9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet. a köztisztvisel k képesítési el írásairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet. a köztisztvisel k képesítési el írásairól"

Átírás

1 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet a köztisztvisel k képesítési el írásairól A Kormány a köztisztvisel k jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 80. -a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 95. c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következ ket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a Ktv. hatálya alá tartozó közigazgatási szerveknél foglalkoztatott köztisztvisel kre terjed ki. (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a) a Ktv. 1. -a (2) bekezdésében felsorolt szerveknél foglalkoztatott köztisztvisel kre; b) az államtitkárra, a helyettes államtitkárra, a Kormány általános hatáskör területi államigazgatási szervének a vezet jére; c) a kormányf -tanácsadói és tanácsadói, a miniszteri f tanácsadói és tanácsadói megbízású, továbbá a politikai tanácsadói és tanácsadói munkakörbe kinevezett (Ktv. 11/A. ) köztisztvisel kre; d) az aljegyz re, a jegyz re, a körjegyz re és a megyei jogú város kerületi hivatalvezet jére, valamint a jegyz re. (3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szervezeteknél a képesítési el írásokat a hivatal vezet je állapítja meg. 2. (1) Köztisztvisel nek az nevezhet ki, aki rendelkezik a feladata ellátásához szükséges, az 1-3. számú mellékletben a feladatkörre meghatározott szakképesítések valamelyikével. (2) Amennyiben az 1-3. számú mellékletében szerepl feladatkörök képesítési követelménye nem tartalmaz a II. besorolási osztály vonatkozásában képesítési el írást, a feladatkör ellátására csak fels fokú iskolai végzettséggel rendelkez köztisztvisel nevezhet ki. (3) Ha a köztisztvisel munkakörében több feladatot lát el, legalább az egyik feladatköre ellátására el írt szakképesítéssel rendelkeznie kell. (4) A köztisztvisel nek a melléklet szerinti kiemelt munkakörre meghatározott szakképesítéssel kell rendelkeznie akkor is, ha e munkakör mellett más feladatkört is ellát. 3. A közigazgatási szerv bels szabályzatában alkalmazási feltételként együttesen, illetve külön-külön, további szakképesítés, szakmai vagy közigazgatási gyakorlat, továbbá idegen nyelv ismerete is el írható A képesítési el írás alól felmentés - a Ktv. 7. -ának (4) bekezdése kivételével - nem adható. 7. (1) E rendelet hatálybalépésekor közszolgálati jogviszonyban álló a) a köztisztvisel t feladatkörének megváltozásáig képesítettnek kell tekinteni, ha feladatkörében, közigazgatási szervnél legalább 10 éves szakmai gyakorlatot szerzett, vagy a korábbi jogszabályok szerinti képesítéssel rendelkezik, illetve annak megszerzése alól mentesítették; b) szakirányú szakképesítéssel nem rendelkez köztisztvisel, ha részére e rendelet hatálybalépése el tt jogszabály nem állapított meg képesítési követelményt - a (2) bekezdés kivételével -, köteles a szakképesítést a rendelet hatálybalépését követ en a szakképesítés megszerzéshez szükséges képzési id legfeljebb másfélszerese alatt megszerezni; c) (2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak nem alkalmazhatók, ha a köztisztvisel nek a rendelet hatálybalépésekor az öregségi nyugdíjra jogosító életkora eléréséig 10 évnél kevesebb id van hátra, és a képesítés csak iskolarendszer képzésben szerezhet meg. A köztisztvisel t feladatkörének megváltozásáig ez esetben is képesítettnek kell tekinteni. 8. A rendelet a kihirdetését követ 8. napon lép hatályba. a)-b) c) d)-f) g) h)-m) 1. számú melléklet a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelethez

2 I. A helyi önkormányzat képvisel -testülete hivatalában az egyes feladatkörökhöz meghatározott szakirányú (alapképzésben szerezhet ) iskolai végzettségek és szakképesítések 1. Belügyi igazgatási feladatok jogász szakképzettség; f iskolai szint igazgatásszervez vagy rendvédelmi fels oktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és középfokú számítástechnikai Kiemelt munkakör Anyakönyvvezet i munkakörben: iskolai szint igazgatásszervez szakképzettség vagy egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és anyakönyvvezet i vizsga. középiskolai végzettség és anyakönyvvezet i vizsga. Okmányirodai igazgatási feladatok: közgazdasági szakközépiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és középfokú számítástechnikai szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: nyilvántartási és okmányügyintéz, számítástechnikai programozó, számítógép rendszerprogramozó, információrendszer-szervez, számítástechnikai szoftverüzemeltet 2. Egészségügyi igazgatási feladatok általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, jogász szakképzettség; f iskolai szint egészségügyi ügyvitelszervez szakképzettség vagy közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség és informatikus középiskolai végzettség és egészségügyi szakképesítés vagy középiskolai végzettség, és az OKJ szerint: egészségügyi 3. Európai uniós feladatkör egyetemi szint nemzetközi kapcsolatok szakért szakképzettség; Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szint jogász, bölcsészettudományi vagy közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; m szaki fels oktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint pedagógus szakképzettség; f iskolai szint gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes kör min ségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; katonai fels oktatási intézményben (jogel d intézményében) egyetemi szint biztonság- és védelempolitikai szakon, illetve azzal egyenérték egyetemi szint szakon szerzett szakképzettség és legalább középfokú angol, valamint a helyi adottságok szerint indokolt nyelvb l szerzett legalább középfokú nyelvvizsga. középiskolai végzettség és közgazdasági (külkereskedelmi szakirányú) szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: európai üzleti asszisztensi 4. Építésügyi igazgatási feladatok Építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai el készítése kiemelt munkakörben:

3 Egyetemi vagy f iskolai szint építészmérnöki, épít mérnöki (szerkezetépít, magasépít üzemmérnöki) szakképzettség, f iskolai szint településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenérték nek elismert végzettséggel rendelkezik. Építésügyi nyilvántartások vezetése és egyéb építésügyi munkakör Szakirányú középfokú végzettség. 5. Fogyasztóvédelmi igazgatási feladatok jogász vagy általános orvos szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint agrár-, közgazdasági (ezen belül iskolai szint kereskedelmi, vendéglátó és szálloda, idegenforgalmi és szálloda szakon) vagy m szaki fels oktatásban szerzett szakképzettség; f iskolai szint igazgatásszervez i, pénzügyi-üzemgazdászi, fogyasztóvédelmi vagy gazdasági (fogyasztóvédelmi, üzemgazdászi) középiskolai végzettség és közgazdasági, m szaki, agrár, kereskedelmi, vendéglátó-ipari szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: m szaki szakmacsoportban iskolarendszer képzésben szerezhet szakképesítés vagy kereskedelmi technikus, idegenforgalmi technikus, pénzügyi ügyintéz i 6. Földm velésügyi igazgatási feladatok egyetemi vagy f iskolai szint agrár-fels oktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szint földmér és térinformatikai mérnök középiskolai végzettség és agrár-, közgazdasági szakképzettség vagy növényvédelmi, erdészeti, mez gazdasági áruforgalmi, általános kertész, földmérési, térképészeti technikus; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: mez gazdasági áruforgalmazó technikus, kertész- és növényvédelmi technikus, földmér technikus, térképész technikus Kiemelt munkakör Állat-egészségügyi igazgatási feladatok: egyetemi szint állatorvos doktor szakképzettség; önálló szervezeti egység vezetésével megbízottnak szakállatorvosi szakirányú 7. Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok egyetemi szint általános orvos, jogász, szociológus, pszichológus, szociálpolitikus, humánszervez vagy közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint szociális munkás, pedagógus szakképzettség; f iskolai szint egészségügyi fels oktatásban szerzett szakképzettség; f iskolai szint gyógypedagógus, szociálpedagógus, szociális szervez, személyügyi szervez vagy államigazgatási és szociális igazgatási Az I. besorolási osztályban kiemelt munkakör: Gyámügyi igazgatási munkakör a városi gyámhivatalban: jogász szakképzettség; f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy iskolai szint pedagógus szakképzettség és legalább 3 éves gyámügyi vagy gyermekvédelmi gyakorlat; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett szociális szakigazgatási szervez Gyámügyi igazgatási munkakör (a városi gyámhivatal kivételével): középiskolai végzettség és az OKJ szerinti: szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéz, szociális asszisztens, szociális gondozó és szervez 8. Honvédelmi igazgatási, tervezési, szervezési feladatkör

4 jogász szakképzettség; katonai fels oktatási intézményben (jogel d intézményében) szerzett szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint m szaki vagy közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; f iskolai szint rendvédelmi fels oktatásban szerzett szakképzettség vagy államigazgatási és szociális igazgatási középiskolai végzettség és az OKJ szerint: honvéd zászlós, védelmi igazgatási szakel adó, katonai kiképz 9. Idegenforgalommal kapcsolatos feladatkör jogász szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint közgazdasági, bölcsészettudományi, társadalomtudományi szakképzettség; f iskolai szint igazgatásszervez i szakképzettség, valamint a turizmus szakterület alaptevékenységének fejlesztési programjai igénye szerinti egyetemi vagy f iskolai végzettség. középiskolai végzettség és közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, idegenforgalmi szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: idegenforgalmi menedzser, idegenforgalmi technikus, vendéglátó menedzser, vendéglátó technikus, kereskedelmi technikus, idegenforgalmi ügyintéz 10. Ipari és belkereskedelmi igazgatási feladatok egyetemi vagy f iskolai szint közgazdasági fels oktatásban (ezen belül kereskedelmi, vendéglátó és szálloda, idegenforgalmi és szálloda szakon) szerzett szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint m szaki vagy élelmiszeripari szakirányú agrármérnök szakképzettség; jogász szakképzettség; f iskolai szint igazgatásszervez i középiskolai végzettség és közgazdasági, m szaki, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, élelmiszer-ipari szakképzettség; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: m szaki szakcsoportba tartozó technikus, intézményi kommunikátor, idegenforgalmi menedzser, kereskedelmi technikus, pénzügyi ügyintéz szakmai vizsga; középiskolai végzettség és szakképz iskolában szerzett ipari, élelmiszer-ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari 11. Környezetvédelmi igazgatási feladatok egyetemi szint biológus (ökológus), geológus, meteorológus, környezetmérnök vagy közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint agrár-fels oktatásban szerzett szakképzettség vagy vegyészmérnök, építészmérnök, épít mérnök, biomérnök, környezetmérnök, mérnök-fizikus szakképzettség; iskolai szint településmérnök szakképzettség; szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett környezetvédelmi vagy természetvédelmi szakmérnök középiskolai végzettség és mez gazdasági, kertészeti, erdészeti, épít ipari, közgazdasági, geológiai, vízügyi szakképzettség; mez gazdasági, geológiai, kertészeti, erdészeti, épít ipari, vízügyi vízgazdálkodási technikus; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: környezet- és természetvédelmi szakmunkás, környezetvédelmi (szak)technikus, települési környezetvédelmi technikus, környezetvédelmi szakel adó, természetvédelmi technikus, településfejlesztési szakel adó szakképesítés, hulladékkezel i, valamint az ipari biotechnológusi technikus. 12. Közlekedési és vízügyi igazgatási feladatok egyetemi vagy f iskolai szint közlekedésmérnök, épít mérnök (vízellátási és csatornázási, vízépít ) vagy környezetmérnök szakképzettség; f iskolai szint környezetgazdálkodási agrármérnök, meliorációs mérnök települési vízgazdálkodási, vízügyi, közlekedésgépészeti, útépítési, fenntartási technikus; középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: közlekedésépít -környezetvéd

5 technikus, közlekedési környezetvédelmi technikus, víz- és szennyvíztechnológus technikus, vízügyi technikus 13. Közterület-felügyel i feladatkör iskolai szint rendvédelmi fels oktatásban szerzett szaknyomozó vagy szervez szakképzettség; egyetemi vagy iskolai szint katonai fels oktatási intézményben (jogel d intézményében) szerzett határrendészeti és védelmi vezet i, illetve azzal egyenérték szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és a Rend rtiszti iskolán szerzett szakképesítés; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és közterület-felügyel i vizsga. rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenérték más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rend r szakközépiskolai, határrendészképz szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és rend ri szakképesítés vagy ezzel egyenérték más korábbi szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenérték más korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyel i vizsga. 14. Min ségügyi, min ségbiztosítási, min ség-menedzsmenti feladatkör egyetemi vagy f iskolai szint min ségügyi, min ségbiztosítási feladatokra felkészít szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és szakirányú posztgraduális másoddiploma vagy min ségirányítási vezet i vagy min ségbiztosítási auditori bizonyítvány. 15. Kulturális és közoktatási igazgatási feladatok egyetemi szint jogász, közgazdasági, természettudományi, bölcsészettudományi, hittudományi, m vészeti fels oktatásban szerzett szakképzettség; f iskolai szint pedagógus, hittudományi, m vész, közm vel dési, közgy jteményi, államigazgatási fels oktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és az OKJ szerint: fels fokú közm vel dési, közgy jteményi 16. Pénzügyi igazgatási feladatok jogász szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint katonai fels oktatási intézményben (jogel d intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség és fels fokú pénzügyi, számviteli szakügyintéz i középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemz - és szakstatisztikai ügyintéz, banki ügyintéz, számítógép-kezel i és számítástechnikai szoftverüzemeltet i 17. Sportszakmai és sportigazgatási feladatok sportszervez ; sportmenedzser; okleveles sportmenedzser; testnevel tanár; okleveles testnevel tanár; rekreációszervez ; szakedz ; okleveles szakedz ; testnevel -edz ; rekreációszervez -egészségfejleszt ; okleveles rekreációirányító; humánkineziológus; okleveles humánkineziológus; jogász szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; testnevelés m veltségi területen (szakkollégiumi képzésben) szerzett tanító; államigazgatási és szociális igazgatási fels oktatásban szerzett szakképzettség; jogi és igazgatási képzési területen szerzett szakképzettség; katonai fels oktatásban szerzett szakképzettség; nemzetvédelmi és katonai képzési területen szerzett középiskolai végzettség és az OKJ szerint: sportszervez, -menedzser; katonai kiképz 18. Szociális igazgatási feladatok

6 egyetemi szint általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, szociológus, pszichológus, szociálpolitikus, jogász, humánszervez vagy közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint pedagógus, hittudományi, szociális munkás vagy egészségügyi fels oktatásban szerzett szakképzettség; f iskolai szint gyógypedagógus, szociálpedagógus, szociális szervez, személyügyi szervez vagy államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és szociális ügyintéz i középiskolai végzettség és szociális ügyintéz vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: szociális gyermekés ifjúságvédelmi ügyintéz, szociális asszisztens 19. Településfejlesztési és -rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok egyetemi szint jogász vagy szociológus szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint m szaki vagy közgazdasági, agrár- (ezen belül környezetvédelmi mérnök vagy táj- és kertépítész) fels oktatásban szerzett szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett környezetvédelmi szakmérnök szakképzettség; f iskolai szint igazgatásszervez i szakképzettség és településfejlesztési, -rendezési középiskolai végzettség és épít ipari, épületgépészeti, kertészeti, közgazdasági szakképzettség, települési vízgazdálkodási, vízügyi, kertésztechnikusi végzettség, közlekedésépít, környezetvéd technikus, útépít technikus, emléki fenntartó technikus, középiskolai végzettség és az OKJ szerint: épít anyag-ipari technikus, épületgépész technikus, településfejlesztési szakel adó, települési környezetvédelmi technikus, víz- és szennyvíztechnológus technikus, vízügyi technikus, kertész- és növényvédelmi technikus, környezetvédelmi szakel adó, környezetvédelmi (szak)technikus Kiemelt munkakörök építészi munkakörben: építészmérnöki egyetemi végzettség. 20. Természetvédelmi igazgatási feladatok egyetemi szint közgazdász, jogász, biológus, geológus, geográfus szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint agrár-fels oktatásban szerzett szakképzettség (ezen belül erd mérnök, kertészmérnök); egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és szakirányú továbbképzésben szerzett természetvédelmi szakmérnök középiskolai végzettség és mez gazdasági, kertészeti, erdészeti, közgazdasági, geológiai, vízügyi szakképzettség, mez gazdasági, geológiai, kertészeti, erdészeti, vízügyi vízgazdálkodási technikusi képesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: természetvédelmi szakmunkás, természetvédelmi (szak)technikusi Kiemelt munkakör Önkormányzati természetvédelmi r: egyetemi vagy f iskolai szint kertészmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, biomérnök, környezetmérnök, biológiatanár, földrajztanár szakképzettség; egyetemi szint erd mérnök, orvosbiológiai mérnök, növényorvos, tájépítész, vidékfejlesztési agrármérnök, biológus, geofizikus, geográfus, geológus, környezettan-tanár szakképzettség; f iskolai szint földmér mérnök, földrendez mérnök, meliorációs mérnök, növénytermesztési mérnök, tájgazdálkodási mérnök, vadgazda mérnök, környezetvédelem-tanár szakképzettség; egyetemi vagy iskolai szint természettudományos, m szaki, agrár-fels oktatásban szerzett szakképzettség, és a szakterületnek megfelel szakirányú továbbképzésben szerzett középiskolai végzettség és mez gazdasági, kertészeti, erdészeti, vadgazdálkodási, vízügyi, vízgazdálkodási, geológiai szakképzettség vagy középiskolai végzettség és környezet- vagy természetvédelmi 21. Területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatok

7 egyetemi szint jogász, szociológus, földrajztanár vagy geográfus szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint agrár- (ezen belül környezetgazdálkodási agrármérnök), közgazdasági vagy m szaki fels oktatásban szerzett szakképzettség; f iskolai szint településmérnök vagy államigazgatási és szociális igazgatási középiskolai végzettség és mez gazdasági, kertészeti, erdészeti, épít ipari, közgazdasági, vízügyi szakképzettség; mez gazdasági, kertészeti, erdészeti, épít ipari, vízügyi, települési vízgazdálkodási technikusi képesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: településfejlesztési szakel adó 22. Titkársági, testületi feladatkör jogász szakképzettség vagy f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási 23. Villamosenergia- és távh szolgáltatás, valamint energetikai igazgatási feladatok egyetemi vagy f iskolai szint m szaki fels oktatásban szerzett középiskolai végzettség és távközlési, villamosenergia-ipari középfokú szakképzettség; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: távközlési technikus II. 1. Foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatok egyetemi szint jogász, humánszervez, pszichológus, szociálpolitikus vagy szociológus szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint pedagógus, hittudományi, szociális munkás vagy közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási, munkaügyi kapcsolatok vagy személyügyi szervez szakképzettség; rendvédelmi fels oktatásban szerzett igazgatásrendészeti szakképzettség; katonai fels oktatási intézményben (jogel d intézményében) szerzett szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti középiskolai végzettség és középfokú munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti 2. Gazdálkodással kapcsolatos feladatok egyetemi vagy f iskolai szint közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szint m szaki fels oktatásban szerzett szakképzettség; katonai fels oktatási intézményben (jogel d intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és pénzügyi, számviteli, számítástechnikai fels fokú középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi-számviteli szakképesítés, gazdasági elemz és szakstatisztikus ügyintéz, banki ügyintéz 3. Bels ellen rzési feladatok a) szakirányú fels fokú iskolai végzettség (közgazdasági, jogi, államigazgatási), vagy b) más fels fokú iskolai végzettség esetén a következ képesítések valamelyikével rendelkezik: ba) okleveles pénzügyi revizori, bb) pénzügyi-számviteli szakellen ri, bc) okleveles könyvvizsgálói, bd) költségvetési ellen ri, be) mérlegképes könyvel i, illetve azzal egyenérték képesítés, bf) a Bels Ellen rök Nemzetközi Szervezete okleveles bels ellen ri képesítése, bg) okleveles informatikai rendszer ellen r,

8 bh) közigazgatási gazdálkodási és ellen rzési szakért. 4. Kommunikációs feladatok jogász szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint pedagógus, kommunikáció vagy nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség; f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási 5. M szaki és bels ellátási feladatok egyetemi vagy f iskolai szint m szaki fels oktatásban szerzett szakképzettség; katonai fels oktatási intézményben (jogel d intézményében) m szaki (technikai) szakirányú középiskolai végzettség és épít ipari szakképzettség vagy m szaki szakmacsoportban szerzett technikusi szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: m szaki szakmacsoportban szerezhet 6. Számítógépes, informatikai feladatok egyetemi vagy f iskolai szint programtervez matematikus, informatikatanár, számítástechnika-tanár, programozó matematikus vagy villamosmérnök szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és ügyvitelszervez, programtervez, számítógép-programozó, rendszerszervez fels fokú középiskolai végzettség és középfokú számítástechnikai szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: számítástechnikai programozó, számítógép rendszerprogramozó, számítástechnikai szoftverüzemeltet, információrendszer szervez, földügyi számítógépes adatkezel, földügyi térinformatikai szaktechnikus, rendszerinformatikus, gazdasági informatikus, m szaki számítástechnikai technikusi 7. Vagyonkezeléssel, külföldi befektetéssel kapcsolatos feladatok egyetemi vagy f iskolai szint közgazdasági vagy m szaki fels oktatásban szerzett szakképzettség és nyelvvizsga. 2. számú melléklet a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelethez I. A Kormány általános hatáskör területi államigazgatási szervénél az egyes feladatkörökhöz meghatározott szakirányú (alapképzésben szerezhet ) iskolai végzettségek és szakképesítések 1. Belügyi igazgatási feladatok jogász szakképzettség; f iskolai szint igazgatásszervez i szakképzettség vagy rendvédelmi fels oktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és számítástechnikai középfokú közgazdasági szakközépiskolai végzettség, rendészeti szakközépiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és számítástechnikai szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: nyilvántartási és okmányügyintéz szakképesítés, középiskolai végzettség és az OKJ szerint igazgatási ügyintéz -ügykezel 2. Európai uniós feladatkör

9 egyetemi szint nemzetközi kapcsolatok szakért szakképzettség; Európa Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szint jogász, szociológus, politológus, bölcsészettudományi vagy közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint m szaki fels oktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint pedagógus szakképzettség; f iskolai szint gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes kör min ségirányítási szakokon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szint katonai fels oktatási intézményben (jogel d intézményében) biztonság- és védelempolitikai szakon, illetve azzal egyenérték szakon szerzett szakképzettség és legalább középfokú angol, valamint a helyi adottságok szerint indokolt idegen nyelvb l szerzett legalább középfokú nyelvvizsga. középiskolai végzettség és közgazdasági (külkereskedelmi szakirányú) szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: európai üzleti asszisztens 3. Építésügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási (hatósági) ügyek döntésre való szakmai el készítése kiemelt munkakörben: Egyetemi vagy f iskolai szint építészmérnöki, épít mérnöki (szerkezetépít, magasépít üzemmérnöki) szakképzettség, f iskolai szint településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenérték nek elismert végzettséggel rendelkezik. Építésfelügyeleti kiemelt munkakörben: Egyetemi vagy f iskolai szint építészmérnöki, épít mérnöki (szerkezetépít, magasépít üzemmérnöki) szakképzettség, f iskolai szint településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség (m emléki védelem alatt álló építmény ellen rzése esetén m emlékvédelmi szakmérnöki szakképzettség is), vagy aki ezekkel egyenérték nek elismert végzettséggel rendelkezik. Építésügyi nyilvántartások vezetése munkakörben: Szakirányú középfokú végzettség. 4. Fogyasztóvédelmi igazgatási feladatok jogász vagy általános orvos szakképzettség, egyetemi vagy f iskolai szint agrár- (ezen belül élelmiszer szakirányú agrármérnök), közgazdasági (ezen belül f iskolai szint kereskedelmi, vendéglátó és szálloda, idegenforgalmi és szálloda szakon), vagy m szaki fels oktatásban szerzett szakképzettség; f iskolai szint igazgatásszervez i, pénzügyi-üzemgazdászi, fogyasztóvédelmi vagy gazdasági (fogyasztóvédelmi, üzemgazdászi) középiskolai végzettség és közgazdasági, m szaki, kereskedelmi, vendéglátó-ipari szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: kereskedelmi technikus, pénzügyi ügyintéz i 5. Földm velésügyi igazgatási feladatok jogász szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint agrár-fels oktatásban szerzett szakképzettség; f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási Kiemelt munkakör Állat-egészségügyi igazgatási feladatok: egyetemi szint állatorvos doktor 6. Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok egyetemi szint általános orvos, jogász, szociológus, pszichológus, szociálpolitikus vagy közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint szociális munkás, pedagógus, pszichopedagógus, hittudományi szakképzettség; f iskolai szint egészségügyi fels oktatásban szerzett

10 szakképzettség; f iskolai szint gyógypedagógus, szociálpedagógus, szociális szervez vagy államigazgatási és szociális igazgatási Az I. besorolási osztályban kiemelt munkakörök: Gyámhivatali vezet i feladatok: jogász szakképzettség; f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség és legalább 5 éves gyámügyi szakmai gyakorlat. Gyámügyi igazgatási feladatok: jogász szakképzettség; f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség és legalább 2 éves gyámügyi szakmai gyakorlat. 7. Idegenforgalommal kapcsolatos feladatkör jogász szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint közgazdasági, bölcsészettudományi, társadalomtudományi szakképzettség; f iskolai szint igazgatásszervez i szakképzettség, valamint a turizmus szakterület alaptevékenységének fejlesztési programjai igénye szerinti egyetemi vagy f iskolai végzettség. középiskolai végzettség és közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, idegenforgalmi szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: idegenforgalmi menedzser, idegenforgalmi technikus, vendéglátó menedzser, vendéglátó technikus, kereskedelmi technikus, idegenforgalmi ügyintéz 8. Ipari és belkereskedelmi, valamint egyéni vállalkozással kapcsolatos igazgatási feladatok jogász szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint közgazdasági (ezen belül kereskedelmi, idegenforgalmi és szálloda, vendéglátó és szálloda szakon) vagy m szaki fels oktatásban szerzett szakképzettség; f iskolai szint igazgatásszervez i 9. Környezetvédelmi igazgatási feladatok egyetemi szint biológus (ökológus), geológus, geográfus, meteorológus, környezetmérnök vagy közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség, egyetemi vagy f iskolai szint vegyészmérnök, építészmérnök, épít mérnök, biomérnök, környezetmérnök, mérnök-fizikus vagy agrár-fels oktatásban szerzett szakképzettség; iskolai szint településmérnök szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai végzettség és szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett környezetvédelmi vagy természetvédelmi szakmérnök 10. Közlekedési és vízügyi igazgatási feladatok egyetemi vagy f iskolai szint közlekedésmérnöki, épít mérnöki (vízellátási, csatornázási, vízépít ) vagy környezetmérnöki szakképzettség; f iskolai szint környezetgazdálkodási agrármérnök vagy meliorációs mérnök 11. Min ségügyi, min ségbiztosítási, min ségmenedzsmenti feladatkör egyetemi vagy f iskolai szint min ségmenedzsment szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai végzettség és szakirányú posztgraduális másoddiploma, min ségirányítási vezet i vagy min ségbiztosítási auditori bizonyítvány. 12. Kulturális és oktatási igazgatási feladatok egyetemi szint jogász, közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi, hittudományi fels oktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint pedagógus, hittudományi vagy m vészeti fels oktatásban szerzett szakképzettség; f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási 13. Pénzügyi igazgatási feladatok

11 jogász szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség és pénzügyi, számviteli 14. Személyiadat- és lakcím-nyilvántartási feladatkör egyetemi szint jogász, gazdasági agrármérnök vagy közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; iskolai szint biztonságtechnikai mérnök vagy államigazgatási és szociális igazgatási 15. Szervezési és koordinációs feladatok jogász szakképzettség; f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási vagy rendvédelmi 16. Szociálpolitikai, rehabilitációs feladatok egyetemi szint jogász, szociológus, pszichológus, szociálpolitikus vagy közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint szociális munkás, hittudományi, pedagógia szakos el adó vagy tanár szakképzettség; f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási középiskolai végzettség és szociális ügyintéz szakképesítés vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéz, szociális asszisztens 17. Természetvédelmi igazgatási feladatok egyetemi szint közgazdász, jogász, biológus, geológus, geográfus szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai agrár- (ezen belül erd mérnök, kertészmérnök) fels oktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és szakirányú továbbképzésben szerzett természetvédelmi szakmérnök 18. Területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatok egyetemi szint jogász, szociológus, földrajztanár vagy geográfus szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint agrár- (ezen belül környezetgazdálkodási agrármérnök), közgazdasági vagy m szaki fels oktatásban szerzett szakképzettség; f iskolai szint településmérnök vagy államigazgatási és szociális igazgatási középiskolai végzettség és mez gazdasági, kertészeti, erdészeti, épít ipari, közgazdasági, vízügyi szakképzettség, mez gazdasági, kertészeti, erdészeti, épít ipari, vízügyi, települési vízgazdálkodási technikusi képesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: településfejlesztési szakel adó II. 1. Foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatok egyetemi szint jogász, humánszervez, pszichológus, szociálpolitikus vagy szociológus szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint pedagógus, szociális munkás vagy közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási, munkaügyi kapcsolatok vagy személyügyi szervez szakképzettség; rendvédelmi fels oktatásban szerzett igazgatásrendészeti szakképzettség; katonai fels oktatási intézményben (jogel d intézményében) szerzett szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti középiskolai végzettség és az OKJ szerint: középfokú munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti, szociális ügyintéz, szociális asszisztens 2. Gazdálkodással kapcsolatos feladatok

12 egyetemi vagy f iskolai szint közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szint m szaki fels oktatásban szerzett szakképzettség; katonai fels oktatási intézményben (jogel d intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és fels fokú pénzügyi, számviteli középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi-számviteli, számítógép-kezel i, számítástechnikai szoftverüzemeltet i 3. Képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos feladatok egyetemi szint jogász vagy bölcsészettudományi fels oktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy iskolai szint pedagógus szakképzettség; katonai fels oktatási intézményben (jogel d intézményében) szerzett katonai vezet (parancsnok) szakképzettség; f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási középiskolai végzettség és fels fokú oktatásszervez i 4. Kommunikációs feladatok jogász szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint pedagógus, kommunikáció vagy nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség; f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási 5. M szaki és bels ellátási feladatok egyetemi vagy f iskolai szint m szaki fels oktatásban szerzett szakképzettség; katonai fels oktatási intézményben (jogel d intézményében) szerzett m szaki (technikai) szakirányú középiskolai végzettség és épít ipari szakképzettség vagy m szaki szakmacsoportban szerzett technikusi szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: m szaki szakmacsoportba tartozó 6. Számítógépes, informatikai feladatok egyetemi szint rendszerinformatikai mérnök szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint programtervez matematikus, informatikatanár, számítástechnikai tanár, programozó matematikus, mérnökinformatikus vagy villamosmérnök szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és ügyvitelszervez, programtervez, számítógép-programozó, rendszerszervez középiskolai végzettség és középfokú számítástechnikai szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: számítástechnikai programozó, számítógép rendszerprogramozó, számítástechnikai szoftverüzemeltet, információrendszer szervez 3. számú melléklet a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelethez Az állami közigazgatásban egyes feladatkörökhöz meghatározott (alapképzésben szerezhet ) iskolai végzettségek és szakképesítések 1. Adatfeldolgozói üzemviteli, rendszerszervez, programfejleszt és szolgáltató feladatkör egyetemi vagy f iskolai szint programtervez matematikus, informatikatanár, számítástechnika-tanár, villamosmérnök, gépészmérnök, közlekedésmérnök, mérnökinformatikus, m szaki menedzser, közgazdasági programozó matematikus, mérnöktanári vagy programozó matematikus szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; katonai fels oktatási intézményben (jogel d

13 intézményében) szerzett m szaki (technikai) szakirányú szakképzettség; f iskolai szint rendvédelmi fels oktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai végzettség és ügyvitelszervez, programtervez, számítógép-programozó, rendszerszervez fels fokú közgazdasági szakközépiskola informatikai-számítástechnikai szakán szerzett szakképzettség vagy számítástechnikai szakképesítés; m szaki szakközépiskolai végzettség; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: informatikai statisztikus és gazdasági tervez szakképesítés, pénzügyi ügyintéz szakképesítés, számítástechnikai programozó, számítástechnikai szoftver üzemeltet, számítógép rendszerprogramozó, földügyi számítógépes adatkezel, földügyi térinformatikus szaktechnikus 2. Adóalany-nyilvántartó feladatkör jogász szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus, m szaki menedzser (szervez és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi vagy iskolai szint agrár-, közgazdasági vagy m szaki fels oktatásban szerzett szakképzettség, f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és fels fokú pénzügyi, számviteli középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintéz i szint ) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéz, vállalkozási ügyintéz 3. Adóeljárási feladatkör jogász szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus vagy m szaki menedzser (szervez és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és fels fokú pénzügyi, számviteli középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintéz i szint ) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéz, vállalkozási ügyintéz 4. Adóhatósági járulék feladatkör jogász szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus vagy m szaki menedzser (szervez és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség, f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és fels fokú pénzügyi, számviteli, társadalombiztosítási középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintéz i szint ) pénzügyi-számviteli, társadalombiztosítási ügyintéz i, általános gazdasági és statisztikai ügyintéz i, vállalkozási ügyintéz i 5. Adóigazgatási feladatkör jogász szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus vagy m szaki menedzser (szervez és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és fels fokú pénzügyi, számviteli

14 6. Adókönyvelési és pénzforgalom feladatkör jogász szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus, m szaki menedzser (szervez és informatikai szakon szerzett) vagy programozó matematikus szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és fels fokú pénzügyi, számviteli középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintéz i szint ) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéz, vállalkozási ügyintéz 7. pénzügyi nyomozói feladatkör jogász szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus vagy m szaki menedzser (szervez és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; rendvédelmi fels oktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és fels fokú pénzügyi, számviteli 8. Adóügyi adatfeldolgozási feladatkör egyetemi vagy f iskolai szint programozó matematikus, programtervez matematikus, informatikatanár (számítástechnika-tanár) vagy mérnökinformatikus szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és fels fokú pénzügyi, számviteli középiskolai végzettség és számítástechnikai szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: számítástechnikai programozó, számítógép rendszerprogramozó szakképesítés vagy valamely középfokú (ügyintéz i szint ) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéz, vállalkozási ügyintéz 9. Adóügyi cs d-, eljárási, felszámolási végrehajtási eljárás feladatkör jogász szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus vagy m szaki menedzser (szervez és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint agrár-, közgazdasági vagy m szaki fels oktatásban szerzett szakképzettség; f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és fels fokú pénzügyi, számviteli középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintéz i szint ) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéz, vállalkozási ügyintéz 10. Adóügyi ellen rzési feladatkör jogász szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint közgazdasági szakképzettség; f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és fels fokú pénzügyi-számviteli középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintéz i szint ) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéz, vállalkozási ügyintéz

15 11. Adóügyi el készít és adatszerzési feladatkör jogász szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus vagy m szaki menedzser (szervez és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint közgazdasági vagy m szaki fels oktatásban szerzett szakképzettség; f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és fels fokú pénzügyi, számviteli középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintéz i szint ) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéz, vállalkozási ügyintéz 12. Adóügyi hatósági feladatkör jogász szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus, m szaki menedzser (szervez és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi vagy iskolai szint közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és fels fokú pénzügyi, számviteli középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintéz i szint ) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéz, vállalkozási ügyintéz 13. Adóügyi tervezési feladatkör egyetemi vagy f iskolai szint informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus, m szaki menedzser (szervez és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és fels fokú pénzügyi, számviteli középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintéz i szint ) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéz, vállalkozási ügyintéz 14. Agrár-környezetgazdálkodási növény-egészségügyi és talajvédelmi szakigazgatás feladatkör egyetemi szint agrármérnök, agrárkémikus agrármérnök, növényorvos; egyetemi vagy f iskolai szint kertészmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök szakképzettség; f iskolai szint mez gazdasági mérnök, növénytermesztési mérnök, meliorációs mérnök szakképzettség; egyetemi szint vegyészmérnök, vegyész, biológus, gyógyszerész agrár- és vegyészeti szakmacsoportban szerzett középiskolai végzettség (állami vizsga), technikusi képesítés, közgazdasági, számítástechnikai szakmacsoportban szerzett középiskolai végzettség. 15. Anya- és gyermekvédelme szakmai (véd i) felügyeleti feladatkör iskolai szint véd 16. Állami bankfelügyeleti feladatkör egyetemi vagy f iskolai szint közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; jogász szakképzettség; iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási, biztosításmatematikusi, aktuáriusi

16 17. Gazdasági társaságok és állami vállalatok privatizációjával kapcsolatos feladatkör egyetemi vagy f iskolai szint agrár-, közgazdasági vagy m szaki fels oktatásban szerzett szakképzettség; jogász 18. Állat-egészségügyi, élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-min ségellen rzési szakigazgatási feladatkör egyetemi vagy f iskolai szint agrár-fels oktatásban (ezen belül állatorvosi, állattenyészt mérnök szakon) szerzett szakképzettség; egyetemi szint vegyészmérnök, vegyész, általános orvos, gyógyszerész, biológus vagy fizikus szakképzettség; f iskolai szint egészségügyi agrár szakmacsoportba tartozó középiskolában szerzett végzettség, élelmiszer-ipari középiskolai vagy technikusi végzettség, középiskolai végzettség laborasszisztensi, szakasszisztensi, állat-egészségügyi szaksegédi (állategészség r) képzettség vagy technikusi képesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: agrár szakmacsoportba tartozó, iskolarendszer képzésben megszerezhet szakképesítés vagy az egészségügyi szakmacsoportba tartozó orvos diagnosztikai laboratóriumi technológus, orvosi laboratóriumi technikai asszisztens 19. Ápolás (betegápolás) szakmai felügyelete feladatkör egyetemi szint okleveles ápoló, f iskolai szint diplomás ápoló, egészségügyi intézetvezet vagy szakoktatói 20. Áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képvisel jogok kereskedelmével kapcsolatos engedélyezési feladatkör egyetemi vagy f iskolai szint agrár-, közgazdasági vagy m szaki fels oktatásban szerzett szakképzettség; jogász középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: vámügyintéz i 21. Árveréssel összefügg adóügyi feladatkör egyetemi vagy f iskolai szint m szaki vagy közgazdasági fels oktatásban szerzett 22. Ásványvagyon gazdálkodási és földtani hatósági, bányászati hatósági, m szaki felügyeleti feladatkör egyetemi vagy f iskolai szint m szaki mérnök szakképzettség; egyetemi szint jogász, geológus, geofizikus, matematikus vagy közgazdasági fels oktatásban szerzett szaki, közgazdasági szakközépiskolai végzettség, technikusi képesítés vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: bányászati technikus, geológus-geofizikus technikus 23. Belföldi és nemzetközi piacvédelmi jogi feladatkör egyetemi szint jogász vagy közgazdasági fels oktatásban szerzett 24. Beruházás szervezési és igazgatási feladatkör egyetemi vagy f iskolai szint építészmérnök, épít mérnök, m emléki szakmérnök vagy egyéb m szaki szakképzettség és a beruházások szervezésével, bonyolításával, felügyeletével, statisztikai áttekintésével összefügg

17 25. Bérmeghatározási (illetmény-el meneteli) rendszerek m ködésével, a béralakulás elemzésével összefügg feladatkör egyetemi vagy f iskolai szint közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; f iskolai szint pénzügyi vagy igazgatásszervez i középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi szakügyintéz 26. Bíróságok igazgatási felügyelete feladatkör jogász 27. Biztonságtechnikai feladatkör egyetemi vagy f iskolai szint m szaki fels oktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szint közgazdasági vagy természettudományi fels oktatásban szerzett középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség, m szaki szakközépiskolai végzettség vagy m szaki technikusi végzettség; környezetvédelmi (szak)technikus, környezetvédelmi méréstechnikus, környezetvédelmi szakel adó, biztonságszervez 28. Cégnyilvántartói és céginformációs feladatokat ellátó feladatkör jogász szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és ügyvitelszervez, rendszerszervez középiskolai végzettség és középfokú számítástechnikai 29. Családvédelmi szolgálat feladatkör egyetemi szint szociális munkás, szociálpolitikus, pszichológus szakképzettség; f iskolai szint véd 30. Devizagazdálkodási feladatkör egyetemi vagy f iskolai szint közgazdasági fels oktatásban szerzett 31. Dokumentáció, ügyiratkezelés és könyvtáros feladatkör egyetemi vagy f iskolai szint bölcsészettudományi [ezen belül könyvtáros, m vel désszervez, m vel dési (és feln ttképzési) menedzser] vagy pedagógus szakképzettség; f iskolai szint közgazdász, államigazgatási és szociális igazgatási vagy rendvédelmi fels oktatásban szerzett igazgatásrendészeti szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint végzettség és levéltáros, ügyvitelszervez i, rendszerszervez i középiskolai végzettség és iratkezel, ügyvitelszervez szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: könyvtáros asszisztens vagy számítástechnikai 32. Egészségbiztosítási szakfeladat-ellátás

18 egyetemi szint általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, okleveles ápoló szakképzettség; f iskolai szint egészségügyi szakképzettség; jogász szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy iskolai szint végzettség és társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-behajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai, számítástechnikai középiskolai végzettség és egészségügyi, közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-behajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai, számítástechnikai 33. Egyházi kapcsolatok feladatkör egyetemi szint jogász, m vel dési (és feln ttképzési) menedzser, szociológus, szociálpolitikus szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint hittudományi, pedagógus, közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási gimnáziumi érettségi; középiskolai végzettség és közgazdasági 34. Energiastratégiai és energiaellátási feladatkör egyetemi vagy f iskolai szint m szaki fels oktatásban szerzett szakképzettség; jogász szakképzettség; egyetemi szint közgazdasági fels oktatásban szerzett középiskolai végzettség és közgazdasági, m szaki szakképzettség, m szaki technikusi szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: m szaki szakmacsoportba tartozó iskolarendszer képzésben, középiskolai végzettséggel megszerezhet 35. Erdészeti és faipari szakhatósági ágazat irányítási és döntés-el készítési feladatkör egyetemi vagy f iskolai szint erd mérnök vagy faipari mérnök szakképzettség; f iskolai szint földmér mérnök vagy földrendez mérnök szakképzettség; egyetemi szint m szaki fels oktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint közgazdasági fels oktatásban szerzett középiskolai végzettség és közgazdasági, erdészeti szakképzettség; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: erdészeti gépésztechnikus, erdészeti környezetvéd szaktechnikus, erdésztechnikus 36. Európai uniós feladatkör egyetemi szint nemzetközi kapcsolatok szakért szakképzettség; Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szint jogász, szociológus, politológus, bölcsészettudományi vagy közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; m szaki fels oktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint pedagógus vagy agrár-fels oktatásban szerzett szakképzettség; f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség vagy gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes kör min ségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szint katonai fels oktatási intézményben (jogel d intézményében) biztonság- és védelempolitikai szakon, illetve azzal egyenérték egyetemi szint szakon szerzett szakképzettség és legalább középfokú angol, valamint a helyi adottságok szerint indokolt idegen nyelvb l szerzett legalább középfokú nyelvvizsga. középiskolai végzettség és közgazdasági (külkereskedelmi szakirányú) szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: európai üzleti asszisztens 37. Éghajlati és agrometeorológiai feladatkör

19 egyetemi szint meteorológus vagy matematikus szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint agrár- vagy szaki fels oktatásban szerzett 38. Élelmiszer-ipari ágazat irányítási feladatkör egyetemi szint élelmiszermérnök vagy élelmiszer min ségbiztosító agrármérnök szakképzettség; f iskolai szint élelmiszer-ipari gépészmérnök, élelmiszer-technológus mérnök szakképzettség; egyetemi szint gazdasági agrármérnök vagy közgazdász szakképzettség; f iskolai szint agrármenedzser vagy gazdasági mérnök szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint gépészmérnök, villamosmérnök vagy vegyészmérnök 39. Építésügyi igazgatási feladatkör Építésügyi hatósági munkaterületen: Egyetemi vagy f iskolai szint építészmérnöki, épít mérnöki (szerkezetépít, magasépít üzemmérnöki) szakképzettség, f iskolai szint településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenérték nek elismert végzettséggel rendelkezik, egyetemi szint jogász szakképzettség, okleveles közigazgatási szakért szakképzettség, f iskolai szint igazgatásszervez szakképzettség vagy aki a külön jogszabály szerinti eljárással ezekkel egyenérték nek elismert oklevéllel rendelkezik. Építésfelügyeleti hatósági munkaterületen: Egyetemi vagy f iskolai szint építészmérnöki, épít mérnöki (szerkezetépít, magasépít üzemmérnöki) szakképzettség, f iskolai szint településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség (m emléki védelem alatt álló építmény ellen rzése esetén m emlékvédelmi szakmérnöki szakképzettség is), vagy aki ezekkel egyenérték nek elismert végzettséggel rendelkezik. Építésügyi oktatás és továbbképzés, illetve építésügyi vizsgakövetelmény-rendszer megállapítási munkaterületen: Egyetemi vagy f iskolai szint építészmérnöki, épít mérnöki (szerkezetépít, magasépít üzemmérnöki) szakképzettség, f iskolai szint településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenérték nek elismert végzettséggel rendelkezik, egyetemi szint jogász, okleveles közigazgatási szakért szakképzettség, f iskolai szint igazgatásszervez szakképzettség, egyetemi vagy f iskolai szint vel désszervez szakon szerzett Építésügyi nyilvántartási, illetve titkársági (titkárságvezet i) munkaterületen: egyetemi vagy f iskolai szint m vel désszervez szakon szerzett szakképzettség Építésügyi nyilvántartások vezetése munkakörben: Szakirányú középfokú végzettség. Titkársági munkakörben: Érettségi vizsga. 40. Épít ipari feladatkör szaki vagy közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; jogász középiskolai végzettség és közgazdasági, m szaki szakképzettség; középiskolai végzettség és m szaki technikusi szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: épít anyag-ipari technikus vagy épületgépész technikus 41. Feldolgozóipari feladatkör jogász szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint bölcsészettudományi, természettudományi, m szaki vagy közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; f iskolai szint igazgatásszervez i középiskolai végzettség és közgazdasági, m szaki szakképzettség vagy m szaki technikusi szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: m szaki szakmacsoportba tartozó 42. Fels oktatási és tudományszervezési igazgatási feladatok

20 jogász szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint bölcsészettudományi, természettudományi, hittudományi, szaki, közgazdasági vagy m vészeti fels oktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint pedagógus szakképzettség; katonai fels oktatási intézményben (jogel d intézményében) szerzett katonai vezet (parancsnok) szakképzettség; f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási 43. Foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatkör egyetemi szint jogász, humánszervez, pszichológus, szociálpolitikus vagy szociológus szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint pedagógus, szociális munkás vagy közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási, munkavállalási tanácsadó, munkaügyi kapcsolatok vagy személyügyi szervez szakképzettség; f iskolai szint rendvédelmi fels oktatásban szerzett igazgatásrendészeti szakképzettség; katonai fels oktatási intézményben (jogel d intézményében) szerzett szakképzettség; egyetemi vagy iskolai szint végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti szakképesítés vagy szakirányú továbbképzésben szerzett személyügyi szakigazgatás-szervez középiskolai végzettség és az OKJ szerint: fels fokú munkaügyi, fels fokú személyzeti, fels fokú személyügyi, fels fokú társadalombiztosítási, középfokú munkaügyi, középfokú személyügyi, középfokú társadalombiztosítási, szociális ügyintéz, szociális asszisztens 44. Foglalkoztatáspolitikai és gazdaságelemz, valamint foglalkoztatáspolitikai koncepcionális feladatkör egyetemi szint jogász, szociológus, szociálpolitikus szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint pedagógus, agrár-, bölcsészettudományi vagy közgazdasági fels oktatásban szerzett szakképzettség; f iskolai szint államigazgatási és szociális igazgatási középiskolai végzettség és az OKJ szerint: fels fokú munkaügyi, fels fokú személyzeti, középfokú személyügyi, középfokú társadalombiztosítási, munkaer -piaci menedzser, munkaer -piaci ügyintéz, munkaer -piaci instruktor 45. Fogyasztóvédelmi igazgatási feladatkör jogász vagy általános orvos szakképzettség; egyetemi vagy f iskolai szint agrár-, közgazdasági vagy m szaki fels oktatásban szerzett szakképzettség; f iskolai szint igazgatásszervez i, pénzügyi-üzemgazdászi, fogyasztóvédelmi vagy gazdasági (fogyasztóvédelmi, üzemgazdászi) szakképzettség; f iskolai szint kereskedelmi, vendéglátó és szálloda, idegenforgalmi és szálloda szakon szerzett közgazdász középiskolai végzettség és közgazdasági, m szaki, kereskedelmi, vendéglátó-ipari szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: középfokú kereskedelmi jelleg vagy idegenforgalmi 46. Földügyi és térképészeti, valamint telekalakítási igazgatási feladatkör egyetemi vagy f iskolai szint földmér mérnök, földmér és térinformatikai mérnök, építészmérnök, épít mérnök, bánya- és geotechnikai mérnök, agrármérnök, erd mérnök, kertészmérnök, tájépítész mérnök, térképész vagy földrendez mérnök szakképzettség; katonai fels oktatási intézményben (jogel d intézményében) tüzér szakon szerzett szakképzettség; jogász szakképzettség; f iskolai szint államigazgatási, ingatlan-nyilvántartási szervez, igazságügyi ügyintéz, tájgazdálkodási mérnök és szociális igazgatási földmér technikus, térképész technikus, földmér és térképész technikus, földmér szaktechnikus, középfokú földmér, középfokú térképész végzettség és az OKJ szerint: kataszteri szaktechnikus, érettségire épül földmér technikus vagy térképész technikus, földügyi térinformatikai szaktechnikus, távérzékelési szaktechnikus, létesítménygeodéta szaktechnikus, fotogrammetriai kiértékel, ingatlan-nyilvántartási titkár, ingatlan-nyilvántartási ügyintéz, földügyi számítógépes adatkezel, digitális térképkezel (térképtáros)

ELŐTERJESZTÉS. (közigazgatási egyeztetés)

ELŐTERJESZTÉS. (közigazgatási egyeztetés) Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1304/2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései

Részletesebben

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről Hatályos: 2014.09.05-297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről A Kormány a 3. tekintetében az Alkotmány 40. (3) bekezdésében

Részletesebben

9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

A Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl

A Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 9. szám 13213 III. Kormányrendeletek A Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

[A Törvény 20/A. -ához]

[A Törvény 20/A. -ához] 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról A közalkalmazottak

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 190. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 15., szerda. Tartalomjegyzék. 274/2010. (XII. 15.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 190. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 15., szerda. Tartalomjegyzék. 274/2010. (XII. 15.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 190. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 15., szerda Tartalomjegyzék 274/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 275/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 276/2010. (XII. 15.) Korm.

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV

SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Tel.: (06) 42-281-095; Fax: (06) 42-281-311 E-mail: hivatal@nyirbator.hu SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Irányelvek:

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya 4830 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 51. szám A vidékfejlesztési miniszter 34/2014. (IV. 4.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához

Részletesebben

II. FEJEZET A FENNTARTÓI TESTÜLET ÉS HIVATALA MÛKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI

II. FEJEZET A FENNTARTÓI TESTÜLET ÉS HIVATALA MÛKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 41268 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám A Kormány 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 19., péntek Tartalomjegyzék 340/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók

Részletesebben

Útmutató az 54 343 03 0000 00 00 OKJ-azonosító számú. egyes szakmai vizsgarészei alól adható felmentések elbírálásához

Útmutató az 54 343 03 0000 00 00 OKJ-azonosító számú. egyes szakmai vizsgarészei alól adható felmentések elbírálásához Útmutató az 54 343 03 0000 00 00 OKJ-azonosító számú KÖZBESZERZÉSI REFERENS szakképesítés egyes szakmai vizsgarészei alól adható felmentések elbírálásához Készítette: Freinwald Éva Marosi Katalin Dr. Száldobágyi

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

Képzési katalógus. TÁMOP 5.4.5. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása

Képzési katalógus. TÁMOP 5.4.5. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása TÁMOP 5.4.5. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása Képzési katalógus A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENL SÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY AKADÁLYMENTESÍTÉSI PROGRAMIRODA

Részletesebben

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala 2005. ÉVI. ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSI TERVE kiegészítve a ROP 3.1.1. komponense alapján 2005-ben indítható képzésekkel

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala 2005. ÉVI. ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSI TERVE kiegészítve a ROP 3.1.1. komponense alapján 2005-ben indítható képzésekkel Ikt.sz.: 20- /2005. Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala 2005. ÉVI ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSI TERVE kiegészítve a ROP 3.1.1. komponense alapján 2005-ben indítható képzésekkel Készült: Budapest, 2005. április

Részletesebben

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 59. szám 5453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

./2015. (..) MvM rendelet

./2015. (..) MvM rendelet ./2015. (..) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések

1. Értelmezõ rendelkezések 11978 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 75. szám A vidékfejlesztési miniszter 57/2012. (VI. 21.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 45. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 45. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ 45. szám Tartalomjegyzék 2012. évi XXXV. törvény A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról

Részletesebben

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 25., szerda Tartalomjegyzék 64/2015. (III. 25.) Korm. rendelet A Magyar Kémény Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 5 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 5 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 5 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben