J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Sajóivánka Sajóivánka, Kossuth u képviselő-testületi tag: Seszták Ottó Pintér Sándor képviselő Tompáné Varga Margit képviselő Vörös Szendrei Mariann al Távolmaradt: Okolicsányi Zsolt képviselő Dávid Lászlóné RNÖ elnök Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: - - jegyzőkönyvvezető: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Pál Lajosné főelőadó Seszták Ottó köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadta, az alábbiak szerint: N A P I R E N D :

2 2 Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. Az óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolása Seszták Ottó Előterjesztés módja írásban 2. Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. Seszták Ottó írásban 3. Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet évi ellenőrzési jelentés. Seszták Ottó Seszták Ottó 5. Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervére. Seszták Ottó Indítványok, javaslatok: Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez támogatás igénylésére. írásban írásban írásban I. N A P I R E N D Tárgy: Az óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolása. Előterjesztő: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 2 8 / ( I V. 1 6.) H A T Á R O Z A T Óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolásáról 1. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megvitatta, az óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolását a jkv. melléklete szerint elfogadja. 2. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elszámolás eredményeképpen a Sajóivánka község Önkormányzatát megillető E Ft összeg visszautalását kezdeményezi Kazincbarcika város önkormányzata részéről. Felelős:, intézményvezető Határidő: értelemszerűen

3 3 II. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Seszták Ottó Polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozását az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. (1) A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással állapítja meg. - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - működési célú pénzeszközátad / ÁH E Ft - - felhalmozási jellegű kiadás E Ft

4 4 (2) A Rendelet 1-4; és 10. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet és 10. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. Seszták Ottó Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző III. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet. Előterjesztő: Seszták Ottó Polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait - az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását E Ft bevétellel ebből: - Normatív állami támogatás E Ft

5 5 - Intézményi bevétel E Ft - Intézményi működési célú pénzeszköz bevétel E Ft - Önkorm. sajátos működési bevétel/adó/ E Ft - Működésre átvett pénzeszköz államáz.kivűről E Ft - pénzmaradvány EFT/ hagyja jóvá. (2) Sajóivánka Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének végrehajtását E Ft kiadással ebből: - Személyi juttatás E Ft - Munkaadókat terhelő járulékok E Ft - Dologi, működési kiadás E Ft - Pénzeszközátadás működési céllal E Ft - Támogatások és egyéb juttatások E Ft - Felhalmozási kiadás E Ft - Átfutó kiegyenlítő kiadás -93- E Ft hagyja jóvá. (3) A költségvetés évi pénzmaradványa E Ft, melyből kötelezettséggel terhelt: a.) E Ft évi Startmunka támogatása, b.) E Ft víziközmű-ltp elszámolás számla, c.) E Ft csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére kapott állami támogatás, d.) 595 EFt szocális tűzifa állami támogatás. (4) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. (5) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (9) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat hitelállományát. (10) A 6. melléklet tartalmazza az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (11) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

6 6 (12) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (13) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. (14) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. (15) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 12. melléklet az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást. (16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást. (17) Az Önkormányzat évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz. (18) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. 2. (1) Hatályát veszti Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete. (2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Seszták Ottó Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző IV. N A P I R E N D Tárgy: évi ellenőrzési jelentés. Előterjesztő: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 2 9 / ( I V. 1 6.) H A T Á R O Z A T A évi ellenőrzési jelentésről Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta a évi ellenőrzési jelentést, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős:, jegyző, intézményvezetők Határidő: értelemszerűen

7 7 V. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervére. Előterjesztő: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el: A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 3 0 / ( I V. 1 6.) H A T Á R O Z A T Az Önkormányzat évi közbeszerzési tervéről. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat évi közbeszerzési tervét, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen VI. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok Előadó: Seszták Ottó 5.1. Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére. Seszták Ottó tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján ismételten lehetőség nyílik - a települési önkormányzat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére. A BM rendelet szerint, a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása cím terhére vissza nem térítendő támogatást igényelhet az önkormányzat, ha a beruházás közbiztonsági szempontból különösen indokolt, és az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika alapján a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a megelőző évhez képest csökkenést nem mutatott vagy a beruházás eredményeként a regisztrált bűncselekmények számának számottevő csökkenése várható.

8 8 A támogatás a beruházáshoz szükséges összeg 100%-áig igényelhető. Az önkormányzat az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott támogatási kérelmet a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez április 24-éig postai úton történő megküldésével nyújtja be, de a kérelmet április 23-án 16 óráig rögzíteni kell az ebr42 rendszerben. E határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatási kérelemnek a BM. rendelet 1. melléklet szerinti adatlapot két eredeti példányban és az adatlap beruházási célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot és a beruházáshoz kapcsolódó fénykép-dokumentációt kell tartalmaznia, egy eredeti és egy másolati példányban Kérte a képviselő-testület jóváhagyását a pályázat benyújtására. Elmondta, hogy az árajánlatot az Alarm Elektronika Zrt. elkészítette. Sajóivánka önkormányzata az elmúlt 2 évben is benyújtotta fenti tárgy szerinti pályázatát, mely támogatásban eddig nem részesült. A döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett és az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 31/2014.(IV.16.) Határozat A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igényléséről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján, támogatási igényt nyújt be a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez. Felelős: Határidő: értelemszerűen A képviselő-testület ezt követően aktuális kérdéseket, feladatokat egyeztetett a rel, így az Állomás úti hulladéklerakás, zöldhulladék szervezett gyűjtésének módját, valamint a április 24-ei közmeghallgatás napirendi pontjait és egyéb közérdeklődésre számottartó témáit. Mivel további indítvány, javaslat nem volt a a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Seszták Ottó Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

9 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SAJÓIVÁNKA község Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete április 16-án megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 28; 29; 30; 31 d./ rendelete: 5; 6 e./ meghívója TÁRGYSOROZAT: Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. Az óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolása Seszták Ottó Előterjesztés módja írásban 2. Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. Seszták Ottó írásban 3. Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet évi ellenőrzési jelentés. Seszták Ottó Seszták Ottó 5. Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervére. Seszták Ottó Indítványok, javaslatok: 6.1. Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati 6. fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére. írásban írásban írásban Sajóivánka, április 23. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

10 10 ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 16-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 3 DB I. NAPIREND Tárgy: Óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolása. Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Seszták Ottó Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Koleszár Istvánné GESZ vezető 1. sz. Határozati javaslat 2. sz. Sajóivánkai Tagóvoda elszámolása Tisztelt Képviselő-testület! A GESZ irodavezetője által készített elszámolás tartalmazza a tagintézmény működésével kapcsolatban keletkezett valamennyi bevételt és a teljesült valamennyi kiadást, év vonatkozásában. A székhely önkormányzattal történő elszámolást követően, E Ft illeti meg az önkormányzatot, melynek átutalásának Kazincbarcika város részéről megtörtént. Fentiekre tekintettel javaslom az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat elfogadását. Sajóivánka, április 8. Seszták Ottó

11 H a t á r o z at i ja va s lat : / (.) H A T Á R O Z A T Óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolásáról 1. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megvitatta, az óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolását a jkv. melléklete szerint elfogadja. 2. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elszámolás eredményeképpen a Sajóivánka község Önkormányzatát megillető E Ft összeg visszautalását kezdeményezi Kazincbarcika város önkormányzata részéről. Felelős:, intézményvezető Határidő: értelemszerűen

12 Gazdasági Ellátó Szervezet 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15 : 3700 Kazincbarcika, Építők útja Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály Ikt.:./2014. Kazincbarcika Fő tér 4. Tárgy: évi elszámolás Feledi Jánosné Osztályvezető Asszony részére Tisztelt Osztályvezető Asszony! Az alábbi kimutatás tartalmazza a Sajóivánkai Napköziotthonos Tagóvoda évi költségvetésének elszámolását. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege ,- Ft ot mutat. Kiadások: Személyi juttatás és munkaadókat terh.j. Dologi és egyéb folyó kiadások: Pénzmaradvány elvonás Bevételek: Pénzmaradvány előző évi Átvett pénzeszköz Saját bevétel Bérpolitikai int. miatti támogatás Pénzmaradvány miatti elvonás Állami normatíva: Összesen: ,- Ft ,- Ft 0,- Ft Ft Ft 0.- Ft ,- Ft Ft Ft Ft ,- Ft Kazincbarcika, Koleszár Istvánné Irodavezető

13 13 Összes bevétel (intézmény finanszírozással) : Összes kiadás Egyenleg: Normatíva elszámolás miatti különbözet: Korrigált egyenleg: Eft Eft Eft Eft Eft Kötelezettség: - december havi bér járulék Eft - Dologi Eft Sajóivánka Önkormányzatát megillető összeg: Eft

14 Sajóivánkai Napköziotthonos Tagóvoda Sajóivánka évi költségvetés elszámolás Bevételek eredeti előirányzat módosított előirányzat forgalom Összes bevétel Egyéb sajátos bevétel ÁFA bevétel Átvett pénzeszköz - - Támogatás összesen állami normativa társulási normatíva Szuhakálló önkorm. tám. - - informatikai normatíva - bérpolitikai intézkedés létszámcsökkentés pályzázat - osztályfőnöki feladatok Pénzmaradvány előző évi Kiadások eredeti előirányzat módosított előirányzat forgalom Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Kiemelt előirányzat Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadás Pénzmaradvány átadás Korrekció - - szállíitói tartozás dec havi bér és járulék Támogatás - normatíva elszámolás eredeti Támogatás előirányzat Tény normatíva különbözet állami normativa társulási normatíva - - Sajóivánka önkorm. tám

15 ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 16-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 3 DB II. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Seszták Ottó A döntés formája: rendelet Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Klómer Gézáné Szavazás módja: jegyző költségvetési ügyintéző minősített többség címzetes főjegyző főelőadó Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek Központosított előirányzat miatt: E Ft Keresetkiegészítés, szociális tűzifa Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás Átvett pénzeszköz, munkaügyi központ támogatás Saját bevételek (iparűzési adó) Szociális ellátások -665 Pénzmaradvány felhasználás +151 Bevételi előirányzat változás összesen:

16 16 Kiadások E Ft Személyi juttatások (Óvodai dolg.nyugdíj; Start Téli értékteremtő) Járulékok (Óvodai dolg. Nyugdíj, Start téli értékteremtő) +406 Szociális ellátások (FHT visszautalás) -256 Dologi kiadások (üzemanyag; Start-munka) Pénz eszköz átadás (ÉRV.; Közös hivatal) Kiadási előirányzat változás: A központosított előirányzatok valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételét jelentik. Fentiek alapján indítványozom az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítását tartalmazó rendelet-tervezet elfogadását. Sajóivánka, április 8. Seszták Ottó sk.

17 Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozását az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. (1) A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással állapítja meg. - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - működési célú pénzeszközátad / ÁH E Ft - - felhalmozási jellegű kiadás E Ft (2) A Rendelet 1-4; és 10. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet és 10. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. Seszták Ottó sk. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző

18 A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 1 mellékletének Az 5/2014.(IV.23.) önk. rendelettel megállapított módosításai Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása M e g n e v e z é s E Ft I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a Egyéb központi támogatás i. Bérkompenzáció ii. Önkormányzati működés megőrzését szolgáló kiegészítő támogatása III. SAJÁT BEVÉTELEK Iparűzési adó V. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Óvodai műk./kazincbarcika Önkm./ Munkaügyi Közp.START kazán program,2012.évi start dec.bér/ Közfoglalkoztatás támogatása VI. Átvett Pénzeszközök ÁH.kív Működési célú pe.átv.háztartásoktól LTP. Befizetés szennyvíz VII. PÉNZMARADVÁNY-MŰKÖDÉSI CÉLRA B E V É T E L Ö S S Z E S E N

19 Szakfeladat megnevezése A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének Az 5/2014.(IV.23.) önk. rendelettel megállapított módosításai Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Dologi kiadás Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Összes kiadás Létszám Szennyvígyűjtés,száll Települési hulladék gyüjtése,száll Közutak,hidak fenntart Óvodai int.étkeztetés Munkahelyi étk.egyéb Önkorm.igazg.tev Államházt.belüli pénzeszk.átad/hivatal/ Közvilágítás Város és közs.gazd Oktatási kieg.tev/óvodai műk./ Rendsz.szoc.s,foglalk.h.tám Lakásfenntart.tá./dec.ápolási díj/ Egyéb önkm ell/átm,temetési egyéb segély,köztemetés,közgyógy Szociális étk Közmunka progr.téli Értékteremtő Közmunka program/start/ Közmunkapr.egyéb normál Köztemető fenntartás Közművelődési int.köz.színt.működtetése Kiadás összesen:

20 Város és község gazdálkodás Kiadásnem E Ft I. Dologi kiadások Karbantartási anyag 151 Szakfeladat összesen Óvodai intézményi étkeztetés Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye Kereset kiegészítés 353 II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó) 1411 III. Dologi kiadások Készletbeszerzés Vásárolt term.szolg.besz.áfa 414 Szakfeladat összesen Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Kiadásnem E Ft I. Redszeres szoc segély Foglalkoztatást hely.tám Rendszeres,szoc.s,egészségkár Szakfeladat összesen Start-munka - téli Értékteremtő közfoglalkoztatás Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások Közfoglalkoztatottak munkabére 7 00 II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó) 92

21 III.Dologi Munkavédelmi kiadások összesen Hajtó és kenőanyag besz Munkaruha, Védőruha Készletbeszerzés. 20 Szakfeladadat összesen Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Start-munkaprogram Kiadásnem E Ft III.Dologi munkavédelmi kiadások összesen: Hajtó és kenőanyag besz Szakfeladat összesen Létszám: 2 fő

22 A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 3 mellékletének Az 5/2014.(IV.23.) önk. rendelettel megállapított módosításai Sajóivánka községi Önkormányzat évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel ) Állami normatív bevétel Intézmény működési bevétel Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft) Személyi juttatás Járulékok Saját bevétel Dologi kiadások Átvett pénzeszköz Pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Támogatások Összesen: Összesen:

23 A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének Az 5/2014.(IV.23.) önk. rendelettel megállapított módosításai Sajóivánka községi Önkormányzat évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel) Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft) Startmunka projektek támogatása Startmunka gép-, eszközbeszerzések Összesen: Összesen: 5.400

24 A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 10. mellékletének Az 5/2014.(IV.23.) önk. rendelettel megállapított módosításai KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2013 év E Ft-ban Megnevezés Összeg Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén Összes bevétel tervezett összege Összes kiadás tervezett összege Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én 0

25 25 ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 16-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet. Előterjesztő: Seszták Ottó A döntés formája: rendelet Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Klómer Gézáné Szavazás módja: jegyző költségvetési ügyintéző minősített többség címzetes főjegyző főelőadó Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ai; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet ai és a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalommal és szerkezetben készült. Sajóivánka községi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását, az elmúlt évekhez hasonlóan, a bevételi források elégtelensége, a likviditási problémák folyamatossága jellemezte. Az önkormányzat évi gazdálkodása során, folyamatos likviditási problémákkal küzdött, melyet jelentősen befolyásolt a számottevő saját bevétel hiánya és az elégtelen állami finanszírozás. Az önkormányzat a évi költségvetésének tervezése és a költségvetési rendeletének elfogadása során figyelembe vette és alkalmazta a Mötv (4) bekezdését, tekintettel a 115. (1) bek-ben foglaltakra és a (2) bek-ben meghatározott következményekre. Így a évi költségvetési rendeletben a működési hiány elkerülése érdekében költségvetés kiadási oldala rendkívül módon alultervezetten készült, az egyensúly biztosítása érdekében pedig a bevételek főleg a saját bevételek elvárt teljesülése esetenként irracionálisan magas összegben került meghatározásra; a évi költségvetés pénzmaradványa a kötelezettséggel terhelt maradványok kivételével, melyek vagy a közfoglalkoztatáshoz, vagy fejlesztési célú pályázati támogatások felhasználáshoz kapcsolódnak a évi működési hiány fedezetére teljességgel felhasználásra került.

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (IV. 28.) 1 önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről az 1/2014. (I. 30.) 2 önkormányzati

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 270/2015. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2015. (II. 20.) határozat A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában. 3/2015. (II. 20.) határozat

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére 6. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Újhartyán Város önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben