BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK / Az jogi jellege, hatálya / Az üzletszabályzat alkalmazása / Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása... 5 II. Banküzleti kapcsolatok általános szabályai / A Felek együttműködési kötelezettsége / Az Üzletfél azonosítása, az Üzletfél és a Takarékszövetkezet képviselete / Kézbesítés / Írásbeliség / Teljesítés helye, ideje, módja / Ellenértékek: kamatok, díjak, jutalékok, költségek / A Takarékszövetkezet felelőssége III. Banktitok / Banktitok köre / Titoktartási kötelezettség / Titoktartási kötelezettség alóli mentesség IV. A Központi Hitelinformációs Rendszerrel (továbbiakban: KHR) kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség és adatkezelési szabályok / A KHR-re irányadó szabályok / Adatszolgáltatás szerződéskötésről / Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén / Az adatátadás különös szabályai természetes személyek esetén / Az adatátadás különös szabályai vállalkozások esetén / Az adatkezelés határideje V. A megbízások általános szabályai / Megbízások érkeztetése, elfogadása / Megbízás teljesítéséhez szükséges adatok / A megbízás fedezete, teljesítése VI. Fizetési számlák (bankszámlák) / Bankszámlaszerződés / Bankszámla kivonat / Kamatozó bankszámlák / Bankszámla megszűnése VII. Betétügyletek / Betételhelyezés / Betétek okmányai / Számlabetét / Betétek kamatai VIII. Hitelezés / Hitelműveletek / Bankhitelszerződés / Folyószámlahitel / Bankkölcsönszerződés / Kamat, költségek, díjak (hiteldíj) / A hiteldíj, valamint a kamat változásának a meghatározása fogyasztóval, ingatlanon alapított jelzálogjog - ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is - fedezete mellett kötött kölcsönszerződés (a továbbiakban: jelzáloghitel-szerződés) esetén / A hiteldíj egyoldalú módosítása fogyasztókkal kötött, nem lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés (a továbbiakban együttesen: kölcsönszerződés) esetén / A kamat egyoldalú módosítása fogyasztónak minősülő Üzletféllel kötött, lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés (a továbbiakban együttesen: kölcsönszerződés) esetén / A fogyasztóval kötött, devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett (a továbbiakban: deviza alapú) lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződésre vonatkozó különös szabályok / A fogyasztónak minősülő Üzletféllel kötött lakáscélú kölcsönszerződésre vonatkozó további különös szabályok

3 12./ A fogyasztónak minősülő Üzletfél tájékoztatása a hiteldíj egyoldalú módosításáról / A hiteldíj egyoldalú módosítása fogyasztónak nem minősülő Üzletféllel kötött hitel- vagy kölcsönszerződés esetén / A teljes hiteldíj mutató IX. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, egyéb biztosítékok / Biztosítéknyújtás / Biztosítékok kezelése / Biztosítás / Biztosítékok érvényesítése X. Pénzváltási tevékenység XI. Egyéb szolgáltatások / Bankkártya / Felelősségviselés XII. Pénzügyi szolgáltatások közvetítése, ügynöki tevékenység XIII. A panaszos ügyek kezelése, jogviták

4 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Az jogi jellege, hatálya a) A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének I/E-2460/2004. számú határozata alapján a következő pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat nyújtja: a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása, b) hitel- és pénzkölcsön nyújtása, ideértve a követelések megvásárlása (faktoring) tevékenységet is, c) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása d) kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, e) váltóval, illetve csekkel kizárólag saját számlára történő kereskedelmi tevékenység, f) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység), g) széfszolgáltatás h) pénzváltási tevékenység, I-1462/2004. számú PSZÁF határozat alapján végezhető tevékenység i) pénzváltási tevékenység ügynök útján történő végzése E-I-679/2006. számú PSZÁF határozata alapján végezhető tevékenység devizahitelezés E-III/318/2007. számú PSZÁF határozata alapján végezhető tevékenység: - befektetési szolgáltatási tevékenység, mint ügynök. b) A Takarékszövetkezet által kiszervezett tevékenységek körét, és a kiszervezett tevékenységek végzőjét a jelen elválaszthatatlan melléklete tartalmazza. c) Az (a továbbiakban: üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és Üzletfelei közötti jogügyletek általános jellegű feltételeit tartalmazza. Az egyes jogügyletekre vonatkozó részletes szabályok Általános Szerződési Feltételekben és/vagy egyedi szerződésekben kerülnek meghatározásra, melyekben a törvény és az egyéb jogszabályok keretei között az üzletszabályzatban írtaktól el lehet térni. d) A Takarékszövetkezet és Üzletfelei között létrejövő jogügyletekre és szerződési feltételekre az üzletszabályzatban, az Általános Szerződési Feltételekben és az egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.), továbbá a Takarékszövetkezet és ügyfelei jogviszonyát szabályozó más hatályos jogszabályok rendelkezései és hatósági engedélyek irányadók. e) A Takarékszövetkezet és üzletfelei közötti jogviszony tartalmát és részleteit - ügylettípusonként - keret, - vagy egyedi szerződések szabályozzák. Az üzletszabályzat kiterjed a felek között létrejövő, a pénzintézeti tevékenység körébe tartozó jogügyletekre. Rendelkezései - mindazokban a kérdésekben, amelyekben a szerződés, vagy a jogügyletre 4

5 irányadó jogszabály nem rendelkezik - mind a Takarékszövetkezetre, mind az Üzletfélre külön kikötés nélkül is kötelező hatályúak. f) Az eseti, illetőleg meghatározott időtartamra engedélyezett pénzügyi tevékenységek leírását és szabályozását az üzletszabályzat kiegészítése tartalmazza. 2./ Az üzletszabályzat alkalmazása Az üzletszabályzat alkalmazásában: a) Felek: A Takarékszövetkezet és az Üzletfél. b) Üzletfél: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy természetes személy, aki (amely) részére a Takarékszövetkezet pénzintézeti szolgáltatást nyújt. c) Hitelintézeti tevékenység: a Hpt. alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) engedélyével a Takarékszövetkezet által végezhető szolgáltatások köre. d) Eseti, illetőleg meghatározott időtartam alatt végezhető pénzintézeti tevékenység, amelyet a Felügyelet egyedi kérelem alapján vagy általános jelleggel a Takarékszövetkezet részére meghatározott jogügyletre és határozott időtartamra engedélyez. 3./ Az üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása a) Az üzletszabályzat nyilvános, bárki megtekintheti és megismerheti az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló üzlethelyiségekben, valamint elektronikus kereskedelmi banki szolgáltatások nyújtása esetén folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhető a Takarékszövetkezet honlapján (www.bolytksz.hu). Az üzletszabályzatot az Üzletfél kérésére a Takarékszövetkezet díjtalanul átadja. b) Szerződéskötéskor az Üzletfél a Takarékszövetkezettel kötött szerződés aláírásával tudomásul veszi az üzletszabályzatban meghatározott feltételeket. c) A Takarékszövetkezet jogosult üzletszabályzatát egyoldalúan módosítani. d) A Takarékszövetkezet az üzletszabályzatának módosításáról, annak hatályba lépése előtt legalább 60 nappal Hirdetmény, vagy más nyilvános kiadvány útján értesíti ügyfeleit. A Takarékszövetkezet folyamatosan és könnyen elérhetővé teszi elektronikus úton (honlapján) is. Amennyiben az Üzletfél a módosítás hatályba lépéséig nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. 5

6 II. Banküzleti kapcsolatok általános szabályai 1./ A Felek együttműködési kötelezettsége a) A Takarékszövetkezet és az Üzletfél üzleti kapcsolataikban kötelesek kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit figyelembe véve, jogaikat rendeltetésszerűen gyakorolva és kötelezettségeiket szerződésszerűen teljesítve eljárni. b) Felek a kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül értesítik az ügylet szempontjából jelentős körülményekről, tényekről. Az ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre legkésőbb 10 munkanapon belül válaszolnak, haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre, mulasztásokra. A Felek haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül, értesítik egymást nevük, elnevezésük, címük, képviselőjük változásáról, továbbá személyüket, jogi státuszukat (különösen csődeljárás, vagy felszámolási eljárás kezdeményezéséről) érintő minden változásról. E kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. A Takarékszövetkezet az Üzletfél által tett bejelentést mindaddig hatályosnak tekinti, amíg az Üzletfél a változást írásban be nem jelenti. Több egymásnak ellentmondó bejelentés közül a Takarékszövetkezet mindig az időben legfrissebb bejelentést fogadja el hatályosnak. c) Üzletfél köteles haladéktalanul értesíteni a Takarékszövetkezetet, ha nem érkezett meg időben valamely általa a Takarékszövetkezettől várt értesítés, különösen, ha az fizetési kötelezettség teljesítésére, illetőleg pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. A kötelezettség elmulasztásából eredő kár az üzletfelet terheli. d) Az Üzletfél a Takarékszövetkezet kérésére köteles megadni minden személyével és a Takarékszövetkezettel fennálló jogviszonnyal összefüggő adatot és felvilágosítást. Az Üzletfél köteles a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátani mindazokat az adatokat, amelyek gyűjtését valamely jogszabály, vagy hatósági rendelkezés a hitelintézetek számára előírja. e) Üzletfél nem jogosult a Takarékszövetkezettel kötött szerződése alapján fennálló követeléseit - a Takarékszövetkezet előzetes hozzájárulása nélkül - harmadik személyre átruházni. f) Az Üzletfél tájékoztatási kötelezettségének megszegése szerződésszegésnek minősül. Az Üzletfél felel a Takarékszövetkezettel szemben a tájékoztatási kötelezettségének megsértéséből eredő esetleges károkért. 2./ Az Üzletfél azonosítása, az Üzletfél és a Takarékszövetkezet képviselete a) Az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében a Takarékszövetkezet köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban meggyőződni az Üzletfél képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról, a képviseleti jog megfelelő igazolásával. 6

7 b) A Takarékszövetkezet köteles az üzleti kapcsolat létesítésekor, vagy az ügyleti megbízás elfogadásakor, illetve a jogszabályban előírt esetekben az Üzletfél átvilágítását a pénzmosás megelőzéséről szóló jogszabályok alapján elvégezni. Az Üzletfél átvilágítása során a Takarékszövetkezet köteles az Üzletfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, a képviselőt, továbbá szükség szerint a tényleges tulajdonost azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni. A törvényben meghatározott esetekben az Üzletfél köteles a Takarékszövetkezet részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját, vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el. c) A Takarékszövetkezetnél nyilvántartott azonosító adatok: Természetes személy esetén: - családi- és utónév - születési családi- és utónév, - lakcím, - állampolgárság, - azonosító okmány típusa és száma, - külföldi személy esetén magyarországi tartózkodási helyét, - születési hely, idő, - anyja születési család- és utóneve. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet: - név, rövidített név, - székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fiók címe, - cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén a cégjegyzékszáma, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételről, bejegyzésről) szóló határozat száma, vagy nyilvántartási száma, - főtevékenység, - képviseletre jogosult neve és beosztása, - a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatok. d) Az Üzletfél az üzleti kapcsolat fennállása alatt köteles a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a Takarékszövetkezetet értesíteni az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról. e) A külföldi lakóhellyel rendelkező Üzletfél köteles a Takarékszövetkezet részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e. A külföldi kiemelt közszereplő estén az üzleti kapcsolat létesítésére, az ügyleti megbízás teljesítésére kizárólag a Takarékszövetkezet ügyvezető igazgatójának jóváhagyását követően kerülhet sor. f) A képviseleti jog igazolására a Takarékszövetkezet közokiratot, vagy a Takarékszövetkezet egységeiben az ügyintézők közreműködésével készített teljes bizonyító erejű magánokiratot fogad el. g) Amennyiben az Üzletfél személyazonosságának, képviseleti jogának bizonyítására idegen nyelvű okiratot bocsát a Takarékszövetkezet rendelkezésére, akkor a Takarékszövetkezet kérheti annak hitelesített magyar nyelvű fordítását, vagy azt az Üzletfél költségére lefordíttathatja. 7

8 h) Az Üzletfél, a Takarékszövetkezettel történő szerződéskötéskor, köteles megjelölni a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre jogosultakat és a rendelkezési jog módját (önálló vagy együttes), továbbá megadni a rendelkezésre jogosultak aláírás-mintáit a Takarékszövetkezetnél rendszeresített módon. i) A számlatulajdonos, illetve a számlatulajdonos szervezetnek a szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályban a szervezet képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy a Takarékszövetkezetnél rendszeresített módon írásban jelenti be a Takarékszövetkezethez, hogy a fizetési számla felett ki jogosult, illetőleg kik jogosultak rendelkezni. A számlatulajdonos szervezet vezetője bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását (kinevezését), valamint aláírását hitelt érdemlő módon igazolja (pl. aláírási címpéldány). Ha a vezető megbízása megszűnik, az általa bejelentett aláírók rendelkezését a Takarékszövetkezet mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az új vagy más vezető másként nem rendelkezik. j) Ha a rendelkezésre jogosult személye teljes biztonsággal egyértelműen nem állapítható meg, a Takarékszövetkezet jogosult a megbízás teljesítését megtagadni. A képviseleti jogosultság változásának be nem jelentése miatt bekövetkezett kárért a felelősség a bejelentést elmulasztó üzletfelet terheli. k) A Takarékszövetkezet a hozzá érkezett rendelkezéseken, megbízásokon gondosan megvizsgálja az Üzletfél által bejelentett aláírások meglétét. Ha az azonosítás a bejelentett mintától eltérő, vagy legalábbis az azonosság tekintetében aggályos aláírást észlel, a rendelkezést az ok megjelölésével visszaküldi a benyújtónak. A Takarékszövetkezet nem felel az olyan hamis, vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért, amelynek hamis, vagy hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehetett felismerni. l) Az Üzletfél a Takarékszövetkezet képviselőjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az Üzletfél részére a finanszírozást, vagy számlavezetést ellátó üzletegység vezetője ilyenként bemutat. Az üzleti helyiségekben dolgozó alkalmazott az Üzletfél előtt a Takarékszövetkezet képviselőjének tekintendő. m) A Takarékszövetkezet az Üzletfél kérésére lehetővé teszi, hogy az Üzletfél és a Takarékszövetkezet között létrejött ügyletben a Takarékszövetkezet képviseletében eljáró személyek aláírás-mintáit az Üzletfél megtekintse. 3./ Kézbesítés a) Takarékszövetkezet az Üzletfél részére szóló szerződési ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okmányokat az Üzletfél által megjelölt címre, ilyen közlés hiányában az Üzletfél Takarékszövetkezet által ismert lakcímére, székhelyére, illetve telephelyére küldi. b) Takarékszövetkezet az Üzletfél részére szóló küldeményeket általában nem köteles ajánlottan, vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az irat másolata a Takarékszövetkezet birtokában van, vagy ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, vagy feladóvevény igazolja. Felszólító és felmondó levelek ajánlott, illetőleg tértivevényes ajánlott levélként kerülnek kiküldésre a címzettnek. 8

9 Az Ügyfél részére belföldre elküldött iratot a kézbesítés megtörténtét igazoló okirat hiányában a következő időpontokban kell kézbesítettnek tekinteni: közvetlen kézbesítés esetén akkor, amikor a küldeményt a Címzettnek átadják; postázás esetén a feladást követő ötödik munkanapon; a kézbesítés megkísérlésének napján, ha a címzett az átvételt megtagadta. c) Értékpapírokat és egyéb értéket képviselő okiratokat, küldeményeket a Takarékszövetkezet fokozott biztonsággal kezeli, és a tőle elvárható gondossággal választja meg a továbbításuk módját. A Takarékszövetkezet nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt, vagy más a Takarékszövetkezeten kívülálló okból kifolyólag a kézbesítés elhúzódik, vagy eredménytelen. d) A Takarékszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket az Üzletfél személyesen nyújtja be vagy postai úton küldi el arra a címre, ahol az Üzletfél bankszámláját vezetik, illetve ahol a Felek a szerződést kötötték, vagy amelyet a Takarékszövetkezet megadott az Üzletfél részére. Írásos küldemények érkezésére a Takarékszövetkezet nyilvántartása az irányadó. Az Ügyfél kérésére a Takarékszövetkezet igazolást ad a küldemény átvételéről. 4./ Írásbeliség a) A Felek az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, szerződéseket, üzeneteket kötelesek írásba foglalni, illetőleg írásban megerősíteni. A telefonon, en, távirati úton és telefaxon leadott megbízás teljesítését a Takarékszövetkezet az Üzletfél írásbeli megerősítéséig függőben tartja. 5./ Teljesítés helye, ideje, módja a.) A teljesítés (fizetés) helye a Felek jogviszonyában a Takarékszövetkezetnek az a szervezeti egysége, amely az Üzletfél részére a számlát vezeti, amely egységben a betétet elhelyezi, kölcsönt felveszi, az adott ügyben ügyintézésre illetékes. b.) Betét elhelyezés, kölcsön törlesztés, számlára befizetés, illetőleg a Takarékszövetkezet javára bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, amelyen a Takarékszövetkezet az ügyfél számláját megterheli, illetve jóváírást eszközöl. c) A Takarékszövetkezet fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja a pénztárból történő kifizetés napja, illetőleg az Üzletfél bankszámlavezetőjéhez való beérkezés időpontja, kivéve, ha erre vonatkozóan külön jogszabály eltérően rendelkezik. d) Az Üzletfél - bankszámlájára adott megbízással, vagy más módon - intézkedik szerződés alapján a Takarékszövetkezet javára őt terhelő fizetési kötelezettség teljesítésére. Teljesítés elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet jogosult követelését az Üzletfél bankszámlája terhére érvényesíteni. Ennek eredménytelensége esetén a Takarékszövetkezet jogosult az adott szerződés biztosítékaiból magát kielégíteni. Ha ez is eredménytelen, úgy a Takarékszövetkezet közjegyző előtti fizetési meghagyásos-, illetőleg végrehajtási eljárás útján, 9

10 vagy polgári peres úton érvényesítheti követelését, illetve a jogszabályban írt feltételekkel az ügyfél egyidejű értesítése mellett felszámolási eljárást kezdeményezhet. e) Ha a fizetés teljesítési időpontja munkaszüneti napra esik és jogszabály vagy szerződés másként nem rendelkezik -, a teljesítés napja az azt követő első banki könyvelési nap. 6./ Ellenértékek: kamatok, díjak, jutalékok, költségek a) A Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, kezelési költséget, illetőleg díjat számíthat fel. A Takarékszövetkezet az Üzletfél által a Takarékszövetkezetnél elhelyezett pénzeszközei után ha a szerződés így rendelkezik kamatot fizet. A kamat után fizetendő - a vonatkozó jogszabályban meghatározott mértékű - adót a Takarékszövetkezet levonja, bevallja és befizeti. b) A szolgáltatások ellenértékét a Takarékszövetkezet által érvényesített díjak, jutalékok, költségek fajtáit és mértékét a Takarékszövetkezet "Hirdetmény"-e, kiszámításának módját jelen üzletszabályzat tartalmazza. Takarékszövetkezet hirdetménye megtekinthető a Takarékszövetkezet valamennyi üzletegységében és a honlapján (www.bolytksz.hu). c) A hirdetményben foglaltaktól eltérő ellenértékről a Takarékszövetkezet és az Üzletfél egymással kötött szerződésben rendelkezhetnek. A Takarékszövetkezet az Üzletfél számára nyújtott szolgáltatásokért fizetendő ellenértéket (kamat, jutalék, költség, díj) a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF-ben, illetve szerződésbe foglalt feltételek teljesülése esetén jogosult egyoldalúan módosítani. d) Pénztartozás késedelmes teljesítése esetén az Üzletfél a jogszabályban, illetve szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kamatot tartozik fizetni. e) A hitelintézeti szolgáltatások ellenértékének megfizetése eltérő kikötés hiányában - a Takarékszövetkezet teljesítésének előfeltétele. A Takarékszövetkezet jogosult az ellenérték megfizetéséig a teljesítést megtagadni. f) A hitelintézeti szolgáltatások ellenértékének megfizetése eltérő kikötés hiányában a szerződésben meghatározott időpontban, a szerződésben megjelölt rendszerességgel, utólag vagy a szerződés megszűnésekor esedékes, akként, hogy a Takarékszövetkezet megterheli az Üzletfél fizetési számláját. Ha a bankműveletre banktechnikai okból, vagy a Takarékszövetkezet hibájából volt szükség, az Üzletfél nem fizet pénzforgalmi jutalékot. g) Az Üzletfél által fizetendő kamatokat és az időtartamhoz kötött díjakat, továbbá jutalékokat mindig az adott termék szerződési feltételeiben közzétett képlet alapján kell kiszámítani h) A hitelintézeti szolgáltatás teljesítése során a Takarékszövetkezet jogosult az ellenértéken felül az ügylettel kapcsolatban felmerült költségeit (postaköltségek, sürgősségi díjak, tranzakciós díj, ügyvédi/jogtanácsosi díj, hitelbírálati díj, szakértői díjak, értékbecslés díja, illetékek, közjegyzői, hatósági és egyéb eljárás költségei stb.), illetve díjait az Üzletfélre terhelni. A megbízás teljesítése során a Takarékszövetkezet által igénybevett belföldi és külföldi közreműködő bankok által felszámított költségek, jutalékok az Üzletfelet terhelik. 10

11 i.) Az Üzletfelet terhelik továbbá mindazon igazolt költségek, amelyek az Üzletfél nem szerződésszerű magatartásából származnak vagy a Takarékszövetkezetet az Üzletféllel fennálló jogviszonnyal kapcsolatosan terhelik, beleértve az Üzletfél elleni esetleges eljárások költségeit is. 7./ A Takarékszövetkezet felelőssége a) A Takarékszövetkezet a banküzleti tevékenysége és a szerződések teljesítése során mindenkor az Üzletfél érdekeinek - az adott körülmények között lehető legteljesebb - figyelembevételével és a legnagyobb gondossággal jár el. A Takarékszövetkezet köteles megtéríteni az Üzletfélnek okozott kárt, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. b) A Takarékszövetkezet nem felel olyan károkért, amelyek olyan okok miatt következnek be, amelyeknek elhárítására vagy befolyásolására nincs lehetősége (vis maior), valamint a működésének megzavarásából származó károkért. A Takarékszövetkezet továbbá nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom, hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása okából következtek be. c) Takarékszövetkezet nem felel olyan károkért, amely az Üzletfél mulasztásából, késedelméből származnak. d) A Takarékszövetkezetet csak súlyos gondatlanság esetén terheli felelősség, ha az Üzletfélnek megtévesztéssel vagy tévedésben tartással (pl.: cselekvőképessége, jogi státusza, képviseleti jogosultsága tekintetében), hamis vagy meghamisított okiratokkal a Takarékszövetkezetnél eljáró személy kárt okoz. A Takarékszövetkezet mindig az adott helyzetben elvárható módon vizsgálja az okiratok valódiságát, az Üzletfelek személyazonosságát, rendelkezési jogosultságát (pl.: meghatalmazás). e) A Takarékszövetkezet forgalomban kiadott hívószám, vagy más azonosító irat elvesztéséből, vagy illetéktelen személy által történő felhasználásából eredő károkért nem felel. f) A Takarékszövetkezet okmányok kiszolgáltatása, illetve fizetés esetén annak teljesít, akit személyazonosság vagy képviseleti jogosultság igazolására szolgáló okmányok megvizsgálása alapján az okmányok, illetve fizetés elfogadására jogosultnak tart. A Takarékszövetkezet az adott helyzetben általában elvárható módon vizsgálja a személyazonosság vagy a meghatalmazás igazolására neki bemutatott okmányokat, ezek valódiságáért azonban nem vállal felelősséget. g) A Takarékszövetkezet a továbbítás céljából átvett okmányokat vagy egyéb értékeket csak abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelelnek-e a megbízásban foglaltaknak. Nem felel azonban az okmányok érvényességéért, eredetiségéért, az aláírások valódiságáért, az esetleges időközi módosításokért, jogi tartalmáért. h) A Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget kisebb jelentőségű hibákért, melyek a nagy tömegű megbízás teljesítése során tőle elvárható gondosság mellett is előfordulnak. 11

12 i) A Takarékszövetkezet felelősségének korlátozása nem érinti azt a felelősséget, amelyet a Ptk. szerint szerződésben érvényesen kizárni nem lehet. j) A Takarékszövetkezet saját tévedését (ideértve az Üzletfél számláján történő téves jóváírást vagy terhelést is) bármikor jogosult az Üzletfél rendelkezése nélkül is helyesbíteni. A Takarékszövetkezet saját tévedésének helyesbítése költségeit maga viseli, nem számítja fel az Üzletfélnek. 1./ Adatkezelés: III. Banktitok A Takarékszövetkezet az Üzletfeleivel kötött szerződésekben és mellékleteiben rögzíti az azonosításukhoz és a pénzügyi szolgáltatások teljesítéséhez szükséges személyes adataikat. A Takarékszövetkezet az Üzletfelek által számára átadott adatokat az adatvédelmi és a banktitokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli, az adatok kezeléséért, feldolgozásáért a Takarékszövetkezet ügyvezető igazgatója, mint adatgazda vállal felelősséget. A Takarékszövetkezet az Üzletfélről tudomására jutott adatokat az üzleti kapcsolat fennállása alatt, valamint az üzleti kapcsolat megszűnését követő 10 (tíz) évig tartja nyilván. Ezeket a Takarékszövetkezet jogosult - belső munkafolyamatai során - rögzíteni, feldolgozni, felhasználni, kezelni. 2./ Banktitok köre a) A Takarékszövetkezet az Üzletféllel kötött jogügyletei során tudomására jutott tényeket és adatokat banktitokként kezeli. Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik. (Hpt. 50. (1) bekezdés.) b) A felek jogügyleteik tekintetében a banktitok fogalmi körébe tartoznak különösen a pénzforgalmi számla tulajdonosára, az Üzletfélnek a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely számlájának forgalmára, a felvett hitelének összegére és feltételeire, továbbá a Takarékszövetkezetnél elhelyezett betéteire és letéteire vonatkozó adatok. 3./ Titoktartási kötelezettség a) A banktitok tekintetében időbeni korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli a Takarékszövetkezet tagjait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik a Takarékszövetkezettel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon banktitokként kezelt információkhoz jutottak hozzá. - A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti, illetőleg a banktitkok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat a Hpt-ben meghatározott körön kívül az Üzletfél 12

13 felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek, és feladatkörön kívül nem használható fel. - Aki banktitok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a pénzügyi intézménynek vagy az intézmény ügyfeleinek hátrányt okozzon. 4./ Titoktartási kötelezettség alóli mentesség Nem jelenti a banktitok megsértését a Hpt és 55/A. -ainak megfelelő adatszolgáltatás, különösen, ha a hatósági megkeresésére (nyomozóhatóság, bíróság, ügyészség stb.), a hitelintézetek felügyeletét ellátó szervek részére, statisztikai céllal az Üzletfél egyedi azonosítására alkalmatlan módon történik, a központi hitelinformációs rendszerbe (KHR) történő adatátadás. A Takarékszövetkezet írásban tájékoztatja Üzletfeleit, hogy mely esetekben, milyen adatokat köteles továbbítani a KHR-be, és milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére. A Takarékszövetkezet számára törvény írja elő, hogy a pénzforgalmi számlákról köteles adatot szolgáltatni a cégbíróság és az adóhatóság felé. A pénzmosás elleni törvény 1 értelmében a Takarékszövetkezet kötelezettsége, hogy pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, vagy körülmény felmerülése esetén bejelentést tegyen a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak. A bejelentésről az illetékes hatóságon kívül mást nem tájékoztathat. A Takarékszövetkezet a bejelentési kötelezettség teljesítése során birtokába jutott adatokat, illetőleg a kapcsolódó okiratokat a bejelentéstől számított 10 évig köteles nyilvántartani és megőrizni. Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek a törvényben meghatározott esetektől eltekintve, ha a - pénzügyi intézmény ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitkot pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad, - pénzügyi intézmény érdeke az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához, vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. Bankinformáció adása: A Takarékszövetkezet az Üzletfél külön felhatalmazása nélkül jogosult a banktitokra vonatkozó szabályok figyelembe vételével harmadik személy részére bankinformációt adni. A bankinformáció az Üzletfélre vonatkozó nyilvános információkat, a számlavezetés tényét, valamint az Üzletfél és a Takarékszövetkezet kapcsolatának általános jellemzését tartalmazhatja. 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 13

14 A Takarékszövetkezet bankinformáció kiadását, illetve beszerzését az Üzletfél számára díjfizetéshez kötheti. A bankinformációt az információkérő kizárólag saját céljára veheti igénybe kivéve, ha az információkérő hitelintézet, amely ügyfele megbízásából jár el. A bankinformációt az információkérő köteles bizalmasan kezelni. A Takarékszövetkezet az általa nyújtott bankinformációk felhasználásából eredő kárért kizárólag akkor felel, ha jogszabályba ütköző módon, illetve felhatalmazás nélkül adott ki banktitkot, vagy neki felróható módon valótlan adatot szolgáltat. A Takarékszövetkezet területén, valamint pénzkiadó automatáinál videó megfigyelő rendszer üzemel, mely biztonsági okokból képfelvételeket rögzít az üzleti helységeiben megjelenő, valamint ATM szolgáltatásait igénybe vevő személyekről. A képfelvételeket a Takarékszövetkezet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli, annak biztonságos tárolásáról 50 napig gondoskodik, ezt követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek. A rögzített képanyag kizárólag a hatóságok felé, azok hivatalos megkeresése esetén kerül kiadásra. A megfigyelt területre való belépéssel a megfigyelt személy hozzájárul a róla készült képanyag fentiek szerinti kezeléséhez. IV. A Központi Hitelinformációs Rendszerrel (továbbiakban: KHR) kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség és adatkezelési szabályok 1./ A KHR-re irányadó szabályok A KHR-be történő adatátadás célja: a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók többek között a pénzügyi intézmények biztonságának érdekében. Az átadott adatok a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: KHR törvény) meghatározott célra, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához vagy a nyilvántartott személy által bármely referenciaadat-szolgáltatónál kezdeményezhető tájékoztatás megadásának céljára használhatóak fel. A KHR-ben kizárólag a törvényben meghatározott adatok tárolhatók, és az adatok kizárólag a törvényben meghatározott célokra használhatók fel, valamint csak az arra jogosult pénzügyi szervezeteknek adhatók ki, szigorú törvényi feltételek alapján. A BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BISZ Zrt.), mint a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás felelős az adatok teljes körű és naprakész nyilvántartásáért. A KHR-ben rögzített adatok banktitoknak minősülnek, és ennek megfelelő jogi védelem alatt állnak A fenti célok megvalósítása érdekében a Takarékszövetkezet, mint referenciaadat-szolgáltató referenciaadatokat ad át Üzletfeleiről a BISZ Zrt. részére. 14

15 A BISZ Zrt. levélcíme: 1205 Budapest, Mártonffy utca ; telefonszáma: (1) ; telefaxszáma: (1) ; weboldala:www.bisz.hu. A jelen fejezetben írt rendelkezéseket a KHR törvénnyel összhangban kell értelmezni. Az ban nem szabályozott KHR-rel kapcsolatos kérdésekre a KHR törvény rendelkezései az irányadók. 2./ Adatszolgáltatás szerződéskötésről A Takarékszövetkezet a Hpt. 3. (1) bekezdés b)-c) és f)-g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés (továbbiakban: pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés) megkötését követően 2 munkanapon belül átadja a BISZ Zrt. részére az alábbi referenciaadatokat: Természetes személy esetén a) azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím; b) szerződéses adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, ügyféli minőség (adós, adóstárs), a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága. Vállalkozás esetén a) azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; b) szerződéses adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; szerződés megszűnésének módja; a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja. 3./ Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén A Takarékszövetkezet a tárgyhót követő ötödik munkanapig átadja a BISZ Zrt. részére a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel kapcsolatosan a következő referenciaadatokat: fennálló tőketartozás összege és pénzneme. A pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés hatálya alatti előtörlesztés teljesítése esetén a Takarékszövetkezet az előtörlesztést követő két munkanapon belül átadja a BISZ Zrt. részére az alábbi referenciaadatokat: előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme 15

16 4./ Az adatátadás különös szabályai természetes személyek esetén a) A Takarékszövetkezet a BISZ Zrt. részére átadja annak a természetes személynek a referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. Az átadásra kerülő referenciaadatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány (személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély) száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím; a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, ügyféli minőség (adós, adóstárs), a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a minimálbért meghaladó összegű fizetési késedelem folyamatos 90 napon túli bekövetkezésének időpontja, a 90 napos késedelem időpontjában fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházása, perre utaló megjegyzés. A Takarékszövetkezet a jelen pont szerinti adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal megelőzően írásban köteles tájékoztatni a természetes személyt arról, hogy a jelen pont szerinti referenciaadatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének. b) A Takarékszövetkezet a BISZ Zrt. részére átadja annak a természetes személynek a referenciaadatait, aki a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének a kezdeményezése során valótlan adatot közöl és ez okirattal bizonyítható. A Takarékszövetkezet az okirati bizonyíték rendelkezésre állásának időpontjától számított két munkanapon belül köteles a BISZ Zrt. részére átadni az alábbi referenciaadatokat: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány (személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély) száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím; az igénylés elutasításának időpontja, indoka, okirati bizonyítékok, jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma. c) A Takarékszövetkezet a BISZ Zrt. átadja annak a természetes személynek a referenciaadatait, akivel szemben hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatában a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) ában meghatározott bűncselekmény (közokirathamisítás, magánokirat-hamisítás, visszaélés okirattal) elkövetését állapítja meg 16

17 A Takarékszövetkezet a jogerős bírósági határozat tartalmáról való tudomásszerzés időpontjától számított két munkanapon belül köteles a BISZ Zrt. részére átadni az alábbi referenciaadatokat: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány (személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély) száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím; az igénylés elutasításának időpontja, indoka, okirati bizonyítékok, jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma. 5./ Az adatátadás különös szabályai vállalkozások esetén a) A Takarékszövetkezet a BISZ Zrt. részére átadja annak a vállalkozásnak a referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt. Az átadásra kerülő referenciaadatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; a szerződés megszűnésének módja; a szerződés összege a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja; a 30 napon túli késedelem bekövetkezésének időpontja; a 30 napon túli késedelem bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja; a követelés másik referenciaadatszolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés; előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme; fennálló tőketartozás összege és pénzneme. b) A Takarékszövetkezet a BISZ Zrt. részére átadja annak a vállalkozásnak a referenciaadatait, amelynek fizetési számlájával szemben fedezethiány miatt harminc napot meghaladó időszak alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál nagyobb összegű sorba állított követelést tartanak nyilván. Az átadásra kerülő referenciaadatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; a pénzforgalmi számla vezetésére vonatkozó szerződés azonosítója (száma); a sorba állított követelések összege és devizaneme; a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja; perre utaló megjegyzés. 17

18 c) A Takarékszövetkezet a BISZ Zrt. részére átadja annak a vállalkozásnak a referenciaadatait, amely készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződését a referenciaadat-szolgáltató felmondta vagy felfüggesztette. Az átadásra kerülő referenciaadatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésre vonatkozó adatok: a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének, felfüggesztésének időpontja; perre utaló megjegyzés. 6./ Az adatkezelés határideje A BISZ Zrt. a természetes személyek referenciaadatait a szerződéses jogviszony megszűnését követően egy munkanapon belül véglegesen és vissza nem állítható módon törli, kivéve, ha a természetes személy a szerződés megkötésekor vagy a szerződés fennállása során a Takarékszövetkezet útján írásban kéri, hogy az adatait a BISZ Zrt. a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje. Erről a lehetőségről a Takarékszövetkezetnek a szerződés megkötésével egyidejűleg tájékoztatnia kell a természetes személyt azzal, hogy a jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulás a szerződéses jogviszony megszűnéséig a Takarékszövetkezet útján, azt követően a BISZ Zrt.-nél közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. A BISZ Zrt. a referenciaadatokat az alábbiak szerint meghatározott időponttól számított öt évig kezeli. Az öt év letelte után, illetve a természetes személynek a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig terjedő adatkezeléshez való hozzájárulása visszavonása esetén a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. A határidő számításának kezdete: a IV. 4./ a) és a IV. 5./ a) pont szerinti esetben, ha a tartozás nem szűnt meg, az adatátadás időpontjától számított ötödik év vége, a IV. 4./ b)-c) és a IV. 5./ c) pont szerinti esetben az adat átadásának időpontja, a követelések sorba állításának megszűnési időpontja a IV. 5./ b) pont szerinti esetben, a vállalkozásnak a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződése megszűnésének időpontja. A BISZ Zrt. az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő késedelmes tartozás teljesítése esetén a késedelmes tartozás teljesítésétől számított egy év elteltével haladéktalanul törli a IV. 4./ a) pont szerinti referenciaadatot. 18

19 1./ Megbízások érkeztetése, elfogadása V. A megbízások általános szabályai a) A Takarékszövetkezet az Üzletfél által adott megbízásokat az Üzletféllel kötött eltérő rendelkezése hiányában csak az e célra rendszeresített formanyomtatványokon fogad el. A Takarékszövetkezet az Üzletfél megbízásán szereplő aláírásokat összehasonlítja az Üzletfél által bejelentett aláírás-mintákkal. Amennyiben a benyújtott megbízáson a Takarékszövetkezetnél be nem jelentett, vagy a bejelentett mintától jól felismerhetően eltérő aláírás van, a Takarékszövetkezet a megbízást nem teljesíti, azt az ok megjelölésével visszaküldi az Üzletfélnek. b) A Takarékszövetkezet nem felel a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos vizsgálattal sem felismerhető hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért. c) Külön szerződés alapján a Takarékszövetkezet elektronikus úton a rendszeren keresztül benyújtott megbízásokat is elfogadja. Ilyen esetben az aláírást a rendelkezésre jogosult személyek számára megadott aláírási jelszó helyettesíti. d) Nem postai úton érkezett megbízásokat a Takarékszövetkezet csak a meghirdetett időben fogad el tárgynapi teljesítésre, amit az egységekben kifüggesztett Hirdetményben tesz közzé. A meghirdetett teljesítési idő után érkező küldeményeket a megbízás teljesítése tekintetében következő munkanapon érkezettként kell kezelni. e) Határidőre teljesítendő megbízásokat az Üzletfél tartozik a Takarékszövetkezetnek olyan időpontban benyújtani, hogy a teljesítés késedelmet ne szenvedjen. Ennek elmulasztásából eredő kárért a Takarékszövetkezet nem felel. f) A megbízások függőben tartásáért, illetőleg soron kívül teljesítéséért a Takarékszövetkezet Hirdetményében, vagy az eredeti szerződésben foglaltak szerinti díjat számítja fel. g) Az Üzletfél jogosult meghatározni a megbízások teljesítésének sorrendjét. Az Üzletféllel kötött szerződés vagy jogszabály eltérő rendelkezéseinek hiányában a Takarékszövetkezet a megbízásokat érkezésük sorrendjében teljesíti. Az érkezés sorrendjére a Takarékszövetkezet nyilvántartása az irányadó. h) Tévedésen alapuló jóváírást vagy terhelést a Takarékszövetkezet az Üzletfél jóváhagyó rendelkezése hiányában is jogosult - az Üzletfél értesítése mellett - helyesbíteni. Ha a tévedést a Takarékszövetkezet követi el, az ebből eredő költségeket, károkat viseli. i) A beérkezett megbízásokat a Takarékszövetkezet kizárólag a jelen üzletszabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek mellett és az aláírások valódisága esetén fogadja el. A Takarékszövetkezet megtagadja a megbízást, ha teljesítése jogszabályba ütközik és a Takarékszövetkezet ezt észleli. 19

20 2./ Megbízás teljesítéséhez szükséges adatok a) A megbízásnak minden kétséget kizáróan tartalmaznia kell az ügylet tárgyát és a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat. b) Ha az Üzletfél a megbízásnak az általános gyakorlattól eltérő, vagy meghatározott időpontban való teljesítését igényli, a megbízáson, illetőleg azzal egyidejűleg más módon a Takarékszövetkezetet értesítenie kell. c) A Takarékszövetkezet nem felel, ha a megbízó a teljesítéshez szükséges adatokat tévesen adja meg. Az Üzletfél fizetési számlája terhére szóló megbízások esetén a Takarékszövetkezet köteles meggyőződni arról, hogy a terhelendő fizetési számla elnevezése és fizetési számla száma megegyezik-e. d) A Takarékszövetkezet visszaküldi a megbízást, ha a megbízás vizsgálata során a tévedés felismerhető, vagy a megbízást hiányosan állították ki és a kiegészítés, vagy helyesbítés rövid úton nem volt lehetséges. 3./ A megbízás fedezete, teljesítése a) A Takarékszövetkezet minden esetben köteles teljesíteni az Üzletfél megbízását, ha annak fedezete rendelkezésre áll. b) Ha a megbízás teljesítése bármely ok miatt akadályba ütközik, a Takarékszövetkezet köteles erről az Üzletfelet haladéktalanul értesíteni. c) A jogszabályban, továbbá bankszámlaszerződésben meghatározott megbízások teljesítését a Takarékszövetkezet fedezet hiánya miatt részben, vagy egészben függőben tartja. A haladéktalanul teljesítendő megbízás esetén csak a rendelkezésre álló fedezet összegéig teljesít. d) A megbízások függőben tartásáért, illetőleg soron kívüli teljesítéséért, vagy a fedezet megelőlegezéséért a Takarékszövetkezet a Hirdetményben, vagy az egyedi szerződésekben foglaltak szerinti díjat, illetőleg kamatot számíthatja fel. e) A pénzforgalomra vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései alapján az Üzletfél jogosult meghatározni a megbízások teljesítésének sorrendjét. Az Üzletféllel kötött szerződés vagy jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a Takarékszövetkezet a megbízásokat érkezésük sorrendjében végzi. f) A Takarékszövetkezet az Üzletfél rendelkezése nélkül is jogosult megterhelni az Üzletfél nála vezetett számláját a pénzintézeti tevékenysége körében keletkezett követelésével. g) Az Üzletfél fizetésre szóló megbízását a terhelés megkezdéséig visszavonhatja, vagy módosíthatja. Ha ez nem írásban történik, a Takarékszövetkezet írásbeli megerősítésig a teljesítést függőben tartja. 20

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2015. év július hó 3. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. augusztus 12. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 2 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 3 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 3 4. A Bank és az Ügyfél

Részletesebben

ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015.02.01-től

ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015.02.01-től ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2015.02.01-től Tartalomjegyzék ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 1 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT... 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzat 1. Általános rendelkezések 1.1. Az üzletszabályzat jogi jellege, hatálya a) Az Általános Üzletszabályzat továbbiakban üzletszabályzat a Mecsekvidéke

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Jóváhagyó határozat száma: 10/I/2015. számú határozat Jóváhagyó határozat kelte:

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 59/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. számú szabályzat A Fókusz Takarékszövetkezet részére S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 6/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sorszám: ÁLT 15/2011.12.20. Elfogadó igazgatósági határozat száma/dátuma: Ig. 145/2011.12.20. Hatályon kívül helyezve: ÁLT 14/2011.11.29. Hatályos: 2012.

Részletesebben

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános üzleti feltételek... 6 2. Bevezető rendelkezések... 6 2.1. Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek: Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat (kelt: 1993. 04. 19.) 901/1997/F. számú ÁPTF

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta.

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta. TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta. 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 3 II. Betétgyűjtés...

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzat 1. Általános rendelkezések 1.1. Az üzletszabályzat jogi jellege, hatálya a) Az Általános Üzletszabályzat továbbiakban üzletszabályzat a Mecsekvidéke

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2015. július 01. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II. Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Cg. 14-02-000326 Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Elfogadva Igazgatóság V.4./2014.07.23.számú határozatával. Érvényes: 2014. július 23.napjától

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbér ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szövetkezet Igazgatósága a 2012. május 16-i ülésén az 5-5/2012. számú határozatával módosította és egységes szerkezetbe foglalta. A szövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

Általános Üzletszabályzata

Általános Üzletszabályzata Általános Üzletszabályzat A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság 2012. szeptember 6-án kelt 123./2012. 09. 06. sz. határozata alapján. Hatályos: 2012. szeptember

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a.. számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta. Hatályos:

Részletesebben

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva a 35/2004.(10.26.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 44/2004.(12.08.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 5/2005.(03.31.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés: 2008. február 01. 1/25 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA...3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Üzleti titok és banktitok Üzleti titok Banktitok Fizetési titok Információ adása Adatkezelés, adatvédelem

TARTALOMJEGYZÉK. Üzleti titok és banktitok Üzleti titok Banktitok Fizetési titok Információ adása Adatkezelés, adatvédelem é ö á Á Á Á á ó á á ú á á á á á ó Í é ö ü á é ó 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések Üzletszabályzat jogi jellege, hatálya Üzletszabályzat alkalmazása Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail: info@somogytakarek.hu www.somogytakarek.hu Cégjegyzékszám:14-02-000320 Adószám: 10115521-2-14 KSH: 10115521-6416-122-14

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat 2 A Savaria Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2012. április 26-án kelt 109/2012. számú határozatával. Hatályos: 2012. május 2-től Szombathely, 2012. április 26.. Szabados

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat Általános üzletszabályzat 2 Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2015. január 30-án kelt I-2015/5. számú határozatával. Hatályos: 2015. február 1. Szabályzat aktualizálásáért felelős: Szakasits

Részletesebben