PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE"

Átírás

1 PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HÁZIREND CÉLJA A HÁZIREND HATÁLY ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL AZ ÓVODAI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE, ÓVODÁBA JÁRÁSI KÖTELEZETTSÉG AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS MEGSZÜNÉSE A GYERMEKI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSA A gyermek jogainak érvényre juttatása A gyermekeket nevelő óvodapedagógusok felelőssége A gyermeki kötelességek teljesíttetésének eljárásrendje A szülő (törvényes képviselő) köteles elősegíteni A szülői kötelesség teljesítésének eljárásrendje gyermeke jogainak érvényre juttatásának elősegítésére Az intézményvezető felelős A gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesítés, pedagógiai szakszolgálathoz fordulás érvényesítésének segítését szolgáló eljárásrend AZ ÓVODAI ÉLET RENDJÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény működési rendje, nyitva tartása A szülő alkalmazkodása az óvodai életrendhez A szülő jogai A szülő kötelességei A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása Az óvoda pedagógiai programja, sajátos feladatai Kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei a pedagógusokkal Az óvoda helyiségeinek (csoportszobáinak, konyhájának, mellékhelyiségeinek, udvarának) szülők általi használhatósági rendje A gyermekek érkezésének és távozásának rendje reggel, ebéd után, délutáni pihenés után Az egészséges életmódra vonatkozó szabályok A gyermekek ápoltságával, ruházatával kapcsolatos óvodai elvárások A gyermekek testi épsége, biztonsága és egészsége érdekében a szülők által betartandó óvodai előírások Bevitt dolgok öltőzőben és egyéb tároló helyen való elhelyezése A GYERMEK, TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK Gyermekek étkezése az óvodában A TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉRE ÉS VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ JUTALMAZÓ ÉS FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI A jutalmazó és büntető intézkedések alkalmazásának elvei A jutalmazó intézkedések formái A fegyelmező intézkedések formái EGYÉB SZABÁLYOK

3 14. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK A felülvizsgálat rendje LEGIMITÁCIÓS ZÁRADÉK Nevelőtestület elfogadása Szülői Szervezet egyetértése Intézményvezető jóváhagyása Hatálybalépés: december

4 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. Törvény a közoktatásról Az évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda Alapító okirata Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda Pedagógiai Programja Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata alapján készítette el. Az óvodánk házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza 2. A HÁZIREND CÉLJA A házirend célja, hogy meghatározza az intézmény működését, a gyermekek és szülők jogait, kötelességeit az óvoda életével kapcsolatosan. A házirendet az óvoda nevelőtestülete fogadta el, a szülői szervezet egyetértésével. 3. A HÁZIREND HATÁLY A házirend hatálya kiterjed a Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó gyermekekre és azok szüleire. A Házirend nyilvánosságra hozatala szülői értekezleten történik. A szülő aláírásával igazolja, hogy a házirendet megismerte és tudomásul vette. A házirend nyomtatott formában az iroda mellett kifüggesztve illetve az óvoda honlapján is megtalálható. 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL Az óvoda neve: Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda 1182 Budapest,Halomi út 113/a Tel/fax: Óvodavezető: Böröczki Zoltánné Fogadóórája: szülői igény alapján, megbeszélt időpontban. Óvodavezető helyettes: Kovátsné Kaposi Katalin Fogadóórája: szülői igény alapján, megbeszélt időpontban Óvodatitkár: Baloghné Regdon Ágnes Az intézmény nyitva tartása: o hétfőtől péntekig: tól ig 4

5 5. AZ ÓVODAI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE, ÓVODÁBA JÁRÁSI KÖTELEZETTSÉG - Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. - Óvodakötelezettség: abban az évben válik a gyermek óvodakötelezetté, amelyben betölti ötödik életévét. Ez év szeptember 1-től köteles óvodai nevelésben részt venni, minimum napi 4 órai terjedelemben. Amennyiben a jegyzőtől megkapott lista alapján, az 5. életévét betöltött gyermeket nem íratták be szülei, az óvoda vezetője e tényről értesíti a jegyzőt. - Amennyiben a napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti a szülő feladata a beiratkozás idejének utolsó napját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helyi szerint illetékes jegyzőt. - Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé. - Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a gyermek TAJ kártyáját. - Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indoklás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is. - A felvételről és a csoportba való beosztásról az óvoda vezetője dönt, mely döntését írásba foglalja, az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilván tartja. - A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. - Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 5

6 6. AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS MEGSZÜNÉSE - A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján. - A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. - A szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad. A tanköteles gyermek esetében a szülő kérelmére kiadott jegyzői engedély szükséges a felmentéshez. - Automatikusan, ha a gyermek 10 napnál többet igazolatlanul hiányzik és két alkalommal kapott a szülő felszólítást a rendszeres óvodába járásra. 7. A GYERMEKI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSA 7.1. A gyermek jogainak érvényre juttatása A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. A gyermeknek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. A nevelési intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét a pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. A személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa. Állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért A gyermekeket nevelő óvodapedagógusok felelőssége A gyermekeket nevelő óvodapedagógusok felelősek a csoportjukba járó gyermekek jogainak érvényesüléséért a gyermek óvodába történő belépésétől, onnan történő kilépéséig, tehát a teljes óvodában töltött időben. A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, oktatása, óvodában a gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése. A nevelő munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. A különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse. Ismerje fel a gyermekben a tehetséget és segítse annak kibontakozását. Előmozdítsa a gyermekek erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására. Egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a gyermekeket. 6

7 A szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a gyermek fejlődéséről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról. A gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő és szükség esetén más szakemberek bevonásával. A gyermekek és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon. Ismereteket sokoldalú és változatos módszerekkel közvetítse, nevelői munkáját éves és napi szinten a gyermekek képességeihez igazítva, szakszerűen megtervezve végezze, irányítsa a gyermekek tevékenységét A gyermeki kötelességek teljesíttetésének eljárásrendje A gyermekekkel életkoruknak megfelelő szinten ismertetni kell kötelességeiket, mint óvodapedagógusi elvárást, a teljes óvodai élet alatt, mindig az adott tevékenységhez kapcsolva. A teljes óvodai élet alatt figyelemmel kell kísérni ennek a megvalósulását, a nem megfelelő teljesítés esetén a gyermeket fel kell szólítani a maradéktalan teljesítésre, a helytelen magatartás beszüntetésére, helyes teljesítés esetén megerősítést adni. Az eredmény érdekében a szülőt is be kell vonni a jogkövető magatartás begyakoroltatásába A szülő (törvényes képviselő) köteles elősegíteni A köznevelési törvény előírásai alapján a gyermeke közösségbe való beilleszkedése érdekében, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, tiszteletben tartsa társai és az óvoda alkalmazottainak jogait. Valamint, a Magyar Köztársaság Alkotmányából következőleg is, hogy gyermekét jogkövető magatartásra nevelje, különösen arra, hogy a gyermek magatartásával nem sértheti mások (társai, az óvoda alkalmazottai) jogainak érvényesülését. Mintát kell, hogy adjon továbbá a gyermekének, a kulturált magatartásával, a közösségi érintkezés szabályainak betartásával A szülői kötelesség teljesítésének eljárásrendje gyermeke jogainak érvényre juttatásának elősegítésére Vélt vagy valós jogsérelem esetén köteles az esetet az illetékes óvodapedagógussal megbeszélni, és megfelelő intézkedést kérni. Amennyiben az óvodapedagógussal folytatott beszélgetés nem vezetett eredményre, vagy ha úgy ítéli meg, hogy a gyermek jogainak érvényesülése szempontjából a hozott intézkedés nem vezetett eredményre, az intézményvezetőhöz fordul írásban, aki az ügyet kivizsgálja, határozatot hoz, és megfelelő intézkedést tesz. Az intézményvezető döntése ellen a fenntartóhoz fellebbezhet, törvényességi kérelmet nyújthat be a határozatban megjelölt jogorvoslati lehetőségnek megfelelően. Egyéni érdeksérelemre való hivatkozással is jogorvoslatért fordulhat, ez esetben kérelmét az intézményvezetőhöz nyújtsa be, mert óvodaszék hiányában a felülbírálati kérelmeket a teljes nevelőtestületből megbízott háromtagú bizottság bírálja el. Jogsérelem esetén az állampolgári jogok biztosához, vagy az oktatási jogok biztosához is fordulhat. Elérhetőségüket az intézményi faliújságra ki kell tenni. 7

8 Az intézményvezető felelős Az óvodában a gyermeki jogok érvényesülésének ellenőrzéséért, jogsérelem esetén a megfelelő intézkedések meghozataláért A gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesítés, pedagógiai szakszolgálathoz fordulás érvényesítésének segítését szolgáló eljárásrend. Az óvoda a gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi, értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét - szükség szerint, de legalább félévenként - rögzíti. Rögzíti továbbá a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. Az eredmények megítélése és az intézkedések meghatározása a csoportos óvónők feladata, annak figyelembe vételével, hogy a gyermek állapotának és személyes adottságának megfelelő ellátásban részesülhessen. Szükség szerint, de legalább félévenként a tapasztalatokat a csoportos óvónő megosztja a szülővel, a szülő számára otthon gyakorolható játékötleteket ajánl. A szülő módszertani tanácsot kap ehhez, szakkönyvi segítséget kérhet. A gyermekcsoportban hospitálhat a nap bármely időszakában előzetes egyeztetés után. Indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét. A szakszolgálati javaslat bemutatásától kezdődően a gyermek a délelőtti időszakban a javaslatban foglaltaknak megfelelő fejlesztésben részesül. 8. AZ ÓVODAI ÉLET RENDJÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 8.1. Az intézmény működési rendje, nyitva tartása - Az óvoda a szülők igényének megfelelően a fenntartó határozata alapján tart nyitva. A gyermekek érkezésétől egészen a távozásukig óvodapedagógus foglalkozik velük. - Nyitástól tól 7óráig a gyermekek az ügyeletes óvodapedagógussal a kijelölt teremben tartózkodnak (a bejárattal szemben lévő központi faliújságon van feltüntetve), innen mennek 7 00 kor saját csoportjukba óvodapedagógusukkal. Délután től ig szintén a kijelölt gyülekező teremben játszanak a gyerekek az ügyeletes óvodapedagógussal. - Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvodavezető engedélyezi. - Családi programokon való részvétel kizárólag szülői felügyelettel történik. A tevékenységek óvónői irányítással zajlanak. Azon gyermekek, akiknek szülei nem kívánnak részt venni a programon, óvodapedagógussal (gyermek létszámtól függ a pedagógusok száma) a kijelölt csoportszobában, napirendünknek megfelelően tevékenykednek. - A nevelési év szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart. - Szervezett keretek között történő nevelés szeptember 1-jétől június közepéig tart. - A nyári időszak alatt-június közepétől augusztus 31-ig az óvoda csoport összevonásokkal üzemel. A nagyóvodába nyernek elhelyezést a kisóvodában lévő gyermekek is. Az intézmény gazdaságos működtetése érdekében csoportösszevonások 8

9 szerinti üzemelés lehet még az iskolai szünetek idejében, vagy betegségek miatt tartósan lecsökkent gyermeklétszám esetén. - A nyári zárás időpontját a fenntartó határozza meg, melyet minden év február 15-ig kiírás formájában, és szülői értekezlet során is közlünk szülőkkel. - Az óvoda nyári zárásakor (maximum két hét időtartamra) a Csemete Óvodában (Bp Üllői út ) elhelyezést biztosítunk azon gyermekek számára, ahol a szülő ezt kéri. - Az iskolai téli szünet ideje alatt - két ünnep között a fenntartó rendelkezésének megfelelően az óvodai ellátást igénybe vevő gyermekek részére ügyeletes óvoda működik. A szülő bejelentett kérésére az óvodavezető gondoskodik a gyermek elhelyezéséről az ügyeletes óvodában. - Nevelésnélküli napok száma 5, melyek pontos idejéről szeptember 30-ig kiírás formájában, a hirdetőtáblán tájékoztatjuk a szülőket. Ezeken a napokon szülői igény alapján ügyeletet tartunk A szülő alkalmazkodása az óvodai életrendhez A szülő jogai - A szülőt megilleti a szabad óvodaválasztás. - Joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, SZMSZét, Házirendjét, valamint az abban foglaltakról tájékoztatást kapjon. - Joga, hogy gyermeke fejlődéséről, óvodai életéről, viselkedéséről rendszeresen kapjon tájékoztatást. A gyermek neveléséhez tanácsokat kérjen, és segítséget kapjon. - Az óvoda vezetője és a pedagógus hozzájárulásával bemehessen gyermeke csoportjába, hogy gyermekével kapcsolatban tapasztalatot szerezhessen. - Kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék létrehozását és munkájában részt vegyen, észrevételt, javaslatot tegyen az óvoda működésével kapcsolatban. - Figyelemmel kísérje a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztathatja a nevelőtestületet és a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől. Az adott kérdés megtárgyalásakor a szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. - Írásban közölt véleményére, javaslatára az óvodavezető 30 napon belül választ adjon. - Az oktatási jogok biztosához forduljon A szülő kötelességei - Gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését. - Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét. - Tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk. - A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekével foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt 9

10 kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására. - Gyermeke fejlődését kísérje figyelemmel, és a tőle elvárható módon segítse fejlődését, közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását, az értékek közvetítését. Cselekvően támogassa az óvodát nevelési feladatai ellátásában. - Szülői értekezleteken részt vegyen,és az ott elhangzottak szerint segítse az óvodát nevelési céljai elérésében. - Viselkedéskultúrája az intézményben az erkölcsi normáknak feleljen meg, az intézmény dolgozóinak emberi méltóságát tartsa tiszteletben A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása. Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy illedelmesen, tisztelettel viselkedjenek a felnőttekkel szemben. Szeressék és fogadják el egymás egyéniségét, másságát, sajátítsák el az egészséges önérvényesítés képességét. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Az óvodában felmerült gyermekek közötti konfliktusok kezelésére kizárólag az óvodapedagógus jogosult. A szülő probléma esetén kérje az óvodapedagógus, óvodavezető segítségét Az óvoda pedagógiai programja, sajátos feladatai Az intézményünkbe járó gyermekek óvodai életét helyi nevelési programunk alapján, az óvodai felhasználók igényei szerint szervezzük meg. Célunk, hogy a szülőkkel együttműködve olyan képességeket alakítsunk ki a gyermekekben, melyek révén az óvodáskor végére alkalmassá válnak az iskolai tanulásra. Óvodai nevelésünkben kiemelten foglalkozunk a mozgásfejlesztéssel. A gyermekek nevelése iránt elkötelezett óvodapedagógusok és nevelő munkát segítő munkatársaink azon munkálkodnak, hogy a gyermekeknek az óvodában töltött évek alatt boldog gyermekkort biztosítsanak. Szakmai felkészültségünket folyamatos továbbképzésekkel bővítjük, melyet az önképzés mellett a nevelés nélküli munkanapokon tartandó szakmai megbeszélések is segítenek. Nevelési programunkról, az elért eredményekről a szülők folyamatos tájékoztatást kapnak. Szolgáltatásainkat évente egyeztetjük a szülői szervezettel A külön fejlesztést igénylő gyermekekkel logopédus, gyógytornász, fejlesztőpedagógus foglalkozik A foglalkozásokat szűrés előzi meg, melyhez a szülő írásos engedélye szükséges. Ezek a szolgáltatások nagycsoporttól, indokolt esetben középső csoporttól vehetők igénybe. A szülők igényéhez alkalmazkodva lehetőséget biztosítunk még hitoktatásra. Személyi és tárgyi feltételek megléte esetén a gyermekek érdekeivel nem ellentétes térítéses szolgáltatásokhoz kapcsolódó szülői igényeket is kielégítjük. A szolgáltatások szervezésére az óvodai nevelőmunka védelmében, és a gyermekek érdekében csak a délutáni pihenő után kerülhet sor. Az óvodáskor végén, a beiskolázás előtt az óvodapedagógus szakvéleményt állít ki, melyet a szülő az iskolai beiratkozás előtt kap meg Ha a gyermek iskolaérettségének megállapítása nem egyértelmű, akkor a szülőnek a Nevelési Tanácsadóba kell vinnie a gyermeket. Ezen vizsgálathoz az óvodapedagógusok a gyermekről szakmai jellemzést készítenek, melyet a szülővel ismertetnek, és a szülő aláírásával is ellátja. A tanköteles, de még további óvodai nevelésre javasolt gyermek szülője köteles az iskolai beiratkozáson megjelenni! A beiskolázáshoz szükséges orvosi vizsgálatot (látás, hallás, vizeletbeutaló) az óvoda orvosa és védőnője végzi el. A szülő gondoskodik arról, hogy az orvos által meghatározott egyéb 10

11 vizsgálatokra a gyermeket elvigye és a szükséges leleteket az óvodán keresztül az orvoshoz visszajuttassa Kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei a pedagógusokkal - Intézményünkben a szülőknek lehetőségük van arra, hogy óvodai nevelésünk alakításában a megfelelő fórumokon részt vegyenek és segítsék a közös gondolkodást. - Együttműködésre alkalmas fórumaink: évi három alkalommal szülői értekezletek, játszódélutánok, nyílt napok, közös rendezvények, fogadóórák, családlátogatások, és az óvodapedagógusokkal rövid, esetenkénti megbeszélések. A közös programokról egy héttel előbb értesítjük a szülőket a csoportos és a központi faliújságokon. - Fogadó órák, szülői értekezletek az együttműködés nélkülözhetetlen alkalmai, ezért a gyermekek jelenléte ezeken nem lehetséges. - Telefon, és lakcím változás esetén a szülő köteles tájékoztatni az óvodapedagógusokat. - A szülők a gyermekükről információt csak a gyermek óvodapedagógusától kérhetnek! - Kérjük a szülőket, hogy a gyermekkel kapcsolatos, bejelentésre az óvodapedagógust csoportos munkájából hosszabb időre ne vonják el. Amennyiben az óvodapedagógusokkal telefonon kívánnak gyermekükkel kapcsolatosan beszélni, ezt a fedési időben óra között ajánlatos lebonyolítani, kivéve a sürgős eseteket. - A szülőknek lehetőségük van arra, hogy az óvodában folyó pedagógiai munkával kapcsolatban a megfelelő fórumokon elmondják véleményüket Az óvoda helyiségeinek (csoportszobáinak, konyhájának, mellékhelyiségeinek, udvarának) szülők általi használhatósági rendje - Az óvoda épületébe nyitástól tól a főbejáraton lehet bejönni. - A gyermekek és a vagyonvédelem érdekében zárjuk a kaput. - A szülők által használható helyiségek (a korlátozás egészségügyi szempontból indokolt,): o Csoportszoba: előre megbeszélt időben védőcipővel látogatható. o Gyermekmosdó: egyáltalán nem o A folyosót, és a gyermek öltözőt szükség szerin használhatják. o Konyhát: egyáltalán nem o Tornatermet: megbeszélt időpontban vendégként (védőcipővel). o Só szobát, fejlesztőszobát: megbeszélt időpontban vendégként (védőcipővel). o Főbejárat mellett lévő mosdót, iroda előtti folyosót szükség szerint használhatják. o Az intézmény más helyiségeit nem használhatják (pl., öltözők, mosdók) 11

12 A gyermekek érkezésének és távozásának rendje reggel, ebéd után, délutáni pihenés után - Érkezéskor a gyermeket személyesen kell az óvodapedagógusnak átadni csak az így átadott gyermekért vállalunk felelősséget. - A gyermeket a szülőkön kívül a szülő által írásban megbízott személy viheti haza. A megbízás szólhat egy nevelési évre, illetve egy-egy alkalomra. o Válófélben lévő szülők esetén mindkét szülő jogosult a gyermek elvitelére. Válás után csak a gyermek felett felügyeleti jogot gyakorló szülő viheti el a gyermeket. o Az ebéd utáni időszakban hazamenő gyermekek és szüleik fokozottan ügyeljenek a csendre a már pihenő gyermekek nyugalma érdekében. Ez vonatkozik az épületben és udvaron egyaránt. o Ha a gyermek haza vitele, az udvari tartózkodás idejére esik, az óvodapedagógustól való elköszönés után a gyermeket el kell vinni, az udvari játszószereket tovább nem használhatja. o Amennyiben a gyermek szülei zárásig nem érkeznek meg a gyermekért az óvodapedagógus telefonon érdeklődik és kér felvilágosítást a szülőtől. Ha a szülő nem elérhető, a gyermeket a gyermekek átmeneti otthonába viszi. Címe: 1181Budapest, Kondor Béla sétány 19. Tel.: o Zavartalan napirend biztosítása illetve a gyermek közösség nyugalma érdekében a reggeli érkezés ajánlott időpontja 8 óra. Így biztosított, hogy a gyermekek részt tudjanak venni az óvoda által nyújtott gyermeki tevékenységekben, fejlesztő foglalkozásokon. o Javasoljuk, a gyermekek naponta 10 óránál hosszabb időt lehetőleg ne töltsenek az óvodában. o Az óvodából a gyermekek hosszabb útra, szervezett programokra csak a szülők írásos engedélyével vihetők el, a megfelelő személyi ellátottság biztosításával Az egészséges életmódra vonatkozó szabályok - Célunk az egészséges életmód szokásainak kialakításával, gyakorlásával az egészséges életmód és életvitel megalapozása. A szükségletek kielégítésével a testi, lelki harmónia megteremtése, a testi fejlődés elősegítése A gyermekek ápoltságával, ruházatával kapcsolatos óvodai elvárások - Testi ápoltsága, ruházatának tisztasága feleljen meg a higiéniás elvárásoknak, esztétikumnak. Ruházata kényelmes, praktikus legyen, tegye lehetővé az önálló öltözködés gyakorlását. - Szobai és udvari tartózkodáshoz váltóruha és cipő szükséges. - Az azonos ruhadarabok, cipők esetleges összecserélésének elkerülése érdekében a gyermekek ruháját, cipőjét el kell látni a gyermek jelével. - A gyermekek öltöző zsákjában pótruhát kell tartani arra az esetre, ha a gyermek ruházatát át kell cserélni. (atléta, alsónemű, póló, harisnya vagy zokni, szoknya, kisnadrág) - A testedzéshez, a szervezett mozgáshoz tornafelszerelés szükséges, amely a következőkből áll. 12

13 o Kiscsoport: - tornazsák (textil), tornacipő o Középső nagycsoport: - tornazsák (textil) - tornaruha vagy póló és kisnadrág (lányoknak) - póló, kisnadrág (fiúknak) - tornacipő - Az óvodai ünnepeken a gyermekek a felnőttekkel együtt ünnepi öltözékben ünnepelnek A gyermekek testi épsége, biztonsága és egészsége érdekében a szülők által betartandó óvodai előírások. A balesetek megelőzése és az egészség védelme érdekében az intézmény területén az alábbiak betartására kérjük a Szülőket: - Az óvoda kapuját és főbejáratát mindig felnőtt nyissa-zárja. - A gyermekek az óvodába csak a szülő (törvényes képviselő) kíséretében érkezhetnek és távozhatnak. A gyermek érkezését és távozási szándékát be kell jelenteni. Érkezéskor kötelesek a kísérők a gyermeket megfelelő öltözékben óvodapedagógusnak átadni, illetve a gyermek távozását jelezni az óvodapedagógusnak. - A szülő (törvényes képviselő) írásbeli nyilatkozatára akkor van szükség, ha a gyermeket nem a szülő (törvényes képviselő) viszi haza. Az írásbeli nyilatkozatot a szülő köteles előzetesen átadni az óvónőknek. A gyermeket csak akkor adhatja át az idegennek, ha minden kétséget kizáróan meggyőződőtt annak személyazonosságáról. - Rendkívűli esetben a telefonon történő engedélyezés, csak a szűlő személy azonosságának minden kétséget kizáró megállapítása esetén lehetséges vészhelyzetben. - A szülő köteles megadni lakáscímét, napközbeni elérhetősége érdekében telefonszámát. Adatainak, elérhetőségének változásait haladéktalanul be kell jelenteni a csoportos óvónőknek annak érdekében, hogy szükség esetén elérhessék - Az érkező és távozó gyermekek a szülővel együtt közlekedjenek, az ajtókat rendeltetésszerűen használják. A folyosón, lépcsőkön, járdákon, való rohangálás balesetveszélyes, nem megengedett! - A gyermekek érdekében, a balesetek elkerülése miatt, az óvoda udvarán csak óvodapedagógusok felügyelete mellett lehet tartózkodni - A gyermek szülőjének (törvényes képviselőnek) történő átadása után a lehető legrövidebb időn belül köteles elhagyni az óvoda udvarát. A gyermek szülő által történő átvétele után az óvoda területén bekövetkezett balesetekért az óvoda nem vállal felelősséget. - Nedves, sáros időben a csúszás veszély miatt a cipőket takarítsák le. - A gyermekükkel kapcsolatban információt csak a gyerek saját óvónőitől, ill. a vezetőtől kérjenek. Óvónőt telefonhoz hívni h között lehet, vagy üzenetet hagyni az óvodatitkárnál. - Balesetet okozható szúró, vágó eszközöket és állatot (kutyát) az óvoda területére behozni nem szabad. - A gyermekek lábbelije nem lehet mamusz, klumpa, papucs sem a teremben, sem az udvaron. - A gyermek biztonságát veszélyeztető állapotban lévő hozzátartozónak az óvodapedagógus megtagadja a gyermek kiadását. - Óvodánkban csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat. Beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermeket nem tudunk fogadni, a gyermek biztonságos gyógyulása és a 13

14 többi gyermek egészsége védelmében. Ilyen esetekben az óvodapedagógus a gyermeket nem veheti be. - Az óvodapedagógusok nem adhatnak otthonról beküldött gyógyszert a gyermekeknek. Kivételt képeznek az allergia, emésztést elősegítő és magas láz csillapítására szolgáló készítmények. - A napközben megbetegedő gyermeket az óvodapedagógus látja el miután gondoskodott a csoport felügyeletéről. A baleset súlyosságától függően gondoskodik orvosról (mentő, orvos hívása). Láz, hányás, hasmenés esetén megkezdi a láz csillapítását, majd értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb elvihesse gyermekét. Ezután a szülő gondoskodik a gyermekorvos felkereséséről. A gyermek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába. Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van az óvoda felé Bevitt dolgok öltőzőben és egyéb tároló helyen való elhelyezése - Óvodánkba a gyermekek elsősorban az alváshoz hozhatnak be szőrme játékot vagy kisebb babát, kedvenc rongyot és ezt a csoportba kijelölt helyen tárolandó. - A beszoktatás ideje alatt a gyermek biztonságérzetét fokozó cumi csak zárható, jellel ellátott tároló dobozban reggel az óvodapedagógusnak kell átadni. A gyermek ebből veszi ki és ebbe helyezi vissza. - Más játékeszközök behozatalára a csoport szokás-szabályrendszerének megfelelően van lehetőség (heti egy alkalommal). Ez azonban nem lehet agresszivitást sugalló, félelmet keltő játékeszköz (puska, kard, stb.). - Az óvodába behozott tárgyakért nem tudunk felelősséget vállalni. - A gyermekeken lévő ékszerekért felelősséget nem tudunk vállalni. - Ha a gyermeken lévő ékszer balesetveszélyt hordoz, azt az óvodapedagógus leveszi a gyermekről, és visszajuttatja a szülőnek azzal a kikötéssel, hogy az óvodában nem hordható! - Drága ruhát lehetőség szerint ne vegyenek fel a gyermekek, mert viseletük akadályozza őket az önfeledt óvodai tevékenységekben. - Közlekedési eszközt (kerékpár, roller, kis motor) hátulra az óvoda udvarára vinni nem szabad. - Kerékpárok, szánkók egyéb terjedelmes eszközök tárolását az óvoda nem tudja biztosítani, ezért felelősséget sem vállalunk értük. 14

15 9. A GYERMEK, TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK - A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési intézményt. - Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. - Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. - Amennyiben a gyermek hiányzik az óvodából minden esetben a mulasztását igazolnia kell. - A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha o a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába, o a gyermek beteg volt, és azt a szülő orvosi igazolással igazolja, o a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem jött óvodába, azonban ezt a tényt is igazolni kell. - Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. - Abban az évben, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdődő napjától a gyermek, napi négy órát köteles az óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - óvodás gyermek esetében az annak tényleges tartózkodási helye szerint illetékes általános szabálysértési hatóságot és a jegyzőt értesíti. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat. 10. Gyermekek étkezése az óvodában - Az óvodában a gyermekek háromszori étkezésben részesülnek. A szülő gyermeke étkezéséért térítési díjat fizet, melyet a fenntartó határoz meg. - Az étkezés igénybevétele nem kötelező, de ebben az esetben a déli étkezés előtt (11.45-ig) viszik haza a gyermeket. Azok a szülők, akik félnapos elhelyezést vesznek igénybe, a déli étkezés után, a csendes pihenő előtt (12.30 és között) viszik el gyermeküket. Az uzsonnát becsomagolva megkapják. - Eltérő étkezés tejcukor, lisztérzékenység esetén a gyermekétkeztetési szolgáltató által külön éthordóban szállított étel tálalásáról gondoskodunk. - Az óvodában fogyasztott élelmiszerekből ételmintát veszünk, melyet 72 órán át, hűtőben tárolunk. Az ételminta elrakása vonatkozik a behozott születésnapi kínálásra szánt süteményre is. - Az óvodában csak cukrászatban, boltban vásárolt édességek fogyaszthatók a HACCP rendszer előírásainak megfelelően (a csomagoláson a termék összetételét és szavatosságát igazoló papírt az óvodapedagógusnak a szülő átadja). - Gyümölcsök és zöldségfélék (szülői nyilatkozat szükséges, hogy a fogyasztásra behozott zöldségeket és gyümölcsöket legálisan működő kereskedésben vette, illetve saját termelésű esetén a kötelező élelmezés-egészségügyi, várakozási időt betartotta-e az utolsó permetezés óta, eltelt a kötelező várakozási idő). 15

16 - Az óvodában étkezések alkalmával a gyermekek gyakorolják a kulturált étkezés szokásait, az étkezéssel összefüggő viselkedést, eszközhasználatot. - A nagyon korán érkező gyermekeket célszerű otthon megreggeliztetni. - Az óvodában a gyermekek egyéni etetése, nassoltatása a többi gyermek előtt nem etikus, és a tisztaság fenntartását zavarja. 11. A TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉRE ÉS VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ - A befizetési napokról a szülőket év elején írásban tájékoztatjuk, ezen kívül a csoportok információs faliújságján egész évben megtalálható. A befizetés mindig előre történik, a befizetendő időszak előtt, a következő hónapra. - Az étkezési díjak befizetése kétféle képen történhet: o átutalással történő teljesítés: ennek a menetét, szabályát az 1. számú melléklet tartalmazza, o készpénzes befizetés: az alábbiak szerint Az étkezési díjak befizetése négyhetente történik az éves befizetésnek megfelelően az óvoda irodájában 7 00 órától óráig. Pótbefizetés időpontja adott hónap 15.-ét követő ötödik munkanap ( ), a pótbefizetés megadott időpontjától az intézmény indokolt esetben eltérhet. A szülők az esetleges változásról a csoportoknál lévő faliújságra kitett tájékoztatóból értesülnek. - A szülő kötelessége, hogy a tájékoztatásban megjelölt napon a gyermeke térítési díját - hiányzás esetén is - befizesse. - Az étkezési díj befizetése számítógépes nyilvántartás szerint történik. A befizetésről a szülő számlát kap. A kiadott számlák az intézmény szigorú számadású nyilvántartási körébe tartoznak. - A gyermek betegsége, vagy igazolt távolmaradása miatt igénybe nem vett étkezést a szülőnek kell lemondania 8.30-ig telefonon, írásban vagy személyesen. A később érkező lerendelés vagy a bejelentés elmulasztása esetén nincs mód a visszatérítésre. A - lemondott ebéd mindig a következő naptól érvényes, és a következő befizetéskor kerül jóváírásra. - Az óvónőnek tett tájékoztatás a gyermek hiányzásáról nem lemondás! - Ha a lemondott étkezést a szülő mégis igénybe kívánja venni, akkor az ebédet vissza kell kérni személyesen vagy telefonon. - A szülő keresetének családi körülményeinek megfelelően jogosult 100 %-os, illetve 50 %-os, étkezési támogatás igénybevételére. o 50 %-os mérséklés illeti meg a 3 vagy több gyermekes családokat, illetve tartósan beteg gyermeket nevelő családokat. o A jogosultságot a megfelelő dokumentumok bemutatásával köteles igazolni a szülő. Minden nevelési év kezdete előtt (augusztus), kell leadni az igazolások másolatát. o Ingyenes étkezés biztosított a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek, az erről szóló határozatot az óvoda vezetőjének kell bemutatni, melyről fénymásolat készül, és a határozatban foglalt időpontig érvényes. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultságáról szóló határozatot, a bemutatástól számítva maximum 1 hónapos időszakra áll módunkban visszamenőlegesen figyelembe venni. Kivéve, ha az 1 hónapos időszak költségvetési évek közötti időszakot érint, akkor csak az aktuális költségvetési évre (naptári év) vonatkozó időszakot áll csak módunkban elfogadni. 16

17 Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult: - a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia. Az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után: - írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről, - a kifizetés esedékességét megelőzően a jegyző által meghatározott időpontban tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a számáról, amelyről a gyermek igazoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott, - értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik. 12. JUTALMAZÓ ÉS FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI A jutalmazó és büntető intézkedések alkalmazásának elvei Arányosság elve a cselekvés mértékével arányos, soha nem jutalmazunk vagy büntetünk ugyanazért duplán. Értelmezés elve értelmezzük, elmagyarázzuk a gyermek számára a cselekedetét, és a döntésünket is, így kialakul a tett és a következmény közötti jó összefüggés. Időzítés elve a tett után közvetlenül jutalmazunk vagy büntetünk, mert később elhalványul a tett és nem érti a jutalmazást vagy a büntetést a gyermek. Következetesség elve - a csoportban dolgozó felnőttek közül mindig, mindenki ugyanúgy reagál a helyzetekre ( ezt az óvodapedagógusok és a dajka egyeztetik). Mérsékelt jutalom vagy büntetés elve biztosítjuk a fokozás lehetőségét (a jutalom fokozása nagyobb hatású, mint az állandó nagyságú jutalom; a jutalmazó jellegű viselkedés visszavonása nagyobb hatású, mint a büntetés) A jutalmazó intézkedések formái A legegyszerűbb és legfontosabb jutalom a gyermek felé forduló figyelem és a dicséret Metakommunikációs eszközök és szóbeli elismerés alkalmazása: - simogatás, ölbe vétel, ölelés, figyelem elismerő mosoly, tekintet; - konkrét elismerő szavak a csoport előtt, dicséret, buzdítás Egyéb jutalmazási módok: - megbízások adása, választhat mesét, vagy verset, - séta során első lehet a sorban, foghatja az óvó néni kezét, az óvó néni mellé ülhet pl. mesehallgatás közben, - az óvó néni neki készíti el először a kért, kívánt dolgot pl. hajtogatás stb. - elhozhatja a kedvenc játékát, együtt játszhatnak vele a társaival, - elhozhatja a kedvenc mesekönyvét, választhat belőle mesét, - barátja mellett aludhat, csapatkapitány lehet torna foglalkozáson, - játékot választhat a mindennapos tornán, - ének-zene foglalkozáson a dalos játékban szerepet kap, először választhat hangszert stb. - óvó néni jelképes piktogramot nyomdáz a kézfejére, Tárgyi jutalmazást nem alkalmazunk! 17

18 A fegyelmező intézkedések formái A büntetés szerepe is nagyon fontos, így tiltódnak a helytelen viselkedésformák Metakommunikációs eszközökkel és szóban: - rosszalló, morcos tekintet; szomorú arckifejezés; - magyarázattal kísért elmarasztaló szavak, figyelmeztetés nyugodt, határozott hangnemben (soha nem fosztjuk meg a gyermeket a méltóságától!) Jutalom, figyelem megvonása A játékból vagy egy-egy tevékenységből való kiemelés - leültetjük a csoportban egy székre (1-től 5 percre), - kötött, irányított játéktevékenységet biztosítunk számára, - magunk mellé állítjuk pl. udvaron (1-től 5 percre), Valljuk, hogy az erős korlátozás, büntetések, verések önbizalomhiányt, agresszivitást szülnek, később gyakran vezethetnek beilleszkedési, kapcsolatteremtési gondokhoz. Legalább ilyen káros a korlátok hiánya is. Különösen az empátia tanulása, az érzelmi intelligencia sérül, ha a gyermeket nem tanítjuk meg mások érzéseinek tiszteletben tartására. 13. EGYÉB SZABÁLYOK - Gyermekvédelem az óvodában Gyermekvédelmi munkánk során a gyermekek egészséges fejlődését hátráltató okok feltárására, megelőzésére és csökkentésére törekszünk. Segítő szándékkal fordulunk a szülők felé, számítva partneri együttműködésükre, személyiségi jogaik tiszteletben tartása mellett. Arra törekszünk, hogy biztosítsuk az egészséges testi - lelki fejlődés feltételeit, az egyéni lehetőségeket figyelembe véve csökkentsük a fejlődést akadályozó hátrányokat. Mindkét épületben a Gyermekvédelmi Híradó faliújság útján tájékoztatjuk a szülőket a gyermekvédelemmel összefüggő aktualitásokról, az óvoda gyermekvédelmi felelősének elérhetőségéről, közöljük a gyermekvédelemmel foglalkozó intézmények címét, telefonszámát. - Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok o Az óvoda minden dolgozójának alapvető feladata a gyermekek egészségének és testi épségének megőrzése, védelme, a biztonságos környezet megteremtése a balesetveszély elhárítása, és a védő-óvó intézkedések betartása. o Fokozottan kérünk minden felnőttet a gyermekek biztonsága érdekében a kapuk és ajtók zárására, a gyermekek testi épségének védelmére. - Az óvoda egész területén tilos a dohányzás! - Tűz és bombariadó esetén történő intézkedések o Tűz- és bombariadó esetén az óvoda az SZMSZ-ben leírtak szerint jár el. Ha az esemény idején szülők tartózkodnak az óvodában, akkor az intézkedő személy irányítása alapján kell segíteniük a bombariadó végrehajtását. o Mindkét épületből, miután a gyermekek elhagyták az óvoda épületét a felnőttek fokozott irányítása mellett a Kandó téri iskola tornatermébe mennek át. Az esemény súlyosságától függően a szülőket a kialakult telefon láncolat alapján tájékoztatjuk. 18

19 - Reklám jellegű anyagok kihelyezése o Az óvodavezető engedélyével csak az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos reklámanyagok kerülhetnek ki a hirdetőtáblákra. - Anyagi felelősség az intézményben o A szülő, mint a gyermek képviselője felelős az óvoda berendezésében, felszerelésében, eszközeiben történő szándékos rongálásból eredő károkozásért. - Hozzáférhető elhelyezés biztosítása, tájékoztatás kérése o A Házirendet minden szülő a beiratkozáskor betekintésre kézhez kapja. o Hozzáférhető elhelyezéséről az óvoda vezetője gondoskodik. Igény esetén a házirenddel kapcsolatban a vezető helyettes ad tájékoztatást. 14. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK A felülvizsgálat rendje - A Házirend tervezetét a nevelők, és a szülők javaslatainak figyelembe vételével az intézmény vezetője készítette. - A tervezetet megvitatják az óvodai csoportok szülői közösségei, akik, véleményüket küldötteik útján eljuttatják az óvoda vezetőjéhez. - Az intézmény vezetője a vélemények figyelembe vételével véglegesíti a Házirendet. Az óvoda nevelőtestülete miután elfogadta, a szülői szervezet egyetértett, és a képviselő testület határozattal elfogadta a Házirend életbe lép. - Az érvényben lévő Házirend módosítását kezdeményezheti: o az intézményvezető, o a nevelőtestület, o a szülői szervezet. A Házirend módosítását a felülvizsgálat rendje pontokban megfogalmazott módon kell végrehajtani. Jelen szabályzat hatályba lépésével a korábbi Házirend hatályát veszíti. Budapest, november 27.. Böröczki Zoltánné óvodavezető 19

20 15. LEGIMITÁCIÓS ZÁRADÉK Nevelőtestület elfogadása Az óvoda nevelőtestület december 23.-ai rendkívüli nevelőtestületi értekezletén a módosított Házirendet elfogadta. Elfogadásról szóló jegyzőkönyv iktatószáma: Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják... a nevelőtestület képviselője.. a nevelőtestület képviselője Szülői Szervezet egyetértése A Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda Szülői Szervezete az intézmény Házirendjében foglaltakkal egyetért. Hatálybalépés: december Intézményvezető jóváhagyása Szülői Szervezet képviselője Az óvodavezető az intézmény módosított Házirendjét jóváhagyta Dátum: december Hatálybalépés: december

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3. o. 1.1. A házirend célja 3. o. 1.2.

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje HÁZIREND Intézmény neve: Telefon: Telefon / Fax: honlap: MACI Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat +36-30/222-92-72 (igazgató) +36-30/592-59-73 (titkár) www.macialapitvany.hu

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. Fejezet 10. A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009.

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009. KINDERGARTEN VACKOR 2009. Házirend hatálya, általános információk az óvodáról, gyerekek az óvodában, szülők az óvodában, pedagógiai munka az óvodában, az intézmény biztonságát garantáló szabályok. A HATÁLYA

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! HÁZIREND Intézmény neve: Szabadszállási Általános Művelődési Központ Intézményegység neve: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység címe: 6080. Szabadszállás Honvéd út 28. Intézmény

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend az óvodai gyermekközösség érdekeinek szem előtt tartásával a csoportok mindennapi életritmusának szervezését, az intézmény belső életének,

Részletesebben

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1.

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. Tartalom 1. A házirend célja, feladata és tartalma... 3 2. Általános információk... 4 3. Az intézmény

Részletesebben

I. A házirend célja, feladata és tartalma

I. A házirend célja, feladata és tartalma I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 12-én tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 12-én tartandó ülésére Szajol Község Polgármesterétől 5081. Szajol, Rózsák tere 1. ELŐTERJESZTÉS Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 12-én tartandó ülésére a Szajoli Tiszavirág Óvodába, a 2015/2016.

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

HÁZIREND 2015. szeptember

HÁZIREND 2015. szeptember HÁZIREND 2015. szeptember 2 HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése, a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében, kérem, figyelmesen olvassák végig és gyermekeik

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

OM: 201553. Házirend PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2012.

OM: 201553. Házirend PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2012. OM: 201553 Házirend PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 4 3. Az óvoda napi nyitva tartási

Részletesebben

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845 Iktatási szám:/ 403/2015 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE... 3 3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE... 5 4.

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására.

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására. HÁZIREND Kedves Szülők! A Bukfenc óvoda házirendjét, az óvodavezető a gyermek beíratásakor köteles a szülőnek átadni a 2003. LXI. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 29.

Részletesebben

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043 Központi Alsóvárosi ÁMK Óvodai intézményegységének HÁZIRENDJE Az intézményre vonatkozó szabályozás: Közoktatási tv. és 11 / 1994 (VI. 8.) MKM rendelet Az óvoda házirendje vonatkozik az óvodába járó gyermekekre,

Részletesebben

5700 4. : 66/ 632 207 OM

5700 4. : 66/ 632 207 OM : : 66/ 632 207, HÁZIREND Eredeti készült: 2007. 08. 31. Gyula Város Képviselő-testülete jóváhagyása: 77/2007. (IX.18.)sz. KOSB hat. Egységes szerkezet: 2012. 10. 26. 1. módosítás: 2015. 08. 24. Jóváhagyta

Részletesebben

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 HÁZIREND NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 1 Házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról 2. Jogszabályi háttér 3. Az óvodai felvétel 4. Az óvodai elhelyezés megszüntetésének

Részletesebben

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 1174 Budapest, Kép u. 21. H Á Z I R E N D Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. augusztus 26. Szülői Szervezet véleményezésének dátuma: 2013. augusztus 26. Jóváhagyta: Márkus

Részletesebben

Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje 4 4.

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

Tisztelt Szülők! HÁZIREND. a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában. 2015. szeptember 01. 2016. augusztus 31. terjedő nevelési évre

Tisztelt Szülők! HÁZIREND. a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában. 2015. szeptember 01. 2016. augusztus 31. terjedő nevelési évre Tisztelt Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és törekedjenek a benne foglaltak betartására! HÁZIREND a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában 2015. szeptember

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ H Á Z I R E N D. OM azonosító:

Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ H Á Z I R E N D. OM azonosító: Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 2015. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson

Részletesebben

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők!

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők! Tardonai Méhecske Óvoda 3644 Tardona, Dózsa György utca 2. Telefon: 48/348-160 E-mail: tardonaovi@gmail.com OM azonosító: 201430 ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770 Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK HÁZIREND Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 Bevezetés Az óvoda alapvető célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, szeretettel szeretetre nevelés

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-92/2016. Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos

Részletesebben

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND Szombathely, 2013. február 28. Készítette: Kapolcsi Kinga óvodavezető 1. BEVEZETŐ: 1. Jogi alapozás:

Részletesebben

1. Az intézmény adatai, általános információk

1. Az intézmény adatai, általános információk HÁZIREND A Házirend Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. szám alatti Mackós Óvoda használói és közvetlen partnerei részére íródott, és az intézmény működését

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email: info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 5. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt óvodai légkör biztosítása és az óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges

Részletesebben

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29.

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29. A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető Debrecen, 2013. március 29. TARTALOM JEGYZÉK I. Általános tudnivalók 3 II. Általános információk az óvodáról 3 1. Az óvoda

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás HÁZIREND KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Készítette: Bárányos Gáborné Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 98/2015.

Részletesebben

HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA

HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA Kérjük, hogy Házirendünket figyelmesen olvassák el, és a gyermekek érdekében kérjük Önöket a benne foglaltak betartására. M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k o d a Ó v a Budapest,

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 2. Általános információk 3 3. Az óvoda működési rendje 3 4. Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje 4

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02.

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02. Házirend 2015.09.02. A gyermeki élet napirendje: 7.00-9.30: Szabad játék, egyéni fejlesztés, folyamatos tízórai, mindennapos testnevelés 9.30-10.30: Tervezett tevékenységek, mindennapos testnevelés 10.30-12.10:

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph.

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph. HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Kápolnásiné Sági Andrea Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Szekrényesi Tamásné Nevelőtestület nevében

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph.

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph. Há zirend Dunaharaszti Mese Óvoda Székhelye 2330 Dunaharaszti, Temető utca 26. Tel.:/Fax 06-24-531-760,06-24-531-761 Intézmény OM- azonosítója: 032976 Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes. Intézményvezető

Részletesebben