KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület évi tevékenységérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület. 2008. évi tevékenységérıl"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2. sz. melléklet TelePont Közhasznú Információs Egyesület évi tevékenységérıl Készült a TelePont Közhasznú Információs Egyesület évi mőködésérıl A közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI törvény alapján. Az egyesületet a Zala Megyei Bíróság október 25-én Pk /1999/4. számon nyilvántartásba vette, és ugyanakkor közhasznú szervezetté nyilvánította. A TelePont Közhasznú Információs Egyesület 2000 tavaszán hozta létre a TelePont Információs és Szolgáltató Irodát, abból a célból, hogy megteremtse az intézményi hátterét annak, hogy a kistelepüléseken élı emberek érdeklıdési körüknek, aktuális élethelyzetüknek megfelelı ismeretekhez juthassanak. Az Egyesület közhasznú tevékenysége az alábbi feladatokra terjed ki: oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; tudományos tevékenység, kutatás; kulturális tevékenység; közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı szolgáltatások; euroatlanti integrációk elısegítése munkaerı-piacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése és kapcsolódó szolgáltatások. sport események, szabadidıs rendezvények gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése informatikai szaktanácsadás egészségmegırzés, betegségmegelızés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység kulturális örökség megóvása természetvédelem, állatvédelem környezetvédelem a magyarországi nemzeti és etnikai kissebségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység rehabilitációs foglalkoztatás 1

2 Statisztikai számjel: Számviteli beszámoló A társadalmi szervezet, köztestület megnevezése: TelePont Közhasznú Információs Egyesület A társadalmi szervezet, köztestület címe: 8391 Sármellék, Felszabadulás u Egyszeres könnyvvitelt vezetı egyéb szervezet közhasznú éves beszámolójának mérlege Sorszám A tétel megnevezése ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) év Elızı év Elızı év(ek) helyesbítései adatok E Ft-ban Tárgyév A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések 106 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) C. Saját Tıke I. Induló tıke / Jegyzett tıke II. Tıkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl (közhasznú tevékenységbıl) V Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl D. Tartalék 320 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I.. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek FORRÁSOK ÖSSZESEN Keltezés: Sármellék, május Társadalmi szervezet vezetıje 2

3 Statisztikai számjel: A társadalmi szervezet, köztestület megnevezése: TelePont Közhasznú Információs Egyesület A társadalmi szervezet, köztestület címe: 8391 Sármellék, Felszabadulás u Egyszeres könyvvitelt vezetı egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolójának eredményleveztetése év adatok EFt.ban Elızı évi Tárgyévi A. Összes közhasznú tevékenység bevétele I. Pénzügyileg rendezett bevételek Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a.) alapítótól b.) központi költségvetésbıl c.) helyi önkormányzattól d.) társadalombiztosítótól e.) egyéb 203 f.) továbbutalási céllal kapott 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységból származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 1. Pénzügyileg rendezett bevétel 2. Pénzbevételt nem jelentı bevételek C. Tényleges pénzbevételek (A+B) D. Pénzbevételt nem jelentı bevételek E. Közhasznú tevékenység ráfordításai Ráfordításként érvényesíthetı kiadások Ebbıl: továbbutalt támogatások 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentı elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások Ebbıl: továbbutalt támogatások 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentı elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások G. Tárgyévi pénzügyi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye H. Nem pénzben realizált eredmény Közhasznú tevékenység pénzben realizált eredmény

4 2. Vállalkozási tevékenység pénzben realizált eredmény I. Adózás elıtti eredmény 0 J. Fizetendı társasági adó 0 K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások 1. Bérköltség 3701 Ebbıl: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok 1121 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegő ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás 86 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegő ráfordítások 450 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) F. Tárgyévben Apeh által nyújtott kiutalt 1 % összege Keltezés: Sármellék, május Társadalmi szervezet vezetıje A.) Költségvetési támogatás felhasználása A TelePont Közhasznú Információs Egyesület a 2008-os évben a következı költségvetési támogatásokat kapta. Adatok E Ft-ban Forrás 2008-ban kapott Teljes költség Felhasználás célja: Miniszterelnöki Hivatal emagyarország Pont támogatása IFJ-GY-ND-08- TÁ-0051 Ifjúsági tematikus támogatás emagyarország Pontok támogatására kiírt pályázat Számítástechnikai eszközbeszerzés, illetve kommunikációs díj költségtérítése valósult meg. Vissza nem térítendı Ismerd meg Magyarországot! c. pályázat, mely a sármelléki ÁMK általános iskolás korú 4

5 táborozási programok támogatására Nemzeti Civil Alap NCA-NYD Rehabilitációs foglalkoztatási bértámogatás gyermekeinek táboroztatását támogatta. Vissza nem térítendı Mőködési célú felhasználás Vissza nem térítendı Bér és járulék támogatás Vissza nem térítendı Összesen: Sármellék Község Önkormányzatától kapott vissza térítendı támogatást az Egyesület a P-NA-KA-11/2008 sz. Fiatalok Sármellék környezetének megújításáért c. Norvég Alap pályázatban lévı partnerség kapcsán A pályázat célja a településkép fejlesztése A partner szervezet biztosítja az önerıt a fejlesztéshez, melynek értéke: Ft A pályázat utófinanszírozású, ezért biztosítja az Önkormányzat az Egyesület részére a likviditáshoz szükséges visszatérítendı támogatást, ennek értéke Ft Egyéb pályázati úton nyert támogatás Forrás Igényelt támogatás Norvég Alap pályázat- Balaton Integrációs Kht. P-NA-KA-11/ ban kapott támogatás Teljes költség Megjegyzés Fiatalok Sármellék környezetének megújításáért c. pályázat, mely a települési környezet fejlesztését célozta Vissza nem térítendı B.) Vagyon felhasználásával járó kimutatás (E Ft-ban) A TelePont Közhasznú Információs Egyesület az általa mőködtetett TelePont Információ Szolgáltató Iroda mőködtetésére használta bevételeit, illetve a 2008-as évben a pályázati célokban meghatározott tevékenységet végezte. Pályázati úton kapott támogatások összege Ft, mely elszámolásáról külön-külön záró beszámoló elszámolással igazol a támogató szervezet felé. Az Egyesület rehabilitációs közfoglalkoztatást végez, melynek keretében 2 fı vak és 2 fı segítı személyzet részére nyújt akkreditált rehabilitációs foglalkoztató munkahelyen munkalehetıséget. A tevékenységének finanszírozásához az Egyesület Sármellék Község Önkormányzatától kapott Ft támogatást, melynek nagy részét utófinanszírozású támogatás megérkezése után visszatérít. 5

6 C.) Cél szerinti juttatások kimutatása A szervezetünk juttatást magánszemélynek, illetve más szervezetnek a teleház infrastruktúráján keresztül nyújtott közhasznú információs és informatikai szolgáltatást (telefax, nyomtatás, Internet használat, számítógép használat). Különbözı kiadványokon keresztül információs szolgáltatást végzett (6 db megjelent Kereplı települési hírlevél 750 példányban, Sármellék honlap üzemeltetése). D.) Központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke Az Egyesület pénzbeli támogatást a 2008-ben központi költségvetési szervtıl Ft értékben kapott, melyet a fenti kimutatás szerinti pályázatok megvalósítására, illetve e-magyarország Információs Pont fejlesztésére használt fel. A tevékenységének finanszírozásához az Egyesület Sármellék Község Önkormányzatától kapott Ft támogatást, melynek nagy részét utófinanszírozású támogatás megérkezése után visszatérít. E.) Vezetı tisztségviselıknek nyújtott támogatás értéke és összege Az egyesület elnökségének tagjai és azok közvetlen hozzátartozói se munkaviszonyban, se egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem álltak az egyesülettel. Az egyesület vezetı tisztségviselıi a 2008-es évben semmilyen anyagi juttatásban nem részesültek. F.) Tevékenység rövid tartalmi beszámolója A TelePont Információs és Szolgáltató Iroda lehetıséget nyújt a lakosság, az intézmények (Polgármesteri Hivatal Sármellék, Szentgyörgyvár Község Önkormányzata, Általános Mővelıdési Központ Sármellék), civil szervezetek és vállalkozások részére az irodai szolgáltatások mellett az Interneten lévı információk elérésére évben is a Zala Megyei Munkaügyi Központ Keszthelyi kirendeltsége által nyújtott aktuális állásajánlatokról heti rendszerességgel nyújtunk információt, valamint a képzési lehetıségekrıl rendszeresen tájékoztattuk a lakosságot a helyi kábeltelevízión-, a Szolgáltató Iroda munkatársa által szerkesztett idıszakosan (2 havonta) megjelenı, Kereplı c. helyi információs hírlevélen keresztül. Ezen kívül az általános iskolai korosztály, a középiskolások, a felsıfokú intézményben tanulók részére szabadidıs és ismeretterjesztı céllal etanácsadó tevékenységet végez a Szolgáltató Iroda munkatársa. 6

7 Célul tőztük ki magunk elé a falu lakosságmegtartó erejének növelését, melynek feltétele a mai korban a megfelelı informatikai infrastruktúra megléte a településen. A szolgáltató irodát rendelkezésre bocsátottuk helyi gépjármővezetıi oktatás megszervezéséhez, partnerünk ebben a Technika Autósiskola volt.. A Községi Önkormányzattal közösen az éves rendezvénynaptár szerinti rendezvények és programok szervezésében vállalunk szerepet, fıként a kiadványok és egyéb promóciós kiadványok elkészítésében. A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal közösen segítjük a roma lakosság részére a megfelelı munkavégzéshez megteremteni mind az informatikai mind az információs hátteret, a digitális esélyegyenlıségi szempontokat szem elıtt tartva. Az Egyesület rehabilitációs közfoglalkoztatást végez, melynek keretében 2 fı vak és 2 fı segítı személyzet részére nyújt akkreditált rehabilitációs foglalkoztató munkahelyen munkalehetıséget. A rehabilitált személyek informatikai jellegő tanácsadást és munkát végeznek, illetve irodai adminisztrációs munkát végeznek. GYERMEKTÁBOR 2008 IFJ-GY-ND-08-TÁ-0051 Ifjúsági tematikus táborozási programok támogatására: A szervezést a Sármelléki Általános Iskola tanárai segítették a szülık bevonásával. A szakmai programok (néptánc, gyermekjátékok, sport, kézmőveskedés) a szaktanárok szervezték s bonyolították le anyagszükségletet a sármelléki Mővészeti Iskola támogatta. A technikai elıkészítést és lebonyolítást (étkezés, szállás, utazás) a szülı segítségével szintén a pedagógusok és az Egyesület munkatársai végezték. A fiatalok a tájegység történelmével, kultúrájával kapcsolatosan elızetes feladatokat kaptak, melyeket beépítettek a programba (kiselıadások, győjtés, ismertetı). Cél volt az egészséges életmódra, a szabadidı hasznos, aktív, kulturált eltöltésére nevelés, a közösség formálása. Reggelenként úszás, torna, sportversenyek, vetélkedık, túrák, közös séták, múzeum és színházlátogatás szerepeltek a programok között. A résztvevık a településen élı éves gyerekek és fiatalok, akik az Általános Mővelıdési Központ mővészeti csoportjaiba járnak. Elsısorban hagyományırzı csoportokról van szó, kézmőves és keramikus csoport, néptánc és színjátszó csoport, de van több zenész is. Mővészeti csoportjainkban számos hátrányos helyzető, roma származású és fogyatékkal élı, tanulási nehézségekkel küzdı fiatal is 7

8 jár. Elsısorban azért pályáztunk, hogy az ı részvételük is biztosítható legyen mivel családjaik támogatás hiányában nem tudják a költségeket fedezni. A támogatásnak köszönhetıen a résztvevık 50 %-a a hátrányos ill. halmozottan hátrányos sármelléki tanulók közül kerülhetett ki. Sármellék, május 24. Németh Csaba elnök A közhasznúsági jelentést és az éves beszámolót a TelePont Közhasznú Információs Egyesület Közgyőlése május 29-i ülésén 10/2009. ( ) sz. határozatban elfogadta. Sármellék, május 29. Németh Csaba Elnök Hontváriné Lasics Henrietta jegyzıkönyvvezetı 8

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése Általános információk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET 1012 Budapest, Logodi utca 22-24. Adószáma: 19012470-1-41 A Fıvárosi Bíróság 13.Pk. 60.519/1. számú végzésével 1989.10.26-án 467 sorszám alatt vette nyilvántartásba.

Részletesebben

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET székhely: 8960 Lenti, Vörösmarty Mihály u. 24/d. postacím: 8988 Kozmadombja, Jókai u.20. adószám: 18967669-1-20 közhasznúsági

Részletesebben

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. rendelkezésének értelmében az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.)

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008.

VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008. VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008. Székhely: 8200, Veszprém, Egyetem u. 10. Adószám: 18921076-1-19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Legfontosabb adatok. Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság

A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Legfontosabb adatok. Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság Legfontosabb adatok A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Neve: Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság Székhelye: 5126 Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 1. Adószáma:

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ZALAI DOMBSÁG TURIZMUSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ------------------------------------------ Dr Nagy Árpád Dezsőné Elnök P:h: Kelt: Bázakerettye, 2011.01.31. TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapcsolat Plus Alapítvány Székhely: 9029 Gyır, Kamilla u 5. Adószám: 18985885-1-08 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés.pk.a60083/2007/3 Gyır, 2012.

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Csánkné Köves Gabriella 2011. május 20. Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Dág, 2011 május 20. Csánkné

Részletesebben

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl A Pullus Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011-es évrıl 8226 Alsıörs, Mátyás Király utca 7. Alapadatok A szervezet neve: Pullus Alapítvány Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Alapítás éve: 2010

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben