PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus"

Átírás

1 PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Kiss Györgyi szociálpolitikus

2 A szociális igazgatás szervei Szt. 4/A. Helyi önkormányzat képviselő testülete Települési önkormányzat polgármestere, jegyzője Kormányhivatalok (fővárosi, megyei, járási hivatalok) Szociális hatóság (NRSZH) A jegyző szakmai irányítását a szociális hatóság látja el. A Mo. helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX tv. értelmében helyi önk.=fővárosi, települési és területi önk., települési önk.=község, város, járási székhely, megyei jogú város, fővárosi kerület.

3 Ellátások Pénzbeli ellátások Természetbeni ellátások Személyes gondoskodási körbe tartozó ellátások alapszolgáltatások szakosított ellátások

4 Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Kérelemre történik amennyiben a képviselő testület hatáskörébe tartozik a döntés, az önkormányzati rendeletben meghatározott szervnél, a jegyző vagy a járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátás esetén a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott szervnél kell benyújtani. Az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, ellenőrzésének szabályait.

5 Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások A jegyző vagy a járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátás esetén a pénzbeli és a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról szóló határozatot a bíróság nem változtathatja meg. A kérelmet - ha az Sztv. másként nem rendelkezik - az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye van. Az átmeneti, illetve tartós nevelésbe vett kiskorú ügyében az eljárást a gondozási hely szerint illetékes szociális hatáskört gyakorló szerv folytatja le.

6 Pénzbeli ellátások Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása. Szociális rászorultság esetén a települési önkormányzat jegyzője a Sztv-ben meghatározott feltételek szerint az alábbi ellátásokat állapítja meg: a) foglalkoztatást helyettesítő támogatást (felülvizsg. évente), b) rendszeres szociális segélyt (felülvizsg. 2 évente), c) lakásfenntartási támogatást; Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, Ft.

7 Pénzbeli ellátások A települési önkormányzat képviselő-testülete a Sztv-ben, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint a) a 43/B. (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat (méltányosságból, felülvizsg. kétévente), b) önkormányzati segélyt Viszonyítási alap: az ápolási díj kivételével ( Ft) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, Ft.

8 Pénzbeli ellátások A járási hivatal a Sztv-ben meghatározott feltételek szerint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokat állapítja meg. a) időskorúak járadékát (felülvizsg. kétévente), b) a 41. (1) bekezdése szerinti állandó és tartós gondozásra szorulók ápolási díját, a 43. szerinti ápolási díjat önellátásra képtelenek esetében (a továbbiakban: kiemelt ápolási díj) vagy a 43/A. (1) bekezdése szerinti ápolási díjat (a továbbiakban: emelt összegű ápolási díjat) Viszonyítási alap időskorúak járadéka esetében az önym Ft, ápolási díj esetében Ft

9 Felülvizsgálat A kötelező felülvizsgálatok mellett a felülvizsgálat indokolt: Tartós jövedelemváltozás, A jogosultsági alapösszegek változása esetén.

10 Időskorúak járadéka 1. A megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező idősek támogatása Jogosultság: a.)a reá irányadó nyugdíjkorhatár, ha az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-át, b.) egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött és 75 év közötti személy esetében ha a havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 95 %- át c.) egyedülálló, 75 éven felüli 130 % (emelt összegű járadék) Járási hivatali hatáskör hajléktalanok részére a fővárosi kormányhivatal kijelölt kerületi hivatala.

11 Időskorúak járadéka 2. Nem állapítható meg járadék: előzetes letartóztatás, szabadságvesztés ideje alatt, 3 hónapon túli külföldi tartózkodás, tartózkodási joga Mo-on megszűnik. A járadék havi összege a jogosult havi jövedelme és az őt megillető járadék különbözete. Ha a támogatás nem éri el az 1000 Ft-ot, fel kell kerekíteni. Időskorúak járadékára jogosult a Mo-on szabad mozgás és tartózkodással rendelkezőkre (3 hónapot meghaladó tartózkodás, bejelentett mo-i lakóhely). Hajléktalanok esetében, ha 3 hónapig az összeget nem veszi fel szünetel, majd megszűnik. Nyugdíjkorhatár betöltésekor az aktív korúak ellátását megszünteti a jegyző és értesíti a járási hivatalt az időskorúak járadékának megállapítás érdekében.

12 Aktív korúak ellátása 1. hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vakok személyi járadékában részesül, fogyatékossági támogatásban részesül, munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítási időtartama lejárt, az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött,

13 Aktív korúak ellátása 2. ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt,és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát - nem folytat.

14 Aktív korúak ellátására való jogosultsága Nem biztosított a megélhetés, a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs, a fogyasztási egység családszerkezetétől függő arányszámok felállítása, pl.az első nagykorú családtag arányszáma 1,0, a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik stb. Álláskeresési támogatás időtartamának kimerítése, A keresőtevékenység megszűnése, Rendszeres pénzellátás folyósításának megszűnése, Kérelem benyújtása 12 hónapon belül. Aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg. A települési önkormányzat rendeletében egyéb feltételeket előírhat, (pl.a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítása).

15 Rendszeres szociális segély Jövedelme a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatási támogatás összegének különbözetét nem haladja meg. Együttműködik a jegyző által kijelölt szervvel. Részt vesz a beilleszkedési programban, munkavégzésre felkészítő segítő programokban, oktatásban, képzésben.

16 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Jogosult az aktív korúak ellátására jogosultságot szerzett személy. Együttműködik az állami foglalkoztatási szervvel. Köteles együttműködni. Közmunka programban, munkaerőpiaci, képzési programban részt venni. Összeg: önym 80%-a

17 Lakásfenntartási támogatás 1. Lakáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz nyújtott hozzájárulás szociálisan rászorult személyeknek, családoknak. (Elsősorban természetben). Normatív akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250%-át és a háztartás egyikének sincs vagyona. Elismert havi lakásfenntartási költség egy m2-re elismert havi ktsg. összege szorzata, melyet a ktgvetési tv. állapít meg. (35m2 x elismert havi m2/ktsg.) Elismert lakásnagyság 1 személy 35m2; 2 személy 45m2; 3 személy 55m2; négy személynél több 5 m2- ként növekszik

18 Lakásfenntartási támogatás 2. Számítási mód: Lakásfenntartás elismert havi költsége, az elismert lakásnagyság és az 1m2-re jutó elismert költség szorzata. A lakásfenntartási támogatás összege az elismert lakásfenntartási költség 30%-a, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az nyugdíjminimum 50%-át. A jegyző 21 napon belül, egy évre állapítja meg. Egy havi összege nem lehet kevesebb Ft-nál.

19 Lakásfenntartási támogatás 3. Költségnek tekinthető: lakbér, albérleti díj, lakás célú pénzintézeti kölcsön, távhő, közös ktsg, csatornadíj, szemétszállítás, villany, víz, gáz, tüzelő. Ugyanazon lakásra csak egy jogosult lehet, külön lakás a társbérlet, bíró által megosztott lakás. Természetbeni ellátásra váltható.

20 Ápolási díj1. Tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás Jogosultság: Jegyes kivételével a hozzátartozó (házastárs, élettárs, gyermek, unoka), ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartós beteg személy gondozását végzi. Az Sztv. 43/B. -a kivételével a járási hivatal állapítja meg.

21 Ápolási díj Súlyosan fogyatékos személyek, tartós betegek részére (járási hiv. 100%): Látóképessége teljesen hiányzik, műtéti úton, segédeszközzel nem korrigálható, tapintó-halló életmódot folytat, A beszéd hallás útján való megértésére segédeszközzel sem képes, a hangzó beszéd ejtése elmarad, Értelmi akadályozottsága 14 éves kor alatt következett be, genetikai, magzati, szülési károsodás, középsúlyostól kezdődően. IQ-tól függetlenül mindazok, akiknek a károsodás a személyiség egészét érintő, Helyváltoztatásra segédeszközzel sem képes, Tartósan beteg, 3 hónapnál hosszabb ápolási igény

22 Ápolási díj 2. Kiemelt ápolási díj: magasabb összegű csp., illetve fogyatékosság, Mmtv. szerinti komplex minősítésben önellátásra képtelen (járási hiv. 180%). Emelt összegű: fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy esetében (járási hiv. 150%). Méltányosság: 18 éven felüli tartós betegek, idősek- a települési önkormányzat képviselő testülete állapítja meg (80%). Helyi rendeletben kell szabályozni. A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatárt úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedülálló esetén annak 150%-ánál alacsonyabb jövedelmi jogosultsági feltételt nem írhat elő.

23 Ápolási díjak típusai Járási hivatal: Súlyos fogy. vagy tartós beteg 100% Kiemelt ápolási díj (Mmtv. komplex min., magasabb összegű csp.) 180% Emelt összegű, fokozott ápolási szükségletű súlyos fogy. 150% Önkormányzat képviselő testülete: Méltányosságból adható, legalább 80% Alapösszeg: Ft

24 Fokozott ápolás (emelt összegű) Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes a) étkezni, vagy b) tisztálkodni, vagy c) öltözködni, vagy d) illemhelyet használni, vagy e) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni, feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll. Módszertani szakértő vizsgálja!

25 Ápolási díj Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén az ápolási díj és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete. (Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani.) Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít. Az ápolási díjban részesülő személy nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett.

26 Ápolási díj Nem jogosult a hozzátartozó: fekvőbeteg gyógyintézeti kezelés (2 hónapon túl),nappali vagy bentlakásos intézményi ellátás, óvodai, gyermekvédelmi szakellátás, közoktatási intézmény vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója. Kivéve, ha az ápolt személy: Csak a kötelező tanórákat tölti a közoktatási intézményben, Óvodában, szociális, felsőoktatási intézményben napi 5 óránál nem tölt több időt.

27 Ápolási díj 5. Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha rendszeres pénzellátásban részesül és ennek összege meghaladja az ápolási díj összegét. Nappali tagozatos hallgató. Munkaideje a napi 4 órát meghaladja.

28 Ápolási díj Az ápolási díjra való jogosultság továbbra is fennáll, ha az ápolási díjban részesülő személy saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban vagy a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs ellátásában részesül, továbbá az ápolási díjat az ellátásra való jogosultság keletkezésének időpontjában több mint tíz éve folyósítják.

29 Ápolási díj Ápolási díj megszüntetése: az ápolás már nem szükséges, az ápoló a kötelezettségét nem teljesíti, az ápolt meghal, az ápolást végző vagy az ápolt tartózkodási joga megszűnt. Szolgálati időbe beszámít, nyugdíjszerző jogviszony, de nem munkaviszony. A központi költségvetés/önkormányzat a járulék fizetéshez hozzájárul.

30 Önkormányzati segély A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt. Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. A fővárosban - ha a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat másként nem állapodik meg - a hajléktalanok önkormányzati segélyezése a fővárosi önkormányzat feladata. Önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel.

31 Önkormányzati segély Jogosultság: elsősorban azok a személyek, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

32 Önkormányzati segély Az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. A temetési költségek finanszírozása érdekében önkormányzati segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.

33 Önkormányzati segély Kérelemre és hivatalból történik a megállapítása - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható. Az önkormányzati segély iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalbóli eljárás megindítását követő 15 napon belül kell dönteni.

34 Természetben nyújtott Köztemetés ellátások Közgyógyellátás Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Adósságkezelési szolgáltatás Energiafelhasználási támogatás

35 Természetbeni ellátásként is nyújtható pénzbeli ellátások rendszeres szociális segély (10.e Ft. fölött 5.e Ft Erzsébet utalványban) foglalkoztatást helyettesítő támogatás (védelembe vett gyermekenként 20, maximum 60%-ban) lakásfenntartási támogatás és önkormányzati segély

36 Természetben nyújtható ellátások Különösen Erzsébet utalvány, élelmiszer, tankönyv, tüzelő segély, közüzemi díjak, gyermekétkeztetés térítési díja, családi szükségleteket kielégítő gazdálkodási támogatás (földprogram) formájában nyújtható. Gazdálkodást segítő támogatások: Földhasználat, mezőgazdasági szolgáltatások és juttatások, munkaeszközök, forgóeszközök biztosítása, szaktanácsadás, szakképzés biztosítása. Önkormányzati rendeletben szabályozni kell.

37 Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes polgármester kötelessége 21 napon belül a közköltségen temetés, ha: - nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az - az eltemettetésről nem tud gondoskodni. Megtérítési kötelezettség, 1 hónapon belül kell bejelenteni! A lakóhely szerint illetékes önkormányzat téríti meg. Hagyatéki teherként a közjegyzőnél bejelenteni.

38 Közgyógyellátás Cél: a szociálisan rászorult személy egészségi állapotának megőrzése, helyreállítása, kiadásuk csökkentése érdekében hozzájárulás biztosítása. Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítás által befogadott, járóbeteg ellátás során rendelt, biztonságos és gazdaságos: Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz (gyógyszerkerete erejéig), Protetikai és fogszabályzó eszköz (javítás is), Orvosi rehabilitáció érdekében igénybevett kezelések. Jogcímek: alanyi jogon (JH) normatív alapon (JH) méltányosságból (képv. test.)

39 A közgyógyellátás megállapítása A közgyógyellátásra való jogosultságról alanyi jog, illetve normatív támogatás esetén a járási hivatal, méltányossági jogkörben a képviselő testület dönt. A jogosultság alanyi jogon két évre, más esetekben egy évre kerül megállapításra. A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot megállapító határozat meghozatalát követő 15. nap.

40 Gyógyszer keret július 1-től gyógyszerkeret Egyéni havi gyógyszerkeret: Ft (krónikus betegséghez igazodó) és Eseti évi gyógyszerkeret: Ft (akut) Jelenleg ktsgvetési tv. állapítja meg a felhasználható legmagasabb összeget.

41 Alanyi jogon jár 1. - az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú; - a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy; - a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott; - a központi szociális segélyben részesülő; - a rokkantsági járadékos; - rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket, - a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény (Mmtv.) szerint rokkantsági ellátásban részesül és december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,

42 Alanyi jogon jár 2. - rokkantsági ellátásban részesül, de nem 30% alatti rokkant, illetve nem I. vagy II. csoportú rokkant és a közgyógyellátásra való jogosultságát április 15-éig megállapították, - az Mmtv ának alkalmazásával öregségi nyugdíjban részesül és december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy - öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző napon rokkantsági ellátásban, rokkantsági nyugdíjban részesült, - az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.

43 Normatív módon jogosult Közgyógyellátásra jogosult az a személy is, akinek egészségbiztosítási szerv által elismert gyógyító ellátásának költsége (térítési díja) az öregségi nyugdíjminimum 10%-át meghaladja, a családban 1 főre eső jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum összegét, egyedül élő esetén 150 %-át.

44 Méltányosság Önkormányzati rendeletben, a méltányosság alapján adott támogatásnál a jogosultsági feltétel: Család 1 főre eső jövedelme az öregségi nyugdíjminimum150%-ánál, egyedülálló esetén 200 %-ánál alacsonyabb, A havi rendszeres gyógyító kiadás a nyugdíjminimum 25 %-át meghaladja. Több feltételt nem lehet előírni. Helyi rendeletben kell szabályozni. Az önkormányzat képviselő testülete dönt.

45 Megállapítás Megállapítás változott: házi orvos, intézményi igazolása, ezt a jegyző, illetve járási hivatal 5 napon belül továbbítja az egészségbiztosítási szervhez a szakmai megalapozottság vizsgálatára, abban az esetben, ha a feltételeknek megfelel az igénylő. Szakhatósági állásfoglalás (egészségbiztosítás) járási hivatal, illetve jegyző határozata felülvizsgálat évente egyszer gyógyszertár nyilvántartása alapján a felhasználást az egészségbiztosítási szerv vizsgálja. Igazolványért önkormányzati térítés: a gyógyszerkeret éves összegének 30 %-a, melyet az egészségbiztosítási szervnek kell átutalni. A közgyógyellátási igazolványokról és az igénybevevőkről nyilvántartást kell vezetni.

46 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság A járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát, a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, b) aki egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt állít ki. A bizonyítvány hatályossága 1 év. A bizonyítvány a feltételek fennállta esetén ismételten kiállítható. A szociálisan rászorult személyekről a járási hivatal nyilvántartást vezet és a külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé.

47 Adósságkezelési szolgáltatás Lakhatást segítő szolgáltatás, ha az - adósság Ft feletti és tartozása legalább 6 havi vagy kikapcsolták a szolgáltatást. - Jogosultsági jövedelem határ: önkormányzati rendeletben - Lakásméret: településen elismert minimum Adósság: közüzemi díjtartozás, közös költség, lakbérhátralék, lakáscélú kölcsön hátralék Jogosultság: 1 főre eső jövedelem nem haladja meg az önym. 150%-át, egyedülálló esetén a 200%-át. Szolgáltatás: adósságkezelési tanácsadás, Adósságcsökkentési támogatás (a tartozás 75%-át nem haladhatja meg, legfeljebb 300. e, illetve 600 e. Ft.)

48 Energiafelhasználási támogatás Gázfogyasztás, földgáz alapú hőfelhasználás, távhő felhasználás támogatása. A kincstár az igénylőkről nyilvántartást vezet. A háztartásban élők 1 főre eső jövedelme alapján állapítják meg a jogosultságot.

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítı támogatás 3. idıskorúak

Részletesebben

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009.

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009. SEGÍTSÉG A BAJBAN A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző Mány, 2009. október I. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK AOSZ, 2012 Iránytű szülőknek diagnózis után Jogok, támogatások, juttatások dr. Kálozi Mirjam, AOSZ Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben