BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: év július hó 3. napjától

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ) Az jogi jellege, hatálya ) Fogalmak az üzletszabályzat alkalmazásában ) Az üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása ) A Takarékszövetkezet részére engedélyezett pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységek A Takarékszövetkezet tevékenységi körei a TEÁOR 2008 szerint A Takarékszövetkezet tevékenységének megnevezése az engedélyező határozatban és az engedélyszám: 6 II. Banküzleti kapcsolatok általános szabályai ) A Felek együttműködési kötelezettsége ) Az Üzletfél azonosítása, az Üzletfél és a Takarékszövetkezet képviselete ) Kézbesítés ) Írásbeliség ) Teljesítés helye, ideje, módja ) Ellenértékek (kamatok, díjak, jutalékok, költségek) ) A Takarékszövetkezet felelőssége III. Adatkezelés ) Adatkezelés ) Képfelvételek rögzítése és tárolása ) Adatvédelmi nyilvántartás IV. Titoktartás ) Üzleti titok ) Banktitok ) Az üzleti titok és a banktitok közös szabályai ) Bankinformáció adása V. A Központi Hitelinformációs Rendszerrel (továbbiakban: KHR) kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, az adatkezelési szabályok és a jogorvoslati lehetőségek ) A KHR-re irányadó szabályok ) Adatszolgáltatás szerződéskötésről ) Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén ) Az adatátadás különös szabályai természetes személyek esetén ) Az adatátadás különös szabályai vállalkozások esetén ) Az adatkezelés határideje ) A jogorvoslati lehetőségek VI. A megbízások általános szabályai ) Megbízások érkeztetése, elfogadása ) Megbízás teljesítéséhez szükséges adatok ) A megbízás fedezete, teljesítése ) Pénztárszolgálat VII. Fizetési számlák (bankszámlák) ) Bankszámlaszerződés, fizetésiszámla-szerződés ) Bankszámlakivonat ) Kamatozó bankszámlák ) A fizetési számla megszűnése VIII. Betétügyletek ) Betételhelyezés ) Az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) által biztosított betétek ) Az OBA által nem biztosított betétek ) Az OBA által fizetett kártalanítás ) Kifizetés az OBA-ból ) Betétek okmányai ) Számlabetét ) Betétek kamatai IX. Hitelezés ) Tájékoztatás magatartási kódexnek való alávetésről

3 2.) Hitelműveletek ) Folyószámlahitel ) Kamat, díjak, jutalékok, költségek (hiteldíj) ) A fogyasztóval kötött hitelszerződés és kölcsönszerződés (a továbbiakban együttesen: fogyasztói kölcsönszerződés) A fogyasztói kölcsönszerződés feltételei és azok változása A fogyasztói kölcsönszerződés felmondására vonatkozó egyéb rendelkezések A deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó egyes rendelkezések /A.) A fogyasztóknak állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú hitelek eltérő feltételei /A.1. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) alapján nyújtott hitelek /A.2. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) alapján nyújtott hitelek /A.3. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) alapján nyújtott hitelek ) A szerződés egyoldalú módosítása fogyasztónak nem minősülő Üzletféllel kötött hitel- vagy kölcsönszerződés (a továbbiakban: kölcsönszerződés) esetén ) A teljes hiteldíj mutatóval kapcsolatos egyes rendelkezések X. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (biztosítéki szerződések), biztosítás ) Biztosítéknyújtás ) Biztosítékok kezelése ) Biztosítékok érvényesítése ) Biztosítás XI. Pénzváltási tevékenység XII. Egyéb szolgáltatások ) Bankkártya ) Felelősségviselés XIII. Pénzügyi szolgáltatások közvetítése, ügynöki tevékenység XIV. A panaszos ügyek kezelése, jogviták

4 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) Az jogi jellege, hatálya a) Az (a továbbiakban: üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és Üzletfelei közötti jogügyletek általános jellegű feltételeit tartalmazza. Az egyes jogügyletekre vonatkozó részletes szabályok Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) és/vagy egyedi szerződésekben kerülnek meghatározásra, melyekben a törvény és az egyéb jogszabályok keretei között az üzletszabályzatban írtaktól el lehet térni. b) A Takarékszövetkezet és Üzletfelei között létrejövő jogügyletekre és szerződési feltételekre az üzletszabályzatban, az Általános Szerződési Feltételekben és az egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdések tekintetében március 15-ét megelőzően létrejött jogügylet esetén a Polgári Törvénykönyvról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.), március 15-ét követően létrejött jogügylet esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), továbbá a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.), a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.), valamint a Takarékszövetkezet és ügyfelei jogviszonyát szabályozó más jogszabályok rendelkezései és hatósági engedélyek irányadók. c) A Takarékszövetkezet és üzletfelei közötti jogviszony tartalmát és részleteit ügylettípusonként keret- vagy egyedi szerződések szabályozzák. Az üzletszabályzat kiterjed a felek között létrejövő, a hitelintézeti tevékenység körébe tartozó jogügyletekre. Rendelkezései mindazokban a kérdésekben, amelyekben a szerződés, vagy a jogügyletre irányadó jogszabály nem rendelkezik mind a Takarékszövetkezetre, mind az Üzletfélre külön kikötés nélkül is kötelező hatályúak. 2.) Fogalmak az üzletszabályzat alkalmazásában a) Felek: A Takarékszövetkezet és az Üzletfél. b) Üzletfél: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy természetes személy, aki (amely) részére a Takarékszövetkezet hitelintézeti szolgáltatást nyújt. c) Hitelintézeti tevékenység: a Hpt. alapján a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) vagy jogelődjei engedélyével a Takarékszövetkezet által végezhető szolgáltatások köre. d) Eseti, illetőleg meghatározott időtartam alatt végezhető hitelintézeti tevékenység, amelyet a Felügyelet egyedi kérelem alapján vagy általános jelleggel a Takarékszövetkezet részére meghatározott jogügyletre és határozott időtartamra engedélyez. 4

5 3.) Az üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása a) Az üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti a Takarékszövetkezet ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben, valamint a Takarékszövetkezet honlapján ( Az üzletszabályzatot az Üzletfél kérésére a Takarékszövetkezet díjtalanul átadja. b) Szerződéskötéskor az Üzletfél a Takarékszövetkezettel kötött szerződés aláírásával tudomásul veszi az üzletszabályzatban meghatározott feltételeket. c) A Takarékszövetkezet a jogszabályi keretek között jogosult üzletszabályzatát egyoldalúan módosítani. d) A Takarékszövetkezet az üzletszabályzatának módosításáról, annak hatályba lépése előtt legalább 60 (hatvan) nappal Hirdetmény útján és a honlapján értesíti ügyfeleit. A kizárólag jogszabályi változások vagy hatósági előírások miatti, illetőleg az ügyfél számára nem kedvezőtlen módosítások esetén a 60 (hatvan) napos közzétételi határidő korlátlanul lerövidíthető. Amennyiben az Üzletfél a módosítás hatályba lépéséig nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. 4.) A Takarékszövetkezet részére engedélyezett pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységek 4.1. A Takarékszövetkezet tevékenységi körei a TEÁOR 2008 szerint. A Takarékszövetkezet hatósági engedély alapján végzett főtevékenysége és további tevékenységei a TEÁOR 2008 szerint: Főtevékenység: Egyéb monetáris közvetítés Egyéb tevékenységek: Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység A fenti tevékenységi körökön belül a Takarékszövetkezet kizárólag a Felügyelet vagy jogelődjei mindenkori engedélyében, illetve a jogszabályokban előírt más hatósági engedélyekben foglalt tevékenységeket végzi. 5

6 4.2. A Takarékszövetkezet tevékenységének megnevezése az engedélyező határozatban és az engedélyszám: a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása, b) hitel- és pénzkölcsön nyújtása, ideértve a követelések megvásárlása (faktoring) tevékenységet is, c) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, d) kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, e) váltóval, illetve csekkel kizárólag saját számlára történő kereskedelmi tevékenység, f) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység), g) széfszolgáltatás, h) pénzváltási tevékenység, Engedélyszám: I/E-2460/2004.; i) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtásának ezen belül belföldi használatú, forint alapú Kölyökkártya forgalmazásának közvetítése a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. megbízása alapján, Engedélyszám: E-I-956/2006.; j) elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása pénzügyi szolgáltatás meghatározott körén belül a nemzetközi használatú Visa bankkártya forgalmazásának a közvetítése a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. megbízásából, Engedélyszám: E-I-852/2007.; k) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásának ezen belül bankkártya forgalmazásnak a közvetítése a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. megbízása alapján, Engedélyszám: EN-I-725/2010.; l) betétgyűjtés ezen belül külföldi konvertibilis pénznemben történő betétgyűjtés, valamint pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása ezen belül devizaszámla vezetés pénzügyi szolgáltatási tevékenység függő kiemelt közvetítőként történő végzése a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. megbízása alapján, Engedélyszám: EN-I-1269/2010.; m) hitel és pénzkölcsön nyújtásának ezen belül deviza alapú, szabad felhasználású, illetve lakásvásárlási célú kölcsönök nyújtásának közvetítése a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. megbízása alapján, Engedélyszám: EN-I-144/2011.; n) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásának ezen belül devizaszámla-vezetésének, nem természetes személyek részére forintszámlához kapcsolódó valuta forgalmazásának a közvetítése a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. megbízása alapján, Engedélyszám: EN-I-771/2000.; o) a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében a tulajdonába került fedezet, illetőleg biztosíték hasznosítására vagy az értékesítésben való közreműködésre irányuló tevékenység, Engedélyszám: (-); p) biztosításközvetítői tevékenység, Engedélyszám: (nem engedélyköteles nyilvántartásba vétel); q) Bszt. szerinti függő ügynöki tevékenység, Engedélyszám: (nem engedélyköteles nyilvántartásba vétel); 6

7 r) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 3. (2) bekezdés a) pontjában foglalt pénzváltási tevékenység kiegészítő pénzügyi szolgáltatás végzése a TRAVEL-GO Kft. útján, Engedélyszám: I-1462/2004. II. Banküzleti kapcsolatok általános szabályai 1.) A Felek együttműködési kötelezettsége a) A Takarékszövetkezet és az Üzletfél üzleti kapcsolataikban kötelesek kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit figyelembe véve, jogaikat rendeltetésszerűen gyakorolva és kötelezettségeiket szerződésszerűen teljesítve eljárni. b) Felek a kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül értesítik az ügylet szempontjából jelentős körülményekről, tényekről. Az ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre legkésőbb 30 (harminc) napon belül válaszolnak, haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre, mulasztásokra. A Felek haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 (öt) munkanapon belül, értesítik egymást nevük, elnevezésük, címük, képviselőjük változásáról, továbbá személyüket, jogi státuszukat érintő minden változásról (pl. a tulajdonosi szerkezet megváltozása, csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás kezdeményezése). E kötelezettségek elmulasztásának jogkövetkezményei a mulasztó felet terhelik. A Takarékszövetkezet az Üzletfél által tett bejelentést mindaddig hatályosnak tekinti, amíg az Üzletfél a változást írásban be nem jelenti. Több egymásnak ellentmondó bejelentés közül a Takarékszövetkezet mindig az időben legfrissebb bejelentést fogadja el hatályosnak. c) Üzletfél köteles haladéktalanul értesíteni a Takarékszövetkezetet, ha nem érkezett meg időben valamely általa a Takarékszövetkezettől várt értesítés, különösen, ha az fizetési kötelezettség teljesítésére, illetőleg pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. d) Az Üzletfél a Takarékszövetkezet kérésére köteles megadni minden személyével és a Takarékszövetkezettel fennálló jogviszonnyal összefüggő adatot és felvilágosítást. Az Üzletfél köteles a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátani mindazokat az adatokat, amelyek gyűjtését valamely jogszabály, vagy hatósági rendelkezés a hitelintézetek számára előírja. e) Üzletfél nem jogosult a Takarékszövetkezettel kötött szerződése alapján fennálló követeléseit a Takarékszövetkezet előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személyre átruházni. f) A Felek tájékoztatási kötelezettségének megszegése szerződésszegésnek minősül. Az ebből eredő károk megtérítése a mulasztó felet terheli. 2.) Az Üzletfél azonosítása, az Üzletfél és a Takarékszövetkezet képviselete a) Az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében a Takarékszövetkezet köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozásáról szóló törvényi előírásokkal, 7

8 valamint a Takarékszövetkezet belső szabályzatában foglaltakkal összhangban meggyőződni az Üzletfél képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról, a képviseleti jog megfelelő igazolásával. b) A Takarékszövetkezet köteles az üzleti kapcsolat létesítésekor, vagy az ügyleti megbízás elfogadásakor, illetve a jogszabályban előírt esetekben az Üzletfél átvilágítását elvégezni. Az Üzletfél átvilágítása során a Takarékszövetkezet köteles az Üzletfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, a képviselőt, továbbá szükség szerint a tényleges tulajdonost azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni. A törvényben meghatározott esetekben az Üzletfél köteles a Takarékszövetkezet részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját, vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el. c) Az Üzletfél az üzleti kapcsolat fennállása alatt köteles a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül a Takarékszövetkezetet értesíteni az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról. d) A külföldi lakóhellyel rendelkező Üzletfél köteles a Takarékszövetkezet részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e. A külföldi kiemelt közszereplő estén az üzleti kapcsolat létesítésére, az ügyleti megbízás teljesítésére kizárólag a Takarékszövetkezet ügyvezető igazgatójának jóváhagyását követően kerülhet sor. e) A képviseleti jog igazolására a Takarékszövetkezet közokiratot, vagy a Takarékszövetkezet egységeiben az ügyintézők közreműködésével készített teljes bizonyító erejű magánokiratot fogad el. f) Amennyiben az Üzletfél személyazonosságának, képviseleti jogának bizonyítására idegen nyelvű okiratot bocsát a Takarékszövetkezet rendelkezésére, akkor a Takarékszövetkezet kérheti annak hitelesített magyar nyelvű fordítását, vagy azt az Üzletfél költségére lefordíttathatja. g) Az Üzletfél a Takarékszövetkezettel történő, pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződéskötéskor köteles megjelölni a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre jogosultakat és a rendelkezési jog módját (önálló vagy együttes), továbbá megadni a rendelkezésre jogosultak aláírás-mintáit a Takarékszövetkezetnél rendszeresített módon. h) A számlatulajdonos, illetve a számlatulajdonos szervezetnek a szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályban a szervezet képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy a Takarékszövetkezetnél rendszeresített módon írásban jelenti be a Takarékszövetkezethez, hogy a fizetési számla felett ki jogosult, illetőleg kik jogosultak rendelkezni. A számlatulajdonos szervezet vezetője bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását (kinevezését), valamint aláírását a szervezet jogi formájára vonatkozó sajátosságok figyelembevételével hitelt érdemlő módon (pl. illetékes cégbíróság által érkeztetett bejegyzési vagy változásbejegyzési kérelemmel és aláírási címpéldánnyal) igazolja. A számlatulajdonos szervezet vezetőjének aláírását közjegyzői hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány, cégjegyzékben nyilvántartott cég esetében ezen felül ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta bizonyítja. Ha a vezető 8

9 megbízása megszűnik, az általa bejelentett aláírók rendelkezését a Takarékszövetkezet mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az új vagy más vezető másként nem rendelkezik. i) Ha a rendelkezésre jogosult személye teljes biztonsággal egyértelműen nem állapítható meg, a Takarékszövetkezet jogosult a megbízás teljesítését megtagadni. A képviseleti jogosultság változásának be nem jelentése miatt bekövetkezett kárért a felelősség a bejelentést elmulasztó üzletfelet terheli. j) A Takarékszövetkezet a hozzá érkezett rendelkezéseken, megbízásokon gondosan megvizsgálja az Üzletfél által bejelentett aláírások meglétét. Ha az azonosítás a bejelentett mintától eltérő, vagy legalábbis az azonosság tekintetében aggályos aláírást észlel, a rendelkezést az ok megjelölésével visszaküldi a benyújtónak. A Takarékszövetkezet nem felel az olyan hamis, vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért, amelynek hamis, vagy hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehetett felismerni. k) Az Üzletfél a Takarékszövetkezet képviselőjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az Üzletfél részére a finanszírozást vagy számlavezetést ellátó üzletegység vezetője ilyenként bemutat. Az üzleti helyiségekben dolgozó alkalmazott az Üzletfél előtt a Takarékszövetkezet képviselőjének tekintendő. l) A Takarékszövetkezet az Üzletfél kérésére lehetővé teszi, hogy az Üzletfél és a Takarékszövetkezet között létrejött ügyletben a Takarékszövetkezet képviseletében eljáró személyek aláírás-mintáit az Üzletfél megtekintse. 3.) Kézbesítés a) A Takarékszövetkezet az Üzletfél részére szóló szerződési ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okmányokat az Üzletfél által megjelölt címre, ilyen közlés hiányában az Üzletfél Takarékszövetkezet által ismert lakcímére, székhelyére, illetve telephelyére küldi. b) A Takarékszövetkezet az Üzletfél részére szóló küldeményeket általában nem köteles ajánlottan, vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az irat másolata a Takarékszövetkezet birtokában van, vagy ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, vagy feladóvevény igazolja. Felszólító és felmondó levelek ajánlott, illetőleg tértivevényes ajánlott levélként kerülnek kiküldésre a címzettnek. Az Ügyfél részére belföldre elküldött iratot a kézbesítés megtörténtét igazoló okirat hiányában a következő időpontokban kell kézbesítettnek tekinteni: közvetlen kézbesítés esetén akkor, amikor a küldeményt a Címzettnek átadják; postázás esetén a feladást követő ötödik munkanapon; a kézbesítés megkísérlésének napján, ha a címzett az átvételt megtagadta. c) Értékpapírokat és egyéb értéket képviselő okiratokat, küldeményeket a Takarékszövetkezet fokozott biztonsággal kezeli, és a tőle elvárható gondossággal választja meg a továbbításuk módját. A Takarékszövetkezet nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt, vagy más a Takarékszövetkezeten kívülálló okból kifolyólag a kézbesítés elhúzódik, vagy eredménytelen. 9

10 d) A Takarékszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket az Üzletfél személyesen nyújtja be vagy postai úton küldi el arra a címre, ahol az Üzletfél fizetési számláját vezetik, illetve ahol a Felek a szerződést kötötték, vagy amelyet a Takarékszövetkezet levelezési címként megadott az Üzletfél részére. Írásos küldemények érkezésére a Takarékszövetkezet nyilvántartása az irányadó. Az Ügyfél kérésére a Takarékszövetkezet igazolást ad a küldemény átvételéről. 4.) Írásbeliség a) A Felek az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, szerződéseket, üzeneteket kötelesek írásba foglalni, illetőleg írásban megerősíteni. A telefonon, en, távirati úton és telefaxon leadott megbízás teljesítését a Takarékszövetkezet az Üzletfél postai úton megküldött írásbeli megerősítéséig függőben tarthatja. 5.) Teljesítés helye, ideje, módja a) A teljesítés (fizetés) helye a Felek jogviszonyában a Takarékszövetkezetnek az a szervezeti egysége, amely az Üzletfél fizetési számláját vezeti, amely egységben az Üzletfél a betétet elhelyezi, a kölcsönt felveszi vagy amely az adott ügyben egyébként ügyintézésre illetékes. b.) Betét elhelyezés, kölcsön törlesztés, fizetési számlára befizetés, illetőleg a Takarékszövetkezet javára bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, amelyen a Takarékszövetkezet az Üzletfél számláját megterheli, illetve jóváírást eszközöl. c) A Takarékszövetkezet fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja a pénztárból történő kifizetés napja, illetőleg az Üzletfél számlavezetőjéhez való beérkezés időpontja, kivéve, ha erre vonatkozóan külön jogszabály eltérően rendelkezik. d) Az Üzletfél fizetési számlájára adott megbízással, vagy más módon intézkedik szerződés alapján a Takarékszövetkezet javára őt terhelő fizetési kötelezettség teljesítésére. Teljesítés elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet jogosult követelését az Üzletfél bármely fizetési számlájának terhére érvényesíteni. Ennek eredménytelensége esetén a Takarékszövetkezet jogosult az adott szerződés biztosítékaiból magát kielégíteni. Ha ez is eredménytelen, úgy a Takarékszövetkezet közjegyző előtti fizetési meghagyásos-, illetőleg végrehajtási eljárás útján, vagy polgári peres úton érvényesítheti követelését, illetve a jogszabályban írt feltételekkel az ügyfél egyidejű értesítése mellett felszámolási eljárást kezdeményezhet. e) Ha a fizetés teljesítési időpontja munkaszüneti napra esik és jogszabály vagy szerződés másként nem rendelkezik, a teljesítés napja az azt követő első banki könyvelési nap. 6.) Ellenértékek (kamatok, díjak, jutalékok, költségek) a) A Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, kezelési költséget, illetőleg díjat számíthat fel. A Takarékszövetkezet az Üzletfél által a Takarékszövetkezetnél elhelyezett pénzeszközei után ha a szerződés így rendelkezik kamatot fizet. Az Üzletfél 10

11 kamatjövedelmét terhelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott mértékű közterheket a Takarékszövetkezet levonja, bevallja és befizeti. b) A szolgáltatások ellenértékét a Takarékszövetkezet által érvényesített díjak, jutalékok, költségek fajtáit és mértékét a Takarékszövetkezet "Hirdetmény"-e, kiszámításának módját jelen üzletszabályzat tartalmazza. Takarékszövetkezet hirdetménye megtekinthető a Takarékszövetkezet ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben és a honlapján ( c) A hirdetményben foglaltaktól eltérő ellenértékről a Takarékszövetkezet és az Üzletfél egymással kötött szerződésben rendelkezhetnek. A Takarékszövetkezet az Üzletfél számára nyújtott szolgáltatásokért fizetendő ellenértéket (kamat, jutalék, költség, díj) a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF-ben, illetve szerződésbe foglalt feltételek teljesülése esetén jogosult egyoldalúan módosítani, a jogszabályi előírások figyelembe vételével. d) Pénztartozás késedelmes teljesítése esetén az Üzletfél a jogszabályban, illetve szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kamatot tartozik fizetni. e) A hitelintézeti szolgáltatások ellenértékének megfizetése eltérő kikötés hiányában a Takarékszövetkezet teljesítésének előfeltétele. A Takarékszövetkezet jogosult az ellenérték megfizetéséig a teljesítést megtagadni. f) A hitelintézeti szolgáltatások ellenértékének megfizetése eltérő kikötés hiányában a szerződésben meghatározott időpontban, a szerződésben megjelölt rendszerességgel, utólag vagy a szerződés megszűnésekor esedékes, akként, hogy a Takarékszövetkezet megterheli az Üzletfél fizetési számláját. Ha a bankműveletre banktechnikai okból, vagy a Takarékszövetkezet hibájából volt szükség, az Üzletfél nem fizet pénzforgalmi jutalékot. g) Az Üzletfél által fizetendő kamatokat és az időtartamhoz kötött díjakat, továbbá jutalékokat mindig az adott termék szerződési feltételeiben közzétett képlet alapján kell kiszámítani h) A hitelintézeti szolgáltatás teljesítése során a Takarékszövetkezet jogosult az ellenértéken felül az ügylettel kapcsolatban felmerült költségeit (postaköltségek, sürgősségi díjak, tranzakciós díj, ügyvédi/jogtanácsosi díj, hitelbírálati díj, szakértői díjak, értékbecslés díja, illetékek, közjegyzői, hatósági és egyéb eljárás költségei stb.), illetve díjait az Üzletfélre terhelni. A megbízás teljesítése során a Takarékszövetkezet által igénybevett belföldi és külföldi közreműködő bankok által felszámított költségek, jutalékok az Üzletfelet terhelik. i.) Az Üzletfelet terhelik továbbá mindazon igazolt költségek, amelyek az Üzletfél nem szerződésszerű magatartásából származnak vagy a Takarékszövetkezetet az Üzletféllel fennálló jogviszonnyal kapcsolatosan terhelik, beleértve az Üzletfél elleni esetleges eljárások költségeit is. 11

12 7.) A Takarékszövetkezet felelőssége a) A Takarékszövetkezet a banküzleti tevékenysége és a szerződések teljesítése során mindenkor az Üzletfél érdekeinek az adott körülmények között lehető legteljesebb figyelembevételével és a legnagyobb gondossággal jár el. A Takarékszövetkezet köteles megtéríteni az Üzletfélnek okozott kárt, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. b) A Takarékszövetkezet nem felel olyan károkért, amelyek olyan okok miatt következnek be, amelyeknek elhárítására vagy befolyásolására nincs lehetősége (vis maior), valamint a működésének megzavarásából származó károkért. A Takarékszövetkezet továbbá nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom, hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása okából következtek be. c) A Takarékszövetkezet nem felel olyan károkért, amely az Üzletfél mulasztásából, késedelméből származnak. d) A Takarékszövetkezetet csak súlyos gondatlanság esetén terheli felelősség, ha az Üzletfélnek megtévesztéssel vagy tévedésben tartással (pl.: cselekvőképessége, jogi státusza, képviseleti jogosultsága tekintetében), hamis vagy meghamisított okiratokkal a Takarékszövetkezetnél eljáró személy kárt okoz. A Takarékszövetkezet mindig az adott helyzetben elvárható módon vizsgálja az okiratok (pl.: meghatalmazás) valódiságát, az Üzletfelek személyazonosságát, rendelkezési jogosultságát. e) A Takarékszövetkezet az Üzletfélnek átadott azonosító irat elvesztéséből, vagy illetéktelen személy által történő felhasználásából eredő károkért nem felel. f) A Takarékszövetkezet okmányok kiszolgáltatása, illetve fizetés esetén annak teljesít, akit személyazonosság vagy képviseleti jogosultság igazolására szolgáló okmányok megvizsgálása alapján az okmányok, illetve fizetés elfogadására jogosultnak tart. A Takarékszövetkezet az adott helyzetben általában elvárható módon vizsgálja a személyazonosság vagy a meghatalmazás igazolására neki bemutatott okmányokat, ezek valódiságáért azonban nem vállal felelősséget. g) A Takarékszövetkezet a továbbítás céljából átvett okmányokat vagy egyéb értékeket csak abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelelnek-e a megbízásban foglaltaknak. Nem felel azonban az okmányok érvényességéért, eredetiségéért, az aláírások valódiságáért, az esetleges időközi módosításokért, jogi tartalmáért. h) A Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget kisebb jelentőségű hibákért, melyek a nagy tömegű megbízás teljesítése során tőle elvárható gondosság mellett is előfordulnak. i) A Takarékszövetkezet felelősségének korlátozása nem érinti azt a felelősséget, amelyet a régi Ptk. vagy a Ptk. szerint szerződésben érvényesen kizárni nem lehet. 12

13 j) A Takarékszövetkezet saját tévedését (ideértve az Üzletfél számláján történő téves jóváírást vagy terhelést is) bármikor jogosult az Üzletfél rendelkezése nélkül is helyesbíteni. A Takarékszövetkezet saját tévedésének helyesbítése költségeit maga viseli, nem számítja fel az Üzletfélnek. 1.) Adatkezelés III. Adatkezelés A Takarékszövetkezet az Üzletfeleivel kötött szerződésekben és mellékleteiben rögzíti az azonosításukhoz és a pénzügyi szolgáltatások teljesítéséhez szükséges személyes adataikat. A Takarékszövetkezet az Üzletfelek által számára átadott adatokat az adatvédelmi és a banktitokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli, az adatok kezeléséért, feldolgozásáért a Takarékszövetkezet ügyvezető igazgatója, mint adatgazda vállal felelősséget. A Takarékszövetkezet az Üzletfélről tudomására jutott adatokat az üzleti kapcsolat fennállása alatt, valamint az üzleti kapcsolat megszűnését követő 10 (tíz) évig tartja nyilván. Ezeket a Takarékszövetkezet jogosult belső munkafolyamatai során rögzíteni, feldolgozni, felhasználni, kezelni. 2.) Képfelvételek rögzítése és tárolása A Takarékszövetkezet területén, valamint pénzkiadó automatáinál videó megfigyelő rendszer üzemel, mely biztonsági okokból képfelvételeket rögzít az üzleti helységeiben megjelenő, valamint ATM szolgáltatásait igénybe vevő személyekről. A képfelvételeket a Takarékszövetkezet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli, annak biztonságos tárolásáról 50 (ötven) napig gondoskodik, ezt követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek. A rögzített képanyag kizárólag a hatóságok felé, azok hivatalos megkeresése esetén kerül kiadásra. A megfigyelt területre való belépéssel a megfigyelt személy hozzájárul a róla készült képanyag fentiek szerinti kezeléséhez. 3.) Adatvédelmi nyilvántartás A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a Takarékszövetkezetet, mint adatkezelőt NAIH-51390/2012., NAIH-51391/2012., NAIH-51392/2012., NAIH-51393/2012., NAIH-51394/2012., NAIH-51395/2012., NAIH-51396/2012., NAIH-51397/2012., NAIH /2012., NAIH-51399/2012., NAIH-51400/2012., NAIH-51401/2012. és NAIH /2012. adatkezelési nyilvántartási számon adatvédelmi nyilvántartásba vette. A Takarékszövetkezet a vonatkozó határozatokat Közzétételek cím alatt a honlapján elérhetővé tette. 1.) Üzleti titok IV. Titoktartás a) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által 13

14 történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli. (Ptk. 2:47. (1) bekezdés) b) A Takarékszövetkezet tagja, vezető állású személye és alkalmazottja köteles a Takarékszövetkezet működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megtartani. c) Az üzleti titok megtartásának a kötelezettsége nem áll fenn a Hpt (3)-(9) bekezdéseiben meghatározott esetekben. 2.) Banktitok a) Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik. (Hpt (1) bekezdés) b) A felek jogügyleteik tekintetében a banktitok fogalmi körébe tartoznak különösen a pénzforgalmi számla tulajdonosára, az Üzletfélnek a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely számlájának forgalmára, a felvett hitelének összegére és feltételeire, továbbá a Takarékszövetkezetnél elhelyezett betéteire és letéteire vonatkozó adatok. c) A Takarékszövetkezet az Üzletféllel kötött jogügyletei során tudomására jutott tényeket és adatokat banktitokként kezeli. d) Nem jelenti a banktitok megsértését a Hpt és ainak megfelelő adatszolgáltatás. e) A Takarékszövetkezet számára törvény írja elő, hogy a pénzforgalmi számlák számát köteles bejelenteni a cégbíróság és az adóhatóság felé. 3.) Az üzleti titok és a banktitok közös szabályai Aki üzleti vagy banktitok birtokába jut, köteles azt időbeli korlátozás nélkül megtartani. A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti vagy a banktitok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat, a Hpt.-ben meghatározott kivétellel a Takarékszövetkezet, illetve az Üzletfél felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek, és feladatkörön kívül nem használható fel. Aki üzleti titok vagy banktitok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a Takarékszövetkezetnek vagy a Takarékszövetkezet ügyfeleinek hátrányt okozzon. 14

15 Nem lehet üzleti titokra hivatkozással visszatartani az információt a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség esetén. 4.) Bankinformáció adása A Takarékszövetkezet az Üzletfél írásbeli megbízása alapján, az ott meghatározott tartalmi körben jogosult a banktitokra vonatkozó szabályok figyelembe vételével harmadik személy részére bankinformációt adni. A bankinformáció az Üzletfélre vonatkozó nyilvános információkat, a számlavezetés tényét, valamint az Üzletfél és a Takarékszövetkezet kapcsolatának általános jellemzését tartalmazhatja. A Takarékszövetkezet bankinformáció kiadását, illetve beszerzését az Üzletfél számára díjfizetéshez kötheti. A Takarékszövetkezet a díjat a Hirdetmény alapján számítja fel. A bankinformációt az információkérő kizárólag saját céljára veheti igénybe kivéve, ha az információkérő hitelintézet, amely ügyfele megbízásából jár el. A bankinformációt az információkérő köteles bizalmasan kezelni. A Takarékszövetkezet az általa nyújtott bankinformációk felhasználásából eredő kárért kizárólag akkor felel, ha jogszabályba ütköző módon, illetve felhatalmazás nélkül adott ki banktitkot, vagy neki felróható módon valótlan adatot szolgáltat. A bankinformáció adásával a Takarékszövetkezet az Üzletfélért semmilyen garanciát nem nyújt és semmilyen felelősséget nem vállal. V. A Központi Hitelinformációs Rendszerrel (továbbiakban: KHR) kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, az adatkezelési szabályok és a jogorvoslati lehetőségek 1.) A KHR-re irányadó szabályok A KHR-be történő adatátadás célja: a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók többek között a pénzügyi intézmények biztonságának érdekében. Az átadott adatok a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: KHR törvény) meghatározott célra, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához vagy a nyilvántartott személy által bármely referenciaadat-szolgáltatónál kezdeményezhető tájékoztatás megadásának céljára használhatóak fel. A KHR-ben kizárólag a törvényben meghatározott adatok tárolhatók, és az adatok kizárólag a törvényben meghatározott célokra használhatók fel, valamint csak az arra jogosult pénzügyi szervezeteknek adhatók ki, szigorú törvényi feltételek alapján. A BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BISZ Zrt.), mint a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás felelős az adatok teljes körű és naprakész nyilvántartásáért. A KHR-ben rögzített adatok banktitoknak minősülnek, és ennek megfelelő jogi védelem alatt állnak 15

16 A fenti célok megvalósítása érdekében a Takarékszövetkezet, mint referenciaadat-szolgáltató referenciaadatokat ad át Üzletfeleiről a BISZ Zrt. részére. A BISZ Zrt. levélcíme: 1205 Budapest, Mártonffy utca ; telefonszáma: (1) ; telefaxszáma: (1) ; weboldala: A jelen fejezetben írt rendelkezéseket a KHR törvénnyel összhangban kell értelmezni. Az ban nem szabályozott KHR-rel kapcsolatos kérdésekre a KHR törvény rendelkezései az irányadók. 2.) Adatszolgáltatás szerződéskötésről A Takarékszövetkezet a Hpt. 3. (1) bekezdés b)-c), f)-g) és l) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, így - hitel és pénzkölcsön nyújtására, - pénzügyi lízingre, - olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátására, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, - kezesség és garancia vállalására és egyéb bankári kötelezettség vállalására, - követelésvásárlási tevékenységre vonatkozó szerződés (továbbiakban együtt: pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés) megkötését követően - 5 munkanapon belül - átadja a KHR részére KHR tv. 5. (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi referenciaadatokat: Természetes személy esetén a) azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím; b) szerződéses adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, ügyféli minőség (adós, adóstárs), a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. Vállalkozás esetén a) azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; b) szerződéses adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; szerződés megszűnésének módja; a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. 16

17 3.) Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén A Takarékszövetkezet a tárgyhót követő ötödik munkanapig átadja a BISZ Zrt. részére a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel kapcsolatosan a következő referenciaadatokat: fennálló tőketartozás összege és pénzneme, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. A pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés hatálya alatti előtörlesztés teljesítése esetén a Takarékszövetkezet az előtörlesztést követő öt munkanapon belül átadja a BISZ Zrt. részére az alábbi referenciaadatokat: Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme. 4.) Az adatátadás különös szabályai természetes személyek esetén a) A Takarékszövetkezet a BISZ Zrt. részére átadja annak a természetes személynek a referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. Az átadásra kerülő referenciaadatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány (személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély) száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím; a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, ügyféli minőség (adós, adóstárs), a szerződés összege, a minimálbért meghaladó összegű fizetési késedelem folyamatos 90 napon túli bekövetkezésének időpontja, a 90 napos késedelem időpontjában fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházása, perre utaló megjegyzés. A Takarékszövetkezet a jelen pont szerinti adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal megelőzően írásban köteles tájékoztatni a természetes személyt arról, hogy a jelen pont szerinti referenciaadatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének. b) A Takarékszövetkezet a BISZ Zrt. részére átadja annak a természetes személynek a referenciaadatait, aki a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének a kezdeményezése során valótlan adatot közöl és ez okirattal bizonyítható. A Takarékszövetkezet az okirati bizonyíték rendelkezésre állásának időpontjától számított öt munkanapon belül köteles a BISZ Zrt. részére átadni az alábbi referenciaadatokat: 17

18 név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány (személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély) száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím; az igénylés elutasításának időpontja, indoka, okirati bizonyítékok, jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma. c) A Takarékszövetkezet a BISZ Zrt. részére átadja annak a természetes személynek a referenciaadatait, akivel szemben a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének a kezdeményezése során hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatában a június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény ában vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 342., 343., 345. és ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg. A Takarékszövetkezet a jogerős bírósági határozat tartalmáról való tudomásszerzés időpontjától számított öt munkanapon belül köteles a BISZ Zrt. részére átadni az alábbi referenciaadatokat: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány (személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély) száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím; az igénylés elutasításának időpontja, indoka, okirati bizonyítékok, jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma. d) A Takarékszövetkezet a BISZ Zrt. részére átadja annak a természetes személynek a referenciaadatait, akivel szemben a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős határozatában a június 30-ig hatályban volt évi IV. törvény 313/C. -ában vagy a Btk (5) bekezdésében és ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg. A Takarékszövetkezet a jogerős bírósági határozat tartalmáról való tudomásszerzés időpontjától számított öt munkanapon belül köteles a BISZ Zrt. részére átadni az alábbi referenciaadatokat: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány (személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély) száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím; a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), a letiltás időpontja, a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveletek időpontja, száma, összege, a jogosulatlan felhasználások száma, az okozott kár összege, a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja, perre utaló megjegyzés. 18

19 5.) Az adatátadás különös szabályai vállalkozások esetén a) A Takarékszövetkezet a BISZ Zrt. részére átadja annak a vállalkozásnak a referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt. Az átadásra kerülő referenciaadatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; a szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, a szerződés megszűnésének módja, a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a 30 napon túli késedelem bekövetkezésének időpontja, 30 napon túli késedelem bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme, fennálló tőketartozás összege és pénzneme, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. b) A Takarékszövetkezet a BISZ Zrt. részére átadja annak a vállalkozásnak a referenciaadatait, amelynek fizetési számlájával szemben fedezethiány miatt harminc napot meghaladó időszak alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál nagyobb összegű sorba állított követelést tartanak nyilván. Az átadásra kerülő referenciaadatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; a pénzforgalmi számla vezetésére vonatkozó szerződés azonosítója (száma); a sorba állított követelések összege és devizaneme; a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja; perre utaló megjegyzés. c) A Takarékszövetkezet a BISZ Zrt. részére átadja annak a vállalkozásnak a referenciaadatait, amely készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződését a referenciaadat-szolgáltató felmondta vagy felfüggesztette. Az átadásra kerülő referenciaadatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésre vonatkozó adatok: a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének, felfüggesztésének időpontja; perre utaló megjegyzés. 19

20 6.) Az adatkezelés határideje A BISZ Zrt. a természetes személyek referenciaadatait a szerződéses jogviszony megszűnését követően egy munkanapon belül véglegesen és vissza nem állítható módon törli, kivéve, ha a természetes személy a szerződés megkötésekor vagy a szerződés fennállása során a Takarékszövetkezet útján írásban kéri, hogy az adatait a BISZ Zrt. a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje. Erről a lehetőségről a Takarékszövetkezetnek a szerződés megkötésével egyidejűleg tájékoztatnia kell a természetes személyt azzal, hogy a jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulás a szerződéses jogviszony megszűnéséig a Takarékszövetkezet útján, azt követően a BISZ Zrt.-nél közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. A BISZ Zrt. a referenciaadatokat az alábbiak szerint meghatározott időponttól számított öt évig kezeli. Az öt év letelte után, illetve a természetes személynek a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig terjedő adatkezeléshez való hozzájárulása visszavonása esetén a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. A határidő számításának kezdete: az V. 4.) a) és az V. 5.) a) pont szerinti esetben, ha a tartozás nem szűnt meg, az adatátadás időpontjától számított ötödik év vége, az V. 4.) b)-d) és az V. 5.) c) pont szerinti esetben az adat átadásának időpontja, a követelések sorba állításának megszűnési időpontja az V. 5.) b) pont szerinti esetben, a vállalkozásnak a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződése megszűnésének időpontja. 7.) A jogorvoslati lehetőségek A rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségeket a KHR tv. alábbi rendelkezései tartalmazzák: 16. (1) A nyilvántartott személy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. (2) A nyilvántartott személy az (1) bekezdésben foglalt kifogást a) a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy b) a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz írásban nyújthatja be. (3) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kifogást - a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett - annak kézhezvételét követő két munkanapon belül köteles ahhoz a referenciaadat-szolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadta, kivéve, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt, és az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. (4) A referenciaadat-szolgáltató, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartott személyt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat 20

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával szabályozza a Központi Hitelinformációs Rendszer

Részletesebben

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN 1 10/A. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11.

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adatátadásról, a 2011. évi CXXII. törvény alapján. A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a jelen Tájékoztatóban ismerteti az üzletfeleivel (továbbiakban Üzletfél), hogy az Üzletfél

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei:

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei: .iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 1. számú melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk.

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATÁTADÁS, A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL A Szarvas és Vidéke

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott K9. sz. melléklet.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER-RE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOKAT FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

NYILATKOZAT. 1. Alulírott

NYILATKOZAT. 1. Alulírott iktatószám: NYILATKOZAT 1. Alulírott név: születési név: szül. helye, ideje:, év hónap nap anyja születési neve: lakcíme: levelezési címe: személyazonosító okmányának típusa: személyazonosító okmányának

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata tartalmazza a Központi Hitelinformációs

Részletesebben

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó ügyféladatok körérıl, az ügyfelek

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2016. év március hó 21. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Ügyféltájékoztató a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról Szerződés azonosító Családi és utó-/házassági név Anyja neve Születési hely, idő Állandó lakcím Az Erste Bank Hungary

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. 22.iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 4. számú melléklete TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT

Részletesebben

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18.

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL,

Részletesebben

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ

Részletesebben

- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely,

- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény KÖZLEMÉNY! A Cofidis Magyarországi Fióktelepe ( Cofidis ) ezúton értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2014. január 1. napjától ügyfeleire nézve előnyösen, illetve nem hátrányosan (semlegesen), valamint az

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében KONDÍCIÓS LISTA 2016.04.01-től kötött szerződések esetében Megnevezés Díjtétel Készpénzkezelési díj 1 00 Átutalás kezelési díj Csoportos beszedéssel történőfizetés díja (alkalmanként) Csoportos beszedésről

Részletesebben

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet Adatkezelés megnevezése Ügyfélkapcsolat Pénzügyi szolgáltatás nyújtása Betét gyűjtése Hitel és pénzkölcsön nyújtása Pénzforgalmi szolgáltatások

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet : 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-510

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2016 év szeptember hó 18 napjától Hatályos: 2016szeptember18 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) Bizalmas BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) ÜZLETSZABÁLYZAT KIVONAT KÉRELMEZŐK RÉSZÉRE Hatályos: 2013. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA (módosította a 92/2016 (IX27) sz Ighatározat) Hatályos: 2016 év szeptember hó 18

Részletesebben

Általános szerződési szabályok 7.sz.mell. Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1./ Az jogi jellege, hatálya... 4

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez Érvényes: 2013. július 4. Általános rendelkezések Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN

KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS JKK003_01 Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN A kölcsönkérelem kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő!

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK Tisztelt Hölgyem/Uram! Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön szerződés megkötése

Részletesebben

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet természetes személy ügyfelei személyes adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

2011. évi CXXII. törvény. a központi hitelinformációs rendszerről. I. Általános rendelkezések

2011. évi CXXII. törvény. a központi hitelinformációs rendszerről. I. Általános rendelkezések 2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről Az Országgyűlés a közérdek által vezérelve a teljes körű hitelnyilvántartás - ezen belül a lakossági hitelnyilvántartás - létrehozásának,

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

2011. évi CXXII. törvény Hatályos: 2011.11.15 -

2011. évi CXXII. törvény Hatályos: 2011.11.15 - 2011. évi CXXII. törvény Hatályos: 2011.11.15 - Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről Az Országgyűlés a közérdek

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről Ügyfél tájékoztató! Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet természetes személy ügyfelei személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Lakossági/Mikrovállalati TeleBank:06 40 222 222 ERSTEBUSINESS24: 06 40 222 223 FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Az igénylés típusa: Új igénylés, vagy Meglévő hitelkeret módosítása: hitelkeret emelés hitelkeret

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről 1

2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CXXII. törvény 2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről 1 A 2011.10.11. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A törvény

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Cg: 03-02-000296 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Szerződéskötés kezdeményezését megelőző és szerződés megkötését

Részletesebben

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS Hitelintézet tölti ki! Szerződés szám:... Elfogadóhelyi azonosító:. KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA- ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA- ELFOGADÁSHOZ mely egyrészről

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek: Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat (kelt: 1993. 04. 19.) 901/1997/F. számú ÁPTF

Részletesebben

20.sz.melléklet Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban

Részletesebben

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Commerzbank Zrt Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzat 1. Általános rész 1.1. Hatály 1.1.1. Jelen üzletszabályzat és mellékletei (a továbbiakban együtt: Üzletszabályzat)

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. számú szabályzat A Fókusz Takarékszövetkezet részére S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 17/2/2014. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Általános szerződési szabályok (magánszemélyek részére nyújtott deviza kölcsönhöz)

Általános szerződési szabályok (magánszemélyek részére nyújtott deviza kölcsönhöz) Szerződésszám: 1. számú függelék Általános szerződési szabályok (magánszemélyek részére nyújtott deviza kölcsönhöz) A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3 AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalma: 3/1. Betételhelyezési Üzletszabályzat 3/2. Hitelezési

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 104/2015.08.14. számú határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

A Takarékszövetkezet panaszkezelési és fogyasztóvédelmi utasítása

A Takarékszövetkezet panaszkezelési és fogyasztóvédelmi utasítása VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET A Takarékszövetkezet panaszkezelési és fogyasztóvédelmi utasítása 2013. Az Igazgatóság 2003. január 30-án elfogadta a 1-8/2003. számú határozattal Módosítva az

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről A PSZÁF TÁJÉKOZTATÓJA magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről 2011. évi CXXII. törvény

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános üzleti feltételek... 6 2. Bevezető rendelkezések... 6 2.1. Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről A MNB TÁJÉKOZTATÓJA magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről 2011. évi CXXII. törvény a

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank (Magyarország) ZRt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

ETALON Pénzügyi Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA

ETALON Pénzügyi Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2011. január 1. ETALON Pénzügyi Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA I.Bevezető rendelkezések 1. A jelen Üzletszabályzat célja meghatározni azon rendelkezéseket, melyek az ETALON

Részletesebben