HITELKÉRELEM (Takarékszövetkezet tölti ki)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HITELKÉRELEM (Takarékszövetkezet tölti ki)"

Átírás

1 1 HITELKÉRELEM (Takarékszövetkezet tölti ki) Hitelkérelem benyújtásának dátuma: Postai iktató szám: Cenzúra szám: Kirendeltség: A TÁRSASÁG ALAPADATAI Társaság neve Társaság jogi formája Társaság székhelye Társaság levelezési címe Cégjegyzék szám/ Egyéni vállalkozói igazolvány száma/ ıstermelıi igazolvány szám/ Családi gazdaság nyilvántartó szám Adóazonosító szám/ Adószám Statisztikai azonosító szám (KSH szám) Foglalkoztatottak átlagos létszáma Társaság ágazata (fı tevékenység TEÁOR kódja, megnevezése): Vállalat alapításának dátuma Kapcsolattartó neve Telefon- és faxszáma címe

2 2 Tulajdonosi összetétel (családi gazdaság esetén a gazdaság tagjai): Tulajdoni részesedés Tulajdoni részesedés Neve (%) (e Ft.) Ügyvezetık (csak társas vállalkozás esetén töltendı): Neve és anyja neve Legmagasabb iskolai végzettsége Leányvállalatok (csak társas vállalkozás esetén töltendı): Tulajdoni Vállalat neve részesedés (%) A vállalat fıtevékenysége A Tulajdonosok más vállalkozásban fennálló tulajdoni hányadai Vállalat neve/tulajdonos neve Tulajdoni részesedés (%) A vállalat fıtevékenysége

3 3 HITELFELVEVİ CÉG/ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ/İSTERMELİ ÉS A TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA: Segédinformáció, hogy szöveges bemutatásban milyen témakörökrıl írjon: - mióta foglalkozik mezıgazdasági tevékenységgel, ezen belüli tevékenységek, állattartás, növénytermesztés, iskolai végzettségek, esetleges elızı munkahelyek - családból segítenek-e, illetve ki vesz még részt a tevékenységben - gépesítés teljes vertikum fıbb gépek megnevezése, milyen tevékenységeket végeztet szolgáltatásban - ha teljes vetikum, Ön végez-e tevékenységeket másoknak, ezek megnevezése - termıföld vásárlás/eladás történt e az elmúlt 2 évben az Ön gazdaságában ha; igen eladott/vett terület nagysága, adásvétel összege - földei hol helyezkednek el, termesztett növények, hozam, eladás - állattartás, ha van állatféleségek, eladás, stb. - vevık vevıi kitettség, régi vevıi kapcsolatok, új vevıi kapcsolatok, fizetés, szerzıdés van-e, esetleg integrátori, stb. - szállítók részletezése - Pénzügyi helyzet Bevételek kiadások alakulás: - állami támogatást vesznek-e igénybe részletesen: ha igen, milyen jogcímen, mekkora összeg - területalapú támogatás mekkora földterület után - árbevétel változásának kockázatai milyen mértékőek Hitel(ek) összefoglaló tábla késıbb: A hitelkérelem benyújtásának idıpontjában hitelintézetek felé fennálló kötelezettségek - rövid lejáratú hitelek (fennálló tıkeösszeg, törlesztési gyakoriság, lejárat, hitelcél, biztosítékok - hosszú lejáratú hitelek (fennálló tıkeösszeg, törlesztési gyakoriság, éves törlesztési kötelezettség, lejárat, hitelcél, biztosítékok) Lízing: lízingelt tárgy megnevezése, lízing szerzıdés lejárata, jelenleg fennálló állomány, törlesztési kötelezettség. Jelenleg tartó, vagy az elmúlt években véghezvitt nagyobb volumenő beruházások, telepítések részletezése. Ha folyamatban van a beruházás - hol tartanak, eddigi kifizetések, támogatás, folyamata, stb., ezek dokumentálása Összegezve írjon a gazdálkodásról, a jelen helyzetrıl, jövıbeni kilátásokról, fejlesztési elképzelésekrıl. Szöveges leíráshoz kapcsolódik 3 táblázat - szántó területeket, állatállomány részletezése, - bevételek alakulása - jövedelem levezetés

4 4 Legjelentısebb vevık Vevı neve Legjelentısebb vevık Fizetés módja Éves bevétel ezer Ft Összes bevétel %-ában Vevıi követelések (utolsó lezárt év végén és a kérelem benyújtásakor) adatok: ezer Ft Megnevezés.. dec. 31. Kérelem benyújtáskor - nem lejárt nap között lejárt nap között lejárt - éven túl lejárt - peresített lejárt Legjelentısebb szállítók Szállító neve Legjelentısebb szállítók Éves költség ezer Fizetés módja Ft Összes költség %-a Szállítói tartozások (utolsó lezárt év végén és a kérelem benyújtásakor adatok ezer Ft Megnevezés.. dec. 31. Kérelem benyújtáskor - nem lejárt nap között lejárt nap között lejárt - éven túl lejárt - peresített lejárt Saját becsült piaci részesedés % : Konkurens cégek: Cég neve: Becsült piaci részesedés (%):.....

5 5 Társaság számlavezetı bankjai Pénzintézet neve Számlaszám Éves számlaforgalom (millió Ft) %- ban Más hitelintézettıl a társaság rendelkezésére álló rövid és hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök, garanciakeretek Kölcsönadó bank Kötelezettség típusa Rendelkezésre álló összeg, devizanem Lejárat Fedezet Kamat + egyéb díj Évi tıke törlesztés Kapott visszatérítendı támogatás Kölcsönadó Összeg Lejárat Kamat Törlesztés ütemezése A részesedési viszonyban álló társaságok által a cég részére nyújtott rövid és hosszú lejáratú hitel, garancia, egyéb kötelezettség vállalás A társaság neve Kapcsolat jellege Kölcsön, garancia, kezesség típusa Összeg Lejárat Évi tıke törlesztés Egyéb társaságtól és a tagoktól a társaság rendelkezésére álló rövid és hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök, garanciakeretek stb. Kölcsönadó Kötelezettség típusa Rendelkezésre álló összeg, devizanem Lejárat Fedezet Évi tıke törlesztés

6 6 A részesedési viszonyban álló társaságok részére a cég által nyújtott hitel, garancia, egyéb kötelezettségvállalás Társaság neve Kapcsolat jellege Kölcsön, garancia, kezesség típusa Összeg Lejárat A társaság által vállalt garanciák, kezességek, váltó- és egyéb kötelezettségek Kedvezményezett Összeg Lejárat Garanciavállalás, kezesség oka Lízingelt eszközök (operatív lízing) Lízingbe adó Eszköz megnevezése Eszközérték Éves lízing vagy bérleti díj Maradvány érték Futamidı vége Lízingelt eszközök (pénzügyi lízing) Lízingbe adó Eszköz megnevezése Eszközért ék Lízing tartozás jelenlegi nagysága Törlesztırészlet ek (havi, éves, stb) Futami dı vége Kötelezettségek az állam/hatósági szervek felé e Ft-ban Követelés jogosultja Lejárt követelés Összege /lejárat dátuma Megállapodás alapján fennálló tartozás összege Törlesztı részlet összege lejárat

7 7 AZ IGÉNYELT ÜGYLET LEÍRÁSA: A kért hitel típusa: A hitel célja: A hitel összege és devizaneme: Futamidı: Visszafizetés tervezett ütemezése: Takarék Gazdahitel-Gazdakártya folyószámlahitel Takarék Gazdahitel-Gazdakártya Plusz folyószámlahitel Takarék SAPS támogatás elıfinanszírozása A hitel biztosítékaként felajánlott eszközök bemutatása Megnevezés Azonosító (hrsz.szám stb.) Könyv szerinti érték (e Ft) Hitelfelvevı által becsült jelenlegi forgalmi érték (e Ft)* Összes teher (e Ft) Teher jogosultja (e Ft) *Amennyiben értékbecslés rendelkezésre áll, annak adatai: Értékbecslı neve. Engedélyének száma Értékbecslés idıpontja. Értékbecslés összege Kelt:.... Cégszerő aláírás

8 8 Minden ügyféltıl bekérendı: Csatolandó dokumentumok listája: NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi dátumú együttes pénzügyi illetve tartozás átütemezésre vonatkozó adatokkal bıvített nemleges adóigazolás eredeti példánya, vagy ha a vállalkozás szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor ennek tényét igazoló dokumentum, Nyilatkozat, hogy nincs ellene folyamatban végrehajtási eljárás, csıdeljárás vagy felszámolás, adóbejelentkezési lap és/ vagy NAV törzsadat lekérdezés, kedvezmények igénybevételéhez NAK kártya, amennyiben még nincs NAK igazolás tagsági jogviszonyról, MVH regisztrációs szám igazolás másolati példánya, az eredeti példány bemutatása mellett Hiteligénylı vállalkozás nyilatkozata egyedi feltételő kezességvállalásához Minden ügyféltıl bekérendı SAPS támogatás esetén: és évi MVH határozatok és évi Egységes területalapú kérelem Ha az ügyfél nem a takarékszövetkezetnél vezeti a számláját a évi támogatás (elıleg, elszámolás) kiutalásáról bankszámla kivonat Bekérendı dokumentumok továbbá: 1.) Társas vállalkozás esetében: társasági szerzıdés, cégbírósági végzés, 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány ha van legutolsó lezárt két év mérlegbeszámolója a mellékleteivel, az ezeket alátámasztó fıkönyvi kivonat, vagy ha nincs két éves mőködési múlt utolsó lezárt teljes év (365 nap) mérlegbeszámolója a mellékleteivel, az ezeket alátámasztó fıkönyvi kivonat könyvvizsgálói jelentés amennyiben készült, utolsó aktuális havi/negyedéves fıkönyvi kivonat, vevı-szállító, rövid/hosszú lejáratú hitelállomány analitika, éves törlesztési ütemezés befektetett eszköz analitika eredmény kimutatás a hitel futamidejére taggyőlési jegyzıkönyv a hitelfelvételrıl, ha a társasági szerzıdés elıírja, vállalkozás képviselıje, készfizetı kezes természetes személy személyi azonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, adóazonosító kártya másolata, ingatlan biztosíték esetén, ha az ingatlan tulajdonosa természetes személy személyi azonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, adóazonosító kártya másolata, 2.) Egyéni vállalkozó, ıstermelı, családi gazdálkodó: vállalkozói igazolvány/ıstermelıi igazolvány (csak a január 1-ét követıen kiállított barna színő igazolványok érvényesek), Családi gazdaság esetén a családi gazdaság nyilvántartásba vételének határozata

9 9 hiteligénylı és készfizetı kezes természetes személy személyi azonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, adóazonosító kártya másolata, utolsó lezárt két év SZJA bevallása családi gazdálkodás esetén valamennyi gazdasági tagra, vagy ha nincs 2 éves gazdálkodói múlt utolsó, lezárt teljes év (365 nap) SZJA bevallása családi gazdálkodás esetén valamennyi gazdasági tagra, SZJA bevallást alátámasztó naplófıkönyv, pénztárkönyv, bevételi nyilvántartás, jogcím vagy győjtıkódra lekért bevétel kiadás kimutatás, vevı-szállító, rövid/hosszú lejáratú hitelállomány analitika, éves törlesztési ütemezés állóeszköz analitika bevétel-kiadás kimutatás a hitel futamidejére Nyilatkozat - KHR hozzájárulás pozitív listás referencia adatok átvételéhez Ingatlan biztosíték esetén 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, 3 hónapnál nem régebbi (a Takarékszövetkezet által kijelölt értékbecslıvel készítetett értékbecslés, befogadó nyilatkozat (ha az ingatlan lakott) Mellékletek: - Mérleg és eredményterv gazdasági társaságok esetén - Szükséges információk minısítéshez egyéni vállalkozó, ıstermelı, családi gazdaság - Szükséges információk minısítéshez gazdasági társaság - Nyilatkozat - KHR hozzájárulás pozitív listás referencia adatok átvételéhez - Hiteligénylı vállalkozás nyilatkozata egyedi feltételő kezességvállalásához A Takarékszövetkezet a hitelbírálat során további dokumentumokat is bekérhet Kelt:.... Cégszerő aláírás

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 500.000 Ft, maximális összege 15.000.000 Ft

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 500.000 Ft, maximális összege 15.000.000 Ft ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELRŐL KISKUN Takarékszövetkezet 6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u. 4. Engedélyszám: APTF 795/1997/F 1997. 11.28. Jelen tájékoztató

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

be/sfp-10067/2015/mlsz

be/sfp-10067/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csokonyavisonta Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve CSKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1468 A kérelmező

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

be/sfp-9825/2015/mlsz

be/sfp-9825/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Football Club Zirc Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve FC Zirc Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2314 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Adóigazgatási Osztály ADATLAP

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Adóigazgatási Osztály ADATLAP ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Érvényes: 2014.május 1-től

Érvényes: 2014.május 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

be/sfp-8740/2015/mlsz

be/sfp-8740/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ózdi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Ózdi FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 133 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben