Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA"

Átírás

1 Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér te lem ben már ke vés bé, sõt jó val ke vés bé. Pa rázs vi ták foly nak ar ról, hogy me lyik a leg jobb, pe dig a kér dés ele ve rossz. Akülönbözõ kiállításokon, illetve más pontyhorgász-találkozókon rendszeresen felteszik nekem a bojlikeverékekkel kapcsolatos kérdéseket, melyek végül a következõkben csúcsosodnak ki: Szénhidrátmix vagy hallisztmix me lyik a jobb? Nos, nem sze ret nék már rög tön unal - mas nak tûn ni, ép pen csak egy ki csit (kez - detnek legalábbis). Ezért azt javaslom, hogy te gyük fel a kér dést egy asz ta los nak: Me lyik a jobb: a fû rész vagy a ka la pács? Vagy kérdezzük meg egy szerelõtõl: Melyik a jobb: a csa var kulcs vagy a csa var hú - zó? Valószínûleg csodálkozva néznének ránk, majd azt mon da nák: No de ez két teljesen különbözõ szerszám, mindegyiknek meg van a ma ga sa ját al kal ma zá si te - rülete. Aztán pedig jön a visszakérdezés: De mi ért akar ja tud ni? Ilyen kor az tán jobb, ha inkább továbbállunk. A két fé le tí pu sú bojlim ix sem más, mint két kü lön bö zõ szer szám. Min den mun - kának megvan a maga eszköze, és mindig meg kell néz nünk, hogy a szer szám il lik-e ah hoz a mun ká hoz. Ha nem, ak kor má sik szerszámot (másik bojlimixet) kell válaszszunk. Rengeteg pontyhorgászt ismerek, aki egyes-egyedül kizárólag egy adott bojlimix et, egy adott színt, aro mát stb. ré sze sít elõnyben. És errõl nem is lehet lebeszélni õket, mert csak ez zel fog nak pon tyot. Igen, nekem ez logikusnak tûnik. Hiszen ha csak egy valamivel horgászik az ember, akkor csak azzal foghat halat! Ez nem csak a pontyhorgászok betegsé ge. A per ge tõ hor gá szok nál is meg fi - gyel he tõ ez a je len ség, csak õk a ked venc wobblerjükhöz ragaszkodnak. Ugye ér ti, hogy mi re gon do lok? Mi, pontyhorgászok elvakultak vagyunk. Elvakítottak minket az idióta újságcikkek, horgászbeszámolók, reklámok, meg minden egyéb. Ko mo lyan fel tes szük ma gunk - nak a kér dést, hogy a hal liszt mix job b-e egy szénhidrátmixnél? A hor gá szat vi lá gá ban azon ban úgy tû - nik, hogy ez teljesen normális. Nincs olyan em ber, aki fel áll na, és fel ten né azt az egyéb ként jo gos kér dést, hogy nem õrültünk-e meg kollektíven? Ép pen ezért pisz ká lom önt egy ki csit, hogy to vább ra is hasz nál ja a jó zan pa rasz - ti eszét. A jó zan pa rasz ti ész re min den - kép pen szük sé ge van, mert ren det kell tennünk a káoszban. Helyezze magát kényelembe lehetõleg egy kényelmes székben, mert mos tan tól lesz ér de kes a do log! MI XE LÉS Teljesen egyetértek önnel abban, hogy fontos a megfelelõ bojlimix kiválasztása, sõt olyannyira fontos, hogy én alapvetõ fontosságot tulajdonítok neki, ha ugyanis rosszul választjuk meg, akkor megnehezítjük a saját dolgunkat. A rossz választást aromákkal, attraktorokkal és a többivel bármennyire is akarjuk már nem tudjuk ki ja ví ta ni. Ha érünk is el po zi tív ered - ményt, az csak rö vid ide ig fog tar ta ni. Rö - vid idõ alatt 1-2 na pot ér tek. Te hát ins - tant, az az elõ ete tés nél kü li hor gá szat ese - tén még szert te he tünk né mi si ker re, azu - tán a pontyok rájönnek a hibára. Nagyon fontos a bojlimix típusának megválasztása, ez világos. Hozzátartozik a dologhoz a bojlimix minõsége, sõt ez még talán fontosabb is. Rossz minõségû bojlimixszel még a legjobban kiválasztott mixtípust is elronthatjuk. Ha meg fe le lõ tí pu sú, de rossz mi nõ sé - gû bojlim ix et vá lasz tunk, ak kor emi att ke - vés ha lat fo gunk. És ami még ros szabb: ön azt gon dol hat ja, hogy ez a ros szul ki vá - lasz tott mix mi att van. És cse ber bõl ve der - be ke rül, hi szen így új fent sem mit sem fog majd. Ez pe dig nagy csa ló dást és le vert sé - get okoz. Így vé gül a fel sze re lé sünk a sa - rok ban vagy egy inter netes el adá si hir de - tésben landol, engem pedig a pokolba kíván. Egy bojlimix minõsége sokaknak meglehetõsen homályos fogalom. Ha ön azt kérdez né, hogy pon to san mit ér tek ez alatt, ak - kor végül valami ilyesmi fog kiderülni: az összetevõk frissessége. Igen, oké, mondom én ek kor. A fris ses ség fo gal ma alá több min den be le fér, ezt én is el hi szem (ha bár gyak ran nem ). De va jon a fris ses ség egyenértékû-e a minõséggel? Ha elmegyek egy bevásárlóközpontba, és veszek egy darab húst, ak kor nem sze ret ném, ha az rom - lott len ne. De ha a hús friss, ak kor egy ben jó minõségû is vajon? Szerintem nem. Ha jó minõségû húst szeretnénk, akkor nyil ván azt vár juk el, hogy az a da rab hús az állat egy bizonyos részébõl származzon, hogy vajpuha le gyen. Ta lán még az is fon - tos szá munk ra, hogy mi vel etet ték az ál la - tot, és biz to san tud ni akar juk, hogy nem al - kalmaztak-e mindenféle tiltott szert, például hor mo no kat. No meg azt is sze ret nénk, hogy a hú son ne le gyen vas tag zsír ré teg. No meg azt, hogy a hús le he tõ leg ne egy 60 éves állatból származzon A pontyhorgászok világában azonban mindenki készpénznek veszi, hogy pl. a bojlim ix mi nõ sé gét el sõ sor ban az ös sze - tevõk frissessége szabja meg. Nem, nem, ez egy ál ta lán nem igaz. Az összetevõk frissessége csupán az egyik (alap) feltétel, amelynek valamennyi termék amúgy is ele get kell hogy te gyen. Az ös sze te võk fris ses sé ge ott hon ter mé sze te - sen a bojlimix egyik fontos tulajdonsága. Ez azonban magától értetõdõ. Ezt még az is kitalálhatja, aki a csalik területén a leginkább tudatlan. Rengeteg idõt töltök kísérletezéssel 24 25

2 MI BÕL ÁLL? Ha egy bojlimix minõségérõl beszélünk, akkor kicsit részletesebben kell válaszolnunk arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen mi bõl áll. Ezek az al ko tó ré szek egy - ben a funk ci ó kat is jel lem zik, és így a kü - lönbözõ funkciókhoz értéket is hozzárendel he tünk. Ép pen ezt ér tem a bojlim ix minõsége alatt. 1. A BÁZIS MIX EK Egy ragadós mixtõl hamar elmegy a kedvünk a) Mechanikai minõség Mechanikai minõség alatt az alábbiakat értem: formázhatóság, vízállóság, keménység. A mix formázhatósága A mix formázhatóságát gyakorlatilag tel jes egé szé ben az alap ja szab ja meg. Ha a mix nehezen formázható, akkor természetesen segédanyagokat adhatunk hozzá, de ek kor már rossz nyo mon já runk. Ha egy mix (nagyon) rosszul formázható, akkor azon nal szét esik pél dá ul, amint a bojli - hurkát a rollerre helyezzük és elmozdítjuk a fel sõ ré szét; vagy pél dá ul lyu kas lesz a bojli közepe, esetleg ráragad az asztalra. A mix vízállósága A mix alapja nagyobbrészt a vízállóságot is meg ha tá roz za. Ez az az idõ tar tam, amíg a bojli a víz alatt per sze ke mény marad. A másik dolog, amely a vízállóságot befolyásolja, az alkalmazott kötõanyag men nyi sé ge és faj tá ja. Mi nél több a kö tõ - anyag (például a tojás), annál szilárdabb a mix. Készítsen két különbözõ keverést: az egyi ket víz, a má si kat pe dig to jás fel hasz - A bojli vízállóságát házilag legegyszerûbben a tojás és a víz arányával tudjuk beállítani nálásával. A tésztákat jól gyúrja össze, és mindegyikbõl formázzon egy-egy golyót, majd he lyez ze õket egy tál víz be. Lát ni fogja, ahogy a vízzel készített tésztagolyó sokkal gyorsabban szétesik. Ugyanezt a kü lönb sé get lát juk, ami kor a tész tát fõz - viszont a kevésbé ragadós, könnyen formázható mixekkel öröm dolgozni. A Keen Carp összes mixe remekül gyúrható, kezdõknek sem okoz kudarcot zük. Ezt hívjuk vízállóságnak. A feladata, hogy a bojli egy adott ide ig, pl. 24 órán ke - resz tül ép ség ben ma rad jon. Ha a bojli né - hány óra múltán szétolvadna, akárcsak a tésztalabda, akkor biztosan nem tudnánk szelektíven nagypontyra horgászni. A bojli nak pe dig ép pen ez len ne a fel - adata. A mix keménysége A mix alap ja rész ben a bojli ke mény sé - gét is meghatározza. Az egyes alkotórészek különleges tulajdonságokkal bírnak, és különféle dolgokról gondoskodnak, vala mint fõ leg tész ta for má já ban a fõ zést és a szá rí tást kö ve tõ en egy adott ke mény - séget biztosítanak. Egy másik, a keménységet meghatározó rész a kötõanyagok mennyisége és fajtája. Pontosan úgy tehát, mint a vízállóság esetében. A keménység is fon tos an nak ér de ké ben, hogy egy bojlit taszítóvá tegyünk a keszegek számára, de a kisebb pontyokat is többé-kevésbé távol tarthassuk. A többé-kevésbé kifejezés a bojli átmérõjével függ össze, aminek bizonyos ese tek ben 24 mm-esnek, de né ha még na - gyobbnak kell len nie. SZE LEK TÍV ALA POK A víz ál ló ság és a ke mény ség a bojlim ix mechanikai tulajdonságaiként annak átmérõjével együtt biztosítják azokat a tulajdonságokat, amelyekkel kialakíthatók a bojli szelektív tulajdonságai. A mechanikai tulajdonságok azt is meghatározzák természetesen, hogy a bojli milyen messzire dobható dobócsõvel. Nem 40 m-es dobásra, hanem 90 méteres, vagy akár még távolabbi dobásokra gondolok. Teljes erõbõl történõkre. Az a bojli, amely kevés jó mechanikai tulajdonsággal rendelkezik, még félúton a levegõben szét esik. De ne ítél jünk túl gyor san: ezt a tulajdonságot én is csak akkor változtatom meg, ha a bojliveszteség 5-10% kö zé esik. b) Energiatartalom A mix ener gia tar tal ma alatt a fe hér jék, zsí - rok és szénhidrátok mennyiségét értjük. Ezeknek az energiahordozóknak bizonyos arány ban je len kell len ni ük egy bojlim ixben. Konk ré tan: egy mixet egye - dibbé tehetünk, ha megváltoztatjuk ezek Az õrölt földimogyoró nyárra kiváló összetevõ, de télen ne használjuk a mixünkbe! értek az energiahordozók minõsége alatt? Ez egé szen más do log, mint a fe hér jék, zsírok és szénhidrátok mennyisége a mixben. Vegyük például a fehérjéket. A fehérjék igen népszerûek, mivel a ponty hor gász-tár sa da lom a von zó a pon - tyok szá má ra jel zõt ra gasz tot ta rá juk (ta - lán a rek lá mok mi att, mi vel a fe hér jék drá - gák, és így töb bet le het ke res ni ). Van azonban egy bökkenõ, egy jókora bökkenõ! Fe hér je és fe hér je kö zött ha tal mas kü - lönbségek vannak. A fehérje úgy képzelhe tõ el, mint egy vas lánc, amely ben a láncszemek az aminosavak. Összesen 20 különbözõ aminosavféle építhet fel egy láncot. Olyan fehérjeláncok is vannak, melyekben nem található meg mind a 20- féle aminosav, csak mondjuk 15. A fehérje hasznosulását az aminosavtartalom mellett a fehérje szerkezete határozza meg. Az elõnytelen szerkezetû fehérjékhez a hal emésztõenzimei nem férnek hozzá, lassan és tökéletlenül tudják csak lebontani. Ez lassítja az emésztést, csökkenti a felszívódást, így a hal is kerülni fogja. A fehérje minõségét a biológiai érték (BV) mérõszámmal mérhetjük. Ha egy fehérjében az aminosavak mennyisége nem ki egyen sú lyo zott (egyes ami no sa vak - ból túl ke vés, má sok ból túl sok van ben - ne), nehezen emészthetõ, akkor a biológiai értéke gyenge. Így elõfordulhat, hogy egy ter mék ben 40% fe hér je van, de a hasz - no su lá sa nem jobb, mint egy 20% jó mi - nõségû fehérjét tartalmazó terméknek. Egyáltalán nem lennék meglepve, ha az úgynevezett nagy proteintartalmú mix/bojli valamivel kevesebb pro te int tar tal maz na, mint azt gon - dol nánk! De le gyen nyu godt: a pontyhorgászok ezen többet rágódnak, mint a pon tyok, hig gye el! A le írt szi tu á ció a fe hér jék mi nõ sé gé - vel kapcsolatban zsíroknál is elõfordul, ott is egyértelmû minõségi különbségek vannak, habár ennek valamivel kisebb a hátrányos hatása. A szén hid rát ok nál más a hely zet, ott el - sõsorban az alkalmazni kívánt szénhidrát faj tá ját kell néz ni. Ezek azu tán gyak ran hasznos adalékok a mixhez. c) Vitaminok A vitaminok nagyobb szerepet játszanak a bojlimixben, mint azt feltételezik. Különösen fontosak a B-vitamin-csoport tagjai. A legfontosabbak a B 1 (tiamin), a B 2 (riboflavin), B 6 (piridoxin) ezek a fehérjék és szénhidrátok felvételéhez elengedhetetlenek. Más szóval: ezen vitaminok hi á nyá ban nem hasz no sít ha tók ha té - konyan a fehérjék és a szénhidrátok! A B 1 -vitamin hiánya például azt okozza, hogy problémákkal jár a szénhidrátok felszívódása. Hasonló a B 6 -vitamin és az etetõanyagban lévõ fehérje mennyiségének aránya. d) Vízáteresztõ képesség A mix vízáteresztõ képessége: ha egy bojlit egy tál vízbe teszünk, akkor láthatjuk, hogy a bojli egy kis idõ múl tán vi zet vesz fel. A bojli vízfelvételének folyamata fontos, mivel ily módon mosódnak ki az anya gok. Kép zel jen el két mixet: az egyik finom lisztfajtákból készült, a másik durvább lisztfajtákból áll. Ha ezen keverékek ese tén ugyan azt a men nyi sé gû kö tõ anya - got alkalmazzuk, akkor általánosságban megállapíthatjuk, hogy a durva mix gyorsab ban pu hul fel. Jó a ha son lat, ha ve - szünk egy tál ho mo kot és egy tál ka vi csot. Ha vizet öntünk rájuk, akkor nagyon jó ös sze ha son lí tást lát ha tunk a boj lik ban le - zajló folyamatokról. Biztosan megértette már, hogy a dur va bojlim ix az ab szo lút kedvencem, míg a finomlisztes -t hiába is ke res né az én kész le tem ben. És so ha nem is fog oda ke rül ni! Ha egy mix rosszul formázható, akkor a bojlihurka azonnal szétesik A nem megfelelõ mix jele, hogy lyukas lesz a bojli közepe ará nyát. A nyá ri idõ szak ban pél dá ul (me - leg víz esetén) nagyon jól feltornázhatjuk egy mix zsír tar tal mát mond juk ad ha - tunk hozzá õrölt földimogyorót. Télen ezt in kább ne te gyük, mi vel a zsí rok ál tal gyorsan megnõ a kalóriaérték, és alacsony szintû metabolizmus (lassú anyagcsere) esetén a pontyok hamar jóllaknak. Ennek következménye pedig, hogy nem esznek többet. A fehérjék, zsírok és szénhidrátok mind egy- e gy adott fel ada tot lát nak el, és emi att bizonyos arányban jelen kell lenniük a mixben. El lehet velük vacakolni, de óva to san jár junk el, ha iga zán fe le lõs mó - don akarjuk elvégezni a módosítást. Mit A különbözõ méretû kavicsok jól szemléltetik a finom és a durvább lisztfajtákból készülõ mixek vízáteresztõ képességét vízszint 26 27

3 A gyár tók azért hasz nál ják olyan gyak - ran a fi nom lisz tes mix eket, mert ezek na - gyon könnyen feldolgozhatók. Egy igazán fi nom mix pél dá ul vajpuha és na gyon sû - rû. A bojligép hen ge re úgy vág ja a tész tát, mint a for ró kés a va jat. A bojli kö ze pén szinte sohasem alakulnak ki lyukak. Az ilyen mixhez gyakran valamivel kevesebb kötõanyag is szükséges. A dur va mix ese tén ez kis sé más ként van: feldolgozása már valamivel több szakértelmet, idõt és biztosan nagyobb odafigyelést igényel. Ez ugyanis finom, közepesen finom és durva összetevõkbõl áll. Ha be ned ve sít egy ilyen mixet, ak - kor elõször a finom alkotórészek telítõdnek nedvességgel, a durva komponensek pedig utolsóként. A durva mixet két lépésben kell meggyúrni A szemcseméret nagyon fontos! Legegyszerûbb példa erre: liszt és dara A horgászok pedig általában nem ismerik fel, hogy a fi nom mix ek bõl ké szült csa - lik sokkal nehezebben mosódnak ki. A legtöbb pontyhorgásznak minden bojli egy for ma. A lé nyeg: le gyen ke rek, és fõ - ként le gyen szép szí ne. (A bojliból tör té nõ ki mo só dás fo lya ma - ta, azaz a csalogatóanyagok szabadba jutá sa egyéb té nye zõk tõl is függ. Er re azon - ban egy egész cik ket kell szán nunk, így egy másik alkalommal tárgyaljuk majd.) Szép, kerek és még színes is de nem ez a lényeg! 2. ÍZFOKOZÓK a) Vízben kevésbé oldódó ízfokozók Ezek alapvetõ részét képezhetik az alapmixnek, és így jócskán befolyásolni tudják a teljes energiatartalmat. Az ízfokozók pl. süteményliszt, õrölt tigrismogyoró vagy ken der mag vagy ép pen a hal liszt 30% arányig adható az alapmixhez. A fen ti liszt faj ták víz ben na gyon kis mér - tékben oldódnak, így tehát benne maradnak a bojliban állandó csalogatóként, miután már valamennyi vízben oldható alkotóelem eltûnt. A hozzáadható mennyiség az alapmix mechanikai tulajdonságain múlik. Sõt, a pon tyok vé le mé nyén is. Ez sem el ha - nyagolható szempont, természetesen b) Vízben teljesen oldódó ízfokozók Ezek legfontosabb feladata a csalogatóanya gok le adá sa. Ha a bojli egy ide ig a víz ben van és jól mû kö dik, ak kor víz ke - rül be le. A lé nyeg, hogy ek kor anya gok mo sód nak ki (ezt ki mo só dás nak is ne - vez zük). De ak kor kell hogy le gyen va la - mi, ami kimosódik! Egy ti pi kus ízfokozó pél dá ul a 100% vízben oldódó tejpor. Tipikus vízben oldódó alkotók nélkül kicsi a vonzóanyagok mixbõl való kimosódásának aránya. Ezt valamennyire pótolhatjuk aromák hozzáadásával és dipeléssel. 3. ÉT KE ZÉ SI ROS TOK (NYERS ROST) A rostok határozzák meg a beleken történõ átjutás sebességét. Ha túl kevés a rost, ak kor szo ru lás tör té nik. Ha túl sok a rost, akkor hasmenés. Ha a rostok mennyisége nem megfelelõ, akkor a fenti helyzetek egyi ke jön lét re. A szo ru lás vagy a has me nés a hal rosszullétét okozza és egyenes következménye az étvágytalanság. Az élelem belekben lévõ állapota már nagyon rövid idõn belül észrevehetõ hatást okoz. Gyakorlati- lag már egy nap után szá mít ha tunk a ne ga - tív következményekre. Például a kukoricából ké szült bojli mix ek erõs szo ru lást okozhatnak, fõleg 12 C alatti vízhõmérséklet ese tén. Ha ele gen dõ ros tot adunk egy ilyen típusú bojlihoz, akkor a probléma kiküszöbölhetõ. Léteznek irányelvek a bojlimix rosttartalmára vonatkozóan, és van, ami még a víz hõ mér sék let tõl is függ. 4. ÍZFOKOZÓK, PÉL DÁ UL ÉDE SÍ TÕ SZE REK ÉS SÓK A rostok mennyiségére kényesen ügyeljünk! A pontyok tudnak különbséget tenni E termékek célja, hogy támogassák, illetve erõsítsék az alkotórészek természetes ízét. Gondoljon például egy finom zöldséglevesre, amelyben mintegy tízféle összetevõ található. Egy adott elkészítési idõt követõen megkóstoljuk a levest. Azt tapasztaljuk, hogy a levesnek a finom zöldségek, sõt a ben ne lé võ hús el le né re is ke vés íze van. Mit te szünk ek kor: hoz zá adunk egy adag fûszerkeveréket, sót, és máris kész vagyunk! A leves íze varázsütésre megjavul. Most ne gon dol ja azt, hogy az ízfokozók fon to sab bak, mint ma ga a mix. Ha ugyan is nincs, vagy csak ke vés íz ta lál ha tó a mixben, ak kor nincs is mit fo koz ni! Azt hi - szem, ez logikus. Gondoljon ismét a levesre. Az ízfokozóval a hal receptorait ingerli, de élelmiszer-technikai szempontból nincs, vagy csak na gyon ke vés a táp ér té ke. A tápértékrõl, rostokról, vitaminokról és funkcióikról, a vízben oldható alkotórészekrõl még sokkal töb bet is el le het mondani. Ezt egy másik alkalommal fogjuk részletesebben tárgyalni. A fent leírtak azonban meglehetõ sen jó ké pet ad nak ar ról, hogy mi min - den szük sé ges egy jó bojlim ix hez. Remélem, hogy meg tudtam önnek mutatni, mit értek én a bojlimix minõsége alatt, és azt, hogy ez nem min dig ma gá tól értetõdõ. Fontos az is, hogy nem csupán az összetevõk frissessége a fontos, hanem sok más do log is. Ugye, ön is kez di már ér - te ni, hogy mi ért van az, hogy sok szor tel - jesen elmaradnak a kapások? Jó fo gást! Más szóval: a nedvesség eloszlása kezdetben nem homogén. Ha keverékünket túl gyorsan formázzuk, akkor nagy problémával szembesülünk: a bojli szétnyílik az asz ta lon vagy a gép ben. A dur va mixet ezért két lépésben kell benedvesíteni és meggyúrni. Csak akkor élvezhetjük a kitû nõ for má zá si tu laj don sá go kat, ha leg - alább egy ki csit ér tünk a dur va mix ös sze - tételéhez. Sze rin tem ön már ér ti: a gyár tó nak ez egyáltalán nem áll érdekében. A lényeg, hogy gyor san, sok- sok ki ló bojlit for máz - zunk. Ez leszorítja a költségeket, és így igen ke vés pénz bõl a bol tok ba is ke rül het a bojli. FEL KELL, HOGY VE GYE! Ha egy bojli hoz nem ad tak ízfokozót, akkor semleges mixrõl beszélünk. Az alapmixhez felesleget, adalékokat kell adni a formázhatóság érdekében. Azt értem ez alatt, hogy egy sem le ges mix hez 15-30% egyéb alkotóelemet (ld. saját recept, kreativitás) kell tudnunk hozzáadni anélkül, hogy problémánk merülne fel a formázhatósággal, keményedéssel és vízállósággal kapcsolatban. Ez már valami! Ta lán már ön is ta pasz tal ta, hogy sok semleges mix még adalékok nélkül is okozott problémát a formázóasztalon. A receptkönyvem négy évtized munkásságát rejti 28

4

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

A reflektív gondolkodás fejlesztése

A reflektív gondolkodás fejlesztése A reflektív gondolkodás fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben