ÖSSZHANG ÉS TONALITÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZHANG ÉS TONALITÁS"

Átírás

1 ÖSSZHANG ÉS TONALITÁS A harmóniatörténet stílusjegyei Gárdonyi, Zsolt Nordhoff, Hubert

2 ÖSSZHANG ÉS TONALITÁS : A harmóniatörténet stílusjegyei írta Gárdonyi, Zsolt és Nordhoff, Hubert Fordította: Terray Boglárka A fordítást szakmailag ellenőrizte: Mikusi Eszter Szerkesztette: Fazekas Gergely Műszaki vezető: Rácz Julianna Nyomdai előkészítés: Cirmosné ISBN Készült a Gyomai Kner Nyomda Zrt.-ben, 2012-ben Felelős vezető: Fazekas Péter igazgató

3 Tartalom Előszó az első kiadáshoz... v Előszó a második kiadáshoz... vi A fordító megjegyzései... vii Rövidítések... viii Hármashangzatok Alaphelyzetű hármashangzatok A hármashangzatok típusai A hármashangzat a négyszólamúságban Alaphelyzetű hármashangzatok fűzése A legkisebb mozgás elve A különbözőség (diversità) elve vagy a többféleség (varietà) elve Hármashangzat-fordítások (Terc-)szextakkord Szűkített hármashangzat Kvartszext-akkordok... 5 iii

4 Az ábrák listája kotta. a) Haßler: Resonet in laudibus (Kirchengesäng, no.8, 1608); b) Schütz: 122. zsoltár (Becker-psalter, op.5, 1628) kotta. Claude le Jeune: 18. zsoltár (Hugenottenpsalter, 1601) kotta. Claude le Jeune: 84. zsoltár (Hugenottenpsalter, 1601) kotta. Mozart: G-dúr zongoraszonáta (K. 283, 1774); a 3. tétel eleje kotta. Mozart: G-dúr zongoraszonáta (K. 283, 1774); 3. tétel, 92. ütemtől kotta. Schubert: f-moll moment musical (D. 780/5, 1828); a darab kezdete kotta. a) Mozart: B-dúr zongoraszonáta (K. 281, 1774); 2. tétel, 3. ütemtől; b) Beethoven: E-dúr zongoraszonáta (op. 14/1, 1798); 1. tétel, 5. ütemtől... 7 iv

5 Előszó az első kiadáshoz Ez a könyv az elmúlt négy évszázad különböző stílusokon átívelő harmóniavilágának tanulmányozásához nyújt megközelítési módokat. Az egyes fejezetek olyan témákat tárgyalnak, melyek a zeneelmélet-tanítás számára még részben feltáratlanok, vagy nem ebben a formában szerepelnek benne. A könyv használatához szükségesek zeneelméleti alapismeretek, alapvető szólamvezetési tapasztalatok, és némi jártasság egyszerű két és négyszólamú zenékben. Folyamatos tanulmányok esetén a 6. Kancionál-letét című fejezettel érdemes kezdeni. Az első három fejezet az alaphang-kapcsolatok vizsgálatának alkalmazási területeit és a tonális figurációkat tárgyalja. Ezeket a különböző témák során szükség szerint elő-elő lehet venni. A Függelék kiegészítőleg megmagyaráz néhány olyan fogalmat, ami hozzájárulhat a fejezetek jobb megértéséhez. A 19. és a 20. század harmóniavilága különösen nagy teret kap a könyvben: ezek során a harmóniai jelenségeket történetük legkorábbi fázisban írjuk le. Az egyes elemző szempontok példaanyagát az önálló munka során bárki tetszés szerint bővítheti később keletkezett művekkel. A legtöbb fejezethez hozzáfűztük, milyen gyakorlási módokat javaslunk. Ezekben az esetekben a bőséges mennyiségű kottapélda mellett egyéb zeneirodalmi részletekre is utalunk. A hangszeres játék (zongorázás) és a halláson alapuló értelmezés fontos feltétele az anyag értelmes feldolgozásának és az ezt követő esetleges írásbeli feladatok megoldásának. A könyv zeneirodalmi válogatása elsősorban a zenei képzés repertoárját tartja szem előtt. Helytakarékossági okokból a példák nagy hányada a zongorairodalomból származik, vagy zongorakivonat formájában szerepel. A más és nagyobb hangszerösszeállítású művek az önálló tanulmányok, vizsgálódások anyagát képezzék! Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki a könyv létrejöttét érdeklődésével és építő kritikájával elősegítette. Würzburg, október Gárdonyi Zsolt, Hubert Nordhoff v

6 Előszó a második kiadáshoz Ez az átdolgozott és bővített kiadás minden fejezetben számos új nézőponttal gazdagodott, ezen kívül hasznosítja azokat a pedagógiai tapasztalatokat, melyek német, magyar, osztrák, norvég, svéd, spanyol és portugál zeneművészeti főiskolákon könyvünk első kiadásának alkalmazása során keletkeztek. Köszönetünket fejezzük ki minden kollégánknak, aki javaslataival hozzájárult az új kiadás létrejöttéhez. Würzburg, január Gárdonyi Zsolt, Hubert Nordhoff vi

7 A fordító megjegyzései A szerzők segítőkész hozzáállásának és egy DAAD ösztöndíjnak köszönhetően a fordítás során folyamatos kapcsolatban álltam a würzburgi Zeneművészeti Főiskola tanáraival, Gárdonyi Zsolt professzorral és Hubert Nordhoff docenssel. Az a különlegesen szerencsés körülmény, hogy az egyik szerző magyar, lehetővé tette, hogy a fordítás minden tekintetben, a legapróbb szóhasználatig az ő elgondolásaikat kövesse (így például mindvégig a záradék szó szerepel, sosem zárlat stb.). Kisebb változtatásokra és kiegészítésekre is az ő beleegyezésükkel került sor. A könyv jelrendszere (pl. a római számok) és egyes szakszavak használata nem egyezik teljes mértékben a magyar zeneelmélet-tanítási gyakorlatban használt jelekkel és terminusokkal. A félreértések elkerülhetők, ha a könyv használata előtt figyelmesen elolvassuk a Függelékben leírtakat. Erre a kiegészítő fejezetre a folyó szövegben a >> jel utal, de előzetes áttanulmányozása sok energiát megtakaríthat az olvasónak. A szakirodalmi utalásokat néhány helyen magyar forrásokhoz igazítottam (pl. a Riemann Musik- Lexikon címszavait többnyire híven megtaláljuk magyarul a Brockhaus-Riemann lexikonban, illetve a magyar források esetében is értelemszerűen a magyar nyelvű irodalomra utalok, nem azok fordítására). A szerzők sajátos rövidítésrendszerét nem csupán praktikus okokból vettem át, hanem mert ezáltal az egyes fogalmak visszatérő használata is világossá válik. A könyv olvasása előtt és közben érdemes ezek jegyzékét is áttekinteni. Gárdonyi Zsolt és Hubert Nordhoff munkájának újszerű megközelítései megfelelő oktatói irányítás mellett jótékony felfrissülést hozhatnak a felsőfokú zeneművészeti intézmények valamennyi hallgatója számára, különösen a 19. és 20. század zenéjének megközelítésében. Módszertani tanácsaik és a szakirodalmi forrásokra utaló lábjegyzetek az oktatóknak szolgálnak útmutatásul. Noha a zeneelmélet elsősorban a zeneszerző-, karvezető-, karmester-, és zeneelmélet-szakosok, valamint zongoristák, orgonisták és egyházzenészek képzése során kap különösen nagy súlyt, a könyv az énekesek és az összes hangszeres repertoárját is érinti gazdag példaanyagának köszönhetően. Az új szemléletű definíciók pedig a zenetudományi analízist is nagymértékben segíthetik. Tanári útmutatást feltételezve mindezek mellett a könyvet haszonnal forgathatják már a zeneművészeti szakközépiskolások is. Az Összhang és tonalitás új impulzusokat adhat a középiskolai elméletoktatás számára mind a zeneelmélet-szakosok tanításához, mind az énekesek és hangszeresek stílusismeretének bővítését célzó órák során. Budapest, szeptember Terray Boglárka vii

8 Rövidítések autentikus főlépés autentikus terclépés autentikus szekund-/szeptimlépés domináló kapcsolat modulációs fordulat plagális főlépés plagális terclépés plagális szekund-/szeptimlépés Das wohltemperierte Klavier AF AT ASz DK MF PF PT PSz WK viii

9 1. fejezet - 1. Hármashangzatok Alaphelyzetű hármashangzatok Az akkordok különböző fajtáit a 18. század óta az egymásra rétegződő tercek jellege alapján különböztetjük meg. Tercrétegződés alatt azt a sematikus alakot értjük, melynek segítségével az alaphangot a legegyszerűbben állapíthatjuk meg, és így az alaphelyzetet is a lehető legkönnyebben felismerjük. Egy akkord belső szerkezetének és hangközfelépítésének pontos tudatosításakor azonban hasznosabb az egyes akkordhangok távolságát az alaphangtól számítani, mint terceket számolni egymásra. Ennek megfelelően a hármashangzatot az alaphang, a terc és a kvint határozza meg. A hármashangzatok leírásának ez a módja tudatosan elkerüli azt a gyakran használatos definíciót, miszerint a hármashangzat két tercből áll. A hármashangzatok esetében még könnyen áttekinthetőek az egymásra épülő tercek, de képzeljük el, milyen nehézségekbe ütközne egy öt vagy még több hangból álló hangzat terceinek egymásra rétegződését áttekinteni: nagy kis kis nagy nagy stb. Ajánlatos minden akkord alkotóhangjait egyesével kihallani és kiénekelni, különösen akkor, ha a hangzat hangjai egyszerre szólalnak meg. A tanítás során rendre ki szokott derülni, hogy egy akkord basszusának és különösen belső hangjainak visszaéneklése nehézséget jelenthet. Az akkordok hangszeres megszólaltatásakor is segít, ha a különböző hangközöket az alaphangtól való távolságuk alapján tudatosítjuk, és nem elégszünk meg az egymásra rétegzett tercek képzetével. A különböző hangközök adják meg egy-egy hangzat összetéveszthetetlen jellegét. A tercrétegződés szemlélete nem képes ezt visszaadni. Az akkordfordítások és a tágszerkesztés (ld. később) tudatosításakor is feltétlenül ügyelni kell rá, hogy meghatározzuk az egyes hangok alaphangtól, illetve basszustól számított távolságát. Az utóbbi módon levezetett hangköz-szerkezetből adódnak a számozott basszus gyakorlatából származó hagyományos akkordelnevezések is A hármashangzatok típusai Amennyiben az alaphangtól számított terc és kvint alapján különböztetjük meg a hármashangzatokat, ennek a különbségtételnek az előnyét az is bizonyítja, hogy a szűkített és bővített hármashangzatok esetében a struktúra ismérveit az elnevezés is magába foglalja. Ha a tercek felől (nagy+nagy stb.) közelítenénk meg őket, akkor a jellegzetes ismertetőjegyeket (szűkített, bővített) kiegészítő információként kellene közölnünk. GYAKORLATOK: minden hármashangzat-típus zongorázása mind a 12 hangról, a hangok ABC-s neveinek tudatosítása, az egyes hangok kihallása és kiéneklése. minden, az adott skálához tartozó, alaphelyzetű hármashangzat zongorázása egy adott diatonikus skálában (mollban az összhangzatos és dallamos moll figyelembevételével is). 1

10 1. Hármashangzatok A klasszikus zenei alaprepertoárban a bővített hármashangzat használata ritka kivételnek számít. A szűkített hármashangzatot különleges feltételek között használják, ezekről később lesz szó A hármashangzat a négyszólamúságban Négyszólamúság esetén mely a többszólamú tételek leggyakoribb típusa a hármashangzatok egyik hangját kettőzni kell, s ez az esetek többségében az alaphang. A terc és a kvinthang is kettőződhet, különösen abban az esetben, ha az adott szólamvezetési helyzet megköveteli. A terchang csak abban az esetben nem kettőzhető, ha vezetőhang. Ez megfelel annak a hagyománynak, amely szerint nem kettőzzük azokat a hangokat, melyek egy másik hang vonzásában állnak tehát a vezetőhangot, a szeptimhangot és az alterált hangokat, mert ezek következetes továbbvezetése prím és/vagy oktávpárhuzammal járna. A terckettőzés általános tilalma helytelen, és ellentmond a zenetörténeti gyakorlatnak. Ha statisztikát készítenénk, valószínűleg az derülne ki, hogy a terckettőzés gyakoribb a kvintkettőzésnél ábra - 1. kotta. a) Haßler: Resonet in laudibus (Kirchengesäng, no.8, 1608); b) Schütz: 122. zsoltár (Becker-psalter, op.5, 1628) A dallamhangok és a szólamok pozíciójának különbségei Az alaphelyzetű akkordokat dallamhangjuk (azaz legmagasabb hangjuk) basszushoz képesti pozíciója alapján a következőképpen határozhatjuk meg: oktávhelyzet (8), terchelyzet (3) és kvinthelyzet (5). A szólamok egymáshoz viszonyított pozíciója alapján beszélhetünk szűk vagy tágszerkesztésről. Az a)alatti akkordok szűkszerkesztésűek (vagy szűkfekvésűek), mert a három felső szólam hangjai szomszédos pozícióban állnak, tehát nem helyezhető el közéjük további akkordhang. A b)példa akkordjai tágszerkesztésűek (vagy tágfekvésűek), mivel a három felső szólam hangjai közé elhelyezhetők még további akkordhangok is, tekintettel arra, hogy ezek a pozíciók üresek. Egynél több hang helyét kivételes esetektől eltekintve nem ajánlatos kihagyni. Ha a három felső szólam közül bármelyik kettő között fellépő távolság több egy oktávnál, a hangok vertikális elosztása kiegyensúlyozatlanná válik ábra - 2. kotta. Claude le Jeune: 18. zsoltár (Hugenottenpsalter, 1601) A szűk és tágfekvés egy akkordon belüli egyidejű jelenlétét vegyes fekvésnek vagy vegyes szerkesztésnek hívjuk ábra - 3. kotta. Claude le Jeune: 84. zsoltár (Hugenottenpsalter, 1601) 2

