BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK / Az jogi jellege, hatálya / Az üzletszabályzat alkalmazása / Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása... 5 II. Banküzleti kapcsolatok általános szabályai / A Felek együttműködési kötelezettsége / Az Üzletfél azonosítása, az Üzletfél és a Takarékszövetkezet képviselete / Kézbesítés / Írásbeliség / Teljesítés helye, ideje, módja / Ellenértékek: kamatok, díjak, jutalékok, költségek / A Takarékszövetkezet felelőssége III. Banktitok / Banktitok köre / Titoktartási kötelezettség / Titoktartási kötelezettség alóli mentesség IV. A Központi Hitelinformációs Rendszerrel (továbbiakban: KHR) kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség és adatkezelési szabályok / A KHR-re irányadó szabályok / Adatszolgáltatás szerződéskötésről / Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén / Az adatátadás különös szabályai természetes személyek esetén / Az adatátadás különös szabályai vállalkozások esetén / Az adatkezelés határideje V. A megbízások általános szabályai / Megbízások érkeztetése, elfogadása / Megbízás teljesítéséhez szükséges adatok / A megbízás fedezete, teljesítése VI. Fizetési számlák (bankszámlák) / Bankszámlaszerződés / Bankszámla kivonat / Kamatozó bankszámlák / Bankszámla megszűnése VII. Betétügyletek / Betételhelyezés / Betétek okmányai / Számlabetét / Betétek kamatai VIII. Hitelezés / Hitelműveletek / Bankhitelszerződés / Folyószámlahitel / Bankkölcsönszerződés / Kamat, költségek, díjak (hiteldíj) / A hiteldíj, valamint a kamat változásának a meghatározása fogyasztóval, ingatlanon alapított jelzálogjog - ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is - fedezete mellett kötött kölcsönszerződés (a továbbiakban: jelzáloghitel-szerződés) esetén / A hiteldíj egyoldalú módosítása fogyasztókkal kötött, nem lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés (a továbbiakban együttesen: kölcsönszerződés) esetén / A kamat egyoldalú módosítása fogyasztónak minősülő Üzletféllel kötött, lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés (a továbbiakban együttesen: kölcsönszerződés) esetén / A fogyasztóval kötött, devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett (a továbbiakban: deviza alapú) lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződésre vonatkozó különös szabályok / A fogyasztónak minősülő Üzletféllel kötött lakáscélú kölcsönszerződésre vonatkozó további különös szabályok

3 12./ A fogyasztónak minősülő Üzletfél tájékoztatása a hiteldíj egyoldalú módosításáról / A hiteldíj egyoldalú módosítása fogyasztónak nem minősülő Üzletféllel kötött hitel- vagy kölcsönszerződés esetén / A teljes hiteldíj mutató IX. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, egyéb biztosítékok / Biztosítéknyújtás / Biztosítékok kezelése / Biztosítás / Biztosítékok érvényesítése X. Pénzváltási tevékenység XI. Egyéb szolgáltatások / Bankkártya / Felelősségviselés XII. Pénzügyi szolgáltatások közvetítése, ügynöki tevékenység XIII. A panaszos ügyek kezelése, jogviták

4 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Az jogi jellege, hatálya a) A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének I/E-2460/2004. számú határozata alapján a következő pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat nyújtja: a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása, b) hitel- és pénzkölcsön nyújtása, ideértve a követelések megvásárlása (faktoring) tevékenységet is, c) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása d) kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, e) váltóval, illetve csekkel kizárólag saját számlára történő kereskedelmi tevékenység, f) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység), g) széfszolgáltatás h) pénzváltási tevékenység, I-1462/2004. számú PSZÁF határozat alapján végezhető tevékenység i) pénzváltási tevékenység ügynök útján történő végzése E-I-679/2006. számú PSZÁF határozata alapján végezhető tevékenység devizahitelezés E-III/318/2007. számú PSZÁF határozata alapján végezhető tevékenység: - befektetési szolgáltatási tevékenység, mint ügynök. b) A Takarékszövetkezet által kiszervezett tevékenységek körét, és a kiszervezett tevékenységek végzőjét a jelen elválaszthatatlan melléklete tartalmazza. c) Az (a továbbiakban: üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és Üzletfelei közötti jogügyletek általános jellegű feltételeit tartalmazza. Az egyes jogügyletekre vonatkozó részletes szabályok Általános Szerződési Feltételekben és/vagy egyedi szerződésekben kerülnek meghatározásra, melyekben a törvény és az egyéb jogszabályok keretei között az üzletszabályzatban írtaktól el lehet térni. d) A Takarékszövetkezet és Üzletfelei között létrejövő jogügyletekre és szerződési feltételekre az üzletszabályzatban, az Általános Szerződési Feltételekben és az egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.), továbbá a Takarékszövetkezet és ügyfelei jogviszonyát szabályozó más hatályos jogszabályok rendelkezései és hatósági engedélyek irányadók. e) A Takarékszövetkezet és üzletfelei közötti jogviszony tartalmát és részleteit - ügylettípusonként - keret, - vagy egyedi szerződések szabályozzák. Az üzletszabályzat kiterjed a felek között létrejövő, a pénzintézeti tevékenység körébe tartozó jogügyletekre. Rendelkezései - mindazokban a kérdésekben, amelyekben a szerződés, vagy a jogügyletre 4

5 irányadó jogszabály nem rendelkezik - mind a Takarékszövetkezetre, mind az Üzletfélre külön kikötés nélkül is kötelező hatályúak. f) Az eseti, illetőleg meghatározott időtartamra engedélyezett pénzügyi tevékenységek leírását és szabályozását az üzletszabályzat kiegészítése tartalmazza. 2./ Az üzletszabályzat alkalmazása Az üzletszabályzat alkalmazásában: a) Felek: A Takarékszövetkezet és az Üzletfél. b) Üzletfél: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy természetes személy, aki (amely) részére a Takarékszövetkezet pénzintézeti szolgáltatást nyújt. c) Hitelintézeti tevékenység: a Hpt. alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) engedélyével a Takarékszövetkezet által végezhető szolgáltatások köre. d) Eseti, illetőleg meghatározott időtartam alatt végezhető pénzintézeti tevékenység, amelyet a Felügyelet egyedi kérelem alapján vagy általános jelleggel a Takarékszövetkezet részére meghatározott jogügyletre és határozott időtartamra engedélyez. 3./ Az üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása a) Az üzletszabályzat nyilvános, bárki megtekintheti és megismerheti az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló üzlethelyiségekben, valamint elektronikus kereskedelmi banki szolgáltatások nyújtása esetén folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhető a Takarékszövetkezet honlapján (www.bolytksz.hu). Az üzletszabályzatot az Üzletfél kérésére a Takarékszövetkezet díjtalanul átadja. b) Szerződéskötéskor az Üzletfél a Takarékszövetkezettel kötött szerződés aláírásával tudomásul veszi az üzletszabályzatban meghatározott feltételeket. c) A Takarékszövetkezet jogosult üzletszabályzatát egyoldalúan módosítani. d) A Takarékszövetkezet az üzletszabályzatának módosításáról, annak hatályba lépése előtt legalább 60 nappal Hirdetmény, vagy más nyilvános kiadvány útján értesíti ügyfeleit. A Takarékszövetkezet folyamatosan és könnyen elérhetővé teszi elektronikus úton (honlapján) is. Amennyiben az Üzletfél a módosítás hatályba lépéséig nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. 5

6 II. Banküzleti kapcsolatok általános szabályai 1./ A Felek együttműködési kötelezettsége a) A Takarékszövetkezet és az Üzletfél üzleti kapcsolataikban kötelesek kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit figyelembe véve, jogaikat rendeltetésszerűen gyakorolva és kötelezettségeiket szerződésszerűen teljesítve eljárni. b) Felek a kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül értesítik az ügylet szempontjából jelentős körülményekről, tényekről. Az ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre legkésőbb 10 munkanapon belül válaszolnak, haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre, mulasztásokra. A Felek haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül, értesítik egymást nevük, elnevezésük, címük, képviselőjük változásáról, továbbá személyüket, jogi státuszukat (különösen csődeljárás, vagy felszámolási eljárás kezdeményezéséről) érintő minden változásról. E kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. A Takarékszövetkezet az Üzletfél által tett bejelentést mindaddig hatályosnak tekinti, amíg az Üzletfél a változást írásban be nem jelenti. Több egymásnak ellentmondó bejelentés közül a Takarékszövetkezet mindig az időben legfrissebb bejelentést fogadja el hatályosnak. c) Üzletfél köteles haladéktalanul értesíteni a Takarékszövetkezetet, ha nem érkezett meg időben valamely általa a Takarékszövetkezettől várt értesítés, különösen, ha az fizetési kötelezettség teljesítésére, illetőleg pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. A kötelezettség elmulasztásából eredő kár az üzletfelet terheli. d) Az Üzletfél a Takarékszövetkezet kérésére köteles megadni minden személyével és a Takarékszövetkezettel fennálló jogviszonnyal összefüggő adatot és felvilágosítást. Az Üzletfél köteles a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátani mindazokat az adatokat, amelyek gyűjtését valamely jogszabály, vagy hatósági rendelkezés a hitelintézetek számára előírja. e) Üzletfél nem jogosult a Takarékszövetkezettel kötött szerződése alapján fennálló követeléseit - a Takarékszövetkezet előzetes hozzájárulása nélkül - harmadik személyre átruházni. f) Az Üzletfél tájékoztatási kötelezettségének megszegése szerződésszegésnek minősül. Az Üzletfél felel a Takarékszövetkezettel szemben a tájékoztatási kötelezettségének megsértéséből eredő esetleges károkért. 2./ Az Üzletfél azonosítása, az Üzletfél és a Takarékszövetkezet képviselete a) Az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében a Takarékszövetkezet köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban meggyőződni az Üzletfél képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról, a képviseleti jog megfelelő igazolásával. 6

7 b) A Takarékszövetkezet köteles az üzleti kapcsolat létesítésekor, vagy az ügyleti megbízás elfogadásakor, illetve a jogszabályban előírt esetekben az Üzletfél átvilágítását a pénzmosás megelőzéséről szóló jogszabályok alapján elvégezni. Az Üzletfél átvilágítása során a Takarékszövetkezet köteles az Üzletfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, a képviselőt, továbbá szükség szerint a tényleges tulajdonost azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni. A törvényben meghatározott esetekben az Üzletfél köteles a Takarékszövetkezet részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját, vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el. c) A Takarékszövetkezetnél nyilvántartott azonosító adatok: Természetes személy esetén: - családi- és utónév - születési családi- és utónév, - lakcím, - állampolgárság, - azonosító okmány típusa és száma, - külföldi személy esetén magyarországi tartózkodási helyét, - születési hely, idő, - anyja születési család- és utóneve. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet: - név, rövidített név, - székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fiók címe, - cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén a cégjegyzékszáma, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételről, bejegyzésről) szóló határozat száma, vagy nyilvántartási száma, - főtevékenység, - képviseletre jogosult neve és beosztása, - a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatok. d) Az Üzletfél az üzleti kapcsolat fennállása alatt köteles a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a Takarékszövetkezetet értesíteni az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról. e) A külföldi lakóhellyel rendelkező Üzletfél köteles a Takarékszövetkezet részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e. A külföldi kiemelt közszereplő estén az üzleti kapcsolat létesítésére, az ügyleti megbízás teljesítésére kizárólag a Takarékszövetkezet ügyvezető igazgatójának jóváhagyását követően kerülhet sor. f) A képviseleti jog igazolására a Takarékszövetkezet közokiratot, vagy a Takarékszövetkezet egységeiben az ügyintézők közreműködésével készített teljes bizonyító erejű magánokiratot fogad el. g) Amennyiben az Üzletfél személyazonosságának, képviseleti jogának bizonyítására idegen nyelvű okiratot bocsát a Takarékszövetkezet rendelkezésére, akkor a Takarékszövetkezet kérheti annak hitelesített magyar nyelvű fordítását, vagy azt az Üzletfél költségére lefordíttathatja. 7

8 h) Az Üzletfél, a Takarékszövetkezettel történő szerződéskötéskor, köteles megjelölni a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre jogosultakat és a rendelkezési jog módját (önálló vagy együttes), továbbá megadni a rendelkezésre jogosultak aláírás-mintáit a Takarékszövetkezetnél rendszeresített módon. i) A számlatulajdonos, illetve a számlatulajdonos szervezetnek a szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályban a szervezet képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy a Takarékszövetkezetnél rendszeresített módon írásban jelenti be a Takarékszövetkezethez, hogy a fizetési számla felett ki jogosult, illetőleg kik jogosultak rendelkezni. A számlatulajdonos szervezet vezetője bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását (kinevezését), valamint aláírását hitelt érdemlő módon igazolja (pl. aláírási címpéldány). Ha a vezető megbízása megszűnik, az általa bejelentett aláírók rendelkezését a Takarékszövetkezet mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az új vagy más vezető másként nem rendelkezik. j) Ha a rendelkezésre jogosult személye teljes biztonsággal egyértelműen nem állapítható meg, a Takarékszövetkezet jogosult a megbízás teljesítését megtagadni. A képviseleti jogosultság változásának be nem jelentése miatt bekövetkezett kárért a felelősség a bejelentést elmulasztó üzletfelet terheli. k) A Takarékszövetkezet a hozzá érkezett rendelkezéseken, megbízásokon gondosan megvizsgálja az Üzletfél által bejelentett aláírások meglétét. Ha az azonosítás a bejelentett mintától eltérő, vagy legalábbis az azonosság tekintetében aggályos aláírást észlel, a rendelkezést az ok megjelölésével visszaküldi a benyújtónak. A Takarékszövetkezet nem felel az olyan hamis, vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért, amelynek hamis, vagy hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehetett felismerni. l) Az Üzletfél a Takarékszövetkezet képviselőjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az Üzletfél részére a finanszírozást, vagy számlavezetést ellátó üzletegység vezetője ilyenként bemutat. Az üzleti helyiségekben dolgozó alkalmazott az Üzletfél előtt a Takarékszövetkezet képviselőjének tekintendő. m) A Takarékszövetkezet az Üzletfél kérésére lehetővé teszi, hogy az Üzletfél és a Takarékszövetkezet között létrejött ügyletben a Takarékszövetkezet képviseletében eljáró személyek aláírás-mintáit az Üzletfél megtekintse. 3./ Kézbesítés a) Takarékszövetkezet az Üzletfél részére szóló szerződési ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okmányokat az Üzletfél által megjelölt címre, ilyen közlés hiányában az Üzletfél Takarékszövetkezet által ismert lakcímére, székhelyére, illetve telephelyére küldi. b) Takarékszövetkezet az Üzletfél részére szóló küldeményeket általában nem köteles ajánlottan, vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az irat másolata a Takarékszövetkezet birtokában van, vagy ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, vagy feladóvevény igazolja. Felszólító és felmondó levelek ajánlott, illetőleg tértivevényes ajánlott levélként kerülnek kiküldésre a címzettnek. 8

9 Az Ügyfél részére belföldre elküldött iratot a kézbesítés megtörténtét igazoló okirat hiányában a következő időpontokban kell kézbesítettnek tekinteni: közvetlen kézbesítés esetén akkor, amikor a küldeményt a Címzettnek átadják; postázás esetén a feladást követő ötödik munkanapon; a kézbesítés megkísérlésének napján, ha a címzett az átvételt megtagadta. c) Értékpapírokat és egyéb értéket képviselő okiratokat, küldeményeket a Takarékszövetkezet fokozott biztonsággal kezeli, és a tőle elvárható gondossággal választja meg a továbbításuk módját. A Takarékszövetkezet nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt, vagy más a Takarékszövetkezeten kívülálló okból kifolyólag a kézbesítés elhúzódik, vagy eredménytelen. d) A Takarékszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket az Üzletfél személyesen nyújtja be vagy postai úton küldi el arra a címre, ahol az Üzletfél bankszámláját vezetik, illetve ahol a Felek a szerződést kötötték, vagy amelyet a Takarékszövetkezet megadott az Üzletfél részére. Írásos küldemények érkezésére a Takarékszövetkezet nyilvántartása az irányadó. Az Ügyfél kérésére a Takarékszövetkezet igazolást ad a küldemény átvételéről. 4./ Írásbeliség a) A Felek az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, szerződéseket, üzeneteket kötelesek írásba foglalni, illetőleg írásban megerősíteni. A telefonon, en, távirati úton és telefaxon leadott megbízás teljesítését a Takarékszövetkezet az Üzletfél írásbeli megerősítéséig függőben tartja. 5./ Teljesítés helye, ideje, módja a.) A teljesítés (fizetés) helye a Felek jogviszonyában a Takarékszövetkezetnek az a szervezeti egysége, amely az Üzletfél részére a számlát vezeti, amely egységben a betétet elhelyezi, kölcsönt felveszi, az adott ügyben ügyintézésre illetékes. b.) Betét elhelyezés, kölcsön törlesztés, számlára befizetés, illetőleg a Takarékszövetkezet javára bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, amelyen a Takarékszövetkezet az ügyfél számláját megterheli, illetve jóváírást eszközöl. c) A Takarékszövetkezet fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja a pénztárból történő kifizetés napja, illetőleg az Üzletfél bankszámlavezetőjéhez való beérkezés időpontja, kivéve, ha erre vonatkozóan külön jogszabály eltérően rendelkezik. d) Az Üzletfél - bankszámlájára adott megbízással, vagy más módon - intézkedik szerződés alapján a Takarékszövetkezet javára őt terhelő fizetési kötelezettség teljesítésére. Teljesítés elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet jogosult követelését az Üzletfél bankszámlája terhére érvényesíteni. Ennek eredménytelensége esetén a Takarékszövetkezet jogosult az adott szerződés biztosítékaiból magát kielégíteni. Ha ez is eredménytelen, úgy a Takarékszövetkezet közjegyző előtti fizetési meghagyásos-, illetőleg végrehajtási eljárás útján, 9

10 vagy polgári peres úton érvényesítheti követelését, illetve a jogszabályban írt feltételekkel az ügyfél egyidejű értesítése mellett felszámolási eljárást kezdeményezhet. e) Ha a fizetés teljesítési időpontja munkaszüneti napra esik és jogszabály vagy szerződés másként nem rendelkezik -, a teljesítés napja az azt követő első banki könyvelési nap. 6./ Ellenértékek: kamatok, díjak, jutalékok, költségek a) A Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, kezelési költséget, illetőleg díjat számíthat fel. A Takarékszövetkezet az Üzletfél által a Takarékszövetkezetnél elhelyezett pénzeszközei után ha a szerződés így rendelkezik kamatot fizet. A kamat után fizetendő - a vonatkozó jogszabályban meghatározott mértékű - adót a Takarékszövetkezet levonja, bevallja és befizeti. b) A szolgáltatások ellenértékét a Takarékszövetkezet által érvényesített díjak, jutalékok, költségek fajtáit és mértékét a Takarékszövetkezet "Hirdetmény"-e, kiszámításának módját jelen üzletszabályzat tartalmazza. Takarékszövetkezet hirdetménye megtekinthető a Takarékszövetkezet valamennyi üzletegységében és a honlapján (www.bolytksz.hu). c) A hirdetményben foglaltaktól eltérő ellenértékről a Takarékszövetkezet és az Üzletfél egymással kötött szerződésben rendelkezhetnek. A Takarékszövetkezet az Üzletfél számára nyújtott szolgáltatásokért fizetendő ellenértéket (kamat, jutalék, költség, díj) a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF-ben, illetve szerződésbe foglalt feltételek teljesülése esetén jogosult egyoldalúan módosítani. d) Pénztartozás késedelmes teljesítése esetén az Üzletfél a jogszabályban, illetve szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kamatot tartozik fizetni. e) A hitelintézeti szolgáltatások ellenértékének megfizetése eltérő kikötés hiányában - a Takarékszövetkezet teljesítésének előfeltétele. A Takarékszövetkezet jogosult az ellenérték megfizetéséig a teljesítést megtagadni. f) A hitelintézeti szolgáltatások ellenértékének megfizetése eltérő kikötés hiányában a szerződésben meghatározott időpontban, a szerződésben megjelölt rendszerességgel, utólag vagy a szerződés megszűnésekor esedékes, akként, hogy a Takarékszövetkezet megterheli az Üzletfél fizetési számláját. Ha a bankműveletre banktechnikai okból, vagy a Takarékszövetkezet hibájából volt szükség, az Üzletfél nem fizet pénzforgalmi jutalékot. g) Az Üzletfél által fizetendő kamatokat és az időtartamhoz kötött díjakat, továbbá jutalékokat mindig az adott termék szerződési feltételeiben közzétett képlet alapján kell kiszámítani h) A hitelintézeti szolgáltatás teljesítése során a Takarékszövetkezet jogosult az ellenértéken felül az ügylettel kapcsolatban felmerült költségeit (postaköltségek, sürgősségi díjak, tranzakciós díj, ügyvédi/jogtanácsosi díj, hitelbírálati díj, szakértői díjak, értékbecslés díja, illetékek, közjegyzői, hatósági és egyéb eljárás költségei stb.), illetve díjait az Üzletfélre terhelni. A megbízás teljesítése során a Takarékszövetkezet által igénybevett belföldi és külföldi közreműködő bankok által felszámított költségek, jutalékok az Üzletfelet terhelik. 10

11 i.) Az Üzletfelet terhelik továbbá mindazon igazolt költségek, amelyek az Üzletfél nem szerződésszerű magatartásából származnak vagy a Takarékszövetkezetet az Üzletféllel fennálló jogviszonnyal kapcsolatosan terhelik, beleértve az Üzletfél elleni esetleges eljárások költségeit is. 7./ A Takarékszövetkezet felelőssége a) A Takarékszövetkezet a banküzleti tevékenysége és a szerződések teljesítése során mindenkor az Üzletfél érdekeinek - az adott körülmények között lehető legteljesebb - figyelembevételével és a legnagyobb gondossággal jár el. A Takarékszövetkezet köteles megtéríteni az Üzletfélnek okozott kárt, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. b) A Takarékszövetkezet nem felel olyan károkért, amelyek olyan okok miatt következnek be, amelyeknek elhárítására vagy befolyásolására nincs lehetősége (vis maior), valamint a működésének megzavarásából származó károkért. A Takarékszövetkezet továbbá nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom, hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása okából következtek be. c) Takarékszövetkezet nem felel olyan károkért, amely az Üzletfél mulasztásából, késedelméből származnak. d) A Takarékszövetkezetet csak súlyos gondatlanság esetén terheli felelősség, ha az Üzletfélnek megtévesztéssel vagy tévedésben tartással (pl.: cselekvőképessége, jogi státusza, képviseleti jogosultsága tekintetében), hamis vagy meghamisított okiratokkal a Takarékszövetkezetnél eljáró személy kárt okoz. A Takarékszövetkezet mindig az adott helyzetben elvárható módon vizsgálja az okiratok valódiságát, az Üzletfelek személyazonosságát, rendelkezési jogosultságát (pl.: meghatalmazás). e) A Takarékszövetkezet forgalomban kiadott hívószám, vagy más azonosító irat elvesztéséből, vagy illetéktelen személy által történő felhasználásából eredő károkért nem felel. f) A Takarékszövetkezet okmányok kiszolgáltatása, illetve fizetés esetén annak teljesít, akit személyazonosság vagy képviseleti jogosultság igazolására szolgáló okmányok megvizsgálása alapján az okmányok, illetve fizetés elfogadására jogosultnak tart. A Takarékszövetkezet az adott helyzetben általában elvárható módon vizsgálja a személyazonosság vagy a meghatalmazás igazolására neki bemutatott okmányokat, ezek valódiságáért azonban nem vállal felelősséget. g) A Takarékszövetkezet a továbbítás céljából átvett okmányokat vagy egyéb értékeket csak abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelelnek-e a megbízásban foglaltaknak. Nem felel azonban az okmányok érvényességéért, eredetiségéért, az aláírások valódiságáért, az esetleges időközi módosításokért, jogi tartalmáért. h) A Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget kisebb jelentőségű hibákért, melyek a nagy tömegű megbízás teljesítése során tőle elvárható gondosság mellett is előfordulnak. 11

12 i) A Takarékszövetkezet felelősségének korlátozása nem érinti azt a felelősséget, amelyet a Ptk. szerint szerződésben érvényesen kizárni nem lehet. j) A Takarékszövetkezet saját tévedését (ideértve az Üzletfél számláján történő téves jóváírást vagy terhelést is) bármikor jogosult az Üzletfél rendelkezése nélkül is helyesbíteni. A Takarékszövetkezet saját tévedésének helyesbítése költségeit maga viseli, nem számítja fel az Üzletfélnek. 1./ Adatkezelés: III. Banktitok A Takarékszövetkezet az Üzletfeleivel kötött szerződésekben és mellékleteiben rögzíti az azonosításukhoz és a pénzügyi szolgáltatások teljesítéséhez szükséges személyes adataikat. A Takarékszövetkezet az Üzletfelek által számára átadott adatokat az adatvédelmi és a banktitokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli, az adatok kezeléséért, feldolgozásáért a Takarékszövetkezet ügyvezető igazgatója, mint adatgazda vállal felelősséget. A Takarékszövetkezet az Üzletfélről tudomására jutott adatokat az üzleti kapcsolat fennállása alatt, valamint az üzleti kapcsolat megszűnését követő 10 (tíz) évig tartja nyilván. Ezeket a Takarékszövetkezet jogosult - belső munkafolyamatai során - rögzíteni, feldolgozni, felhasználni, kezelni. 2./ Banktitok köre a) A Takarékszövetkezet az Üzletféllel kötött jogügyletei során tudomására jutott tényeket és adatokat banktitokként kezeli. Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik. (Hpt. 50. (1) bekezdés.) b) A felek jogügyleteik tekintetében a banktitok fogalmi körébe tartoznak különösen a pénzforgalmi számla tulajdonosára, az Üzletfélnek a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely számlájának forgalmára, a felvett hitelének összegére és feltételeire, továbbá a Takarékszövetkezetnél elhelyezett betéteire és letéteire vonatkozó adatok. 3./ Titoktartási kötelezettség a) A banktitok tekintetében időbeni korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli a Takarékszövetkezet tagjait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik a Takarékszövetkezettel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon banktitokként kezelt információkhoz jutottak hozzá. - A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti, illetőleg a banktitkok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat a Hpt-ben meghatározott körön kívül az Üzletfél 12

13 felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek, és feladatkörön kívül nem használható fel. - Aki banktitok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a pénzügyi intézménynek vagy az intézmény ügyfeleinek hátrányt okozzon. 4./ Titoktartási kötelezettség alóli mentesség Nem jelenti a banktitok megsértését a Hpt és 55/A. -ainak megfelelő adatszolgáltatás, különösen, ha a hatósági megkeresésére (nyomozóhatóság, bíróság, ügyészség stb.), a hitelintézetek felügyeletét ellátó szervek részére, statisztikai céllal az Üzletfél egyedi azonosítására alkalmatlan módon történik, a központi hitelinformációs rendszerbe (KHR) történő adatátadás. A Takarékszövetkezet írásban tájékoztatja Üzletfeleit, hogy mely esetekben, milyen adatokat köteles továbbítani a KHR-be, és milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére. A Takarékszövetkezet számára törvény írja elő, hogy a pénzforgalmi számlákról köteles adatot szolgáltatni a cégbíróság és az adóhatóság felé. A pénzmosás elleni törvény 1 értelmében a Takarékszövetkezet kötelezettsége, hogy pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, vagy körülmény felmerülése esetén bejelentést tegyen a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak. A bejelentésről az illetékes hatóságon kívül mást nem tájékoztathat. A Takarékszövetkezet a bejelentési kötelezettség teljesítése során birtokába jutott adatokat, illetőleg a kapcsolódó okiratokat a bejelentéstől számított 10 évig köteles nyilvántartani és megőrizni. Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek a törvényben meghatározott esetektől eltekintve, ha a - pénzügyi intézmény ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitkot pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad, - pénzügyi intézmény érdeke az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához, vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. Bankinformáció adása: A Takarékszövetkezet az Üzletfél külön felhatalmazása nélkül jogosult a banktitokra vonatkozó szabályok figyelembe vételével harmadik személy részére bankinformációt adni. A bankinformáció az Üzletfélre vonatkozó nyilvános információkat, a számlavezetés tényét, valamint az Üzletfél és a Takarékszövetkezet kapcsolatának általános jellemzését tartalmazhatja. 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 13

14 A Takarékszövetkezet bankinformáció kiadását, illetve beszerzését az Üzletfél számára díjfizetéshez kötheti. A bankinformációt az információkérő kizárólag saját céljára veheti igénybe kivéve, ha az információkérő hitelintézet, amely ügyfele megbízásából jár el. A bankinformációt az információkérő köteles bizalmasan kezelni. A Takarékszövetkezet az általa nyújtott bankinformációk felhasználásából eredő kárért kizárólag akkor felel, ha jogszabályba ütköző módon, illetve felhatalmazás nélkül adott ki banktitkot, vagy neki felróható módon valótlan adatot szolgáltat. A Takarékszövetkezet területén, valamint pénzkiadó automatáinál videó megfigyelő rendszer üzemel, mely biztonsági okokból képfelvételeket rögzít az üzleti helységeiben megjelenő, valamint ATM szolgáltatásait igénybe vevő személyekről. A képfelvételeket a Takarékszövetkezet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli, annak biztonságos tárolásáról 50 napig gondoskodik, ezt követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek. A rögzített képanyag kizárólag a hatóságok felé, azok hivatalos megkeresése esetén kerül kiadásra. A megfigyelt területre való belépéssel a megfigyelt személy hozzájárul a róla készült képanyag fentiek szerinti kezeléséhez. IV. A Központi Hitelinformációs Rendszerrel (továbbiakban: KHR) kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség és adatkezelési szabályok 1./ A KHR-re irányadó szabályok A KHR-be történő adatátadás célja: a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók többek között a pénzügyi intézmények biztonságának érdekében. Az átadott adatok a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: KHR törvény) meghatározott célra, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához vagy a nyilvántartott személy által bármely referenciaadat-szolgáltatónál kezdeményezhető tájékoztatás megadásának céljára használhatóak fel. A KHR-ben kizárólag a törvényben meghatározott adatok tárolhatók, és az adatok kizárólag a törvényben meghatározott célokra használhatók fel, valamint csak az arra jogosult pénzügyi szervezeteknek adhatók ki, szigorú törvényi feltételek alapján. A BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BISZ Zrt.), mint a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás felelős az adatok teljes körű és naprakész nyilvántartásáért. A KHR-ben rögzített adatok banktitoknak minősülnek, és ennek megfelelő jogi védelem alatt állnak A fenti célok megvalósítása érdekében a Takarékszövetkezet, mint referenciaadat-szolgáltató referenciaadatokat ad át Üzletfeleiről a BISZ Zrt. részére. 14

15 A BISZ Zrt. levélcíme: 1205 Budapest, Mártonffy utca ; telefonszáma: (1) ; telefaxszáma: (1) ; weboldala:www.bisz.hu. A jelen fejezetben írt rendelkezéseket a KHR törvénnyel összhangban kell értelmezni. Az ban nem szabályozott KHR-rel kapcsolatos kérdésekre a KHR törvény rendelkezései az irányadók. 2./ Adatszolgáltatás szerződéskötésről A Takarékszövetkezet a Hpt. 3. (1) bekezdés b)-c) és f)-g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés (továbbiakban: pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés) megkötését követően 2 munkanapon belül átadja a BISZ Zrt. részére az alábbi referenciaadatokat: Természetes személy esetén a) azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím; b) szerződéses adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, ügyféli minőség (adós, adóstárs), a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága. Vállalkozás esetén a) azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; b) szerződéses adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; szerződés megszűnésének módja; a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja. 3./ Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén A Takarékszövetkezet a tárgyhót követő ötödik munkanapig átadja a BISZ Zrt. részére a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel kapcsolatosan a következő referenciaadatokat: fennálló tőketartozás összege és pénzneme. A pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés hatálya alatti előtörlesztés teljesítése esetén a Takarékszövetkezet az előtörlesztést követő két munkanapon belül átadja a BISZ Zrt. részére az alábbi referenciaadatokat: előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme 15

16 4./ Az adatátadás különös szabályai természetes személyek esetén a) A Takarékszövetkezet a BISZ Zrt. részére átadja annak a természetes személynek a referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. Az átadásra kerülő referenciaadatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány (személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély) száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím; a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, ügyféli minőség (adós, adóstárs), a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a minimálbért meghaladó összegű fizetési késedelem folyamatos 90 napon túli bekövetkezésének időpontja, a 90 napos késedelem időpontjában fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházása, perre utaló megjegyzés. A Takarékszövetkezet a jelen pont szerinti adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal megelőzően írásban köteles tájékoztatni a természetes személyt arról, hogy a jelen pont szerinti referenciaadatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének. b) A Takarékszövetkezet a BISZ Zrt. részére átadja annak a természetes személynek a referenciaadatait, aki a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének a kezdeményezése során valótlan adatot közöl és ez okirattal bizonyítható. A Takarékszövetkezet az okirati bizonyíték rendelkezésre állásának időpontjától számított két munkanapon belül köteles a BISZ Zrt. részére átadni az alábbi referenciaadatokat: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány (személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély) száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím; az igénylés elutasításának időpontja, indoka, okirati bizonyítékok, jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma. c) A Takarékszövetkezet a BISZ Zrt. átadja annak a természetes személynek a referenciaadatait, akivel szemben hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatában a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) ában meghatározott bűncselekmény (közokirathamisítás, magánokirat-hamisítás, visszaélés okirattal) elkövetését állapítja meg 16

17 A Takarékszövetkezet a jogerős bírósági határozat tartalmáról való tudomásszerzés időpontjától számított két munkanapon belül köteles a BISZ Zrt. részére átadni az alábbi referenciaadatokat: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány (személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély) száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím; az igénylés elutasításának időpontja, indoka, okirati bizonyítékok, jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma. 5./ Az adatátadás különös szabályai vállalkozások esetén a) A Takarékszövetkezet a BISZ Zrt. részére átadja annak a vállalkozásnak a referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt. Az átadásra kerülő referenciaadatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; a szerződés megszűnésének módja; a szerződés összege a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja; a 30 napon túli késedelem bekövetkezésének időpontja; a 30 napon túli késedelem bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja; a követelés másik referenciaadatszolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés; előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme; fennálló tőketartozás összege és pénzneme. b) A Takarékszövetkezet a BISZ Zrt. részére átadja annak a vállalkozásnak a referenciaadatait, amelynek fizetési számlájával szemben fedezethiány miatt harminc napot meghaladó időszak alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál nagyobb összegű sorba állított követelést tartanak nyilván. Az átadásra kerülő referenciaadatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; a pénzforgalmi számla vezetésére vonatkozó szerződés azonosítója (száma); a sorba állított követelések összege és devizaneme; a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja; perre utaló megjegyzés. 17

18 c) A Takarékszövetkezet a BISZ Zrt. részére átadja annak a vállalkozásnak a referenciaadatait, amely készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződését a referenciaadat-szolgáltató felmondta vagy felfüggesztette. Az átadásra kerülő referenciaadatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésre vonatkozó adatok: a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének, felfüggesztésének időpontja; perre utaló megjegyzés. 6./ Az adatkezelés határideje A BISZ Zrt. a természetes személyek referenciaadatait a szerződéses jogviszony megszűnését követően egy munkanapon belül véglegesen és vissza nem állítható módon törli, kivéve, ha a természetes személy a szerződés megkötésekor vagy a szerződés fennállása során a Takarékszövetkezet útján írásban kéri, hogy az adatait a BISZ Zrt. a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje. Erről a lehetőségről a Takarékszövetkezetnek a szerződés megkötésével egyidejűleg tájékoztatnia kell a természetes személyt azzal, hogy a jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulás a szerződéses jogviszony megszűnéséig a Takarékszövetkezet útján, azt követően a BISZ Zrt.-nél közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. A BISZ Zrt. a referenciaadatokat az alábbiak szerint meghatározott időponttól számított öt évig kezeli. Az öt év letelte után, illetve a természetes személynek a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig terjedő adatkezeléshez való hozzájárulása visszavonása esetén a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. A határidő számításának kezdete: a IV. 4./ a) és a IV. 5./ a) pont szerinti esetben, ha a tartozás nem szűnt meg, az adatátadás időpontjától számított ötödik év vége, a IV. 4./ b)-c) és a IV. 5./ c) pont szerinti esetben az adat átadásának időpontja, a követelések sorba állításának megszűnési időpontja a IV. 5./ b) pont szerinti esetben, a vállalkozásnak a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződése megszűnésének időpontja. A BISZ Zrt. az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő késedelmes tartozás teljesítése esetén a késedelmes tartozás teljesítésétől számított egy év elteltével haladéktalanul törli a IV. 4./ a) pont szerinti referenciaadatot. 18

19 1./ Megbízások érkeztetése, elfogadása V. A megbízások általános szabályai a) A Takarékszövetkezet az Üzletfél által adott megbízásokat az Üzletféllel kötött eltérő rendelkezése hiányában csak az e célra rendszeresített formanyomtatványokon fogad el. A Takarékszövetkezet az Üzletfél megbízásán szereplő aláírásokat összehasonlítja az Üzletfél által bejelentett aláírás-mintákkal. Amennyiben a benyújtott megbízáson a Takarékszövetkezetnél be nem jelentett, vagy a bejelentett mintától jól felismerhetően eltérő aláírás van, a Takarékszövetkezet a megbízást nem teljesíti, azt az ok megjelölésével visszaküldi az Üzletfélnek. b) A Takarékszövetkezet nem felel a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos vizsgálattal sem felismerhető hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért. c) Külön szerződés alapján a Takarékszövetkezet elektronikus úton a rendszeren keresztül benyújtott megbízásokat is elfogadja. Ilyen esetben az aláírást a rendelkezésre jogosult személyek számára megadott aláírási jelszó helyettesíti. d) Nem postai úton érkezett megbízásokat a Takarékszövetkezet csak a meghirdetett időben fogad el tárgynapi teljesítésre, amit az egységekben kifüggesztett Hirdetményben tesz közzé. A meghirdetett teljesítési idő után érkező küldeményeket a megbízás teljesítése tekintetében következő munkanapon érkezettként kell kezelni. e) Határidőre teljesítendő megbízásokat az Üzletfél tartozik a Takarékszövetkezetnek olyan időpontban benyújtani, hogy a teljesítés késedelmet ne szenvedjen. Ennek elmulasztásából eredő kárért a Takarékszövetkezet nem felel. f) A megbízások függőben tartásáért, illetőleg soron kívül teljesítéséért a Takarékszövetkezet Hirdetményében, vagy az eredeti szerződésben foglaltak szerinti díjat számítja fel. g) Az Üzletfél jogosult meghatározni a megbízások teljesítésének sorrendjét. Az Üzletféllel kötött szerződés vagy jogszabály eltérő rendelkezéseinek hiányában a Takarékszövetkezet a megbízásokat érkezésük sorrendjében teljesíti. Az érkezés sorrendjére a Takarékszövetkezet nyilvántartása az irányadó. h) Tévedésen alapuló jóváírást vagy terhelést a Takarékszövetkezet az Üzletfél jóváhagyó rendelkezése hiányában is jogosult - az Üzletfél értesítése mellett - helyesbíteni. Ha a tévedést a Takarékszövetkezet követi el, az ebből eredő költségeket, károkat viseli. i) A beérkezett megbízásokat a Takarékszövetkezet kizárólag a jelen üzletszabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek mellett és az aláírások valódisága esetén fogadja el. A Takarékszövetkezet megtagadja a megbízást, ha teljesítése jogszabályba ütközik és a Takarékszövetkezet ezt észleli. 19

20 2./ Megbízás teljesítéséhez szükséges adatok a) A megbízásnak minden kétséget kizáróan tartalmaznia kell az ügylet tárgyát és a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat. b) Ha az Üzletfél a megbízásnak az általános gyakorlattól eltérő, vagy meghatározott időpontban való teljesítését igényli, a megbízáson, illetőleg azzal egyidejűleg más módon a Takarékszövetkezetet értesítenie kell. c) A Takarékszövetkezet nem felel, ha a megbízó a teljesítéshez szükséges adatokat tévesen adja meg. Az Üzletfél fizetési számlája terhére szóló megbízások esetén a Takarékszövetkezet köteles meggyőződni arról, hogy a terhelendő fizetési számla elnevezése és fizetési számla száma megegyezik-e. d) A Takarékszövetkezet visszaküldi a megbízást, ha a megbízás vizsgálata során a tévedés felismerhető, vagy a megbízást hiányosan állították ki és a kiegészítés, vagy helyesbítés rövid úton nem volt lehetséges. 3./ A megbízás fedezete, teljesítése a) A Takarékszövetkezet minden esetben köteles teljesíteni az Üzletfél megbízását, ha annak fedezete rendelkezésre áll. b) Ha a megbízás teljesítése bármely ok miatt akadályba ütközik, a Takarékszövetkezet köteles erről az Üzletfelet haladéktalanul értesíteni. c) A jogszabályban, továbbá bankszámlaszerződésben meghatározott megbízások teljesítését a Takarékszövetkezet fedezet hiánya miatt részben, vagy egészben függőben tartja. A haladéktalanul teljesítendő megbízás esetén csak a rendelkezésre álló fedezet összegéig teljesít. d) A megbízások függőben tartásáért, illetőleg soron kívüli teljesítéséért, vagy a fedezet megelőlegezéséért a Takarékszövetkezet a Hirdetményben, vagy az egyedi szerződésekben foglaltak szerinti díjat, illetőleg kamatot számíthatja fel. e) A pénzforgalomra vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései alapján az Üzletfél jogosult meghatározni a megbízások teljesítésének sorrendjét. Az Üzletféllel kötött szerződés vagy jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a Takarékszövetkezet a megbízásokat érkezésük sorrendjében végzi. f) A Takarékszövetkezet az Üzletfél rendelkezése nélkül is jogosult megterhelni az Üzletfél nála vezetett számláját a pénzintézeti tevékenysége körében keletkezett követelésével. g) Az Üzletfél fizetésre szóló megbízását a terhelés megkezdéséig visszavonhatja, vagy módosíthatja. Ha ez nem írásban történik, a Takarékszövetkezet írásbeli megerősítésig a teljesítést függőben tartja. 20

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a jelen Tájékoztatóban ismerteti az üzletfeleivel (továbbiakban Üzletfél), hogy az Üzletfél

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával szabályozza a Központi Hitelinformációs Rendszer

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11.

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN 1 10/A. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók EXCLUSIVE CHANGE KFT (105 1.Szent István tér 3..) ÜZLETSZABÁLYZAT Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók Elfogadásra került: Budapest,

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2015. év július hó 3. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk.

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATÁTADÁS, A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL A Szarvas és Vidéke

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei:

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei: .iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 1. számú melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet Adatkezelés megnevezése Ügyfélkapcsolat Pénzügyi szolgáltatás nyújtása Betét gyűjtése Hitel és pénzkölcsön nyújtása Pénzforgalmi szolgáltatások

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez Érvényes: 2013. július 4. Általános rendelkezések Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2016. év március hó 21. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott K9. sz. melléklet.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adatátadásról, a 2011. évi CXXII. törvény alapján. A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2016 év szeptember hó 18 napjától Hatályos: 2016szeptember18 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény KÖZLEMÉNY! A Cofidis Magyarországi Fióktelepe ( Cofidis ) ezúton értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2014. január 1. napjától ügyfeleire nézve előnyösen, illetve nem hátrányosan (semlegesen), valamint az

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank (Magyarország) ZRt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Ügyféltájékoztató a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról Szerződés azonosító Családi és utó-/házassági név Anyja neve Születési hely, idő Állandó lakcím Az Erste Bank Hungary

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA (módosította a 92/2016 (IX27) sz Ighatározat) Hatályos: 2016 év szeptember hó 18

Részletesebben

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet természetes személy ügyfelei személyes adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, Széchenyi út 18. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság. sz.határozatával Érvényes: 2009. augusztus 01. től 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 3.

Részletesebben

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y a vállalkozók, vállalkozások, egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámla vezetésének, betétek elhelyezésének feltételeiről Érvényes: 2015. december 18.-től

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó ügyféladatok körérıl, az ügyfelek

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési Szabályzata 1 HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 24. NAPJÁTÓL Az OREX-ZÁLOG Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2015. július 24. napjától

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről Ügyfél tájékoztató! Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet természetes személy ügyfelei személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és

Részletesebben

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Commerzbank Zrt Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzat 1. Általános rész 1.1. Hatály 1.1.1. Jelen üzletszabályzat és mellékletei (a továbbiakban együtt: Üzletszabályzat)

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek: Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat (kelt: 1993. 04. 19.) 901/1997/F. számú ÁPTF

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet ÖNKORMÁNYZATI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2010. november 11. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei az Eger és

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER-RE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOKAT FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) Bizalmas BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) ÜZLETSZABÁLYZAT KIVONAT KÉRELMEZŐK RÉSZÉRE Hatályos: 2013. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK Tisztelt Hölgyem/Uram! Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön szerződés megkötése

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben