BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a évi záróvizsgákra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2015. évi záróvizsgákra"

Átírás

1 BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a évi záróvizsgákra Valamennyi tételnél elvárt a Kúria (korábban Legfelsõbb Bíróság), valamint az Alkotmánybíróság vonatkozó jogértelmezésének (irányelv, AB határozat, Büntetı jogegységi határozat, BED, BKv stb.) ismerete. A tételek 1. A büntetıjog fogalma, feladata. A bőnügyi tudományok rendszere. A magyar büntetıjog alapelvei 2. A klasszikus iskola, mint büntetıjog-tudományi irányzat és a Csemegi-kódex. A büntetıjogi norma szerkezete és értelmezése 3. A büntetı törvény hatálya 4. A büntetıjog nemzetközi vonásai 5. A bőncselekmény fogalma (fogalmi irányzatok és a fogalom Btk-szerinti meghatározása). A bőncselekmények súly szerinti osztályozása (1843-tól) 6. A tényállások fajtái. Az általános törvényi tényállás objektív elemei (jogi tárgy, elkövetési tárgy, elkövetési magatartás, az elkövetés szituációjához tartozó tényállási elemek, az eredmény, az okozati összefüggés. 7. Az általános törvényi tényállás szubjektív elemei a bőnösség kivételével (az alany, motívum és célzat). A jogi személy büntetıjog felelıssége. 8. A bőnösség fogalma és elemei 9. A társadalomra veszélyességet (jogellenességet) kizáró okok rendszere. A jogos védelem és a végszükség (4/2013 BJE határozat). A Btk-ban nem szabályozott társadalomra veszélyességet (jogellenességet) kizáró okok. 10. A beszámítási képességet kizáró okok. A kóros elmeállapot. A kényszer és a fenyegetés. Az ittas vagy bódult állapotban elkövetett bőncselekményekért való felelısség. (III. BED) 11. A tévedés fogalma és fajtái. A büntetıeljárás lefolytatását kizáró okok, különös tekintettel a magánindítvány hiányára 12. A büntethetıséget megszüntetı okok rendszere. Az egyes büntethetıséget megszüntetı okok az elévülés kivételével 13. Az elévülés fogalma, fajtái. A büntethetıség elévülése (az elévülésre vonatkozó Alkotmánybírósági határozatok).

2 14. A bőncselekmény stádiumai 15. A bőncselekmény elkövetıi 16. A társas bőnelkövetési alakzatok (bőnszövetség, bőnszervezet, csoportos elkövetés) és a bőnkapcsolatok 17. A bőncselekményi egység és halmazat, a látszólagos halmazat 18. A büntetıjogi szankció fogalmi ismérvei, jellemzıi. A büntetıjogi büntetés fogalma. Büntetési elméletek. A büntetés jogalapja és célja. 19. A szabadságvesztés-büntetés kialakulása, hatályos szabályozása. 20. A feltételes szabadságra bocsátás. A büntetés végrehajtását kizáró okok (az elévülés kivételével). 21.A közérdekőmunka. A pénzbüntetés. 22. A foglalkozástól eltiltás. A jármővezetéstıl eltiltás 23. A kitiltás, sportrendezvények látogatásától való eltiltás, a kiutasítás. A közügyektıl eltiltás 24. Vagyonelkobzás. Az elkobzás. Elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele. 25. A megrovás. A próbára bocsátás. A jóvátételi munka 26. A pártfogó felügyelet. A kényszergyógykezelés 27. A jogi személlyel szemben alkalmazható intézkedések. 28. A büntetés kiszabásának elvei. A büntetés enyhítése. A büntetés kiszabása tárgyalásról lemondás esetén 29. A halmazati büntetés. Az összbüntetés 30. Az elzárás. A szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése. 31. Az ismételt bőnelkövetés, valamint a bőnszervezetben elkövetés büntetıjogi megítélése 32. Mentesítés a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól 33. A fiatalkorúak büntetıjogának hazai fejlıdése és a hatályos rendelkezések

3 B tételek 1. Emberölés és a vonatkozó Kúriai jogértelmezés (3/2013. számú BJE határozat) 2. Erıs felindulásban elkövetett emberölés. Öngyilkosságban közremőködés. Magzatelhajtás 3. Testi sértés és a vonatkozó Kúriai jogértelmezés (3/2013. számú BJE határozat) 4. Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés. Gondozási kötelezettség elmulasztása. 5. Segítségnyújtás elmulasztása. Cserbenhagyás 6. Az egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bőncselekmények rendszere. Emberi test tiltott felhasználása 7. Kábítószer-kereskedelem, Kábítószer birtoklása. 8. Kóros szenvedélykeltés. Kábítószer készítésének elısegítése, Kábítószer-prekurzorral visszaélés, Új pszichoaktív anyaggal visszaélés, Teljesítményfokozó szerrel visszaélés. 9. Emberrablás. Emberkereskedelem. 10. Személyi szabadság megsértése. Kiszolgáltatott személy megalázása. Kényszermunka. Kényszerítés 11. Szexuális kényszerítés. Szexuális erıszak. 12. Szexuális visszaélés. Vérfertızés 13. A prostitúcióhoz kapcsolódó bőncselekmények. Prostitúció elısegítése. Gyermekprostitúció kihasználása. Kitartottság. Kerítés 14. Kiskorú veszélyeztetése. Gyermekmunka. Tartási kötelezettség elmulasztása. Gyermekpornográfia 15. A gyermekek érdekét sértı és a család elleni bőncselekmények. Kettıs házasság. Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása. Családi jogállás megsértése. Kapcsolati erıszak. 16. A lelkiismereti és vallásszabadság megsértése. Közösség tagja elleni erıszak. 17. Az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási győlésen való részvétel jogának megsértése. Egészségügyi önrendelkezési jog megsértése. 18. Személyes adattal visszaélés. Közérdekő adattal visszaélés. Gazdasági titok megsértése 19. Magánlaksértés. Magántitok megsértése. Levéltitok megsértése. Zaklatás.

4 20. Rágalmazás. Becsületsértés. Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése. Becsület csorbítására alkalmas hamis hang vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala. A valóság bizonyítása 21. A közlekedés biztonsága elleni bőncselekmény. Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése 22. Közúti veszélyeztetés. Közúti baleset okozása. Jármővezetés ittas állapotban. Jármővezetés bódult állapotban. Jármővezetés tiltott átengedése 23. Környezetkárosítás. Természetkárosítás. Állatkínzás. 24. Az állam elleni bőncselekmények rendszere és szabályozásuk elvei. Hazaárulás. Hőtlenség. Az ellenség támogatása 25. Minısített adattal visszaélés. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni bőncselekmény 26. Hamis vád. Hatóság félrevezetése. Hatósági eljárás megzavarása. Igazságszolgáltatással összefüggı titoksértés 27. Hamis tanúzás. Hamis tanúzásra felhívás. Tanúvallomás jogosulatlan megtagadása. Bőnpártolás. 28. Zártörés. A bírósági végrehajtás akadályozása. Nemzetközi bíróság elıtt elkövetett igazságszolgáltatás elleni bőncselekmény 29. A korrupciós bőncselekmények. Vesztegetés. Vesztegetés elfogadása. 30. Vesztegetés feljelentésének elmulasztása. Befolyással üzérkedés. Befolyás vásárlása. 31. Hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása. Vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban. Vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban. 32. Hivatali visszaélés. Közfeladati helyzettel visszaélés. Bántalmazás hivatalos eljárásban. Bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában. Kényszervallatás 33. Jogosulatlan titkos információgyőjtés vagy adatszerzés. Jogosulatlan megbízhatósági vizsgálat végzése. Jogellenes fogvatartás. 34. Hivatalos személy elleni erıszak. Közfeladatot ellátó személy elleni erıszak. Hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erıszak. Nemzetközileg védett személy elleni erıszak 35. Terrorcselekmény. Terrorizmus finanszírozása. Jármő hatalomba kerítése. 36. Közveszély okozása. Közérdekő üzem mőködésének megzavarása. Bőnszervezetben részvétel. 37. Robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés. Lıfegyverrel vagy lıszerrel visszaélés.

5 38. Nemzeti jelkép megsértése. Önkényuralmi jelkép használata. Garázdaság. Rendbontás. 39. Rémhírterjesztés. Közveszéllyel fenyegetés. Önbíráskodás. 40. Az okirat-hamisítási bőncselekmények. Közokirat hamisítás. Biztonsági okmány hamisítása, Hamis magánokirat felhasználása. Okirattal visszaélés. 41. Egyedi azonosító jellel visszaélés, Gépjármő kilométer-számláló mőszer által jelzett érték meghamisítása. Mezı-és erdıgazdasági hasznosítású föld jogellenes megszerzése. 42. A választás, a népszavazás, a népi kezdeményezés és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni bőncselekmény. Egyesülési joggal visszaélés. 43. Jogellenes tartózkodás elısegítése. Embercsempészés. 44. Rablás. Kifosztás. Zsarolás 45. Lopás. 46. Jogtalan elsajátítás. Jármő önkényes elvétele. 47. Rongálás. Uzsora bőncselekmény. 48. Sikkasztás. Hőtlen kezelés. Hanyag kezelés. Orgazdaság 49. Csalás. Gazdasági csalás. Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás. 50. Bitorlás. Szerzıi vagy szerzıi joghoz kapcsolódó jogok megsértése. 51. Pénzhamisítás. Készpénz helyettesítı fizetési eszköz hamisítása. Készpénzhelyettesítı fizetési eszközzel visszaélés. 52. A költségvetést károsító bőncselekmények. Társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés. Költségvetési csalás. A költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenırzési kötelezettség elmulasztása 53. Pénzmosás. A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása. 54. A gazdálkodás rendjét sértı bőncselekmények I. A számvitel rendjének megsértése. Csıdbőncselekmény 55. A gazdálkodás rendjét sértı bőncselekmények II: Bennfentes kereskedelem. Gazdasági titok megsértése. Piramisjáték szervezése. 56. A fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértı bőncselekmények. Rossz minıségő termék forgalomba hozatala. Megfelelıség hamis tanúsítása A fogyasztók megtévesztése. Üzleti titok megsértése.

Büntető jog pillérei BÜNTETŐJOG MINT JOG 2013.VII.1-TŐL BÜNTETŐJOG 2015.03.03.

Büntető jog pillérei BÜNTETŐJOG MINT JOG 2013.VII.1-TŐL BÜNTETŐJOG 2015.03.03. BÜNTETŐJOG MINT JOG ÁG BÜNTETŐJOG Büntető jog pillérei 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról Hatályos 2015.I.1-től

Részletesebben

Az új Btk. - 2012. évi C. törvény - módosulásai

Az új Btk. - 2012. évi C. törvény - módosulásai Az új Btk. - 2012. évi C. törvény - módosulásai (hatályba lépésekor, és azt követően) a 2012. VII. 13. és 2014. január 1. között kihirdetett jogszabályok alapján összeállította: dr. Vaskuti András kúriai

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2010. év Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1217-0046

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek 92. szám Tartalomjegyzék 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450 13450 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 92. szám II. Törvények

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak Szerző: Dr. Bednay Dezső Budapest, 2011 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 I. Témakör: Btk. Különös rész... 6 1) A Btk. Különös részének szerkezete...

Részletesebben

KÜLÖNÖS RÉSZ. X. fejezet. Az állam elleni bűncselekmények. Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása. Az alkotmányos rend elleni szervezkedés

KÜLÖNÖS RÉSZ. X. fejezet. Az állam elleni bűncselekmények. Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása. Az alkotmányos rend elleni szervezkedés KÜLÖNÖS RÉSZ X. fejezet Az állam elleni bűncselekmények Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása 139. (1) Aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy Magyarország alkotmányos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek 66. szám Tartalomjegyzék 2011. évi LXIII. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. július 24. 2013. 16. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 19/2013. (VII. 19.) AB határozat az egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenõrzés új szabályainak

Részletesebben

32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás. I. Általános rendelkezések

32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás. I. Általános rendelkezések 32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás a családon belüli erıszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendıri feladatok végrehajtására Szám: 5-1/32/2007. TÜK Az elmúlt években a társadalmi érdeklıdés

Részletesebben

2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól OptiJUS Opten Kft. 1 2005. évi CXXXIII. törvény 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 2015.1.22. óta hatályos szöveg E törvény célja,

Részletesebben

Az információs bűncselekmények és az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének lehetősége az új Btk.-ban

Az információs bűncselekmények és az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének lehetősége az új Btk.-ban Az információs bűncselekmények és az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének lehetősége az új Btk.-ban A Büntető Törvénykönyvről szóló, 2013. július 1-jén hatályba lépő 2012. évi C. törvény

Részletesebben

BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel

BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel Dr. Diós Erzsébet Dr. Vaskuti András BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel Jogi szakvizsga kézikönyvek Novissima Kiadó Budapest, 2011. Büntetőjog I. - Általános rész mintatétel 12/1 Dr. Diós Erzsébet

Részletesebben

A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása

A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása Magyarország legfőbb ügyésze Kozma Sándor emlékére tudományos pályázatot hirdet tanulmány készítésére. A pályázaton részt vehet az ügyészi szervezet minden,

Részletesebben

A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása

A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása Magyarország legfőbb ügyésze Kozma Sándor emlékére tudományos pályázatot hirdet tanulmány készítésére. A pályázaton részt vehet az ügyészi szervezet minden,

Részletesebben

2012. évi CXX. törvény

2012. évi CXX. törvény - 1 - az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról 1 Az Országgyűlés kiindulva abból, hogy a közrend

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÖNÁLLÓ BÜNTETŐJOGI TÉNYÁLLÁSKÉNT TÖRTÉNŐ SZABÁLYOZÁSÁHOZ A nők elleni erőszakkal szembeni hatékony fellépés nem

HÁTTÉRANYAG A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÖNÁLLÓ BÜNTETŐJOGI TÉNYÁLLÁSKÉNT TÖRTÉNŐ SZABÁLYOZÁSÁHOZ A nők elleni erőszakkal szembeni hatékony fellépés nem HÁTTÉRANYAG A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÖNÁLLÓ BÜNTETŐJOGI TÉNYÁLLÁSKÉNT TÖRTÉNŐ SZABÁLYOZÁSÁHOZ A nők elleni erőszakkal szembeni hatékony fellépés nem pusztán a nemzeti stratégia kiemelt területe, Magyarországra

Részletesebben

A tételek. Jogi Jegyzetek Gyűjteménye - http://www.athina.hu/jogjegyzet/ JOG

A tételek. Jogi Jegyzetek Gyűjteménye - http://www.athina.hu/jogjegyzet/ JOG A tételek 1. A büntetőjog fogalma, felosztása, helye a jogrendszerben. A büntetőjog tudományának főbb irányai és az egyéb bűnügyi tudományok Fogalma: - tág értelemben: jogi normák összessége (anyagi, eljárási,

Részletesebben

T/12614. számú. törvényjavaslat

T/12614. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12614. számú törvényjavaslat a nemzeti utas-adat információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról Előadó:

Részletesebben

A Btk. értelmező rendelkezései /2012. évi C. törvény/

A Btk. értelmező rendelkezései /2012. évi C. törvény/ A Btk. értelmező rendelkezései /2012. évi C. törvény/ Szerkezeti újragondolás eredményeként az új Btk-ban új helyen, az ún. Záró Részben kerültek elhelyezésre a törvény valamennyi rendelkezésére irányadó

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/18. szám Budapest, 2009. augusztus 27. Szám: 27710/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 33/2009. (OT 18.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

A vagyonvédelem jogi alapjai 2. A vagyonvédelemre vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályok

A vagyonvédelem jogi alapjai 2. A vagyonvédelemre vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályok 1 1. A vagyonvédelem jogi alapjai 2. A vagyonvédelemre vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályok A Magyar Köztársaság Alkotmánya a köztulajdont és a magántulajdont egyenjogúnak ismeri el és egyenlı védelemben

Részletesebben

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A büntetőeljárásról szóló, többször módosított 1998. évi XIX. törvény (Be.) ismerete minden tétel esetében szükséges. Egyes tételeknél szükséges

Részletesebben

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-1 ORSZÁGJELENTÉS

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-1 ORSZÁGJELENTÉS EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

Magyar büntetőjog. Általános rész Balogh, Ágnes Tóth, Mihály

Magyar büntetőjog. Általános rész Balogh, Ágnes Tóth, Mihály Magyar büntetőjog. Általános rész Balogh, Ágnes Tóth, Mihály Magyar büntetőjog. Általános rész írta Balogh, Ágnes és Tóth, Mihály Publication date 2010-03-31 Szerzői jog 2010-03-31 Ágnes, Balogh; Mihály,

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Bevezetés a bűnügyi tudományokba

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Bevezetés a bűnügyi tudományokba ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Bevezetés a bűnügyi tudományokba Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2011 Tartalomjegyzék 1. A bűnügyi tudományok... 5 a.) Kriminológia... 5 b.) Kriminalisztika... 5 c) Kriminálpolitika...

Részletesebben

Fázsi László PhD* Az új Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének vázlatai. Büntetőjogi Szemle 2013/3. szám. I. Bevezető 1. II. Ábrák. 1. sz.

Fázsi László PhD* Az új Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének vázlatai. Büntetőjogi Szemle 2013/3. szám. I. Bevezető 1. II. Ábrák. 1. sz. I. Bevezető 1 Fázsi László PhD* Az új Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének vázlatai A 2012. évi C. törvénnyel elfogadott új Büntető Törvénykönyv (a továbbiakban: Btk.) mérsékelt újszerűsége folytán

Részletesebben

SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR Feladatok

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete HuiiajKíSt Főváros X, kerület Kőbányai _,,. w,..... _,. QukiTmóuviíiU Kcpvísció'-testületülése Budapesti X. kerületi Rendőrkapitányság Vezetője ik/wh!íl TXXM. * 1102 Budapest, Harmat u. 6-8. / 7 7 IPPLICEP

Részletesebben