6/2000. sz. Rektori Utasítás a Szent István Egyetem számítógépes hálózatának használatával kapcsolatos szabályokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6/2000. sz. Rektori Utasítás a Szent István Egyetem számítógépes hálózatának használatával kapcsolatos szabályokról"

Átírás

1 6/2000. sz. Rektori Utasítás a Szent István Egyetem számítógépes hálózatának használatával kapcsolatos szabályokról december Bevezetés A Szent István Egyetem (a továbbiakban egyetem) Rektora december 19-én kelt határozatában döntött az egyetem számítógépes hálózata használatának alapvetõ szabályozásáról és az egyetem elektronikus levezési ( ) forgalmát érintõ kérdésekrõl. E határozat alapján az egyetem számítógépes hálózatának használatát és az Egyetemen elektronikus levezési forgalmat bonyolító számítógépek üzemeltetésével kapcsolatos teendõket az alábbiak szerint szabályozom: Az Utasítás hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi, az Egyetem hálózati infrastruktúráját használó számítógépre. 2. Jelen Utasításban foglaltak általános felügyeletét az egyetem Informatikai Hivatala, a technikai felügyeletét az illetékes területi, kari szervezeti egység vagy személy(ek) látják el. 3. Az üzemeltetés részletes szabályairól jelen Utasítás keretei között az illetékes szervezeti egység vezetõjének kell rendelkezni. 4. Az Egyetem valamennyi, jelen Utasítás szerint érintett felhasználója számára kötelezõ jelen Utasítás megismerése és betartása A számítógépek használói és üzemeltetõi mind a belsõ, mind a kimenõ forgalmazás esetére kötelesek betartani "Az NIIF Program Felhasználói Szabályzata" címû dokumentumban (1. sz melléklet) rögzített vonatkozó rendelkezéseket. 2. A szabályokban foglaltak ellen vétõ a Szabályzat értelmében felelõsségre vonható, általa okozott kár esetén kártérítésre kötelezhetõ. 3. A vétség megállapítása az egyetemi Informatikai Hivatal hatáskörébe tartozik. A szükséges operatív beavatkozást az illetékes hálózati felügyelet az év minden napján, lehetõség szerint 0-24 órás készenléti ügyelet keretei között végzi el. Hibaelhárítás és karbantartás kivételével, minden hálózat használatát korlátozó intézkedést, az eseményt követõ elsõ munkanap kezdetén, az egyetem Informatikai Hivatalának írásban jelenteni kell Azoknak a számítógépeknek, melyek más számítógépekkel hálózati kapcsolaton keresztül elektronikus leveleket továbbítanak más számítógépekre és fogadnak más számítógépekrõl, meg kell felelni a levelezésre vonatkozó üzemeltetési feltételeknek. 2. Ezeket a feltételeket és szabályokat a "Szent István Egyetem elektronikus levelezési forgalmának üzemeltetési szabályzata" c. dokumentum (2. sz. melléklet) tartalmazza. 3. Valamennyi, a bekezdésében érintett számítógép mûködtetése esetében az intézmény vezetõjének írásban megjelölt és az egyetem Informatikai Hivatalának bejelentett üzemeltetõt kell megbíznia.

2 4. Az üzemeltetõnek írásban kell kötelezettséget vállalni jelen Utasítás megismerésére és az abban foglaltak betartására. 5. A 2.sz. mellékletben foglaltaktól eltérõen mûködõ számítógépek, illetve azok külsõ, harmadik fél által történt illetéktelen használata esetén az illetékes hálózati felügyelet joga az érintetteket bekezdésében foglaltak szerint értesíteni és a levelezési szolgáltatást szükség szerint korlátozni. 4. Ez az Utasítás január 1-én lép hatályba. A karok és központi szervezeti egységek szabályzataikat február 28-ig kötelesek elkészíteni és azokat a rektornak törvényességi felülvizsgálatra felterjeszteni. Gödöllõ, december 19-én Dr. Szendrõ Péter egyetemi tanár rektor 1. sz. melléklet Az NIIF Program Felhasználói Szabályzata (NIIF Acceptable Use Policy) (1.1. változat, június 30.) (javítva az NIIF Mûszaki Tanács június 26-i ülésen elhangzott észrevételek figyelembevételével) Összeállította: a NIIF Mûszaki Tanácsa által kijelölt állandó bizottság Tagjai: Drótos László (Miskolci Egyetem) Kovács Szilveszter (Miskolci Egyetem) Martos Balázs (MTA SzTAKI) Pásztor Miklós (MTA SzTAKI) Remzsõ Gábor (Budapesti Mûszaki Egyetem) Telbisz Ferenc (KFKI RMKI SzHK) Zimányi Magdolna, a bizottság elnöke (KFKI RMKI SzHK) Az NIIF Program Felhasználói Szabályzata (NIIF Acceptable Use Policy) I. Bevezetés A jelen dokumentum (a továbbiakban: Szabályzat) a Kormány 95/1999 (VI.23.) Korm. számú rendeletében (a továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározott, a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban: NIIF Program) keretében mûködtetett számítógép-hálózat (a továbbiakban: NIIF hálózat) használatát szabályozza az NIIF tagintézmények és az NIIF felhasználók számára. II. Definíciók

3 "NIIF tagintézmények": a Kormányrendelet 1..-ban meghatározott felsõoktatási intézmények, kutató-fejlesztõ helyek, közgyûjtemények és egyéb oktatási, tudományos és kulturális szervezetek, valamint kormányzati intézmények, amelyek a Kormányrendelet 9..-ban meghatározott módon az NIIF Irodával kötött csatlakozási és szolgáltatási szerzõdés alapján NIIF tagintézményekké váltak. "nemzeti felsõoktatási és kutatási hálózat", "NIIF hálózat" : az NIIF Program keretében mûködtetett számítógép-hálózat. E hálózatra a "Hungarnet hálózat" elnevezés is használatos. A hálózat gerincét HBONE-nak nevezik. "NIIF szolgáltatások": az NIIF Iroda illetve az NIIF tagintézmények által az NIIF Irodával kötött szerzõdés keretében, a Kormányrendelet 9..-ban meghatározott, az NIIF tagintézményeknek nyújtott hálózati csatlakozás, hálózati és információs szolgáltatások, valamint a szolgáltatásokhoz az NIIF Iroda által közvetlenül, illetve szerzõdéses partnerei által biztosított infrastruktúra. "NIIF felhasználók": az NIIF tagintézmények végfelhasználói. III. Az NIIF hálózat célja Az NIIF hálózat célja a Kormányrendelet 1..-nak megfelelõen országos és nemzetközi számítógépes hálózati kapcsolatok és információs szolgáltatások nyújtása felsõoktatási, kutatásfejlesztési, közgyûjteményi, oktatási, tudományos és kulturális célokra. Az NIIF hálózatot a tagintézmények a fenti célokra használhatják. Ebbe beleértendõ a hálózatnak a tagintézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív és információs feladataival összefüggõ célokra történõ használata is. Azon intézmények, amelyek nem tagjai az NIIF-nek, azonban valamely NIIF tagintézménnyel oktatási, kutatás-fejlesztési, közgyûjteményi, tudományos, vagy kulturális tevékenységre irányuló szerzõdéses munkakapcsolatban (projektben) együttmûködnek, az NIIF hálózat szolgáltatásait használhatják ezen szerzõdés fennállásának tartama alatt, kizárólag ezen szerzõdéses munkakapcsolat céljaira. Ilyen együttmûködési szerzõdést NIIF tagintézmény csak meghatározott idõtartamra köthet. Az NIIF tagintézmény az ilyen szerzõdés megkötését és a munkakapcsolat befejezését az NIIF Irodának köteles bejelenteni. Amennyiben az NIIF Program Tanács úgy találja, hogy ezen szerzõdések nem a fenti tevékenységre irányulnak, indokolt esetben megtilthatja a nem NIIF tagintézmény számára az NIIF hálózat használatát. Az NIIF hálózat a fentieken belül minden tevékenységre használható, amelyet a IV. pont nem tilt. IV. Az NIIF hálózat használata Az NIIF hálózat nem használható az alábbi tevékenységekre, illetve ilyen tevékenységekre irányuló próbálkozásokra, kísérletekre: 1. az érvényes magyar törvényekbe ütközõ cselekmények elõkészítése vagy végrehajtása, ideértve a következõket, de nem korlátozódva ezekre: mások személyiségi jogainak megsértése (pl. rágalmazás), tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramis-, pilótajáték), a szerzõi jogok megsértése (pl. szoftver nem jogszerû terjesztése); 2. nem NIIF tagintézmények egymás közötti átmenõ forgalmának bonyolítása, kivéve a III. pontban meghatározott szerzõdéses munkakapcsolatokat; 3. az NIIF szolgáltatásoknak nem NIIF tagintézmények számára való továbbítása, beleértve a jóhiszemû továbbadást is, kivéve a III. pontban meghatározott szerzõdéses munkakapcsolatokat. Az NIIF hálózatba kapcsolt rendszereket a mûködtetõknek a lehetõségek szerint úgy kell konfigurálniuk, hogy az ilyen használatot megakadályozzák (pl. nyílt levelezési átjáró, stb.); 4. profitszerzést célzó, direkt üzleti célú tevékenység és reklám; 5. a hálózat, illetve erõforrásainak rendeltetésszerû mûködését és biztonságát megzavaró, veszélyeztetõ tevékenység, ilyen információknak és programoknak a terjesztése; 6. a hálózatot, illetve erõforrásait indokolatlanul, túlzott mértékben, pazarló módon igénybevevõ tevékenység (pl. levélbombák, hálózati játékok, kéretlen reklámok);

4 7. a hálózat erõforrásaihoz, a hálózaton elérhetõ adatokhoz történõ illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen használata, gépek/szolgáltatások - akár tesztelés céljából történõ - túlzott mértékben való szisztematikus próbálgatása (pl. TCP port scan); 8. a hálózat erõforrásainak, a hálózaton elérhetõ adatoknak illetéktelen módosítására, megrongálására, megsemmisítésére, vagy bármely károkozásra irányuló tevékenység, illetve annak kísérlete; 9. másokra nézve sértõ, mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegû érzékenységét bántó, zaklató tevékenység (pl. kemény pornográfia, pedofil anyagok közzététele); 10.mások munkájának indokolatlan és túlzott mértékû zavarása vagy akadályozása (pl. kéretlen levelek, hirdetések); 11.a hálózati erõforrások magáncélra való túlzott mértékû használata; 12.a hálózati erõforrásoknak, szolgáltatásoknak olyan célra való használata, amely az erõforrás/szolgáltatás eredeti céljától idegen (pl. hírcsoportokba/levelezési listákra a csoport/lista témájába nem vágó üzenet küldése); 13.a hálózati üzenetek, hálózati eszközök hamisítása: olyan látszat keltése, mintha egy üzenet más géprõl, vagy más felhasználótól származna (spoofing). V. A felhasználók kötelességei A felhasználók kötelessége a jelen Szabályzat megismerése és betartása. Az a felhasználó, aki az NIIF hálózaton keresztül más hálózati szolgáltató szolgáltatásait is igénybe veszi, az idegen hálózatra érvényes szabályokat is köteles betartani. A felhasználó minden általa okozott kárért, amelyet az NIIF Irodának vagy harmadik félnek okoz, felelõsségre vonható. A felhasználó köteles az NIIF Irodát, illetve az NIIF tagintézményeket a Szabályzat megsértésének és az esetleges káreseteknek kiderítésében, valamint lehetõség szerint az esetleg bekövetkezett károk következményeinek felszámolásában segíteni. Az NIIF tagintézmények kötelességeit és jogait részletesen az NIIF Irodával kötött szolgáltatási szerzõdés szabályozza. VI. A Szabályzat betartatása, a Szabályzat megsértésének szankcionálása A Szabályzat megsértésének gyanúja vagy erre vonatkozó bejelentés esetén az érintett NIIF tagintézmény kivizsgálja az esetet és intézkedik. Ha a Szabályzat megsértése kismértékû, vagy nem tekinthetõ szándékosnak, akkor az elkövetõt figyelmeztetni és a Szabályzatról tájékoztatni kell. A figyelmeztetés utáni ismételt elkövetést szándékosnak kell tekinteni. A Szabályzat szándékos és durva megsértése esetén az elkövetõ felhasználó az NIIF szolgáltatásokból ideiglenesen vagy véglegesen kizárható. Az NIIF tagintézmények kötelesek a Szabályzat több intézményt érintõ súlyos megsértése esetén az NIIF Irodát tájékoztatni. Az ilyen problémákat az NIIF Iroda és az érintett NIIF tagintézmény közösen vizsgálja ki. Amennyiben egy probléma más hálózatot is érint, akkor annak illetékeseivel is együtt kell mûködniük. Az NIIF Irodának a Szabályzat súlyos megsértése esetén joga van az NIIF tagintézmény hálózati hozzáférését azonnal korlátozni. Az NIIF tagintézményt ezért kártérítési igény nem illeti meg, az NIIF Irodának azonban az okokról a lehetõ legrövidebb idõn belül tájékoztatnia kell az érintett NIIF tagintézményt. A tagintézménynek együtt kell mûködnie az NIIF Irodával a szabályzatsértés megszüntetésének és az esetleges károk felszámolásának érdekében. Szükség esetén az NIIF Iroda jogi felelõsségre vonást kezdeményez. Az NIIF Iroda a Szabályzat megsértésébõl eredõ károkozás megelõzésére és a bekövetkezett károk következményeinek mielõbbi és minél eredményesebb felszámolására törekszik, nem áll módjában azonban felelõsséget vállalni az NIIF hálózat használatával kapcsolatosan esetlegesen bekövetkezett

5 károkért. Az NIIF Iroda és az NIIF tagintézmények a mindenkori mûszaki lehetõségeknek megfelelõen törekednek arra, hogy a hálózaton áthaladó, illetve a hálózaton elérhetõ információkhoz, adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. Amíg a mûszaki lehetõségek azonban ennek garantálását nem teszik lehetõvé, a felhasználók ennek tudatában helyezzenek el vagy küldjenek információkat a hálózaton. Az NIIF Irodában, illetve az NIIF tagintézményekben az NIIF hálózat mûködtetéséért felelõs személyeknek a felhasználók adataihoz hozzáférnie csak technikai vagy biztonsági okokból szabad, illetve akkor, ha a Szabályzat megsértésének gyanúja merül fel. Az adatokhoz való hozzáférés csak a szükséges mértékben és az érintettek megfelelõ tájékoztatásával megengedett. A hálózat mûködtetéséért felelõs személyek az ilyen módon tudomásukra jutott információkat másokkal nem közölhetik, azokat nem hozhatják nyilvánosságra. Kivételt képez, ha a Szabályzat megsértésének gyanúja merül fel, ebben az esetben az információk a kivizsgálásra illetékes személyekkel közölhetõk. Az NIIF Mûszaki Tanács által létrehozott NIIF Etikai Bizottság feladata az NIIF Iroda, valamely NIIF tagintézmény, vagy NIIF felhasználó kérésére elvi állásfoglalást megfogalmazni a Szabályzatot érintõ vitatott kérdésekben. Az Etikai Bizottságnak nem feladata konkrét esetekben hozott döntések felülvizsgálata. VII. Záró megjegyzések A jelen Szabályzatot az Oktatási Miniszter hagyta jóvá. A Szabályzat kihirdetésének napján lép hatályba. A jelen Szabályzat közzétételével "A Hungarnet hálózat használatának szabályzata (Acceptable Use Policy)" (dátum: május 23, 1.0 verzió) érvényét veszti. A jelen Szabályzat az NIIF Iroda és a tagintézmények között megkötött csatlakozási és szolgáltatási szerzõdés mellékletét képezi. A Szabályzat hozzáférhetõ az Interneten az NIIF Program Web szerverén (, a Hungarnet Egyesület Web szerverén ( valamint nyomtatott formában az NIIF Irodában. Függelék Javaslatok, ajánlások NIIF tagintézmények számára Ajánlott, hogy minden NIIF tagintézmény hozza létre saját helyi hálózat-használati szabályzatát, amelynek a jelen Szabályzattal összhangban kell lennie. A helyi szabályzatok részben vagy egészben tartalmazhatják a jelen Szabályzatot is, de a jelen Szabályzatnak ezen belül egyértelmûen azonosíthatónak és felismerhetõnek kell maradnia. A helyi szabályzatoknak ajánlott tartalmazniuk a következõket: 1. A helyi rendszerek specialitásai és a hálózati sávszélesség korlátai miatt esetleg szükséges további szabályok, korlátozások; 2. A szabályok betartásának ellenõrzési módja. Az egyes részfeladatok végrehajtásáért felelõs személyek neve, beosztása, elérhetõsége; 3. A szabályok megsértése esetén követendõ eljárások és alkalmazandó szankciók ismertetése; 4. A súlyosabb hálózati üzemzavarok, támadások és egyéb veszélyhelyzetek esetében szükséges intézkedések; 5. A felhasználók kötelességei, különösen: a helyi hálózati szabályzat és a "netiquette" megismerésének és betartásának kötelessége; együttmûködés a hálózat üzemeltetõivel a Szabályzat betartatásának érdekében; a biztonsági rendszabályok betartása (pl. az account átruházásának tilalma, a jelszavak

6 rendszeres cseréje, a fölöslegessé vált accountok bejelentése); 6. A felhasználók jogai, különösen: az accounthoz való hozzáférés joga (a technikai lehetõségektõl függõen); személyi honlap fenntartásának lehetõsége (az erõforrások függvényében); a hálózati szolgáltatások használatához szükséges alapismeretek megszerzésének módja és lehetõsége; a személyiségi jogok és a levéltitok tiszteletben tartása a hálózat üzemeltetõi részérõl; a "zaklatás" ellen való védelemkérés lehetõsége; a tervezett vagy rendkívüli technikai problémákról (pl. rendszerkarbantartás, levelek elveszése) való tájékoztatás kötelessége a rendszergazdák részérõl; a helyi korlátozásokról (pl. levélszûrési rendszer) való tájékoztatás kötelessége a rendszergazdák részérõl. Megjegyzés: A hun.internet.policy és hun.internet.etikett nevû Usenet hírcsoportok szolgálnak az NIIF és az egyéb szervezeti vagy intézményi hálózati szabályzatok megvitatására, javaslatok felvetésére. 2. sz. melléklet A Szent István Egyetem elektronikus levelezési forgalmának üzemeltetési szabályzata december Bevezetés Jelen szabályzat a Szent István Egyetem (a továbbiakban egyetem) elektronikus levelezési forgalmát bonyolító számítógépeinek üzemeltetésére vonatkozó technikai paramétereket és ajánlásokat tartalmazza. A szabályzat részét képezi az Egyetem Rektorának "a Szent István Egyetem számítógépes hálózatának használatával kapcsolatos szabályokról" c. rektori utasításának. Ezek szerint az egyetem elektronikus levelezési szolgáltatásaival kapcsolatban az alábbiak az irányadók: 1. Elektronikus levelezési forgalmat bonyolító gépnek (a továbbiakban mail szerver) az a számítógép tekinthetõ, amely SMTP protokollon keresztül önállóan épít fel kétirányú kapcsolatot más mail szerverekkel. A definíció szerint nem tekinthetõ mail szervernek az a számítógép, amely SMTP kliensként egyoldalúan kapcsolódik más számítógépekhez. Mail szervernek tekinthetõk viszont azok a számítógépek, amelyek csak egy adott géppel (mail relay host-tal) építenek fel kétirányú SMTP kapcsolatot, és leveleiket ezen a gépen keresztül továbbítják a külvilág felé. (Egyetemünk esetében tipikusan ilyenek a Novell NetWare és Windows NT szerverek.) Minden mail szervernek ismert elérhetõségû üzemeltetõvel kell rendelkeznie. Az üzemeltetésért felelõs személynek írásban nyilatkozatot kell tennie az adott szervezeti egység vezetõje felé, hogy a hivatkozott rektori utasításban és jelen szabályzatban foglaltakat ismeri és betartja. 2. Minden mail szervernek helyes DNS bejegyzéssel, azaz a DNS adatbázisban érvényes address, pointer és MX típusú rekordokkal kell rendelkeznie. Egy adott mail szervernek saját címén kívül még legalább két érvényes MX rekorddal kell rendelkeznie. 3. A mail szerverek nem engedhetnek ú.n. mail relaying-et más mail szerverek számára. 4. Minden mail szerver üzemeltetõjének meg kell gyõzõdnie arról, hogy a mail relaying más mail szerverek számára nem engedélyezett. Minimumként meg kell felelnie az ORBS által definiált teszten. ( 1. Lehetõség szerint, a külvilág felé iránylió SMTP forgalmat területi irodánként egy, SPAM

7 szûrõvel ellátott mail gateway vagy intézményenként egy SPAM szûrõt használó mail szerver jogoslit végezni. A mail gateway csak a fenti követelményeknek megfelelõ mail szervereket engedi ki a külvilág felé. 2. A külvilággal csak a mail gateway, vagy a központi mail szerver forgalmaz SMTP protokollon. Az SMTP forgalom - lehetõség szerint - router szinten csak ezen gép számára engedélyezett. A mail gateway-nek legalább két, az érintett szervezeti egység vezetõje által megbízott, ismert elérhetõségû üzemeltetõvel kell rendelkeznie. Az Egyetemnek biztosítania kell a megfelelõ és megbízható mûködéshez szükséges technikai-infrastrukturális hátteret. A mail gateway hibája esetén a hiba elhárítását munkaidõben az adott napon, munkaidõn kívül a következõ munkanapon meg kell kezdeni, és errõl tájékoztatni kell a mail szerverek üzemeltetõit. Abban az esetben, ha a mail szerver konfigurációs, vagy egyéb hiba miatt, illetve illetéktelen behatolás következtében leveleket továbbít (spam-mel) a külvilág számára, a mail szerver üzemeltetõjének kötelessége az egyetem Informatikai Hivatalát és az illetékes hálózati felügyeletet tájékoztatni. A bejelentési kötelezettség elmliasztása esetén az illetéktelen használatból következõ, esetlegesen okozott kár a mail szerver üzemeltetõjét terheli. Ha a hibát az üzemeltetõ nem hárítja el, az illetékes hálózati felügyelet joga - bejelentési kötelezettség mellett - az érintett gép SMTP forgalmát megszüntetni. Minden, a levelezést érintõ, de jelen dokumentumban nem szabályozott kérdéssel kapcsolatban "Az NIIF program Felhasználói Szabályzata 1.1. változat, június 30." c. szabályzat az irányadó.

Az informatikai és hírközlési miniszter. 20 /2004. (VI.21.) IHM rendelete. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program

Az informatikai és hírközlési miniszter. 20 /2004. (VI.21.) IHM rendelete. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Az informatikai és hírközlési miniszter 20 /2004. (VI.21.) IHM rendelete a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Felhasználói Szabályzatának közzétételéről A Nemzeti Információs Infrastruktúra

Részletesebben

2/2003. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem hálózatának (UPNET)) használatáról (Acceptable Use Policy) Preambulum. Értelmező rendelkezések

2/2003. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem hálózatának (UPNET)) használatáról (Acceptable Use Policy) Preambulum. Értelmező rendelkezések 2/2003. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem hálózatának (UPNET)) használatáról (Acceptable Use Policy) Preambulum A jelen utasítás (a továbbiakban: utasítás) a Pécsi Tudományegyetem hálózatának

Részletesebben

Informatikai Rendszer Használati Szabályzat

Informatikai Rendszer Használati Szabályzat SZABADSZÁLLÁSI ÁMK JÓZSEF ATTILA KÖZÖSSÉGI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY Informatikai Rendszer Használati Szabályzat Jóváhagyta:.. Szabadszállás 2013. Érvényes: 2013. 07.19. Tartalom 1. Bevezetés...

Részletesebben

AZ FVM MGI INFORMATIKAI SZABÁLYZATA

AZ FVM MGI INFORMATIKAI SZABÁLYZATA FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet Gödöllő AZ FVM MGI INFORMATIKAI SZABÁLYZATA 2010. január 1 I. Általános rendelkezések 1. A szabályzat célja (1) A 21.század kezdetén minden eddigi kort meghaladó gyorsasággal

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 23. sz. melléklete. A Nyugat-Magyarországi Egyetem. Informatikai szabályzata

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 23. sz. melléklete. A Nyugat-Magyarországi Egyetem. Informatikai szabályzata Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 23. sz. melléklete A Nyugat-Magyarországi Egyetem Informatikai szabályzata SOPRON 2003 Ez a melléklet a Nyugat-Magyarországi Egyetem Informatikai

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ UTASÍTÁS ALAPELVEI

PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ UTASÍTÁS ALAPELVEI 4/2012. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem hálózatának (UPNET) használatáról (ACCEPTABLE USE POLICY) PREAMBULUM A jelen utasítás (a továbbiakban: utasítás) a Pécsi Tudományegyetem hálózatának

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A PRIZMA ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Verzió: 1.0 Hatályba lépés időpontja: 2010. május

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

Az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola Informatikai Szabályzata

Az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola Informatikai Szabályzata Az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola Informatikai Szabályzata 2010. Készítette: Vitéz Zsolt számítástechnika szakos pedagógus 1 Szabályzat A Móra Ferenc Általános Iskola informatikai

Részletesebben

Informatikai Biztonsági és Üzemeltetési Szabályzat

Informatikai Biztonsági és Üzemeltetési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Informatikai Biztonsági és Üzemeltetési Szabályzat Budapest 2015-03-25 Jóváhagyta.. Dr.Krámli Mihály Ph.D főigazgató A SZABÁLYZAT HATÁLYA hatályba lépésével az addigi

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló 1. Bevezető Bogyiszló község könyvtári szolgáltató helyén (7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28; konyvtar@bogyiszlo.hu) igénybe vehető nyilvános

Részletesebben

Számítógép használati szabályzat

Számítógép használati szabályzat Számítógép használati szabályzat 1. Bevezetés Jelen dokumentum (továbbiakban Szabályzat) feladata, hogy a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár (továbbiakban könyvtár) számítógépeinek és hálózatának használatát

Részletesebben

Hálózat Használatbavételi Szabályzat (Vásárhelyi Pál Kollégium)

Hálózat Használatbavételi Szabályzat (Vásárhelyi Pál Kollégium) (Vásárhelyi Pál Kollégium) 1. Hatáskör Jelen dokumentum a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Vásárhelyi Pál Kollégiumában lévő számítógépes hálózat használatát szabályozza. A szabályzatot

Részletesebben

2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS. Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról

2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS. Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról 2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról Az Eszterházy Károly Főiskola (továbbiakban EKF) Informatikai Központjának

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FİISKOLA INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FİISKOLA INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány András Az évenkénti felülvizsgálatért

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

Szent István Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat 2b sz. melléklet, oldalszám: 1/8. Informatikai szabályzat

Szent István Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat 2b sz. melléklet, oldalszám: 1/8. Informatikai szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 2b sz. melléklet, oldalszám: 1/8 Informatikai szabályzat I. Bevezetés Jelen dokumentum (a továbbiakban: ISZ) a Szent István Gimnázium, 1148 Budapest, Ajtósi Dürer sor

Részletesebben

Informatikai szabályzat

Informatikai szabályzat 1 Kandó Kálmán Szakképző Iskola Informatikai szabályzat Készítette: dr. Tóth István igazgató Tatabánya, 2012. szeptember 03. 2 I. Bevezetés Jelen dokumentum (a továbbiakban: ISZ) a Tatabányai, Szakképző

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM INFORMATIKAI SZABÁLYZATA

A SZENT ISTVÁN EGYETEM INFORMATIKAI SZABÁLYZATA Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM INFORMATIKAI SZABÁLYZATA 2006. március I. Általános rendelkezések 1. A szabályzat célja (1) A 21. század kezdetén minden eddigi kort meghaladó gyorsasággal

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai Hatály: 2013. VII. 26 tól Nemzeti Közszolgálati Egyetem Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai (EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 125/2013. (VII. 25.) szenátusi határozat

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR VERESEGYHÁZ 2014

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR VERESEGYHÁZ 2014 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR VERESEGYHÁZ 2014 Általános szabályok Veresegyház Város Kölcsey Ferenc Könyvtára nyilvános könyvtár szolgálatát igénybe veheti, aki használatának

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE

A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/B. függelék 5. melléklet A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE BUDAPEST,

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Fonyód, 2012. április 1. Jóváhagyta: Bántó Zsuzsanna Igazgató A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Pécs 2005 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... 3 2.1. AZ Informatikai Védelmi Szabályzat célja... 3 2.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE. Gonda Ferenc Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE. Gonda Ferenc Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE Gonda Ferenc Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata 2015. 1. Általános szabályok A könyvtár látogatása - valamennyi könyvtárhasználó érdekében

Részletesebben

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai 1. számú melléklet Etikai Kódex 1. Az el fizet személyes adatai Amennyiben az el fizet személyes adatai (bejelentkezési azonosító, jelszó) nem a szolgáltató hibájából kerülnek illetéktelen személyhez,

Részletesebben

Informatikai és Adatvédelmi Szabályzat

Informatikai és Adatvédelmi Szabályzat Informatikai és Adatvédelmi Szabályzat Informatikai és Adatvédelmi Szabályzat... 1 1. A szabályzat célja... 2 2. Az Informatikai Rendszer célja... 2 3. Eszközök... 2 4. Felhasználók... 3 5. Jogosultságok...

Részletesebben

Bevezetés...2. Az Informatikai Rendszer...3. A rendszergazda...4. A felhasználókra vonatkozó szabályok...5

Bevezetés...2. Az Informatikai Rendszer...3. A rendszergazda...4. A felhasználókra vonatkozó szabályok...5 Tartalom Bevezetés...2 Az Informatikai Rendszer...3 A rendszergazda...4 A felhasználókra vonatkozó szabályok...5 A tanulók számítógéphasználatára vonatkozó elírások...7 A Szabályzat hatálya...8 1 Bevezetés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az ECOSOL Kft. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS) havidíjas bérelhető szolgáltatására vonatkozik. A szolgáltatóról

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz Érvényes: 2013. január 1-től A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az NETKEY SRO. Virtuális szerver szolgáltatás

Részletesebben

NIIF VoIP projekt. 3. HBONE tábor Budapest, november 4-6.

NIIF VoIP projekt. 3. HBONE tábor Budapest, november 4-6. NIIF VoIP projekt Fehér Ede, NIIF Iroda Tirpák Miklós, MTA SzTAKI Szendrői József, Synergon 3. HBONE tábor Budapest, 2003. november 4-6. 1 Tartalomjegyzék Az NIIF VoIP projekt státusza A VoIP szolgáltatás

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Közalkalmazotti Tanács működési feltételei A Közalkalmazotti Tanács tagjainak védelme A munkáltató és a Közalkalmazo

TARTALOMJEGYZÉK A Közalkalmazotti Tanács működési feltételei A Közalkalmazotti Tanács tagjainak védelme A munkáltató és a Közalkalmazo 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási követelményrendszer 6. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Lajber Zoltán. lajbi@zeus.gau.hu. Bevezetés

Lajber Zoltán. lajbi@zeus.gau.hu. Bevezetés Lajber Zoltán lajbi@zeus.gau.hu Szent István Egyetem, Gödöllői Területi Iroda Informatikai és Kommunikációtechnikai Központ Bevezetés Tervezési szempontok: teljesítmény, karbantarthatóság, biztonság. egy

Részletesebben

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum adatlap Azonosítás Dokumentum címe Állomány neve Dokumentum verzió 1.1 Kiadás idõpontja 2009.11.01.

Részletesebben

SIKLÓSI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM INFORMATIKAI ÉS ADATVÉDELMISZABÁLYZAT

SIKLÓSI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM INFORMATIKAI ÉS ADATVÉDELMISZABÁLYZAT SIKLÓSI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM INFORMATIKAI ÉS ADATVÉDELMISZABÁLYZAT 1. A szabályzat célja Az Informatikai és Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: ISZ) a Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium Informatikai

Részletesebben

Rédei Móra Ferenc Általános Iskola. Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium OM SZABÁLYZAT

Rédei Móra Ferenc Általános Iskola. Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium OM SZABÁLYZAT Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola 2886 Réde, és Kollégium SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Réde, 2013. szeptember Jóváhagyta: Volf Árpád intézményvezető Városközponti

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA SZENT-GYÖRGYI ALBERT GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA BALASSAGYARMAT, RÁKÓCZI ÚT 50. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

A jelen Szabályzat célja, hogy szervezetének és mûködési kereteinek meghatározásával

A jelen Szabályzat célja, hogy szervezetének és mûködési kereteinek meghatározásával A TTK Számítástechnikai Szolgáltató Központ Mûködési Szabályzata A jelen Szabályzat célja, hogy szervezetének és mûködési kereteinek meghatározásával elõsegítse TTK Számítástechnikai Szolgáltató Központ

Részletesebben

Novell és Windows7 bejelentkezési jelszavak módosítása

Novell és Windows7 bejelentkezési jelszavak módosítása 1 Novell és Windows7 bejelentkezési jelszavak módosítása A jelszavak használatáról a Nemzeti Közszolgálati Egyetem informatikai és kommunikációs hálózata használatának és üzemeltetésének szabályai, abban

Részletesebben

Informatikai Biztonsági szabályzata

Informatikai Biztonsági szabályzata A NIIF Intézet Informatikai Biztonsági szabályzata Készítette: Springer Ferenc Információbiztonsági vezető Ellenőrizte: Jóváhagyta: Császár Péter Minőségirányítási vezető Nagy Miklós Igazgató Dátum: 2008.05.09.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Amely létrejött egyrészről az Ostrozánsky Kreatív Stúdió (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60/1a; Adószám:79322050-1-41; Nyilvántartási

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

AZ EGYETEMI INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (EISZK) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (EISZK) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 15.sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz 1. sz példány AZ EGYETEMI INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (EISZK) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szabályzat a felszámolási tevékenység során felmerült panaszok kezeléséről

Szabályzat a felszámolási tevékenység során felmerült panaszok kezeléséről Szabályzat a felszámolási tevékenység során felmerült panaszok kezeléséről 1. A szabályzat célja Jelen szabályzat rögzíti az ügyfelek bejelentései, észrevételei, panaszai befogadásának, kivizsgálásának,

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

HBONE aktualitások március

HBONE aktualitások március 2013.03.07. HBONE ülés Farkas István NIIF Intézet Tartalomjegyzék Az elmúlt hónapok eseményei Várható események Egyéb 2. oldal NIIF Infrastruktúra fejlesztési pályázatok: Társadalmi Infrastruktúra Operatív

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az Országos Széchényi Könyvtárban az általános heti hivatalos munkaidőn kívül ellátott nyilvános könyvtári szolgálat irányításával

Részletesebben

A R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A R. 1. szakasza helyébe a következő rendelkezés lép.

A R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A R. 1. szakasza helyébe a következő rendelkezés lép. Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (VII.25) önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a dunakeszi repülőtér használatáról és hasznosításáról

Részletesebben

HBONE aktualitások szeptember

HBONE aktualitások szeptember 2013.09.05. HBONE ülés Farkas István NIIF Intézet Tartalomjegyzék Az elmúlt hónapok eseményei Várható események Egyéb 2. oldal Az elmúlt hónapok eseményei - Sulinet 2013. január 1-től teljes egészében

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező)

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező) A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP Bejelentkezés Explorer (böngésző) Webmail (levelező) 2003 wi-3 1 wi-3 2 Hálózatok

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015 szeptember 1-től 1 A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 11 A Bar-Nabba Kft(6400 Kiskunhalas, Jókai u 45,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Weblap tervezéshez, Weboldal üzemeltetéshez Horváth Péter egyéni vállalkozó Hatályos 2015. február 01. napjától visszavonásig Hozzáférhető: http://www.pcwebdoki.hu címen

Részletesebben

Az Informatikai Rendszer Használati és Védelmi Szabályzata

Az Informatikai Rendszer Használati és Védelmi Szabályzata Az Informatikai Rendszer Használati és Védelmi Szabályzata Készítette:...... Károlyi Attila Szász Imre igazgatóhelyettes rendszergazda...... Horváth Tibor Verebélyné Erdei Gréte munkaközösség-vezető tanulói

Részletesebben

Sulinet infrastruktúra fejlesztése - Sulinet + projekt

Sulinet infrastruktúra fejlesztése - Sulinet + projekt Sulinet infrastruktúra fejlesztése - Sulinet + projekt 2014. November 20. 8. Digitális Esélyegyenlőség Konferencia Összeállította: Nagy Miklós NIIF Intézet igazgató Tartalomjegyzék Az NIIF Programról Sulinet

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Mátészalka, 2012.március 30. Jóváhagyta: Papp Lászlóné igazgató A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

5/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói utasítás az Informatikai Igazgatóság által működtetett levelezőlistákról

5/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói utasítás az Informatikai Igazgatóság által működtetett levelezőlistákról 5/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói utasítás az által működtetett levelezőlistákról 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum adatlap Azonosítás Dokumentum címe Állomány neve

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL Jászberény Város Jegyzője tekintettel az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141.

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név: cím. Csapattagok Név.

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név:  cím. Csapattagok Név. 1. sz. melléklet JELENTKEZÉSI LAP Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Név: E-mail cím: Telefonszám: Csapattagok Név Egyetem, kar, szak Évfolyam E-mail cím Telefonszám Pályamunka neve/címe:

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST köti

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST köti A Földmérési és Távérzékelési Intézet, a továbbiakban FÖMI Magyar Köztársaság, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5, képviseletében Toronyi Bence főigazgató és A Környezeti és Területi Minisztérium, Földmérési

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire ÉRTESÍTÉS az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Internet szolgáltatások Általános Szerződés Feltételeinek 2014. május 1. napjával hatályba lépő módosításairól

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

Hálózati hibakezelés menete az NIIF Intézetnél. 2013.XI.06. XIII. HBONE Workshop Balatongyörök. Mácsai Gábor Szabó Ferenc

Hálózati hibakezelés menete az NIIF Intézetnél. 2013.XI.06. XIII. HBONE Workshop Balatongyörök. Mácsai Gábor Szabó Ferenc Hálózati hibakezelés menete az NIIF Intézetnél 2013.XI.06. XIII. HBONE Workshop Balatongyörök Mácsai Gábor Szabó Ferenc Hibák jelentésének csatornái Interswitch (Call Center): A végponti kapcsolattartó

Részletesebben

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Alapfogalmak. Biztonság. Biztonsági támadások Biztonsági célok

Alapfogalmak. Biztonság. Biztonsági támadások Biztonsági célok Alapfogalmak Biztonság Biztonsági támadások Biztonsági célok Biztonsági szolgáltatások Védelmi módszerek Hálózati fenyegetettség Biztonságos kommunikáció Kriptográfia SSL/TSL IPSec Támadási folyamatok

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

20784 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 128. szám

20784 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 128. szám 20784 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 128. szám A Kormány 279/2012. (IX. 28.) Korm. rendelete az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm.

Részletesebben

/2007. sz. önk. rendelet. Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről

/2007. sz. önk. rendelet. Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről 1. számú melléklet /2007. sz. önk. rendelet Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A HBONE projekt. Martos Balázs <martos@sztaki.hu> MTA-SZTAKI/ASZI

A HBONE projekt. Martos Balázs <martos@sztaki.hu> MTA-SZTAKI/ASZI A HBONE projekt Martos Balázs MTA-SZTAKI/ASZI A HBONE az NIIF Program által fejlesztett és fenntartott országos gerinchálózat, amelynek hálózati protokollja az internet protokoll (IP).

Részletesebben