PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE"

Átírás

1 PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HÁZIREND CÉLJA A HÁZIREND HATÁLY ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL AZ ÓVODAI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE, ÓVODÁBA JÁRÁSI KÖTELEZETTSÉG AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS MEGSZÜNÉSE A GYERMEKI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSA A gyermek jogainak érvényre juttatása A gyermekeket nevelő óvodapedagógusok felelőssége A gyermeki kötelességek teljesíttetésének eljárásrendje A szülő (törvényes képviselő) köteles elősegíteni A szülői kötelesség teljesítésének eljárásrendje gyermeke jogainak érvényre juttatásának elősegítésére Az intézményvezető felelős A gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesítés, pedagógiai szakszolgálathoz fordulás érvényesítésének segítését szolgáló eljárásrend AZ ÓVODAI ÉLET RENDJÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény működési rendje, nyitva tartása A szülő alkalmazkodása az óvodai életrendhez A szülő jogai A szülő kötelességei A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása Az óvoda pedagógiai programja, sajátos feladatai Kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei a pedagógusokkal Az óvoda helyiségeinek (csoportszobáinak, konyhájának, mellékhelyiségeinek, udvarának) szülők általi használhatósági rendje A gyermekek érkezésének és távozásának rendje reggel, ebéd után, délutáni pihenés után Az egészséges életmódra vonatkozó szabályok A gyermekek ápoltságával, ruházatával kapcsolatos óvodai elvárások A gyermekek testi épsége, biztonsága és egészsége érdekében a szülők által betartandó óvodai előírások Bevitt dolgok öltőzőben és egyéb tároló helyen való elhelyezése A GYERMEK, TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK Gyermekek étkezése az óvodában A TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉRE ÉS VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ JUTALMAZÓ ÉS FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI A jutalmazó és büntető intézkedések alkalmazásának elvei A jutalmazó intézkedések formái A fegyelmező intézkedések formái EGYÉB SZABÁLYOK

3 14. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK A felülvizsgálat rendje LEGIMITÁCIÓS ZÁRADÉK Nevelőtestület elfogadása Szülői Szervezet egyetértése Intézményvezető jóváhagyása Hatálybalépés: december

4 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. Törvény a közoktatásról Az évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda Alapító okirata Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda Pedagógiai Programja Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata alapján készítette el. Az óvodánk házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza 2. A HÁZIREND CÉLJA A házirend célja, hogy meghatározza az intézmény működését, a gyermekek és szülők jogait, kötelességeit az óvoda életével kapcsolatosan. A házirendet az óvoda nevelőtestülete fogadta el, a szülői szervezet egyetértésével. 3. A HÁZIREND HATÁLY A házirend hatálya kiterjed a Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó gyermekekre és azok szüleire. A Házirend nyilvánosságra hozatala szülői értekezleten történik. A szülő aláírásával igazolja, hogy a házirendet megismerte és tudomásul vette. A házirend nyomtatott formában az iroda mellett kifüggesztve illetve az óvoda honlapján is megtalálható. 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL Az óvoda neve: Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda 1182 Budapest,Halomi út 113/a Tel/fax: Óvodavezető: Böröczki Zoltánné Fogadóórája: szülői igény alapján, megbeszélt időpontban. Óvodavezető helyettes: Kovátsné Kaposi Katalin Fogadóórája: szülői igény alapján, megbeszélt időpontban Óvodatitkár: Baloghné Regdon Ágnes Az intézmény nyitva tartása: o hétfőtől péntekig: tól ig 4

5 5. AZ ÓVODAI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE, ÓVODÁBA JÁRÁSI KÖTELEZETTSÉG - Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. - Óvodakötelezettség: abban az évben válik a gyermek óvodakötelezetté, amelyben betölti ötödik életévét. Ez év szeptember 1-től köteles óvodai nevelésben részt venni, minimum napi 4 órai terjedelemben. Amennyiben a jegyzőtől megkapott lista alapján, az 5. életévét betöltött gyermeket nem íratták be szülei, az óvoda vezetője e tényről értesíti a jegyzőt. - Amennyiben a napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti a szülő feladata a beiratkozás idejének utolsó napját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helyi szerint illetékes jegyzőt. - Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé. - Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a gyermek TAJ kártyáját. - Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indoklás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is. - A felvételről és a csoportba való beosztásról az óvoda vezetője dönt, mely döntését írásba foglalja, az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilván tartja. - A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. - Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 5

6 6. AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS MEGSZÜNÉSE - A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján. - A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. - A szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad. A tanköteles gyermek esetében a szülő kérelmére kiadott jegyzői engedély szükséges a felmentéshez. - Automatikusan, ha a gyermek 10 napnál többet igazolatlanul hiányzik és két alkalommal kapott a szülő felszólítást a rendszeres óvodába járásra. 7. A GYERMEKI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSA 7.1. A gyermek jogainak érvényre juttatása A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. A gyermeknek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. A nevelési intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét a pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. A személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa. Állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért A gyermekeket nevelő óvodapedagógusok felelőssége A gyermekeket nevelő óvodapedagógusok felelősek a csoportjukba járó gyermekek jogainak érvényesüléséért a gyermek óvodába történő belépésétől, onnan történő kilépéséig, tehát a teljes óvodában töltött időben. A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, oktatása, óvodában a gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése. A nevelő munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. A különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse. Ismerje fel a gyermekben a tehetséget és segítse annak kibontakozását. Előmozdítsa a gyermekek erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására. Egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a gyermekeket. 6

7 A szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a gyermek fejlődéséről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról. A gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő és szükség esetén más szakemberek bevonásával. A gyermekek és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon. Ismereteket sokoldalú és változatos módszerekkel közvetítse, nevelői munkáját éves és napi szinten a gyermekek képességeihez igazítva, szakszerűen megtervezve végezze, irányítsa a gyermekek tevékenységét A gyermeki kötelességek teljesíttetésének eljárásrendje A gyermekekkel életkoruknak megfelelő szinten ismertetni kell kötelességeiket, mint óvodapedagógusi elvárást, a teljes óvodai élet alatt, mindig az adott tevékenységhez kapcsolva. A teljes óvodai élet alatt figyelemmel kell kísérni ennek a megvalósulását, a nem megfelelő teljesítés esetén a gyermeket fel kell szólítani a maradéktalan teljesítésre, a helytelen magatartás beszüntetésére, helyes teljesítés esetén megerősítést adni. Az eredmény érdekében a szülőt is be kell vonni a jogkövető magatartás begyakoroltatásába A szülő (törvényes képviselő) köteles elősegíteni A köznevelési törvény előírásai alapján a gyermeke közösségbe való beilleszkedése érdekében, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, tiszteletben tartsa társai és az óvoda alkalmazottainak jogait. Valamint, a Magyar Köztársaság Alkotmányából következőleg is, hogy gyermekét jogkövető magatartásra nevelje, különösen arra, hogy a gyermek magatartásával nem sértheti mások (társai, az óvoda alkalmazottai) jogainak érvényesülését. Mintát kell, hogy adjon továbbá a gyermekének, a kulturált magatartásával, a közösségi érintkezés szabályainak betartásával A szülői kötelesség teljesítésének eljárásrendje gyermeke jogainak érvényre juttatásának elősegítésére Vélt vagy valós jogsérelem esetén köteles az esetet az illetékes óvodapedagógussal megbeszélni, és megfelelő intézkedést kérni. Amennyiben az óvodapedagógussal folytatott beszélgetés nem vezetett eredményre, vagy ha úgy ítéli meg, hogy a gyermek jogainak érvényesülése szempontjából a hozott intézkedés nem vezetett eredményre, az intézményvezetőhöz fordul írásban, aki az ügyet kivizsgálja, határozatot hoz, és megfelelő intézkedést tesz. Az intézményvezető döntése ellen a fenntartóhoz fellebbezhet, törvényességi kérelmet nyújthat be a határozatban megjelölt jogorvoslati lehetőségnek megfelelően. Egyéni érdeksérelemre való hivatkozással is jogorvoslatért fordulhat, ez esetben kérelmét az intézményvezetőhöz nyújtsa be, mert óvodaszék hiányában a felülbírálati kérelmeket a teljes nevelőtestületből megbízott háromtagú bizottság bírálja el. Jogsérelem esetén az állampolgári jogok biztosához, vagy az oktatási jogok biztosához is fordulhat. Elérhetőségüket az intézményi faliújságra ki kell tenni. 7

8 Az intézményvezető felelős Az óvodában a gyermeki jogok érvényesülésének ellenőrzéséért, jogsérelem esetén a megfelelő intézkedések meghozataláért A gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesítés, pedagógiai szakszolgálathoz fordulás érvényesítésének segítését szolgáló eljárásrend. Az óvoda a gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi, értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét - szükség szerint, de legalább félévenként - rögzíti. Rögzíti továbbá a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. Az eredmények megítélése és az intézkedések meghatározása a csoportos óvónők feladata, annak figyelembe vételével, hogy a gyermek állapotának és személyes adottságának megfelelő ellátásban részesülhessen. Szükség szerint, de legalább félévenként a tapasztalatokat a csoportos óvónő megosztja a szülővel, a szülő számára otthon gyakorolható játékötleteket ajánl. A szülő módszertani tanácsot kap ehhez, szakkönyvi segítséget kérhet. A gyermekcsoportban hospitálhat a nap bármely időszakában előzetes egyeztetés után. Indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét. A szakszolgálati javaslat bemutatásától kezdődően a gyermek a délelőtti időszakban a javaslatban foglaltaknak megfelelő fejlesztésben részesül. 8. AZ ÓVODAI ÉLET RENDJÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 8.1. Az intézmény működési rendje, nyitva tartása - Az óvoda a szülők igényének megfelelően a fenntartó határozata alapján tart nyitva. A gyermekek érkezésétől egészen a távozásukig óvodapedagógus foglalkozik velük. - Nyitástól tól 7óráig a gyermekek az ügyeletes óvodapedagógussal a kijelölt teremben tartózkodnak (a bejárattal szemben lévő központi faliújságon van feltüntetve), innen mennek 7 00 kor saját csoportjukba óvodapedagógusukkal. Délután től ig szintén a kijelölt gyülekező teremben játszanak a gyerekek az ügyeletes óvodapedagógussal. - Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvodavezető engedélyezi. - Családi programokon való részvétel kizárólag szülői felügyelettel történik. A tevékenységek óvónői irányítással zajlanak. Azon gyermekek, akiknek szülei nem kívánnak részt venni a programon, óvodapedagógussal (gyermek létszámtól függ a pedagógusok száma) a kijelölt csoportszobában, napirendünknek megfelelően tevékenykednek. - A nevelési év szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart. - Szervezett keretek között történő nevelés szeptember 1-jétől június közepéig tart. - A nyári időszak alatt-június közepétől augusztus 31-ig az óvoda csoport összevonásokkal üzemel. A nagyóvodába nyernek elhelyezést a kisóvodában lévő gyermekek is. Az intézmény gazdaságos működtetése érdekében csoportösszevonások 8

9 szerinti üzemelés lehet még az iskolai szünetek idejében, vagy betegségek miatt tartósan lecsökkent gyermeklétszám esetén. - A nyári zárás időpontját a fenntartó határozza meg, melyet minden év február 15-ig kiírás formájában, és szülői értekezlet során is közlünk szülőkkel. - Az óvoda nyári zárásakor (maximum két hét időtartamra) a Csemete Óvodában (Bp Üllői út ) elhelyezést biztosítunk azon gyermekek számára, ahol a szülő ezt kéri. - Az iskolai téli szünet ideje alatt - két ünnep között a fenntartó rendelkezésének megfelelően az óvodai ellátást igénybe vevő gyermekek részére ügyeletes óvoda működik. A szülő bejelentett kérésére az óvodavezető gondoskodik a gyermek elhelyezéséről az ügyeletes óvodában. - Nevelésnélküli napok száma 5, melyek pontos idejéről szeptember 30-ig kiírás formájában, a hirdetőtáblán tájékoztatjuk a szülőket. Ezeken a napokon szülői igény alapján ügyeletet tartunk A szülő alkalmazkodása az óvodai életrendhez A szülő jogai - A szülőt megilleti a szabad óvodaválasztás. - Joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, SZMSZét, Házirendjét, valamint az abban foglaltakról tájékoztatást kapjon. - Joga, hogy gyermeke fejlődéséről, óvodai életéről, viselkedéséről rendszeresen kapjon tájékoztatást. A gyermek neveléséhez tanácsokat kérjen, és segítséget kapjon. - Az óvoda vezetője és a pedagógus hozzájárulásával bemehessen gyermeke csoportjába, hogy gyermekével kapcsolatban tapasztalatot szerezhessen. - Kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék létrehozását és munkájában részt vegyen, észrevételt, javaslatot tegyen az óvoda működésével kapcsolatban. - Figyelemmel kísérje a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztathatja a nevelőtestületet és a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől. Az adott kérdés megtárgyalásakor a szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. - Írásban közölt véleményére, javaslatára az óvodavezető 30 napon belül választ adjon. - Az oktatási jogok biztosához forduljon A szülő kötelességei - Gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését. - Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét. - Tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk. - A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekével foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt 9

10 kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására. - Gyermeke fejlődését kísérje figyelemmel, és a tőle elvárható módon segítse fejlődését, közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását, az értékek közvetítését. Cselekvően támogassa az óvodát nevelési feladatai ellátásában. - Szülői értekezleteken részt vegyen,és az ott elhangzottak szerint segítse az óvodát nevelési céljai elérésében. - Viselkedéskultúrája az intézményben az erkölcsi normáknak feleljen meg, az intézmény dolgozóinak emberi méltóságát tartsa tiszteletben A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása. Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy illedelmesen, tisztelettel viselkedjenek a felnőttekkel szemben. Szeressék és fogadják el egymás egyéniségét, másságát, sajátítsák el az egészséges önérvényesítés képességét. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Az óvodában felmerült gyermekek közötti konfliktusok kezelésére kizárólag az óvodapedagógus jogosult. A szülő probléma esetén kérje az óvodapedagógus, óvodavezető segítségét Az óvoda pedagógiai programja, sajátos feladatai Az intézményünkbe járó gyermekek óvodai életét helyi nevelési programunk alapján, az óvodai felhasználók igényei szerint szervezzük meg. Célunk, hogy a szülőkkel együttműködve olyan képességeket alakítsunk ki a gyermekekben, melyek révén az óvodáskor végére alkalmassá válnak az iskolai tanulásra. Óvodai nevelésünkben kiemelten foglalkozunk a mozgásfejlesztéssel. A gyermekek nevelése iránt elkötelezett óvodapedagógusok és nevelő munkát segítő munkatársaink azon munkálkodnak, hogy a gyermekeknek az óvodában töltött évek alatt boldog gyermekkort biztosítsanak. Szakmai felkészültségünket folyamatos továbbképzésekkel bővítjük, melyet az önképzés mellett a nevelés nélküli munkanapokon tartandó szakmai megbeszélések is segítenek. Nevelési programunkról, az elért eredményekről a szülők folyamatos tájékoztatást kapnak. Szolgáltatásainkat évente egyeztetjük a szülői szervezettel A külön fejlesztést igénylő gyermekekkel logopédus, gyógytornász, fejlesztőpedagógus foglalkozik A foglalkozásokat szűrés előzi meg, melyhez a szülő írásos engedélye szükséges. Ezek a szolgáltatások nagycsoporttól, indokolt esetben középső csoporttól vehetők igénybe. A szülők igényéhez alkalmazkodva lehetőséget biztosítunk még hitoktatásra. Személyi és tárgyi feltételek megléte esetén a gyermekek érdekeivel nem ellentétes térítéses szolgáltatásokhoz kapcsolódó szülői igényeket is kielégítjük. A szolgáltatások szervezésére az óvodai nevelőmunka védelmében, és a gyermekek érdekében csak a délutáni pihenő után kerülhet sor. Az óvodáskor végén, a beiskolázás előtt az óvodapedagógus szakvéleményt állít ki, melyet a szülő az iskolai beiratkozás előtt kap meg Ha a gyermek iskolaérettségének megállapítása nem egyértelmű, akkor a szülőnek a Nevelési Tanácsadóba kell vinnie a gyermeket. Ezen vizsgálathoz az óvodapedagógusok a gyermekről szakmai jellemzést készítenek, melyet a szülővel ismertetnek, és a szülő aláírásával is ellátja. A tanköteles, de még további óvodai nevelésre javasolt gyermek szülője köteles az iskolai beiratkozáson megjelenni! A beiskolázáshoz szükséges orvosi vizsgálatot (látás, hallás, vizeletbeutaló) az óvoda orvosa és védőnője végzi el. A szülő gondoskodik arról, hogy az orvos által meghatározott egyéb 10

11 vizsgálatokra a gyermeket elvigye és a szükséges leleteket az óvodán keresztül az orvoshoz visszajuttassa Kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei a pedagógusokkal - Intézményünkben a szülőknek lehetőségük van arra, hogy óvodai nevelésünk alakításában a megfelelő fórumokon részt vegyenek és segítsék a közös gondolkodást. - Együttműködésre alkalmas fórumaink: évi három alkalommal szülői értekezletek, játszódélutánok, nyílt napok, közös rendezvények, fogadóórák, családlátogatások, és az óvodapedagógusokkal rövid, esetenkénti megbeszélések. A közös programokról egy héttel előbb értesítjük a szülőket a csoportos és a központi faliújságokon. - Fogadó órák, szülői értekezletek az együttműködés nélkülözhetetlen alkalmai, ezért a gyermekek jelenléte ezeken nem lehetséges. - Telefon, és lakcím változás esetén a szülő köteles tájékoztatni az óvodapedagógusokat. - A szülők a gyermekükről információt csak a gyermek óvodapedagógusától kérhetnek! - Kérjük a szülőket, hogy a gyermekkel kapcsolatos, bejelentésre az óvodapedagógust csoportos munkájából hosszabb időre ne vonják el. Amennyiben az óvodapedagógusokkal telefonon kívánnak gyermekükkel kapcsolatosan beszélni, ezt a fedési időben óra között ajánlatos lebonyolítani, kivéve a sürgős eseteket. - A szülőknek lehetőségük van arra, hogy az óvodában folyó pedagógiai munkával kapcsolatban a megfelelő fórumokon elmondják véleményüket Az óvoda helyiségeinek (csoportszobáinak, konyhájának, mellékhelyiségeinek, udvarának) szülők általi használhatósági rendje - Az óvoda épületébe nyitástól tól a főbejáraton lehet bejönni. - A gyermekek és a vagyonvédelem érdekében zárjuk a kaput. - A szülők által használható helyiségek (a korlátozás egészségügyi szempontból indokolt,): o Csoportszoba: előre megbeszélt időben védőcipővel látogatható. o Gyermekmosdó: egyáltalán nem o A folyosót, és a gyermek öltözőt szükség szerin használhatják. o Konyhát: egyáltalán nem o Tornatermet: megbeszélt időpontban vendégként (védőcipővel). o Só szobát, fejlesztőszobát: megbeszélt időpontban vendégként (védőcipővel). o Főbejárat mellett lévő mosdót, iroda előtti folyosót szükség szerint használhatják. o Az intézmény más helyiségeit nem használhatják (pl., öltözők, mosdók) 11

12 A gyermekek érkezésének és távozásának rendje reggel, ebéd után, délutáni pihenés után - Érkezéskor a gyermeket személyesen kell az óvodapedagógusnak átadni csak az így átadott gyermekért vállalunk felelősséget. - A gyermeket a szülőkön kívül a szülő által írásban megbízott személy viheti haza. A megbízás szólhat egy nevelési évre, illetve egy-egy alkalomra. o Válófélben lévő szülők esetén mindkét szülő jogosult a gyermek elvitelére. Válás után csak a gyermek felett felügyeleti jogot gyakorló szülő viheti el a gyermeket. o Az ebéd utáni időszakban hazamenő gyermekek és szüleik fokozottan ügyeljenek a csendre a már pihenő gyermekek nyugalma érdekében. Ez vonatkozik az épületben és udvaron egyaránt. o Ha a gyermek haza vitele, az udvari tartózkodás idejére esik, az óvodapedagógustól való elköszönés után a gyermeket el kell vinni, az udvari játszószereket tovább nem használhatja. o Amennyiben a gyermek szülei zárásig nem érkeznek meg a gyermekért az óvodapedagógus telefonon érdeklődik és kér felvilágosítást a szülőtől. Ha a szülő nem elérhető, a gyermeket a gyermekek átmeneti otthonába viszi. Címe: 1181Budapest, Kondor Béla sétány 19. Tel.: o Zavartalan napirend biztosítása illetve a gyermek közösség nyugalma érdekében a reggeli érkezés ajánlott időpontja 8 óra. Így biztosított, hogy a gyermekek részt tudjanak venni az óvoda által nyújtott gyermeki tevékenységekben, fejlesztő foglalkozásokon. o Javasoljuk, a gyermekek naponta 10 óránál hosszabb időt lehetőleg ne töltsenek az óvodában. o Az óvodából a gyermekek hosszabb útra, szervezett programokra csak a szülők írásos engedélyével vihetők el, a megfelelő személyi ellátottság biztosításával Az egészséges életmódra vonatkozó szabályok - Célunk az egészséges életmód szokásainak kialakításával, gyakorlásával az egészséges életmód és életvitel megalapozása. A szükségletek kielégítésével a testi, lelki harmónia megteremtése, a testi fejlődés elősegítése A gyermekek ápoltságával, ruházatával kapcsolatos óvodai elvárások - Testi ápoltsága, ruházatának tisztasága feleljen meg a higiéniás elvárásoknak, esztétikumnak. Ruházata kényelmes, praktikus legyen, tegye lehetővé az önálló öltözködés gyakorlását. - Szobai és udvari tartózkodáshoz váltóruha és cipő szükséges. - Az azonos ruhadarabok, cipők esetleges összecserélésének elkerülése érdekében a gyermekek ruháját, cipőjét el kell látni a gyermek jelével. - A gyermekek öltöző zsákjában pótruhát kell tartani arra az esetre, ha a gyermek ruházatát át kell cserélni. (atléta, alsónemű, póló, harisnya vagy zokni, szoknya, kisnadrág) - A testedzéshez, a szervezett mozgáshoz tornafelszerelés szükséges, amely a következőkből áll. 12

13 o Kiscsoport: - tornazsák (textil), tornacipő o Középső nagycsoport: - tornazsák (textil) - tornaruha vagy póló és kisnadrág (lányoknak) - póló, kisnadrág (fiúknak) - tornacipő - Az óvodai ünnepeken a gyermekek a felnőttekkel együtt ünnepi öltözékben ünnepelnek A gyermekek testi épsége, biztonsága és egészsége érdekében a szülők által betartandó óvodai előírások. A balesetek megelőzése és az egészség védelme érdekében az intézmény területén az alábbiak betartására kérjük a Szülőket: - Az óvoda kapuját és főbejáratát mindig felnőtt nyissa-zárja. - A gyermekek az óvodába csak a szülő (törvényes képviselő) kíséretében érkezhetnek és távozhatnak. A gyermek érkezését és távozási szándékát be kell jelenteni. Érkezéskor kötelesek a kísérők a gyermeket megfelelő öltözékben óvodapedagógusnak átadni, illetve a gyermek távozását jelezni az óvodapedagógusnak. - A szülő (törvényes képviselő) írásbeli nyilatkozatára akkor van szükség, ha a gyermeket nem a szülő (törvényes képviselő) viszi haza. Az írásbeli nyilatkozatot a szülő köteles előzetesen átadni az óvónőknek. A gyermeket csak akkor adhatja át az idegennek, ha minden kétséget kizáróan meggyőződőtt annak személyazonosságáról. - Rendkívűli esetben a telefonon történő engedélyezés, csak a szűlő személy azonosságának minden kétséget kizáró megállapítása esetén lehetséges vészhelyzetben. - A szülő köteles megadni lakáscímét, napközbeni elérhetősége érdekében telefonszámát. Adatainak, elérhetőségének változásait haladéktalanul be kell jelenteni a csoportos óvónőknek annak érdekében, hogy szükség esetén elérhessék - Az érkező és távozó gyermekek a szülővel együtt közlekedjenek, az ajtókat rendeltetésszerűen használják. A folyosón, lépcsőkön, járdákon, való rohangálás balesetveszélyes, nem megengedett! - A gyermekek érdekében, a balesetek elkerülése miatt, az óvoda udvarán csak óvodapedagógusok felügyelete mellett lehet tartózkodni - A gyermek szülőjének (törvényes képviselőnek) történő átadása után a lehető legrövidebb időn belül köteles elhagyni az óvoda udvarát. A gyermek szülő által történő átvétele után az óvoda területén bekövetkezett balesetekért az óvoda nem vállal felelősséget. - Nedves, sáros időben a csúszás veszély miatt a cipőket takarítsák le. - A gyermekükkel kapcsolatban információt csak a gyerek saját óvónőitől, ill. a vezetőtől kérjenek. Óvónőt telefonhoz hívni h között lehet, vagy üzenetet hagyni az óvodatitkárnál. - Balesetet okozható szúró, vágó eszközöket és állatot (kutyát) az óvoda területére behozni nem szabad. - A gyermekek lábbelije nem lehet mamusz, klumpa, papucs sem a teremben, sem az udvaron. - A gyermek biztonságát veszélyeztető állapotban lévő hozzátartozónak az óvodapedagógus megtagadja a gyermek kiadását. - Óvodánkban csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat. Beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermeket nem tudunk fogadni, a gyermek biztonságos gyógyulása és a 13

14 többi gyermek egészsége védelmében. Ilyen esetekben az óvodapedagógus a gyermeket nem veheti be. - Az óvodapedagógusok nem adhatnak otthonról beküldött gyógyszert a gyermekeknek. Kivételt képeznek az allergia, emésztést elősegítő és magas láz csillapítására szolgáló készítmények. - A napközben megbetegedő gyermeket az óvodapedagógus látja el miután gondoskodott a csoport felügyeletéről. A baleset súlyosságától függően gondoskodik orvosról (mentő, orvos hívása). Láz, hányás, hasmenés esetén megkezdi a láz csillapítását, majd értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb elvihesse gyermekét. Ezután a szülő gondoskodik a gyermekorvos felkereséséről. A gyermek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába. Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van az óvoda felé Bevitt dolgok öltőzőben és egyéb tároló helyen való elhelyezése - Óvodánkba a gyermekek elsősorban az alváshoz hozhatnak be szőrme játékot vagy kisebb babát, kedvenc rongyot és ezt a csoportba kijelölt helyen tárolandó. - A beszoktatás ideje alatt a gyermek biztonságérzetét fokozó cumi csak zárható, jellel ellátott tároló dobozban reggel az óvodapedagógusnak kell átadni. A gyermek ebből veszi ki és ebbe helyezi vissza. - Más játékeszközök behozatalára a csoport szokás-szabályrendszerének megfelelően van lehetőség (heti egy alkalommal). Ez azonban nem lehet agresszivitást sugalló, félelmet keltő játékeszköz (puska, kard, stb.). - Az óvodába behozott tárgyakért nem tudunk felelősséget vállalni. - A gyermekeken lévő ékszerekért felelősséget nem tudunk vállalni. - Ha a gyermeken lévő ékszer balesetveszélyt hordoz, azt az óvodapedagógus leveszi a gyermekről, és visszajuttatja a szülőnek azzal a kikötéssel, hogy az óvodában nem hordható! - Drága ruhát lehetőség szerint ne vegyenek fel a gyermekek, mert viseletük akadályozza őket az önfeledt óvodai tevékenységekben. - Közlekedési eszközt (kerékpár, roller, kis motor) hátulra az óvoda udvarára vinni nem szabad. - Kerékpárok, szánkók egyéb terjedelmes eszközök tárolását az óvoda nem tudja biztosítani, ezért felelősséget sem vállalunk értük. 14

15 9. A GYERMEK, TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK - A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési intézményt. - Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. - Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. - Amennyiben a gyermek hiányzik az óvodából minden esetben a mulasztását igazolnia kell. - A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha o a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába, o a gyermek beteg volt, és azt a szülő orvosi igazolással igazolja, o a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem jött óvodába, azonban ezt a tényt is igazolni kell. - Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. - Abban az évben, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdődő napjától a gyermek, napi négy órát köteles az óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - óvodás gyermek esetében az annak tényleges tartózkodási helye szerint illetékes általános szabálysértési hatóságot és a jegyzőt értesíti. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat. 10. Gyermekek étkezése az óvodában - Az óvodában a gyermekek háromszori étkezésben részesülnek. A szülő gyermeke étkezéséért térítési díjat fizet, melyet a fenntartó határoz meg. - Az étkezés igénybevétele nem kötelező, de ebben az esetben a déli étkezés előtt (11.45-ig) viszik haza a gyermeket. Azok a szülők, akik félnapos elhelyezést vesznek igénybe, a déli étkezés után, a csendes pihenő előtt (12.30 és között) viszik el gyermeküket. Az uzsonnát becsomagolva megkapják. - Eltérő étkezés tejcukor, lisztérzékenység esetén a gyermekétkeztetési szolgáltató által külön éthordóban szállított étel tálalásáról gondoskodunk. - Az óvodában fogyasztott élelmiszerekből ételmintát veszünk, melyet 72 órán át, hűtőben tárolunk. Az ételminta elrakása vonatkozik a behozott születésnapi kínálásra szánt süteményre is. - Az óvodában csak cukrászatban, boltban vásárolt édességek fogyaszthatók a HACCP rendszer előírásainak megfelelően (a csomagoláson a termék összetételét és szavatosságát igazoló papírt az óvodapedagógusnak a szülő átadja). - Gyümölcsök és zöldségfélék (szülői nyilatkozat szükséges, hogy a fogyasztásra behozott zöldségeket és gyümölcsöket legálisan működő kereskedésben vette, illetve saját termelésű esetén a kötelező élelmezés-egészségügyi, várakozási időt betartotta-e az utolsó permetezés óta, eltelt a kötelező várakozási idő). 15

16 - Az óvodában étkezések alkalmával a gyermekek gyakorolják a kulturált étkezés szokásait, az étkezéssel összefüggő viselkedést, eszközhasználatot. - A nagyon korán érkező gyermekeket célszerű otthon megreggeliztetni. - Az óvodában a gyermekek egyéni etetése, nassoltatása a többi gyermek előtt nem etikus, és a tisztaság fenntartását zavarja. 11. A TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉRE ÉS VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ - A befizetési napokról a szülőket év elején írásban tájékoztatjuk, ezen kívül a csoportok információs faliújságján egész évben megtalálható. A befizetés mindig előre történik, a befizetendő időszak előtt, a következő hónapra. - Az étkezési díjak befizetése kétféle képen történhet: o átutalással történő teljesítés: ennek a menetét, szabályát az 1. számú melléklet tartalmazza, o készpénzes befizetés: az alábbiak szerint Az étkezési díjak befizetése négyhetente történik az éves befizetésnek megfelelően az óvoda irodájában 7 00 órától óráig. Pótbefizetés időpontja adott hónap 15.-ét követő ötödik munkanap ( ), a pótbefizetés megadott időpontjától az intézmény indokolt esetben eltérhet. A szülők az esetleges változásról a csoportoknál lévő faliújságra kitett tájékoztatóból értesülnek. - A szülő kötelessége, hogy a tájékoztatásban megjelölt napon a gyermeke térítési díját - hiányzás esetén is - befizesse. - Az étkezési díj befizetése számítógépes nyilvántartás szerint történik. A befizetésről a szülő számlát kap. A kiadott számlák az intézmény szigorú számadású nyilvántartási körébe tartoznak. - A gyermek betegsége, vagy igazolt távolmaradása miatt igénybe nem vett étkezést a szülőnek kell lemondania 8.30-ig telefonon, írásban vagy személyesen. A később érkező lerendelés vagy a bejelentés elmulasztása esetén nincs mód a visszatérítésre. A - lemondott ebéd mindig a következő naptól érvényes, és a következő befizetéskor kerül jóváírásra. - Az óvónőnek tett tájékoztatás a gyermek hiányzásáról nem lemondás! - Ha a lemondott étkezést a szülő mégis igénybe kívánja venni, akkor az ebédet vissza kell kérni személyesen vagy telefonon. - A szülő keresetének családi körülményeinek megfelelően jogosult 100 %-os, illetve 50 %-os, étkezési támogatás igénybevételére. o 50 %-os mérséklés illeti meg a 3 vagy több gyermekes családokat, illetve tartósan beteg gyermeket nevelő családokat. o A jogosultságot a megfelelő dokumentumok bemutatásával köteles igazolni a szülő. Minden nevelési év kezdete előtt (augusztus), kell leadni az igazolások másolatát. o Ingyenes étkezés biztosított a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek, az erről szóló határozatot az óvoda vezetőjének kell bemutatni, melyről fénymásolat készül, és a határozatban foglalt időpontig érvényes. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultságáról szóló határozatot, a bemutatástól számítva maximum 1 hónapos időszakra áll módunkban visszamenőlegesen figyelembe venni. Kivéve, ha az 1 hónapos időszak költségvetési évek közötti időszakot érint, akkor csak az aktuális költségvetési évre (naptári év) vonatkozó időszakot áll csak módunkban elfogadni. 16

17 Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult: - a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia. Az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után: - írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről, - a kifizetés esedékességét megelőzően a jegyző által meghatározott időpontban tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a számáról, amelyről a gyermek igazoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott, - értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik. 12. JUTALMAZÓ ÉS FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI A jutalmazó és büntető intézkedések alkalmazásának elvei Arányosság elve a cselekvés mértékével arányos, soha nem jutalmazunk vagy büntetünk ugyanazért duplán. Értelmezés elve értelmezzük, elmagyarázzuk a gyermek számára a cselekedetét, és a döntésünket is, így kialakul a tett és a következmény közötti jó összefüggés. Időzítés elve a tett után közvetlenül jutalmazunk vagy büntetünk, mert később elhalványul a tett és nem érti a jutalmazást vagy a büntetést a gyermek. Következetesség elve - a csoportban dolgozó felnőttek közül mindig, mindenki ugyanúgy reagál a helyzetekre ( ezt az óvodapedagógusok és a dajka egyeztetik). Mérsékelt jutalom vagy büntetés elve biztosítjuk a fokozás lehetőségét (a jutalom fokozása nagyobb hatású, mint az állandó nagyságú jutalom; a jutalmazó jellegű viselkedés visszavonása nagyobb hatású, mint a büntetés) A jutalmazó intézkedések formái A legegyszerűbb és legfontosabb jutalom a gyermek felé forduló figyelem és a dicséret Metakommunikációs eszközök és szóbeli elismerés alkalmazása: - simogatás, ölbe vétel, ölelés, figyelem elismerő mosoly, tekintet; - konkrét elismerő szavak a csoport előtt, dicséret, buzdítás Egyéb jutalmazási módok: - megbízások adása, választhat mesét, vagy verset, - séta során első lehet a sorban, foghatja az óvó néni kezét, az óvó néni mellé ülhet pl. mesehallgatás közben, - az óvó néni neki készíti el először a kért, kívánt dolgot pl. hajtogatás stb. - elhozhatja a kedvenc játékát, együtt játszhatnak vele a társaival, - elhozhatja a kedvenc mesekönyvét, választhat belőle mesét, - barátja mellett aludhat, csapatkapitány lehet torna foglalkozáson, - játékot választhat a mindennapos tornán, - ének-zene foglalkozáson a dalos játékban szerepet kap, először választhat hangszert stb. - óvó néni jelképes piktogramot nyomdáz a kézfejére, Tárgyi jutalmazást nem alkalmazunk! 17

18 A fegyelmező intézkedések formái A büntetés szerepe is nagyon fontos, így tiltódnak a helytelen viselkedésformák Metakommunikációs eszközökkel és szóban: - rosszalló, morcos tekintet; szomorú arckifejezés; - magyarázattal kísért elmarasztaló szavak, figyelmeztetés nyugodt, határozott hangnemben (soha nem fosztjuk meg a gyermeket a méltóságától!) Jutalom, figyelem megvonása A játékból vagy egy-egy tevékenységből való kiemelés - leültetjük a csoportban egy székre (1-től 5 percre), - kötött, irányított játéktevékenységet biztosítunk számára, - magunk mellé állítjuk pl. udvaron (1-től 5 percre), Valljuk, hogy az erős korlátozás, büntetések, verések önbizalomhiányt, agresszivitást szülnek, később gyakran vezethetnek beilleszkedési, kapcsolatteremtési gondokhoz. Legalább ilyen káros a korlátok hiánya is. Különösen az empátia tanulása, az érzelmi intelligencia sérül, ha a gyermeket nem tanítjuk meg mások érzéseinek tiszteletben tartására. 13. EGYÉB SZABÁLYOK - Gyermekvédelem az óvodában Gyermekvédelmi munkánk során a gyermekek egészséges fejlődését hátráltató okok feltárására, megelőzésére és csökkentésére törekszünk. Segítő szándékkal fordulunk a szülők felé, számítva partneri együttműködésükre, személyiségi jogaik tiszteletben tartása mellett. Arra törekszünk, hogy biztosítsuk az egészséges testi - lelki fejlődés feltételeit, az egyéni lehetőségeket figyelembe véve csökkentsük a fejlődést akadályozó hátrányokat. Mindkét épületben a Gyermekvédelmi Híradó faliújság útján tájékoztatjuk a szülőket a gyermekvédelemmel összefüggő aktualitásokról, az óvoda gyermekvédelmi felelősének elérhetőségéről, közöljük a gyermekvédelemmel foglalkozó intézmények címét, telefonszámát. - Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok o Az óvoda minden dolgozójának alapvető feladata a gyermekek egészségének és testi épségének megőrzése, védelme, a biztonságos környezet megteremtése a balesetveszély elhárítása, és a védő-óvó intézkedések betartása. o Fokozottan kérünk minden felnőttet a gyermekek biztonsága érdekében a kapuk és ajtók zárására, a gyermekek testi épségének védelmére. - Az óvoda egész területén tilos a dohányzás! - Tűz és bombariadó esetén történő intézkedések o Tűz- és bombariadó esetén az óvoda az SZMSZ-ben leírtak szerint jár el. Ha az esemény idején szülők tartózkodnak az óvodában, akkor az intézkedő személy irányítása alapján kell segíteniük a bombariadó végrehajtását. o Mindkét épületből, miután a gyermekek elhagyták az óvoda épületét a felnőttek fokozott irányítása mellett a Kandó téri iskola tornatermébe mennek át. Az esemény súlyosságától függően a szülőket a kialakult telefon láncolat alapján tájékoztatjuk. 18

19 - Reklám jellegű anyagok kihelyezése o Az óvodavezető engedélyével csak az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos reklámanyagok kerülhetnek ki a hirdetőtáblákra. - Anyagi felelősség az intézményben o A szülő, mint a gyermek képviselője felelős az óvoda berendezésében, felszerelésében, eszközeiben történő szándékos rongálásból eredő károkozásért. - Hozzáférhető elhelyezés biztosítása, tájékoztatás kérése o A Házirendet minden szülő a beiratkozáskor betekintésre kézhez kapja. o Hozzáférhető elhelyezéséről az óvoda vezetője gondoskodik. Igény esetén a házirenddel kapcsolatban a vezető helyettes ad tájékoztatást. 14. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK A felülvizsgálat rendje - A Házirend tervezetét a nevelők, és a szülők javaslatainak figyelembe vételével az intézmény vezetője készítette. - A tervezetet megvitatják az óvodai csoportok szülői közösségei, akik, véleményüket küldötteik útján eljuttatják az óvoda vezetőjéhez. - Az intézmény vezetője a vélemények figyelembe vételével véglegesíti a Házirendet. Az óvoda nevelőtestülete miután elfogadta, a szülői szervezet egyetértett, és a képviselő testület határozattal elfogadta a Házirend életbe lép. - Az érvényben lévő Házirend módosítását kezdeményezheti: o az intézményvezető, o a nevelőtestület, o a szülői szervezet. A Házirend módosítását a felülvizsgálat rendje pontokban megfogalmazott módon kell végrehajtani. Jelen szabályzat hatályba lépésével a korábbi Házirend hatályát veszíti. Budapest, november 27.. Böröczki Zoltánné óvodavezető 19

20 15. LEGIMITÁCIÓS ZÁRADÉK Nevelőtestület elfogadása Az óvoda nevelőtestület december 23.-ai rendkívüli nevelőtestületi értekezletén a módosított Házirendet elfogadta. Elfogadásról szóló jegyzőkönyv iktatószáma: Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják... a nevelőtestület képviselője.. a nevelőtestület képviselője Szülői Szervezet egyetértése A Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda Szülői Szervezete az intézmény Házirendjében foglaltakkal egyetért. Hatálybalépés: december Intézményvezető jóváhagyása Szülői Szervezet képviselője Az óvodavezető az intézmény módosított Házirendjét jóváhagyta Dátum: december Hatálybalépés: december

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA 1 A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba, Irányi u. 14. 2 TARTALOM I. A szülői jogokkal és kötelezettségekkel

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND A Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATAI... 3 SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLAI EGYSÉG ADATAI...

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben