Magyarországi országos civil szervezetek demokráciára nevelési tevékenységei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarországi országos civil szervezetek demokráciára nevelési tevékenységei"

Átírás

1 Szervezet neve Célok Fıtevékenység Afrikáért Afroaid Alapítvámy Aktív Állampolgárság Amnesty International ország országi országos civil szervezetek demokráciára nevelési tevékenységei amelyek kifejezetten gyerekek, fiatalok vagy pedagógusok vagy iskolák részére kínált demokráciára nevelési oktatási-nevelési szolgáltatások, tevékenységek kivéve környezetvédelmi szervezetek Afrikában az oktatás és egészségügy területén tevékenykedik, országon ismeretterjesztı elıadások, kulturális programok formájában fejlesztési, segélyezési, társadalomformáló tevékenységet végez. Humanista tevékenységével afrikai és magyar közösségeket és szolidaritást fejleszt. Fı célja, hogy a, aktív polgári és társas készségek elsajátítása megjelenjen az oktatás alapvetı célkitőzései között. Az Egyetemes Emberi Jogi Nyilatkozat betartatása, ezzel egy olyan világ biztosítása, amelyben mindenkire egyenlıen érvényesek az emberi jogok, és ahol nincsenek emberi jogi sérelmek. ismeretterjesztı és szemléletformáló elıadások, kulturális rendezvények Afrikai egészségügy, oktatás, életminıség javítása, és az aktív erıszakmentesség terjesztése,távörökbefogadás, afrikai önsegítı projektek kiadványok, szakmai együttmőködések, oktatási modellprogramok, kutatás, online forrásközpont mőködtetése Emberi jogok védelme, kampányolás, lobbizás, emberi jogi oktatás. Oktatási tevékeny-ségeik Oktatási témák Forrás: honlapcíme, vagy egyéb forrás (letöltés: Ismeretterjesztı elıadások Afrika, tolerancia Elıadások hazai iskolákban oktatási modellprogramok empowerment aktív állampolgári nevelés, közösségépítés Iskolai és ifjúsági emberi jogi képzések Emberi jogok hu

2 Artemisszió Célok: tevékenységet kínálni, maley erısitik az emberek közötti kapcsolatot, javítják a kommunikációs és konfliktuskezelési készséget, növelik a toleranciát és együttmőködést. Az kiemelten fontosnak tartja a szociálisan hátrányos helyzető csoportok - munkanélküliek, kistelepüléseken élık, romák, bevándorlók - bevonását, esélyegyenlıségük növelését és a kirekesztés elleni küzdelmet. ifjúsági, kulturális, képzési programok szervezése interkulturalitás témakörben ifjúsági képzések interkulturalitás, multikulturalitás, globális felelısség Cromo A szervezet azzal a céllal alakult, hogy tréningjei, és fejlesztı projektjei révén hozzájáruljon a civil, a gazdasági és a kormányzati szereplık kistérségi és regionális együttmőködéséhez egy részvételi elvő, aktív, társadalom megerısödése érdekében országon és Európában. konferenciák, képzések, szervezetfejlesztés,aktív állampolgárság programok, Állampolgári Tanács szervezése ifjúsági demokrácia képzés értékekre nevelés, közösség-fejlesztés Demokratikus Ifjúságért A szervezet küldetése, hogy lehetıséget biztosítson fiatalok számára a értékek és a hozzájuk kapcsolódó magatartásformák tapasztalatai úton történı elsajátítására. Helyi hálózatfejlesztés, a közösségi tanulás, munkaerıpiaci programok, iskolai programok közösségi tanulás, iskolai programok, nem formális és informális tanulás fiatalok részére közösségi tanulás, önkéntesség, közösség-fejlesztés, értékek Diákközéletért Ifjúsági Közélet Fejlesztéséért Célja, hogy segítséget nyújtson a diákoknak az iskolai és iskolán kívüli tudományos tevékenység, közéletben való részvételhez; támogassa a diákközélet megteremtését és ismeretterjesztés;gyermek és élénkítését célozó iskolai, helyi és országos szintő kezdeményezéseket; ifjúsági érdekképviselet; emberi valamint az önkormányzó képességet, küzd a diákélet feltételeinek és állampolgári jogok védelme, biztosításáért. rendezvények, képzések Célja, hogy segítse a hozzá forduló diákokat, fiatalokat, tanárokat, szülıket, önkormányzati és ifjúsági szakembereket a diákjogok illetve az ifjúsági közélet terén felmerülı problémáikban iskolán belüli és kívüli programok, konferencia, diákönkormányzatok segítése, ifjúsági kutatások,ifjúsági munka módszertani fejlesztése diákképzés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, diákparlament, diákjogi képzések, diákjogi forródrót konferenciák, diákönkormányzatok segítése diákjogok értékekre nevelés u/ y.hu/

3 Jogismeret Közéletre Nevelésért Közösségfejles ztık Egyesülete Fı célja a jogi ismeretterjesztés, jogi képzés, jogi ismeretterjesztés, jogi információszolgáltatás, jogtudományi kutatások - fıként olyan információs területeken, amelyek súlyos hátrányokkal és lemaradásokkal küzdenek a szolgáltatások,kutatások, joghasználat terén, a joghoz való hozzáférés lehetıségeiben. Ilyen képzések. Közoktatási joghasználói területek a közoktatás, a civil nonprofit szektor, a intézmények törvényességi fogyatékosok, a gyermeki jogok. felülvizsgálata. Olyan emberek számára nyújt segítséget, akikben megvan a saját életük és életterük alakításának igénye, akik a társadalom passzív elfogadó szerepébıl kilépve egy aktív alkotó-alakító, önmagáért felelıs, közéletiséget vállaló állampolgárokká válnak. Célja az állampolgárok közösségi kezdeményezı- és cselekvıképességének fejlesztése. E cél megvalósulását az állampolgárok saját és a köz ügyeiben való részvételének fokozásával, az önszervezıdés és a helyi cselekvés közösségi feltételeinek javításával, a demokrácia helyi intézményeinek építésével kívánja segíteni. diákönkormányzatok, iskolai demokráciára nevelés ismeretterjesztı elıadások képzések, közösségfejlesztı tevékenység, táborok jogok az iskolában, gyermekjogok értékekre nevelés, érdekképviselet, érdek-érvényesítés hu/ tudományos, kutatási tevékenység, képzések, emberiállampolgári jogok megismertetése, védelme, szakmai-közösségi szolgáltatások képzési programok közösség-fejlesztés Kurt Lewin Célja, hogy hozzájáruljon a társadalom megerısödéséhez, a tolerancia növeléséhez és felelıs társadalmi befektetések létrejöttéhez. Céljaikat az aktív állampolgári részvételhez szükséges ismeretek, illetve tanulmányok, publikációk, készségek terjesztésével, társadalmi párbeszéd ösztönzésével szolgálja ismeretterjesztı és oktatási mindenek elıtt a kritikus gondolkodás fejlesztésével. projektek, médiaprogramok képzések, kiadványok, mentoring program, antirasszista programok kritikus gondolkodás Labrisz Leszbikus Egyesület Multikultúra Egyesület Célja, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a nık szexuális kisebbségeinek hátrányos megkülönböztetésére, és oldjon az elıítéleteken, sztereotípiákon. Célja a hazánkban élı külföldiek támogatása illetve nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának bemutatása, valamint a külföldiek jogainak biztosítása, és társadalmi integrációja céljából. nyilvános viták, kiadványok, ismeretterjesztés különféle integrációs és oktatási projektek, kulturális rendezvények a felnıttek, az ifjúság és a gyerekek részére. középiskolai oktatási program, interaktív elıadások informális és nem formális nevelési programok, csereprogramok, önkéntes programok nıi szerepek, LMBT témák, elfogadás elfogadás, integráció, migráció

4 országon jelenleg mőködı országos mozgalmak Kivétel: egyházi és politikai mozgalmak Szervezet neve Célok Fıtevékenység 4H Klubok ország Mozgalma Fiatal Sasok Országos Egyesülete Fiatal Természetjárók Szövetsége Célja, hogy a vállalkozói magatartás, a gazdaságban (elsısorban mezıgazdasági, illetve hagyományos kézmővestevékenységben) való gyermeki részvételt erısítse. AGRYA (Agrárfalusi Ifjúsági Szövetség) is adaptálta a 4 H mozgalom elképzeléseit. Serdülı korosztály részére az érdeklıdés utáni kiscsoportos önszervezıdést támogató és koordináló szervezet a nemzetközi Falkenmozgalom, azaz a Fiatal Sasok Mozgalma. Egyetlen kikötés van az alakuló csoportok részére, hogy diszkrimináció mentesek legyenek. Elsısorban természetvédelemmel és természetjárással kapcsolatos tevékenységek. Önszervezıdést segítı klubszerő mőködés. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermekszabadidı turisztikai vetélkedık, túramozgalom, demokráciára nevelés, közösségfejlesztés, ifjúságpolitika, érdekérvényesítés Oktatási tevékenységeik klubok, önszervezıdést elısegítı programok, képzések táboroztatás, szabadidıs programok szervezése túrák, táborok, képzések, rendezvények Oktatási témák közösségi életre nevelés, mezıgazdaság, környezetvédelem kereskedelem, egészséges életmód toleranciára nevelés, közösségi életre nevelés demokrácia, érdekérvényesítés Forrás: honlapcíme, vagy egyéb forrás (letöltés: ) cf006c1954.n sf/0/093804fb3b1b35d b007ed7da? OpenDocument&Highl ight=0,debrecen Trencsényi László: A gyermek-mozgalmakról (serdülı-mozgalmakról) és segítıikrıl In:Iskolakultúra 1993/23, o. Gyermekbarátok Mozgalma A gyermekek szellemi, testi, lelki nevelése, közremőködés szociális ellátásukban, érdekeik képviseletében. [...] Mindezek érdekében a szervezet részt vesz a helyi és az országos közéletben. Aktív oktatási, kulturális, sport, környezet- és természetvédelmi, egészségügyi, szociális, valamint gyermekvédelmi tevékenységet folytat. Szabadidıszervezés: fesztiválszervezés, lapkiadás, játszóbusz, üdültetés, vetélkedık,szociális segítségnyújtás Szabadidıs esélyegyenlıség, programok gyermekbarát és szervezése, táborozás, emberbarát játszóbusz, ország, vetélkedık gyermekjogok rat.hu/

5 Ifjúsági Elsısegélynyújtók Országos szövetsége (IFELORE) A szervezet legfontosabb céljai közé tartozik, hogy a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltésére és az egészség megırzésére, valamint a bajbajutottak megsegítésére irányuló tevékenységet szervezzen önkéntesei által országszerte. Egészséges életre nevelés, gyermek- és ifjúságvédelem, közösségi életre nevelés, szolidaritás, segítségnyújtás, érdekképviselet helyi ifjúsági klubok, foglalkozások, versenyek, ifjúsági találkozók elsısegélynyújtás egészséges életre nevelés, közösségi életre nevelés, szolidaritás, prevenció Cserkész Szövetség Cserkész-lány Szövetség A magyarországi cserkészmozgalom célja, hogy a társadalmat olyan életrevaló, elkötelezett, felelıs, egészséges polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által az Isten felé növekedjenek. Cserkész Szövetség céljai Segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnıttekké váljanak közösségi életre nevelés, felelısségre nevelés találkozók, képzések, rendezvények, tábor, bál, fesztivál találkozók, képzések, rendezvények, tábor, bál, fesztivál, konferencia Nevelés, társadalmi problémák, erkölcs, közösségfejlesztés Önismeret, közösségfejlesztés,illemtan, jogok, családtervezés yok.hu/ Ifjúsági Vöröskereszt A Vöröskereszt alapelvei, céljai egészségre nevelés, közösségfejlesztés, szolidaritás és segítségnyújtás, önkéntesség, emberiesség, rendezvények képzések, táborok, rendezvények, versenyek szociális érzékenység, elsısegély, prevenció Úttörık Szövetsége ország Felfedezıi szövetség Segítse a gyermekek számára értékes, vonzó és romantikus tevékenységek szervezését. Hirdetıje és elımozdítója legyen a haladásnak, újabb és újabb értékek elsajátításának, felfedezésének és teremtésének. Tevékenységével a gyermekek igényeit, környezetük fejlıdését szolgálja. Célja, hogy a legifjabb nemzedékben kialakuljon a nemzethez, a hazához kötıdés érzése, élmények, cselekedtetı programok útján.a Szövetség nevelési célja, hogy a gyerekekben kialakuljon a közösségi tevékenység iránti vágy, a szeretet és szolidaritás, humanizmus, gyengébbek megsegítése.a Szövetség tagozatai: Árpád népe, Kossuth regiment, Az Igricek törzse, Nemes Ifjak Örökösei, Várfelderítık, Vándordiákok, Veszélyelhárítók közösségszervezés, közösségi életre nevelés hazaismeret, hazaszeretet, közösségi nevelés, jogvédelem, érdekvédelem, szabadidıs tevékenységek szabadidı-szervezés, érdekképviselet, kulturális rendezvények, képzések, táborok találkozók, táborok, képzések, közösségi rendezvények sport, kultúra, mővészet, közösségfejlesztés, önismeret hazaismeret, hazaszeretet, közösségi nevelés

6 Örökség Gyermek Népmőveszeti Egyesület Szent László Szövetség Települési Gyermekönkormányzatok mozgalma Az egyesület a magyar néptánc- és kézmőves hagyománnyal foglalkozik, tevékenysége szerint az összegyőjtött értékeket megismertetik a gyermekekkel, s azokat, akik fogékonyak az ısök kultúrájára közösséggé formálja. Nevelési céljai: polgári erények, jogok és kötelességek, a nemzeti múlt, hagyományaink felvállalása, ápolása. Az iskolai oktatást kiegészítve hozzájárul a fiatalok fizikumának erısítéséhez az európai gondolkodásra neveléséhez, a nemzeti identitástudatuk megtartásával. A Szövetség a Önkéntes Tartalékosok Szövetségének (MATASZ), ifjúsági tagszervezete. Fesztiválok, szabadidıs programok, táncháztalálkozók, vásárok szervezése. Képzések, nyári ifjúsági és gyermek-táborok szervezése. oktatás, ifjúságnevelés, pályaorientációs képzések, szabadidıs programok, táboroztatás, ifjúságvédelem, prevenció, versenyek, megemlékezés (emléktábla), ismeretterjesztés A Gyermekönkormányzat (GYÖK) a helyben élı fiatalok tevékenysége a gyerekek és érdekképviselete céljából alapított helyi társaság. Arra való, hogy a jövı fiatalok aktív fiatalok polgárai már fiatal korukban elsajátítsák a település ügyeivel való állampolgári képességei felelıs foglalkozást, és hogy már ekkor megtanulják a közös, a fejlesztése, érdekvédelem, csoportos érdekérvényesítés megfelelı formáit és sikeres eljárásmódjait. képviselet. szabadidıs programok, képzések képzések, szabadidıs programok, táboroztatás, ismeretterjesztés, elıadások önkormányzatok mőködtetése népmővészet, néptánc, örökségvédelem, közösség-fejlesztés pályaorientáció, prevenció, közösségi életre nevelés, fegyelem, társadalmi kérdések (biztonság, erıszak) értékekre és a demokrácia mőködtetésére nevelés sz/, u/hpc/web.php?a=szlis z cf006c1954.nsf/0/f 69b07297c73e388c d38a?OpenDoc ument&highlight=0,csu rg%c3%b3

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület. gandhiegyesulet@gmail.com. Gibril Deen. Tel: 30 996 3567

Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület. gandhiegyesulet@gmail.com. Gibril Deen. Tel: 30 996 3567 Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület gandhiegyesulet@gmail.com Gibril Deen Tel: 30 996 3567 A szervezet 1992-ben alakult. Elsődleges célja a menekültek védelme, valamint egy toleráns társadalmi légkör

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS a /2009. (XII.17.) KH. számú határozat 1. számú melléklete Amely létrejött egyrészrıl Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., képviselıje:

Részletesebben

ÖSSZMAGYAR CSERKÉSZSTR ATÉGIA

ÖSSZMAGYAR CSERKÉSZSTR ATÉGIA MINDEN MAGYARUL BESZÉLŐ GYEREK TALÁLKOZZON A CSERKÉSZETTEL! ÖSSZMAGYAR CSERKÉSZSTR ATÉGIA megvalósíthatósági tanulmány készítette a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 1 Tartalom rövid cserkészetet bemutató

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Fedezd fel az önkéntesség világát!

Fedezd fel az önkéntesség világát! Fedezd fel az önkéntesség világát! Útmutató az önkéntességhez Te vagy a változás! Szerzők: Demeter Virág Katalin (c) Furus Levente (c) Gyöngyösi Delinke Mária (c) Kis Hunor Pál (c) Szőcs Eszter (c) Kiadja

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

SZÁMÁ DĂ NOJ! - VIGYÁZZ REÁNK! EGYESÜLET PÁLYÁZATAI

SZÁMÁ DĂ NOJ! - VIGYÁZZ REÁNK! EGYESÜLET PÁLYÁZATAI 1. Phare Roma Társadalmi Integrációs Program Jóléti Innovációs Projekt Mikrotérségi szükségleteken alapuló integrációs és közösségfejlesztő program képzések és a szabadidő hasznos eltöltése segítségével.

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása BEVEZETŐ Az iskola főbb adatai Az iskola hivatalos neve: Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Az iskola címe, telefonszáma: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. (32)411 044,

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

e-mail címe A képviselő neve

e-mail címe A képviselő neve Címe: levelezési címe: Honlapja neve titulusa a szervezetbe n címe telefonszáma 1 Barbaricum Irodalmi és Művészeti 5300. Karcag, Dózsa György. u. 29. 5300. Karcag, Dózsa György. u. 29. Kocsis Csaba egyesületi

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. I. BEVEZETÉS 1 I.1. Bevezető gondolatok Nem lehet eredményes nevelőmunkát végezni anélkül, hogy a pedagógus

Részletesebben

elismerve, hogy minden vallás értékekkel járult hozzá a civilizációhoz és léteznek az emberiség egésze által osztott közös értékek,

elismerve, hogy minden vallás értékekkel járult hozzá a civilizációhoz és léteznek az emberiség egésze által osztott közös értékek, TISZTELET BIZTOSÍTÁSA VALAMENNYI VALLÁSI KÖZÖSSÉG ÉS HIT SZÁMÁRA ÉS EZEK BÉKÉS EGYMÁS MELLETT ÉLÉSE EGY GLOBALIZÁLT VILÁGBAN A 116. Közgyőlés által egyhangúlag elfogadott határozat * (Nusa Dua, Bali, 2007.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - Az egyes tématerületeken belüli tevékenységtípusok mélyelemezése -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - Az egyes tématerületeken belüli tevékenységtípusok mélyelemezése - Rubeus Egyesület Szedervessző 1082 Budapest, Nap u. 3. Tel.: 06-20/669-5629 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Az egyes tématerületeken belüli

Részletesebben