Polyákné Kovács Mária: A regöscserkészet a cserkészmozgalom tükrében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polyákné Kovács Mária: A regöscserkészet a cserkészmozgalom tükrében"

Átírás

1 Polyákné Kovács Mária: A regöscserkészet a cserkészmozgalom tükrében I. A cserkészmozgalom története A cserkészet megalapítója Lord Baden Powell of Givel ( ), egy angol katonatiszt, aki a kallódó utcagyerekek számára hozta létre a mozgalmat. Felesége Lady Olave (St. Claire Soanes) munkatársként vett részt a leánycserkészet megszervezésében ( ). A Dél-Afrikai gyarmatokon még a XVII. sz.-ban letelepedett holland parasztok, a búrok, a XIX. sz. derekára önálló államokat hoztak létre (Oranje és Transzwaal), melyeket azonban az angol hatalom sehogyan sem akart eltűrni. Lázongások és bekebelezések után végül is 1895-ben az angol telepesek megtámadták a búrokat, majd segítséget kértek az anyaországtól. Kezdetben a búrok komoly sikereket értek el az angolokkal szemben, 1899-ben bekerítették az egyik fő támaszpontot: Mafekinget. Az erődítmény parancsnoka, Robert Baden-Powel ezredes bizonyos katonai segédszolgálatra bevonta a gyerekeket is. A cadetoknak nevezett fiúk csapatokba verődtek (Boys Brigade) és nagy lelkesedéssel teljesítették a rájuk bízott feladatokat: őrállást, hírvivést, sebesültek ápolását. Ez Baden-Powelt meglepte; 6-8 tagból álló őrsöket szervezett, melyeket ezután egymással versenyeztetett. A háború után Baden-Powel hazatért Angliába, de egyre fontosabb feladatának érezte a gyerekek igaz életre nevelését ben négy őrsbe osztott 24 fiúval kivonult táborozni Bronwnsea szigetére. A fiúknak nagyon megtetszett az általa viselt dél-afrikai rendőregyenruha, s ekkor határozott úgy, hogy fiainak ez lesz a formaruhája. Jelvényként pedig az iránytű É-i irányát jelző háromlevelű virágszirmot választotta, majd később a Bourbon-liliomot, a két szélső sziromban 1-1 ötágú csillaggal, alul mondatszalag, rajta BE PREPARED!, azaz Légy készen! ebből lett a Légy résen! jelmondat. Nevelési tapasztalatait már 1908 januárjától papírra vetette és Scouting for Boys címmel közreadta. Alcíme: Handbook for Instruction in Good Citizenship, azaz Kézikönyv a jó polgár kiképzéséhez. Huszonnyolc tábortűzi elbeszélésben meséli el B.P. (Baden-Powel közismert beceneve) a cserkészéletet, cserkésztudományt, amelynek lényege a 10 törvény, erre utal a két ötágú csillag is a jelvényen. A mozgalom megalakulását jan. 4-én hirdette ki Birkenheadben, a Young Men`s Christian Association (YMCA) székházában, igaz maga a mozgalom az 1907-es táborozással kezdődött. Az addigi kis közösségeket, amelyekben a fiúk éltek, őrsöknek nevezték el. Az őrsöknek állatokról való elnevezése is B.P.-től származik. Az első 4 őrs a Hollók, Bikák, Farkasok, és Szalonkák őrse volt. A Scouting for Boys, megjelenése után hamarosan alakultak az őrsök. Ez késztette B.P.-t arra, hogy a mozgalmat egyetlen szervezetté fogja össze. Persze a fiúk lelkesedésének hatására a lányok is szerveztek őrsöket. Így alakult meg 1909 szeptemberében a londoni Kristálypalotában a leány cserkészcsapat. Jelvényüknek a fiúk a liliomot, a leányok a háromlevelű lóherét választották. Hamarosan rájöttek, hogy a fiatalabb és az idősebb testvérek is szeretnének együtt dolgozni, ehhez azonban szükség van az egyes korosztályok csoportosítására. Így jött létre 1916-ban a Farkaskölykök (nálunk most kiscserkészet) és 1918-ban a Roverek (Serdültek)korosztálya a fiúknál; a lányoknál a Manócskák és a Rangerek csoportja. Egyes csoportok speciális területeken óhajtottak működni, így keletkeztek a vízi-, a lovas-, a repülő cserkészek. Az első nagy cserkésztalálkozó Londonban volt 1920-ban. B.P. az indián nyelvből vett nagy, békés találkozót jelentő JAMBOREE szóval jelölte ezeket a találkozókat, hiszen ezután - néhány kivétellel - 4 évenként tartottak jamboreet a Föld különböző pontjain. Minden találkozónak saját egyéni jelvénye volt. A cserkészet pedagógiai nézeteinek fő jellemzője a gyermekközpontúság, az életkori sajátosságok figyelembe vétele, az öntevékenységre és önállóságra szoktatás, az individuális és közösségi nevelés, optimizmus és gyakorlatiasság. Nézetei nyitottságuk, rugalmasságuk, alkalmazkodóképességük folytán széles lehetőséget biztosítottak a sajátos értelmezésre, alkalmazásra is. Minden nemzet olyan sajátos ifjúsági mozgalmat teremthetett, amely nemzeti érdekeinek legjobban megfelelt. Baden Powell már kezdetben üzenetet tett közzé a szülők számára, amelyben 12 okot sorol fel, amiért érdemes cserkésszé válni. E 12 pontban is már tükröződik a szellemiség. 1. A cserkészet egészséges társaságban, hasznos elfoglaltsággal tölti ki fia szabad idejét. 2. Jellemet ad fiának, amely nélkül semmiféle pályán sem lehet sikert elérni. 1

2 3. A cserkészet nem katonai mozgalom. Arra törekszünk, hogy egyénileg neveljünk jó honpolgárokat, nem akarunk fiú-katonaságot! 4. A cserkészet alkalmat ad a szolgálatra, Isten dicsőségére és embertársaink javára. Ez az igazi vallásosság alapja. 5. A cserkészet ügyessé teszi fiát. A fúrás-faragás éppoly hasznos az otthonnak, mint amennyire érdekli az Ön fiát. 6. A cserkészet a fiába oltja a becsületesség és tisztelet érzését. Fia nem lesz tiszteletlen és nem fog hazudni. 7. A cserkészet fiát önbizalomra tanítja, mert megismeri, hogy miképpen segíthet önmagán és másokon. 8. A cserkészet egyéniséget ad, mert fiát a szabad levegőre és magavigyázására szoktatja. 9. A cserkészet kikutatja a fia hajlamait, és segítségére van a pályaválasztásban. 10. A cserkészet boldoggá teszi fiát, mert kedves barátokkal és a természet szépségeivel veszi körül. 11. A cserkészet kiszélesíti fia világ-látását. Mióta a cserkészet elterjedt minden művelt országban, a fiúk állandó kapcsolatban vannak egymással. 12. A cserkészet férfit akar nevelni a fiából, olyan férfit, amilyennek Ön látni szeretné. (Új magyar cserkészkönyv i.m. 12. o.). Ezt fejlesztette tovább a 10 cserkésztörvényben. A cserkésztörvények közérthetően összefoglalják a cserkésztevékenység fő követelményeit, nevelési feladatait. Már számukban is utalnak vallási ősforrásukra: a kőtáblára vésett 10 törvényre. Két fő csoportra oszthatók: van egy ún. elemi erkölcsi törvények alapjait tartalmazó kör, ez sugalmazza a természethez, az egész élővilághoz való viszonyt és megfogalmazza a mindennap fejlesztendő magatartásformákat, jellemvonásokat. Ezen kívül vannak a konkrét társadalmi körülményekhez alkalmazkodó törvények, ezek kerültek később heves összetűzések középpontjába, főleg kiélezett társadalmi, politikai helyzetek idején. A mózesi kőtáblán szereplő törvények annak idején kemény tiltásokat, parancsokat közöltek a zsidó néppel, pl. Ne lopj, ne ölj, stb. Ma már mindinkább tért hódít az a vélemény, miszerint az erkölcsi törvényeket nem tiltó, parancsoló formában kell normaként állítani. A cserkésztörvények ereje is főként ebben áll, elsősorban nem tilt, hanem pozitív cselekvésre szólít fel. Mivel a törvények betartása a cél, szinte észrevétlenül harcol a negatív tulajdonságok ellen. A törvényeknek több változata is ismert. Angol változat: 1. A cserkész becsületében bízni kell. 2. A cserkész hű a királyhoz és tisztjeihez, szüleihez, hazájához és munkaadójához. 3. A cserkésznek kötelessége hasznosnak lenni és másokon segíteni. 4. A cserkész mindenkinek a barátja és testvére minden más cserkésznek, bármely társadalmi osztályhoz tartozzék is. 5. A cserkész udvarias. 6. A cserkész barátja az állatoknak. 7. A cserkész szülei, őrsvezetője vagy tisztje parancsainak kérdés nélkül engedelmeskedik. 8. A cserkész mosolyog és fütyül minden körülmények között. 9. A cserkész takarékos. 10. A cserkész tiszta gondolatban, szóban és tettben (Gergely Ferenc i.m o.). Az amerikai változatban a legfontosabb jellembeli tulajdonságok szerepelnek törvényként, mint pl. a megbízhatóság, bátorság, szolgálatkészség, külső és belső tisztaság és a feltétlen Istenhit. Az adott társadalmi berendezkedés kívánalmai e törvények megfogalmazásában tükröződnek. A bennük foglalt erények mutatják a mozgalom emberideáljának alapvetően polgári karakterét is. Kizárólagosságra törekednek. A tömören, egyszerűen megfogalmazott törvények a különféle időszakokban más-más magyarázatot kaptak. A mozgalom elterjedésének okai valószínűleg az önkéntes részvétel, az Istenben hívő valláserkölcsi alap, a politikamentesség, az önkéntes vállalt fegyelem volt és az, hogy az egyéni érdeket nem helyezi a haza érdeke elé. A cserkészéletre való nevelés a próbarendszer keretein belül folyik. A próbarendszer 4 próbára oszlik. Az első az újoncpróba, melyet egyévi felkészülés után tesznek le éves korban. Ennek a próbának a teljesítésével, a jelöltek, azt a tudást szerezhetik meg, ami a fogadalom letételéhez szükséges. Az erre való készülés közben tapasztalhatják meg, hogy igazából mi a cserkészet. A további lépcsőfokok a harmadosztályú, másodosztályú és első osztályú próbák. Ezek letételével az életkoroknak megfelelő cserkésztudás megszerzését bizonyítják. Mindhárom próba kb. két-két év alatt teljesíthető. A harmadosztályú próba éves korban, a másodosztályú éves korban, az első osztályú pedig éves korban tehető le. A próbarendszer általános cserkésztudást követel. Az egyes részterületekben való elmélyedést a külön próbák teszik lehetővé, melyek általában a másodosztályú próba teljesítése után tehetők le. Az újoncpróba hat, a többi hét részre osz- 2

3 lik. Ezek a részek a cserkésztudás főbb irányait foglalják magukban. Az első három részben az Isten, haza, embertárs iránti kötelességteljesítés fogalmazódik meg. Az első rész a hitélet, mely az elkötelezett, gyakorlati keresztény életre való eljutást és az Istennel való helyes kapcsolat kialakítását segíti. Ezután következik a magyarságismeret, amely a haza iránti szeretetet és kötelességteljesítést mozdítja elő. A harmadik rész a közösségi élet, melyben az embertársak iránti szeretet és szolgálat követelményei fogalmazódnak meg. A következő, negyedik rész a gyakorlati tudását öleli fel. Magába foglalja azokat az ismereteket, amelyek elsősorban a cserkészetre jellemzők. Ezt követi a természetjárás, mert ahhoz, hogy megszeresse a természetet, ami az egyik fő működési területe, meg kell azt ismernie. A hatodik részben kapott külön helyet az egészségügy, amely a mindennapi élet és a természetjárás területén szükséges elsősegélynyújtási ismereteket tartalmazza. Az utolsó, hetedik rész a testi teljesítmény. Célja az életkornak megfelelő állóképesség és testi teljesítőképesség megszerzésének elősegítése. Ez olyan középszintű követelményt nyújt, amelyet minden cserkésznek el kell érnie. Sok próbarészben két szempont kapott teret. Az egyik a próbapontok, amelyek a próbán ténylegesen előkerülő kérdéseket, feladatokat tartalmazzák. Ezt azonban megelőzik sokszor a követelmények melyek azokat a feladatokat foglalják össze, amit hosszabb időn át vagy életvitelszerűen kell gyakorolni, pl. ilyen az időpontok betartása. Ez utóbbiakat elsősorban az őrsvezető, a próbapontok letételét viszont tisztek ellenőrzik, aláírásukkal igazolják. II. A regös cserkészet A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint a regös főnév a néprajzban a karácsony és újév tájékán ősi népszokás szerint házról házra járva regöséneket (énekes köszöntő) mondó jelmezes fiúk, legények csoportját jelenti; az irodalomtudományban középkori énekmondót értenek alatta. A regöl szó a néprajzban a regös énekmondással felel meg, tárgyas tájszóként pedig mondogat, híresztel valamit. A regös cserkészettel annyi az összefüggése, hogy ők is házról házra, faluról falura járva gyűjtötték, gyűjtik a néprajzi anyagot; viszont nincs meghatározva konkrétan az időpont, az év bármely idejében végezhetik kutatásaikat. A magyarságot megtartó néptömegek a falu lakói. Az elnemzetietlenedés a magyar szó gátlásával kezdődik és a lelki kincsek, a népi kultúra szétszórásával válik teljessé. Ha a magyar falvak népe elfelejti ősi, szép dalait, ha már nem tud egyetlen népmesét sem, ha szégyenli ezredéves szokásait, ha padlászugba rejti népviseletét; áldozhat ugyan hamis ideológiák látszólagos egyenlőségelvének, megszűnik magyarnak lenni. Meg kell közelíteni a falu népét, mégpedig a fiatalságot úgy, hogy örömmel fogadja a vele együtt feltárt kincseket, s ne csak egyszer örüljön azoknak, de szívébe is zárja. Ez a felismerés hozta létre a regösmozgalmat. Kik a regösök? Erre a kérdésre a választ Arady Zsolt így fogalmazza meg 1927-ben: A regösök cserkészfiúk, akik csoportosan keresik fel az egyes falvakat, összegyűjtik a falu apraja-nagyját és mesélnek nekik. Minden csapatnak van egy körzete, azzal tartja fenn az összeköttetést.... Feladatuk mesélni, nótákra, játékokra tanítani a falusi fiúkat, de nem átplántálni a városi cserkészetet. A munka azzal kezdődik, hogy már az egyes cserkészkirándulások, majd táborozások során egyebek mellett fokozottan igyekeznek a vezetők a magyar tájjellegek, az ott élő falusi nép életmódjának, kultúrájának megismertetésére. Ennek szervezett formája, amikor egy-egy csapatban, esetleg őrsönként akad olyan fiú, akit ez személy szerint különösen érdekel, tehetsége van a népi zene, tánc elsajátítására, vagy egy másik fiúnak a látottak képi megörökítésére, rajzok, fényképfelvételek segítségével. Ezek munkáját leghelyesebb, ha a csapaton belül egy regöstiszt fogja össze. A csapat regöstiszt- 3

4 jeinek szakirányú képzését regöstáborokban a kerületi, vagy országos regös vezetőtiszt irányítja, végzi. Ezidő szerint Csizmazia András orsz. regös vezetőtiszt. A cserkészet megalapítója a századfordulón észrevéve az ipari társadalom embernyomorító hatásait indította el azt a mozgalmat, amely a test edzését is kihasználva az erkölcsi hozzáállásra építve sajátos módszereivel a teljes emberségű felnőtté nevelést célozta meg. Több ország cserkészete programjába építette a kulturális értékek művelésére irányuló tevékenységet, hiszen a teljes emberré válás a fizikai mellett az értelmi és érzelmi kiteljesedést is jelenti. Miért nálunk magyaroknál alakulhatott ki a regös munka? Valószínűleg a magyar hagyományozó kultúra rendkívüli gazdagsága motiválta egy speciális ág, a regös cserkészet elindulását. Ennek fő jellegzetessége az volt, hogy a népi kultúra iránt érdeklődő fiatalok a megfelelő műveltség birtokában elmentek az ország egy- egy falujába vagy vidékére, ahol gyűjtöttek és a gyűjtött anyagból válogatva azt megtanulták a saját gazdagodásukra és előadták azoknak, akiktől gyűjtötték, mintegy tükröt tartva eléjük, hogy a saját értékeiket viszontláthassák. Ennek eredményei a magyar cserkészetet is átjárták (pl. a magyar cserkészdal kultúrája), de jelentős eredményeket hoztak a magyar néprajz területén is. A tevékenység súlypontja a szellemi néprajzra és azon belül is a népdalra és a néptáncra helyeződött. Nem véletlen, hogy a hetvenes években elindult táncház mozgalom a regös cserkészetben jelöli meg az elődjét. Gyönyörű példa a regös munka sikerére a magyar cserkészetben betöltött szerepe, ahol szimulálták a magyar környezetet a táborok során, és a regösség a magyarság megtartásának döntő tényezőjévé vált. A hetvenes években a táncház mozgalom egy olyan új jelenséget hozott a városokba a paraszti kultúrából, melyet a nagyvilágban a magyar közösségi modellként emlegetnek. A regös mozgalom valójában a roverek, serdültek (16-18 évesek) és az öregcserkészek tevékenysége volt. A regös utak célja találkozni a falusiakkal, tanulni és tanítani, de nem előadások formájában. A regölés a húszas évek végétől egyre nagyobb teret hódít, sőt 1930-ban Budapesten regösiskola is nyílt, két év múlva pedig Baden-Powell az angol öregcserkészeknek is melegen ajánlja a regölést, amely boldogabbá teszi az embereket, nagyobbá a cserkész mozgalmat és szebbé az országokat. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1934-ben rendeletileg is pártolja a regölést, mondván ez a legszorosabb értelemben vett népművelési tevékenység, a cserkészek váljanak egyre inkább a falu életének tényezőivé; segítsék elő az általános műveltség terjedését, a magyar társadalom lelki összefogásának ügyét. A cserkészvezetők azt akarták, hogy a falujárás ne reklámmozgalom legyen, de ne is egyszerű néprajzi adatgyűjtés. Ezért egy tizenegy pontos regösszabályzatot adtak ki, kérve a csapatokat, hogy a táborozások alkalmával ismerkedjenek a népi szellemmel és küzdjenek elsekélyesedése ellen. A külföld sem azt értékeli, hogy mennyire tudsz utánozni, hanem azt, amiben meg tudod mutatni az általad és csak általad hordozott értékeket. Itt ötvöződik a regös cserkészetben az emberebb ember és a magyarabb magyar eszménye. (Új magyar cserkészkönyv II. i.m o.) Érdemes összevetni a régi és a mai regös cserkészetet a céljai szempontjából, ugyanis ezek nem teljesen azonosak. Régen a Szövetség a nagy többséget alkotó városi, kisvárosi gyerekekkel kívánta megismertetni a falu életét, értékeit. Ma a helyzet kicsit megváltozott: a csapatok fele, kétharmada falusi, nagyközségi környezetben dolgozik. Ez nem jelenti azt, hogy számukra legtöbbször ne lenne ismeretlen a népművészet, de ők kevésbé állnak idegenül vele szemben, mint a városi társaik. A cél is általánosabb lett: a népi kultúra megismertetése, megszerettetése a gyerekekkel; hozzásegítése ahhoz, hogy e kulturális örökségünk beépülhessen az életükbe. Talán a regös cserkészetben valósult meg legteljesebben a B.P.-i cselekedve tanulás módszere. Hisz ezek a táborok alapfeladatuknak tekintik, hogy a gyerekek, szakavatottak vezetésével minél több művészeti ágat próbálhassanak ki, ezáltal megismerve azt. A másik lényeges módszertani építőelem az élményszerűség; a regöstáborok tudatosan a gyermek érdeklődésére épülnek, azaz viszonylag kevés a kötött program (naponta kétszeri énektanulás, egy-egy előadás, hangszerbemutató, esti táncház). A fennmaradó időben érdeklődésük, kedvük szerint választhatnak a felkínált programok közül, így ez is szükségessé teszi az altáborra osztást. Vajon mi viszi ide a fiatalokat? Egyrészt a kíváncsiság: kik voltak az elődeink, hogyan éltek, ruházkodtak, honnan jöttünk, kik vagyunk? Aki pedig választ keresve népünk történelmével kezd foglalkozni, előbb-utóbb találkozik a népművészettel, néprajzzal, mivel ez a történelem folyamatosan teremtő, mély áramlata. Másrészt a tiltakozás. Ma úgy tűnik, a népművészet, a népdal nem kell senkinek. Megszűntek az őket éltető és újra teremtő közösségi alkalmak. Ez ellen tiltakoznak azok a fiatalok, akik a regöstáborokban megpróbálnak a saját képükre saját kultúrát teremteni. Harmadsorban pedig a hazaszeretet, a táborok után nem kell a résztvevőknek elmagyarázni a haza, hűség, szülőföld, gyökér szavak értelmét. Fontos, hogy csapatonként legyen egy regös vezető. A táborok mellett nagy lehetősége van az önképzésnek is. A kereteket mindig a helyi környezet adottságai határozzák meg. Milyen eredményeket érhet el egy regöstábor? A legfontosabb eredmények a belsők; élményekben részesülnek és ezáltal gazdagodnak érzelmileg, tudásukban és világképükben. Olyan képességeket ismerhetnek fel magukban, amelyekről korábban nem is álmodtak, sőt a csapatok is gazdagodhatnak általuk, ugyanis a regös cserkészet olyan tudást, ismeretet ad, ami hazavihető, és közkinccsé tehető a sok élmény, amit az előadásokból kaptak. Továbbá az, hogy a határainkon túl élő magyarok is bekapcsolódtak ebbe a munkába. 4

5 A mozgalom két alappillére a Biblia és a magyar kultúra. E kettőre épül fel a teljes, a gyakorlati és elméleti cserkészet. Ez az a lelki bázis, amely összekovácsolja. Három dimenziója a valláserkölcsi alap, mások szolgálata és az egyén önfejlesztése. Célja a valláserkölcsi alapokon álló, felelős, önállóan gondolkodó emberek nevelése. Aki belép a mozgalomba, az a fogadalom és a tíz törvény alapján saját elhatározásából vállalja, hogy önmagával szemben igényes, szavatartó emberré válik. Kezdettől fogva politikamentes mozgalom. Pedagógiájában világszerte két nagy irányzat és ezek számtalan ötvözete figyelhető meg. Az egyik az angolszász iskola, amely a praktikusságra és az oktatásra; a másik a latin és germán országokra jellemző, ez utóbbi a pedagógiára, a nevelésre helyezi a hangsúlyt. Vállalt feladata a magyar néphagyomány megszerettetése és megismertetése meghatározott élményeken keresztül; ez lesz a regös cserkészet célja. A cserkészet az egész embert igénybe veszi, leköti, foglalkoztatja, fejleszti. Akarva-akaratlanul is hat mind az iskolai és iskolán kívüli nevelőmunkára. Fontos a közösségi szerepe. A közösség teszi lehetővé a társadalom szempontjából értékes tulajdonságok alakítását, segíti és serkenti a szocializációt. A csoport életében kezdettől fogva jelentős közösségformáló szerepe van az állandó személyes érintkezésnek, a kommunikációnak. Az egyén és a közösség nevelése szervesen összefonódik, a csoport az egyént, az egyén a csoportot gazdagítja. A csoport annál jelentősebb, minél gazdagabb lehetőséget biztosít a sokszínű tevékenységre, a társas együttműködésre, szerepvállalásra, élményszerzésre. A gyerekek alkalmazkodnak egymáshoz és maguk is alakítják a közösségi szokásokat. Az együttes tevékenység, a másokra figyelés biztosítja a közösségi magatartás fejlődését. Mindehhez a cserkészet csoportkeretei nagyon megfelelőek. A nevelő munkába nagyon jól beépíthető a szellemisége. Mindazokat a nevelési feladatokat, etikai elveket megfogalmazza a tíz törvényben, amit az iskolai oktatás is feladatai közé sorol. S amiben az ereje leginkább áll már a lelkiségnél szó volt róla az, hogy elsősorban nem tilt, hanem pozitív cselekvésre szólít fel; így hatékonysága jobban lemérhető. A cserkészet az ifjúság nevelésének egy nagyszerű, hatékony módja. Számtalan ismerettel, tapasztalattal bővíti, gazdagítja a gyermekek világát élmények segítségével. Szépség, jóság, szeretet, igazság, talpraesettség, önbizalom, segítőkézség, szociális érzék és önfeláldozás adta szép élményeken keresztül próbál a boldog élet felé vezetni. Irodalomjegyzék 1. Bakay Kornél: Ragyogj cserkészliliom! Metrum, Bp Bodnár Gábor: Cserkészkönyv I.-III. Püski Kiadó, Bp Bodnár Gábor: A magyarországi cserkészet története Püski Kiadó, Bp Borbándi Gyula: A magyar népi mozgalom Püski Kiadó, Bp Bossányi Katalin: Szólampróba - beszélgetések az alternatív mozgalmakról Láng Kiadó, Bp A Magyar Cserkészszövetség Alapszabálya Márton Áron Kiadó, Bp A Magyar Cserkészszövetség Szervezeti és Működési Szabályzata Márton Áron Kiadó, Bp Magyar Értelmező Kéziszótár Akadémiai Kiadó, Bp o. 9. Új magyar cserkészkönyv Cserkészélet fiúknak-lányoknak I-II. kötet Szerk: Csongrádi Jenő Regnum Marianum, Bp Gergely Ferenc: A magyar cserkészet története ig Göncöl Kiadó, Bp

A cserkészet pedagógiai jelentősége a nevelésben

A cserkészet pedagógiai jelentősége a nevelésben Márkus Tamás A cserkészet pedagógiai jelentősége a nevelésben A cserkészet egy önkéntes, politikamentes, vallásos ifjúságnevelő mozgalom, amely elérhető mindenki számára származástól, kortól, nemtől, társadalmi

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG VEZETŐKÉPZÉSI, KÉPESÍTÉSI, MEGBÍZATÁSI és IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG VEZETŐKÉPZÉSI, KÉPESÍTÉSI, MEGBÍZATÁSI és IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG VEZETŐKÉPZÉSI, KÉPESÍTÉSI, MEGBÍZATÁSI és IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA 2000. október 7. A Vezetőképzési, Képesítési, Megbízatási és Igazolási Szabályzat (továbbiakban VKMISZ) a Magyar

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

KÉSZÜLJ FEL A KÖZÖSSÉGRE!

KÉSZÜLJ FEL A KÖZÖSSÉGRE! KÉSZÜLJ FEL A KÖZÖSSÉGRE! Érdekel az ifjúságnevelés? Jelentkezz az alapozó felkészítőnkre! A Magyar Cserkészszövetség a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása című kiemelt projekt

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Családi Nap 4. tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Családi Nap 4. tematikája Családi Nap 4. tematikája Családi Nap tematikája; Sárospatak, 2013. május 25. szombat Cím: Isten, Haza, Embertárs szolgálata Sárospataki cserkészélet Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi,

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi, KAPCSOLATAINK Istennel és a házastársunkkal 1 Kapcsolat Az életünk megosztása egymással Kölcsönösség Megosztás A kapcsolat 2 A Biblia központi kérdése: Isten és ember kapcsolatai 1Mózes 2,15-17 1Mózes

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

NEMZETI NAGYTÁBOR. Korosztály: Minden korosztálynak szól (minimum 8. betöltött év és befejezett 2. osztály)

NEMZETI NAGYTÁBOR. Korosztály: Minden korosztálynak szól (minimum 8. betöltött év és befejezett 2. osztály) 1. Általános tudnivalók Időpont: 2013. augusztus 11-19. Helyszín: Ócsa NEMZETI NAGYTÁBOR Résztvevők: minden magyar cserkészcsapatból legalább egy őrs jelenléte magyar ajkú cserkészek világszerte kárpát-medencei

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

A tételsor a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/6

A tételsor a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/6 A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a szóbeli tételsorként megjelölt témák közül szabadon választhat. A választott témát a záródolgozatok tartalmi és formai szabályainak megfelelően készíti el, beépítve

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése Az közhasznú szervezet 1132 Budapest, Visegrádi utca 6. V/1. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Farkas Réka elnök Budapest, 2010. február 1. 1 1. Számviteli beszámoló ezer forint 2008 2009 A. Összes közhasznú

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság kutatás 1960-as évek: mai értelemben vett boldogság kutatások kezdete 1980-as évek: szubjektív jóllét fogalma 1990-es

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HOMOKHÁTI KISTÉRSÉGI CSERKÉSZKÖRZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános rendelkezések 1.1 A Körzet jelvénye A VMCSSZ szervezetei hivatalos pecsétjeiken, leveleiken, irataikon és kiadványaikon,

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Cselekedve tanulás. A 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat pedagógusokhoz szóló bemutatkozó kiadványa

Cselekedve tanulás. A 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat pedagógusokhoz szóló bemutatkozó kiadványa Cselekedve tanulás A 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat pedagógusokhoz szóló bemutatkozó kiadványa Összeállította: Téglás Gergely cspk. Felelős kiadó: 929 Parancsnokság 2013 Tartalom Előszó...3 Mi a

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

I. Kerületi Elnökségi koncepció

I. Kerületi Elnökségi koncepció I. Kerületi Elnökségi koncepció Kontextus Fontos számunkra az önkéntességen alapuló alulról szerveződés. Hiszünk benne, hogy a feladatainkra minőségi időt kell fordítanunk. Fontosnak tartjuk az elérhetőséget.

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Az érett személyiség Allport szerint

Az érett személyiség Allport szerint A tanár személye Az érett személyiség Allport szerint 1. Az én érzésének kiterjesztése, a szükséglet-kielégítéstol a külvilág iránti nyitottságig. 2. Meghitt viszony másokkal. Intimitás, megértés, tisztelet.

Részletesebben

Drámapedagógia. játszani is engedd

Drámapedagógia. játszani is engedd Drámapedagógia játszani is engedd Arról lesz szó, Mi is az a drámapedagógia? A drámajáték célja; alaptétele Mire jó ez nekünk? Gyakorlatok, etűdök, játékok Hogyan kezdődött? Mi is az a drámapedagógia?

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Előzetes gondolatok az etika tantárgy tantervéhez

Előzetes gondolatok az etika tantárgy tantervéhez Etika a négy, öt és hat évfolyamos osztályok számára Készítette: P. Andrásfalvy János SDB tanár Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. Négy évfolyamos 1 1 1 1 Öt évfolyamos

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei

Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei A Kallós Zoltán Alapítvány 1992. november 20án alakult. Első tevékenységei között nyári népművészeti táborok szervezése szerepelt. Tábori programjaink minden

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában Diákíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában A szakközépiskolába járó tehetséges diákok többsége motivációs problémákkal küzd a korábbi iskolai kudarcok miatt, így

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA 2016-2017. nevelési évre FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA Kedves Kollégák! SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLAT a 2016/2017-es nevelési évre Szeretettel ajánljuk az érdeklődők figyelmébe a 2016

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Dr. Révész László egyetemi tanársegéd Sportpedagógiáról röviden

Dr. Révész László egyetemi tanársegéd Sportpedagógiáról röviden Dr. Révész László egyetemi tanársegéd revesz@mail.hupe.hu Sportpedagógiáról röviden 1 Sportpedagógia Értelmezése: Tágabb: a sporttudomány egy sajátos, pedagógiai aspektusa/ nézőpontja, mely a neveléssel

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá:

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: 1. A munka és a magánélet egyensúlya Az infografika és a kreatív vizualitással bemutatott mutatók iránt érdeklődők kedvéért: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/

Részletesebben