11 1. Hármashangzatok Alaphelyzetű hármashangzatok fűzése Az összhangzattan kialakulásának alapvető momentumai, hogy az egyes hangok sorozattá állnak össze, hogy az ekként létrejött dallam szólammá válik és más szólammal lép kapcsolatba, végül hogy kettőnél több szólam együttműködéséből hangzatsor alakul ki. Szándékosan ezt a történetileg kialakult, ellenpont-gondolkodásra visszanyúló szemléletmódot vesszük alapul, hogy kiemeljük az akkordfűzések lényegét. Az akkordfűzések során a hangzatok kiválasztásának vertikális szempontja és a horizontális szólamvezetés kiegyensúlyozzák egymást. Mindkét szempontot ugyanolyan súllyal kell figyelembe venni akkor is, ha a dúr-moll tonalitás időszakának túlnyomóan harmonikus gondolkodásában úgy tűnik, mintha az akkordikus gondolkodás vertikális szempontja állna előtérben. Már az akkordfűzés mikéntjével kapcsolatos első elmélkedések is az ellenponthoz irányítanak bennünket. Mire törekedjünk tehát a legalábbis szólamvezetési szempontból megfelelő akkordfűzés érdekében? A legkisebb mozgás elve A hangzatokat úgy kell összekapcsolni, hogy az egyes szólamok a következő akkord legközelebbi pozíciójára érkezzenek. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a szólamoknak a legközelebb eső hangra kell lépniük, esetleg ugraniuk, másrészt, ha adódik egy vagy több közös hang, akkor az(oka)t ugyanabban a szólamban kell megtartani, ahol az előző akkordban szólt(ak) A különbözőség (diversità) elve vagy a többféleség (varietà) elve 1 Ez annak az elvnek a pozitív megfogalmazása, melynek negatív kifejeződése, a párhuzamok tilalma sokkal ismertebb. A párhuzamok hírhedt kérdéséhez elsősorban a két pozitív elv irányából érdemes közelíteni. A fejlődő többszólamúság ideálja a gazdag hangzás elérése volt, dallami és harmóniai szempontból egyaránt. E szempont figyelembevételével próbálták írásban rögzíteni ezt az ideált szabályok és tilalmak segítségével. Ezek elsősorban a tökéletes konszonanciákra vonatkoznak, mert ezek hátráltatják a legfeltűnőbben a harmonikus (azaz kontrapunktikus) gazdagságot. A varietas-elv szerzőről szerzőre, korszakról korszakra, műfajról műfajra különbözhet, ezért nem lehetséges történelem feletti szabályokat felállítani. Az azonban a dúr-moll tonalitás időszakának végéig minden stílusról elmondható, hogy kerülték a szólampárok prím-, kvint és oktávpárhuzamait. Miért éppen ezeket a hangközöket? Mert ezek megszüntetik vagy csorbítják a többszólamúságot. A prím esetében két szólam összeolvad. A prímben haladás már nem többszólamúság. Az oktávok és a kvintek is könnyen összeolvadnak, nehezen megkülönböztethetőek az őket alkotó hangok, gyakori használatuk pedig ellentétben áll az eleven és tartalmas többszólamúsággal. (Ha a zongorán adott alaphang fölött egyszerre több oktáv és kvinthangot ütünk le röviden, azok csak nehezen különböztethetőek meg egészen pontosan.) A következő sor különböző párhuzamokat mutat be. 1 Lásd: Carl Dahlhaus: Untersuchungen über die Entstehung der harmonischen Tonalität. Kassel: Bärenreiter, 1988 (a továbbiakban: Dahlhaus, Tonalität): Varietas és Parallelenverbot címszavak. 3

12 1. Hármashangzatok Itt ütemenként javítottuk az előtte hibásan közölt példákat. Jelöltük azokat a mozgástípusokat, melyek a kívánt sokrétűséget biztosítják. Az ellenpárhuzamban a szólamok tökéletes konszonanciáról indulnak és ellentétes irányba lépve érkeznek tökéletes konszonanciára; ez egyes stílusokban nem használatos. a) Ellenmozgás a szólamok ellentétes irányba mozognak. Az ellenmozgás (mindenekelőtt a három felső szólam ellenmozgása a basszussal szemben) a legfontosabb mozgástípus a párhuzamok elkerülése érdekében. Szekundtávolságú alaphangok esetén elengedhetetlen. b) Részleges mozgás mozgó szólamok mellett közös hangok is jelen vannak. c) Egyirányú mozgás a szólamok azonos irányba mozognak. Az így keletkező terc-, kvart és szextpárhuzamok nem problematikusak, mint ahogy a fedett kvint és oktávpárhuzamok is csak bizonyos környezetben azok (ld. a Kancionál-letét és a J. S. Bach négyszólamú korálharmonizálásai című fejezeteket). Míg az úgynevezett nyílt párhuzamban két szólam tökéletes konszonanciáról tökéletes konszonanciára halad ugyanabban az irányban, addig a fedett párhuzam a két szólam azonos irányú, tökéletlen konszonanciáról tökéletes konszonanciára való mozgását jelenti. A c) példában szaggatott vonalakkal jelöltük a fedett párhuzamokat. Az első gyakorlatoknál egyelőre a nyílt prím-, kvint és oktávpárhuzamok elkerülése legyen a cél. A fedett párhuzamok kérdését az egy-egy stíluskörnyezetet taglaló fejezetekben tárgyaljuk Hármashangzat-fordítások Ha az akkord basszusában nem az alaphang áll, akkordfordításról beszélünk. Azt az alakot, amikor az akkord terce van a basszusban, első fordításnak vagy (terc-)szextakkordnak nevezzük. Ha a basszusban a kvint áll, az a második fordítás vagy kvartszext-akkord. A többi, basszus fölötti hang tetszőleges helyet foglalhat el. A szextakkord és kvartszext-akkord megjelölés az akkordhangok basszustól számított távolságára utal, és a számozott basszus időszakából származik. A számozott basszus játékos akkoriban a basszus fölött vagy alatt található számoknak megfelelően látta el akkordokkal a basszus szólamot. Ha a basszushangnál egyáltalán nem állt szám, akkor az előjegyzésnek megfelelő tercet és kvintet, azaz egy alaphelyzetű hármashangzatot kellett játszani. Amikor az első fordítást szextakkordnak nevezzük, az éppen a számozott basszus eljárására utal, ahol más utasítás híján magától értetődő volt, hogy a basszus fölé tercet kell játszani. Ezért szükségtelen a szextakkordok esetében a terc említése (Terc-)szextakkord A szextakkordban minden hang kettőzhető, de leggyakrabban az alaphang kettőződik. A terchangot csak akkor nem kettőzhetjük, ha az a vezetőhang. 2 2 Diether de la Motte összhangzattannal foglalkozó könyvében különbséget tesz a klasszika és a klasszika előtti idők kettőzéssel kapcsolatos szokásai közt: Diether de la Motte: Harmonielehre. Kassel: Bärenreiter, 1976, 43. oldaltól. 4

13 1. Hármashangzatok Akkordfűzéskor a szextakkord helyettesítheti az alaphelyzetű akkordot. Példa szextakkordok fűzésének szólamvezetésére: Szűkített hármashangzat A szűkített hármashangzat különlegessége az alaphang fölötti szűkített kvint. Minden olyan korszakban, amelyben a basszushang fölötti szűkített kvintet kerülendőnek tartották, a szűkített hármashangzat használata szinte kizárólag az első fordításra korlátozódott. Ezekben az esetekben szinte kivétel nélkül a tercet kettőzték meg. Ennek az az oka, hogy az akkord disszonáns szélső hangjaival ellentétben a terchang konszonáns. A kvint vagy az alaphang kettőzése erősítené a szűkített hangközt, ráadásul az alaphang gyakran játssza a vezetőhang szerepét is, amit semmiképpen nem lehet kettőzni. Dúr VII. fokaként vagy ehhez hasonló összefüggésekben, jellemzően vezetőhangos akkordként alkalmazzák (ld. A klauzulától a kadenciáig című szakaszt). Más fekvések és feloldásaik A szűkített hármashangzat nem hiányos szeptimakkord. Láttuk, hogy a szűkített szextakkord kvintje vezethető felfelé; ez a 17. századig bevett megoldásnak számított. A kvintet tehát nem úgy kezeljük, mint egy szeptimhangot (ld. A szeptimhang kezelése című szakaszt). Időnként a kvint kettőzése is előfordul. Történeti szempontból az sem helyes, ha a szűkített szextakkordot hiányos domináns szeptimakkordnak tekintjük, hiszen a fent leírt oldásokat már olyan darabokban is megtaláljuk, melyek jóval a domináns szeptimakkord megszilárdulása előtt keletkeztek. Abban a korban, amikor még nem létezett domináns szeptimakkord, értelemszerűen nem létezhetett hiányos domináns szeptimakkord sem Kvartszext-akkordok A hármashangzat második fordításakor a kvinthang áll a basszusban. A basszustól számított hangközfelépítés alapján az ilyen fordítású akkordokat kvartszext-akkordnak nevezzük. 5

