Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki. A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. 2. A költségvetés előirányzatai 2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését a) ezer Ft költségvetési bevétellel, b) ezer Ft költségvetési kiadással, c) ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből ca) ezer Ft működési egyenleg, cb) ezer Ft felhalmozási egyenleg. (2) A költségvetési egyenleg a) működési cél szerint e Ft hiány, b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet. (3) Az önkormányzat évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik a) belső finanszírozással e Ft b) külső finanszírozással 0 e Ft. (4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele e Ft, a) működési célú e Ft b) felhalmozási célú 0 e Ft (5) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg. 1

2 (6) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen az 1/1. és 1/2 melléklet részletezi. (7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül: a) a személyi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft, b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata ezer Ft, c) a dologi kiadások előirányzata ezer Ft, d) a működési célú pénzeszközátadás előirányzata ezer Ft, e) támogatásértékű működési kiadás előirányzata ezer Ft, f) a felújítások előirányzata ezer Ft, g) a beruházások előirányzata ezer Ft, h) a költségvetés általános tartaléka 0 Ft, i) a költségvetés céltartaléka 0 Ft. (8) A működési célú pénzeszközátadások részletezését a rendelet 1/c. számú melléklete tartalmazza. (9) A támogatásértékű működési kiadások részletezését a rendelet 1/d. számú melléklete tartalmazza. 3. A költségvetés további részletezése 3. (1) A 2. (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok további részletezését tájékoztató jelleggel a 1/a. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat nem tervezett olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulás megszerzése szükséges, vagy szükséges lehet. (3) A stabilitási törvény rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 1/b. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 1/e. melléklet tartalmazza. (5) A közfoglalkoztatottak létszámát, az önkormányzat engedélyezett létszámát, a 2.a, és a 2.b. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 3. melléklet a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza. (7) A Mátraterenyei Közös önkormányzati Hivatal költségvetését a rendelet 4. melléklete tartalmazza. 2

3 (8) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programot az Önkormányzat nem tervez. 4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 4.. (1) Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. (2) A képviselő-testület évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete Ft/év/fő. (3) Az önkormányzat szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. (4) A jelen rendeletben és annak mellékleteiben meg nem határozott feladatokban Mátraterenye község Képviselő-testülete a polgármestert- utólagos beszámolási kötelezettséggel e/ Ft összeghatárig kötelezettségvállalási joggal ruházza fel bevételi többletforrás, illetve kiadási megtakarítás terhére. (5) A költségvetési szerv évközben a tervezett illetve a módosított előirányzatát meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb - a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és a közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig és - szerződés, megállapodás esetén az abban meghatározott összeggel a meghatározott időszakra emelheti. (6) A költségvetési szerv vezetője előirányzat felhasználási hatáskörében a működési költségvetés között kiemelt előirányzatain belül átcsoportosítást hajthat végre, figyelemmel arra, hogy a változtatásműködési zavart nem okozhat. (7) Az önkormányzat és költségvetési szervei által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatást odaítélő szervezetnek az önkormányzatnál helyben szokásos módon közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. (8) Nem kell közzé tenni a kettőszázezer forint alatti támogatási összeget-, amelyet az adott költségvetési évben egybe kell számítani. (9) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önálló költségvetési szervek tekintetében függetlenített belső ellenőr alkalmazásával történik az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak alapján. 3

4 (10) Amennyiben az 1. -ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásáról a Képviselő-testület rendeletmódosításon keresztül vagy a következő évi költségvetésében dönt. (11) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke- és kamattartozás) a költségvetések összeállításánál a többi kiadást megelőzően elsődlegesen veszi figyelembe. 5. Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele 5.. (1) Az államháztartáson kívüli támogatás értékű átadott pénzeszközök címzettjéről, összegéről a képviselő-testület a Vagyongazdálkodás rendjéről szóló rendelete mellékletét képező a Támogatások rendjéről szólóhatározat alapján dönt. (2) Az államháztartáson kívüli források átvételéről Ft összegig alapítványi forrás kivételével- a polgármester dönt, s arról a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselőtestületet. (3) A Ft összeget meghaladó forrás átvételéről a képviselő-testület a polgármester előterjesztése és javaslata alapján határozattal dönt. (4) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele nem okozhat többletköltséget az önkormányzatnak. 6. Záró rendelkezések 6.. A rendelet február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit január 1-jétől alkalmazni kell. Mátraterenye, február 11. P.H Gecse László sk. Balogh Maja sk. polgármester jegyző Záradék: Az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletet a mai napon kihirdettem. Mátraterenye, február 13. P.H.... Balogh Maja sk. jegyző 4

5 Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 1/2015. (II.13.)önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 1. számú melléklet Mátraterenye Önkormányzat évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege Bevételek Kiadások 215. évi terv évi terv Megnevezés Megnevezés Intézményi műk. bevételek 2640 Személyi juttatások Önk. sajátos műk. bev Munkaad. terh. jár Helyi adók Dologi kiadások Átengedett központi adók 2500 Műk. kiadások. össz Gépjárműadó 40% 2500 Tám. ért. műk. kiadás SZJA 0 Műk. célú pe. áta.áh. kiv Működési bevétel összesen Működési tám. össz Támogatások összesen Felújítási kiadások 5000 Normatív támogatások I. jogcím Felhalmozási kiadások 6000 Normatív támogatások III. jogcím Felh. célú pe. áta. áh. kiv. Normatív támogatások IV. jogcím 2024 Részvény - működőképesség megőrzését szolg. Kieg. Tám 0 Felh. és tőkejell. bev. össz Felh. kiad összesen Sajátos felhalm. és tőkebev Tőketörlesztés 0 Magánszemélyek kom. Adója 4800 Kamatfizetés 0 Támog. értékű bev. össz Adósságszolg. összesen 0 Tám. értékű műk. bevétel Általános tartalék 0 - ebből OEP-től átvett pénz Céltartalék 0 - ebből Munkaügyi kp Tám. értékű felh. bev 0 Hitelek összesen 0 Tartalékok összesen 0 Működési célú hitelfelvétel 0 Felhal. célú hitelfelvétel 0 Előző évi visszatér. 0 Előző évi visszaf.köt 0 Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

6 Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 1/1 sz. melléklet Mátraterenye Önkormányzat évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Működési célú bevételek Működési célú kiadások Működési bevételek Működési kiadások Költségvetési támogatás Támog. értékű műk. kiadás Támogatásértékű bevétel összesen Műk. célú. pe. átad. áh. kiv Előző évi pénzmaradvány Működési hiteltörlesztés 0 Likviditási hitelfelvétel 0 Működési célú hitel kamata Működési bevételek összesen Tartalék Működ. többlet/hiány összege Működési kiadások össz /2 sz. melléklet Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatás Felhalmozási c. pe. Átadás (r.) Felhalmozási célú pe. átvétel Fejlesztési hiteltörlesztés Előző évi pénzmaradvány Kamatkiadás Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalm. bevételek összesen Felhalm. kiadások össz Felhalmozási többlet/hiány összege Mindösszesen Mindösszesen

7 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 1.a.sz.melléklet Mátraterenye Önkormányzata általános működésének, és ágazati feladatai támogatásának jogcímei évben adatok Ft-ban Jogcím Mutató Támogatás összege Normatív állami támogatások I. 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I. jogcím összesen: I.1. aa) önkormányzati hivatal működésének támogatása 10, I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása bd) Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege (-) Beszámítással korrigált összeg I.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása I.1 d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása I. jogcím összesen:

8 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Jogcím Mutató Támogatás összege III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III. Jogcím összesen 1.) Rendszeres szociális segély 90% Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80% Lakásfenntartási támogatás )Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb t ) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása c.) szociális étkezés ) Kistelepülések szociális feladatainak támogatása 0 5.) Gyermekétkeztetés támogatása III. jogcím összesen: IV. jogcím könyvtári feladatok támogatása: ÖSSZESEN:

9 Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 1/b. számú melléklet Mátraterenye Önkormányzat évi saját bevételeinek részletezése Adatok ezer forintban Jogcím Bevétel jellege évi előirányzat Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből Felhalmozási célú pe. Átv 1200 Ingóvagyontárgy értékesítése Felhalm. célú. bev 5000 Felh. és tőke jellegű bevételek 6200 Szociális étk. tér. díj Intézményi ellátás díja 0 Intézményi ellátás díja összesen 0 Háziorvosi szolgálat bevételei Alaptev. összefüggő bev. 250 Szemétszállítási díjak Alaptev. összefüggő bev. 30 Sírhelydíjak Alaptev. összefüggő bev. 60 Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen 340 Bérleti díjak Bérleti díjak 300 Kultúrház bérleti díja Bérleti díjak 300 Bérleti díjak összesen 600 Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj)) Egyéb bevételek 100 Egyéb bevételek összesen 100 Talajterhelési díj Helyi adók 300 Magánszemélyek kommunális adója Helyi adók 4800 Iparűzési adó Helyi adók Pótlék Helyi adók 200 Egyéb Helyi adók 100 Helyben maradó adók összesen Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek 600 Egyéb sajátos bevételek összesen 600 Vendégház tevékenység bevétele 1000 Vállalkozási tevékenység összesen 1000 Saját bevételek összesen Mátraterenye Önkormányzat évi támogatásértékű működési bevételeinek részletezése Adatok ezer forintban Jogcím Bevétel jellege évi előirányzat TB alapoktól átvett pénzeszköz Tám. értékű működ.bevétel Egészségügy működéséhez átvett pénzeszköz Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Tám. értékű működ.bevétel Támogatás értékű működési bevételek összesen

10 Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 1/c. számú melléklet Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre Pénzbeli ellátás Megnevezése típusa Összege Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ( 90 fő) Rendszeres ellátás 3200 Rendszeres szociális segély (6 fő) Rendszeres ellátás 308 Ápolási díj 1 fő méltányossági Rendszeres ellátás 280 Önkormányzati segély ( krízishelyzet kezelő) Eseti ellátás 800 Temetési segély (temetési) Eseti ellátás 200 Köztemetés Eseti ellátás 300 Ivóvízvezeték bekötési támogatás Eseti ellátás 60 Lakáshozjutás és lakásfenntartás támogatása (kifutó) Rendszeres ellátás 4546 Települési támogatás (rendszeres) Rendszeres ellátás 4148 Települési támogatás (eseti) Eseti ellátás 4000 Rendszeres pénzbeli támogatás összesen Eseti pénzbeli támogatás összesen 5360 Pénzbeli támogatások összesen 17842

11 Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 1/d. számú melléklet Támogatásértékű működési kiadások év Pénzeszközátadás célja Összege Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások Fogorvosi Mátranováki fogorvos támogatása 260 Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti) 5340 Mátrai Önkormányzati Társulás Civil szervezetek támogatása 2500 Egészségügyi szolgálat támogatás ( Bátonyterenye ügyelet) 376 Átadott pénzeszközök összesen 35997

12 Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 1/e melléklet év fejlesztési céljai (adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé) Feladat megnevezése Összeg (e/ft) Felújítási kiadás 5000 Felhalmozási kiadás 6000 Összesen: 11000

13 Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 2/a. számú melléklet Közfoglalkoztatottak évi létszám előirányzata Szakfeladat Jóváhagyott létszám ( fő) Létszámhoz kapcsolódó Száma Megnevezése Gazdálkodási jogkör Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen (fő) Bérköltség e/ft Közmunka Részben önálló Összesen:

14 Mátraterenye Község önkormányzatának Képviselő testülete 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 2.b.számú melléklet Önkormányzat évre jóváhagyott létszámkerete Szakfeladat száma megnevezése teljes munkaidős Jóváhagyott létszám év rész munkaidős nyugdíjas Összesen Ágazat Specifikus Munka kör Önkormányzati 1 1 jogalkotás Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Eü. Ell összesen: Város és község 2 2 gazdálkodás Temető 1 1 fenntartás Egyéb feladatok összesen: Közös hivatal 12,5 12,5 Összesenből év Határozott idejű Hivatal összesen: 19,5 0 19,5 3

15

16 Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 1/2015. (II.13.)önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 3 számú melléklet Mátraterenye Önkormányzat évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban Bevételek Kiadások évi évi Megnevezés önként államigaz Megnevezés önként kötelező vállalt gatási kötelező vállalt Intézményi műk. bevételek Személyi juttatások Önk. sajátos műk. bev Munkaad. terh. jár Helyi adók Dologi kiadások Átengedett központi adók 2500 Műk. kiadások. össz Gépjárműadó 40% 2500 Tám. ért. műk. kiadás SZJA 0 Műk. célú pe. áta.áh. kiv Működési bevétel összesen Működési tám. össz Támogatások összesen Felújítási kiadások 5000 I. jogcím Felhalmozási kiadások 6000 III. jogcím Felh. célú pe. áta. áh. kiv. III. jogcím ( szociális) 2024 Részvény - működőképesség megőrzését szolg. Kieg. Tám 0 Felh. és tőkejell. bev. össz Felh. kiad összesen Sajátos felhalm. és tőkebev Tőketörlesztés 0 Magánszemélyek kom. Adója 4800 Kamatfizetés 0 Támog. értékű bev. össz Adósságszolg. összesen 0 Tám. értékű műk. bevétel Általános tartalék 0 - ebből OEP-től átvett pénz Céltartalék 0 - ebből Munkaügyi kp Tám. értékű felh. bev 0 Hitelek összesen 0 Tartalékok összesen 0 Működési célú hitelfelvétel 0 Felhal. célú hitelfelvétel 0 Előző évi visszatér. 0 Előző évi visszaf.köt 0 Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen államigazg atási

17

18 4.számú melléklet Mátraterenyei Közös Önormányzati Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai előírányzat szerinti bontásban Megnevezés Kiadás (eft) Összesen Személyi kiadások Köztisztviselők alapilletménye Jubileumi jutalom 0 Képzés 400 Közlekedési költségtérítés 1100 Cafetéria rendszer fedezete 2412 Személyi kiadás összesen: Munkaadót terhelő adó 8268 Szociális hozzájárulási adó 8268 Dologi kiadások Könyvelési program,takarnet költsége 500 Informatikai rendszer működtetési kiadásai 3183 Dologi kiadások összesen: 3683 Kiadások összesen Megnevezés Bevétel (eft) 10,15 főre járó normatíva összege 46487

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (IV. 28.) 1 önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről az 1/2014. (I. 30.) 2 önkormányzati

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi költségvetési rendelet végrehajtására az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 15

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 04. december 9., hétfő Tartalomjegyzék 04. évi XCIX. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetésének megalapozásáról 5470 04. évi C. törvény Magyarország

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására EL TERJESZTÉS A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására El terjeszt : Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke El készítésben részt vett: Mezei Norbert,

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben