1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről"

Átírás

1 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésről Mátraszele község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23..(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) A képviselő-testület a évi önkormányzati költségvetésének a.) Kiadási főösszege b.) Bevételi főösszege /e forint /e forint c.) hiánya /e forint melyből belső finanszírozásra szolgáló: előző évek pénzmaradvánva: - vállalkozási maradvány igénybevétele: - betét visszavonása: - külső finanszírozásra rövid lejáratú hitel 8.100/e forint fejlesztési célú hitel 3.300/e forint (2) A képviselőtestület a pénzügyi műveletekkel csökkentett évi önkormányzati költségvetés a.) Kiadási főösszegét b.) Bevételi főösszegét /e forintban /e forintban állapítja meg. 3.. (1) A képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetését a.) A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban b.) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát c.) valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. (2) A 11/A. számú melléklet a szervezeteknek adott támogatások finanszírozásának ütemezését és elszámolásának módját tartalmazza. A mellékletben foglaltakat, valamint a támogatások felhasználására vonatkozó közzététel módját a felek megállapodásban rögzítik. Az önkormányzat általános- és céltartalékot a évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására nem tervez. 4..

2 5. Az önkormányzat olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3..(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé nem tervez. 6.. (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2.. c.) pontjában megjelölt hiány finanszírozására külső finanszírozásra szolgáló forrásból a.) 8.100/e Ft rövid lejáratú adósságmegújító hitelszerződést kössön. b.) 3.300/e Ft felhalmozási célú hitelt vegyen fel. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány előzetes hozzájárulása iránti kérelem benyújtására azzal, hogy a Kormány a kérelem elbírálása során tekintsen el Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. Törvény 10..(3) bekezdésében meghatározott adósságkorlátra vonatkozó rendelkezés alkalmazásától, tekintettel arra, hogy az (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott ügylet megkötésének meghiúsulása az önkormányzat működését veszélyeztetné. (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a évi likviditási feszültségek feloldására irányuló /e Ft összegű folyószámlahitel keret megnyitására vonatkozó szerződés aláírására. (4) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert - a költségvetési éven túlmutatóan is - a havonta esedékes személyi juttatások kifizetését biztosító bérhitel igénybevételére. A bérhitel igénybevételére a személyi juttatások havi nagyságrendjének figyelembevétele alapján a szükséges mértékig, kerülhet sor. 7.. Amennyiben az 2.. a) és b.) pontjában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásról a képviselőtestület rendelet módosításon keresztül dönt. 8.. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben: a.) a működési és felhalmozási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás, b.) a személyi juttatások előirányzatának megemelése, c.) a tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése, d.) pénzmaradvány felhasználásának előirányzati rendezése,

3 e.) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője az (1) bekezdésben meghatározott keretek között saját hatáskörben jogosult a működési és felhalmozási előirányzat-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között történő átcsoportosításra, valamint a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-változtatásra. (3) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű pótelőirányzat már a költségvetési rendelet-módosítást megelőzően felhasználható. A képviselő-testület havonta, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervéhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról. 9.. A költségvetési szerv bevételeinek beszedéséről, kiadásainak teljesítésétől a szervek vezetői gondoskodnak A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a évi költségvetésében előírt bevételek beszedésére és az előírt kiadások teljesítésére A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok január 1-től visszamenőleges hatállyal érvényesek. Mátraszele, február 14. Vincze László Balogh Maja polgármester körjegyző Z á r a d é k: A 1/2012. ( II.15.) önkormányzati rendelet február15.napján kihirdetésre került. Mátraszele, február 15. Balogh Maja körjegyző

4 Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15) rendeletének 1.számú melléklete Mátraszele Önkormányzat évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Adatok ezer forintban Bevételek Kiadások Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg Intézményi működési bevételek 3100 Személyi juttatások összesen Önkorm. sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Helyi adók 5500 Dologi kiadások Átengedett központi adók Működési kiadások összesen = Gépjárműadó 3500 Támogatásértékű működési kiadás = Átengedett központi adó (SZJA) Működési célú pénzeszközátadás államh.kiv Kamatbevétel 500 Ellátottak pénzbeli juttatása - - Birs. Pótl., és egyéb sajátos bev. 545 Működési bevételek összesen Működési támogatások összesen Támogatások összesen Önkormányzatok költségvetési támogatása Felújítás Normatív támogatások Felhalmozási kiadások Központositott előirányzatok - Felhalm. célú pénze.átadás államh.kiv. - - Kpi.ksv-ből származó egyéb költségvetési támogatások - Eu.forrásból finanszírozott támog.megvalósuló programok, projektek - Támogatásértékű felhalm. kiadás - - Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek Felhalmozási- és tőkejellegű bev.összeen 145 Felhalmozási kiadások összesen 6995 Tárgyi eszközök és immaterilális javask ért. - Tőketörlesztés 4825 Sajátos felhalm. és tőkebevételei 145 Kamatfizetés Hiteltörl. lakásép, vásárlási kölcsönök 145 Támogatásértékű bevételek összesen Adósságszolgálat összesen 5475 Támogatásértékű működési bevétel Általános tartalék - - ebből OEP-től átvett pénz Céltartalék - Támogatásértékű felhalmozási bevétel - Támog.kölcs.vissztér,értékpapir ért. - Tartalékok összesen - Működési célú hitelfelvétel 8100 Felhalmozási célú hitelfelvétel 3300 Hitelek összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

5 Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.)rendeletének 1/a.sz.melléklete Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Normatív állami hozzájáruláso és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímei és összegei évben) Adatok forintban Jogcím Fajlagos összeg Mutató Támogatás összege Normatív állami hozzájárulások Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 4074 Ft/fő 1007 fő Lakott külterületi feladatok 2612 Ft/fő 20 fő Társadalmi-gazdasági, infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai SZJA kieg.jövedelemdiff. miatt Átengedett személyi jövedelemadó 8% Normatív állami hozzájárulás összesen Szociális Pénzbeli szociális juttatások Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen

6 Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.) rendeletének 1/b. számú melléklete. Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Adatok ezer forintban Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre év Pénzbeli ellátás megnevezése Típusa Összege Rendszeres szociális segély (55 év felettiek - 10 fő) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (75 fő) Rendszeres ellátás Rendszeres ellátás Lakásfenntartási támogatás normatív (85 fő) Rendszeres ellátás 570 Ápolási dij nem támogatott ( 2 fő) Normatív támogatásban részesülő ( 6 fő) Ápolási dij járulék vonzata Rendszeres ellátás Rendszeres ellátás Közgyógyellátás Eseti ellátás 100 Átmeneti segély Eseti ellátás 400 Temetési segély Eseti ellátás 100 Bérlettérítés Eseti ellátás 80 Köztemetés Eseti ellátás 100 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7175

7 Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.) rendeletének 1/c. számú melléklete Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Adatok ezer forintban Támogatásértékű működési kiadás év Pénzeszközátadás célja Összege Fogorvosi ellátás biztosítása (Mátranováki fogorvos támogatása) 760 Körjegyzőség támogatása (Megállapodás alapján) 7768 Gárdonyi Géza Tagóvoda működési hozzájárulás 5000 Gárdonyi Géza Tagiskola működési hozzájárulás 9592 Bányászszakszervezet támogatása MASZK színjátszókör támogatása Asszonykórus támogatása 35 Labdarúgó szakosztály támogatása 700 Városkörnyéki társulások, Polgárvédelem, TÖOSZ, orvosi ügyelet, salgótarjáni tűzoltóság, többcélú kistérségi társulás stb. támogatása 300 Asztalitenisz sportegyesület támogatása 120 Mindösszesen 24330

8 Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.) számú rendeletének 1/d. szám melléklete Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások év ELMIB részvény vásárlás Adatok ezer forintban 1230 Pályázatokhoz tervezési költségek 300 Felhalmozási kiadások 1530 Presszó helység fűtés karbantartás 300 Hivatal és sportöltöző felújítása pályázat esetén 1700 Útfelújítások (Gáborvölgy és Szabadság út ÉMOP ) Temető villamossági felújítása (oszlop csere) 300 Szabadidőközpont nyílászárófelújítás 220 Felújítási kiadások 5465 Felhalmozási kiadások mindösszesen 6995

9

10 Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.) rendeletének 2. számú melléklete Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma Szakfeladat Száma Neve Gazdálkodási jogkör Teljes munkaidős Jóváhagyott létszám (fő) Részmunkaidős, megbízásos Létszámhoz kapcsolódó GYES Nyugdijas Képviselők Összesen Bérköltség e Ft Igazgatási tevékenység Önálló Háziorvosi alapellátás Részben önálló Családi-és nővéd.ellátás Részben önálló Közművelődési tevékenység Köztemető fenntartásaműködtetése Részben önálló Részben önálló Összesen:

11 Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.) rendeletének 2/A. számú melléklete Az önkormányzat álal irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma A közfoglalkozatottak évi létszám-előirányzata Szakfeladat Száma Neve Gazdálkodási jogkör Jóváhagyott létszám (fő) Teljes munkaidős Létszámhoz kapcsolódó Részmunkaidős Összesen Bérköltség e Ft Közcélú foglalkoztatás Részben önálló Összesen:

12 Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.) számú rendeletének 3.számú melléklete Az önkormányzat által irányított költségetési szevek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (az önkormányzat saját bevételeinek részletezése) Adatok ezer forintban Szakfeladat Jogcím Bevétel jellege évi előirányzat Háziorvosi szolgálat Családi- és nővéd ellátás Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás) Tám.értékű működ.bevétel Támogatás értékű működési bevételek összesen Önkormányzat Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökbõl Felhalmozási célú pe.átv. 145 Sajátos felhlam. és tőkebevételek Felhalm.célu bev. - Felh. és tőke jellegü bevételek Munkahelyi vendéglátás Vendégétkezők és alkalmazottak téritési dija Alkalm. téritési dijak 300 Intézményi ellátás díja összesen Köztemető-fennt. és működtetés Sírhelydíjak Alaptev.összefüggõ bev. 100 Alaptev.összefüggõ szolgáltat. bevételei összesen Önkormányzat Bérleti díjak Bérleti díjak 2500 Bérleti díjak összesen Önkormányzat Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák stb.) Egyéb bevételek 700 Egyéb bevételek összesen Önkormányzatok elszámolásai Magánszemélyek kommunális adója Helyi adók 2200 Iparûzési adó Helyi adók 3300 Gépjármûadó helyben maradó része Helyi adók 3500 Talajterhelési dij Helyi adók 50

13 Késedelmi pótlék 345 Helyben maradó adók összesen Lakóingatlan bérbead.,üzem. Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek 150 Egyéb sajátos bevételek összesen 150 Tartós betét - Saját bevételek összesen 25290

14 Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.) rendeletének 3/a.sz.melléklete Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Adatok ezer forintban Szakfeladat Kiadások összesen Ebből évi előirányzat Személyi kiadások Munkaadói járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működ.támog. és adósságszolgálat Felhalmozási kiadások Települési hulladékok kezelése Közutak,hidak üzem.,fenntart Munkahelyi vendéglátás Lakóingatlan bérbeadása,üzem Önkorm. Ig. tevékenysége Vízellátási szolgáltatás Közvilágítási feladatok Háziorvosi alapellátás Családi-és nővéd.ell, gondozás Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Közcélú foglalkoztatás Közművelődési tevékenység Köztemető fennt. és működtet Átfutó. Kiegy. kiadások Kötelező és ált. tartalék Kiadások összesen

15 Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.)számú rendeletének 9.számú melléklete Adatok ezer forintban Hitelek állománya lejárat, eszközök és hitelezők szerint Eszközök szerint Törlesztés ütemezése Lejárat szerint Folyósító pénzintézet megnevezése év év év Működési hitel Rövid lejáratú július 31. OTP Bank Nyrt. Salgótarján Fejlesztési célú hitel Gáborvölgy út felújítása december 5. OTP Bank Nyrt. Salgótarján Tőke összesen: Kamatok Összesen: Megjegyzés: December 31. Hitelállomány : 1. működési (munkabér és folyószámlahitel /e Ft 2. fejlesztési 3870

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 21. év A Közgyűlés a 17/211. (IV.28.) önkormányzati rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (IV. 28.) 1 önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről az 1/2014. (I. 30.) 2 önkormányzati

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata, Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. január 27-i együttes ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014.

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére HAL IMBA K Ö Z S É G Ö NK O RMÁNYZ AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-6 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.

Részletesebben

5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi költségvetési rendelet végrehajtására az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben