Készítette: Dr. Ács Éva Kutatóhelyi témavezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Dr. Ács Éva Kutatóhelyi témavezető"

Átírás

1 Dunakutató Intézet részjelentése a A veszélyeztetett biodiverzitás megőrzése a Pannon ökorégióban: az ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitás értékelése szentély jellegű és emberi tájhasználatnak kitett élőhelykomplexekben c. OTKA-NKTH pályázat keretében a pályázat első évében (2010 április március 31) végzett munkákról Készítette: Dr. Ács Éva Kutatóhelyi témavezető A pályázat keretében zajló genetikai diverzitás-vizsgálatok két fő kérdéscsoport megválaszolását célozzák meg. Az egyik faj fölötti, míg a másik faj alatti szinten kíván detektálni genetikai polimorfizmust több különböző taxon esetében. Az egyes taxonok filogenetikailag igen távol állnak egymástól (kovaalga, kagyló, kétéltű, hüllő), ezért ugyanazon kérdés megválaszolásához merőben eltérő genetikai markerre, illetve módszerre lehet szükség. A megfelelő eljárások kiválasztásánál emellett fontos szempont a megvalósíthatóság a hozzáférhető eszközpark figyelembevételével, valamint a költséghatékonyság. A kutatás szerteágazó mivolta miatt az egyes témakörökben elérhető, eddig megjelent tudományos eredmények alapos áttanulmányozása rendkívüli jelentőségű a további lépések megalapozását illetően. A faj fölötti genetikai polimorfizmus kérdése egy taxon esetében merült fel, itt egy kovaalga faj filogenetikai helyzetének meghatározása a cél. A Skeletonema potamos (Bacillariophyta, Thalassiosirales) az egyetlen olyan tagja a Skeletonema genusnak, amely kizárólag édesvízben fordul elő, magyarországi folyóvizekben, a Dunában és a Tiszában is megtalálható. A Thalassiosirales rend rokonsági viszonyait a közelmúltban rekonstruálták sejtmagi és kloroplasztisz markerek alapján (Alverson et al. 2007), így feltárva az édesvízi és tengeri fajok filogenetikai helyzetét, azonban ez a szervezet nem szerepelt a vizsgált fajok között. A Skeletonema genus többi, tengeri tagja egy monofiletikus kládba csoportosul, amely viszonylag távol helyezkedik el a rend más, édesvízi genusaitól. A nagyobb csoportok szétválasztására alkalmas genetikai markernek bizonyultak a sejtmagban található riboszómális RNS gének (18S rdns, 28S rdns), míg faji szinten a kloroplasztiszban kódolt fotoszintetikus fehérjék génjei (rbcl, psbc) nyújtottak kellő felbontást. A publikációban leírt markerek szekvencia-analízise segítségével a S. potamos filogenetikai helyzete meghatározható, és eldönthető, hogy a többi Skeletonema fajjal, vagy más genusok édesvízi tagjaival áll-e közelebbi rokonságban.

2 A másik kérdéscsoport 4 különböző taxonba tartozó faj populációi közti és azon belüli genetikai diverzitásának feltárását célozta meg, mely nagyobb felbontású genetikai markerek használatát igényli. A vizsgálatnak alávetett fajok a következők: Cyclotella ocellata (Bacillariophyta), Unio crassus és Pseudoanodonta complanata (Bivalvia), Triturus dobrogicus (Caudata), illetve Zootoca vivipara (Squamata). Minden élőlénycsoport esetében az irodalomban fellelhető, a fenti célra alkalmazható genetikai markerekkel kapcsolatos információk összegyűjtése nagyrészt lezajlott. A korábban leírt, különböző markerekre specifikus primerek összegyűjtése és in silico tesztelése, illetve az adatbázisokban szereplő egyes markerek nukleotid-szekvenciái alapján új primerek tervezése folyamatban van. Az összehasonlítandó populációk minden taxon esetében zavarásmentes, illetve zavarásnak kitett élőhelyekről egyaránt származnak, a minták gyűjtése elkezdődött, és folyamatosan zajlik. A számos különböző típusú minta megkívánta a mintavétel, a tartósítás, illetve a DNS-izolálási módszerek költség-hatékony módon történő optimálását. Mivel a vizsgálandó állatfajok védettek, további szempont olyan mintavételi eljárások kidolgozása, melynek során elkerülhető az egyed elpusztítása, illetve a lehető legkisebb stresszt jelenti az állat számára. Az elevenszülő gyík esetében a farokból kis mennyiségű szövet eltávolítása, illetve a ledobott farok begyűjtése az optimális módszer. A dunai gőte esetében a tarajból, illetve a farokból kis mennyiségű szövet eltávolítása viszonylag csekély mértékű stresszt okoz az állat számára. Ezen minták tartósítására a 96%-os, analitikai tisztaságú alkohol megfelelőnek bizonyult. Ezen két élőlény esetében alternatív módszer a száj-nyálkahártyából steril vattapálcával történő kenetvétel (Pidancier et al. 2003). A minták tárolására a foszfát-puffer, a lízis-puffer, illetve a 96%-os etil-alkohol egyaránt alkalmasnak bizonyult. A két kagylófaj esetében μl haemolympha vétele steril tűvel még nem okoz maradandó károsodást az állat számára (Geist et Kuehn 2005). Mivel a védett területeken való gyűjtéshez az engedélyt év végén kaptuk meg, így csak archív kagylóminták álltak rendelkezésre, ez esetben a módszer tesztelésére a közeljövőben kerül sor, amint az élő állatok begyűjtése lehetővé válik. A két kovaalga-faj esetében nehézséget jelent a megfelelő feldolgozási módszer kifejlesztése, melynek segítségével olyan minta állítható elő, amely kizárólag a vizsgálni kívánt faj egyedeit tartalmazza. Az egyik lehetőség, hogy fénymikroszkóp alatt mikromanipulátorral kiválogatjuk az adott faj tartósított, vagy élő egyedeit, azonban ez a technika sem képes kizárni, hogy egyéb sejtek is a mintába kerülnek. Kis százalékban ezek a minták más eukarióta sejteket, esetlegesen más kovaalgákat is tartalmazhatnak. További nehézséget jelent, hogy a módszer időigényessége mellett is csak rendkívül kis mennyiségű

3 mintát eredményez ( db sejt), mely nem feltétlenül elegendő a hatékony DNSizoláláshoz. Ezen problémák kiküszöbölése céljából párhuzamosan elkezdődtek kísérletek a vizsgálandó fajok tenyésztésbe vonására. Tiszta tenyészet előállítása szintén problémákba ütközik a kovaalgák esetében, a kevésbé zavaró baktériumszennyezés mellett könnyen túlnőhetik a kívánt fajt más eukarióta szervezetek. Amennyiben a zavaró hatásokat lehetőség szerint sikerül minimalizálni, a tenyésztés előnye, hogy olyan minta állítható elő egy-két sejtből, vagy egy adott populációból, amely nagy százalékban a kívánt faj egyedeit tartalmazza, és a sejtszám elegendően nagy a hatékony DNS-izoláláshoz. Feltételezhetően azonban a tenyésztés során az eredeti genotípus-gyakoriság értékek torzulnak, így ez az eljárás populációk diverzitásának feltárására kevésbé alkalmas. A tenyésztett törzsek jól felhasználhatóak azonban olyan, kisebb variabilitású markerek azonosításához, melyek szekvenciája jelenleg hiányzik az adatbázisokból, illetve új, fajspecifikus primerek ellenőrzéséhez. Minden különböző mintatípus esetében megkerestük, illetve optimáltuk és teszteltük azt a DNS-izolálási módszert, amely a lehető legkisebb költséggel jó minőségű, a további applikációkat gátló anyagoktól mentes DNS kinyerésére alkalmas. Amennyiben rendelkezésre állt archivált minta korábbi mintavételekből, a teszteléseket azokon is elvégeztük. A hagyományos fizikai + enzimatikus sejtfeltárás fenol-kloroformos tisztítási lépéssel kombinálva a legtöbb esetben alkalmas DNS-izolálási eljárásnak bizonyult, a mintatípusoknak megfelelő kisebb módosításokkal. Azokból a mintákból (U. crassus, nagy mennyiségű algasejt-keverék), amelyek tartósítószere bármilyen %-ban formalint tartalmazott, nem volt kinyerhető DNS ezzel a módszerrel, a kiindulási minta típusától és mennyiségtől függetlenül. A formalin-oldat azonban minden mintatípus esetében helyettesíthető alkohol-keverékkel, illetve 96%-os etil-alkohollal. A DNS-izolálás hatékonyságát úgy ellenőriztük, hogy a 18S rdns egy szakaszát specifikus primerekkel felszaporítottuk, és amennyiben kaptunk PCR-terméket, a költségminimalizálást szem előtt tartva minden mintatípusból 1-1 példányt szekvencia-analízisnek vetettük alá, majd a GeneBank adatbázissal összevetve megkerestük a legközelebbi rokon fajt a BLASTn algoritmus segítségével. Zootoca vivipara esetében 4 egyed archív, alkohol-keverékben tárolt minta farokszövetéből sikerült DNS-t kinyerni, a szekvencia-analízis jó minőségű, tiszta szekvenciát eredményezett, amely a legnagyobb hasonlóságot az adatázisban fellelhető legközelebbi rokon faj bázissorrendjével mutatta.

4 Triturus dobrogicus esetében egy élő egyedből történt mintavétel száj nyálkahártyáról, illetve bőrfelszínről steril vattapálcával, több párhuzamosban. Egy-egy mintát foszfátpufferben, lízis-pufferben, illetve 96%-os etil-alkoholban tároltuk órán át 4 C-on, és mindhárom eljárás alkalmasnak bizonyult a DNS-izolálás szempontjából, de a legerősebb PCR-terméket a lízis-pufferben tárolt minta eredményezte. A szekvencia-analízis a száj nyálkahártya-mintából tiszta szekvenciát eredményezett, amely a legnagyobb hasonlóságot az adatázisban fellelhető legközelebbi rokon faj bázissorrendjével mutatta. A bőrfelszíni kenet azonban enyhén kevert szekvenciát eredményezett, amely a legnagyobb hasonlóságot egy édesvízi, mikroszkopikus gyűrűsféreg-fajjal adta, tehát ez a módszer nem bizonyult alkalmazhatónak. A további minták terepi gyűjtése megkezdődött, feldolgozásuk folyamatosan zajlik. Unio crassus esetében a formalinban fixált, és később alkohol-keverékbe helyezett archív minta nem bizonyult alkalmasnak DNS kinyerésére, a kizárólag alkohol-keverékben tárolt egyedből azonban sikeresen izoláltunk DNS-t. A szekvencia-analízis jó minőségű, tiszta szekvenciát eredményezett, amely a legnagyobb hasonlóságot az adatázisban fellelhető legközelebbi rokon faj bázissorrendjével mutatta. A két kovaalga-faj esetében a rendkívül kis kiindulási mintamennyiség megnehezíti a hatékony DNS-kinyerést, ezért esetükben a módszer optimálása folyamatban van. A populációk közti, illetve esetlegesen azokon belüli diverzitás feltárásához variábilis, kellő felbontást biztosító genetikai markerekre van szükség. Ezek elméleti kiválasztása is megtörtént mindegyik vizsgálandó élőlénycsoport esetében. A nagy tó komplex élőhely vizsgálata során a Balaton két eltérő trofitású medencéjében (Keszthelyi és Siófoki) a különböző alzatokon kialakult mikroba-közösségek szerkezetét vizsgáltuk mikroszkópos és molekuláris módszerekkel. Az eukarióta-, illetve baktériumközösségek DGGE analízisét Ingeny PhorU készülékben végeztük. Az eukarióta- és bakteriális diverzitás egyaránt magasabb értékeket ért el júniusban, mint augusztusban a legtöbb minta esetében (1.ábra). A Keszthelyi-medencében diverzebb eukarióta közösséget találtunk (több eukarióta operatív taxonómiai egységet {(OTU-t} mutattunk ki, mint bakteriális csoportot, ez a tendencia a Siófoki-medencében fordított volt. Idézett irodalom Alverson, A., J., Jansen, R., K., Theriot, E., C., Bridging the Rubicon: Phylogenetic analysis reveals repeated colonizations of marine and fresh waters by thalassiosiroid diatoms. Molecular Phylogenetics and Evolution 45:

5 Geist, J., Kuehn, R., Genetic diversity and differentiation of central European freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera L.) populations: implication for conservation and management. Molecular Ecology 14: Pidancier, N., Miqel, C., Miaud, C., Buccal swabs as a non-destructive tissue sampling method for DNA analysis in amphibians. Herpetological Journal 13: A pályázat témaköréből megtartott előadások: Pohner Zsuzsanna, Ács Éva, K. Borsodi Andrea, Kiss Keve Tihamér, Palatinszky Márton, Reskóné Nagy Mária, Várbíró Gábor, Bíró Péter: Bevonatban élő mikrobiális közösségek genetikai diverzitásának összehasonlítása a Balaton két eltérő trofitású medencéjében. - LII. Hidrobiológus Napok Tihany, október 6-8. Pohner Zs., Bódis E., Duleba M., Kiss K. T., Puky M., Ács, É.: Alga-, kagyló-, kétéltű- és hüllőfajok genetikai diverzitásának összehasonlítása a Pannon Ökorégió zavarással terhelt és szentély jellegű élőhely-komplexeiben. Vácrátót, Tudomány Ünnepe, 2010 nov. 30. Absztraktok: Pohner Zsuzsanna, Ács Éva, K. Borsodi Andrea, Kiss Keve Tihamér, Palatinszky Márton, Reskóné Nagy Mária, Várbíró Gábor, Bíró Péter: Bevonatban élő mikrobiális közösségek genetikai diverzitásának összehasonlítása a Balaton két eltérő trofitású medencéjében LII. Hidrobiológus Napok. Tihany október 6-8. p. 36. Publikációk: Pohner, Zs., Ács, É.; Borsodi, A.; Kiss, K.T.; Palatinszky, M.; Reskóné, N. M.; Várbíró, G.; Mészáros, É.; Duleba, M.; Bíró, P. (0000): Bevonatban élő mikroba-közösségek genetikai diverzitásának összehasonlítása a Balaton két eltérő trofitású medencéjében. submitted paper. Hidrológiai Közlöny. Duleba, M., Ács, É., Borsodi, A.K., Kiss, K.T., Palatinszky, M., Pohner, Zs., Reskóné, N.M., Várbíró, G., Bíró, P. (0000): Comparison of benthic community patterns and diversity profiles in three basins with different trophic levels of Lake Balaton (Hungary). submitted paper Microbs and Environments IF: 2,248

Második évi (2012) részbeszámoló

Második évi (2012) részbeszámoló Második évi (2012) részbeszámoló A veszélyeztetett biodiverzitás megőrzése a Pannon ökorégióban: az ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitás értékelése szentély jellegű és emberi tájhasználatnak

Részletesebben

Témáink: Bemutatkozik az MTA ÖK hírlevele

Témáink: Bemutatkozik az MTA ÖK hírlevele Témáink: Bemutatkozik az MTA ÖK hírlevele 2 Kutatóközpont létesült A kutatóközponti átalakulásról 2 Bemutatkozik a főigazgató 3 Bemutatkozik a gazdasági igazgató 4 Megalakult az új Gazdasági Osztály 4

Részletesebben

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK LVI. Hidrobiológus Napok Tihany, 2014. október 1-3. A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK Szerkesztette: Dr. Bíró Péter akadémikus MHT Limnológiai Szakosztály elnöke Reskóné Dr. Nagy

Részletesebben

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK LVI. Hidrobiológus Napok Tihany, 2014. október 1-3. A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK Szerkesztette: Dr. Bíró Péter akadémikus MHT Limnológiai Szakosztály elnöke Reskóné Dr. Nagy

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR MIKROBIOLÓGIAI TANSZÉK MISETA ROLAND A HARKÁNYI GYÓGYFÜRDŐ TERMELŐKÚTJAINAK KÉNES

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR MIKROBIOLÓGIAI TANSZÉK MISETA ROLAND A HARKÁNYI GYÓGYFÜRDŐ TERMELŐKÚTJAINAK KÉNES EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR MIKROBIOLÓGIAI TANSZÉK MISETA ROLAND A HARKÁNYI GYÓGYFÜRDŐ TERMELŐKÚTJAINAK KÉNES KARSZTVIZÉBEN ELŐFORDULÓ BAKTÉRIUMKÖZÖSSÉGEK FILOGENETIKAI DIVERZITÁSA

Részletesebben

Az ELTE Környezettudományi Centrum és a Környezettudományi TDK tisztelettel meghívja. 2014. évi Kari TDK konferenciájára,

Az ELTE Környezettudományi Centrum és a Környezettudományi TDK tisztelettel meghívja. 2014. évi Kari TDK konferenciájára, Az ELTE Környezettudományi Centrum és a Környezettudományi TDK tisztelettel meghívja 2014. évi Kari TDK konferenciájára, a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (2015) készülő dolgozatok bemutatására

Részletesebben

III. Herpetológiai Előadóülés

III. Herpetológiai Előadóülés A Magyar Természettudományi Múzeum, a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya és a Magyar Madártani- és Természetvédelmi Egyesület Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya szervezésében III. Herpetológiai

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Somogyi Gabriella A Dianthus sect. Plumaria (Opiz) Asch. et Graebn. közép-európai fajainak komplex molekuláris taxonómiai értékelése BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Kertészettudományi

Részletesebben

A fűrészlábú szöcskék (Saga spp.) biológiája, különös tekintettel a Saga

A fűrészlábú szöcskék (Saga spp.) biológiája, különös tekintettel a Saga A fűrészlábú szöcskék (Saga spp.) biológiája, különös tekintettel a Saga pedo (PALLAS, 1771) fajra Doktori (PhD) értekezés tézisei Készítette: Kolics Balázs Témavezetők: Dr. Kondorosy Előd, Pannon és Egyetem

Részletesebben

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 61-75.

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 61-75. Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 61-75. A FITOPLANKTON DIVERZITÁSA A BALATONBAN: A FAJÖSSZETÉTELTŐL A FUNKCIONÁLIS DIVERZITÁSIG Pálffy Károly*,

Részletesebben

Baktériumközösségek diverzitása és foszforforgalmi szerepe a Balaton és kiskunsági szikes vízterek üledékében Egyetemi doktori (PhD) értekezés

Baktériumközösségek diverzitása és foszforforgalmi szerepe a Balaton és kiskunsági szikes vízterek üledékében Egyetemi doktori (PhD) értekezés DE TTK 1949 Baktériumközösségek diverzitása és foszforforgalmi szerepe a Balaton és kiskunsági szikes vízterek üledékében Egyetemi doktori (PhD) értekezés SZABÓ GITTA Témavezetők: Dr. Borsodi Andrea, egyetemi

Részletesebben

Magyar Tudomány. MODERN IRÁNYZATOK A ZOOTAXONÓMIÁBAN MAHUNKA SÁNDOR EMLÉKÜLÉS vendégszerkesztő: Varga Zoltán

Magyar Tudomány. MODERN IRÁNYZATOK A ZOOTAXONÓMIÁBAN MAHUNKA SÁNDOR EMLÉKÜLÉS vendégszerkesztő: Varga Zoltán Magyar Tudomány MODERN IRÁNYZATOK A ZOOTAXONÓMIÁBAN MAHUNKA SÁNDOR EMLÉKÜLÉS vendégszerkesztő: Varga Zoltán Tudományos-e a tudománymérés? A herbáriumok jelentősége Elnökjelöltek 2014 2014 4 511 A Magyar

Részletesebben

PATAKLAKÓ KÜLLŐFÉLÉK (CYPRINIDAE, GENUS: GOBIO) GENETIKAI VIZSGÁLATA REJTETT (KRIPTIKUS) FAJOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN?

PATAKLAKÓ KÜLLŐFÉLÉK (CYPRINIDAE, GENUS: GOBIO) GENETIKAI VIZSGÁLATA REJTETT (KRIPTIKUS) FAJOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN? Takács et al. Pataklakó küllőfélék PATAKLAKÓ KÜLLŐFÉLÉK (CYPRINIDAE, GENUS: GOBIO) GENETIKAI VIZSGÁLATA REJTETT (KRIPTIKUS) FAJOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN? Takács Péter PhD, tudományos munkatárs, MTA Ökológiai

Részletesebben

Biodiverzitás Monitorozás

Biodiverzitás Monitorozás Biodiverzitás Monitorozás Szerzők: Dr. Szép Tibor (Nyíregyházi Főiskola), Dr. Margóczi Katalin (Szegedi Tudományegyetem) és Dr. Tóth Albert (Debreceni Egyetem) Lektorálta: Dr. Báldi András Készült a TÁMOP

Részletesebben

Vízzel terjedő vírusok a hazai felszíni és fürdővizekben 2006-2009 KERN ANITA, BÁNFI RENÁTA, KÁDÁR MIHÁLY, VARGHA MÁRTA

Vízzel terjedő vírusok a hazai felszíni és fürdővizekben 2006-2009 KERN ANITA, BÁNFI RENÁTA, KÁDÁR MIHÁLY, VARGHA MÁRTA Vízzel terjedő vírusok a hazai felszíni és fürdővizekben 2006-2009 KERN ANITA, BÁNFI RENÁTA, KÁDÁR MIHÁLY, VARGHA MÁRTA Országos Környezetegészségügyi Intézet, Budapest Rövidítések AdV bp DNS ECHO EPA

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÁLLATFAJ- VISSZATELEPÍTÉSEK ELEMZÉSE AZ IUCN ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

A MAGYARORSZÁGI ÁLLATFAJ- VISSZATELEPÍTÉSEK ELEMZÉSE AZ IUCN ÚTMUTATÓ ALAPJÁN SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR K Ö RN Y E Z E T - É S T Á J G A Z D Á L K O D Á S I I NT É Z E T TERMÉSZETVÉDELMI ÉS TÁJÖKOLÓGIAI TANSZÉK A MAGYARORSZÁGI ÁLLATFAJ- VISSZATELEPÍTÉSEK

Részletesebben

Az ember és élettere A mező- és erdőgazdálkodás, az ipar és az urbanizáció hatása természetes környezetünkre

Az ember és élettere A mező- és erdőgazdálkodás, az ipar és az urbanizáció hatása természetes környezetünkre Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KONV-2010-0006 Az ember és élettere A mező- és erdőgazdálkodás, az ipar és az urbanizáció hatása

Részletesebben

Az aranysakál (Canis aureus) magyarországi elõfordulása, genetikai térképezésének fontossága és génbankjának felhasználási lehetõségei

Az aranysakál (Canis aureus) magyarországi elõfordulása, genetikai térképezésének fontossága és génbankjának felhasználási lehetõségei VADON ÉLÕ ÁLLAT Az aranysakál (Canis aureus) magyarországi elõfordulása, genetikai térképezésének fontossága és génbankjának felhasználási lehetõségei 135. 149 158. 2013/3 Zs. B. Nagy A. Rzepiel Á. Szabára

Részletesebben

Szent István Egyetem ŐSHONOS MAGYAR TYÚKÁLLOMÁNYOK GENETIKAI DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ MOLEKULÁRIS GENETIKAI MARKEREK SEGÍTSÉGÉVEL

Szent István Egyetem ŐSHONOS MAGYAR TYÚKÁLLOMÁNYOK GENETIKAI DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ MOLEKULÁRIS GENETIKAI MARKEREK SEGÍTSÉGÉVEL Szent István Egyetem ŐSHONOS MAGYAR TYÚKÁLLOMÁNYOK GENETIKAI DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ MOLEKULÁRIS GENETIKAI MARKEREK SEGÍTSÉGÉVEL Doktori (Ph.D) értekezés Bodzsár Nóra Gödöllő 2012 A doktori

Részletesebben

Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Genomikai technológiák Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV. Összeállította. Fehér Attila Nagy István

Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Genomikai technológiák Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV. Összeállította. Fehér Attila Nagy István Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Genomikai technológiák Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV Összeállította Fehér Attila Nagy István 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 4 1.1. A

Részletesebben

Mitokondriális DNS és mikroszatellita polimorfizmusok igazságügyi genetikai aspektusú vizsgálata a magyar népességben

Mitokondriális DNS és mikroszatellita polimorfizmusok igazságügyi genetikai aspektusú vizsgálata a magyar népességben * BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND * TUDOMÁNYEGYETEM Mitokondriális DNS és mikroszatellita polimorfizmusok igazságügyi genetikai aspektusú vizsgálata a magyar népességben DOKTORI ÉRTEKEZÉS Készítette: Egyed Balázs

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HÚSMARHATARTÁS KÖZGAZDASÁGI ELEMZÉSE ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE Készítette: Bakosné Böröcz

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A FOGYATÉKKAL ÉLŐK MUNKAVÁLLALÁSI FELTÉTELRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA AZ AGRÁRÁGAZATBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei Dióssi Katalin Gödöllő 2013. A Doktori Iskola megnevezése:

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Természetvédelmi Tanszék A doktori iskola vezetője: PROF. DR. KOVÁCS MELINDA egyetemi tanár Témavezető: DR. HANCZ CSABA a mezőgazdasági

Részletesebben

DNS hibridizációs módszerek alkalmazása a klinikai cytogenetikában

DNS hibridizációs módszerek alkalmazása a klinikai cytogenetikában DNS hibridizációs módszerek alkalmazása a klinikai cytogenetikában PhD értekezés tézisei Czakó Márta PTE Orvosi Genetikai és Gyermekfejlődéstani Intézet 2005 1. Bevezetés 1.1. Kromoszómális eltérések populációs

Részletesebben

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2014. jan. 27-30) ÁLLATTAN, PARAZITOLÓGIA

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2014. jan. 27-30) ÁLLATTAN, PARAZITOLÓGIA MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2014. jan. 27-30) ÁLLATTAN, PARAZITOLÓGIA (2014. január 29, Élettan tanterem, 8.30-tól) 2013. évi 40.

Részletesebben

MIKROSPÓRA EREDETŰ NÖVÉNYEK ÉS SZOMATIKUS HIBRIDEK ELŐÁLLÍTÁSA KUKORICA GENOTÍPUSOKBÓL. PhD értekezés

MIKROSPÓRA EREDETŰ NÖVÉNYEK ÉS SZOMATIKUS HIBRIDEK ELŐÁLLÍTÁSA KUKORICA GENOTÍPUSOKBÓL. PhD értekezés Növénytudományi Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Virányi Ferenc egyetemi tanár, az MTA doktora Tudományos titkár: Dr. Gyulai Gábor egyetemi docens MIKROSPÓRA EREDETŰ NÖVÉNYEK ÉS SZOMATIKUS HIBRIDEK ELŐÁLLÍTÁSA

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés SEJTVONAL SPECIFIKUS MONOKLONALITÁS VIZSGÁLATOK MIELODISZPLÁZIÁBAN ÉS MIELOPROLIFERATÍV BETEGSÉGEKBEN.

Doktori (PhD) értekezés SEJTVONAL SPECIFIKUS MONOKLONALITÁS VIZSGÁLATOK MIELODISZPLÁZIÁBAN ÉS MIELOPROLIFERATÍV BETEGSÉGEKBEN. Doktori (PhD) értekezés SEJTVONAL SPECIFIKUS MONOKLONALITÁS VIZSGÁLATOK MIELODISZPLÁZIÁBAN ÉS MIELOPROLIFERATÍV BETEGSÉGEKBEN Jáksó Pál Doktori iskola: Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

OTKA K67900 Vadon élő madarak egyes vírusfertőzéseinek vizsgálata projekt 2007 2011 Szakmai zárójelentés

OTKA K67900 Vadon élő madarak egyes vírusfertőzéseinek vizsgálata projekt 2007 2011 Szakmai zárójelentés OTKA K67900 Vadon élő madarak egyes vírusfertőzéseinek vizsgálata projekt 2007 2011 Szakmai zárójelentés A vadon élő madarakban előforduló vírusok jelentősége nem csupán abban rejlik, hogy egyes fajok

Részletesebben

A KELÉSI DISZPERZIÓ VIZSGÁLATA A MAGYARORSZÁGI PARLAGISAS-POPULÁCIÓBAN

A KELÉSI DISZPERZIÓ VIZSGÁLATA A MAGYARORSZÁGI PARLAGISAS-POPULÁCIÓBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR Ökológia Tanszék A KELÉSI DISZPERZIÓ VIZSGÁLATA A MAGYARORSZÁGI PARLAGISAS-POPULÁCIÓBAN Szakdolgozat Készítette: Papp Rita SZIE-ÁOTK, biológia BSc Témavezető:

Részletesebben