Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését bevétellel, ebből kiadással állapítja meg. (2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, -csoportok, kiemelt ok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. (3) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projek bevételeit nem tartalmaznak. (4) A 2. -ban megállapított kiadási ból - törvény szerinti illetmények, munkabérek munkaadót terhelő járulékok működési, fenntartási kiadások támogatások, pénzbeli juttatások működési célú pénzeszközátadás 3.661

2 (5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait -csoportok, kiemelt ok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási okat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (8) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát. (9) A 6. melléklet tartalmazza az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (10) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási teljesülésről szóló -felhasználási ütemtervet. (13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg. (16) A évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-a: 35 fő. (17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg. III. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 3. (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 4. (1) A 2. (3) bekezdésében megállapított kiadási ok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások ának növelésére.

3 (2) A 2. (3) bekezdésében meghatározott kiadási ok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti. IV. fejezet Záró rendelkezések 5. (1) A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1- jétőlkell alkalmazni. (2) Hatályát veszti a évi zárszámadásról szóló 6/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet. Seszták Ottó polgármester Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

4 1. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, -csoportok, kiemelt ok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása M e g n e v e z é s I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ebből: ) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása ) Közvilágítás fenntartásának támogatása ) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 4) Közutak fenntartásának támogatása b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 21 d) Kiegészítés A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a) A település Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása b) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése- ebből: ) Szociális ellátások 90%-a (rend.szoc. segély, lakásfenntartási 601 támogatás)január,február hó és kifutó lakásfennt.támogatások) 2) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a 444 c) Gyermekétkeztetés támogatás ebből: ) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatás 979 2) Gyermek étkeztetés üzemeltetés támogatása A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása a) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz Egyéb központi támogatás 1) Önkormányzati működés kiegészítő állami támogatása II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Térítési díjak

5 a) Gyermekétkeztetés (21 f; 100%11 fő.; 50% 2.fő, mentes 7 fő) 610 b) vendégétkezés (10 fő) 597 c) szociális étkezés (2 fő) Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja Kamatbevétel 50 III. ÖNKORMÁNYZATI KÖZHATALMI BEVÉTELEK Gépjárműadó 40% IV. Helyi adók és adó jellegű bevételek Értékesítési és forgalmi adók Vagyoni típusú adók 390 V. Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék bevétel Talajterhelési díj Egyéb bevétel 50 VI. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK Közfoglalkoztatás támogatása (Mezőgazdaság, Közút I.,Közút II.ütem ) MVH területalapú támogatás 800 V. SZÁMLAMARADVÁNY-MŰKÖDÉSI CÉLRA Költségvetési számla (szociális tűzifa tám. Szociális juttatások fedezete) évi közfoglalkoztatás és 2015 évi közfoglalkoztatás előlege Bér+Járulékok 3. Vízi közmű elszámolási számla 911 B E V É T E L Ö S S Z E S E N

6 2. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének -csoportok, kiemelt ok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Szakfeladat megnevezése Dologi kiadás Város és községgazdálk Közutak hidak üzemeltetése Szennyvíz gyüjtés szállítás Összes kiadás Létszám Önkormányzati jogalkotás Óvodai nevelés Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Szociális étkeztetés Munkanélküli aktív korúak ellátása Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Közvilágítás Támogatási célú finanszírozási műveletek Közmunka program Start Közműv.intézm.működtet Közemető fenntart.működt Finanszírozási műveletek 0 Kiadás összesen:

7 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Alapilletmények/polgármester/ Alpolgármester tiszteletdíja Polgármester ktg.térítés Cafetéria Biztosítási díj (polgármester) Külső személyi juttatás (képviselők tiszteletdíja) II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó) Kormányzati funkció összesen Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai. I. Dologi kiadások Készlet beszerzés/tisztítószerek, festékek, alkatrészek/ Gázenergia Villamos energia Víz, csatornadíjak Egyéb üzemeltetési fenntart/lift.év,dij,tűzoltó kész.ell., kéménydíj/ ÁFA 270 Kormányzati funkció összesen Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások I. Dologi kiadások Hajtó és kenőanyag Irodaszer, nyomtatván Villamos energia Készlet beszerzés/alkatrészek, festék, egyéb/ Gázenergia Vízdíj/közkifolyók/ Pénzügyi szolgáltatás Egyéb üzemeltetési,.fenntartási kiadások/orvosi,fogorvosi ügy,alk.v/ 2.000

8 9. ÁFA Nem adatátvitel/telefon/ Belföldi kiküldetés Díjak,egyéb kifizetések 255 IV. Pénzeszköz átadása BURSA ösztöndíj Belső ellenőrzés díja Sajó-Bódva Völgye Önk. Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja Pénzügyi hozzájárulás Sajó-Bódva V. működéséhez Idősek klubja támogatása Alapítványi támogatások 50 Kormányzati funkció összesen Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Közalkalmazottak alapilletménye Munkahelyi meleg étkezés 300 II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó) 871 III. Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés (gyermek étkeztetés)) Irodaszer Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Készletbeszerzés Karbantartás, kisjavítás/gépek, gáztűzhely jav/ Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások /alk.vizsg,tűzoló kész ell/ Védőruha/2 fő/ Gázenergia Villamosenergia Vízdíj ÁFA 27% Munkáltató SZJA/31 %/ 85 Kormányzati funkció összesen Létszám: 2 fő

9 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben I. Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés (vendég, alkalmazotti étkezés) ÁFA ÁFA befiz. 85 Kormányzati funkció összesen 955 Szociális étkeztetés I. Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./ ÁFA 184 Kormányzati funkció összesen 864 Munkanélküli aktív korúak ellátása I. Támogatások és egyéb juttatások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2 hó) Rendszeres szociális segély (2 hó) 103 Kormányzati funkció összesen 658 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások I. Támogatások és egyéb juttatások Lakásfenntartási támogatás (kifutó) 565 Kormányzati funkció összesen 565 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások I. Támogatások és egyéb juttatások Önkormányzati segély Köztemetés Települési támogatás Kormányzati funkció összesen 1.541

10 Közvilágítás I. Dologi kiadások Villamos energia /közvilágítás/ ÁFA Karbantartás üzemeltetés 300 Kormányzati funkció összesen Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása I. Dologi kiadások Karbantartás/kis.jav/ Készletbeszerzés ÁFA 180 Kormányzati funkció összesen Szennyvíz gyűjtés, szállítás I. Dologi kiadások Karbantartás,kisjavítás ÁFA,ÁFA befiz. 54 Kormányzati funkció összesen 254 Köztemető fenntartás I. Dologi kiadás Egyéb készlet beszerzés Hajtó és kenőanyag Villamos energia Egyéb üzemeltetés ÁFA 70 Kormányzati funkció összesen 330

11 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás START munkaprogram I. Törvény szerinti illetmények,munkabérek Közfoglalkoztatottak bére II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó) 967 Kormányzati funkció összesen Létszám: 36fő Támogatási célú finanszírozási műveletek I. Átadott pénzeszközök Működési kiadások támogatása (Közös hivatal) Kormányzati funkció összesen Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése I. Törvény szerinti illetmények,munkabérek Alapilletmény Étkezési hozzájárulás 150 II. Munkaadókat terhelő járulékok 336 III.Dologi kiadások Készletbeszerzés ÁFA 81 Kormányzati funkció összesen Létszám: 1 fő

12 3. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez Sajóivánka községi Önkormányzat évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel ) Bevételek () Kiadások () Önkormányzatok és működésének általános támogatása Törvény szerinti illetmények. munkabérek Intézményműködési bevétel Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek Működési fenntartási kiadások Helyi adók és adójellegű bevételek Működési célú pénzeszköz átadás Egyéb közhatalmi bevételek 400 Támogatások pénzben juttatások Egyéb működésű célú támogatások bevételek Önkormányzat működés kiegészítő támogatása Számlamaradvány Összesen: Összesen:

13 4. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez Sajóivánka községi Önkormányzat évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel) Bevételek () Kiadások () N E M L E G E S Összesen: Összesen:

14 5. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról 2015.év Hitelintézet megnevezése Hitel megnevezése Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én Hitelfelvétel tárgyévi összege Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én NEMLEGES. Összesen: -

15 6. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről -ban Megnevezés Tárgyév 2016 év 2017 év 2018 év Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított - NEMLEGES - - Összesen -

16 7. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2015.év -ban 1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 0 Összesen: 0 Összesen: 0 3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. f.) Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel 4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 0 1.db gépjármű 5 Összesen: 5 Összesen: 0 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: hulladékgyűjtési közszolg..díja Mindösszesen: 5 EFT

17 8. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez Kimutatás a évi többéves kihatással járó döntésekről KIMUTATÁS Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről -ban Megnevezés Tárgyév 2016 év 2017 év 2018 év Eredeti Módosítot t Teljesíté s Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított NEMLEGES - - Összesen -

18 1. Bevételi ok 9. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez Sajóivánka községi Önkormányzat évi felhasználási ütemterve összevont adatokkal Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 2. Önkormányzatok Működési támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei Önkormányzati átengedett közhatami Intézmény bevéteek működési támogatás Előző évi várható pénzm Egyb közhatami bevéte Intézmény működési támogatás Helyi adó jeegű bevéteek Bevételi előir. összesen: Kiadások Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás működési 17. Támogatás pénzbeni 18. juttatások Kiadási összesen:

19 10. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2015 év -ban Megnevezés Összeg Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén Összes bevétel tervezett összege Összes kiadás tervezett összege Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én 0

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről /Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2013. (X. 4.), a 11/2013.

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá.

7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá. Csögle község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete Csögle község képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben 2013. szeptember 27.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Község

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.( II.11.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. Dusnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének második fordulós tárgyalása és elfogadása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.03.02-i

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.10) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.10) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.10) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ...

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ... Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének /215.(IV.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat 2015. Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2015.(II.13.)

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 1. sz.

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 1. sz. Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 1. sz. melléklete Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Vágáshuta Község Önkormányzat képviselő-testületének.../20. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (előterjesztés)

Vágáshuta Község Önkormányzat képviselő-testületének.../20. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (előterjesztés) Vágáshuta Község Önkormányzat képviselő-testületének.../20. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (előterjesztés) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.)

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben