ámoló H07) Típus: ): MTA SZBK ató 1-3. megőrzése ökorégióbö diverzitás Projekt címe: jellegű és emberi szentély ben Bíró Péter Központ Zrt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ámoló H07) Típus: ): MTA SZBK ató 1-3. megőrzése ökorégióbö diverzitás Projekt címe: jellegű és emberi szentély ben Bíró Péter Központ Zrt."

Átírás

1 Szerződ száma: Pályázat azonosító: OTKA nyilvántartási szám: Típus: OTKA_A_ OTKA_A_ (CNK80140) Záró beszámoló Szakmai beszá ámoló (OTKAA07,, OTKAA08, OTKAH H07) Kedvezményezett(ek) ): MTA Ökológiai Kutatóközpont, Balatoni Limnológiai Intézet (Tihany), MTA SZBK (Szeged), MTAA ÖK Ökológiai Botanikai Intézet (Vácrátót), MTA ÖK Dunakuta ató Intézet (GödVácrátót) Vezető kutató: Munkaszakasz sorszáma: Bíró Péter 13. Munkaszakasz kezdete vége: január december 31. Projekt címe: A veszélyeztetett biodiverzitás megőrze a Pannon ökorégióbö ban: az ökológiai, morfológiai genetikai diverzitás értékele szentély jellegű emberi tájhasználatnak kitett élőhelykomplexek ben Dátum: január 13. Vezetőő kutató Bíró Péter akadémikus MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

2 1. A projekt eredményeinek a bemutatása A projekt egzére vonatkozó eredmények rövid, tömör, lényegre törő összefoglalása (max karakter) évi kutatások. A fitoplankton diverzitását vizsgálatát Szigetköz a Duna alsó szakaszának holtmedreiben a Balatonbann vizsgáltuk (vízkémiai elemzek mellett), Szikes tavak pikoalgaflórájának vizsgálatát 13 izolált Choricystis törzsön végeztük A hínarak biodiverzitásának vizsgálatához sekély vízi területeket választottunv nk ki. A Keszthelyiöböl hínárjai kb. 32 %kal nagyobbak a Siófokiöbölbeliekhez képest (7 faj). A Duna holt víz medreiben előforduló 17 hínárfaj kémiai összetétele jelentősen eltért egymástól. A klorofill tartalmának növekedével a morfológiai plaszticitás nőtt, alacsony klorofill koncentráció magas diverzitást eredményezett. A terresztris növények biodiverzitásátt a MÉTA országoss élőhelytérképez adatállománya szerint választottuk ki (2x2 km 2 ) a termzetközeli féltermzetess élőhelytípusok közül. 44 homoki hegylábi erdősztyepp, valamint egy dolomitvegetáció mintaterületet mértünk fel, összesen 175 felvételt kzítettünk el. A növényfajok kiválasztása morfológiai genetikai diverzitás vizsgálatához ( EcoTILLING: Astragalus varius; RAPD: Astragalus varius, Centaurea arenaria, Alyssum tortuosum) megtörtént, begyüjtük vizsgálatuk megkezdődött. A zooplankton fajok sokrétűségét a Balatonban, Dunai holtágakban szikes vizekben vizsgáltuk. Utóbbiakat tipikus szikesvízi zooplankton népesíti be, döntő mértékben Arctodiaptomus spinosus Moina brachiata, míg 15 Rotatória fajt azonosítottunk. A makrogerinctelenek körében 7 vízfolyásból (Balaton vízgyűjtője a Cserhát területe) származó Hydropsyche saxonica (Trichoptera) tegzeslárva morfológiaii diverzitását értékeltük 28 testméret alapján. Robusztusabb testalkat gyorsabb vízfolyással függ össze. Közösségi szintű diverzitás vizsgálatát az árvaszúnyogokon (Chironomidae) végeztük el a Balaton 3 medencéjében. A kovaalga (Cyclotella ocellata), kagyló (Unio crassus Pseudoanodonta complanata), kétéltű (Triturus dobrogicus) hüllő (Zootoca vivipara) genetikai mintáit zavart kevbé zavart élőhelyekről begyűjtöttük, s a követő években feldolgoztuk. A lápi póc (Umbra krameri) genetikai vizsgálatához az ország különböző területén 27 mintavételi helyéről 254 példány uszonymintáját gyűjtöttük be. Fenékjáró küllőmintákat (Gobio obtusirostris G. carpathicus) 49 mintavételi helyről 700 egyedről gyűjtöttünk mikroszatellitelemzeket végeztünk A Kárpátmedencei küllőfajokk morfometriai elemze arra utal, hogy a távoleső állományok különbségei genetikai izoláció megnyilvánulásai. 2012ben vizsgáltuk a Balaton, a Zala szikes vizek klorofilla tartalmát, N P forgalmát. Felmértük 7 DunaTisza közi szikes víz algaegyütteseinepikoalgák genetikai származását. A kijelölt helyekről gyűjtött mintákból mikromanipulátorral Cyclotella ocellataa sejteket izoláltunk, tömegprodukcióját, fotoszintézisének intenzitását, az eukarióta azokból DNSt dunai tiszai mintákból. Megállapítottuk, hogy a Skeletoa zetség monofiletikus. Leírtuk a malakoközösségek összetételétt diverzitását kagyló csigafajokban. Védettt veszélyeztetett kétéltü hüllővizsgálataink során a dunai gőte (Trituruss dobrogicus) az elevenszülő gyíkk (Zootocaa vivipara) populációk elterjedét, genetikai kzletét eltéreiket (mitokondriális trns Thr trnst Pro gének közötti IGS régió, nagyfokú hosszpolimorfizmussal). Két magyarországii dunai gőte (Triturus dobrogicus) populáció (Mórahalom Hont) közti genetikai differenciálódás szintje viszonylag magas. Az elevenszülő gyík (Zootoca vivipara) 58 egyedéből gyűjtött kisméretű szövetmintákból teljes genetikai anyagot vontunk ki. A magyarországi elevenszülő gyík állomány nagyfokú genetikai változatosságot mutat. Makrofitonn vizsgálatokat emberi vontunk ki. Skeletoa potamos sejteket izoláltunk ugyancsak mikromanipulátorral MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

3 hatásnak eltérő mértékben kitettt sekély vízekben végeztünk. A hínár biomassza növekedéhez alapvetően az üledék tápanyagtartalmának az emelkede szükséges. A Pannon biogeográfiai régióra jellemző hat élőhelykomplex (homoki erdőssztyepp, hegylábi lösz erdőssztyepp, dolomit erdőssztyepp, hegyvidéki erdők, alföldi mocsarak szikesek) szentély jellegűű közepesen degradált területein jelöltünk ki típusonként 2 pár, összesen 24 tájablakot. 3 dolomit, 4 középhegységi erdő, 4 szikes 4 alföldi mocsár mintaterület ten összesen 414 felvétel kzült. A mintavételez során felvételeinkbe összesen 1157 döntő többségében őshonos faj fordult elő, ami a hazai edényes flóra (2500 faj) mintegy 45% %a. Felmértük a Balaton üledéklakó Tiszamentii holtmedrek növényzet közt élőő árvaszúnyog együtteseit. A Hydropsyche saxonica tegzesfaj különböző földrajzi helyekről származó populációinak genetikai (RAPD) vizsgálata elkezdődött. A védett veszélyeztetett halfajok között egy csoportot rzletesen elemeztünk (Gobio gobio fajkomplex), megkezdődtekk a RAPD vizsgálatok. Elkezdődött az előző évben optimalizált mikroszatellit primerekkel az Umbra krameri genetikai változatoss ságának elemze is során tovább folyt 84 termzetes homoki gyepen a szárazföldi növénytársulások diverzitásának elemze az adatok statisztikai értékele. A Kiskunság erdősztyepp élőhelyein a nappali lepke diverzitás a várttól eltérően alakult: a 126 mintavételi területről összesen 65 nappali lepkefajt gyűjtöttünk. Az erdősztyepp fáss területek diverzitása nagyobb. A szárazföldii vízi növények (Astragalus varius,, Alyssum tortuosum, Myriophyllum spicatum) ) molekuláris diverzitásának vizsgálatáhov oz EcoTILLING / SNP analízist, illetve RAPD eljárást alkalmaztunk. DNSfragmentumok alapján négy OTU 18S rdns szekvenciáját azonosítottukk Corixidae, Coreidae (Hetroptera), Prohromadora (Nematoda) Cymbella affinis fajokon. Hydropsychee (Trichoptera) egyedeken RAPD analízisekkel tisztáztuk a DNS szekvenciát. Morfometriai diverzitás vizsgálatok at végeztünk a Stephanodiscus triporus kovaalgán. 33 gyűjtőhelyről származó puhatestűek morfometriai vizsgálata során összesen 49 faj került elő e a Dunából holtmedrekből. Ezek közül 29 faj gyakori, 6 veszélyeztetett törvényesen védett.. Mocsári élőhelyeken a bevonatból 110 kovaalgaa fajt mutattunk ki. Zootoca vivipara Lacerta agilis populációk elkülönítét cytokróm b szekvenciák alapján végeztük. Szikes élőhelyeken a dunai gőte (Triturus dobrogicus) populációgenetikai jellegzetességeit írtuk le. Felmértük a Balaton időszakos kisvizek kerekesféreg (Rotatoria) együtteseinek aligg ismert fajösszetételét diverzitásukat. Unio crassus mikroszatellit vizsgálata során 60 egyedből kiindulva, összesen 42 egyedre sikerült a genotípust minden lokuszra meghatározni. A kiskunsági szikes tavakban előforduló Arctodiaptomus spinosus fajj genetikai diverzitását vizsgálva, 6566 bázispár hosszúságú fragmenteket kaptunk 11 szingleton hellyel 10 különböző bázispárral. A rákfaj piros színét a testében felhalmozódott zsír/olajcseppekben koncentrálódó karotin okozza. Leírtuk a balatoni rákplankton dinamikáit. További, széleskörű vizsgálatok folytak a hazai Gobio (27 magyarországi küllőpopuláció 168 egyed) lápi póc (Umbra krameri) populációkon, genetikai változatosságuk tisztázására. A Gobio fajcsoporton belül 17 haplotípust azonosítottunk. A fajcsoport további vizsgálata eddig kellően ismert faji kapcsolatokat tisztázott, s kimutatta kriptikus fajok jelenlétét, illetve jelenleg is folyó fajképződ eseteit. 2. A pályázatban kitűzött célok megvalósításának körülményei A pályázatban kitűzött célokat milyen mértékben sikerült megvalósítani; a célok elére miatt kellette a feladatokon a végrehajtás során változtatni; a kutatási eredmények alapján kellette feladatmódosítást megvalósítani; projektre fordított támogatási összegen felüli kellette saját (egyéb) forrás bevonása, stb. (max 4000 karakter) MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

4 A pályázatban kitűzött célok megvalósultak. A kutatási feladatok megoldása több időt igényelt, mint a pályázat benyújtásakor véltük, hiszen az ország egz területére kiterjesztett gyűjtek mintáinak laboratóriumi feldolgozása csak kőbb, többnyire a következő évek során történt meg. Ezt a folyamatot alapvetően befolyásolta az időigényes laboratóriumi feldolgozások sora, így a biológiai minták rendszereze, a különböző szervezeteken a morfometriai mérek elvégze, azz adatsorok biometriaistatisztikai értékele, s genetikai vizsgálatokraa való előkzíte. A minták genetikai vizsgálatokh hoz történt előkzíte időigényes, s mind a növényfajoknál, úgy a gerinctelen szervezeteknél illetve gerinceseknél (halak, kétéltűek) módszertani előtanulmányokra is szükség volt, a legalkalmasabbb eljárás kiválasztásához. Ezt a körülményt a pályázás idején csak gyanítottuk. Néhány esetben, az egymást követő években szükségessé vált bizonyos fajok ismételt, vagy nagyobb egyedszámú vizsgálata. Erre a legjobb példa a pataklakó, védett fenékjáró küllőő (Gobio spp.), kiterjedt vizsgálata volt. Morfometriai genetikai analízisekkel bizonyítottuk, hogy a Pannon ökorégióban kb. 7 rassz különíthető el, ezek közül 23 biztos fajként besorolható, a többi átmeneti vagy kriptikus fajnak ítélhető.. Vizsgálataink adatai pl. ennek a fajnak változatainak taxonómiai besorolását zetközileg is befolyásolta. Az ismételt vizsgálataink alapján ismertük fel, hogy a fajképződ folyamataa lezárt, ha napjainkban is tart. A kutatási eredmények alapján kellett feladatmódosítást végrehajtanunk. A négy intézet rzvételével végrehajtott projekt eredményei alapján igazolta azt a törekvünket, hogy a Pannonökorégió jellemző növény állatfajainak elterjedét szabályozó mechanizmusokat megismerjük, s ezek értékelét sokrétűen végezzük. A kapott eredményekre alapozva meggyőződtünk arról, hogy modern ökológiairendszertani tanulmányok genetikai háttér nélkül sokat érnek. A négy társult intézett pályázatával bizonyította, hogy különböző szakterületek (vízkémia, szárazföldi s akvatikus botanika, zoológia, ökológia, genetika) egybehangolt kutató tevékenységével szélesebb körű ismeretekhez jutunk. Az egyes rzterületek elemenként t is sokrétűen tárták fel a kitűzött feladatokat, azonban általános érvényű igazolható megállapítás sokra csak összevontan van mód. Megállapítottuk, hogy az emberi tevékenységnek különböző mértékben kitett biotopokat benépesítő növény állatfajok genetikai kzletének sodródása még bizonyítható ó. A projektre fordított támogatási összegen felül kellett saját (egyéb) forrást bevonnunk. A költségtervtől eltérő felhasználás indokai: A szakmai munka teljesítében (minták gyűjte, rendszereze, előkzíte, mintasoroza atok laboratóriumi elemze) jelentkező többletfeladatok elvégzéhez az eredetileg tervezettekhez képest több technikai adminisztra atív munkaerőre volt szükség. Időközi átszervezek miatt szerződ módosításra is sor s került. A projekt teljesíte az eredetileg tervezettt három évről gyakorlatilag négy évig tőlünk t kívül álló okokból elhúzódott, s emiatt is bizonyos terep genetikai vizsgálatokat amint arra a tematikai beszámolóban is kitértünk újra el kellett végeznünk, illetve az előzőeket kiegzítenünk. A szerződ megvalósításának utolsó periódusában, a rztvevőő tudományos segédmunkatársakk ill. Ph.D. hallgatók körében is történtek személyi változások. A többletköltség haladja meg a költségtervtől való eltér 10 %át. Tisztelettel kérjük indoklásunk elfogadását. MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

5 3. A projekt eredményeinek felhasználhatósága A projekt eredményei milyen területen, mikor, ki általl kerülhetnek továbbb fejlesztre, felhasználásra, gazdasági hasznosulásra, egyéni karrierfejleszti célokat mennyiben támogatnak, eredményezhetneke újabb pályázati támogatás megszerzétt (hazai vagy zetközi szinten), elősegítike a zetközi projektekben való rzvételt; stb. (max 4000 karakter) A projekt kutatási feladatainak eredményeit már az első évben bevontuk az egyetemi oktatás körébe, s ezeket graduális s posztgraduális szinten hozzáférhetővé tettük mindenki számára. A projekt nyomán sok egyetemi Ph.D. hallgató választotta témájául a hazai szárazföldi vízi élőhelyeket benépesítő fajok diverzitásának kutatását. Mindezek a munkák hozzájárulnak az ország élővilágának megismeréhez, a fajok elterjed mintázatainak feltérképezéhez, stabilitásuk, plaszticitásuk reszilienciájuk leírásához. A környezet termzetvédelem közvetlenül építhet a faj élőhelyvédelem tekintetében a biodiverzitás vizsgálatok adatsoraira. Gazdasági jelentőségük az ökológiai szolgáltatás sok terén nyílik. Mivel a projekt alapkutatási feladatokat jelentett, így a kapott eredményeknek elsősorban tudományos jelentőségük van a botanika, zoológia genetika területén. Az adatsorok hasznosítását alsó, közép felsőfokú oktatási intézmények, társkutató intézetek, termzettudományi múzeumok, országos hatáskörű felügyeletek, zeti parkok, minisztériumok, helyi vízügyi hatóságok, önkormányzatok civil szervezetek végezhetik. Mivel döntőő mértékben alapkutatások eredményeiről van szó, nagyban hozzájárulhatnak a termzet környezetvédelem céljainak megoldásához (pl. egyes veszélyeztetett fajok védetté nyilvánítása útján). Rá kell mutatnunk, hogy a projektben rztvevő kutatók aktuális ismeretanyaga is nagy mértékben bővült, s kölcsönösen megismerhettük egymás speciális tudományterületének módszereit t, gondolkodás módját. Bízunk abban, hogy kutatási eredményeink újabb hazai é zetközi pályázati támogatás megszerzét segíthetik, s jóó ajánlást jelenthetnek zetközi projektekben való rzvételhez, vagy azok kezdeményezéhez. A kutatási eredmények további értékele publikálásukk tovább folytatódik. A kutatás eredményei felkerülnek olvashatók lesznek a http: ://blki./otka_cnk_80140/index.html Tihany, január vezető kutató Dr. Bíró Péter akadémikus MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

6 FÜGGELÉK KTIAOTKAA CNK Összesített publikációs lista ( ) Publikációk: Cím Balogh Cs., Nédli J., Purgel Sz., G.Tóth L. Major Á Pontokáspi inváziós fajok f a Balatonban egy új jövevénnyel kiegzülve. Hidrológiai Közlöny 90/6: 810 Boda, R., Jakab, T., Kovács, T.Z., Szivák, I., Móra, A., Sály, P., Takács, P., Csabai, Z., Erős, T., Bíró, P. (2010): A szitakötő s együttesek térbeli előfordulási sajátosságainak vizsgálata a Balaton vízgyűjtőjén. Hidrológiai Közlöny 90/6: Dokumentu m típusa publikáció publikáció Impakt faktor n Támogató T feltüntetve? (/) Beküldre kerülte? (/) Link Borsodi, A., Knáb, M., Czeibert, K., Palatinszky, M., Krett, G., Somogyi, B., Vörös, L. & Márialigeti, K. (2010): Diverzitás vizsgálatok a Böddiszék vizének planktonikus baktériumközös ségein egy alga tömegprodukció idején. Hidrológiai Közlöny 90: Cosma, N.J., Móra, A. (2011): A Hydropsyche McLachlan, saxonica s 1884 (Trichoptera: Hydropsychidae) vízfolyásokból különböző származó s lárváinak morfometriai összebiologica hasonlítása. Acta debrecina, Supplementumm oeco logica ngarica 26: közlemény közlemény MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

7 5. 6. Cosma, N.J., Móra, A. (2011): A Hydropsyche McLachlan, saxonica s 1884 (Trichoptera: Hydropsychidae) különböző vízterekből származó lárváinak morfometriai összehasonlítása. VIII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, ápriliss , Jósvafő. Deák, Cs., Szivák, I., Móra, A. (2010): Púposszúnyogok (Diptera: Simuliidae) térbeli eloszlása befolyásoló tényezői a Balaton vízgyűjtő területén. Acta Biologica Debrecina, Supplementum oecologica ngarica 21: Duleba, M.., Ács, É., Borsodi, A.K., Kiss, K.T., Palatinszky, M., Pohner, Zs., Reskóné, N.M., Várbíró, G., Bíró, P. (in press): Comparison of benthic community patterns and diversity profiles in three basins with different trophic levels of Lake Balaton (Hungary). Microbs and Environments. Közlre beküldött kézirat 8. Felföldi, T., Somogyi, B.., Vörös, L. & Márialigeti, K. (2010) Kiskunsági szikes tavaink pikoalgáinakk azonosítása diverzitásának vizsgálata moleku Acta láris biológiai módszerekkel. Biologica Debrecina Supple 22: mentum Oecologica Hungarica Felföldi, T., Somogyi, B.., Vörös, L., Vida, M. & Márialigeti, K. (2010): Molekuláris biológiai módszerek alkalmazásának lehetőségei sekély tavaink mikroszkopikus eukariótáinak méretű azonosításában. Hidrológiai Közlöny 90: Mauchart, P., Méhes, N., Deák, Cs., Móra, A., Szivák, I.,, Csabai, Z. (2010): Kérzek, álkérzek Előadás () Előadás () MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

8 tegzesek mecseki Hidrológiai 102. faunisztikai adatai a vízterekből. Közlöny 90/ /6: Móra, A., Kálmán, Z., Soós, N., Tóth, A., Deák, Cs., Ambrus, A., Csabai, Z. (2010): Dataa to the aquatic invertebrate faunaa of Kis Duna (Kismaros) with first Hungarian chironomid records species. off three Acta Biologica Supplementum Debrecina, oecologica ngarica 21: Móra, A., Szivák, I., Boda, R., Török, J.K. (2010): Árvatér szúnyoglárvaegyüttesek időbeli változásai egy dombvidéki kisvízfolyásban. Hidrológiai Közlöny 90/ /6: Pálffy K., L. Vörös (2010): Seasonal changes in the diversity of phytoplankton functional groups in Lake Balaton, Hungary. Journal of Plankton Research (13 old.) () Közlre beküldött kézirat Pohner Zsuzsanna, Ács Éva, K. Borsodi Andrea, Kisss Keve Tihamér, Palatinszky Márton, Reskóné Nagy Mária, Várbíró Gábor, Bíró Péter (2010): Bevonatban élő mikrobiális közösségek genetikai diverzitásá nak összehasonlítása a Balaton két eltérő trofitású medencéjében LII. Hidrobiológus Napok. Tihany október 68. p. 36. Hidrológiai Közlöny 90/ /6: Somogyi, B., Borsodi, A., Czeibert, K., Knáb, M., Vanyovszki, J., Márialigeti, K. & Vörös, L. (2010) Bíborbaktérium tömegprodukció a Böddiszékben. Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 22: Somogyi, B., Kürthy, A., Németh, B. & Vörös, L. (2010): A () közlemény MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

9 pikoalgák jelentősége sekély tavak téli planktonjában. LII. Hidrobiológus Napok. Tihany október 68. Hidrológiai Közlöny 90: () közlemény 17. Specziár A. (2010). A Balaton halfaunája: a halállomány összetétele, az egyes halfajok életkörülményei a halállomány korszerű hasznosításának feltételrendszere. Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 23 (Hydrobiological Monographs vol. 2.): Monográfia 18. Szivák, I., Deák, Cs., Kálmán, Z., Soós, N., Mauchart, P., Lőkkös, A., Rozner, Gy., Móra, A., Csabai, Z. (2010): Contribution to the aquatic macroinvertebrate fauna of the Mountains Mecsek with the first record of Limnius opacus P.J.W. Müller, 1806 in Hungary. Acta biologica debrecina, Supplementum oecologica ngarica 21: Szivák, I., Móra, A., Deák, Cs., Kálmán, Z., Soós, N., Boda, R., Kovács, T.Z., Sály, P., Takács, P., Csabai, Z., Erős, T., Bíró, P. (2010): Makroszkopikus vízi gerinctelenek térbeli előfordulási sajátosságaitt közvetlen élőhelyi befolyásoló változók vizsgálata a Balaton vízgyűjtőjén. LII. Hidrobiológus Napok. Tihany október 68. Hidrológiai Közlöny 90/ /6: () közlemény 20. Takács Péter (2010): Kárpát vizsgálata. Pisces Hungarici. 8 medencei küllőfajok morfometriai p. közlre beküldve 21. Horváth H., Mátyás K., Süle Gy. Pring M.: A fitoplankton nitrogénköte a KisBalaton Vízvédelmi Rendszerbenn LII. Hidrobiológus Napok, Tihany, Október 68. MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

10 22. Horváth H., Mátyás K., Süle Gy., Pring M.: Nitrogenfixation of phytoplankton in a waterr quality reservoir (KisBalaton, Hungary). Ecological problems of tourist lakes, 2023 June 2011, Tihany, Hungary. 23. s Kiss Áron Keve, Kiss Keve Tihamér, Ács Éva: A heterotróf ostorosok helyi funkcionális sokfélesége a Duna planktonjában a koegzisztenciát biztosító feltételek. LII Hidrobiológus Napok Tihany, október Móra A.: Huge swarming of nonbiting midges (Diptera:( Chironomidae) at Lake Balaton. Ecological problems of tourist lakes, 2023 June 2011, Tihany, Hungary. 25. Pálffy K., Vörös l.: Phytoplankton functional diversity and a its relationship with tropjic state in Lake Balaton. Ecological problems of tourist lakes, 2023 June 2011, Tihany, Hungary. 26. Pohner Zs., Bódis E., Duleba M., Kiss K. T., Puky M., Ács, É.: Alga, kagyló, kétéltű hüllőfajok genetikai diverzitásának összehasonlítása a Pannon Ökorégió zavarással terhelt szentély jellegű élőhelykomplexeiben. Vácrátót, Tudomány Ünnepe, 2010 nov Pohner Zsuzsanna, Ács Éva, K. Borsodi Andrea, Kisss Keve Tihamér, Palatinszky Márton, Reskóné Nagy Mária, Várbíró Gábor, Bíró Péter (2010): Bevonatban közösségek élő mikrobiális genetikai diverzitásának összehasonlítása a Balaton két eltérő trofitású medencéjében. Hidrobiológus Napok LII. Tihany, MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

11 2010. október 68. (abstract). 28. é Pring M. (2010): A Balaton ökológiai állapota efelkért Nitrogénforgalom (Országos plenáris Környezetvédelmi Konferencia ) Balatonfüred, október é Pring M., Shafik H. M.,, Kovács W. A., Kenesi Gy., Horváth H.: A nitrogénköt mére stabil izotóppal folyamatos algatenyztővel LII. Hidrobiológus Napok, Tihany, Október Somogyi B., Pados S., Németh B., Vörös L.: The role of reed periphytton production int of he Lake primary Balaton (Hungary). Ecological problems of tourist lakes, 2023 June 2011, Tihany, Hungary. 31. Takács P., Sály P., Specziár A., Bíró P. & Erős T. (2010). How many samples to take for representativity? Within year variability of fish assemblages in two lowland streams. FSAM 2010 Fish sampling with active methods szeptember 811., Ceske Budejovice, Cseh köztársaság. Poszter 32. Takács P., Sályi P., Erős T., Specziár A., Bíró P. (2010): Mennyit ér egy mintavétel: Halfaunisztikai felmérek hatékonysága reprezentativi LII Hidrobiológus Napok Tihany, tása síkvidéki kisvízfolyásokon október Takács Péter: Magyarországi küllőfajok (Gobio spp.) morfometriai vizsgálata. IV. Magyar Haltani Konferencia, Debrecen, március 18. Tóth V.: Potential environmental MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

12 34. impacts of tourism ont he macrophyte vegetation of freshwater lakes. Ecological problems of tourist lakes, 2023 June 2011, Tihany, Hungary. jegyzéke (2012) Cím Hajnalka Horváth, Attila W. Kovács, Caitlin Riddick and Mátyás Pring: Extraction methods of phycocyanin determination in freshwater filamentous cyanobacteria and its application in a shallow lake. European Journal of Phycology (elfogadva) Hajnalka Horváth, Kálmán Mátyás, György Süle, Mátyás Pring (Online szeptember): Contribution of nitrogen fixítion to the external nitrogene load of a water quality controll reservoir (KissBalaton Water Protection System, Hungary) Hydrobiologia Horváth Hajnalka, Kovács W. Attila, Vörös L., Zsigmond E., Pring Mátyás: Fikocianin meghatározási módszerek alkalmazásuk különböző trofitású víztereken. Hidrológiai Közlöny 93. évf. 56: 4042 Hajnalka Horváth, Kálmán Mátyás, György Sülee and Mátyás Pring: Contribution of N 2 fixation to the nitrogene balance of water quality control reservoir (KisBalaton Water Protection System, Hungary). International Conference, Water resources and wetlands, Tulcea, Dokumentum típusa publikáció publikáció publikáció (Abstract) Impakt faktor 1,828 1,784 n n Támogató T feltüntetve? (/) Beküldre kerülte? (/) Link MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

13 Romania ( ) Horváth Hajnalka (2012):( Extrakciós módszerek összehasonlítása a fikocianin meghatározására alkalmazásuk víztereken. magyarországi Pannon Tudományos Nap (VEAB PAB), Nagykanizsa Horváth Hajnalka, Zsigmond Eszter, Kovács Attila Pring Mátyás: Fikocianin meghatározási módszerek alkalmazásuk a Balaton KisBalaton felszíni vizeiben. Kolozsvári Biológus Napok, ClujNapoca, Babes Bolyai Tudományegyetem ( ) Zsigmond Hajnalka, Eszter, Pring Horváth Mátyás Pring Mátyás: A Balaton Kisbalaton vízminőségének jellemze a tápelemek a fotoszintetikus pigmentek (a klorofill fikocianin) ekoncentrációja alapján. Kolozsvári Biológus Napok, ClujNapoca, BabesBolyai Tudományegyetem ( ) Károly Pálffy, Lajos Vörös and Mátyás Pring: Diversity patterns of traitbased phytoplankton functional groups in two basins of a large, shallow lake (Lake Balaton, Hungary) with different trophic state. Aquatic Ecology Károly Pálffy, Tamás Felföldi, Lajos Vörös, Emil Boros, Boglárka Somogyi: Winter bloom and newly discovered diversity of pikoeukaryotes in a saline lake Pohner Zsuzsanna, Ácss Éva, K. Borsodi Andrea, Kisss Keve Tihamér, Palatinszky Márton, Reskóné Nagy Máris, Várbíró Gábor, Bíró Péter (2011):( (Abstract) (Abstract) publikáció (beküldött, bírált kézirat) kézirat Előadás közlemény? MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

14 Bevonatbann közösségekk diverzitásának élő mikróba genetikai összehasonlítása a Balaton két eltérő trofitású medencéjéban. Hidrológiai Közlöny 91/6: Duleba M.., Bíró P., Bolla B., Borsodi A.K., Kiss K.T., Palatinszky M., Pohner Zs., Reskóné Nagy M., Várbíró G., Ács É. (2012): Comparison of benthic microbial community patterns and diversity in three basins with different trophic t levels of Lake Balaton (Hungary). 62: Vie et Milieu Kiss K.T., Klee R., Ector L., Ács É. (2012): Centric diatoms of large rivers and tributaries morphology in Hungary: and biogeographic distribution. Acta Botanica Croatica 71: Csaba Ferenc Vad, Zsófia Horváth, Éva Ács, Júlia Katalin Török, Keve T. Kiss, László Forró (2012): Seasonal dynamics and composition of cladoceran and copepod assemblages in ponds of a Hungarian cutaway peatland. Internat. Rev. Hydrobiol. 97: Pohner Zsuzsanna, Ácss Éva, K. Borsodi Andrea, Kisss Keve Tihamér, Palatinszky Márton, Reskóné Nagy Mária, Várbíró Gábor, Bíró Péter (2011):( Bevonatbann élő mikrobiális közösségekk genetikai diverzitásának összehasonlítása a Balaton két eltérő trofitású medencéjében. LII. Hidrobiológus Napok Tihany, okt. 68.) Pohner Zs., Bódis E., Duleba M., Kiss K.T., Puky M., Ács É.: Alga, kagyló, kétéltü hüllőfajok genetikai közlemény közlemény közlemény Poszter közlemény 0,421 0,702 1,19 n MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

15 diverzitásának összehasonlítása a Pannon Ökorégió zavarással terhelt szentély jellegű élőhely komplexeiben. Vácrátót, Tudomány nov. 30. Ünnepe, Pohner Zsuzsanna, Ácss Éva, K. Borsodi Andrea, Kisss Keve Tihamér, Palatinszky Márton, Reskóné Nagy Mária, Várbíró Gábor, Bíró Péter (2011):( Bevonatbann élő mikrobiális közösségekk genetikai diverzitásának összehasonlítása a Balaton két eltérő trofitású medencéjében. LII. Hidrobiológus Napok. Tihany, október 68. Puky Miklós, Pohner Zsuzsa, Bíró Péter, Ács Éva: Kétéltűek hüllők ökológiai, morfológiai diverzitásának genetikai összehasonlítása szentély jellegű emberi használatnak kitett élőhelykomplexekben. LIII. Hidrobiológus Napok Bódis E., Pohner Zs., Tóth B., Oertel N., Bíró P., Ács É. (2011): Két veszélyeztetett kagylófaj diverzitásának interspecifikus vizsgálata. LIII. Hidrobiológus Napok Tihany, 27. p. Vad Csaba Ferenc, Horváth Zsófia, Péntek Attila László, Kiss Keve Tihamér, Ács Éva 2012): Kisrákok napszakos eloszlási mintázata egy sekély, s oxigénszegény lápban. LIII. Hidrobiológus Napok, Tihany, október 68. Keve T. Kiss, Sergei I. Genkal, Luc Ector, Zsuzsanna Pohner, Ács Éva (2011):( Morphological comparison of two centric diatoms: Stephanodiscus triporus Genkal et Kuzmin and a S. Vestibulis Hakanson, Theriot Előadás Előadás Előadás Előadás abstrakt MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

16 et Stoermer. 5th European Phycological Congress, Rhodes, Greece, Buleba M., Ács É., Borsodi A.K., Kiss K.t., Palatinszky M., Pohner Zs., Reskóné N.M., Bíró P. (2011):( Comparison of the two diatom biota and the whole benthic communities of Lake Balaton. 5th European Phycological Congress, Rhodes, Greece, Pohner Zs., Duleba M.., Kiss K.T., Ács É. (2011):( Preliminary studies of interand intraspecific genetic polymorphism of two Thalassiosirales species. 5th European Phycological Congress, Rhodes, Greece, Pohner Zs.., Endre G., Bíró P., Ács É., Puky M. (2012): A dunai gőte (Triturus dobrogicus) genetikai mitokondriális populáció markerek vizsgálata alapján. LIV. Hidrobiológus Napok, Tihany, október 35., p.44. Pohner Zs.., Endre G., Bíró P., Ács É., Puky M. (2012): The intergenic spacer region between trna and trna genes int he mtdna of Triturus spp. can be a good tool for the analysis of interspecific diversity of the Danube crested newt (Triturus dobrogicus). 39. IAD Conference. Szentendre,, augusztus Puky M., Tóth V., Lakatos F., Tóth M., Mester B., Bíró P., Ács É., Velekei B. (2012):( Phylogeographic pattern, parasite load and fluctuating asymmetryy of Zootoca vivipara in Hungary. 7th World Congress of Herpetology. Vancouver, poszter poszter poszter i./hidro_nap ok/liv_hidro _Napok_progr am_es_kivonat ok. pdf MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

17 Canada, augusztuss 814. Velekei B.., Tóth V., Lakatos F., Bíró P., Ács É., Puky M. (2012): Magyarországi elevenszülőő gyík (Zooteca vivipara, Lichtenstein, 1823) populációk különbségek közötti mitokondriális DNS szakaszok alapján. 9. Magyar Kongresszus, Ökológus Keszthely, szeptember 57. Velekei B.., Tóth V., Lakatos F., Bíró P., Ács É., Puky M. (2012): Az elevenszülőő gyík filogeográfiai Magyarországon. Herpetológiai mintázata III. előadóül. Budapest, márciuss 27. Kiss Áron K., Kiss Keve T., Genkal Sergei I., Ector Luc, Molnár Levente, Ácss Éva (2012): Morphology of Stephanodiscus triporus Genkal et Kuzmin and related r taxa. The application of Diatom Indices int he Felent Creek (PorsukKütahya). 6th Central European Diatom Meeting CEDiatom, Innsbruck, p.53. Austria, Vad Csaba Ferenc, Horváth Zsófia, Kiss Keve Tihamér, Tótzh Bence, Péntek Attila László, Ács Éva (2012):( Kisrákok napszakos eloszlási mintázata az ócsai Öregturján sekély lápszemében. LIV. Hidrobiológus Napok, Tihany, október 35. p.27. Kiss Kevee Tihamér, Sergei Ivanovics Genkal, Luc Ector, Molnár Farkas Levente, Bíró Péter, Ács Éva (2012):( Amikor a tudomány összekapcsolja keletet nyugatot. LIV. Hidrobiológus Napok, Tihany, október 35., p.18. Csaba Ferenc Vad, Zsófia Horváth, Attila László Péntek, poszter poszter Előadás Előadás n n i./hidro_nap ok/liv_hidro _Napok_progr am_es_kivonat ok. pdf i./hidro_nap ok/liv_hidro _Napok_progr am_es_kivonat ok. pdf MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

18 Bence Tóth, Keve Tihamér Kiss, Éva Ács (2012): Diel distribution of microcrustaceans in a shallow peatland pond: the limiting role of dissolved oxygen. 5th European Conservation Network Conference 48th June 2012, Luxembourg. Tóth V., Vári Á., Lugossi S. (2011): Morphologicall and Photosynthetic acclimation of Potamogeton perfoliatus to different environments in Lake Balaton. Ocean. Hydrobiol. Stud. 40:4351. Vári Á., Tóth V.R., Csontos P. (2010): Comparing the morphology of Potamogeton perfoliatus L. along environmental gradients in Lake Balaton (Hungary). Ann. LimnolInt. J. Lim. 46: Lhotsky B., Ónodii G., Barabás S., Csecserits A., Molnár Cs., Nagy J. Szitár K., Kertz M., Rédei T. (2011):( A növényi biodiverzitás változása mérsékelt tájhasználat hatásáraa a pannóniai terresztris élőhelyeken. In: Lengyel Sz., Varga K., Kosztyi B. (szerk): Többfrontos termzetvédelem. VII. Magyar Biológiai Debrecen, Termzetvédelmi Konferencia Program Absztrakt kötete, p.135. Ónodi G., Lhotsky B., Barabás S., BottaDukát Z., Bölöni J., Csecserits A.,m Kertz M., Molnár Cs.,, Nagy J., Szitár K., Rédei T. (2012):( Közepes intenzitású tájhasználat hatása a lokális táji léptékű növényi biodiverzitásra terresztris pannon élőhely komplexekben. In: Bartha S., publikáció publikáció Absztrakt Absztrakt 0,291 0,930 MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

19 Mázsa K. (szerk.). Előadások poszterek összefoglalói. p. 81. Keszthely, Balogh Cs. Purgel Sz. (2012): A kvagga kagyló (Dreissena térhódítása a bugensis) Balatonban. Hidrológiai Közlöny 91: :58. Balogh Cs., Csaba J., Purgel Sz., Nédli J., G.Tóth L. (2012): Balatonban élő Pontokáspi fajok kitelepede hosszútávú vizsgálata termzetes aljzatokon. Hidrológiai Közlöny (2013),( 93. év. 56: Balogh C.., I.B. Muskó, Sz. Görög,, L.G.Tóth (2012):( Colonization and growth of zebra mussel and their competition between other PontoCaspian species on different natural substrata exposed into Lake Balaton, Hungary. Knowledge and Management Ecosystems. of Aquatic Nédli J., Forró L. (2012):( Allozymebased genetic variability atkinsoni complex of the Daphnia bolivari species s (Cladocera: Daphniidae) int he Hungaria Dreat Plain. Acta Zool. Acad. Sci. Hung. Gábor Borics, Levente Nagy, Stefan Miron, István Grigorszky, Zsolt László Nagy, Balázs A. Lukács, László GTóth, Gábor Várbíró (2012): Whicg factors f influence phytoplankton biomass in eutrophic shallow lakes? Journal Plankton Research. Gábor Borics, Balázs A. Lukács, István Grigorszky, Zsolt LászlóNagy, László G Tóth, Judit Görgényi, Gábor Várbíró (2012): Biological validation of hydro morphological lake types int cikkk közlemén benyújtott kézirat benyújtott kézirat benyújtott kézirat benyújtott kézirat 1,520 0,564 2,079 1,527 MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

20 he Pannonian Ecoregion. Limnologica. Balázs A. Lukács, Gábor Borics, Péter Juhász, Béla Kiss, Balázs Lesku, Zoltán Müller, László GTóth, Gábor Várbíró, Béla Tóthmérz (2012): Hydrophyte and helphyte species in standing water classification and conservation planning int he Pannonian Ecoregion. Hydrobiologia. Mónika Tóth, Diána Árva, Sándor A. Nagy, András Specziár (2012): Distribution of species diversity and abundance of plantdwelling chironomids hierarchical habitat across and seasonal scales int he oxbow lakes of River Tisza. Fundamental Limnology. and Applied Specziár A., Takács P., Czeglédi I., Erős T. (2012):( The role of the electrofishing equipment type and the operator in assessing fish assemblages in a nonriver. wadeable lowland Fisheries Research : Specziár A., György Á.I., Erős T. (2013. in press): The relative role of spatial, s temporal and random environmental factors in assessing fish assemblages with gillnets in a large and shallow temperate lake. Journal of Fish Biology. Takács P., Specziárr A., Czeglédi I., Bíró p., Erős T. (2012): A Marcal halfaunája a vörösiszap szennyeződ után. Hidrológiai Közlöny 92: Takács Péter, Specziár András, Czeglédi István, Bíró Péter, Erős Tíbor (2012): A Marcal halfaunája a benyújtott kézirat benyújtott kézirat cikkk cikkk (in press) cikkk 1,784 1,145 1,586 1,685 MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

21 vörösiszap szennyeződ után. Aktuális kutatások az MTA Ökológiai Kutatóközpontban előadóül, Termzettudományi Múzeum, január 12. Budapest, Takács Péter, Csoma Eszter, Pénzes Zsolt, Bihari Erős Tibor, Szivák Péter, Ildikó, Bíró Péter (2012): A magyarországi (Gobioninae) küllőfajok taxonómiai helyzete. 13. Kolozsvári Biológus Napok, Kolozsvár, március Takács Péter, Csoma Eszter, Bihari Péter, Pénzes Erős Tíbor, Szivák Zsolt, Ildikó, Bíró Péter (2012): Küllőfélék (fam.: Cyprinidae, genus Gobio) állományainak magyarországi genetikai differenciálódása Egy új korszak kezdetén: Molekuláris biológiai módszerek az ökológiai taxonómiai kutatás szolgálatában. Tudományos ül, MTA Székház, május 14. Budapest, Takács Péter, Erős Tibor, Sályi Péter, Specziár András, Bíró Péter (2012): A balatoni vízgyüjtő halfaunájának értékele a befolyókon tapasztalt hidrobiológiai problémák bemutatása. XXXVI. Halászati Tudomá nyos Tanácskozás Szarvas, május Takács Péter, Csoma Eszter, Pénzes Zsolt, Bihari Péter, Erős Tibor, Specziár András, Szivák Ildikó, Bíró Péter (2012): Cryptic Gobio species s in Hungarian streams? ECFF 2012 Ecology & Conservation of Freshwater Fish, Vilaa Nova de Cerveira, portugal, május 28.június 2. Takács Péter, Erős Tibor, Sály MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

22 Péter, Specziár András, Bíró Péter (2012): A balatoni vízgyüjtőn tapasztalt hidro biológiai problémák bemuta Napok, Tihany, október 35. tása. LIV. Hidrobiológus Takács Péter, Specziár András, Bíró Péter, Erőss Tibor (2012): A Marcal halfaunájának regenerációja a vörösiszap szennyeződ után. 8. Pannonn Tudományos Nap (VEABPAB), Nagykanizsa, október ben megjelent közlree beküldött (elfogadott) publikációk összes Impakt Faktora: 19,036 ek jegyzéke (2013) Cím Pálffy K., Pring M., Vörös L. (2013): Diversity patterns of traitbased phytoplankton functional groups in two basins of a large, lake (Lake Balaton, Hungary) with different trophic state. Aquatic Ecology 47: Pálffy K., Felföldi T., Mentes A., Horváth H., Márialigeti K, Boros E., Vörös L., Somogyi B. (2014): Unique picocaryotic algal community under multiple environmental stress conditions in a shallow, alkaline pan. Extremophiles 18: Tóth R.V.., Vári Á. ( 2023): Impact of habitat environment on Potamogeton perfoliatus L. morphology and its within plant variability in Lake Balaton. Annales de Limnology International Journal of Limnology 49, Dokumentum típusa publikáció publikáció publikáció Impakt faktor 1,378 2,203 0,736 Támogató T feltüntetve? (/) Beküldre kerülte? (/) Link MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

23 Tóth V., Endre G., Kovács Sz., Pring M. (kézirat): Evaluation of morphological and genetic diversity of Myriophyllum spicatum in untouched influenced and water man bodies. Ecological Engineering. Balogh Cs., Csaba J., Purgel Sz., Nédli J., G.Tóth L. (2013): Balatonban élő Pontokáspi fajok kitelepede hosszútávú vizsgálata termzetes aljzatokon. Hidrológiai Közlöny 93/56, 911. Balogh Cs., G.Tóth L. (2013): konfliktusokat Társadalmi generáló ökológiai történek a Balaton életében az utóbbi néhány évtizedben Gerinctelen állatok inváziói. Acta Scientiarum Socialium 39: Balogh Cs., Csaba J. (közlre benyújtott kézirat): A Dreissena megtelepede nagytestű kagylókon. Hidrológiai Közlöny 94.. Takács P., Csoma E., Bihari P., Pénzes Zs., Erős T., Szivák I., Bíró P. ( 2013): Magyarországi küllőfélék pataklakó genetikai vizsgálata. V. Magyar Haltani Konferencia, Debrecen, március 21. Takács P., Csoma E., Bihari P., Erős T., Specziár A., Szivák I., Bíró P. ( 2013): Pataklakó küllőfélék (Cyprinidae, genus: Gobio) genetikai vizsgálata. Kriptikus fajok a Kárpátmedencében? Modern irányzatok a zootaxonómiában (a molekuláris zootaxonómia számos érdekes új eredményének bemutatása). MTA Biol. Oszt. Manka Sándor emlékül, Budapest közlre beküldött publikáció közlemény közlemény szóbeli (különkiadvány ) szóbeli kézirat 2,958 (Magyar Tudomány) MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

24 november 13. Takács P., Csoma E., Erős T., Specziár A., Vitál Z., Sály P., Bíró P. (2013): Recent distribution pattern and population genetic features of European mudminnow Umbra krameri Walbaum, 1792 in Hungary. Identifyiong of main threats of threatened freshwater limnophilous fish in Danube basin. University of Presov, december 12. Eperjes, Szlovákia. Takács P., Svigruhaa R., Horváth J.., Czeglédi I.., Bíró P. (2013): Halastavak kisvízfolyásokra gyakorolt hatásainak bemutatásaa egy balatoni befolyó példáján. LV. Hidrobiológus Napok, Tihany, október 24. Takács P., Csoma E., Bihari P., Erős T., Specziár A., Szivák I., Bíró P. ( 2013): Genetic heterogenety reveals r ongoing speciation and cryptic taxonomic diversity of streamdwelling gudgeons (Teleostei, Cyprinidae) in the Middle hydrosystem Danubian (Hungary). PLOS ONE Nédli J., De Meester L., Schwenk K., G.Tóth L., Forró L. ( 2013): Salinity and depth as structuring factors of cryptic divergence in Moina brachiata (Crustacea: Cladocera) ). Nédli J., De Meester L., Major Á., Schwenk K., Szivák I., Forró L. (2014): Salinity and depth as structuring factors of cryptic divergence in Moina brachiata (Crustacea: Cladocera). Fundamental Limnology. and Applied Nédli J., Forró L., Csata E., Krizsik V., Balogh Cs.,, Tóth. szóbeli kézirat (szemináriumi kötet) szóbeli közlre beküldött kézirat abstract a 32. SIL Kongressuson (Budapest, augusztus 5.) közlemény in press kézirat 3,370 1,190 (Hidrológia i Közlöny 94.) (Plos One, Aries System Co.) Manuscript No. PONE D R1 MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

25 L.G.: Morphometric characteristics and CO1 haplotype diversity of Arctodiaptomus spinosus population in sodic ponds in Hungary. Rédei T., Stitár K., Czúcz B., Barabás S.., LelleiKovács E., Pándi I., Somay L., Csecserits A (2013): Weak evidence of longterm extinction debt in Pannonian dry sand grasslands. Agriculture, Ecosystems and Environment. p. 17. Albert ÁJ., Kelemen A., Valkó O., Migléczz T., Csecserits A., Rédei T.,, Deák B., Tóthmérz B., Török P. (2013): Secondary succession in sandy oldfielda: a promising example of spontaneous grassland recovery. Applied Vegetation Science, Dol: 10,1111/avsc , 112. Horváth Zs., Vad Cs.F., Zsuga K., Boros E., Vörös L., Ptacnik R. (2014): Opposing patterns diversity of and zooplankton functioning along a natural stress gradient: When the going gets tough, the tough get going. OIKOS. Tóth A., Horváth Zs., Vad Cs.F., Zsuga K., Nagy S.A., Boros E.: Zooplankton of the European soda pans: fauna and conservation of a unique habitat type. International Review of Hydrobiology. közlemény in press közlemény közlemény in press Közlre benyújtott kézirat. 2,859 2,263 3,322 0,870 DOI: /j x OIKOS Early view:p.x. (2014) library.wile y.com/doi/ /j x/abstr act Horváth Zs., Vad Cs.F., Tóth Előadás MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

26 A., Zsuga K., Vörös L., Boros E., Ptacnik R. (2013): A zooplankton diverzitás denzitásmintázatai a Kárpát medence asztatikus szikes tavaiban. LV. Hidrobiológus Napok Akvatikus terresztris kutatások kapcsolata október 2 4. Tihany. Tóth A., Zsuga K., Horváth Zs., Vad Cs.F., Vörös L., Boros E. (2013): Kerekesféreg (Rotifera) szerkezetére közösségek (fajszám, denzitás, guildek) ható környezeti változók a Kárpát medence asztatikus szikes tavain. LV. Hidrobiológus Napok Akvatikus terresztris kutatások kapcsolata október 2 4. Tihany. Tóth A., Zsuga K., Horváth Zs., Vad Cs.F., Boros E. (2013): Rotifera off the European soda pans: The fauna and communitiess of a unique habitat. Fresh Blood for Fresh Water Young Aquatic February01 Science. March Lunz am See, Austria. Velekei B., Lakatos F., Bíró P., Ács É., Puky M. : The genetic structure of Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) populations did not support the existence of a northsouth corridor of the VB haplotype in eastern Hungary. Puky M., Faggyas Sz., Mester B., Bíró P., Ács É. ( 2013): Tail loss and anomaly in Zootoca vivipara and Lacerta agilis in Hungary. International Conference Amphibian and reptile anomalies and pathology: methodology, evolutionary Kiss K.T., Genkal S.I., Ector L., Molnár l., Duleba M., Bíró abstract (No. 14.) Közlre beküldve: Hidrológiai Közlöny 94. (2014) Előadás abstract (No. 22.) Közlre beküldve: Hidrológiai Közlöny 94. (2014) Előadás abstract (p. 69) közlre beküldött kézirat (North Journal Western off Zoology Poszter 0,706 1,912 ihgen MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

27 P., Ács É. ( 2013): Morphology, taxonomy and distribution of Stephanodiscus triporus (Bacillariophyceae) and related taxa. European Journal of Phycology ( 2013), 48(4): Takács P., Turcsányi B., Bíró P. (2013): Társadalmi konfliktusokat generáló ökológiai történek a Balaton életében az utóbbi néhány évtizedben. csökkene. A halfogás Acra Scientiarium Socialium 39: Takács P., Turcsányi B., Bíró P. (2013): Társadalmi konfliktusokat generáló ökológiai történek a Balaton életében az utóbbi néhány évtizedben. Halpusztulások. Acra Scientiarium Socialium 39: Erős T., Sály P., Takács P., Higgins C.L., Bíró P., Schmera Quantifying D. ( 2014): temporal variability int he metacommunity structure of stream fishes: the influence of nonnative species and environmental drivers. Hydrobiologia 722(1): , Vol. (in press) 1,985 DOI: /s Takács P., Sály P., Specziár A., Erős T., Bíró P. ( 2013): The century of diversity destruction: maninduced changes int he fish fauna inhabiting the catchment area of Lake Balaton (Hungary). 32nd SIL Congress,, 49 August Budapest. Sály P., Takács P., Kiss I., Bíró P., Erős T. ( 2013): Effects of local and landscapescaldistribution of nonnative fishes in small watercourses factors ont he (p. 84.) (p. 180.) MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

28 of the catchment area of Lake Balaton (Hungary). 32nd SIL Congress, 49 August Budapest. Szivák I., Móra A., Csabai Z., Takács P., Sály P., Erős T., Bíró P. (2013): Impact of man activity on macroinvertebrate assemblages int he catchment area of Lake Balaton. 32nd SIL Congress, 49 August Budapest. Tóth M., Árva D., Nagy S.A., Specziár A. (2013): Species diversity and abundance of plantdwelling chironomids across hierarchical habitat and seasonal scales int he oxbow lakes of River Tisza, Hungary. Fundam. Appl. Limnol. Vol. 182/4: Specziár A., György Á.I., Erős T. ( 2013): Withinlake distribution patterns of fish assemblages: the relativee roles of spatial, temporal and random environmental factors f in assessing fish assemblages using gillnets in a large and shallow temperate lake. Journal of Fish Biology (2013) 82, Specziár A., Erős T. ( 2013): Dietary variability in fishes: the roles of taxonomic, spatial, temporal and ontogenetic factors. Hydrobiologia Duleba M., Bíró P., Kisss K.T., Pohner Zs., Ács É. ( 2013): Phylogenetic study on a morphologically less variable centric diatom, Skeletoa potamos (Weber)Hasle.. 32nd SIL Congress, 49 August Budapest. Vad Cs., Horváth Zs., Ács É. (2013): Effect of sampling frequency on the assessment of crustacean zooplankton diversity in temporary waters: (p. 180.) (p. 73.) Poszter (p. 304.) 1,190 1,834 1,985 i DOI /s x MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

29 A case study in a temperate ashalder swamp. 32nd SIL Congress, 49 August Budapest. Duleba M., Bíró P., Kisss K.T., Pohner Zs., Ács É. ( 2013): Phylogenetic and ecological study on Skeletoa Potamos (Weber), Hasle 7th CEDiatom Meeting, Thonon, France, 1620 Sept., pp Bódis E., Tóth B., Pohner Zs., Szekeres J., Bíró P., Ács É. (2013): Puhatestű közösségek térbeli mintázata diverzitása eltérő vízterek mentén. X. MaViGe Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Szalafő. Velekei B., Lakatos F., Bíró P., Ács É.., Puky M. ( 2013): Higher than expected genetic diversity in a small area: Zootoca vivipara int he eastern part of ngary. 17th European Congress of Herpetology August Veszprém, Hungary. Duleba M., Alverson A.J., Ector L., Horváth Zs., Kiss K.T., Pohner Zs., Szilágyi Zs., Tóth B., Vad Cs.F., Ács É. (2014): Global biogeography and phylogenetic position of a warmstenotherm centric c diatom, Skeletoa potamos (C.I. Weber) Hasle and its longterm dynamics int i he River Danube int he view of global change. Protistology. PROTIST Fülöp D., Mikó I., Seltmann K., Pénzes Zs., Melika G. (2013): The description of Alloxysta chinensis, a new Charipinae species from China (Hymenoptera, Figitidae). Zootaxa ( 2013): Bódis E., Tóth B., Pohner Zs., s Poszter (p. 20.) Poszter (p. 306.) Közlre beküldött kézirat közlemény 4,14 0, /zootaxa MAG Magyar Gazdaságfejleszti Cím: 1139 Budapest, Váci út Tel.: /

Szakmai beszámoló (OTKA-A07, OTKA-A08, OTKA-H07)

Szakmai beszámoló (OTKA-A07, OTKA-A08, OTKA-H07) Szerződés száma: OTKA_A_08-1-2009-0051 Pályázat azonosító: OTKA_A_08-1-2009-0051 (CNK80140) OTKA nyilvántartási szám: 80140 Típus: Részbeszámoló Szakmai beszámoló (OTKA-A07, OTKA-A08, OTKA-H07) Kedvezményezett(ek):

Részletesebben

Algaközösségek ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitásának összehasonlítása szentély jellegű és emberi használatnak kitett élőhelykomplexekben

Algaközösségek ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitásának összehasonlítása szentély jellegű és emberi használatnak kitett élőhelykomplexekben Algaközösségek ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitásának összehasonlítása szentély jellegű és emberi használatnak kitett élőhelykomplexekben Duleba Mónika Környezettudományi Doktori Iskola I.

Részletesebben

Készítette: Dr. Ács Éva Kutatóhelyi témavezető

Készítette: Dr. Ács Éva Kutatóhelyi témavezető Dunakutató Intézet részjelentése a A veszélyeztetett biodiverzitás megőrzése a Pannon ökorégióban: az ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitás értékelése szentély jellegű és emberi tájhasználatnak

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Kutatási pályázatok, ösztöndíjak:

Szakmai Önéletrajz. Kutatási pályázatok, ösztöndíjak: Személyes adatok: Név: Kálmán Zoltán Születési hely, idő: Siófok, 1976.05.08. Cím: 8651 Balatonszabadi Vak Bottyán u. 118/a Tel.: +36/20/259-92-47 e-mail: kalmanz@gamma.ttk.pte.hu Szakmai Önéletrajz Tanulmányok:

Részletesebben

A MINTAVÉTELI ERŐFESZÍTÉS HATÁSA A MINTAREPREZENTATIVITÁSRA EFFECT OF SAMPLING EFFORT ON THE SAMPLE REPRESENTATIVENESS

A MINTAVÉTELI ERŐFESZÍTÉS HATÁSA A MINTAREPREZENTATIVITÁSRA EFFECT OF SAMPLING EFFORT ON THE SAMPLE REPRESENTATIVENESS 209 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 18: 209 213, 2008 A MINTAVÉTELI ERŐFESZÍTÉS HATÁSA A MINTAREPREZENTATIVITÁSRA SCHMERA DÉNES 1 ERŐS TIBOR 2 1 Nyíregyházi Főiskola, Biológia Intézet, 4400 Nyíregyháza, Sóstói

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Tanulmányok: - 1996-2000: TÁSI-AKG, Pécs - 2002-2009: A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán Biológushallgató

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Tanulmányok: - 1996-2000: TÁSI-AKG, Pécs - 2002-2009: A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán Biológushallgató Személyes adatok: Név: Soós Nándor Születési hely, idő: Marcali, 1976. 11. 11. Cím: 7763 Áta Kossuth L. u. 59 Tel.: +36/30/364 56 20 e-mail: nandorsoos@gmail.com SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Tanulmányok: - 1996-2000:

Részletesebben

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Anda Angéla, DSc egyetemi tanár Témavezető: Dr. Kondorosy Előd, CSc egyetemi docens Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Tricladida)

Részletesebben

TEGZESEGYÜTTESEK (TRICHOPTERA) DIVERZITÁSA A KEMENCE-PATAK VÍZGYŰJTŐJÉNEK (BÖRZSÖNY) GÁZLÓ ÉS MEDENCE ÉLŐHELYTÍPUSAIBAN

TEGZESEGYÜTTESEK (TRICHOPTERA) DIVERZITÁSA A KEMENCE-PATAK VÍZGYŰJTŐJÉNEK (BÖRZSÖNY) GÁZLÓ ÉS MEDENCE ÉLŐHELYTÍPUSAIBAN 207 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 13: 207 211, 2005 TEGZESEGYÜTTESEK (TRICHOPTERA) DIVERZITÁSA A KEMENCE-PATAK VÍZGYŰJTŐJÉNEK (BÖRZSÖNY) GÁZLÓ ÉS MEDENCE ÉLŐHELYTÍPUSAIBAN SCHMERA DÉNES 1 ERŐS TIBOR 2 1

Részletesebben

Péter MAUCHART - Publications 26/09/2016

Péter MAUCHART - Publications 26/09/2016 Péter MAUCHART - Publications 26/09/2016 1. MAUCHART, P. BERECZKI, CS. ORTMANN-AJKAI, A. CSABAI, Z. SZIVÁK, I. (2014): Niche segregation between two closely similar Gammarids (Peracardia, Amphipoda) native

Részletesebben

A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAINAK MODELLEZÉSE DUNAI FITOPLANKTON ADATSOR ALAPJÁN

A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAINAK MODELLEZÉSE DUNAI FITOPLANKTON ADATSOR ALAPJÁN A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAINAK MODELLEZÉSE DUNAI FITOPLANKTON ADATSOR ALAPJÁN Doktori (PhD) értekezés tézisei Sipkay Csaba Budapest 2010 A doktori iskola megnevezése: tudományága: Budapesti Corvinus

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS Z. BARTA, L. KARAFFA, I. MÉSZÁROS, I. MIKLÓS S.A. NAGY, I. PÓCSI, ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC. 32, 2014 ADIUVANTIBUS

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS Z. BARTA, L. KARAFFA, G. VASAS, I. MIKLÓS S.A. NAGY, I. PÓCSI, ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC. 33, 2015 ADIUVANTIBUS

Részletesebben

Curriculum vitae. DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási. Kar, Természetvédelmi mérnöki Msc, I.

Curriculum vitae. DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási. Kar, Természetvédelmi mérnöki Msc, I. Curriculum vitae Név: Radócz Szilvia Születési hely, idő: Debrecen, 1988.08.15. Elérhetőség: Egyetem: radoczszilvia88@gmail.com DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási Kar, Természetvédelmi

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS GY. BORBÉLY, L. KISS, GY. LAKATOS, A.S. NAGY, I. NYILAS K. PECSENYE, I. PÓCSI, M. SIPICZKI ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA

Részletesebben

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Boros Emil Ökológia és természetvédelem: alkalmazott kutatások szerepe a gyakorlatban. FM: 2015. július 8. 1 http://www.hortobagyte.hu

Részletesebben

Jelentés a Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézetében végzett genetikai vizsgálatok eredményeiről

Jelentés a Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézetében végzett genetikai vizsgálatok eredményeiről Jelentés a Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézetében végzett genetikai vizsgálatok eredményeiről Készítette: az MTA BLKI Hal és Bentosz munkacsoportja Témafelelős: Takács Péter

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS Z. BARTA, L. KARAFFA, I. MÉSZÁROS, S.A. NAGY, I. PÓCSI, M. SIPICZKI ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC. 28, 2012 ADIUVANTIBUS

Részletesebben

"Szikes tavaink, mint különleges vizes élőhelyek jelentősége a biodiverzitás megőrzésében"

Szikes tavaink, mint különleges vizes élőhelyek jelentősége a biodiverzitás megőrzésében "Szikes tavaink, mint különleges vizes élőhelyek jelentősége a biodiverzitás megőrzésében" Dr. Boros Emil vizes élőhelyeinken 2016. május 20. 1 A vizes élőhelyek kritériumai (Dévai, 2000) középvízállás

Részletesebben

LI. Hidrobiológus Napok. Új módszerek és eljárások a hidrobiológiában

LI. Hidrobiológus Napok. Új módszerek és eljárások a hidrobiológiában LI. Hidrobiológus Napok Új módszerek és eljárások a hidrobiológiában Tihany, 2009 szept. 30 - okt. 2. Szerkesztette: Dr. Bíró Péter akadémikus az MHT Limnológiai Szakosztály elnöke Reskóné Dr. Nagy Mária

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS GY. LAKATOS, I. MÉSZÁROS, A.S. NAGY, K. PECSENYE, I. PÓCSI, M. SIPICZKI ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC. 20, 2009 ADIUVANTIBUS

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS GY. LAKATOS, I. MÉSZÁROS, A.S. NAGY, K. PECSENYE, I. PÓCSI, M. SIPICZKI ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC. 26, 2011 ADIUVANTIBUS

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Biológia Doktori Iskola Az élőhelyi heterogenitás által indukált változások hegyvidéki kisvízfolyások vízirovar fajegyütteseinek taxonómiai és funkcionális szerkezetében PhD értekezés

Részletesebben

1986 óta a természet szolgálatában

1986 óta a természet szolgálatában 2015 1986 óta a természet szolgálatában Az Ön segítségére is szükségünk van természeti értékeink hatékony védelméhez! Legyen az önkéntesünk! Egyesületünk szakmai közreműködésével létesült a Sástói Tanösvény

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13.

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. Tudományos folyóiratokban megjelent közlemény 1. E. Zajácz, Á. Zaják, E. M. Szalai, T. Szalai (2006): Nectar production of some sunflower hybrids. Journal of Apicultural

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Galgóczy Zsolt zsolt.galgoczy@gmail.com Referált folyóiratban megjelent cikk: Galgóczy Zs. 2004. Morfometriai paraméterek vizsgálata a Nagy-Szamos forrásvidékén. Földrajzi Közlemények

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS GY. LAKATOS, I. MÉSZÁROS, A.S. NAGY, K. PECSENYE, I. PÓCSI, M. SIPICZKI ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC. 21, 2010 ADIUVANTIBUS

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English)

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) Publikációs lista - References Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) 1. Szabó, Á., Molnár A., Győrfi J. and Pénzes B. 2009: New Data on the Mite Fauna of Hungary (Acari:

Részletesebben

A BALATON BEFOLYÓI MAKROBENTOSZÁNAK FELMÉRÉSE AZ EU VKI AJÁNLÁSAI TÜKRÉBEN

A BALATON BEFOLYÓI MAKROBENTOSZÁNAK FELMÉRÉSE AZ EU VKI AJÁNLÁSAI TÜKRÉBEN A BALATON BEFOLYÓI MAKROBENTOSZÁNAK FELMÉRÉSE AZ EU VKI AJÁNLÁSAI TÜKRÉBEN Móra Arnold MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany Összefoglalás. 2006-ban a Balaton környéki befolyók makroszkópikus

Részletesebben

Makroszkópikus vízi gerinctelenekkel foglalkozó kutatók címjegyzéke

Makroszkópikus vízi gerinctelenekkel foglalkozó kutatók címjegyzéke Makroszkópikus vízi gerinctelenekkel foglalkozó kutatók címjegyzéke Ábrahám Levente, Ph.D Osztályvezetı, múzeológus Levelezési cím: Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Kaposvár Fı u 10. e-mail: levi@smmi.hu

Részletesebben

Vad Csaba Ferenc Környezetbiológia, III. évf. Témavezető: Dr. Ács Éva

Vad Csaba Ferenc Környezetbiológia, III. évf. Témavezető: Dr. Ács Éva Zooplankton (Rotatoria, Crustacea: Cladocera, Copepoda) közösségek tér- és időbeli változásai, valamint vízminőséggel való kapcsolatuk az ócsai Turjánvidék vizeiben Vad Csaba Ferenc Környezetbiológia,

Részletesebben

Tisztelt Biológia és Környezettan BSC hallgatók!

Tisztelt Biológia és Környezettan BSC hallgatók! Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Természettudományi és Technológiai Kar Biológiai és Ökológiai Intézet Hidrobiológiai Tanszék 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (4010 Debrecen, Pf.: 57.) Tel/fax: 52

Részletesebben

A Phryganeidae (Trichoptera) család Észak-magyarországi elterjedése

A Phryganeidae (Trichoptera) család Észak-magyarországi elterjedése FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2000 24: 119 126 A Phryganeidae (Trichoptera) család Észak-magyarországi elterjedése FISLI ISTVÁN ABSTRACT.: The distribution of the family Phryganeidae (Trichoptera)

Részletesebben

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR)

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) Váczi Olivér, Varga Ildikó, Bata Kinga, Kisné Fodor Lívia, Bakó Botond & Érdiné Szerekes Rozália Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetmegõrzési

Részletesebben

Zoltán CSABAI - Publications 17/11/2015. Környezetvédelem sor. 16. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 206 pp.

Zoltán CSABAI - Publications 17/11/2015. Környezetvédelem sor. 16. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 206 pp. Zoltán CSABAI - Publications 17/11/2015 Books 1. CSABAI, Z. 2003: Vízibogarak kishatározója III. (Kiegészítő kötet) Vízi Természet és Környezetvédelem sor. 17. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest,

Részletesebben

Implementation of water quality monitoring

Implementation of water quality monitoring Joint Ipoly/Ipel Catchment Management HUSK/1101/2.1.1/0153 Implementation of water quality monitoring Dr. Adrienne Clement clement@vkkt.bme.hu Budapest University of Technology and Economics Department

Részletesebben

A TALAJ-NÖVÉNY-LÉGKÖR RENDSZER MODELLEZÉSÉNEK LÉPTÉKFÜGGŐ PROBLÉMÁI

A TALAJ-NÖVÉNY-LÉGKÖR RENDSZER MODELLEZÉSÉNEK LÉPTÉKFÜGGŐ PROBLÉMÁI A TALAJ-NÖVÉNY-LÉGKÖR RENDSZER MODELLEZÉSÉNEK LÉPTÉKFÜGGŐ PROBLÉMÁI A léptékfüggés megjelenése a talaj vízgazdálkodási tulajdonságaiban valamint megfigyelt hőmérsékleti adatsorokban Sándor Renáta MTA ATK

Részletesebben

A makrogerinctelen fauna Natura 2000 elvek szerinti vizsgálata a felső- és középső Ipoly vízgyűjtőjének Magyarországon elhelyezkedő részén

A makrogerinctelen fauna Natura 2000 elvek szerinti vizsgálata a felső- és középső Ipoly vízgyűjtőjének Magyarországon elhelyezkedő részén Felsőtárkány, 2011.02.10. A makrogerinctelen fauna Natura 2000 elvek szerinti vizsgálata a felső- és középső Ipoly vízgyűjtőjének Magyarországon elhelyezkedő részén Juhász Péter, Kiss Béla, Müller Zoltán,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék TÁJVÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE A DUNA TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁG EGY

Részletesebben

Második évi (2012) részbeszámoló

Második évi (2012) részbeszámoló Második évi (2012) részbeszámoló A veszélyeztetett biodiverzitás megőrzése a Pannon ökorégióban: az ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitás értékelése szentély jellegű és emberi tájhasználatnak

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 2633 0.2.2 Species name Mustela eversmanii 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name molnárgörény 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution

Részletesebben

ALFÖLDI GYEPTÁRSULÁSOK HATÁRAINAK SZERKEZETE ÉS KAPCSOLATA EDAFIKUS HÁTTÉRTÉNYEZİKKEL. Zalatnai Márta

ALFÖLDI GYEPTÁRSULÁSOK HATÁRAINAK SZERKEZETE ÉS KAPCSOLATA EDAFIKUS HÁTTÉRTÉNYEZİKKEL. Zalatnai Márta DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ALFÖLDI GYEPTÁRSULÁSOK HATÁRAINAK SZERKEZETE ÉS KAPCSOLATA EDAFIKUS HÁTTÉRTÉNYEZİKKEL Zalatnai Márta Témavezetık: Dr. Körmöczi László tanszékvezetı egyetemi docens Dr. Tóth Tibor

Részletesebben

Tóth Mónika publikációs jegyzék augusztus 30.

Tóth Mónika publikációs jegyzék augusztus 30. Tóth Mónika publikációs jegyzék 2012. augusztus 30. 1. Az értekezés témakörében megjelent vagy közlésre elfogadott impaktos publikációk jegyzéke Tóth, M. Móra, A. Kiss, B. Dévai, Gy. Specziár, A. 2012:

Részletesebben

A IV. MAGYAR HALTANI KONFERENCIA PROGRAMJA

A IV. MAGYAR HALTANI KONFERENCIA PROGRAMJA MAGYAR HALTANI TÁRSASÁG A IV. MAGYAR HALTANI KONFERENCIA PROGRAMJA DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Állattenyésztés-tudományi

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

A FITOPLANKTON NAPI GYAKORISÁGÚ MONITOROZÁSA A BALATON KESZTHELYI- MEDENCÉJÉBEN ÉS A FITOPLANKTON DINAMIKA MODELLEZÉSE

A FITOPLANKTON NAPI GYAKORISÁGÚ MONITOROZÁSA A BALATON KESZTHELYI- MEDENCÉJÉBEN ÉS A FITOPLANKTON DINAMIKA MODELLEZÉSE A FITOPLANKTON NAPI GYAKORISÁGÚ MONITOROZÁSA A BALATON KESZTHELYI- MEDENCÉJÉBEN ÉS A FITOPLANKTON DINAMIKA MODELLEZÉSE Istvánovics Vera és Honti Márk MTA Vízgazdálkodási Kutatócsoport BME Víziközmű és

Részletesebben

BALATON ÉS BEFOLYÓI HALÁLLOMÁNYÁNAK MONITOROZÁSA AZ EU VKI IRÁNYELVEINEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

BALATON ÉS BEFOLYÓI HALÁLLOMÁNYÁNAK MONITOROZÁSA AZ EU VKI IRÁNYELVEINEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL BALATON ÉS BEFOLYÓI HALÁLLOMÁNYÁNAK MONITOROZÁSA AZ EU VKI IRÁNYELVEINEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL Specziár András és Takács Péter MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete, Tihany Összefoglalás. Vizsgálataink

Részletesebben

Bemutatkozás Dr. Lehoczky István. 2013. december 4..

Bemutatkozás Dr. Lehoczky István. 2013. december 4.. Bemutatkozás Dr. Lehoczky István 2013. december 4.. A baromfihoz eddig ilyen viszony fűzött Képzettség: 1991 1995. Szinyei Merse Pál Gimnázium, Budapest, Érettségi. 1995 2001. Kaposvári Egyetem, Állattudományi

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

2. KIS-BALATON ANKÉT

2. KIS-BALATON ANKÉT 2. KIS-BALATON ANKÉT Összefoglaló értékelés a Kis-Balaton Védőrendszer 1991-1995 közötti kutatási eredményeiről SUB Göttlngen 206 483 945 97B5071 Szerkesztette: POMOGYI PIROSKA Keszthely, 1996. szeptember

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Javasolt tudományos folyóiratok listája

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Javasolt tudományos folyóiratok listája KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Javasolt tudományos folyóiratok listája Magyar nyelvű tudományos folyóiratok Agrártörténeti Szemle Agrártudományi Közlemények Agro-21 Füzetek Agrokémia és talajtan Állattani

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1357 0.2.2 Species name Martes martes 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name nyuszt 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map Yes 1.1.1a

Részletesebben

Madárfajok és közösségek állományváltozásai az Aggteleki Nemzeti Park területén

Madárfajok és közösségek állományváltozásai az Aggteleki Nemzeti Park területén DEBRECENI EGYETEM Természettudományi Kar Madárfajok és közösségek állományváltozásai az Aggteleki Nemzeti Park területén Doktori (PhD) értekezés tézisei Horváth Róbert Debreceni Egyetem Debrecen, 2003

Részletesebben

Havasi Máté Publikációs lista. tudományos közlemények

Havasi Máté Publikációs lista. tudományos közlemények Havasi Máté Publikációs lista tudományos közlemények 1. TÁTRAI I., JÓZSA V., GYÖRGY Á.I., HAVASI M., SZABÓ I. (2006) A busa biológiai szerepének és hatásának vizsgálata a Balatonban. In: Mahunka S., Banczerowski

Részletesebben

BOROMISZA ZSOMBOR: TÓPARTOK TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATI ELVEI ÉS MÓDSZEREI A VELENCEI-TÓ PÉLDÁJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2012

BOROMISZA ZSOMBOR: TÓPARTOK TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATI ELVEI ÉS MÓDSZEREI A VELENCEI-TÓ PÉLDÁJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2012 BOROMISZA ZSOMBOR: TÓPARTOK TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATI ELVEI ÉS MÓDSZEREI A VELENCEI-TÓ PÉLDÁJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2012 A doktori iskola megnevezése: tudományága: Budapesti Corvinus

Részletesebben

Klímaváltozási jelenségek modellezése egy elméleti vízi ökoszisztémában

Klímaváltozási jelenségek modellezése egy elméleti vízi ökoszisztémában Klímaváltozási jelenségek modellezése egy elméleti vízi ökoszisztémában Doktori (PhD) értekezés tézisei Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota Budapest 2011 A doktori iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei (Horváthné

Részletesebben

Szikes tavak védelme a Kárpátmedencében. Szikes tavak ökológiai állapota és természetvédelmi helyzete a Kárpátmedencében

Szikes tavak védelme a Kárpátmedencében. Szikes tavak ökológiai állapota és természetvédelmi helyzete a Kárpátmedencében Szikes tavak védelme a Kárpátmedencében LIFE + Action D5. Szikes tavak ökológiai állapota és természetvédelmi helyzete a Kárpátmedencében (előzetes eredmények) [LIFE07NAT/H/000324)] 2009-2013 Boros Emil

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 5 Issue 4 Különszám Gödöllı 2009 459 MORFOLÓGIAI ÉS GENETIKAI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁGI TÖRPEHARCSÁKON

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Természetközeli erdők szénforgalmának becslése modell-adat szintézis segítségével

Természetközeli erdők szénforgalmának becslése modell-adat szintézis segítségével Természetközeli erdők szénforgalmának becslése modell-adat szintézis segítségével Ambrusné Balázs Borbála KDI II. éves témavezető: dr. Barcza Zoltán külső konzulens: Némethné dr. Mázsa Katalin Tartalom

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs.

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs. ÖNÉLETRAJZ Név: Dr. Szakály Zsolt Születési év: 1964 Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Iskolák: 1978-82. Árpád Gimnázium, Tatabánya. 1983-87. JPTE TK testnevelés-biológia szak. 1988-90. TFTI atlétika

Részletesebben

OTKA NN Szabó András és Balog Kitti

OTKA NN Szabó András és Balog Kitti Alföldön telepített erdők hatása a talaj sótartalmára és a talajvízre OTKA NN 79835 Szabó András és Balog Kitti 2013. 12. 03. Hipotézis EC max: a sófelhalmozódás maximuma GYz: gyökérzóna Tv: talajvízszint

Részletesebben

KISVÍZFOLYÁS-RENDEZÉSEK TÁJVÉDELMI SZEMPONTJAI

KISVÍZFOLYÁS-RENDEZÉSEK TÁJVÉDELMI SZEMPONTJAI Tájökológiai Lapok 3 (1): 1 10. (2005) 1 KISVÍZFOLYÁS-RENDEZÉSEK TÁJVÉDELMI SZEMPONTJAI BÁTHORYNÉ NAGY ILDIKÓ RÉKA Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék Budapest, 1118 Villányi

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS (PHD) TÉZISEI

DOKTORI ÉRTEKEZÉS (PHD) TÉZISEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS (PHD) TÉZISEI PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR Vízibogarak faunisztikai és ökológiai vizsgálata, különös tekintettel a tócsabogarak családjára Készítette: Lőkkös Andor Témavezető: Dr. Kondorosy

Részletesebben

EGY KEVÉSSÉ ISMERT MIKROSZKOPIKUS KÖZÖSSÉG A DUNÁBAN: BEVONATLAKÓ KEREKESFÉREG ÉS KISRÁK EGYÜTTESEK

EGY KEVÉSSÉ ISMERT MIKROSZKOPIKUS KÖZÖSSÉG A DUNÁBAN: BEVONATLAKÓ KEREKESFÉREG ÉS KISRÁK EGYÜTTESEK EGY KEVÉSSÉ ISMERT MIKROSZKOPIKUS KÖZÖSSÉG A DUNÁBAN: BEVONATLAKÓ KEREKESFÉREG ÉS KISRÁK EGYÜTTESEK Tóth Adrienn 1 Kivonat A múlt században indultak meg a folyóvízi bentikus (a folyófenék üledékében, homok-,

Részletesebben

1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt program A korábbi (1998-2001) OTKA kutatás folytatásaként a természetvédelmi területbe beágyazódott,

1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt program A korábbi (1998-2001) OTKA kutatás folytatásaként a természetvédelmi területbe beágyazódott, 1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt program A korábbi (1998-2001) OTKA kutatás folytatásaként a természetvédelmi területbe beágyazódott, korábban művelés alatt álló területek spontán és emberi beavatkozással

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

A hínarak biodiverzitásának vizsgálata

A hínarak biodiverzitásának vizsgálata A hínarak biodiverzitásának vizsgálata 1. ábra. A makrofitonok vizsgálatához kijelölt területek. A vizsgálatunk célja, hogy a meghatározzuk az emberi tevékenység vizekre és a vizekben található hínarak

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1050 0.2.2 Species name Saga pedo 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name fűrészlábú szöcske 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

Természetes nyomjelzők alkalmazása vízföldtani modellekben a Szentendreisziget

Természetes nyomjelzők alkalmazása vízföldtani modellekben a Szentendreisziget Természetes nyomjelzők alkalmazása vízföldtani modellekben a Szentendreisziget példáján Kármán Krisztina I. éves Ph.D hallgató Környezeti földtudomány program Témavezetők: Szabó Csaba, Ph.D Fórizs István,

Részletesebben

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Fügedi Balázs PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 49 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 13: 49 53, 2005 A BÖRZSÖNYI-PATAK KÉRÉSZFAUNÁJÁNAK VIZSGÁLATA CSER BALÁZS PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. INVESTIGATION ON

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1903 0.2.2 Species name Liparis loeselii 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name loesel-hagymaburok 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Bentonikus és planktonikus algaközösségek fotoszintézis karakterisztikái. Üveges Viktória

Bentonikus és planktonikus algaközösségek fotoszintézis karakterisztikái. Üveges Viktória Bentonikus és planktonikus algaközösségek fotoszintézis karakterisztikái Doktori (PhD) értekezés tézisei Üveges Viktória Témavezetı: Prof. Dr. Padisák Judit, intézetigazgató egyetemi tanár, az MTA doktora

Részletesebben

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1276 0.2.2 Species name Ablepharus kitaibelii 0.2.3 Alternative species Ablepharus kitaibelii fitzingeri scientific name 0.2.4 Common name pannon (magyar) gyík 1.

Részletesebben

MÁTRAI ILDIKÓ TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉNEK JEGYZÉKE

MÁTRAI ILDIKÓ TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉNEK JEGYZÉKE MÁTRAI ILDIKÓ TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉNEK JEGYZÉKE 1. Az értekezés témakörében megjelent vagy közlésre elfogadott referált publikációk MÁTRAI, I. - LAKATOS, GY. - BUZETZKY, GY. 2009: Conservation of waterfowls

Részletesebben

Személyi adatok. Szakmai önéletrajz

Személyi adatok. Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: dr. Móra Arnold Anyja neve: Kiss Ilona Születési idı: 1978. február 06. Születési hely: Szolnok Állandó lakcím: 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 6. Telefon: 20-910-9290 e-mail: marnold@tres.blki.hu,

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

Nyár eleji kisrák-együttesek (Copepoda, Cladocera) faunisztikai és mennyiségi vizsgálata a Kárpátmedence asztatikus szikes tavaiban

Nyár eleji kisrák-együttesek (Copepoda, Cladocera) faunisztikai és mennyiségi vizsgálata a Kárpátmedence asztatikus szikes tavaiban Nyár eleji kisrák-együttesek (Copepoda, Cladocera) faunisztikai és mennyiségi vizsgálata a Kárpátmedence asztatikus szikes tavaiban Horváth Zsófia 1 Vad Csaba Ferenc 1,2 - Vörös Lajos 3 Boros Emil 4 1

Részletesebben

ÁRVASZÚNYOGOK (DIPTERA: CHIRONOMIDAE) MAGYARORSZÁGRÓL 4. LÁRVÁK A BALATONBA ÖMLŐ PATAKOKBÓL

ÁRVASZÚNYOGOK (DIPTERA: CHIRONOMIDAE) MAGYARORSZÁGRÓL 4. LÁRVÁK A BALATONBA ÖMLŐ PATAKOKBÓL 169 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 16: 169 174, 2007 ÁRVASZÚNYOGOK (DIPTERA: CHIRONOMIDAE) MAGYARORSZÁGRÓL 4. LÁRVÁK A BALATONBA ÖMLŐ PATAKOKBÓL MÓRA ARNOLD BÍRÓ KÁLMÁN MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete,

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS- ÉS TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA

Részletesebben

Magyarország növényvilága. Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet szoba /1718 mellék

Magyarország növényvilága. Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet szoba /1718 mellék Magyarország növényvilága Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet 7-608 szoba 20-90-555/1718 mellék tothz9@ludens.elte.hu zonalitás - a klímazónák kialakításáért felelős éghajlat meghatározó tényezői (hőellátottság,

Részletesebben

Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi

Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi Személyi rész Foglalkozása Műegyetemi oktató Szakosodása Víz és szennyvíztisztítás Beosztása a cégnél Egyetemi docens Születési év 1946 Főbb szakterületei

Részletesebben

1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2, Kutatási rovat 1-4. p.

1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2, Kutatási rovat 1-4. p. Publikációs és oktatási tevékenységünk: Lektorált folyóiratban megjelent publikációk: 1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2,

Részletesebben

A halivadék-élőhelyek tér- és időbeli változása a Duna gödi partszakaszán (1671-1669 fkm)

A halivadék-élőhelyek tér- és időbeli változása a Duna gödi partszakaszán (1671-1669 fkm) Természetvédelmi Közlemények 15, pp. 457-466, 2009 A halivadék-élőhelyek tér- és időbeli változása a Duna gödi partszakaszán (1671-1669 fkm) Gaebele Tibor és Guti Gábor MTA Magyar Dunakutató Állomás, 2131

Részletesebben

Az élőhely-urbanizáció egyedi és populációs szintű hatásai házi verebeknél (Passer domesticus)

Az élőhely-urbanizáció egyedi és populációs szintű hatásai házi verebeknél (Passer domesticus) DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Az élőhely-urbanizáció egyedi és populációs szintű hatásai házi verebeknél (Passer domesticus) Seress Gábor Témavezető: Dr. Liker András, egyetemi tanár, Limnológia Intézeti

Részletesebben

Magyar Emlőstani Évkönyv. Szerzői tájékoztató (2016. február 27.)

Magyar Emlőstani Évkönyv. Szerzői tájékoztató (2016. február 27.) Magyar Emlőstani Évkönyv Szerzői tájékoztató (2016. február 27.) A Magyar Emlőstani Évkönyv (Hungarian Yearbook of Mammalogy) a Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Bükki Emlőstani

Részletesebben

A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Jancsek-Turóczi Beatrix okleveles környezetkutató Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Kerekesféreg (Rotifera) együttesek faunisztikai és ökológiai vizsgálata a Kárpát-medence időszakos szikesein

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Kerekesféreg (Rotifera) együttesek faunisztikai és ökológiai vizsgálata a Kárpát-medence időszakos szikesein Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Kerekesféreg (Rotifera) együttesek faunisztikai és ökológiai vizsgálata a Kárpát-medence időszakos szikesein Faunistical and ecological study of rotifers of intermittent

Részletesebben

Orchideák szimbionta gombapartnereinek azonosítása egyes hazai erdőkben és felhagyott bányákban

Orchideák szimbionta gombapartnereinek azonosítása egyes hazai erdőkben és felhagyott bányákban Orchideák szimbionta gombapartnereinek azonosítása egyes hazai erdőkben és felhagyott bányákban Ouanphanivanh-Kiss Noémi ELTE KDI Környezetbiológia program III. évfolyam Témavezető: Dr. Szigeti Zoltán

Részletesebben

Milyen hatást gyakorolnak a befolyók a Balaton halfaunájára?

Milyen hatást gyakorolnak a befolyók a Balaton halfaunájára? Milyen hatást gyakorolnak a befolyók a Balaton halfaunájára? Takács Péter, Erős Tibor, Sály Péter, Specziár András, Vitál Zoltán, Dolezsai Anna, Bíró Péter MTA ÖK BLI, 8237, Tihany, Klebelsberg Kuno u.

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

PATAKLAKÓ KÜLLŐFÉLÉK (CYPRINIDAE, GENUS: GOBIO) GENETIKAI VIZSGÁLATA REJTETT (KRIPTIKUS) FAJOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN?

PATAKLAKÓ KÜLLŐFÉLÉK (CYPRINIDAE, GENUS: GOBIO) GENETIKAI VIZSGÁLATA REJTETT (KRIPTIKUS) FAJOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN? Takács et al. Pataklakó küllőfélék PATAKLAKÓ KÜLLŐFÉLÉK (CYPRINIDAE, GENUS: GOBIO) GENETIKAI VIZSGÁLATA REJTETT (KRIPTIKUS) FAJOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN? Takács Péter PhD, tudományos munkatárs, MTA Ökológiai

Részletesebben