Országgy űlés Hivatal a irományszám : i) 4 Q. Érkezett : 2016 SIEPT 19. Tisztelt Elnök Úr!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országgy űlés Hivatal a irományszám : i) 4 Q. Érkezett : 2016 SIEPT 19. Tisztelt Elnök Úr!"

Átírás

1 Országgy űlés Hivatal a irományszám : i) 4 Q Igazságügyi bizottság Érkezett : 2016 SIEPT 19. Kövér László ú r az Országgyűlés elnöke részére Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Igazságügyi bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 45. (5) bekezdése alapján az európai uniós és a nemzetközi b űnügyi együttműködést szabályozó törvények, valamint egyes büntet őjogi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslathoz a mellékelt, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti el ő : 1. A törvényjavaslat 6. -a a következők szerint módosul : 6. A Vht. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 306/[T]U. -sal egészül ki : 306/[T]U. A Be. zárgondnokra vonatkozó 160/A. -át az európai uniós és a nemzetközi b űnügyi együttműködést szabályozó törvények, valamint egyes büntet őjogi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló évi... törvény hatálybalépésekor folyamatban lév ő eljárásokban is alkalmazni kell. 2. A törvényjavaslat 7. -a a következők szerint módosul : [(1)] A Vht (1) bekezdése a következ ő c) és d) ponttal egészül ki : 7. (E törvény),sc) a kölcsönös elismerés elvének a vagyonelkobzást elrendel ő határozatokra történő alkalmazásáról szóló október 6-i 2006/783/IB tanácsi kerethatározatnak, 1

2 d) a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek a z Európai Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról szóló április 3-i 2014/42/E U európai parlamenti és tanácsi irányelvnek" (való megfelelést szolgálja.) [(2) Hatályát veszti a Vht. 202/A. (2) bekezdése, és a 307. (1) bekezdésének d) pontja.] 3. A törvényjavaslat a következő 8. -sal egészül ki, ezzel egyidej űleg a további -ok számozása értelemszerűen módosul : 8. Hatályát veszti a Vht. 202/A. (2) bekezdése, és a 307. (1) bekezdésének d) pontja. 4. A törvényjavaslat 10. -a a következők szerint módosul : 10. Az Nbjt. 14. (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (3) Abban az esetben, ha a kiadni kért személy menekültkénti[, illetve] vagy menedékeskénti elismerését kéri, illetve menedékjogi eljárás van folyamatban, a kiadni kér t személlyel szemben alkalmazott kényszerintézkedés határideje a menedékjogi eljárás joger ős befejezését figyelembe véve oly módon hosszabbodik meg, hogy a menekültként i vagy menedékeskénti elismerés megtagadását követ ően legalább negyven nap álljon rendelkezésre a kiadatás ügyében való döntésre és a kiadott személy átadására. A kényszerintézkedés együttes id őtartama azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a kényszerintézkedés kezdetét ől számított huszonnégy hónapot. 5. A törvényjavaslat 11. -ában foglalt, a nemzetközi bűnügyi jogsegélyr ől szóló év i XXXVIII. törvény 14/A. (2) bekezdése a következ ők szerint módosul : (2) Ha a kiadni kért személy nemzetközi szervezetnél emberi jogi panaszt nyújt be, é s a nemzetközi szervezet a panasz befogadása mellett ideiglenes intézkedés elrendelését kéri, a kiadni kért személlyel szemben alkalmazott kényszerintézkedés határideje oly módon hosszabbodik meg, hogy a panasz elutasítását követ ően legalább negyven nap álljo n rendelkezésre a kiadatás [kérdésében] ügyében való döntésre, illetve a személy átadására. A kényszerintézkedés együttes id őtartama ebben az esetben sem haladhatja meg a kényszerintézkedés kezdetétől számított huszonnégy hónapot. 6. A törvényjavaslat 43. -ának (2) bekezdésében foglalt, a büntet őeljárásról szóló évi XIX. törvény 73/A. -a a következők szerint módosul : (2) A Be. 73/A. -a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki : (3) Ha a 73. alapján az elfogatóparancsot nem a bíróság bocsátotta ki, nemzetközi, illetve európai elfo atóparancskibocsátására az (1) és (2) bekezdés megfelel ő alkalmazásával 2

3 az ügyész által kibocsátott, vagy a nyomozó hatóság által kibocsátott és ügyészi jóváhagyássa l ellátott elfogatóparancs alapján kerülhet sor. (4) A nemzetközi, illetve európai elfogatóparancs kibocsátása esetén a 73. (5a), (5b ) és (8) bekezdését megfelel ően alkalmazni kell." 7. A törvényjavaslat 51. -a a következők szerint módosul : [(1)] A Be. 51. a) 73. (4) bekezdésében az az (1) és a (3) bekezdés szövegrész helyébe az az (1), a (3), a (3a) vagy a (3b) bekezdés szöveg, b) 74. (5) bekezdésében a [73. (3) bek.] szövegrész helyébe a [73. (3c ) bekezdés] szöveg, c) 527. (1) bekezdésében a [73. (1) (3) bek.] szövegrész helyébe a [73. (1) (3c) bekezdés] szöveg lép. 8. A törvényjavaslat 54. -ának (10) bekezdése elmarad : [(10) Hatályát veszti a Btk. 74. (1) bekezdés b) és c) pontja, (4) bekezdése és (5) bekezdés c) pontja. ] 9. A törvényjavaslat a következő 55. -sal egészül ki, ezzel egyidej űleg a további -ok számozása értelemszerűen módosul : 55., Hatályát veszti a Btk. 74. (1) bekezdésb)és c) pontja, (4) bekezdése és (5) bekezdé s c) pontja. 10. A törvényjavaslat 57. -ában foglalt, az Európai Unió tagállamaival folytatott b űnügyi együttműködésről szóló évi CLXXX. törvény (EUtv.) I. Fejezet 5. alcíme a következ ők szerint változik, ezzel egyidej űleg az ezt követ ő alcímek számozása értelemszerűen módosul : [5.]4. Őrizet, tárgyalás 11. A törvényjavaslat 58. -a következők szerint módosul : 58. Az EUtv a helyébe a következ ő rendelkezés lép : 25. (1) A terhelttel szemben feltéve, hogy a b űncselekmény tárgyi súlya ez t indokolja a bíróság európai elfogatóparancsot bocsáthat ki az Európai Unió valamely tagállamában történ ő elfogása és átadása érdekében büntetőeljárás lefolytatása, illetve szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából. 3

4 Európai elfogatóparancs kibocsátására a Magyarország területére kiterjed ő hatályú elfogatóparancs kibocsátását követet ően, vagy azzal egyidej űleg kerülhet sor. Haa Magyarország területére kiterjed ő hatályú elfogatóparancsot nem bíróság bocsátotta ki, az európai elfogatóparancs kibocsátására ügyész által kibocsátott, vagy a nyomozó hatóság álta l kibocsátott és ügyészi jóváhagyással ellátott elfogatóparancs alapján kerülhet sor. (2) Az európai elfogatóparancs büntetőeljárás lefolytatása céljából olyan cselekmények esetén bocsátható ki, amelyeknél a Btk. szerint a büntetési tétel felső határa legalább egyévi szabadságvesztés büntetésvagy szabadságelvonással járó intézkedés, kivév e a 92/A. -ban meghatározott esetet. Ha a szabadságvesztés[t] büntetést kiszabó vagy a szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazó határozatot már meghozták, európa i elfogatóparancs csak akkor bocsátható ki, ha a kiszabott büntetés vagy az alkalmazott intézkedés tartama legalább négy hónap. (3) Büntetőeljárás lefolytatása céljából a vádirat benyújtását követ ően a (2 ) bekezdésben foglalt feltétel megvalósulása esetén is csak akkor bocsátható ki európa i elfogatóparancs, ha a vádiratban, illetve a vád módosítása vagy kiterjesztése során az ügyés z végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabására vagy javítóintézeti nevelés alkalmazására tett indítványt. (4) A vádirat benyújtása előtt az európai elfogatóparancsot a nyomozási bíró bocsátj a ki. Ha a terhelten jogerősen kiszabott szabadságvesztés[t] büntetés vagy szabadságelvonássa l járó intézkedést kell végrehajtani, az európai elfogatóparancsot a büntetés-végrehajtási bíró bocsátja ki. Az európai elfogatóparancsot a bíróság a miniszternek és a NEBEK-nek küld i meg. (5) Az európai elfogatóparancsot a 2. számú mellékletben szerepl ő tanúsítványnak megfelelően, az I. számú melléklet figyelembevételével kell kibocsátani. (6) Az európai elfogatóparancsot le kell fordítani a végrehajtó tagállam hivatalo s nyelvére vagy hivatalos nyelveinek egyikére, amennyiben a végrehajtó tagállam azt magya r nyelven nem fogadja el. (7) A bíróság az európai elfogatóparancsban kérheti azon tárgyak lefoglalását é s átadását, a) amelyek bizonyítási eszközként felhasználhatók, vag y b) amelyeket a terhelt a bűncselekmény elkövetése során vagy azzal összefüggésben szerzett. (8) A büntetőeljárás befejezését követően haladéktalanul és díjmentesen vissza kel l szolgáltatni azokat az átadott tárgyakat, amelyekre az azokat átadó tagállamnak vag y harmadik személynek szerzett joga fennmaradt. (9) Az európai elfogatóparancsot haladéktalanul vissza kell vonni, ha kibocsátásának oka megsz űnt. A bíróság a vádirat benyújtása el őtt az elfogatóparancsot hivatalból i s visszavonhatja. Ha a vádirat benyújtását megel őzően európai elfogatóparancsot bocsátottak ki, de a vádiratban az ügyész végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabására vag y javítóintézeti nevelés alkalmazására nem tett indítványt, az európai elfogatóparancso t haladéktalanul vissza kell vonni. Ha az európai elfogatóparancs alapján a terheltet elfogják, é s az európai elfogatóparancs kibocsátásának feltételei egyébként fennállnak, az európa i 4

5 elfogatóparancsot csak a terhelt átadásának végrehajtását követően lehet visszavonni. Az európai elfogatóparancs visszavonásáról szóló végzést a bíróság haladéktalanul megküldi a miniszternek és a NEBEK-nek." 12. A törvényjavaslat 59. -a a következ ők szerint módosul : 59. Az EUtv a helyébe a következ ő rendelkezés lép : 26. (1) A miniszter a terhelt elfogásáról szóló értesítés[t] kézhezvételétkövetően az európai elfogatóparancsot haladéktalanul megküldi a végrehajtó tagállamnak. (2) A terhelt elfogásáról szóló értesítés kézhezvételét követ ően gl az a bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság, amely el őtt az eljárás folyamatban van, vagy b) szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtás a céljából kibocsátott európai elfogatóparancs esetén a büntetés-végrehajtási bír ó haladéktalanul védőt rendel ki, ha a terheltnek nincs véd ője, és ezzel egyidej űleg err ő l a minisztert értesíti. A miniszter a terhelt tájékoztatása érdekében a véd ő személyéről és elérhetőségéről értesíti a végrehajtó tagállam illetékes hatóságát. 13. A törvényjavaslat 65. -ának (3) bekezdésében foglalt EUtv. 76. (2) bekezdése a következ ők szerint módosul : (3) Az EUtv. 76. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : j2) Ha az (1) és (1 a) bekezdésben foglalt határozat az ott meghatározott határid őn belül nem hozható meg, a nyomozási bíró a késedelem okainak megjelölése mellett err ő l haladéktalanul tájékoztatja a tagállami hatóságot, és megjelöli a döntéshez szükséges időtartamot." 14. A törvényjavaslat 79. -ában foglalt EUtv. 126/A. (4) bekezdése a következ ők szerint módosul : (4) Ha a 111. (1) bekezdése alapján a szabadságvesztés büntetés vag y szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása átvételének nincs helye, a miniszter a büntetés végrehajtásának átvételét a 109. (3) bekezdése alapján megtagadja, vagy ha a (2 ) bekezdésben meghatározott határid őben a 109. (1) bekezdés szerinti iratok nem érkezne k meg, az elítéltet haladéktalanul szabadon kell bocsátani. 15. A törvényjavaslat 91. -a a következ ők szerint módosul : 91. Az EUtv. 53. alcíme a következő 155/A. -sal egészül ki : 155/A. [(1)] Ha 5

6 a) a tagállami hatóság a ban a 149. (1) bekezdés d-e) pontja kivételével meghatározott okból a bíróság pénzbüntetést kiszabó határozatának elismerését é s végrehajtását megtagadja, vag y b) a bíróság a tanúsítványt a 155. (1) bekezdése szerint visszavonta, és errő l a tagállami hatóságot értesítette és a tagállami hatóság a végrehajtást ez alapján megszüntette, a továbbiakban a bíróság a végrehajtást a magyar szabályok szerint folytatja. " 16. A törvényjavaslat 95. -a a következők szerint módosul : (1) Az EUtv (4) bekezdésében a 25. (3) bekezdésében szövegrész helyébe a 25. (5) bekezdésében szöveg, (4) bekezdésében és 118. (4) bekezdésében a 25. (4) bekezdése szövegrész helyébe a 25. (6) bekezdése szöveg, (1) bekezdésében a megtagadja szövegrész helyébe a megtagadhatja szöveg, (1) bekezdésében az Európai Rend őrségi Hivatal szövegrész helyébea Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége szöveg, [4] (1) bekezdésében a megtagadja szövegrész helyébe a megtagadhatja szöveg, [5] (1) bekezdésében a feltételeinek fennállásáról határozatot hoz szövegrész helyébe feltételeinek fennállásáról 24 órán belül határozatot hoz szöveg, [6] (1) bekezdésében a magyar igazságügyi hatóság indokolt határozatot hoz szövegrész helyébe a magyar igazságügyi hatóság 24 órán belül indokolt határozatot hoz szöveg, ['7] (3) bekezdés felvezet ő szövegében a tartalmazza, szövegrész helyébe a tartalmazza szöveg, az a) pontjában a részére, vagy szövegrész helyébe a részére, szöveg, [8] (1) és (2) bekezdésében a megtagadja szövegrész helyébe a megtagadhatja szöveg, [ (4) bekezdésében és az I. számú melléklet bevezet ő szövegében a 25. (3) bekezdése szövegrész helyébe a 25. (5) bekezdése szöveg, [ (7) bekezdésében a tagállami hatóságot tájékoztatja szövegrés z helyébe a tagállami hatóságot írásban, haladéktalanul tájékoztatja szöveg, [11] (1) és (2) bekezdésében a megtagadja szövegrész helyébe a megtagadhatja szöveg, (5) bekezdésében a haladéktalanul szövegrész helyébe a z írásban, haladéktalanul szöveg, [ (1) bekezdésében a haladéktalanul szövegrész helyébe az írásban, haladéktalanul szöveg, [ (3) bekezdésében a haladéktalanul szövegrész helyébe az írásban, haladéktalanul szöveg, [14] (1) bekezdésében az ítéletet szövegrész helyébe a határozatot szöveg, [15] (2) és (3) bekezdésében a haladéktalanul szövegrész helyébe a z írásban, haladéktalanul szöveg, 6

7 [16] (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában az eljárt, vagy szövegrés z helyébe az eljárt, szöveg, [17] (1) és (2) bekezdésében a megtagadja szövegrész helyébe a megtagadhatja szöveg, [ (2) bekezdés c) pontjában a határozatot. szövegrész helyébe a határozatot, vagy szöveg, [19] (1) (3) bekezdésében a megtagadja szövegrész helyébe a megtagadhatja szöveg, [20] (4) bekezdés b) pontjában, 160. (5) bekezdés b) pontjában, 160. (6) és (7) bekezdésében a megtagadja szövegrész helyébe a megtagadhatja szöveg, [21] /E. (1) bekezdésében a megtagadja szövegrész helyébe a megtagadhatja szöveg, [22] ában a 75. számú szövegrész helyébe a 15. számú szöveg, [23]24. I. számú melléklet 46. sorában a 423. (2) (3) bekezdés szövegrész helyébe a 423. (2)-(4) bekezdés szöveg, [24] számú mellékletf) pont 2. alpontjában az elsőként feltüntettet A személ y átadásának dátuma szövegrész helyébe A személy átadására vonatkozó határozat kiállításának dátuma szöveg, [25] számú melléklet i) pontjában az 1.3. szövegrész helyébe 1.2. szöveg lép. [(2) Hatályát veszti az EUtv. 77. (4) bekezdése, 139. (4) bekezdése, 140. (1) bekezdése és 145. (1) bekezdés a) pont ah) alpontja. ] 17. A törvényjavaslat a következ ő 96. -sal egészül ki, ezzel egyidej űleg a további -ok számozása értelemszerűen módosul : 96. Hatályát veszti az EUtv. 77. (4) bekezdése, 139. (4) bekezdése, 140. (1) bekezdése és 145. (1) bekezdésa)pontah)alpontja. 18. A törvényjavaslat 96. -a a következők szerint módosul : 96. (1) Az EUtv. 13. számú melléklete az 1. melléket szerint módosul. (2) Az EUtv. 15. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 19. A törvényjavaslat 98. -a a következők szerint módosul : 98. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követ ő nyolcadik napon lép hatályba. 7

8 (2) Az 1 [40]41., a [42]43 [43]44., a [46]47., a [48]49 [49]50., az [51]52 [52]53., az [55]57., a [57]59 93., a 95. [(1) bekezdés] 1 [25]3. pontja, a pontja, a [96]99 [97] 100., és az 1. melléklet január 1-jén lép hatályba. (3) A pontja és a 2. melléklet május 1-jén lép hatályba. 20. A törvényjavaslat 99. -a a következők szerint módosul : 99. (1) E törvény [20]21., [42-43.]43 44., [56 58.]58 60., [67]69. és [71]73. -a az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásról szóló, június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja. (2) E törvény [22-23.]23 24., [ és [ a a kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljábó l történő alkalmazásáról szóló, november 27-i 2008/909/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja. (3) E törvény 2. -a, [44]45. -a és [54]55. (1) és (8) bekezdése a b űncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belül i befagyasztásáról és elkobzásáról szóló április 3-i 2014/42/EU európai parlamenti é s tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. (4) E törvény [45]46., [47]48., [50]51., [56 58]58 60., [94]96. -a és a [97]100. (2) bekezdése a büntet őeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokba n ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alat t harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról szóló, október 22-i 2013/48/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. (5) E törvény [54]55. (3) bekezdése a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló, november 28-i 2008/913/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja. (6) E törvény [54]55. (4) (7) bekezdése a piaci visszaélések büntetőjogi szankcióiró l (piaci visszaélésekről) szóló, április 16-i 2014/57/EU európai parlamenti és tanács i irányelvnek való megfelelést szolgálja. (7) E törvény [58]60. -a, [65-71] a, [95]97. [(1) bekezdés] 3. pontja a kölcsönös elismerés elvének az Európai Unió tagállamai közötti, az el őzetes letartóztatás alternatívájaként felügyeleti intézkedéseket elrendel ő határozatokra történ ő alkalmazásáról szóló, október 23-i 2009/829/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja. (8) E törvény [72 73] a és a [95]97. [(1) bekezdés] [5]6. és [6]7. pontja a vagyonnal vagy bizonyítékkal kapcsolatos biztosítási intézkedést elrendel ő határozatoknak az Európai Unióban történő végrehajtásáról szóló, július 22-i 2003/577/IB tanács i kerethatározatnak való megfelelést szolgálja. 8

9 (9) E törvény [82-86] a a kölcsönös elismerés elvének az ítéletekre é s próbaidőt megállapító határozatokra való, a próbaid ő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyelete céljából történő alkalmazásáról szóló, november 27- i 2008/947/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja. (10) E törvény [87-90] a a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, február 24-i 2005/214/IB tanácsi kerethatározatnak val ó megfelelést szolgálja. (11) E törvény [92-93] a és a [95]97. [(1) bekezdés] [25]26. pontja a kölcsönös elismerés elvének a vagyonelkobzást elrendel ő határozatokra történő alkalmazásáról szóló, október 6-i 2006/783/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja. (12) E törvény [96]99. (1) bekezdése a személyek eljárási jogainak megerősítése, valamint a kölcsönös elismerés elvének az érintett személy megjelenése nélkül lefolytatot t eljárásokat követ ően hozott határozatokra való alkalmazásának előmozdítása tekintetében a 2002/584/IB, a 2005/214/IB, a 2006/783/IB, a 2008/909/IB és a 2008/947/IB kerethatározat módosításáról szóló, február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja. (13) E törvény pontja és 99. (2) bekezdése a B űnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségér ől (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB,a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívü l helyezésérő l szóló május 11-i (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendeletne k való megfelelést szolgálja. 21. A törvényjavaslat a következő 2. melléklettel egészül ki : 2. melléklet a évi... törvényhez Az EUtv. 15. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép : 15.számú melléklet a évi CLXXX törvényhez A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valaminta 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanács i határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezésér ől szóló, május 11-i (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében megjelölt bűncselekményfajták A B C D E 1 A Bű nüldözési Együttműköd és Európai Az egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó Az egyes b űncselekményfajtákhoz Uniós tartozó Ügynökségérő Btk. tényállások a július 1-t ől hatályos Btk. tényállások a június 30-i g évi C. törvény szerint hatályban volt évi IV. törvény szerin t 1 (Europol), valamint a 2009/371 /IB, a 2009/934/IB, 9

10 a 2009/935/IB, a 2009/936/I B és a 2009/968/IB tanács i határozat felváltásáró l és hatályon kívü l helyezésérő l szóló, május 11- i (EU) 2016/79 4 európa i parlamenti é s tanács i rendelet I. mellékletében megjelölt bűncselekményfajták 2 szándékos népirtás 142. emberölés, népirtás 155. súlyos testi emberölés 160. (1) (3) emberölés 166. & (1) (3 ) sértés bekezdés, (5) bekezdé s bekezdé s erő s felindulásban 161. & erő s felindulásban 167. elkövetett emberölés elkövetett emberölé s bűntett e öngyilkosságban 162. öngyilkosságban 168. közreműködés közrem űködé s bűntett e magzatelhajtás 163. (2) bekezdés c) magzatelhajtás 169. & (2) bekezdé s pont c) pont testi sértés vétsége és 164. (3) (6), (8) (9) testi sértés vétsége és 170. & (2) (6 ) bekezdés bekezdé s 3 emberi emberi test tiltott 175. emberi test tiltott 173/I. szervek és felhasználása b ű ntette felhasználás a szövetek tiltott kereskedelme emberkereskedelem 192. (3) bekezdés emberkereskedelem 175/B. & (2) bekezdé s fj pont, e) pont, (4) bekezdés b) pont, (3) bekezdés b) pont, (5) bekezdés b) pont, (4) bekezdés, (5 ) (6) bekezdés a) pont bekezdés a) pont 4 emberrablás, emberrablás 190. a (6) bekezdés emberrablás 175/A. (1) (5) é s személyi kivételével (7) bekezdé s szabadság megsértése és személyi szabadság 194. személyi szabadság 175. túszejtés megsértése megsértése kényszerítés 195. kényszerítés 174. jogellenes fogvatartás 304. jogellenes fogvatartás rasszizmus és apartheid idegengyűlölet 1 0

11 6 rablás ésa lopás min ősített esete i 7 kulturáli s javakideértve a régiségeket és műtárgyakat i s - tiltott kereskedelme 8 csalás lelkiismereti és 215. lelkiismereti és 174/A. $ vallásszabadság vallásszabadsá g megsértése megsértése közösség tagja elleni 216. a (4) bekezdés közösség tagja elleni 174/B. (1)-(2 ) erő szak kivételével erőszak bekezdé s közösség elleni 332. közösség elleni 269. uszítás b ű ntette izgatás b ű ntett e a nemzeti szocialista 333. a nemzeti szocialista 269/C. és kommunista és kommunista rendszerek b űneinek rendszerek bűneinek nyilváno s nyilváno s tagadása tagadása rablás 365. (3)-(4) rablás 321. (3)-(5 ) bekezdés bekezdé s kifosztás 366. (2)-(3) kifosztás 322. (2)-(3 ) bekezdés bekezdé s leás 370. (3)-(6) lopás 316. (4)-(7) bekezdés bekezdé s jármű önkényes 380. (2)-(3) járm ű önkényes 327. (2)-(3 ) elvétele b ű ntette bekezdés elvétele bekezdé s egyes esete i védett kulturális 358. visszaélés kulturális 216/B. javakkal visszaélé s javakkal b ű ntette orgazdaság b ű ntette 379. (3) bekezdés orgazdaság 326. (3) bekezdé s les esete i b)-c) pont les esetei b)-c) pont december évi IV : törvény december 31-ig ig hatályban volt 288. hatályban volt jogosulatlan jogosulatlan gazdasági el őny gazdasági el ő ny megszerzése megszerzése b ű ntett e cs ő db ű ncselekmény 404. cs ő db űncselekmény 290. (1)-(4) vétsége és b ű ntette vétsége és b ű ntette bekezdé s rossz minő ség ű 415. (1)-(2) rossz minőség ű 292. (1)-(2) termék forgalomba bekezdés termék forgalomba bekezdés, 293. hozatala hozatala megfelelőség hamis 416. (1)-(2) minő ség hamis 295. (1) bekezdé s tanúsítása bekezdés tanúsítása bűntett e fogyasztók 417. a fogyasztó 296/A. megtévesztése vétsége megtévesztés e és vétsége saját tőke csorbítása 407. saját tőke csorbítása 298/B. bennfentes 410. bennfentes 299/A. kereskedelem kereskedele m t őkebefektetési csalás 411. tőkebefektetési csalás 299/B. bű ntett e piramisjáték 412. piramisjáték 299/C. szervezése szerezése költségvetési csalás 396. költségvetési csalás december 31-ig december 31-i g hatályban volt hatályban volt adócsalás vétsége és adócsalás vétsége és december 31-ig december 31-ig 1 1

12 9 zsarolás és védelmi pénz szedése 1 iparjogvédelm i 0 jog megsértése és termékhamisít ás hatályban volt hatályban vol t munkáltatással munkáltatással összefüggésben összefüggésben elkövetett adócsalás elkövetett adócsalás vétsége és vétsége és december 31-ig december 31-ig hatályban volt hatályban vol t csempészet vétsége és csempészet vétsége é s december december 31 - ig hatályban volt ig hatályban vol t Európai Közösségek Európai Közössége k pénzügyi érdekeinek pénzügyi érdekeinek megsértése vétsége és megsértése vétsége é s bűntett e sikkasztás vétsége és 372. sikkasztás vétsége és 317. $ bűntett e csalás vétsége és 373. csalás vétsége és 318. $ bűntett e gazdasági csalás 374. vétsége és információs rendszer 375. számítástechnikai 300/C. (3)-(4 ) felhasználásával rendszer és adatok bekezdés elkövetett csalás elleni bűncselekmény készpénz-helyettesítő 313/C. (1)-(6 ) fizetési eszközzel bekezdés visszaélé s hű tlen kezelés vétsége 376. h űtlen kezelés 319. $ és vétsége és hitelezési csalás 297/A. b űntett e gazdálkodó szervezet 298/A. vezet ő állás ú személyének visszaélése vétsége kényszerítés 195. kényszerítés 174. zsarolás 367. $ zsarolás 323. önbíráskodás b ű ntette 368. (1)-(2) önbíráskodás 273. (1)-(2 ) bekezdés bekezdé s szerzői vagy szerző i 385. $ (1)-(4) szerzői vagy szerző i 329/A. joghoz kapcsolódó bekezdés joghoz kapcsolódó jogok megsértése jogok megsértése vétsége és vétsége és védelmet biztosító 386. (1)-(3) szerző i vagy szerző i 329B. (1)-(3 ) műszaki intézkedés bekezdés joghoz kapcsolódó bekezdé s kijátszása vétsége és jogok védelmé t biztosító mű szak i intézkedés kijátszása vétsége és jogkezelési adat 387. jogkezelési adat 329/C. meghamisítása meghamisítás a vétsége vétsége iparjogvédelmi jogok 388. Iparjogvédelmi jogok 329/D. megsértése vétsége és megsértés e vétsége és versenytárs utánzása 419. (2) bekezdés áru hamis megjelölése 296. $ b ű ntette 1 2

13 okmányhami- közokirat-hamisítás 342. közokirat-hamisítás 274. $ 1 sítás és vétsége és vétsége és 1 azokkal való kereskedelem hivatalos személy 343. hivatalos személy 275. által elkövetett által elkövetett közokirat-hamisítás közokirat-hamisítá s bűntett e okirattal visszaélés 346. (1) bekezdés visszaélés okirattal 277. (1) bekezdé s vétsége vétség e egyedi azonosító jellel 347. gyedi azonosító jel 277/A. visszaélés meghamisítás a jövedékkel visszaélés 398. jövedékkel visszaélés elő segítése vétsége és el ő segítéséne k (előállít, vétsége és b ű ntett e forgalomba hoz) les esete i (el ő állít, forgalomba hoz ) _pénz és más _pénzhamisítás 389. (1)-{3) pénzhamisítás 304. (1)-(3 ) 1 fizetőeszközök bekezdés bekezdé s 2 hamisítása hamis pénz kiadása 306. vétsége és b ű ntett e pénzhamisítás 390. pénzhamisítás 304/A. el ő segítése vétsége és el ő segítése vétség e bélyeghamisítás 391. (1)-(3) bélyeghamisítás 307. (1)-(3 ) bekezdés, (5) bekezdés, 308. bekezdés készpénz készpénz-helyettesítő 313/B. helyettesítő fizetési fizetési eszkö z eszköz hamisítása hamisítása vétsége vétsége készpénz-helyettesít ő 394. készpénz-helyettesítő 313/D-313/E. fizetési eszköz fizetési eszköz hamisításának hamisítás elősegítése el ő segítése vétsége vétsége számítástechni információs rendszer 375. számítástechnikai 300/C. (3)-(4) 1 kai b űnözés felhasználásával rendszer és adatok bekezdé s elkövetett csalás elleni bűncselekmény készpénz-helyettesítő 313/C. (1)-(6) fizetési eszközzel bekezdé s visszaélé s tiltott adatszerzés 422. (1) bekezdés d) magántitok 178/A. pont, (3)-(4) bekezdés jogosulatlan megismerés e információs rendszer 423. számítástechnikai 300/C. vagy adat rendszer és adatok megsértésnek vétsége elleni b űncselekmény és vétsége és információs rendszer 424. (1) bekezdés számítástechnikai 300/E. (1) és (2 ) védelmét biztosító rendszer védelmét bekezdés technikai intézkedés biztosító technikai kijátszása vétsége intézkedés kijátszása vétség e korrupció vesztegetés 290. az (5) vesztegetés 254. az (1) bekezdé s bekezdés kivételével kivételével 1 3

14 4 vesztegetés 291. az (5) vesztegetés b ű ntette /A. (1 ) elfogadása bekezdés kivételével bekezdé s hivatali vesztegetés 293. (1)-(5) vesztegetés /A.- (2) vétsége és bekezdés vesztegetés bekezdés, nemzetközi 258/B. kapcsolatban hivatali vesztegetés 294. (1)-(4) vesztegetés bű ntette /A. (1 ) elfogadása bekezdés vesztegetés bekezdé s nemzetközi 258/ D kapcsolatban vesztegetés bírósági 295. (1)-(2) vesztegetés 255., 255/A. (2) vagy hatósági bekezdés bekezdé s eljárásban vesztegetés 296. (1)-(2) vesztegetés b ű ntette /A. (1) elfogadása bírósági bekezdés bekezdé s vagy hatóság i eljárásban befolyás vásárlása 298. befolyás vásárlása 256/A. (1) vétsége és bekezdés befolyással üzérkedés befolyással 256. vétsége és üzérkedés fegyverek, robbanóanyaggal 324. visszaélés 263. l l őszerek és vagy robbantószerrel robbanóanyaggal 5 robbanóanyag visszaélés b ű ntette vagy robbantószerre l ok tiltott b ű ntette kereskedelme l ő fegyverrel vagy 325. visszaélés 263/A. l ő szerrel visszaélés l ő fegyverrel é s vétsége és b ű ntette l ő szerrel b űntett e nemzetközi szerződés 326. visszaélés nemzetközi 264/C. (1)-(4) és (7 ) által tiltott fegyverrel szerződés által tiltott bekezdés visszaélés vétsége és fegyverrel vétsége é s b űntett e nemzetközi gazdasági 327. (3) bekezdés a) nemzetközi gazdasági 261/A. (3) bekezdés tilalom megszegése pont tilalom megszegése a) pont (lő fegyver, (l ő fegyver, l ő szer, robbanóanyag, l ő szer, robbanóanyag, robbantószer, ezek robbantószer, ezek felhasználására felhasználására szolgáló készülék szolgáló készülék, vagy egyéb katonai géb katonai célú célú felhasználásra felhasználásra szánt szánt termék) termék ) haditechnikai 329. visszaélés (1)-(4 ) termékkel vagy haditechnikai bekezdé s szolgáltatással termékkel és visszaélés szolgáltatással, illet őleg kett ő s felhasználású termékkel b ű ntett e természetkárosítás 242. (1)-(2) természetkárosítás 281. (1)-(3 ) 1 veszélyeztetett b ű ntette bekezdés bekezdés 6 állatfajok tiltott kereskedelme természetkárosítás 242. (1)-(2) természetkárosítás 281. (1)-(3 ) 1 veszélyeztetett bekezdés bekezdés 7 növényfajok é s -fajták tiltott kereskedelme 1 4

15 környezeti környezetkárosítás 241. (1)-(2) környezetkárosítás 280. (1)-(3 ) 1 b űnözés, vétsége és b ű ntette bekezdés vétsége és bekezdés 8 ideértve a b ű ntett e hajók okozta természetkárosítás természetkárosítás 281. (1)-(3 ) szennyezést is vétsége és b ű ntette b ű ntette bekezdé s állatkínzás vétsége 244. állatkínzás vétsége és 266/B. és orvvadászat b ű ntette 245. állatkínzás 266/13. (2) bekezdé s orvhalászat vétsége 246. állatkínzás 266/B. (2) bekezdé s tiltott állatviadal 247. $ tiltott állatviadal 266/A. szervezése vétsége és szervezése vétsége és a 248. a 281/A. $ (1)-(3 ) hulladékgazdálkodás hulladékgazdálkodás bekezdé s rendjének megsértése vétsége és rendjének megsértése vétsége é s ózonréteget lebontó 249. (1) bekezdés anyaggal visszaélés teljesítményfokozó 185. $ (1)-(3 ) 1 hormontartalm szerrel visszaélés bekezdés 9 ú anyagok és más, növekedésser k entők tiltott kereskedelme terrorizmus terrorcselekmény 314. terrorcselekmény 261. (kivéve a (3), a a (3) bekezdés (6) és a (9) bekezdést) 0 kivételéve l 316. terrorcselekmény 317. terrorcselekmény 261. (8) bekezdé s feljelentésének elmulasztása b űntett e terrorizmus 318. terrorcselekmény 261. finanszírozás a jármű hatalomba 320. légi jármű, vasúti, 262. (1)-(3 ) kerítése b ű ntette vízi, közúti bekezdé s tömegközlekedési vagy tömege s áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése emberkereskedelem 192. $ (1)-(6) emberkereskedelem 175/B. (1)-(5 ) 2 emberkeresked bekezdés bekezdé s 1 elem, embercsempés embercsempészés 353. $ (1)-(3) embercsempészés 218. (1)-(3 ) zet bekezdés bekezdé s _jogellenes 354. $ jogellenes belföldi 214/A. tartózkodás elősegítése vétsége tartózkodá s elősegítése vétsége beutazási és 214. tartózkodási tilalom megsértése vétsége 1 5

16 kábítószer- kábítószer (1)--(4) kábítószerrel 282/A. 2 kereskedelem kereskedelem bekezdés, (5) visszaélés 282/B. (1) (4) 2 bekezdés b) pont (kínál, átad, bekezdés, (6) 177. (1) (4) forgalomba hoz, bekezdés, (7) bekezdés kereskedik) bekezdés b) pon t kiskor ú felhasználásával elkövetet t kábítószerre l visszaélés b űntett e (országba behoz, onnan kivisz vagy az ország területén átvisz, kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik ) kábítószer birtoklás 178. (1) (3) kábítószerrel 282. (2) bekezdés, egyes esetei bekezdés, (5) visszaélés egyes (5) bekezdés b) pont ; (ország területére bekezdés b) pont esetei: üzletszerűen behoz, onnan kivisz, 179. (2) (4) vagy jelent ő s vagy azon átszállít) bekezdés, (5) mennyiség ű bekezdés b) pont kábítószerre elkövetet t kábítószerre l visszaélés b űntett e (országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz) ; kábítószer 182. (1) (3) kábítószer 282. (3) bekezdé s készítésének bekezdés el ő állításához b) pont ; el ő segítése szükséges anyagra elkövetet t kábítószerrel visszaélés ; anyagi eszközök 282. (4) bekezdé s szolgáltatásával elkövetett kábítószerre l visszaélés kábítószer (1) bekezdés a) kábítószer 283/A. (1 ) prekurzorral pont el ő állításához bekezdé s visszaélés használt anyaggal visszaélés (forgalomba hoz, kereskedik, országb a behoz, onnan kivis z vagy az ország területén átvisz, átad) új pszichoaktív 184. új pszichoaktív 283/B. anyaggal visszaélés anyaggal visszaélé s nukleáris és radioaktív anyaggal 250. visszaélés radioaktív radioaktív visszaélés vétsége és anyagdal vétsége é s 3 anyagokkal bűntett b ű ntett e kapcsolatos nukleáris létesítmény 251. visszaélés nukleáris 264/A. b űncselekmén üzemeltetésével létesítmény yek visszaélés üzemeltetésével 1 6

17 atomenergia 252. visszaélés 264/B. $ alkalmazásával atomenergi a visszaélés b ű ntette alkalmazásával _pénzmosási pénzmosás vétsége a (3) pénzmosás vétsége és /A. $ 2 tevékenységek és bekezdés kivételével 4 pénzmosással 401. pénzmosással 303/B. kapcsolatos ácsolatos bejelentés i bejelentési kötelezettsé g kötelezettség elmulasztása vétsége elmulasztása vétség e a gépjárműre vagy 2 gépjármű vekk gépjárművekre 5 el kapcsolatos elkövetett b űncselekmén a) lopás vétsége és 370. a) lopás vétsége és 316. yek J sikkasztás vétsége 372. J sikkasztás vétsége 317. és és c) csalás vétsége és 373. J csalás vétsége és 318. d) orgazdaság vétsége 379. d) orgazdaság vétsége 326. és és e) járm ű önkényes 380. e) jármű önkényes 327. elvétele elvétele fi hitelsértés vétsége szervezett bűnszervezetben 321. b űnszervezetben 263/C. (1) bekezdé s 6 b ű nözés részvétel részvétel b ű ntett e bűnszervezetbe n 459. (1) bekezdés 1. bűnszervezetben pont elkövetett pont elkövetett bűncselekmények b űncselekménye k 2 szexuális szexuális kényszerítés zaklatás és szexuáli s kizsákmányolá szexuális erőszak 197. erőszakos közösülés 197. s, ideértve a, szemérem 198. gyermekek elleni erőszak zaklatását szexuális visszaélés 198. megrontás /A. ábrázoló anyagokat és a kerítés 200. kerítés 207. $ gyermekkel való, szexuális Prostitúció 201. üzletszerű kéjelgés 205. célú el ő segítésének el ő segítésének kapcsolatfelvét elt is gyermekprostitúció 203. kihasználásának gyermekpornográfia 204. tiltott pornográf 204. vétsége és felvétellel visszaélé s 2 népirtás, a Btk. XIII. és XIV. a 152. és a 158. a Btk. XI. fejezetében a 154. és a emberiesség Fejezetében felsorolt kivételével felsorolt kivételéve l elleni bűncselekmények b ű ncselekménye k b űncselekmé n yek és háború s b űncselekmé n yek 2 az Unió költségvetési csalás 396. költségvetési csalás pénzügyi b ű ntette 1 7

18 érdekei elleni bűncselekmé n y a költségvetés i 397. költségvetési 310/A. csaláshoz kapcsolódó csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy felügyeleti vagy ellen őrzési ellen ő rzés i kötelezettség kötelezettség elmulasztása, elmulasztásának ideértve a 2011., ideértve a december 31-ig december 31-ig hatályban Európai hatályban volt Közösségek pénzügyi Európai Közössége k érdekeinek pénzügyi érdekeinek megsértése b űntettét megsértése bűntettét 3 bennfentes bennfentes 410. bennfentes 299/A. 0 kereskedelem kereskedelem kereskedelem és pénzpiac i manipuláció bennfentes információ 410/A.. jogosulatla n közzététele vétsége tiltott piaci 411. t őkebefektetési csalás 299/B. befolyásolás piramisjáték 412.,piramisjáték 299/C. szervezése szervezése Indokolás Az 1-5., és pontok szerinti módosítások részben pontosító jelleg űek, részben pedig jogharmonizációs célúak. Utóbbira azért van szükség, mert a B űnüldözés i Együttműködés Európai Uniós Ügynökségér ől (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezésér ől szóló, május 11-i (EU) 2016/794 európai parlamenti é s tanácsi rendelet május 1-jén fog hatályba lépni. Amellett, hogy a rendelet módosítja az Europol hivatalos elnevezését, az I. mellékletében kibővíti a bűncselekménylistát, erre figyelemmel pedig nem mell őzhet ő az Európai Unió tagállamaival folytatott b űnügyi együttműködésről szóló évi CLXXX. törvény 15. számú mellékletének aktualizálása. 6. és 11. Az Európai Bíróság a június 1-jén kihirdetett Bob-Dogi ítéletben (C 241/15, EU:C:2016 :385) rögzítette, hogy az európai elfogatóparancsnak igazságügyi hatósági (aza z ügyészségi, bírósági) döntésen kell alapulnia. Mivel a nyomozó hatóság nem min ősü l igazságügyi hatóságnak, ezért az általa kibocsátott belföldi (nemzeti) elfogatóparancs nem képezheti európai elfogatóparancs jogalapját. Amennyiben tehát a belföldi elfogatóparancsot nyomozó hatóság bocsátotta ki, azt az ügyészségnek a nyomozás feletti jogosítványaira figyelemmel, a törvényességi felügyelet keretei között meg kell vizsgálnia. Amennyiben az elfogatóparancs megfelel a jogszabályi feltételeknek, az ügyészség jóváhagyja azt, ezt követ ően pedig már a körözési rendszerben kezelt belföldi elfogatóparancs alapul szolgálhat az európai elfogatóparancshoz. Amennyiben tehát a belföldi elfogatóparancsot az ügyészség vagy a bíróság bocsátotta ki, a z említett probléma nem merül fel. A módosítással tehát a jogalkotó megteremti annak lehet őségét, hogy a nyomozó hatóság által kibocsátott belföldi elfogatóparancs az európai elfogatóparancs alapjául szolgálhasson. 1 8

19 12. A büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban a z ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történ ő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alat t harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról szóló október 22-i 2013/48/EU parlamenti és tanácsi irányelvre figyelemmel az ügyvédi segítsége t nemcsak a büntetőeljárás lefolytatása, hanem szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából kibocsátott európai elfogatóparanc s esetén is biztosítani kell. Bár a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló évi CCXL. törvény 3. -ának 1. pontja alapján a büntetés - végrehajtási bíró által kibocsátott európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárás büntetésvégrehajtási ügy, ily módon pedig a törvény 3. -ának 15. pontjára is figyelemmel biztosított a védelemhez való jog, azonban a pontosítással a joggyakorlat számára még egyértelműbb lesz a véd ő kirendelésének kötelezettsége. Indokolt továbbá az EUtv. új 26. -a (1) bekezdésének pontosító jelleg ű módosítása is. Budapest, szeptember 19. Rubovszky György elnök 19

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 160. Emberölés 161. Erős felindulásban elkövetett emberölés

Részletesebben

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 58B2007. évi XXVII. törvény 59Ba Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 0B9. (1) A Btk. 261. -ának (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések

Részletesebben

EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1

EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1 EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1 Ezt az elfogatóparancsot az illetékes igazságügyi hatóság bocsátotta ki. Kérem, hogy az alább megnevezett személyt büntetőeljárás lefolytatása vagy szabadságvesztés-büntetés,

Részletesebben

Kollokviumi kérdések 2012

Kollokviumi kérdések 2012 Kollokviumi kérdések 2012 Általános Rész I. félév 1. A magyar büntetőjog történeti fejlődése 2. A klasszikus iskola, mint büntetőjog-tudományi irányzat és a Csemegi-kódex. 3. A büntetőjog fogalma, feladata,

Részletesebben

T/1762. számú törvényjavaslat

T/1762. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGA 1 L L Érkezett : 2014 OKT 2 7. T/1762. számú törvényjavaslat az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai Unió tagállamai, valamint

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2201 2448. OLDAL 2011. július 18. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 3740 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek 66. szám Tartalomjegyzék 2011. évi LXIII. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi

Részletesebben

Az európai elfogatóparancs végrehajtása. 2003. évi CXXX. törvény. az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről. I.

Az európai elfogatóparancs végrehajtása. 2003. évi CXXX. törvény. az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről. I. Az európai elfogatóparancs végrehajtása 2003. évi CXXX. törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. E törvényt a büntetőügyekben az Európai

Részletesebben

2011. évi... törvény

2011. évi... törvény rszügg'u es liítvatal a.rot ányszám: v50o6 I ~.S 2011. évi... törvény Erk ze t: 2011 JúN 15. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügy i bűncselekményekkel összefüggő

Részletesebben

BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2014. évi tavaszi záróvizsgákra

BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2014. évi tavaszi záróvizsgákra BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2014. évi tavaszi záróvizsgákra Valamennyi tételnél elvárt a Kúria (korábban Legfelsõbb Bíróság), valamint az Alkotmánybíróság vonatkozó jogértelmezésének (irányelv, AB

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) teljes ismerete minden tétel esetében szükséges. A felkészüléshez ajánlott szakmai irodalom:

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. október 21., péntek 139. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: CX. tv. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló 2003.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2015. évi záróvizsgákra

BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2015. évi záróvizsgákra BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2015. évi záróvizsgákra Valamennyi tételnél elvárt a Kúria (korábban Legfelsõbb Bíróság), valamint az Alkotmánybíróság vonatkozó jogértelmezésének (irányelv, AB határozat,

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról

Részletesebben

Összes regisztrált b ncselekmény

Összes regisztrált b ncselekmény B ncselekmények Összes regisztrált b ncselekmény 465 694 413 343 436 522 426 914 394 034 Vagyon elleni b ncselekmény összesen 1/ 317 900 275 891 270 740 276 193 253 366 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése , Ii ianyszám : 16 A ' L G Az Országgyűlés Érkezett : 2015 OKT 0 1. Törvényalkotási bizottsága A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 159. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 159. szám MAGYAR KÖZLÖNY 159. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. október 20., csütörtök Tartalomjegyzék 2016. évi CIII. törvény Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények,

Részletesebben

59/2007. (OT 34.) ORFK utasítás. a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

59/2007. (OT 34.) ORFK utasítás. a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 59/2007. (OT 34.) ORFK utasítás Szám: 5-1/59/2007. TÜK a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. -a (3) bekezdésének a) pontja alapján, a Rendőrség gazdaságvédelmi

Részletesebben

ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ ÁLTALÁNOS RÉSZ I.

ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ ÁLTALÁNOS RÉSZ I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ...3 ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 I. fejezet A büntető törvény hatálya...5 Időbeli hatály... 5 Területi és személyi hatály... 7 Diplomáciai és nemzetközi jogon alapuló egyéb

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) teljes ismerete minden tétel esetében szükséges. A felkészüléshez ajánlott szakmai irodalom:

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 2013. évi C. törvény (Btk.) Egyes tételeknél ezen túl az ott feltüntetett jogszabályok megjelölt rendelkezéseinek ismerete

Részletesebben

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: től

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: től A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2016.10.12-től Átdolgozta: Dr. Szilasi András, Somogyi Attila A kiadmány hiteléül: P.H. Such György elnök Dömötör Róbert a Versenybírósági

Részletesebben

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet. a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről. 1. A Rendőrség nyomozó hatóságai. 2.

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet. a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről. 1. A Rendőrség nyomozó hatóságai. 2. 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 819 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t Országgy űlés Hivatal a Zrornánysa á,n. (ft-9 L Az Országgy űlé s Gazdasági és informatikai bizottsága Érkezett : 2012 OK]. 0. Bizottsági módosító javaslat Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére

Részletesebben

Országgyűlés Hivatala

Országgyűlés Hivatala Országgyűlés Hivatala Irományszám : 16623 14 d Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 NOV o 5. Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Az adózás kriminalizációja

Az adózás kriminalizációja Vidra István Az adózás kriminalizációja I. szekció 2016.09.08. (csütörtök) 16:10 16:50 Történeti áttekintés Szent István törvényei büntették a tizedet elrejtőt (kilenc részt kellett fizetnie az elrejtőnek)

Részletesebben

L 76/16 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.3.22. A TANÁCS 2005/214/IB KERETHATÁROZATA. (2005. február 24.)

L 76/16 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.3.22. A TANÁCS 2005/214/IB KERETHATÁROZATA. (2005. február 24.) L 76/16 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.3.22. (az Európai Unióról szóló szerzödés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok) A TANÁCS 2005/214/IB KERETHATÁROZATA (2005. február 24.) a kölcsönös

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 5 AJÁNLÓ... 11 EL SZÓ... 13 A BTK. ÁLTALÁNOS RÉSZÉHEZ... 15 1.) A BÜNTET TÖRVÉNY HATÁLYA, A KÉS BBI BÜNTET TÖRVÉNY VISSZAMEN LEGES HATÁLYÁNAK SZABÁLYAI. 16 1/1999. Büntet

Részletesebben

45/2010. (OT 25.) ORFK utasítás

45/2010. (OT 25.) ORFK utasítás 45/2010. (OT 25.) ORFK utasítás a bűncselekményekből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb javak felkutatása, azonosítása és a kármegtérülés érdekében teendő rendőri feladatokról

Részletesebben

2 1. Az Előterjesztő az alábbi helyesírási pontosításokat javasolja : 44/1. Az egységes javaslat 17. -ában a Btk (1) bekezdése b) pontjához : /1

2 1. Az Előterjesztő az alábbi helyesírási pontosításokat javasolja : 44/1. Az egységes javaslat 17. -ában a Btk (1) bekezdése b) pontjához : /1 T/1917/46.szám ORSZÁ~OLÉS HIVATALA w M APR 0 2 nnrüy üi / =~LÜiYSüP + Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlása a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény

Részletesebben

2004/december (80. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2004/december (80. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2004/december (80. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Miként az előző számban jeleztem, a jogszabály részletes elemzését az alanyi jogosultsággal kezdem, hiszen itt

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról

Tisztelt Elnök Úr! egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról Országgyűlés Hivatal a Irományszám : Érkezett: 2016 ÁPR 21. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Törvényalkotási

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény 2012. évi... törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (Kivonat - az elektronikus adat hozzáférhetetlenné

Részletesebben

BÜNTETŐJOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK ÉS TANANYAG 2013/2014. TANÉV TAVASZI FÉLÉV

BÜNTETŐJOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK ÉS TANANYAG 2013/2014. TANÉV TAVASZI FÉLÉV BÜNTETŐJOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK ÉS TANANYAG 2013/2014. TANÉV TAVASZI FÉLÉV I. ÁLTALÁNOS RÉSZ l./ A büntetőjog forrásai. A büntető törvény értelmezése. A diszpozíció. 2./ A speciális büntetőjogi alapelvek,

Részletesebben

Országg y űlés. Érkezett : 1416 ÁPR 1 Q. Tisztelt Elnök Úr!

Országg y űlés. Érkezett : 1416 ÁPR 1 Q. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága Országg y űlés ' om Hivatala :nysz $m : Érkezett T ^ cc 6 ' : 1416 ÁPR 1 Q Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava...3 I. Büntetés-végrehajtási jog...4 1. A büntetés és intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

AZ ŐRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT KÖZLEMÉNYE

AZ ŐRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT KÖZLEMÉNYE AZ ŐRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT KÖZLEMÉNYE A közgyűlési határozatokról Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. (1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.) 2011. október 10-én 10.00 órakor éves rendkívüli közgyűlést tartott.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 15. 16. 18. 20. 21. 24. 26. 30. 33. 36. 41. 44. 45. 48. 50. 52.

TARTALOMJEGYZÉK 15. 16. 18. 20. 21. 24. 26. 30. 33. 36. 41. 44. 45. 48. 50. 52. TARTALOMJEGYZÉK 1. A büntető törvény hatálya, a büntető törvény visszamenőleges hatályának szabályai...6 2. A bűncselekmény törvényi fogalma, a bűntett és a vétség...6 4. Egység, többség, halmazat. A törvényi

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIU M PINTÉR SÁNDOR. CFWiESZ.)r

BELÜGYMINISZTÉRIU M PINTÉR SÁNDOR. CFWiESZ.)r BELÜGYMINISZTÉRIU M DR. PINTÉR SÁNDOR CFWiESZ.)r Országgy űlés Hivatala Irományszám : I{I (.2 I BM/3156-5'J20I7 Érkezett 2017 FEBR 1 6. Kövér László úr részér e az Országgyűlés elnöke Budapest Tisztelt

Részletesebben

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : 2016. december 1. Az Országgy űlé s Törvényalkotási bizottsága n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Benyújtó : Dr. Gulyás

Részletesebben

Összehasonlítása a Btk. korábbi, valamint a Be. korábbi és a 2010. évi CLXI. törvény által módosított rendelkezéseinek

Összehasonlítása a Btk. korábbi, valamint a Be. korábbi és a 2010. évi CLXI. törvény által módosított rendelkezéseinek Vaskuti András Összehasonlítása a Btk. korábbi, valamint a Be. korábbi és a 2010. évi CLXI. törvény által módosított rendelkezéseinek Forrás: Magyar Közlöny 2010. évi 196. szám Kihirdetve: 2010. december

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

T/1917. számú. törvényjavaslat. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

T/1917. számú. törvényjavaslat. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1917. számú törvényjavaslat a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Petrétei József igazságügyi

Részletesebben

,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Tisztelt Elnök Úr!

,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Tisztelt Elnök Úr! r -,- ű F~.~ iva la MAGYARORSZÁG KORMÁNYA,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Zárószavazás el őtti módosító javasla t Kövér László ú r az Országgy űlés Elnöke részér e Budapest Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2009. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Kodifikációs Főosztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály

Részletesebben

Büntetőjogi szankciók kölcsönös elismerésének dilemmái

Büntetőjogi szankciók kölcsönös elismerésének dilemmái Büntetőjogi szankciók kölcsönös elismerésének dilemmái Szerzők: Dr. Oláh Péter Balázs és Dr. Farkas Gabriella 2015. január 27. Európa-szerte egyre nagyobb kihívás elé állítja a bűnüldöző szerveket a határokon

Részletesebben

Országgyűlés Hivatala Irományszám : T1 A 0 5'1 p/ 8. Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t

Országgyűlés Hivatala Irományszám : T1 A 0 5'1 p/ 8. Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t Országgyűlés Hivatala Irományszám : T1 A 0 5'1 p/ 8 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 0 6. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény módosítása

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény módosítása Orsifcggyíűiés Hivatala irományezám : ' l4 k o 'l 5.---2 í gy' 1, Érkezett : 2015 DEC 0 2015. évi... törvény a cs ődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a bírósági

Részletesebben

2005. évi CIX. törvény. a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérıl

2005. évi CIX. törvény. a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérıl 2005. évi CIX. törvény a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérıl A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának

Részletesebben

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : -'~ 14 p O n0 9g/ Érkezett -

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : -'~ 14 p O n0 9g/ Érkezett - Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága Országgyűlés Hivatal a Irományszám : -'~ 14 p O n0 9g/ Érkezett - 2016 ÁPR 2 0. Kijelölt bizottság fit +»í,t"~iú.k`~ r~, A Napjóléti bizottság jelentésé egyes egészségügyet

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága ttomá űy8 c(sp : Érkezett : T) 2015 NOV 2 7 ó 4o 6 [ 2 Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr!

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottsága. 11-4k /1 (0(24 20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Büntető elvi határozatok

Büntető elvi határozatok Szerkesztők: Dr. Berkes György Dr. Szabó Győző SUB Qöttlngen 208 396 551 Szerzők: Dr. Berkes György Dr. Katona Sándor Dr. Kiss Zsigmond Dr. Kónya István 7 Dr. Rabóczki Ede 98 A 2072 Büntető elvi határozatok

Részletesebben

Büntető tárgyalás mellőzéses eljárás az új Btk. tükrében

Büntető tárgyalás mellőzéses eljárás az új Btk. tükrében Büntető tárgyalás mellőzéses eljárás az új Btk. tükrében Szerző: dr. Maletics Balázs 2014. január 20. A 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2013. július 1. napjával lépett hatályba és ekként

Részletesebben

Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban. IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A.

Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban. IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A. Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A. Titkosszolgálati eszközök története Heltai Gáspár (1570) az inkvizíció vizsgálati módszereiről: annakutána egynéhány

Részletesebben

Országgvűtés r-t :4 atata. Érkezett: 2011 DEC 1-5 : Tisztelt Elnök Úr!

Országgvűtés r-t :4 atata. Érkezett: 2011 DEC 1-5 : Tisztelt Elnök Úr! Országgvűtés r-t :4 atata AZ ORSZÁGGYŰLÉS HONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁGA Érkezett: 2011 DEC 1-5 : Bizottsági módosító javaslat Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 160. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 30., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 160. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 30., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 30., péntek Tartalomjegyzék 2012. évi CLXXX. törvény Az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl 26718 2012. évi

Részletesebben

2015. évi... törvény

2015. évi... törvény 2015. évi... törvény a b űncselekmények sértettjeinek és a sértettek hozzátartozóinak hathatósabb védelm e érdekében szükséges egyes törvények módosításáró l 1. A büntet őeljárásról szóló 1998. évi XIX.

Részletesebben

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr!

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr! uiés Hivatala Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG. Mindig a vizsga napján hatályos törvényszöveget kell a vizsgázónak ismernie.

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG. Mindig a vizsga napján hatályos törvényszöveget kell a vizsgázónak ismernie. Egyes tételeknél szükséges B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény

Részletesebben

Büntető jog pillérei BÜNTETŐJOG MINT JOG 2013.VII.1-TŐL BÜNTETŐJOG 2015.03.03.

Büntető jog pillérei BÜNTETŐJOG MINT JOG 2013.VII.1-TŐL BÜNTETŐJOG 2015.03.03. BÜNTETŐJOG MINT JOG ÁG BÜNTETŐJOG Büntető jog pillérei 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról Hatályos 2015.I.1-től

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a 2007. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ISSN 1217-0046 -3- A 2007. ÉVI B NÖZÉS RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA I. A B NÖZÉS TERJEDELME ÉS DINAMIKÁJA Az összb nözés A 2007.

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

T/ számú törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11523. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi

Részletesebben

5'sz, ie g-v/o.z. dcezen MM 2 9. Tisztelt Elnök Úr! módosítójavaslato t 33.

5'sz, ie g-v/o.z. dcezen MM 2 9. Tisztelt Elnök Úr! módosítójavaslato t 33. ~~ a r fi litl l I LIlliftlr ~~ ;thi ti ]~f (111 i~ul~i~li11~fn {{ { ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISEL Ő Országgyü16 Hivatal a 5'sz, ie g-v/o.z dcezen- 2012 MM 2 9. Dr. Kövér László, az Országgy űlés elnökének részére

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Határozatok. 1/2015. BJE jogegységi határozat

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Határozatok. 1/2015. BJE jogegységi határozat LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. október 31. Tartalom Határozatok oldal 1/2015. BJE jogegységi határozat... 202 Utasítások 13/2015.

Részletesebben

A feltételes szabadságra bocsátás próbaidejének meghosszabbodása. a bírói gyakorlatban

A feltételes szabadságra bocsátás próbaidejének meghosszabbodása. a bírói gyakorlatban 1 A feltételes szabadságra bocsátás próbaidejének meghosszabbodása a bírói gyakorlatban A téma aktualitását az indokolja, hogy a büntető anyagi jog általános részében van arra vonatkozó szabály (Btk. 91.

Részletesebben

valamint az elektronikus hírközlésrá7 szóló évi C. törvény módosításáról szóló T/12714.

valamint az elektronikus hírközlésrá7 szóló évi C. törvény módosításáról szóló T/12714. Iromány száma : T/12714/ /{ Benyújtás dátuma : 2016. november 17. Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Érkezett : 2016 tiov 1 7. Benyújtó : Dr. Gulyás

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

BÜNTETŐJOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK ÉS TANANYAG

BÜNTETŐJOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK ÉS TANANYAG BÜNTETŐJOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK ÉS TANANYAG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ l./ A büntetőjog forrásai. A büntető törvény értelmezése. A diszpozíció. 2./ A speciális büntetőjogi alapelvek, különös tekintettel a törvényesség,

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

A.16. A bűncselekményi egység és halmazat. Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász Alapszak Miskolc, 2016.

A.16. A bűncselekményi egység és halmazat. Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász Alapszak Miskolc, 2016. A.16. A bűncselekményi egység és halmazat Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász Alapszak Miskolc, 2016. Jelentősége, büntetőjogi következménye: I) Büntető anyagi jogban:

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. december 31. Tartalom Oldal Jogszabályok 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges - az Alaptörvény, - a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.), - a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek 66. szám Tartalomjegyzék 2011. évi LXIII. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2010. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2009-ben

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

T/9246/30. számú. 2012. december ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. Érkezett. 2012 DEC 1 4. Ellenjegyezte :

T/9246/30. számú. 2012. december ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. Érkezett. 2012 DEC 1 4. Ellenjegyezte : MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Ellenjegyezte : ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett. 2012 DEC 1 4. Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter T/9246/30. számú EGYSÉGES JAVASLAT a Büntető Törvénykönyvr

Részletesebben

Tisztelt Ajánlattevők!

Tisztelt Ajánlattevők! A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati, járőrözési, vagyonvédelmi, őrzési és recepciós

Részletesebben

T/11105/31. szám. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a. záró vitájához

T/11105/31. szám. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a. záró vitájához ORSZAGGYÜLÉS HIVATA L I', T/11105/31. szám Érkezett : 2013 JuN 0 3. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az egyes büntetőtárgyú törvények módosításáról szóló

Részletesebben

L 337/102 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.16. III

L 337/102 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.16. III L 337/102 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.16. III (Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok) AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK A TANÁCS 2008/947/IB KERETHATÁROZATA

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 181. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 28., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 181. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 28., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 28., péntek Tartalomjegyzék 2012. évi CCXXIII. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó

Részletesebben

Itortts,~rrtn : 30/9 1. Érkezett: 2 X35 a' Tisztelt Elnök Úr!

Itortts,~rrtn : 30/9 1. Érkezett: 2 X35 a' Tisztelt Elnök Úr! kl LE't 'v'tt ; ;: f livatala Itortts,~rrtn : 30/9 1 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2 X35 a' 2.7 Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 16. : 1363 Bp. Pf. 24. : 311-5884, 312-7424 Fax: 332-6312 e-mail: obh@obh.birosag.hu 12.277-27/2013. OBH Dr. Navracsics Tibor úrnak miniszterelnök-helyettes

Részletesebben

A közvetítői eljárás

A közvetítői eljárás A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló T/18090. számú törvényjavaslat közvetítői eljárást érintő rendelkezései 85. (4) A Be. 190. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki,

Részletesebben

Szervezett bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Szervezett bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Szervezett bűnözés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A szervezett bűnözés jellemzői profit-orientált magas fokú szervezettség és konspiráció magasan képzett szakemberek részvétele csúcstechnika igénybevétele

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív befektetési vállalkozásban minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek

Részletesebben

CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM

CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. ÁPRILIS 30. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal 2007: VII. tv. a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2008. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Büntetőpolitikai Főosztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN

Részletesebben

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg.

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg. 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól A büntetőeljárásról

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben