TOMORI PÁL FİISKOLA INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOMORI PÁL FİISKOLA INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 TOMORI PÁL FİISKOLA INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: Készítette: dr. Kohány András Az évenkénti felülvizsgálatért a mindenkori fıtitkár a felelıs.

2

3 oldalszám: 3 / oldalak száma: 19 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK LISTÁJA A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK...5 II. A RENDSZERGAZDA A RENDSZERGAZDA JOGÁLLÁSA A RENDSZERGAZDA FELADATAI A RENDSZERGAZDA JOGAI A RENDSZERGAZDA KÖTELESSÉGEI A RENDSZERGAZDÁRA VONATKOZÓ TILALMAK...6 III. FİISKOLAI FELHASZNÁLÓI JOGOK, KÖTELESSÉGEK, TILALMAK ÉS SZANKCIÓK FİISKOLAI FELHASZNÁLÓI JOGOK FİISKOLAI FELHASZNÁLÓI KÖTELESSÉGEK FİISKOLAI FELHASZNÁLÓI TILALMAK FİISKOLAI FELHASZNÁLÓI SZANKCIÓK...7 IV. A FİISKOLA INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK MŐKÖDÉSE, HASZNÁLATI RENDJE AZ INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA MŐKÖDÉSI RENDJE AZ INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA HASZNÁLATA, SZOLGÁLTATÁSAI AZ INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA ADMINISZTRÁLÁSA...9 V. A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJE A SZERVEREK MŐKÖDÉSÉNEK, HASZNÁLATÁNAK RENDJE A MUNKAÁLLOMÁSOK HASZNÁLATÁNAK RENDJE A SZÁMÍTÓGÉPES LABOROK HASZNÁLATÁNAK RENDJE...10 VI. A SZOFTVEREK HASZNÁLATÁNAK RENDJE A SZOFTVEREKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZOFTVEREK TELEPÍTÉSE, HASZNÁLATA...10 VII. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A DOMAIN NÉV SZOLGÁLTATÁS AZ ELEKTRONIKUS LEVELEZÉS HONLAP (WEB) ÉS PORTÁL SZOLGÁLTATÁSOK AZ ELEKTRONIKUS HALLGATÓI NYILVÁNTARTÓ RENDSZER EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK...14 VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK HATÁLYBA LÉPÉS...14 FÜGGELÉK: A NEMZETI INFORMÁCIÓS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM FELHASZNÁLÓI SZABÁLYZATA...14

4

5 oldalszám: 5 / oldalak száma: 19 A Tomori Pál Fıiskola (a továbbiakban: Fıiskola) Szenátusa a Fıiskola Informatikai biztonsági szabályzatát (a továbbiakban: IBSZ.) az alábbiakban állapítja meg. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Vonatkozó jogszabályok listája (1) évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról (2) 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet, a felsıoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (3) LXIII. törvény a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról 2. A Szabályzat hatálya (1) A szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Fıiskola informatikai hálózatát használó felhasználóra. 3. Értelmezı rendelkezések (1) Informatikai infrastruktúra: a Fıiskolához kapcsolódó feladatokat ellátó, illetve a fıiskolai hálózatba kapcsolt hardverelemek, az azokon futó szoftverek és a rajtuk megtalálható adatok együttese. (2) Rendszergazda: az informatikai infrastruktúra hardver- és szoftverelemeinek, valamint szolgáltatásainak mőködését technikailag biztosító felelıs. (3) Üzemeltetı: az adott szoftver-, vagy hardverelemet a Fıiskola nevében üzembe állító és üzemeltetı rendszergazda. (4) Felhasználó: az a személy, aki a Fıiskola informatikai infrastruktúrájának vagy szolgáltatásainak valamely elemét igénybe veszi. (5) Fıiskolai felhasználó: olyan felhasználó, aki a Fıiskolával munkavállalói jogviszonyban van. (6) Szolgáltatás: az informatikai infrastruktúra olyan részhalmaza, amely a fıiskolai felhasználó számára meghatározott funkcionalitást nyújt. (7) Publikus szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amelyet a fıiskolai felhasználókon kívül mások is korlátozottan vagy korlátozás nélkül igénybe vehetnek. (8) Hálózati passzív elem: az informatikai hálózat valamennyi olyan eleme, amely pótlólagos elektromos áram felvétele nélkül továbbít adatokat. (9) Hálózati aktív elem: az informatikai hálózat valamennyi olyan eleme, amely pótlólagos elektromos áram felvételével továbbít adatokat. (10) Szerver: olyan feladatokat ellátó számítógép, amely a fıiskolai hálózatra kapcsolódik és felhasználói köre számára szolgáltatást nyújt. (11) Munkaállomás: a fıiskolai hálózathoz kapcsolt olyan számítógép, amely nem tekinthetı szervernek és egyértelmően valamely fıiskolai felhasználóhoz vagy fıiskolai felhasználói csoporthoz rendelhetı. (12) Labor munkaállomás: a fıiskolai hálózathoz kapcsolt olyan számítógép, amely nem tekinthetı szervernek és egyértelmően nem rendelhetı valamely fıiskola felhasználóhoz vagy fıiskolai felhasználói csoporthoz.

6 oldalszám: 6 / oldalak száma: 19 (13) Helpdesk: a fıiskolai felhasználók számára nyújtott informatikai segítség, hibaelhárítás, tanácsadás. II. A RENDSZERGAZDA 4. A rendszergazda jogállása (1) A rendszergazda a rektori hivatal szervezetébe tartozó személy. 5. A rendszergazda feladatai (1) A rendszergazda feladatai: a) a fıiskolai informatikai infrastruktúra üzemeltetése, szükség szerinti fejlesztése; b) a Fıiskola helyi és országos hálózatokhoz történı kapcsolódásának biztosítása és adminisztrációja; c) a központi szerverek, adatbázisok, szoftverek, szolgáltatások rendszerbe állítása, üzemeltetése, szükség szerinti fejlesztése; d) a Fıiskola szervezeti egységeinek informatikai eszközeinek, szolgáltatásainak üzemeltetése; e) az informatikai eszközbeszerzések koordinálása, ezzel kapcsolatos szaktanácsadás; f) informatikai tanácsadás, tájékoztatás, továbbképzés; g) helpdesk szolgáltatás a kari dolgozóknak és hallgatóknak. 6. A rendszergazda jogai (1) A rendszergazda jogai: a) indokolt esetben, saját hatáskörben, azonnali hatállyal korlátozhatja vagy felfüggesztheti a felhasználó(k) vagy felhasználói csoport(ok) jogosultságait, hálózati eszközök, szegmensek, szolgáltatások elérését, mőködését; b) bármikor jogosult az informatikai infrastruktúra szabályos használatát, mőködését ellenırizni; c) jogosult az információkat csak elektronikus formában szolgáltatni mindazok számára, akik hozzáférnek az informatikai infrastruktúrához; d) a hálózati forgalom monitorozása, statisztikai adatgyőjtés. 7. A rendszergazda kötelességei (1) A rendszergazda kötelessége a) a károkat megelızni illetve a bekövetkezett károk következményeit mérsékelni, felszámolni; b) titokban tartani a nagyobb jogosultsági körébıl eredıen birtokába jutott személyes vagy bizalmas információkat. 8. A rendszergazdára vonatkozó tilalmak (1) A rendszergazdának tilos a) a nagyobb jogosultsági körével visszaélni, azt a számára kijelölt feladatkörön kívül felhasználni; b) továbbadni a nagyobb jogosultsági körébıl eredıen birtokába jutott személyes vagy bizalmas, illetve titokkörbe tartozó adatokat;

7 oldalszám: 7 / oldalak száma: 19 c) a nagyobb jogosultsági körébıl eredıen a Fıiskola informatikai infrastruktúrájáról megszerzett információkat arra illetéktelen személyekkel megosztani. III. FİISKOLAI FELHASZNÁLÓI JOGOK, KÖTELESSÉGEK, TI- LALMAK ÉS SZANKCIÓK 9. Fıiskolai felhasználói jogok (1) Valamennyi fıiskolai felhasználónak joga van: a) a Fıiskola informatikai infrastruktúrájának a használatához; b) tájékoztatást kapni a felhasználói szabályokról, az informatikai infrastruktúrával kapcsolatos feladat- és hatáskörökrıl; c) tanulmányaikhoz, feladataik elvégzéséhez szükséges közhasznú fıiskolai információkhoz jutni. 10. Fıiskolai felhasználói kötelességek (1) Valamennyi fıiskolai felhasználó köteles: a) rendeltetésszerően használni a Fıiskola informatika infrastruktúráját; b) tájékozódni a felhasználási szabályokról; c) titokban tartani a Fıiskola informatikai infrastruktúrájának igénybevételéhez biztosított azonosítókat; d) tájékoztatni a rendszergazdát a mőködési hibákról, a nem rendeltetésszerő vagy törvénytelen használatról; e) együttmőködni és segíteni a rendszergazdát vagy nyomozó hatóságot a mőködési hibák, nem rendeltetésszerő vagy törvénytelen használat felderítésére indult vizsgálatban. 11. Fıiskolai felhasználói tilalmak (1) Valamennyi fıiskolai felhasználó számára tilos: a) olyan jogosultságok megszerzése illetve megszerzésére kísérletet tenni, amely a felhasználó számára nem engedélyezett; b) a biztonsági rendszerek feltörése, illetve annak kísérlete; c) másoknak jogosultságok átadása; d) szoftver, hardver elemek megrongálása, mőködésük veszélyeztetése; e) szoftver, hardver elemek jogosulatlan módosítása, átkonfigurálása; f) meghibásodás esetén a hiba elhárítását jogosulatlanul megkezdeni; g) a hálózati forgalom figyelése, adatgyőjtése. 12. Fıiskolai felhasználói szankciók (1) Valamennyi fıiskolai felhasználó esetében: a) a nem rendeltetésszerő vagy törvénytelen használatból eredı károkért jogi és kártérítési felelıséggel tartozik; b) a szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a szankciók illetve a jogi és kártérítési felelıség alól; c) a szabályok be nem tartása esetén a rendszergazda a felhasználó hozzáférési jogát korlátozhatja vagy teljes mértékben felfüggesztheti ideiglenesen vagy véglegesen;

8 oldalszám: 8 / oldalak száma: 19 d) bőncselekmény elkövetése esetén azonnali hatállyal minden hozzáférési jogot megvon az üzemeltetı, értesíti a hatóságokat, kezdeményezi a hallgatói vagy munkavállalói jogviszony megszüntetését. IV. A FİISKOLA INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK MŐKÖDÉSE, HASZNÁLATI RENDJE 13. Az informatikai infrastruktúra mőködési rendje (1) A Fıiskola informatikai infrastruktúrájának mőködésénél, igénybevételénél a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Felhasználói Szabályzata az irányadó. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Felhasználói Szabályzatát a függelék tartalmazza. (2) Az informatikai infrastruktúra valamennyi hálózati aktív és passzív eleme a Fıiskola tulajdona. (3) Fıiskolai felhasználó saját tulajdonú hálózati aktív vagy passzív elemet az informatikai infrastruktúrához nem kapcsolhat. (4) Amennyiben az informatikai infrastruktúrához nem fıiskolai tulajdonú hálózati elemet illesztenek azt a rendszergazdával egyeztetni kell. Az ilyen eszköznek mőszakilag kompatibilisnek, azonos minıségőnek kell lennie az informatikai infrastruktúra elemeivel. Az eszköz mőködése során a jelen Szabályzatában foglaltakat be kell tartani. (5) Az informatikai infrastruktúrában routert (útválasztó) vagy router funkciókat ellátó számítástechnikai eszközt kizárólag a Fıiskola üzemeltethet, ilyen eszközt csak a rendszergazda állíthat, vagy állíttathat üzembe. (6) Számítástechnikai eszközt közvetlenül az informatikai infrastruktúrához csak lengıkábel használatával, szabad csatlakoztatni. 14. Az informatikai infrastruktúra használata, szolgáltatásai (1) Az informatikai infrastruktúra üzemeltetési, szolgáltatási határa a fali csatlakozó. (2) Az informatikai infrastruktúra használatba vételéhez szükséges IP (Internet Protocol) címeket a rendszergazda a fıiskolai felhasználók rendelkezésére bocsájtja. (3) Fıiskolai szintő szolgáltatást nyújtó szervernek csak valós, publikus hálózaton hirdethetı IP címe lehet. (4) Dinamikus IP cím kiosztáshoz szükséges DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) szervert üzemeltetni illetve üzembe állítani kizárólag a rendszergazda jogosult. Minden esetben a címkiosztással kapcsolatos mőveleteket, eseményeket naplózni kell. A napló állományokat legalább 1 hónapig meg kell ırizni. (5) Az informatikai infrastruktúra védelmében a rendszergazda tőzfal funkciókat ellátó számítógépeket üzemeltet. (6) Bármely szervezeti egység, fıiskolai felhasználó saját számítógépének védelmében üzemeltethet tőzfalat, de mőködése a központi szolgáltatások elérését nem akadályozhatja. A renszergazda számára bármikor teljes jogú hozzáférést kell biztosítani a tőzfal adminisztrálásához amennyiben ezt kéri. A tőzfal mőködéséért a tőzfalat telepítı teljes körő felelıséggel tartozik. (7) Hálózati aktív elemeken és szervereken kötelezı a pontos idı beállítása.

9 oldalszám: 9 / oldalak száma: Az informatikai infrastruktúra adminisztrálása (1) A rendszergazda folyamatosan monitorozza az informatikai infrastruktúra mőködését. (2) Az informatikai infrastruktúra külsı hálózati kapcsolatait biztosító szolgáltatókkal a rendszergazda tart kapcsolatot. (3) Az informatikai infrastruktúra rendszeradminisztrációját a rendszergazda látja el. (4) A rendszeradminisztrációval kapcsolatban a rendszergazda feladatai: a) a hálózati struktúra kialakítása, új elemek becsatlakoztatása, engedélyezése, ellenırzése; b) a hálózati forgalom figyelése; c) a hálózati hibák felderítése, az elhárításukhoz szükséges intézkedések megtétele; d) a routerek installálása, konfigurálása; e) a külsı csatlakozások adminisztrálása; f) a hálózati struktúra nyilvántartása, a becsatlakozó elemek regisztrálása, nyilvántartása; g) az erıforrás hozzáférési engedélyek kiadása, nyilvántartása; h) a hálózati információk terjesztése, nyilvántartása. V. A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJE 16. A szerverek mőködésének, használatának rendje (1) A szervernek mőszakilag alkalmasnak kell lennie a tervezett szolgáltatás nyújtására. (2) Szerver funkciókat fıiskolai felhasználó saját tulajdonú számítástechnikai eszköze nem láthat el. (3) A szervereket, illetve az általuk nyújtott szolgáltatások stabil, biztonságos üzemeltetése érdekében, szerverteremben kell elhelyezni. A szerverteremre az alábbi szabályok vonatkoznak: a) védettnek kell lennie lopás, rongálás, elemi kár ellen; b) klimatizálással állandó páratartalmat és hımérsékletet kell biztosítania; c) áramkimaradás esetére a szervereknek szünetmentes áramellátást kell biztosítania; d) tőzjelzınek, lehetıség szerint automatikus tőzoltó rendszernek kell üzemelni; e) a tőzjelzı berendezés jelzırendszerét a portaszolgálatra kell elhelyezni; f) a portaszolgálatot be kell tanítani a terem áramtalanítására, a tőz oltásának módjára; g) a terembe csak arra jogosult személyek juthatnak be; h) a teremben tilos a dohányzás, étel, ital tárolása, fogyasztása; i) takarító személyzet csak felügyelet mellett tartózkodhat, végezheti munkáját a teremben. 17. A munkaállomások használatának rendje (1) A munkaállomások beszerzését a rendszergazda végzi. A beszerzéshez legalább három ajánlatot kell kérni. Az ajánlatok közül az ár mellett a minıségi és kompatibilitási szempontokat is figyelembe véve kell választani.

10 oldalszám: 10 / oldalak száma: 19 (2) Az elsı üzembe helyezést és az informatikai infrastruktúrához való csatlakoztatást rendszergazda végzi el. (3) Meghibásodás esetén a rendszergazdát értesíteni kell, aki a hibaelhárításról intézkedik. (4) Alapértelmezetten a rendszergazdai jog a rendszergazdáé. Megalapozott igény esetén ezt a jogot a munkaállomást használó személy is megkaphatja, de ezzel párhuzamosan valamennyi kötelesség és felelısség is ıt terheli. (5) A Fıiskolai felhasználó saját tulajdonú számítógépet üzemeltethet a Fıiskolán, azt informatikai infrastruktúrára rácsatlakoztathatja, de valamennyi szabály érvényes ezekre az eszközökre is. A saját tulajdonú számítógépek üzemeltetési, karbantartási kötelessége a tulajdonost terheli. A saját tulajdonú számítógépen telepített szoftverek jogtisztaságáért a tulajdonos felel. 18. A számítógépes laborok használatának rendje (1) A számítástechnikai labor, a nyelvi labor, valamint a taniroda használatának rendjét az illetékes oktatókkal egyeztetve a rendszergazda állapítja meg és a rektor adja ki rektori utasításban. (2) Az open labor használatának rendjét a Hallgatói Önkormányzattal egyeztetve a rendszergazda állapítja meg és a rektor adja ki rektori utasításban. (3) A számítástechnikai laborok használatának rendjérıl szóló rektori utasítást a laborban jól látható helyen ki kell függeszteni. VI. A SZOFTVEREK HASZNÁLATÁNAK RENDJE 19. A szoftverekkel kapcsolatos általános rendelkezések (1) A szoftverek telepítésének, alkalmazásának a szerzıi jogi törvény rendelkezéseit figyelembe véve kell történnie. (2) A szoftver a létrehozók szellemi tulajdona, alkalmazásuk a rájuk vonatkozó licenc szerzıdések feltételeinek betartásával lehetséges. (3) A Fıiskolán tilos bárkit tudatosan vagy akaratlanul illegális szoftvermásolásra vagy felhasználásra ösztönözni, felkérni, kötelezni. (4) A Fıiskolán tilos olyan eszközöket készíteni vagy alkalmazni, amely a szoftver védelmét szolgáló eszközök eltávolítását lehetıvé teszik. (5) A szoftverrıl biztonsági másolat készülhet, amennyiben ezt a licenc szerzıdés nem tiltja. 20. A szoftverek telepítése, használata (1) Valamennyi számítástechnikai eszközre csak jogtiszta szoftver telepíthetı. (2) A szoftverek nyilvántartása, a jogtisztaság ellenırzése a rendszergazda kötelessége. (3) A fıiskolai felhasználó saját tulajdonú szoftvere telepíthetı a Fıiskola tulajdonában lévı számítástechnikai eszközre, de a telepítés során a rendszergazda köteles meggyızıdni, hogy a telepítés jogszerő és a szoftver nem veszélyezteti az adott eszköz vagy más eszközök mőködését.

11 oldalszám: 11 / oldalak száma: 19 (4) Amennyiben a megvásárolt szoftvert a forgalmazó/gyártó kívánja telepíteni a telepítés csak a rendszergazda jelenlétében történhet. (5) Operációs rendszert csak a rendszergazda telepíthet. (6) A rendszergazdai jogokat megalapozott igény és technikai felkészültség esetén a számítástechnikai eszköz felhasználója megkaphatja, de ebben az esetben a továbbiakban valamennyi kötelesség és felelısség a felhasználót terheli. (7) Indokolt esetben (hibakeresés, hibaelhárítás, nyomozás, stb.), kérésre a rendszergazda számára bármely számítástechnikai eszköz valamennyi szoftveréhez illetve adatállományához rendszergazdai jog biztosítása kötelezı. VII. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK 21. Az adatszolgáltatás általános szabályai (1) Minden fıiskolai felhasználó számára, a neki megfelelı jogosultsági szint alapján, minden adatot biztosítani kell. (2) A közérdekő adatokat, valamint a közérdekbıl nyilvános adatokat, jogosultsági szinttıl függetlenül, minden felhasználó számára biztosítani kell. (3) Az általános és egyedi közzétételi listákon meghatározott adatokat közzé kell tenni a Fıiskola honlapján. (4) Az információkért minden esetben az információ közreadója felelıs. (5) Minden szolgáltatott információt azonosítani kell a közreadó nevével, az érvénybe lépés idıpontjával, a lejárat idejével, dátummal, verziószámmal vagy bármely más módon, amelybıl megállapítható a közölt információ érvényessége, hitelessége. (6) A szolgáltatás üzemeltetıje a más által közreadott információ tartalmáért nem visel felelısséget. (7) A szolgáltatás üzemeltetıje köteles gondoskodni a szolgáltatáson keresztül elérhetı információk biztonságos megırzésérıl és elérhetıségük biztosításáról. (8) Az információszolgáltatás megszervezéséért, idıben történı továbbításért az információ közreadója a felelıs. (9) A közreadott információk formátumát és annak továbbítási módját a szolgáltatás üzemeltetıje a közreadóval egyeztetve határozza meg és gondoskodik az ehhez szükséges módszerek és szoftverek használatának betanításáról. (10) Az összes fıiskolai információ az fıiskola vagyonának részét képezi, ennek megırzésérıl, megóvásáról a rendszergazda, illetve az ı egyetértésével az információ közreadója köteles gondoskodni. (11) A közölt információk az adatvédelmi és szerzıi jogi törvényeket, szabályokat nem sérthetik. 22. A domain név szolgáltatás (1) A Fıiskola intézményi szintő domain neve a tpfk.hu. (2) A domain tulajdonosa a Fıiskola, a domain kezelését a Fıiskola nevében eljárva rendszergazda végzi, teljes jogkörrel.

12 oldalszám: 12 / oldalak száma: 19 (3) DNS (Domain Name Service) szolgáltatást végzı szervereket kizárólag a rendszergazda üzemeltethet. (4) A tpfk.hu domain alatti nevek illetve domain struktúra kialakításáért a rendszergazda felel. (5) A Fıiskola IP címeire domaint bejegyeztetni bármely regisztrátor szervezetnél a rendszergazda jóváhagyása nélkül tilos. Ilyen esetben a rendszergazda a regisztrátor szervezetnél azonnali hatállyal kezdeményezi a bejegyzés megszüntetését, illetve ezzel párhuzamosan az IP cím használatát letiltja. (6) Nem a Fıiskola tulajdonában lévı domain név bejegyzését Fıiskola IP címére, különlegesen indokolt esetben, a rektorral egyeztetve a rendszergazda engedélyezi. (7) Fıiskola tulajdonába kerülı domain nevek bejegyeztetésével kapcsolatban a regisztrátor szervezeteknél a rendszergazda jár el teljes jogkörrel. (8) A.hu közdomain alá bejegyzendı domain nevek esetében a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által kibocsájtott Domainregisztrációs Szabályzatban foglaltak az irányadók. 23. Az elektronikus levelezés (1) Valamennyi fıiskolai munkavállaló jogosult a Fıiskola által biztosított elektronikus levelezés használatára. (2) Az elektronikus levelezést kezelı szervernek megfelelı DNS bejegyzéssel kell rendelkezniük. Ezt a rendszergazda köteles biztosítani. (3) Valamennyi levelezı szerver kizárólag a rendszergazda által üzemeltetett levelezési kapun (mail gateway) keresztül küldhet vagy fogadhat levelet. (4) A mail gateway-en a rendszergazda spam szőrı és víruskeresı szoftvert köteles üzemeltetni a vírusok és a kéretlen levelek eltávolítására mind a kimenı, mind a bejövı levelek vonatkozásában. (5) A levelezı szerver üzemeltetıje köteles mindent megtenni a szerver biztonságos, hibamentes mőködéséért. (6) Valamennyi, a Fıiskolán üzemelı levelesládának egyértelmően fıiskolai felhasználóhoz, vagy szervezeti egységhez kötöttnek kell lennie. (7) A levelesládáért a felhasználó, vagy a szervezeti egység vezetıje tartozik teljes körő felelısséggel. (8) Amennyiben az elektronikus levelezési cím egyértelmően azonosítható fıiskolai felhasználóhoz kapcsolható és részben vagy egészben tartalmazza a felhasználó nevét, úgy a felhasználó levelezése azonos elbírálás alá esik, mint a hagyományos postai levelezés, tehát a levéltitok szabályai ebben az esetben is érvényesek. Az ilyen elektronikus levelezés vagy levelesláda tartalmi vizsgálata csak különösen indokolt esetben (hibakeresés, hibaelhárítás), a felhasználó hozzájárulásával lehetséges vagy ha erre a nyomozó hatóság az üzemeltetıt felkéri a törvényes keretek között. (9) A levelezı szerveren illetve levelezı lista szerveren a fıiskolai felhasználóknak lehetıségük van levelezési listák létrehozására az alábbi megkötések mellett: a) valamennyi listának kötelezıen van felelıs kezelıje, akkor is ha a listára valamennyi listatag korlátozás nélkül írhat; b) a listára való levélküldés lehetısége korlátozható, ennek mértékét a listáért felelıs kezelı köteles meghatározni és ezt a listatagokkal ismertetni.

13 oldalszám: 13 / oldalak száma: 19 (10) Valamennyi, az elektronikus levelezést használó fıiskolai felhasználó a következı szabályokat köteles betartani a kiküldött leveleivel kapcsolatban: a) a levél nem tartalmazhat a hatályos magyar jogszabályokba ütközı tartalmat; b) a levelezés nem veszélyeztetheti az informatikai infrastruktúra mőködését; c) tilos a levelek fejlécének hamisítása, félrevezetı kitöltése; d) tilos levélbombák, levelezési láncok küldése, továbbítása; e) tilos kéretlen vagy vírusos levelek küldése, továbbítása. 24. Honlap (web) és portál szolgáltatások (1) Valamennyi fıiskolai felhasználó és szervezeti egység jogosult honlap fenntartására. (2) A honlap szolgáltatásáért felelıs webszervernek a jelen szabályzatban elıírt szabályoknak meg kell felelnie. (3) A honlap tartalmáért minden esetben a honlapot karbantartó fıiskolai felhasználó, mint tartalmi rendszergazda a felelıs. (4) A Fıiskolai központi honlapjának címe: A honlapot a rendszergazda üzemelteti: a) rendszeresen biztonsági mentést készít róla; b) felügyeli a honlap szerkezeti integritását; c) kiosztja az egyes aloldalakhoz tartozó jogosultságokat; d) a honlappal kapcsolatos központi címet tart fenn az erre érkezı leveleket, szükség esetén az illetékesekhez továbbítja; e) a honlap használatáról tájékoztatja a tartalmi rendszergazdákat, fıiskolai felhasználókat; f) a honlappal kapcsolatos statisztikai adatokat győjt, elemez; g) a honlap fejlesztésével, új tulajdonságokkal, funkciókkal való kibıvítésével kapcsolatban összegyőjti az igényeket és a fejlesztıknek továbbítja. (5) A Fıiskola központi honlapján megjelenı információkért felelıs tartalmi rendszergazdát a rektor bízza meg. (6) A tartalmi rendszergazda feladatai: a) felügyeli a honlap tartalmi integritását; b) felelıs a honlapon közölt információk helyességéért; c) meghatározza az aloldalakat kezelı személyeket és azok jogosultságait, felelısségi köreit; d) figyelemmel kíséri a személyi, szervezeti változásokat, egyéb döntéseket, határozatokat és ennek megfelelıen módosítja a központi honlap tartalmát. 25. Az elektronikus hallgatói nyilvántartó rendszer (1) A Fıiskola elektronikus hallgatói nyilvántartó rendszert tart fenn, amely feladatot az ETR (Egységes Tanulmányi Rendszer) szoftver lát el. (2) Az ETR üzemeltetésének technikai, mőszaki feltételeit a rendszergazda biztosítja. E körben a rendszergazda feladatai: a) az adatbázis rendszeres mentése; b) a rendszerhez érkezı frissítések telepítése;

14 oldalszám: 14 / oldalak száma: 19 c) a biztonságos mőködés feltételeinek, a rendszert tőzfallal történı védelmének megteremtése; d) szoftverhiba esetén a szoftverfejlesztı cég értesítése, akivel közösen megkezdi a hibaelhárítást; e) abban az esetben, ha a hiba kijavítása 24 órán belül nem lehetséges, a szoftverfejlesztıvel közösen kidolgozzák a mőködést biztosító átmeneti megoldást, amelyrıl minden érintettet tájékoztat; f) az adminisztrátori feladatokat ellátó személyeknek csak az fıiskolai belsı IP tartományból engedélyezi a hozzáférést; g) a felvételi adatbázisból konvertálja a felvett hallgatók adatait az ETR-be. 26. Egyéb szolgáltatások (1) A fentieken túl a rendszergazda az alábbi szolgáltatásokat nyújthatja vagy üzemeltethati a fıiskolai felhasználóknak, szervezeti egységeknek: a) videokonferencia; b) IP telefónia; c) címtár; d) gazdasági rendszer. (2) A fenti pontban felsorolt szolgáltatások használati, üzemeltetési szabályait a rendszergazda a rektor által kiadott rektori utasításban határozza meg. VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 27. Hatályba lépés (1) Jelen szabályzat a szenátus jóváhagyásával lép életbe. a) Határozat száma: b) Határozat kelte: c) Hatályos: (2) A szabályzat elkészítéséért, a törvényi elıírások szerinti aktualizálásáért és az évenkénti felülvizsgálatért a fıtitkár felelıs. FÜGGELÉK: A NEMZETI INFORMÁCIÓS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM FELHASZNÁLÓI SZABÁLYZATA Bevezetés 1. A jelen dokumentum (a továbbiakban: Szabályzat) a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program mőködtetésérıl szóló 95/1999. (VI. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározott, a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban: NIIF Program) keretében mőködtetett számítógép-hálózat (a továbbiakban: NIIF hálózat) használatát szabályozza az NIIF tagintézmények és az NIIF felhasználók számára.

15 oldalszám: 15 / oldalak száma: 19 Jelen Szabályzat alkalmazásában: Értelmezı rendelkezések a) "NIIF felhasználók": az NIIF tagintézményekben az NIIF hálózat használói. 2. b) "NIIF Iroda": a Kormányrendelet 2. -ának (3) bekezdése alapján az NIIF Program végrehajtására alapított teljes jogkörrel rendelkezı önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. c) "NIIF szolgáltatások": a Kormányrendelet 9. -ának (3) bekezdése alapján az NIIF Iroda illetve az NIIF tagintézmények között létrejött csatlakozási és szolgáltatási szerzıdés vagy megállapodás keretében meghatározott, az NIIF tagintézményeknek nyújtott hálózati csatlakozás, hálózati és információs szolgáltatások, valamint a szolgáltatásokhoz az NIIF Iroda vagy szerzıdéses partnerei által biztosított infrastruktúra. d) "NIIF tagintézmények": felsı- és közoktatási intézmények, kutató-fejlesztı helyek, közgyőjtemények és egyéb oktatási, tudományos és kulturális szervezetek, amelyek a Kormányrendelet 9. -ában meghatározott módon NIIF tagintézményekké váltak. AZ NIIF hálózat célja 3. AZ NIIF hálózat célja a Kormányrendelet 1. -ának megfelelıen országos és nemzetközi számítógépes hálózati kapcsolatok és információs szolgáltatások nyújtása felsı- és közoktatási, kutatás-fejlesztési, közgyőjteményi, oktatási, tudományos és kulturális célokra. 4. AZ NIIF hálózatot az NIIF tagintézmények a 3. -ban meghatározott célokra használhatják. Ebbe beleértendı a hálózatnak a tagintézmények tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív és információs feladataival összefüggı használata is. 5. Azon intézmények, amelyek nem tagintézményei az NIIF Programnak, azonban valamely NIIF tagintézménnyel oktatási, kutatás-fejlesztési, közgyőjteményi, tudományos vagy kulturális tevékenységre irányuló szerzıdéses munkakapcsolatban (projektben) együttmőködnek, az NIIF hálózat szolgáltatásait használhatják ezen szerzıdés fennállásának tartama alatt, kizárólag ezen szerzıdéses munkakapcsolat céljaira. Ilyen együttmőködési szerzıdést NIIF tagintézmény csak meghatározott idıtartamra köthet. AZ NIIF tagintézmény az ilyen szerzıdés megkötéséhez köteles az NIIF Iroda jóváhagyását kérni, és köteles a munkakapcsolat befejezését az NIIF Irodának bejelenteni. Amennyiben az NIIF Iroda úgy találja, hogy a szerzıdés nem a fenti tevékenységre irányul, indokolt esetben megtilthatja a nem NIIF tagintézmény számára az NIIF hálózat használatát.

16 oldalszám: 16 / oldalak száma: AZ NIIF hálózat a 4. és 5. -ban meghatározott kereteken belül minden tevékenységre használható, amely nem ütközik a 7. -ban foglalt rendelkezésekbe. Az NIIF hálózat használata 7. AZ NIIF hálózat nem használható az alábbi tevékenységekre, illetve ilyen tevékenységekre irányuló próbálkozásokra, kísérletekre: a) a mindenkor hatályos magyar jogszabályokba ütközı cselekmények elıkészítése vagy végrehajtása, így különösen mások személyiségi jogainak megsértése (pl. rágalmazás), tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramisjáték), szerzıi jogok megsértése (pl. szoftver nem jogszer terjesztése); b) nem NIIF tagintézmények egymás közötti forgalmának bonyolítása, kivéve ha azt az 5. -ban meghatározott szerzıdéses munkakapcsolat indokolja; c) az NIIF szolgáltatásoknak nem NIIF tagintézmények számára való továbbítása, beleértve a jóhiszemő továbbadást is, kivéve az 5. -ban meghatározott szerzıdéses munkakapcsolatokat; az NIIF hálózatba kapcsolt rendszereket a mőködtetıknek a lehetıségek szerint úgy kell konfigurálniuk, hogy az ilyen használatot megakadályozzák (pl. nyílt levelezési átjáró stb.); d) profitszerzést célzó, direkt üzleti célú tevékenység és reklám; e) az NIIF hálózat, a kapcsolódó hálózatok, illetve ezek erıforrásainak rendeltetésszerő mőködését és biztonságát megzavaró, veszélyeztetı tevékenység, ilyen információknak és programoknak a terjesztése; f) az NIIF hálózatot, a kapcsolódó hálózatokat, illetve erıforrásaikat indokolatlanul, túlzott mértékben, pazarló módon igénybevevı tevékenység (pl. levélbombák, hálózati játékok, kéretlen reklámok); g) a hálózat erıforrásaihoz, a hálózaton elérhetı adatokhoz történı illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen használata, gépek/szolgáltatások - akár tesztelés céljából történı - túlzott mértékben való szisztematikus próbálgatása (pl. TCP port scan); h) a hálózat erıforrásainak, a hálózaton elérhetı adatoknak illetéktelen módosítására, megrongálására, megsemmisítésére vagy bármely károkozásra irányuló tevékenység; i) másokra nézve sértı, vallási, etnikai, politikai vagy más jellegő érzékenységét bántó, zaklató tevékenység (pl. pornográf/pedofil anyagok közzététele); j) mások munkájának indokolatlan és túlzott mértékő zavarása vagy akadályozása (pl. kéretlen levelek, hirdetések); k) a hálózati erıforrások magáncélra való túlzott mértékő használata;

17 oldalszám: 17 / oldalak száma: 19 l) a hálózati erıforrások, szolgáltatások olyan célra való használata, amely az erıforrás/szolgáltatás eredeti céljától idegen (pl. hírcsoportokba/levelezési listákra a csoport/lista témájába nem vágó üzenet küldése); m) hálózati üzenetek, hálózati eszközök hamisítása: olyan látszat keltése, mintha egy üzenet más géprıl vagy más felhasználótól származna (spoofing). A felhasználók kötelességei AZ NIIF felhasználók kötelesek jelen Szabályzat megismerésére és megtartására Az a felhasználó, aki az NIIF hálózaton keresztül más hálózati szolgáltató szolgáltatásait is igénybe veszi, az idegen hálózatra érvényes szabályokat is köteles megtartani. 10. AZ NIIF felhasználó a polgári jog általános szabályai szerint felel minden általa - az NIIF Irodának vagy harmadik félnek - okozott kárért. 11. AZ NIIF felhasználó köteles az NIIF Irodát, illetve az NIIF tagintézményeket a Szabályzat megsértése és az esetleges káresetek kiderítésében, valamint lehetıség szerint a bekövetkezett károk következményei felszámolásában segíteni. A Szabályzat betartatása, a Szabályzat megsértésének szankcionálása 12. A Szabályzat megsértésének gyanúja vagy erre vonatkozó - az NIIF Irodához vagy az NIIF tagintézményhez tett - bejelentés esetén az érintett NIIF tagintézmény az esetet kivizsgálja és megteszi a szükséges intézkedéseket. AZ NIIF tagintézmény a Szabályzat gondatlan megsértése esetén az elkövetıt figyelmeztetésben részesíti. A Szabályzat figyelmeztetést követı ismételt megsértése szándékos elkövetésnek minısül. AZ NIIF felhasználó a Szabályzat szándékos megsértése esetén az NIIF szolgáltatásokból ideiglenesen vagy véglegesen kizárható. 13. AZ NIIF tagintézmények kötelesek a Szabályzat több intézményt érintı súlyos megsértése esetén a NIIF Irodát tájékoztatni. Az ilyen esetet az NIIF Iroda és az érintett NIIF tagintézmény közösen vizsgálja ki. Amennyiben a Szabályzat több intézményt érintı súlyos megsértése más hálózatot is érint, akkor annak illetékeseivel az NIIF Iroda és az érintett NIIF tagintézmény együttmőködni köteles. 14.

18 oldalszám: 18 / oldalak száma: 19 Az NIIF Irodának a Szabályzat súlyos megsértése esetén joga van az NIIF tagintézmény hálózati hozzáférését azonnal korlátozni. A hálózathoz való hozzáférés korlátozása esetén az NIIF tagintézményt kártérítési igény nem illeti meg, ugyanakkor az NIIF Iroda a korlátozás okáról az érintett NIIF tagintézményt a lehetı legrövidebb idın belül tájékoztatni köteles. 15. Az NIIF Iroda a Szabályzat megsértésébıl eredı károkozás megelızésére és a bekövetkezett károk következményeinek mielıbbi és minél eredményesebb felszámolására törekszik, illetve a Szabályzat megsértése esetén - amennyiben annak feltételei fennállnak - a polgári jog szabályai szerint felelısségre vonást kezdeményez. 16. Az NIIF Iroda és az NIIF tagintézmények a mindenkori mőszaki lehetıségeknek megfelelıen törekednek arra, hogy a hálózaton áthaladó, illetve a hálózaton elérhetı információkhoz, adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. 17. AZ NIIF Irodában, illetve az NIIF tagintézményekben az NIIF hálózat mőködtetéséért felelıs személyek a felhasználók adataihoz csak technikai vagy biztonsági okokból férhetnek hozzá, illetve akkor, ha a Szabályzat megsértésének gyanúja merül fel. Az adatokhoz való hozzáférés csak a szükséges mértékben és az érintettek megfelelı tájékoztatásával megengedett. A hálózat mőködtetéséért felelıs személyek az ilyen módon tudomásukra jutott információkat másokkal nem közölhetik, azokat nem hozhatják nyilvánosságra. Kivételt képez, ha a Szabályzat megsértésének gyanúja merül fel, ebben az esetben az információk a kivizsgálásra illetékes személyekkel közölhetık. 18. AZ NIIF Mőszaki Tanács által létrehozott NIIF Etikai Bizottság az NIIF Iroda, az NIIF tagintézmény vagy az NIIF felhasználó kérésére állást foglal a Szabályzatot érintı vitatott kérdésekben. Az Etikai Bizottságnak nem feladata a konkrét esetekben hozott döntések felülvizsgálata. Záró rendelkezések 19. Jelen Szabályzat közzétételét követıen a Hungarnet hálózat használatáról szóló szabályzatot ("Acceptable Use Policy" május 23., 1.0 verzió) nem lehet alkalmazni. Függelék Javaslatok, ajánlások az NIIF tagintézmények számára

19 oldalszám: 19 / oldalak száma: 19 Ajánlott, hogy minden NIIF tagintézmény hozza létre saját - helyi - hálózat-használati szabályzatát, amelynek a jelen Szabályzattal összhangban kell lennie. A helyi szabályzatok részben vagy egészben tartalmazhatják a jelen Szabályzatot is, de a jelen Szabályzatnak a helyi szabályzaton belül egyértelmően azonosíthatónak és felismerhetınek kell lennie. A helyi szabályzatoknak ajánlott tartalmazniuk a következıket: 1. a helyi rendszerek specialitásai és a hálózati sávszélesség korlátai miatt esetleg szükséges további szabályok, korlátozások; 2. a szabályok betartásának ellenırzési módja; az egyes részfeladatok végrehajtásáért felelıs személyek neve, beosztása, elérhetısége; 3. a szabályok megsértése esetén követendı eljárások és alkalmazandó szankciók; 4. a súlyosabb hálózati üzemzavarok, támadások és egyéb veszélyhelyzetek esetében szükséges intézkedések; 5. a felhasználók kötelességei, különösen: a helyi hálózati szabályzat és a "netiquette" megismerésének és betartásának kötelessége; együttmőködés a hálózat üzemeltetıivel a Szabályzat betartatásának érdekében; a biztonsági rendszabályok betartása (pl. az account átruházásának tilalma, a jelszavak rendszeres cseréje, a fölöslegessé vált accountok bejelentése). 6. A felhasználók jogai, különösen: az accounthoz való hozzáférés joga (a technikai lehetıségektıl függıen); személyi honlap fenntartásának lehetısége (az erıforrások függvényében); a hálózati szolgáltatások használatához szükséges alapismeretek megszerzésének módja és lehetısége; a személyiségi jogok és a levéltitok tiszteletben tartása a hálózat üzemeltetıi részérıl; a "zaklatás" ellen való védelemkérés lehetısége; a tervezett vagy rendkívüli technikai problémákról (pl. rendszerkarbantartás, levelek elveszése) való tájékoztatás kötelessége a rendszergazdák részérıl; a helyi korlátozásokról (pl. levélszőrési rendszer) való tájékoztatás kötelessége a rendszergazdák részérıl.

Az informatikai és hírközlési miniszter. 20 /2004. (VI.21.) IHM rendelete. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program

Az informatikai és hírközlési miniszter. 20 /2004. (VI.21.) IHM rendelete. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Az informatikai és hírközlési miniszter 20 /2004. (VI.21.) IHM rendelete a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Felhasználói Szabályzatának közzétételéről A Nemzeti Információs Infrastruktúra

Részletesebben

Szakorvosi Rendelőintézet Gyömrő. Informatikai Szabályzat

Szakorvosi Rendelőintézet Gyömrő. Informatikai Szabályzat Szakorvosi Rendelőintézet Gyömrő Informatikai Szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szabályzat célja (1) Napjaink információs technológiáinak elterjedésével a közigazgatási szféra sem maradhat el

Részletesebben

6/2000. sz. Rektori Utasítás a Szent István Egyetem számítógépes hálózatának használatával kapcsolatos szabályokról

6/2000. sz. Rektori Utasítás a Szent István Egyetem számítógépes hálózatának használatával kapcsolatos szabályokról 6/2000. sz. Rektori Utasítás a Szent István Egyetem számítógépes hálózatának használatával kapcsolatos szabályokról 2000. december Bevezetés A Szent István Egyetem (a továbbiakban egyetem) Rektora 2000.

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Informatikai szabályzata

A Nyíregyházi Főiskola Informatikai szabályzata NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Nyíregyházi Főiskola Informatikai szabályzata Elfogadva: 2008. szeptember 23., hatályba lép 2008. szeptember 24-én Utolsó módosítás: 2015. március 31., hatályba lép: 2015. április

Részletesebben

AZ FVM MGI INFORMATIKAI SZABÁLYZATA

AZ FVM MGI INFORMATIKAI SZABÁLYZATA FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet Gödöllő AZ FVM MGI INFORMATIKAI SZABÁLYZATA 2010. január 1 I. Általános rendelkezések 1. A szabályzat célja (1) A 21.század kezdetén minden eddigi kort meghaladó gyorsasággal

Részletesebben

2/2003. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem hálózatának (UPNET)) használatáról (Acceptable Use Policy) Preambulum. Értelmező rendelkezések

2/2003. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem hálózatának (UPNET)) használatáról (Acceptable Use Policy) Preambulum. Értelmező rendelkezések 2/2003. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem hálózatának (UPNET)) használatáról (Acceptable Use Policy) Preambulum A jelen utasítás (a továbbiakban: utasítás) a Pécsi Tudományegyetem hálózatának

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Informatikai Rendszer Használati Szabályzat

Informatikai Rendszer Használati Szabályzat SZABADSZÁLLÁSI ÁMK JÓZSEF ATTILA KÖZÖSSÉGI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY Informatikai Rendszer Használati Szabályzat Jóváhagyta:.. Szabadszállás 2013. Érvényes: 2013. 07.19. Tartalom 1. Bevezetés...

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A PRIZMA ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Verzió: 1.0 Hatályba lépés időpontja: 2010. május

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM INFORMATIKAI SZABÁLYZATA

A SZENT ISTVÁN EGYETEM INFORMATIKAI SZABÁLYZATA Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM INFORMATIKAI SZABÁLYZATA 2006. március I. Általános rendelkezések 1. A szabályzat célja (1) A 21. század kezdetén minden eddigi kort meghaladó gyorsasággal

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

AZ YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR INFORMATIKAI SZABÁLYZATA 20112014.

AZ YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR INFORMATIKAI SZABÁLYZATA 20112014. AZ YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR INFORMATIKAI SZABÁLYZATA 20112014. Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar a Kari Tanácsának 15/2011/2012. számú határozata alapján készült 18 példányban. YBL Építéstudományi

Részletesebben

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ-

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- RİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány András

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A kelt szabályzat módosítása

A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A kelt szabályzat módosítása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS. Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról

2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS. Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról 2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról Az Eszterházy Károly Főiskola (továbbiakban EKF) Informatikai Központjának

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Pécs 2005 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... 3 2.1. AZ Informatikai Védelmi Szabályzat célja... 3 2.2.

Részletesebben

Bevezetés...2. Az Informatikai Rendszer...3. A rendszergazda...4. A felhasználókra vonatkozó szabályok...5

Bevezetés...2. Az Informatikai Rendszer...3. A rendszergazda...4. A felhasználókra vonatkozó szabályok...5 Tartalom Bevezetés...2 Az Informatikai Rendszer...3 A rendszergazda...4 A felhasználókra vonatkozó szabályok...5 A tanulók számítógéphasználatára vonatkozó elírások...7 A Szabályzat hatálya...8 1 Bevezetés

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ UTASÍTÁS ALAPELVEI

PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ UTASÍTÁS ALAPELVEI 4/2012. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem hálózatának (UPNET) használatáról (ACCEPTABLE USE POLICY) PREAMBULUM A jelen utasítás (a továbbiakban: utasítás) a Pécsi Tudományegyetem hálózatának

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai Hatály: 2013. VII. 26 tól Nemzeti Közszolgálati Egyetem Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai (EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 125/2013. (VII. 25.) szenátusi határozat

Részletesebben

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2016. JÚLIUS 1. 1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 24. (3)

Részletesebben

Informatikai és Adatvédelmi Szabályzat Ady Endre VKMK, Baja

Informatikai és Adatvédelmi Szabályzat Ady Endre VKMK, Baja Informatikai és Adatvédelmi Szabályzat Ady Endre VKMK, Baja Tartalom: 1. A szabályzat célja... 1 2. Az Informatikai Rendszer célja... 1 3. Eszközök... 1 4. Felhasználók... 2 5. Jogosultságok... 2 6. Szolgáltatások...

Részletesebben

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma Debrıdy István Németh Ákos 2013. évi L. törvény Az e törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek teljes életciklusában

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola Informatikai Szabályzata

Az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola Informatikai Szabályzata Az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola Informatikai Szabályzata 2010. Készítette: Vitéz Zsolt számítástechnika szakos pedagógus 1 Szabályzat A Móra Ferenc Általános Iskola informatikai

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA TOMORI PÁL FİISKOLA A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2007. január 3. Határozat száma: 2007/1/3. Hatályos: 2007. január

Részletesebben

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl 1 Barcs Város Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek a Rendelıintézet számára eszközök

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-868949 cégjegyzékszámon Székhelye: 1036 Budapest, Galagonya u. 5. 1. em Honlap: http://www.restandprovidence.hu 1.

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelése

Szabálytalanságok kezelése II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzatához kapcsolódó Szabálytalanságok kezelése (SZMSZ melléklet) Jóváhagyta: -.... Jóváhagyás

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - Széchenyi SZKI Tartalomjegyzék 1.Cél...3 2.Érvényesség...3 3.Általános tudnivalók...3 4.Felhasználói azonosítók, jelszavak kezelése...3 5.Az informatikai rendszer használata...4 5.1.Informatikai eszközök...4

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 8. számú melléklet A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szabályzata a szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2007. április 1. Jóváhagyom:

Részletesebben

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai 1. számú melléklet Etikai Kódex 1. Az el fizet személyes adatai Amennyiben az el fizet személyes adatai (bejelentkezési azonosító, jelszó) nem a szolgáltató hibájából kerülnek illetéktelen személyhez,

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 23. sz. melléklete. A Nyugat-Magyarországi Egyetem. Informatikai szabályzata

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 23. sz. melléklete. A Nyugat-Magyarországi Egyetem. Informatikai szabályzata Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 23. sz. melléklete A Nyugat-Magyarországi Egyetem Informatikai szabályzata SOPRON 2003 Ez a melléklet a Nyugat-Magyarországi Egyetem Informatikai

Részletesebben

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata. A Szoftverhasználat Rendje

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata. A Szoftverhasználat Rendje Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 37. sz. melléklete A Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata A Szoftverhasználat Rendje Sopron 2003 A Nyugat-Magyarországi

Részletesebben

Informatikai Biztonsági és Üzemeltetési Szabályzat

Informatikai Biztonsági és Üzemeltetési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Informatikai Biztonsági és Üzemeltetési Szabályzat Budapest 2015-03-25 Jóváhagyta.. Dr.Krámli Mihály Ph.D főigazgató A SZABÁLYZAT HATÁLYA hatályba lépésével az addigi

Részletesebben

QuickSend. E-Mail, és SMS küldés program. Felhasználói kézikönyv. Program dokumentáció 2008 JMGM Magyarország Informatikai Kft.

QuickSend. E-Mail, és SMS küldés program. Felhasználói kézikönyv. Program dokumentáció 2008 JMGM Magyarország Informatikai Kft. E-Mail, és SMS küldés program Felhasználói kézikönyv Program dokumentáció 2008 JMGM Magyarország Informatikai Kft. -1- (30)264-92-05 Tartalomjegyzék A programról általában... 3 Hardware software igény...

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv

OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv v.1.5. Budapest, 2008. július 17. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 A DOKUMENTUM CÉLJA... 3 1.2 KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK... 3 1.3 A DOKUMENTUM

Részletesebben

2 A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük

2 A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük A Net-Portal Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Net- Portal Kft. vagy Szolgáltató ) az elıfizetık személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi elıírásokkal összhangban

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Ergofit Kft. Panaszkezelési Szabályzat Kelt Budapesten, 2007. év február hó. 06 napján... dr. Nemeskéri Gyula Ügyvezetı Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK...3 II. FOGALMAK,

Részletesebben

Számítógép használati szabályzat

Számítógép használati szabályzat Számítógép használati szabályzat 1. Bevezetés Jelen dokumentum (továbbiakban Szabályzat) feladata, hogy a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár (továbbiakban könyvtár) számítógépeinek és hálózatának használatát

Részletesebben

A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az általános üzletszabályzat a Fashion Dance 2002 Kft és az ı üzleti partnerei között pénzügyi és szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a a következı (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:

A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a a következı (7)-(8) bekezdéssel egészül ki: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 67/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról * Szekszárd

Részletesebben

Informatikai és Adatvédelmi Szabályzat

Informatikai és Adatvédelmi Szabályzat Informatikai és Adatvédelmi Szabályzat Tartalom: 1. A szabályzat célja 2. Az Informatikai Rendszer célja 3. Eszközök 4. Felhasználók 5. Jogosultságok 6. Szolgáltatások 7. Az Informatikai Rendszer használata

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. A Visegrádi Önkormányzat 2/1997. (IV. 9.) ör. rendelete a kéményseprıipari közszolgálatatások kötelezı igénybevételérıl [egységes szerkezetben a *21/2005. (XI. 25.), az **1/2007. (I. 26.) rendeletekkel,

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 3. számú melléklet az informatikai biztonsági és üzemeltetési kérdések rendjérıl szóló 16/2008. (08.19.) számú elnöki utasításhoz Nemzeti Fejlesztési Ügynökség EMIR jogosultságkezelési szabályzat Tartalom

Részletesebben

Informatikai Biztonsági szabályzata

Informatikai Biztonsági szabályzata A NIIF Intézet Informatikai Biztonsági szabályzata Készítette: Springer Ferenc Információbiztonsági vezető Ellenőrizte: Jóváhagyta: Császár Péter Minőségirányítási vezető Nagy Miklós Igazgató Dátum: 2008.05.09.

Részletesebben

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1 G Data MasterAdmin TechPaper_#0202_2013_09_09 1 Tartalomjegyzék G Data MasterAdmin... 3 Milyen célja van a G Data MasterAdmin-nak?... 3 Hogyan kell telepíteni a G Data MasterAdmin-t?... 4 Hogyan kell aktiválni

Részletesebben

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND 1. oldal összesen a(z) 7 oldalból KÉSZÍTETTE : Megyeri Stefánia MÓDOSÍTÁSRA KÖTELEZETT : IGEN/NEM VERZIÓ : 1 ÁLLAPOT : Végleges DOKUMENTUM DÁTUMA : 2009. október 1.

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról. Az Adatvédelmi szabályzat 1. A TIPS Table for you applikációt (az Applikáció vagy TIPS ) letöltő, használó

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjére vonatkozó

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjére vonatkozó Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjére vonatkozó SZ A B Á L Y Z A T A Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Kommunikációs eszközök használati szabályzata

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Kommunikációs eszközök használati szabályzata Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Kommunikációs eszközök használati szabályzata 1. Kommunikációs eszközök meghatározása, használatuk célja és általános feltételei 1. A fıiskola minden dolgozójának ill. a

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Hálózat Használatbavételi Szabályzat (Vásárhelyi Pál Kollégium)

Hálózat Használatbavételi Szabályzat (Vásárhelyi Pál Kollégium) (Vásárhelyi Pál Kollégium) 1. Hatáskör Jelen dokumentum a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Vásárhelyi Pál Kollégiumában lévő számítógépes hálózat használatát szabályozza. A szabályzatot

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

SZABÁLYZATOK FORMÁTUMLEÍRÁSA

SZABÁLYZATOK FORMÁTUMLEÍRÁSA TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZATOK FORMÁTUMLEÍRÁSA Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2007. január 3. Határozat száma: 2007/1/6. Hatályos: 2007. január 3. Felelıs személy: Tóth Péter, fıtitkár oldalszám:

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A SZOFTVERHASZNÁLAT RENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A SZOFTVERHASZNÁLAT RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A SZOFTVERHASZNÁLAT RENDJE SOPRON 2009 A Nyugat-magyarországi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) szoftverhasználati rendje a szerzi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezıen elıírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30.-TÓL 1 INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Készült a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a szerzői

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE

A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/B. függelék 5. melléklet A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE BUDAPEST,

Részletesebben

A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 4.4 A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ ELNÖKSÉG 2015. SZEPTEMBER 7-I HATÁROZATA AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKSÉGE,, tekintettel az Európai

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL E szabályzat célja: hogy rögzítse a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása a közbeszerzésekrıl

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem

Károli Gáspár Református Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Informatikai szabályzat 1 (SzMSz I.13. számú melléklete) 1 Az Informatikai szabályzatot a Szenátus 126/2010. (IX.29.) sz. határozatával fogadta el, hatályos 2010. október

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

I. Bevezetı rendelkezések

I. Bevezetı rendelkezések Kártyaelfogadói Általános Szerzıdési Feltételek Devizabelföldi társas vállalkozások, non-profit szervezetek valamint egyéni vállalkozók és egyéni cégek részére I. Bevezetı rendelkezések Jelen Kártyaelfogadói

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT M/24 A SZOFTVERHASZNÁLAT RENDJE SOPRON 2007 A Nyugat-Magyarországi Egyetem Szoftverhasználati rendje (a továbbiakban rövidítve: SZHR) a szerzi

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

Általános Szerzdési Feltételek 2008. augusztus 01. 3. számú melléklet. Informatikai Szabályzat

Általános Szerzdési Feltételek 2008. augusztus 01. 3. számú melléklet. Informatikai Szabályzat 3. számú melléklet Informatikai Szabályzat A Drót-Net Kft (továbbiakban Szolgáltató) Informatikai Szabályzata (e szabályozás összhangban van az 1997. évi XLVII. törvénnyel és e törvény rendelkezései ill.

Részletesebben