Szociális Jog II. P a t r o c i n i u m

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális Jog II. P a t r o c i n i u m"

Átírás

1 BETHLEN SOROZAT Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Szociális Jog II. Főszerkesztő: Prof. Dr. Hajdú József. Szerkesztő: Dr. Homicskó Árpád Olivér A könyv fejezetetit írták: I. Fejezet - Dr. Homicskó Árpád Olivér Phd. II, III, IV. Fejezet - Prof. Dr. Hajdú József Phd. V. Fejezet - Dr. Kun Attila Phd. P a t r o c i n i u m 2010.

2 Tartalomjegyzék oldalszám Előszó...10 I. Fejezet: A magyar egészségbiztosítási ellátások rendszere Természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások rendszertana Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szerepe az egészségügyben A helyi - teleülési önkormányzatok szrepe az egészségügyben Az egészségügyi szolgáltatások működésének szintjei Természetben nyújtott egészségügyi szolgáltatások rendszere Az egészségbiztosítási törvény alapelvei Az egészségbiztosítási szolgáltatások csoportosítása Térítésmentesen járó egészségügyi szolgáltatások Árhoz nyújtott támogatással járó ellátások Részleges térítés mellett járó egészségügyi szolgáltatások Méltányosságból igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások Az utazási költségtérítés lehetősége A betegségi és anyasági ellátások rendszere Táppénz A táppénz fogalma A táppénz munkajogi vonatkozásai Betegszabadság A táppénzjogosultság feltételei A táppénzfolyósítás/jogosultság időtartama Mikor nem jár táppénz? A táppénz összege A táppénz mértéke Táppénz méltányossági alapon A táppénz igénylése Terhességi-gyermekágyi segély Terhessségi-gyermekágyi segély fogalma A terhességi-gyermekágyi segély jogosultsági feltételei A terhességi-gyermekágyi segély folyósításának tartama Nem jár a terhességi-gyermekágyi segély A terhességi gyermekágyi segély igénylése Gyermekgondozási díj Gyermekgondozási díj fogalma A gyed-re jogosultak köre A gyed jogosultsági feltételei Kizárás a gyedre való jogosultságból A gyed folyósításának tartama

3 A gyed összege A gyed igénylése A gyed igényelbírálása és kifizetése Baleseti ellátások A baleseti ellátások formái A baleseti ellátásokhoz kapcsolódó alapfogalmak Eljárási szabályok Felelősségi szabályok A baleseti ellátások formái Baleseti egészségügyi szolgáltatás Baleseti táppénz Baleseti járadék...88 II. Fejezet: A magyar nyugellátások rendszere A nyugdíjrendszer elemei Társadalombiztosítási nyugellátások A társadalombiztosítási nyugellátások típusai Az öregségi nyugdíj Rokkantsági nyugdíj Hozzátartozói nyugellátások a) Özvegyi nyugdíj b) Árvaellátás c) Szülői nyugdíj d) Baleseti ellátások Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe A nyugdíj-előtakarékossági számla Foglalkoztatói nyugdíj III. Fejezet: A foglalkoztatások támogatása és a munkanélküliek ellátásai A munkanélküliség kezelésének magyarországi intézmény-rendszere A munkaerő-piaci szolgáltatások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások rendszere A munkaerő-piaci szolgáltatások Munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása Munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás A munkaközvetítés A foglalkoztatást elősegítő támogatások Képzések támogatása Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások Közhasznú munkavégzés támogatása Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy 6

4 foglalkoztatásának támogatása Önfoglalkoztatás támogatása Munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás Munkaerő-piaci programok támogatása Egyes általánostól eltérő foglalkoztatási formák támogatása A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítése, valamint az ösztöndíjas foglalkoztatás Az ösztöndíjas foglalkoztatás A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról Álláskeresők támogatása (passzív foglalkoztatás-politikai eszközök) Az álláskeresési járadék Vállalkozói járadék Álláskeresési segély Költségtérítés A foglalkoztatási törvény alapján megállapított munkanélküli ellátásokra vonatkozó közös rendelkezések Kereső tevékenység Bejelentési kötelezettség Visszafizetési és megtérítési kötelezettség Eljárási szabályok Alkalmazandó jog A munkanélküli személy nyilvántartásból való törlése Igényérvényesítés határideje Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis A foglalkoztatással kapcsolatos állami feladatok megoldásában közreműködő szervek, személyek Foglalkoztatási érdekegyeztetés szervezete, felépítése és működése Országos Érdekegyeztető tanács Munkaerő-piaci Alap Irányító Testülete (MAT) Munkaügyi Tanács Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat A Foglalkoztaási és Szociális Hivatal A Regionális Munkaügyi Központ

5 6.3. Regionális képző központok IV. Fejezet: A szociális igazgatási rendszer ellátásai A magyar szociális törvény alapvető filozófiája és alapelvei A törvény alapelvei A törvény személyi hatálya A szociális igazgatás szervei, szervi hatály A törvény területi hatálya A törvény tárgyi hatálya Az igényérvényesítés eljárási kérdései A rászorultság vizsgálata Bejelentési kötelezettség A személyes gondoskodások igénybevételéhez kapcsolódó speciális szabályok Jövedelemvizsgálat személyes gondoskodás esetében Az intézményi jogviszony alapkérdései Az ellátás igénybevételének módja Tájékoztatási kötelezettség Az intézményi ellátás keretében biztosított ellátások Az intézményi elhelyezettek felülvizsgálata Intézményi jogviszony megszűnése és megszüntetése Az ellátottak jogai Ellátott-jogi képviselő Térítési díj Pénzbeli szociális ellátások A pénzbeli ellátások igénylése A pénzbeli ellátások fajtái Az egyes pénzbeli ellátásokra vonatkozó szabályok Időskorúak járadéka Aktív korúak ellátása Lakásfenntartási támogatás Az ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély A természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés Közgyógyellátás Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Adósságkezelési szolgáltatás Energiafelhasználási támogatás A személyes szociális gondoskodás intézményrendszere Alapszolgáltatások Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

6 Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közösségi ellátások Támogató szolgáltatás Utcai szociális munka Nappali ellátás A szakosított ellátások Ápolást-gondozást nyújtó intézmények Rehabilitációs intézmények A Lakóotthonok Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása és szociális ellátása A fogyatékossági támogatás V. Fejezet: Családi Támogatások Az intézményrendszer rendeltetése A tágabb értelemben vett családtámogatás rendszerzése Intézménytörténeti kitekintés A Cst. hatálya (családtámogatási ellátásra jogosultak) A családtámogatás alapelvei A családtámogatás rendszere (a Cst. alapján) Családi pótlék (CSP) A családi pótlék fogalma Nevelési ellátás Iskoláztatási támogatás A családi pótlék összege A családi pótlék folyósításával kapcsolatos szabályok Gyermekgondozási támogatások Gyermekgondozási segély (GYES) Gyermeknevelési támogatás (GYET) A GYES és a GYET közös szabályai Anyasági támogatás A családtámogatási ellátásokkal (CSP, GYES, GYET, AT) kapcsolatos főbb közös eljárási szabályok Fiatalok Életkezdési Támogatása ( Babakötvény ) A gyermeket nevelő családoknak adható egyéb juttatások és a gyermekek védelmét szolgáló egyéb intézmények

7 Előszó Tisztelettel köszöntök minden olvasót, aki a szociális jog különös részével kíván megismerkedni. Az egyik német közigazgatási tankönyv úgy kezdte a bevezető sorait, hogy a közigazgatás nem más, mint bölcsőtől a sírig papírok és papírok. Ha ezt a felütést átfordítjuk a szociális jogra, akkor azzal kezdhetjük a szociális jog különös részének bemutatását, hogy a szociális jog nem más, mint szülést megelőzően (bölcsőn innen) és a halálon túl szociális ellátások és ellátások. Természetesen ez nem a legtudományosabb megközelítés, de nagyon szépen szemlélteti a szociális jog rendeltetését és tartalmát. Ebből a megállapításból az is következik, hogy nincs olyan személy egy adott társadalomban, aki a szociális jog ellátásait el tudná kerülni élete folyamán. Természetesen van, aki többször kerül kapcsolatba vele, és van olyan szerencsés, aki kevesebbszer, de egy biztos, senki sem tudja teljesen elkerülni. A szociális jog egy másik nagyon fontos jellemzője, hogy nagyon gyorsan változik. Profán példával élve és némi túlzással állíthatjuk, hogy az a jogszabály, amit elkezdünk olvasni nem biztos, hogy hatályban lesz akkor, amikor befejezzük az olvasását. Ezért nagyon fontos, hogy a meglévő ismereteinket folyamatosan frissítsük. Ez a jegyzet is ezt a célt szolgálja. Az előző szociális jog II. tankönyvet 2005-ben zártuk le. Az elmúlt időszakban nagyon sok változás történt. Ezért határoztuk el kollégáimmal, hogy egy új jegyzetet jelentetünk meg, könnyítve ezzel a felsőoktatásban tanuló hallgatók, illetve egyéb a szociális jog iránt - érdeklődők dolgát. Természetesen ez a jegyzet sem lesz kivétel a gyors változás alól, ezért tervezzük, hogy időről-időre frissítjük a tartalmát. A szociális jogot hasonlóan más jogi stúdiumokhoz hasonlóan általános és különös részre szokás tagolni. Az általános részhez tartozó kérdések a szociális jog történeti kialakulása egyetemes és hazai -, rendszertani, dogmatikai kérdések, az egyes ellátások finanszírozási módszerei, a szociális jogi jogviszonyokra vonatkozó fontosabb ismeretek (statikus és dinamikus elemek), az ellátásokat folyósító intézmények rendszere, fontosabb nemzetközi és európai normák áttekintése. A különös rész tárgyát képezi az egyes konkrét szociális ellátásokra vonatkozó joganyag rendszerezett áttekintése. Minden fejezetet egy rövid dogmatikai bevezetéssel kezdünk, majd azt követően a hatályos joganyag ismertetésére kerül sor. Munkánkban követve az általános részi dogmatikát a fontosabb magyar a) társadalombiztosítási, b) segélyezési és c) univerzális rendszer által nyújtott ellátásokat mutatjuk be. A társadalombiztosításon belül a nagy ellátórendszereket alapul véve tárgyaljuk az egészségbiztosítás pénzbeli és természetbeni ellátásait, a nyugdíjbiztosítás (saját jogú és hozzátartozói) ellátásokat és a balesetbiztosítás keretében nyújtott ellátásokat és szolgáltatásokat. Értelemszerűen a társadalombiztosítási nyugdíjhoz kapcsolódóan mutatjuk be röviden a (kötelező) magánnyugdíjra 10

8 vonatkozó fontosabb információkat. Erre azért van szükség, mert az ún. I. pillér (társadalombiztosítási) és II. pillér (magánnyugdíj) a társadalom egyre nagyobb részénél - együttesen képezik a kötelező nyugdíjportfóliót. Ugyancsak ebben a fejezetben tárgyaljuk a rokkantsági nyugdíjjal szoros kapcsolatban álló - rehabilitáció kérdését is. A segélyezési rendszer keretében a leginkább alkalmazott évi III. törvény (szociális törvény) fontosabb jogintézményeit mutatjuk be. Az univerzális rendszer Magyarországon leginkább a családtámogatási ellátások formájában ölt testet. A jegyzet utolsó fejezetében ezzel ismertetjük meg a kedves olvasót. A fentieken kívül még szintén bemutatásra kerülnek a munkanélküliség kezelésének aktív és passzív eszközei. Mi az, ami a jegyzetből kimaradt. Terjedelmi okok miatt csak az állami szociális ellátórendszerek legfontosabb elemeit tárgyaljuk. Következésképpen a magánbiztosítás, az önkéntes szervezetek (NGO), a szociális vállalkozások és az egyház által nyújtott szociális ellátások nem kerültek bele a jegyzetbe. Ugyancsak nem kerül tárgyalásra az Európai Uniónak a szociális biztonsági koordinációra vonatkozó joganyagának a tárgyalása sem. A könyv olvasásához türelmet és nyitott gondolatokat kívánva ajánlom szíves figyelmébe az alábbi idézetet: A szociális biztosítás elnevezés nemcsak azt jelenti, hogy a biztosításnak kötelező jellege van, hanem azt is, hogy az emberek kölcsönösen helytállnak egymásért. Lord. William Beveridge Budapest-Szeged, szeptember 30. Dr. Hajdú József főszerkesztő 11

9 I. Fejezet A magyar egészségbiztosítási ellátások rendszere Az egészségügyi ellátások rendszerének tanulmányozásához előzetesen szükséges, hogy bemutassuk ezen társadalombiztosítási ág alapvető elemeit. Az egészségbiztosítási ellátások rendszere magába foglalja egyrészt a természetben nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat, másrészt pedig a pénzbeli (terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, valamint táppénz) ellátásokat. Magyarországon ma az egészségbiztosítás keretében szintén szabályozásra kerülnek egyes baleseti (baleseti egészségügyi szolgáltatás, baleseti táppénz, baleseti járadék) ellátások is. 1. Természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások rendszertana Az egészségügyi ellátások rendszerének tanulmányozásához elengedhetetlen, hogy kiindulóponként fogalmilag elhatároljuk egymástól az egészségügyi rendszert, és az egészségügyi ellátórendszert. Az egészségügyi rendszer az Egészségügyi Világszervezet álláspontja szerint 1 minden olyan tevékenység, amelynek elsődleges célja az egészség előmozdítása, illetve az egészségi állapot helyreállítása, vagy stabilizálása. Az egészségügyi rendszer a tágabb kategória, ebbe beletartozik az egészségüggyel kapcsolatos valamennyi olyan rendelkezés, amely valamiféleképpen az egészséggel kapcsolatos, például az egészséges életmód, az egészséges környezet és a betegségek kialakulásának a megelőzése. Az egészségügyi rendszer jelenti a finanszírozási és az igénybevételi szabályrendszert is. Az egészségügy feladatrendszere meg van osztva az állam és annak szervei, az önkormányzatok és az egészségbiztosítás szerve között. Az egészségügyi ellátórendszer annyiban szűkebb kategória, hogy magát az egészségügyi szolgáltatást nyújtókat foglalja magában, azok működési, szervezési, szervezeti elveit határozza meg. Az egészségügyi ellátórendszer része minden olyan egészségügyi szolgáltató, amely a szakmai normák alapján meghatározott egészségügyi szolgáltatás nyújtására működési engedéllyel rendelkezik. Magyarországon az államnak az Alkotmányból eredő kötelessége, hogy a népesség számára az egészség megőrzést, illetve helyreállítását az egészségügyi ellátórendszeren keresztül megfelelő keretek között hozzáférhetővé tegye. Ez a kötelezettség határozza meg az egészségpolitika cél-, feladat-, és eszközrendszerét. Az állam ugyanis Magyarországon is felelős a lakosság egészségi állapotáért. Az egészség állapot megőrzése céljából az államnak ki kell alakítania a szükséges feltételrendszert, amely révén elérhetővé válik a közösségek és az egyének számára az egészségi állapotuk megőrzése, védelme és fejlesztése, valamint ha szükségessé, abban az esetben lehetséges mértékű helyreállítása is. 1 ld.: 12

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A helyi közszolgáltatások szervezése

A helyi közszolgáltatások szervezése DICSŐ LÁSZLÓ Dicső lászló A helyi közszolgáltatások szervezése A helyi közszolgáltatások szervezése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége DICSŐ LÁSZLÓ A helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Családpolitikai Szótár 2014 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest 2012. TÁJÉKOZTATÓ Készítették: Dr. Bogdán Zsuzsanna Bagolyné Hampó Anita Dénes Edit Dr. Földi Barbara

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

JOG (órai jegyzet) szociális gondozó, ápoló képzés

JOG (órai jegyzet) szociális gondozó, ápoló képzés JOG (órai jegyzet) szociális gondozó, ápoló képzés 1 A jog fogalma: 2 Jogrendszer: A mindenkori hatalom, (állam) akaratát kifejező, írásba foglalt, és kikényszeríthető, magatartási szabályok összessége.

Részletesebben

Szociális jog. A 2011. december 31-én hatályos állapot szerint

Szociális jog. A 2011. december 31-én hatályos állapot szerint Juhász Gábor és Tausz Katalin Szociális jog A 2011. december 31-én hatályos állapot szerint Az elektronikus kiadvány a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0043 A szociálpolitikus és a szociális munkás képzés megújítása

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK AOSZ, 2012 Iránytű szülőknek diagnózis után Jogok, támogatások, juttatások dr. Kálozi Mirjam, AOSZ Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben