BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2016 év szeptember hó 18 napjától

2 Hatályos: 2016szeptember18 TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1) Az jogi jellege, hatálya 4 2) Fogalmak az üzletszabályzat alkalmazásában 4 3) Az üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása 5 4) A Takarékszövetkezet részére engedélyezett pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységek 5 41 A Takarékszövetkezet tevékenységi körei a TEÁOR 2008 szerint 5 42 A Takarékszövetkezet tevékenységének megnevezése az engedélyező határozatban és az engedélyszám: 6 II Banküzleti kapcsolatok általános szabályai 7 1) A Felek együttműködési kötelezettsége 7 2) Az Üzletfél azonosítása, az Üzletfél és a Takarékszövetkezet képviselete 8 3) Kézbesítés 9 4) Írásbeliség 10 5) Teljesítés helye, ideje, módja10 6) Ellenértékek (kamatok, díjak, jutalékok, költségek) 11 7) A Takarékszövetkezet felelőssége 12 III Adatkezelés 13 1) Adatkezelés 13 2) Képfelvételek rögzítése és tárolása 13 3) Adatvédelmi nyilvántartás 13 IV Titoktartás 14 1) Üzleti titok 14 2) Banktitok 14 3) Az üzleti titok és a banktitok közös szabályai 15 4) Bankinformáció adása 15 V A Központi Hitelinformációs Rendszerrel (továbbiakban: KHR) kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, az adatkezelési szabályok és a jogorvoslati lehetőségek 15 1) A KHR-re irányadó szabályok 16 2) Adatszolgáltatás szerződéskötésről17 3) Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5 munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén 17 4) Az adatátadás különös szabályai természetes személyek esetén 18 5) Az adatátadás különös szabályai vállalkozások esetén 20 6) Az adatkezelés határideje 21 7) A jogorvoslati lehetőségek 22 VI A megbízások általános szabályai 24 1) Megbízások érkeztetése, elfogadása 24 2) Megbízás teljesítéséhez szükséges adatok 25 3) A megbízás fedezete, teljesítése 26 4) Pénztárszolgálat 27 VII Fizetési számlák (bankszámlák) 27 1) Bankszámlaszerződés, fizetésiszámla-szerződés 27 2) Bankszámlakivonat 30 3) Kamatozó bankszámlák 30 4) A fizetési számla megszűnése 30 VIII Betétügyletek 30 1) Betételhelyezés 30 2) Az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) által biztosított betétek 30 3) Az OBA által nem biztosított betétek 30 4) Az OBA által fizetett kártalanítás 33 5) Kifizetés az OBA-ból 36 6) Betétek okmányai 36 7) Számlabetét 37 8) Betétek kamatai 37 IX Hitelezés 39 1) Alapfogalmak 39 2) Hitelműveletek 41 3) Folyószámlahitel 46 2

3 Hatályos: 2016szeptember18 4) Kamat, díjak, jutalékok, költségek (hiteldíj)47 5) A fogyasztóval kötött hitelszerződés és kölcsönszerződés (a továbbiakban együttesen: fogyasztói kölcsönszerződés) A fogyasztói kölcsönszerződés feltételei és azok változása A fogyasztói kölcsönszerződés felmondására vonatkozó egyéb rendelkezések Szerződés módosítása a Szerződő Felek közös megegyezésével A deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó egyes rendelkezések Idegen pénznemben fennálló tartozás átváltása 50 5/A) A fogyasztóknak állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú hitelek eltérő feltételei 52 5/A1 A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001 (I 31) Korm rendelet (a továbbiakban: R1) alapján nyújtott hitelek 52 5/A2 A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009 (VI 23) Korm rendelet (a továbbiakban: R2) alapján nyújtott hitelek 53 5/A3 Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011 (XII 29) Korm rendelet (a továbbiakban: R3) alapján nyújtott hitelek 54 6) A szerződés egyoldalú módosítása fogyasztónak nem minősülő Üzletféllel kötött hitel- vagy kölcsönszerződés (a továbbiakban: kölcsönszerződés) esetén 55 7) A teljes hiteldíj mutatóval kapcsolatos egyes rendelkezések 55 8) Fogyasztó Ügyfél tájékoztatása 60 9) Árukapcsolás és csomagban történő értékesítés 63 X A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (biztosítéki szerződések), biztosítás 64 1) Biztosítéknyújtás 64 2) Biztosítékok kezelése 65 3) Biztosítékok érvényesítése66 4) Biztosítás 66 XI Pénzváltási tevékenység 67 XII Egyéb szolgáltatások 67 1) Bankkártya 67 2) Felelősségviselés 68 XIII Pénzügyi szolgáltatások közvetítése, ügynöki tevékenység 69 XIV A panaszos ügyek kezelése, jogviták 69 3

4 Hatályos: 2016szeptember18 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) Az jogi jellege, hatálya a) Az (a továbbiakban: üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és Üzletfelei közötti jogügyletek általános jellegű feltételeit tartalmazza Az egyes jogügyletekre vonatkozó részletes szabályok Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) és/vagy egyedi szerződésekben kerülnek meghatározásra, melyekben a törvény és az egyéb jogszabályok keretei között az üzletszabályzatban írtaktól el lehet térni b) A Takarékszövetkezet és Üzletfelei között létrejövő jogügyletekre és szerződési feltételekre az üzletszabályzatban, az Általános Szerződési Feltételekben és az egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdések tekintetében 2014 március 15-ét megelőzően létrejött jogügylet esetén a Polgári Törvénykönyvról szóló 1959 évi IV törvény (a továbbiakban: régi Ptk), 2014 március 15-ét követően létrejött jogügylet esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V törvény (a továbbiakban: Ptk), továbbá a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013 évi CCXXXVII törvény (a továbbiakban: Hpt), a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009 évi CLXII törvény (a továbbiakban: Fhtv), valamint a Takarékszövetkezet és ügyfelei jogviszonyát szabályozó más jogszabályok rendelkezései és hatósági engedélyek irányadók c) A Takarékszövetkezet és üzletfelei közötti jogviszony tartalmát és részleteit ügylettípusonként keret- vagy egyedi szerződések szabályozzák Az üzletszabályzat kiterjed a felek között létrejövő, a hitelintézeti tevékenység körébe tartozó jogügyletekre Rendelkezései mindazokban a kérdésekben, amelyekben a szerződés, vagy a jogügyletre irányadó jogszabály nem rendelkezik mind a Takarékszövetkezetre, mind az Üzletfélre külön kikötés nélkül is kötelező hatályúak 2) Fogalmak az üzletszabályzat alkalmazásában a) Felek: A Takarékszövetkezet és az Üzletfél b) Üzletfél: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy természetes személy, aki (amely) részére a Takarékszövetkezet az Üzletszabályzatban meghatározott pénzügy és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások valamelyikét nyújtja, illetve annak nyújtása érdekében kérelemmel fordul a Takarékszövetkezethez Üzletfélnek minősül továbbá az a személy (szervezet) is, aki/amely az Üzletszabályzatban megjelölt jogügylet teljesítésének biztosítékaként a Takarékszövetkezetnek fedezetet nyújt 4

5 Hatályos: 2016szeptember18 c) Hitelintézeti tevékenység: a Hpt alapján a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) vagy jogelődjei engedélyével a Takarékszövetkezet által végezhető szolgáltatások köre d) Eseti, illetőleg meghatározott időtartam alatt végezhető hitelintézeti tevékenység, amelyet a Felügyelet egyedi kérelem alapján vagy általános jelleggel a Takarékszövetkezet részére meghatározott jogügyletre és határozott időtartamra engedélyez 3) Az üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása a) Az üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti a Takarékszövetkezet ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben, valamint a Takarékszövetkezet honlapján (wwwbolytkszhu) Az üzletszabályzatot az Üzletfél kérésére a Takarékszövetkezet díjtalanul átadja b) Szerződéskötéskor az Üzletfél a Takarékszövetkezettel kötött szerződés aláírásával tudomásul veszi az üzletszabályzatban meghatározott feltételeket c) A Takarékszövetkezet a jogszabályi keretek között jogosult üzletszabályzatát egyoldalúan módosítani d) A Takarékszövetkezet az üzletszabályzatának módosításáról, annak hatályba lépése előtt legalább 60 (hatvan) nappal Hirdetmény útján és a honlapján értesíti ügyfeleit A kizárólag jogszabályi változások vagy hatósági előírások miatti, illetőleg az ügyfél számára nem kedvezőtlen módosítások esetén a 60 (hatvan) napos közzétételi határidő korlátlanul lerövidíthető Amennyiben az Üzletfél a módosítás hatályba lépéséig nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni 4) A Takarékszövetkezet részére engedélyezett pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységek 41 A Takarékszövetkezet tevékenységi körei a TEÁOR 2008 szerint A Takarékszövetkezet hatósági engedély alapján végzett főtevékenysége és további tevékenységei a TEÁOR 2008 szerint: Főtevékenység: Egyéb monetáris közvetítés Egyéb tevékenységek: Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység 5

6 Hatályos: 2016szeptember18 A fenti tevékenységi körökön belül a Takarékszövetkezet kizárólag a Felügyelet vagy jogelődjei mindenkori engedélyében, illetve a jogszabályokban előírt más hatósági engedélyekben foglalt tevékenységeket végzi 42 A Takarékszövetkezet tevékenységének megnevezése az engedélyező határozatban és az engedélyszám: a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása, b) hitel- és pénzkölcsön nyújtása, ideértve a követelések megvásárlása (faktoring) tevékenységet is, c) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, d) kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, e) váltóval, illetve csekkel kizárólag saját számlára történő kereskedelmi tevékenység, f) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység), g) széfszolgáltatás, h) pénzváltási tevékenység, Engedélyszám: I/E-2460/2004; i) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtásának ezen belül belföldi használatú, forint alapú Kölyökkártya forgalmazásának közvetítése a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt megbízása alapján, Engedélyszám: E-I-956/2006; j) elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása pénzügyi szolgáltatás meghatározott körén belül a nemzetközi használatú Visa bankkártya forgalmazásának a közvetítése a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt megbízásából, Engedélyszám: E-I-852/2007; k) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásának ezen belül bankkártya forgalmazásnak a közvetítése a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt megbízása alapján, Engedélyszám: EN-I-725/2010; l) betétgyűjtés ezen belül külföldi konvertibilis pénznemben történő betétgyűjtés, valamint pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása ezen belül devizaszámla vezetés pénzügyi szolgáltatási tevékenység függő kiemelt közvetítőként történő végzése a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt megbízása alapján, Engedélyszám: EN-I-1269/2010; m) hitel és pénzkölcsön nyújtásának ezen belül deviza alapú, szabad felhasználású, illetve lakásvásárlási célú kölcsönök nyújtásának közvetítése a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt megbízása alapján, Engedélyszám: EN-I-144/2011; n) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásának ezen belül devizaszámla-vezetésének, nem természetes személyek részére forintszámlához kapcsolódó valuta forgalmazásengedélyszám: EN-I-771/2000; o) a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében a tulajdonába került fedezet, illetőleg biztosíték hasznosítására vagy az értékesítésben való közreműködésre irányuló tevékenység, Engedélyszám: (-); p) biztosításközvetítői tevékenység, 6

7 Hatályos: 2016szeptember18 Engedélyszám: (nem engedélyköteles nyilvántartásba vétel); q) Bszt szerinti függő ügynöki tevékenység, Engedélyszám: (nem engedélyköteles nyilvántartásba vétel); r) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 évi CXII törvény 3 (2) bekezdés a) pontjában foglalt pénzváltási tevékenység kiegészítő pénzügyi szolgáltatás végzése a TRAVEL-GO Kft útján, Engedélyszám: I-1462/ A Takarékszövetkezet a 41 pontban sorban felsorolt tevékenységeihez kapcsolódan az alábbi a Hpt 68 szakasza szerinti kiszervezett szolgáltatásokat veszi igénybe: 421Takinfo Kft (1125 Budapest, Fogaskerekű utca 4-6) Giro szolgáltatás IVR-SMS szolgálatás Telefonos panaszkezelés Központi kivonat nyomtatás szolgáltatás KHR referencia adatok továbbítása KPKNY (Központi Nyilvántatás Nyilatkozatadatok Adattovábbításáról) 422HW Stúdió Kft (6000 Kecskemét, Kőhíd u 6) Informatikai szolgáltatás 423Online Üzleti Informatikai Zrt (1032 Budapest, Vályog u 3) MoonSol integrált üzleti szoftver követés- karbantartási szolgáltatás II Banküzleti kapcsolatok általános szabályai 1) A Felek együttműködési kötelezettsége a) A Takarékszövetkezet és az Üzletfél üzleti kapcsolataikban kötelesek kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit figyelembe véve, jogaikat rendeltetésszerűen gyakorolva és kötelezettségeiket szerződésszerűen teljesítve eljárni b) Felek a kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül értesítik az ügylet szempontjából jelentős körülményekről, tényekről Az ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre legkésőbb 30 (harminc) napon belül válaszolnak, haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre, mulasztásokra A Felek haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 (öt) munkanapon belül, értesítik egymást nevük, elnevezésük, címük, képviselőjük változásáról, továbbá személyüket, jogi státuszukat érintő minden változásról (pl a tulajdonosi szerkezet megváltozása, csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás kezdeményezése) E kötelezettségek elmulasztásának jogkövetkezményei a mulasztó felet terhelik A Takarékszövetkezet az Üzletfél által tett bejelentést mindaddig hatályosnak tekinti, amíg az Üzletfél a változást írásban be nem jelenti Több egymásnak ellentmondó bejelentés közül a Takarékszövetkezet mindig az időben legfrissebb bejelentést fogadja el hatályosnak 7

8 Hatályos: 2016szeptember18 c) Üzletfél köteles haladéktalanul értesíteni a Takarékszövetkezetet, ha nem érkezett meg időben valamely általa a Takarékszövetkezettől várt értesítés, különösen, ha az fizetési kötelezettség teljesítésére, illetőleg pénzkövetelés jóváírására vonatkozik d) Az Üzletfél a Takarékszövetkezet kérésére köteles megadni minden személyével és a Takarékszövetkezettel fennálló jogviszonnyal összefüggő adatot és felvilágosítást Az Üzletfél köteles a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátani mindazokat az adatokat, amelyek gyűjtését valamely jogszabály, vagy hatósági rendelkezés a hitelintézetek számára előírja e) Üzletfél nem jogosult a Takarékszövetkezettel kötött szerződése alapján fennálló követeléseit a Takarékszövetkezet előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személyre átruházni f) A Felek tájékoztatási kötelezettségének megszegése szerződésszegésnek minősül Az ebből eredő károk megtérítése a mulasztó felet terheli 2) Az Üzletfél azonosítása, az Üzletfél és a Takarékszövetkezet képviselete a) Az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében a Takarékszövetkezet köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozásáról szóló törvényi előírásokkal, valamint a Takarékszövetkezet belső szabályzatában foglaltakkal összhangban meggyőződni az Üzletfél képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról, a képviseleti jog megfelelő igazolásával b) A Takarékszövetkezet köteles az üzleti kapcsolat létesítésekor, vagy az ügyleti megbízás elfogadásakor, illetve a jogszabályban előírt esetekben az Üzletfél átvilágítását elvégezni Az Üzletfél átvilágítása során a Takarékszövetkezet köteles az Üzletfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, a képviselőt, továbbá szükség szerint a tényleges tulajdonost azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni A törvényben meghatározott esetekben az Üzletfél köteles a Takarékszövetkezet részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját, vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el c) Az Üzletfél az üzleti kapcsolat fennállása alatt köteles a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül a Takarékszövetkezetet értesíteni az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról d) A külföldi lakóhellyel rendelkező Üzletfél köteles a Takarékszövetkezet részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e A külföldi kiemelt közszereplő estén az üzleti kapcsolat létesítésére, az ügyleti megbízás teljesítésére kizárólag a Takarékszövetkezet ügyvezető igazgatójának jóváhagyását követően kerülhet sor e) A képviseleti jog igazolására a Takarékszövetkezet közokiratot, vagy a Takarékszövetkezet egységeiben az ügyintézők közreműködésével készített teljes bizonyító erejű magánokiratot fogad el 8

9 Hatályos: 2016szeptember18 f) Amennyiben az Üzletfél személyazonosságának, képviseleti jogának bizonyítására idegen nyelvű okiratot bocsát a Takarékszövetkezet rendelkezésére, akkor a Takarékszövetkezet kérheti annak hitelesített magyar nyelvű fordítását, vagy azt az Üzletfél költségére lefordíttathatja g) Az Üzletfél a Takarékszövetkezettel történő, pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződéskötéskor köteles megjelölni a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre jogosultakat és a rendelkezési jog módját (önálló vagy együttes), továbbá megadni a rendelkezésre jogosultak aláírás-mintáit a Takarékszövetkezetnél rendszeresített módon h) A számlatulajdonos, illetve a számlatulajdonos szervezetnek a szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályban a szervezet képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy a Takarékszövetkezetnél rendszeresített módon írásban jelenti be a Takarékszövetkezethez, hogy a fizetési számla felett ki jogosult, illetőleg kik jogosultak rendelkezni A számlatulajdonos szervezet vezetője bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását (kinevezését), valamint aláírását a szervezet jogi formájára vonatkozó sajátosságok figyelembevételével hitelt érdemlő módon (pl illetékes cégbíróság által érkeztetett bejegyzési vagy változásbejegyzési kérelemmel és aláírási címpéldánnyal) igazolja A számlatulajdonos szervezet vezetőjének aláírását közjegyzői hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány, cégjegyzékben nyilvántartott cég esetében ezen felül ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta bizonyítja Ha a vezető megbízása megszűnik, az általa bejelentett aláírók rendelkezését a Takarékszövetkezet mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az új vagy más vezető másként nem rendelkezik i) Ha a rendelkezésre jogosult személye teljes biztonsággal egyértelműen nem állapítható meg, a Takarékszövetkezet jogosult a megbízás teljesítését megtagadni A képviseleti jogosultság változásának be nem jelentése miatt bekövetkezett kárért a felelősség a bejelentést elmulasztó üzletfelet terheli j) A Takarékszövetkezet a hozzá érkezett rendelkezéseken, megbízásokon gondosan megvizsgálja az Üzletfél által bejelentett aláírások meglétét Ha az azonosítás a bejelentett mintától eltérő, vagy legalábbis az azonosság tekintetében aggályos aláírást észlel, a rendelkezést az ok megjelölésével visszaküldi a benyújtónak A Takarékszövetkezet nem felel az olyan hamis, vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért, amelynek hamis, vagy hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehetett felismerni k) Az Üzletfél a Takarékszövetkezet képviselőjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az Üzletfél részére a finanszírozást vagy számlavezetést ellátó üzletegység vezetője ilyenként bemutat Az üzleti helyiségekben dolgozó alkalmazott az Üzletfél előtt a Takarékszövetkezet képviselőjének tekintendő l) A Takarékszövetkezet az Üzletfél kérésére lehetővé teszi, hogy az Üzletfél és a Takarékszövetkezet között létrejött ügyletben a Takarékszövetkezet képviseletében eljáró személyek aláírás-mintáit az Üzletfél megtekintse 3) Kézbesítés 9

10 Hatályos: 2016szeptember18 a) A Takarékszövetkezet az Üzletfél részére szóló szerződési ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okmányokat az Üzletfél által megjelölt címre, ilyen közlés hiányában az Üzletfél Takarékszövetkezet által ismert lakcímére, székhelyére, illetve telephelyére küldi b) A Takarékszövetkezet az Üzletfél részére szóló küldeményeket általában nem köteles ajánlottan, vagy tértivevénnyel postára adni Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az irat másolata a Takarékszövetkezet birtokában van, vagy ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, vagy feladóvevény igazolja Felszólító és felmondó levelek ajánlott, illetőleg tértivevényes ajánlott levélként kerülnek kiküldésre a címzettnek Az Ügyfél részére belföldre elküldött iratot a kézbesítés megtörténtét igazoló okirat hiányában a következő időpontokban kell kézbesítettnek tekinteni: közvetlen kézbesítés esetén akkor, amikor a küldeményt a Címzettnek átadják; postázás esetén a feladást követő ötödik munkanapon; a kézbesítés megkísérlésének napján, ha a címzett az átvételt megtagadta c) Értékpapírokat és egyéb értéket képviselő okiratokat, küldeményeket a Takarékszövetkezet fokozott biztonsággal kezeli, és a tőle elvárható gondossággal választja meg a továbbításuk módját A Takarékszövetkezet nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt, vagy más a Takarékszövetkezeten kívülálló okból kifolyólag a kézbesítés elhúzódik, vagy eredménytelen d) A Takarékszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket az Üzletfél személyesen nyújtja be vagy postai úton küldi el arra a címre, ahol az Üzletfél fizetési számláját vezetik, illetve ahol a Felek a szerződést kötötték, vagy amelyet a Takarékszövetkezet levelezési címként megadott az Üzletfél részére Írásos küldemények érkezésére a Takarékszövetkezet nyilvántartása az irányadó Az Ügyfél kérésére a Takarékszövetkezet igazolást ad a küldemény átvételéről 4) Írásbeliség a) A Felek az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, szerződéseket, üzeneteket kötelesek írásba foglalni, illetőleg írásban megerősíteni A telefonon, en, távirati úton és telefaxon leadott megbízás teljesítését a Takarékszövetkezet az Üzletfél postai úton megküldött írásbeli megerősítéséig függőben tarthatja 5) Teljesítés helye, ideje, módja a) A teljesítés (fizetés) helye a Felek jogviszonyában a Takarékszövetkezetnek az a szervezeti egysége, amely az Üzletfél fizetési számláját vezeti, amely egységben az Üzletfél a betétet elhelyezi, a kölcsönt felveszi vagy amely az adott ügyben egyébként ügyintézésre illetékes b) Betét elhelyezés, kölcsön törlesztés, fizetési számlára befizetés, illetőleg a Takarékszövetkezet javára bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, amelyen a Takarékszövetkezet az Üzletfél számláját megterheli, illetve jóváírást eszközöl 10

11 Hatályos: 2016szeptember18 c) A Takarékszövetkezet fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja a pénztárból történő kifizetés napja, illetőleg az Üzletfél számlavezetőjéhez való beérkezés időpontja, kivéve, ha erre vonatkozóan külön jogszabály eltérően rendelkezik d) Az Üzletfél fizetési számlájára adott megbízással, vagy más módon intézkedik szerződés alapján a Takarékszövetkezet javára őt terhelő fizetési kötelezettség teljesítésére Teljesítés elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet jogosult követelését az Üzletfél bármely fizetési számlájának terhére érvényesíteni Ennek eredménytelensége esetén a Takarékszövetkezet jogosult az adott szerződés biztosítékaiból magát kielégíteni Ha ez is eredménytelen, úgy a Takarékszövetkezet közjegyző előtti fizetési meghagyásos-, illetőleg végrehajtási eljárás útján, vagy polgári peres úton érvényesítheti követelését, illetve a jogszabályban írt feltételekkel az ügyfél egyidejű értesítése mellett felszámolási eljárást kezdeményezhet e) Ha a fizetés teljesítési időpontja munkaszüneti napra esik és jogszabály vagy szerződés másként nem rendelkezik, a teljesítés napja az azt követő első banki könyvelési nap 6) Ellenértékek (kamatok, díjak, jutalékok, költségek) a) A Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, kezelési költséget, illetőleg díjat számíthat fel A Takarékszövetkezet az Üzletfél által a Takarékszövetkezetnél elhelyezett pénzeszközei után ha a szerződés így rendelkezik kamatot fizet Az Üzletfél kamatjövedelmét terhelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott mértékű közterheket a Takarékszövetkezet levonja, bevallja és befizeti b) A szolgáltatások ellenértékét a Takarékszövetkezet által érvényesített díjak, jutalékok, költségek fajtáit és mértékét a Takarékszövetkezet "Hirdetmény"-e, kiszámításának módját jelen üzletszabályzat tartalmazza Takarékszövetkezet hirdetménye megtekinthető a Takarékszövetkezet ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben és a honlapján (wwwbolytkszhu) c) A hirdetményben foglaltaktól eltérő ellenértékről a Takarékszövetkezet és az Üzletfél egymással kötött szerződésben rendelkezhetnek A Takarékszövetkezet az Üzletfél számára nyújtott szolgáltatásokért fizetendő ellenértéket (kamat, jutalék, költség, díj) a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF-ben, illetve szerződésbe foglalt feltételek teljesülése esetén jogosult egyoldalúan módosítani, a jogszabályi előírások figyelembe vételével d) Pénztartozás késedelmes teljesítése esetén az Üzletfél a jogszabályban, illetve szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kamatot tartozik fizetni e) A hitelintézeti szolgáltatások ellenértékének megfizetése eltérő kikötés hiányában a Takarékszövetkezet teljesítésének előfeltétele A Takarékszövetkezet jogosult az ellenérték megfizetéséig a teljesítést megtagadni f) A hitelintézeti szolgáltatások ellenértékének megfizetése eltérő kikötés hiányában a szerződésben meghatározott időpontban, a szerződésben megjelölt rendszerességgel, utólag vagy a szerződés megszűnésekor esedékes, akként, hogy a Takarékszövetkezet megterheli az 11

12 Hatályos: 2016szeptember18 Üzletfél fizetési számláját Ha a bankműveletre banktechnikai okból, vagy a Takarékszövetkezet hibájából volt szükség, az Üzletfél nem fizet pénzforgalmi jutalékot g) Az Üzletfél által fizetendő kamatokat és az időtartamhoz kötött díjakat, továbbá jutalékokat mindig az adott termék szerződési feltételeiben közzétett képlet alapján kell kiszámítani h) A hitelintézeti szolgáltatás teljesítése során a Takarékszövetkezet jogosult az ellenértéken felül az ügylettel kapcsolatban felmerült költségeit (postaköltségek, sürgősségi díjak, tranzakciós díj, ügyvédi/jogtanácsosi díj, hitelbírálati díj, szakértői díjak, értékbecslés díja, illetékek, közjegyzői, hatósági és egyéb eljárás költségei stb), illetve díjait az Üzletfélre terhelni A megbízás teljesítése során a Takarékszövetkezet által igénybevett belföldi és külföldi közreműködő bankok által felszámított költségek, jutalékok az Üzletfelet terhelik i) Az Üzletfelet terhelik továbbá mindazon igazolt költségek, amelyek az Üzletfél nem szerződésszerű magatartásából származnak vagy a Takarékszövetkezetet az Üzletféllel fennálló jogviszonnyal kapcsolatosan terhelik, beleértve az Üzletfél elleni esetleges eljárások költségeit is 7) A Takarékszövetkezet felelőssége a) A Takarékszövetkezet a banküzleti tevékenysége és a szerződések teljesítése során mindenkor az Üzletfél érdekeinek az adott körülmények között lehető legteljesebb figyelembevételével és a legnagyobb gondossággal jár el A Takarékszövetkezet köteles megtéríteni az Üzletfélnek okozott kárt, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható b) A Takarékszövetkezet nem felel olyan károkért, amelyek olyan okok miatt következnek be, amelyeknek elhárítására vagy befolyásolására nincs lehetősége (vis maior), valamint a működésének megzavarásából származó károkért A Takarékszövetkezet továbbá nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom, hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása okából következtek be c) A Takarékszövetkezet nem felel olyan károkért, amely az Üzletfél mulasztásából, késedelméből származnak d) A Takarékszövetkezetet csak súlyos gondatlanság esetén terheli felelősség, ha az Üzletfélnek megtévesztéssel vagy tévedésben tartással (pl: cselekvőképessége, jogi státusza, képviseleti jogosultsága tekintetében), hamis vagy meghamisított okiratokkal a Takarékszövetkezetnél eljáró személy kárt okoz A Takarékszövetkezet mindig az adott helyzetben elvárható módon vizsgálja az okiratok (pl: meghatalmazás) valódiságát, az Üzletfelek személyazonosságát, rendelkezési jogosultságát e) A Takarékszövetkezet az Üzletfélnek átadott azonosító irat elvesztéséből, vagy illetéktelen személy által történő felhasználásából eredő károkért nem felel f) A Takarékszövetkezet okmányok kiszolgáltatása, illetve fizetés esetén annak teljesít, akit személyazonosság vagy képviseleti jogosultság igazolására szolgáló okmányok megvizsgálása alapján az okmányok, illetve fizetés elfogadására jogosultnak tart A 12

13 Hatályos: 2016szeptember18 Takarékszövetkezet az adott helyzetben általában elvárható módon vizsgálja a személyazonosság vagy a meghatalmazás igazolására neki bemutatott okmányokat, ezek valódiságáért azonban nem vállal felelősséget g) A Takarékszövetkezet a továbbítás céljából átvett okmányokat vagy egyéb értékeket csak abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelelnek-e a megbízásban foglaltaknak Nem felel azonban az okmányok érvényességéért, eredetiségéért, az aláírások valódiságáért, az esetleges időközi módosításokért, jogi tartalmáért h) A Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget kisebb jelentőségű hibákért, melyek a nagy tömegű megbízás teljesítése során tőle elvárható gondosság mellett is előfordulnak i) A Takarékszövetkezet felelősségének korlátozása nem érinti azt a felelősséget, amelyet a régi Ptk vagy a Ptk szerint szerződésben érvényesen kizárni nem lehet j) A Takarékszövetkezet saját tévedését (ideértve az Üzletfél számláján történő téves jóváírást vagy terhelést is) bármikor jogosult az Üzletfél rendelkezése nélkül is helyesbíteni A Takarékszövetkezet saját tévedésének helyesbítése költségeit maga viseli, nem számítja fel az Üzletfélnek 1) Adatkezelés III Adatkezelés A Takarékszövetkezet az Üzletfeleivel kötött szerződésekben és mellékleteiben rögzíti az azonosításukhoz és a pénzügyi szolgáltatások teljesítéséhez szükséges személyes adataikat A Takarékszövetkezet az Üzletfelek által számára átadott adatokat az adatvédelmi és a banktitokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli, az adatok kezeléséért, feldolgozásáért a Takarékszövetkezet ügyvezető igazgatója, mint adatgazda vállal felelősséget A Takarékszövetkezet az Üzletfélről tudomására jutott adatokat az üzleti kapcsolat fennállása alatt, valamint az üzleti kapcsolat megszűnését követő 10 (tíz) évig tartja nyilván Ezeket a Takarékszövetkezet jogosult belső munkafolyamatai során rögzíteni, feldolgozni, felhasználni, kezelni 2) Képfelvételek rögzítése és tárolása A Takarékszövetkezet területén, valamint pénzkiadó automatáinál videó megfigyelő rendszer üzemel, mely biztonsági okokból képfelvételeket rögzít az üzleti helységeiben megjelenő, valamint ATM szolgáltatásait igénybe vevő személyekről A képfelvételeket a Takarékszövetkezet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 évi CXII törvény előírásainak megfelelően kezeli, annak biztonságos tárolásáról 50 (ötven) napig gondoskodik, ezt követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek A rögzített képanyag kizárólag a hatóságok felé, azok hivatalos megkeresése esetén kerül kiadásra A megfigyelt területre való belépéssel a megfigyelt személy hozzájárul a róla készült képanyag fentiek szerinti kezeléséhez 3) Adatvédelmi nyilvántartás 13

14 Hatályos: 2016szeptember18 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a Takarékszövetkezetet, mint adatkezelőt NAIH-51390/2012, NAIH-51391/2012, NAIH-51392/2012, NAIH-51393/2012, NAIH-51394/2012, NAIH-51395/2012, NAIH-51396/2012, NAIH-51397/2012, NAIH /2012, NAIH-51399/2012, NAIH-51400/2012, NAIH-51401/2012, NAIH /2012 és NAIH-99940/2016 adatkezelési nyilvántartási számon adatvédelmi nyilvántartásba vette A Takarékszövetkezet Adatkezelési tájékoztatóját Adatvédelem cím alatt a honlapján elérhetővé tette 1) Üzleti titok IV Titoktartás a) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli (Ptk 2:47 (1) bekezdés) b) A Takarékszövetkezet tagja, vezető állású személye és alkalmazottja köteles a Takarékszövetkezet működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megtartani c) Az üzleti titok megtartásának a kötelezettsége nem áll fenn a Hpt 159 (3)-(9) bekezdéseiben meghatározott esetekben 2) Banktitok a) Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik (Hpt 160 (1) bekezdés) b) A felek jogügyleteik tekintetében a banktitok fogalmi körébe tartoznak különösen a pénzforgalmi számla tulajdonosára, az Üzletfélnek a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely számlájának forgalmára, a felvett hitelének összegére és feltételeire, továbbá a Takarékszövetkezetnél elhelyezett betéteire és letéteire vonatkozó adatok c) A Takarékszövetkezet az Üzletféllel kötött jogügyletei során tudomására jutott tényeket és adatokat banktitokként kezeli d) Nem jelenti a banktitok megsértését a Hpt és 164 -ainak megfelelő adatszolgáltatás e) A Takarékszövetkezet számára törvény írja elő, hogy a pénzforgalmi számlák számát köteles bejelenteni a cégbíróság és az adóhatóság felé 14

15 Hatályos: 2016szeptember18 3) Az üzleti titok és a banktitok közös szabályai Aki üzleti vagy banktitok birtokába jut, köteles azt időbeli korlátozás nélkül megtartani A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti vagy a banktitok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat, a Hpt-ben meghatározott kivétellel a Takarékszövetkezet, illetve az Üzletfél felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek, és feladatkörön kívül nem használható fel Aki üzleti titok vagy banktitok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a Takarékszövetkezetnek vagy a Takarékszövetkezet ügyfeleinek hátrányt okozzon Nem lehet üzleti titokra hivatkozással visszatartani az információt a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség esetén 4) Bankinformáció adása A Takarékszövetkezet az Üzletfél írásbeli megbízása alapján, az ott meghatározott tartalmi körben jogosult a banktitokra vonatkozó szabályok figyelembe vételével harmadik személy részére bankinformációt adni A bankinformáció az Üzletfélre vonatkozó nyilvános információkat, a számlavezetés tényét, valamint az Üzletfél és a Takarékszövetkezet kapcsolatának általános jellemzését tartalmazhatja A Takarékszövetkezet bankinformáció kiadását, illetve beszerzését az Üzletfél számára díjfizetéshez kötheti A Takarékszövetkezet a díjat a Hirdetmény alapján számítja fel A bankinformációt az információkérő kizárólag saját céljára veheti igénybe kivéve, ha az információkérő hitelintézet, amely ügyfele megbízásából jár el A bankinformációt az információkérő köteles bizalmasan kezelni A Takarékszövetkezet az általa nyújtott bankinformációk felhasználásából eredő kárért kizárólag akkor felel, ha jogszabályba ütköző módon, illetve felhatalmazás nélkül adott ki banktitkot, vagy neki felróható módon valótlan adatot szolgáltat A bankinformáció adásával a Takarékszövetkezet az Üzletfélért semmilyen garanciát nem nyújt és semmilyen felelősséget nem vállal V A Központi Hitelinformációs Rendszerrel (továbbiakban: KHR) kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, az adatkezelési szabályok és a jogorvoslati lehetőségek Jelen üzletszabályzatban használt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak: Nyilvántartott személy: valamennyi olyan természetes személy, illetve vállalkozás, akinek vagy amelynek referenciaadatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás kezeli Referenciaadat: bármely olyan adat, ideértve a nyilvántartott személyazonosító adatait is, amelyet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás törvény alapján kezelhet 15

16 Hatályos: 2016szeptember18 Referenciaadat-szolgáltató: A (i) hitel és pénzkölcsön nyújtása; (ii) pénzügyi lízing; (iii) elektronikus pénz kibocsátása, valamint olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak; (iv) kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása tevékenységek legalább egyikét végző pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, biztosító, közraktár, a Diákhitel Központ, befektetési hitel nyújtása tevékenységet végző hitelintézet, a befektetési vállalkozás, valamint az értékpapír-kölcsönzést végző befektetési vállalkozás, befektetési alap, befektetési alapkezelő, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, pénzügyi intézmény, központi értéktár és biztosító, valamint a határon átnyúló szolgáltatást végző, az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező hitelező, ha a KHR-hez csatlakozott Vállalkozás: a gazdasági társaság, fióktelep, az európai részvénytársaság, a szövetkezet, az európai szövetkezet, európai gazdasági egyesülés, a lakásszövetkezet és az egyéni vállalkozó, ide nem értve a referenciaadat-szolgáltatót 1) A KHR-re irányadó szabályok A KHR-be történő adatátadás célja: a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók többek között a pénzügyi intézmények biztonságának érdekében Az átadott adatok a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011 évi CXXII törvényben (a továbbiakban: KHR törvény) meghatározott célra, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához vagy a nyilvántartott személy által bármely referenciaadat-szolgáltatónál kezdeményezhető tájékoztatás megadásának céljára használhatóak fel A KHR-ben kizárólag a törvényben meghatározott adatok tárolhatók, és az adatok kizárólag a törvényben meghatározott célokra használhatók fel, valamint csak az arra jogosult pénzügyi szervezeteknek adhatók ki, szigorú törvényi feltételek alapján A BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BISZ Zrt), mint a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás felelős az adatok teljes körű és naprakész nyilvántartásáért A KHR-ben rögzített adatok banktitoknak minősülnek, és ennek megfelelő jogi védelem alatt állnak A fenti célok megvalósítása érdekében a Takarékszövetkezet, mint referenciaadat-szolgáltató referenciaadatokat ad át Üzletfeleiről a BISZ Zrt részére A BISZ Zrt levélcíme: 1205 Budapest, Mártonffy utca 25-27; telefonszáma: (1) ; telefaxszáma: (1) ; weboldala:wwwbiszhu A jelen fejezetben írt rendelkezéseket a KHR törvénnyel összhangban kell értelmezni Az ban nem szabályozott KHR-rel kapcsolatos kérdésekre a KHR törvény rendelkezései az irányadók 16

17 Hatályos: 2016szeptember18 2) Adatszolgáltatás szerződéskötésről A Takarékszövetkezet a Hpt 3 (1) bekezdés b)-c), f)-g) és l) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, így - hitel és pénzkölcsön nyújtására, - pénzügyi lízingre, - olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátására, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, - kezesség és garancia vállalására és egyéb bankári kötelezettség vállalására, - követelésvásárlási tevékenységre vonatkozó szerződés (továbbiakban együtt: pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés) megkötését követően - 5 munkanapon belül - átadja a KHR részére KHR tv 5 (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi referenciaadatokat: Természetes személy esetén a) azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992 évi LXVI törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím; b) szerződéses adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, ügyféli minőség (adós, adóstárs), a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés előkészítése során a referenciaadat-szolgáltató írásban tájékoztatja a szerződés megkötése ügyében eljáró természetes személyt a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, arról, hogy a KHR által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, arról, hogy adatai a V2) pont szerint átadásra kerülnek, valamint a V4)a- V4) e pont szerint átadásra kerülhetnek A természetes személy a szerződés megkötésekor aláírásával igazolja, hogy a tájékoztatást tudomásul vette Vállalkozás esetén a) azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; b) szerződéses adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; szerződés megszűnésének módja; a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme 3) Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5 munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén A Takarékszövetkezet a tárgyhót követő ötödik munkanapig átadja a BISZ Zrt részére a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel kapcsolatosan a következő referenciaadatokat: fennálló tőketartozás összege és pénzneme, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme 17

18 Hatályos: 2016szeptember18 A pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés hatálya alatti előtörlesztés teljesítése esetén a Takarékszövetkezet az előtörlesztést követő öt munkanapon belül átadja a BISZ Zrt részére az alábbi referenciaadatokat: Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme 4) Az adatátadás különös szabályai természetes személyek esetén a) A Takarékszövetkezet a BISZ Zrt részére átadja annak a természetes személynek a referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt Az átadásra kerülő referenciaadatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány (személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély) száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím; a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, ügyféli minőség (adós, adóstárs), a szerződés összege, a minimálbért meghaladó összegű fizetési késedelem folyamatos 90 napon túli bekövetkezésének időpontja, a 90 napos késedelem időpontjában fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházása, perre utaló megjegyzés A Takarékszövetkezet a jelen pont szerinti adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal megelőzően írásban köteles tájékoztatni a természetes személyt arról, hogy a jelen pont szerinti referenciaadatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének b) A Takarékszövetkezet a BISZ Zrt részére átadja annak a természetes személynek a referenciaadatait, aki a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének a kezdeményezése során valótlan adatot közöl és ez okirattal bizonyítható A Takarékszövetkezet az okirati bizonyíték rendelkezésre állásának időpontjától számított öt munkanapon belül köteles a BISZ Zrt részére átadni az alábbi referenciaadatokat: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány (személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély) száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím; az igénylés elutasításának időpontja, indoka, okirati bizonyítékok, jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma 18

19 Hatályos: 2016szeptember18 c) A Takarékszövetkezet a BISZ Zrt részére átadja annak a természetes személynek a referenciaadatait, akivel szemben a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének a kezdeményezése során hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatában a 2013 június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978 évi IV törvény ában vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012 évi C törvény (a továbbiakban: Btk) 342, 343, 345 és 346 -ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg A Takarékszövetkezet a jogerős bírósági határozat tartalmáról való tudomásszerzés időpontjától számított öt munkanapon belül köteles a BISZ Zrt részére átadni az alábbi referenciaadatokat: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány (személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély) száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím; az igénylés elutasításának időpontja, indoka, okirati bizonyítékok, jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma d) A Takarékszövetkezet a BISZ Zrt részére átadja annak a természetes személynek a referenciaadatait, akivel szemben a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős határozatában a 2013 június 30-ig hatályban volt 1978 évi IV törvény 313/C -ában vagy a Btk 374 (5) bekezdésében és 393 -ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg A Takarékszövetkezet a jogerős bírósági határozat tartalmáról való tudomásszerzés időpontjától számított öt munkanapon belül köteles a BISZ Zrt részére átadni az alábbi referenciaadatokat: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány (személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély) száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím; a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), a letiltás időpontja, a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveletek időpontja, száma, összege, a jogosulatlan felhasználások száma, az okozott kár összege, a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja, perre utaló megjegyzés e) A Családi Csődvédelmi Szolgálat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja azoknak a természetes személynek az alábbi referenciaadatait, akik az adósságrendezési eljárásba Adósként, adóstársként vagy egyéb kötelezettként bevonásra kerültek: - azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992 évi LXVI törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím 19

20 Hatályos: 2016szeptember18 - az adósságrendezési eljárást kezdeményező Adós, adóstársa, továbbá az adósságrendezési eljárásban az Adós mellett résztvevő egyéb kötelezettre vonatkozóan: - az adósságrendezési eljárásnak az adósságrendezési nyilvántartás szerinti ügyazonosító száma, - az adósságrendezési eljárás adatai: az adósságrendezési eljárás kezdeményezése benyújtásának dátuma, az adósságrendezési eljárás típusa (bíróságon kívüli vagy bírósági adósságrendezés), az adósságrendezési eljárás kezdő dátuma: a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezéséről a Családi Csődvédelmi Szolgálat által közzétett hirdetmény dátuma, vagy a bírósági adósságrendezést elrendelő bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja, az adósságrendezésben érintett főhitelező adószáma, megnevezése, az adósságrendezési eljárásban az adósságrendezés tárgyában történő megegyezés: a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás létrejöttének dátuma, vagy a bírósági adósságrendezési egyezséget jóváhagyó bírósági végzés jogerőre emelkedésének napja, az adósságrendezési eljárás megszűnésének napja: a bíróságon kívüli adósságrendezés sikertelenségének a Családi Csődvédelmi Szolgálat részére történő bejelentése napja, vagy a bírósági adósságrendezési eljárást elutasító bírósági végzés jogerőre emelkedésének napja, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatálya megszűnését megállapító bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja, a bírósági adósságrendezési egyezség hatálya megszűnésének bírósági megállapítása esetén az ezt megállapító bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja, az Adós (adóstárs) mentesítéséről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja, az Adóst mentesítő határozatot hatályon kívül helyező bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja, az adósságrendezésnek az Adós, adóstárs mentesülése nélküli megszüntetéséről rendelkező bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja, a bíróságon kívüli adósságrendezés sikeres lezárásának a Családi Csődvédelmi Szolgálat részére történő bejelentése napja, az adósságrendezési eljárás szakaszai: Kezdeményezés benyújtása, Kezdeményezett, Megegyezett, Lezárt - az ügyfél érintettsége: Adós, adóstárs, az adósságrendezési eljárásban részt vevő egyéb kötelezett A fenti Referenciaadatok adatátadásáról a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás írásban értesítést küld azon Referenciaadat-szolgáltatók részére, akik az érintett természetes személyhez tartozóan a KHR-ben az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződések alapján fennálló követeléssel rendelkeznek A Családi Csődvédelmi Szolgálat és a referenciaadat adatátadását elvégző Referenciaadat-szolgáltató a nyilvántartott személyről a szerződés illetve az adósságrendezési eljárás időtartalma alatt értesítést kérhet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól a V4)a)-V4)e) pont alapján kezelt adatokban bekövetkezett változásról, a nyilvántartott személynek az V2 pontban szerződéskötéskor aláírt meghatározott, illetve a természetes személyek adósságrendezési eljárásának kezdeményezésekor tett nyilatkozata alapján 5) Az adatátadás különös szabályai vállalkozások esetén a) A Takarékszövetkezet a BISZ Zrt részére átadja annak a vállalkozásnak a referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező pénzügyi szolgáltatásra 20

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2016. év március hó 21. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA (módosította a 92/2016 (IX27) sz Ighatározat) Hatályos: 2016 év szeptember hó 18

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a jelen Tájékoztatóban ismerteti az üzletfeleivel (továbbiakban Üzletfél), hogy az Üzletfél

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2015. év július hó 3. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk.

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATÁTADÁS, A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL A Szarvas és Vidéke

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11.

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával szabályozza a Központi Hitelinformációs Rendszer

Részletesebben

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet Adatkezelés megnevezése Ügyfélkapcsolat Pénzügyi szolgáltatás nyújtása Betét gyűjtése Hitel és pénzkölcsön nyújtása Pénzforgalmi szolgáltatások

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1./ Az jogi jellege, hatálya... 4

Részletesebben

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN 1 10/A. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adatátadásról, a 2011. évi CXXII. törvény alapján. A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei:

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei: .iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 1. számú melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez Érvényes: 2013. július 4. Általános rendelkezések Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény KÖZLEMÉNY! A Cofidis Magyarországi Fióktelepe ( Cofidis ) ezúton értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2014. január 1. napjától ügyfeleire nézve előnyösen, illetve nem hátrányosan (semlegesen), valamint az

Részletesebben

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott K9. sz. melléklet.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER-RE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOKAT FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Ügyféltájékoztató a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról Szerződés azonosító Családi és utó-/házassági név Anyja neve Születési hely, idő Állandó lakcím Az Erste Bank Hungary

Részletesebben

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet természetes személy ügyfelei személyes adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard fedezet mellett magánszemélyek részére

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard fedezet mellett magánszemélyek részére KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard fedezet mellett magánszemélyek részére amely létrejött egyrészről a Hungária Takarék Takarékszövetkezet Székhelye: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9 Cégjegyzék száma: 17-02-000588

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK Tisztelt Hölgyem/Uram! Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön szerződés megkötése

Részletesebben

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó ügyféladatok körérıl, az ügyfelek

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről Ügyfél tájékoztató! Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet természetes személy ügyfelei személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Commerzbank Zrt Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzat 1. Általános rész 1.1. Hatály 1.1.1. Jelen üzletszabályzat és mellékletei (a továbbiakban együtt: Üzletszabályzat)

Részletesebben

NYILATKOZAT. 1. Alulírott

NYILATKOZAT. 1. Alulírott iktatószám: NYILATKOZAT 1. Alulírott név: születési név: szül. helye, ideje:, év hónap nap anyja születési neve: lakcíme: levelezési címe: személyazonosító okmányának típusa: személyazonosító okmányának

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek: Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat (kelt: 1993. 04. 19.) 901/1997/F. számú ÁPTF

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók EXCLUSIVE CHANGE KFT (105 1.Szent István tér 3..) ÜZLETSZABÁLYZAT Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók Elfogadásra került: Budapest,

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Lakossági/Mikrovállalati TeleBank:06 40 222 222 ERSTEBUSINESS24: 06 40 222 223 FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Az igénylés típusa: Új igénylés, vagy Meglévő hitelkeret módosítása: hitelkeret emelés hitelkeret

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési Szabályzata 1 HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 24. NAPJÁTÓL Az OREX-ZÁLOG Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2015. július 24. napjától

Részletesebben

Követeléskezelés menete

Követeléskezelés menete Követeléskezelés menete 2016.08.01. Sor szá m Esemény Időpontok/egyéb lépések Tájékoztatá s jellege 1 fizetési késedelembe Késedelembe esést követő azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon 2 fizetési késedelembe

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. 22.iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 4. számú melléklete TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

1. A Szerencsejáték Zrt., mint adatkezelő adatai

1. A Szerencsejáték Zrt., mint adatkezelő adatai A Szerencsejáték Zrt. adatkezelési tájékoztatója a pénzmosás és a finanszírozása megelőzését és megakadályozását, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtását érintő adatkezelésével

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén alkalmazott kondíciókról. Hatályos: szeptember 15.

HIRDETMÉNY. a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén alkalmazott kondíciókról. Hatályos: szeptember 15. HIRDETMÉNY a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén TARTALOMJEGYZÉK 1. MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITEL... 3 1.1. Ötös Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel... 3 1.2. Ötös Minősített Fogyasztóbarát

Részletesebben

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank (Magyarország) ZRt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2013.04.25.-i ülésén egységes szerkezetben elfogadta. Rendelkezéseit

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében KONDÍCIÓS LISTA 2016.04.01-től kötött szerződések esetében Megnevezés Díjtétel Készpénzkezelési díj 1 00 Átutalás kezelési díj Csoportos beszedéssel történőfizetés díja (alkalmanként) Csoportos beszedésről

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályba lépés napja: március 21. Ezzel egyidejűleg az előző Üzletszabályzat hatályát veszti.

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályba lépés napja: március 21. Ezzel egyidejűleg az előző Üzletszabályzat hatályát veszti. S-88/2014. számú szabályzat A Fókusz Takarékszövetkezet részére S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 35/2016.

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 159/2015.(08.07.) számú

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Cg: 03-02-000296 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Szerződéskötés kezdeményezését megelőző és szerződés megkötését

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. július 1. TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója

A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Hartai Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: 03-02-000223 Adószáma: 10043206-2-03

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata tartalmazza a Központi Hitelinformációs

Részletesebben

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y a vállalkozók, vállalkozások, egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámla vezetésének, betétek elhelyezésének feltételeiről Érvényes: 2015. december 18.-től

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ETALON Pénzügyi Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA

ETALON Pénzügyi Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2011. január 1. ETALON Pénzügyi Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA I.Bevezető rendelkezések 1. A jelen Üzletszabályzat célja meghatározni azon rendelkezéseket, melyek az ETALON

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben