Önök területén szabályozott-e a/az [${Profession}](i) szakma? - Igen - Nem 1. 1. 2 A/Az [${Profession}](i) szakma keretében milyen szakmai

Részletesebben

Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Betöltött munkakörök alapján a ok iskolai végzettsége és szakképzettsége sorszám munkakör végzettség mely szak(ok)ra képesített tanított tantárgy foglalkozások 1. tagintézményvezető gazdálkodási szakos

Részletesebben

A évi felmérésben szereplı felsıfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége

A évi felmérésben szereplı felsıfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége Tanító 42 3 0 45 Közg.(fıisk.)gazdálkodási szakon 20 1 0 21 Óvodapedagógus 15 2 0 17 Környezetmérnök 13 3 0 16 Jogász 15 0 0 15 Szociális munkás sz. ea. 13 1 0 14 Gazdasági agrármérnök 11 2 1 14 Informatikus

Részletesebben

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó.

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó. Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje 1 Kovács Márta idegennyelv- Német nyelv és irodalom szakos és közművelődési előadó 2 Czinege Enikő szakmai Környezetmérnök 3 Csidei Péter Magyar nyelv és irodalomtörténelem

Részletesebben

A) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételre vonatkozó szabályok

A) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételre vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ TERMÉSZETES SZEMÉLY IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELI, ILLETVE SZAKTERÜLET KITERJESZTÉSE IRÁNTI ELJÁRÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL A) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételre

Részletesebben

1/2010. (I. 14.) FVM rendelet az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről

1/2010. (I. 14.) FVM rendelet az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről OptiJus Opten Kft. 1. 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről A 2012.10.12.

Részletesebben

Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázati felhívása szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történı felvételre

Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázati felhívása szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történı felvételre Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázati felhívása szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történı felvételre Az igazságügyi és rendészeti miniszter a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 101.

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye licenc vizsgákról a 2015. szeptember 2015. december közötti vizsgaidőszakra

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye licenc vizsgákról a 2015. szeptember 2015. december közötti vizsgaidőszakra A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye licenc vizsgákról a 2015. szeptember 2015. december közötti vizsgaidőszakra 2015. EüK. 3. szám NVB közlemény 1 Általános tudnivalók (hatályos: 2015.02.06 - ) A vizsgára

Részletesebben

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről július 24.

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről július 24. adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről 2012. július 24. Arányok jelentkezők jelentkezők / felvettek összesen/ felvettek Felvettek Állam- és Jogtudományi Kar (nappali költségtérítéses) igazgatásszervező

Részletesebben

Jelenlegi tárgyak Korábbi tárgyak Magyar nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv Történelem Matematika Idegen nyelv Fizika

Jelenlegi tárgyak Korábbi tárgyak Magyar nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv Történelem Matematika Idegen nyelv Fizika Magyar nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv és irodalom (horvát, német) Nemzetiségi nyelv (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) Történelem Matematika Idegen nyelv (angol, arab, bolgár,

Részletesebben

1/2010. (I. 14.) FVM rendelet Hatályos: 2015.07.01 -

1/2010. (I. 14.) FVM rendelet Hatályos: 2015.07.01 - 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet Hatályos: 2015.07.01-1/2010. (I. 14.) FVM rendelet az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről Az agrárgazdaság

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

Alapképzés. Képzési terület/képzési szint Felsőoktatási szakképzés. Magyar állami ösztöndíj. Szak neve

Alapképzés. Képzési terület/képzési szint Felsőoktatási szakképzés. Magyar állami ösztöndíj. Szak neve Képzési terület/képzési szint Felsőoktatási szakképzés Alapképzés Szak neve Minden induló szakon, melynek besorolási alapszakján a magyar állami ösztöndíj igénybe vehető agrár képzési terület állattenyésztő

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Tájékoztató természetes személy igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi, illetve szakterület kiterjesztés iránti eljárásának szabályairól A) Az igazságügyi szakértői

Részletesebben

2012/2013. tanév. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2012/2013. tanév. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2012/2013. tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Szakközépiskola Tantárgy Magyar nyelv és irodalom Történelem Társadalomismeret,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0054/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A TÜV Rheinland InterCert Műszaki Felügyeleti és Tanúsító Kft. rendszertanúsítási üzletág (1132

Részletesebben

15/2005. (V. 2.) EüM rendelet. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről

15/2005. (V. 2.) EüM rendelet. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről 1. oldal 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. -a (2) bekezdésének ga) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem költségtérítéses képzéseiről (összehasonlítás a évi kari adatokkal) szeptember 18-i állapot szerint

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem költségtérítéses képzéseiről (összehasonlítás a évi kari adatokkal) szeptember 18-i állapot szerint adatok a Debreceni Egyetem költségtérítéses képzéseiről (összehasonlítás a 2008. évi kari adatokkal) 2009. szeptember 18-i állapot szerint Kar/Tagozat Szak / / Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar (nappali)

Részletesebben

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:...

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... A mérnöki kamara tölti ki Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Debrecen, Arany János u. 45. Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM A MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TELEPÜLÉSTERVEZÉSI, ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-mőszaki tervezési, valamint az építésügyi mőszaki szakértıi jogosultság szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

Kredit tanfolyam a GEO-ban

Kredit tanfolyam a GEO-ban Kredit tanfolyam a GEO-ban IX. Tavaszi Mérnöknap, Nógrád 2017 Földmérő Szakmai Nap Salgótarján, 2017. április 04. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a földmérési

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a tanévben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a tanévben A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2017-18. tanévben beosztás végzettsége munkakör középiskolai tanár mely szakra képesített (minden végzettség,

Részletesebben

Hatályosság: 2009.11.21 -

Hatályosság: 2009.11.21 - 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet az egészségügyi szakértıi tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekrıl Hatályosság: 2009.11.21 - Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés g) pont

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: alkalmazott térinformatikus

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: alkalmazott térinformatikus Szakirányú továbbképzés neve: alkalmazott térinformatikai idő Levelező Önköltséges 150000 Ft 3 5 < 10 félévente 3 alkalommal Részvétel feltétele: Legalább alapképzésben szerzett oklevél az alábbi képzési

Részletesebben

A NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról október december közötti vizsgaidıszakra

A NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról október december közötti vizsgaidıszakra A NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról 2010. október 2010. december közötti vizsgaidıszakra Hatályosság: 2010.05.04 - I. TÁJÉKOZTATÓ a szakvizsgára

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének h) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket

Részletesebben