14 1. Hármashangzatok A kvartszext-akkord legtöbbször kvintkettőzött, ami az alaphang labilitásához vezet. A kvinthang ilyenfajta hangsúlyozása és a basszus fölötti kvart-disszonancia nem teszi lehetővé a kvartszext-akkord alaphelyzetű és szextfordítású akkordokkal egyenértékű használatát. Alkalmazása így bizonyos feltételekhez kötött. Zenei elemzések alapján a kvartszext(illetve terckvart-) képződmények előfordulásának három különböző esetét ismerhetjük fel: orgonapontos kvartszext-akkord (illetve terckvart-akkord, ld. Alterált akkordok) átmenő kvartszext-akkord (illetve terckvart-akkord, ld. Alterált akkordok) (kvartszext-késleltetés) (nem akkord!, ld. Figuráció) A két akkord-típus általában jól megkülönböztethető, de vannak esetek, amikor a kvartszext-akkordot mindkét típusba be lehet sorolni. (1) Az orgonapontos kvartszext-akkord fogalma megfelel a váltó kvartszext-akkord megjelölésnek. Az orgonapont definíciója alapján 3 kvartszext-akkord nemcsak a fekvő basszus fölött jöhet létre, hanem bármely kitartott hang vagy ritmikusan figurált szólam mellett is ábra - 4. kotta. Mozart: G-dúr zongoraszonáta (K. 283, 1774); a 3. tétel eleje 1.5. ábra - 5. kotta. Mozart: G-dúr zongoraszonáta (K. 283, 1774); 3. tétel, 92. ütemtől 1.6. ábra - 6. kotta. Schubert: f-moll moment musical (D. 780/5, 1828); a darab kezdete 3 Lásd az Orgonapont címszót a Figuráció című fejezetben. 6

15 1. Hármashangzatok (2) Az átmenőhang definíciójának megfelelően az átmenő kvartszext-akkord fogalma a basszus átmenő kvinthangjára vonatkozik, amelynek mozgásjellege azonos irányú lépések közepén az átmenőhangéra hasonlít ábra - 7. kotta. a) Mozart: B-dúr zongoraszonáta (K. 281, 1774); 2. tétel, 3. ütemtől; b) Beethoven: E-dúr zongoraszonáta (op. 14/1, 1798); 1. tétel, 5. ütemtől 7

ÖSSZHANG ÉS TONALITÁS

ÖSSZHANG ÉS TONALITÁS Gárdonyi Zsolt Hubert Nordhoff ÖSSZHANG ÉS TONALITÁS A harmóniatörténet stílusjegyei Fordította: Terray Boglárka A fordítást szakmailag ellenõrizte: Mikusi Eszter Gárdonyi Zsolt Hubert Nordhoff ÖSSZHANG

Részletesebben

Rövid elméleti összefoglaló összhangzattanból

Rövid elméleti összefoglaló összhangzattanból PETRES CSABA Rövid elméleti összefoglaló összhangzattanból Csíkszereda, 1998. 1 Rövid elméleti összefoglaló összhangzattanból Összeállította Petres Csaba Csíkszereda, 1998. TARTALOM Bevezető, Dúr és összhangzatos

Részletesebben

MUNKAANYAG. Márkus Tibor. Akkordok I. - Hármashangzatok. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. Márkus Tibor. Akkordok I. - Hármashangzatok. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul Márkus Tibor Akkordok I. - Hármashangzatok A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50 AKKORDOK I. - HÁRMASHANGZATOK

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia Klasszikus összhangzattan I. (Barokk korszak)

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia Klasszikus összhangzattan I. (Barokk korszak) SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia Klasszikus összhangzattan I. (Barokk korszak) A tantárgy típusa DF DD DS DC x

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Teológia és Zenepedagógia 1.4 Szakterület

Részletesebben

MUNKAANYAG. Márkus Tibor. Akkordok II. - Négyeshangzatok. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. Márkus Tibor. Akkordok II. - Négyeshangzatok. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul Márkus Tibor Akkordok II. - Négyeshangzatok A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-50 AKKORDOK II. -

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Lakatos Ágnes. Hallásfejlesztés I. - skálák, hangközök, hármashangzatok felismerése, kiéneklése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Lakatos Ágnes. Hallásfejlesztés I. - skálák, hangközök, hármashangzatok felismerése, kiéneklése. A követelménymodul megnevezése: Lakatos Ágnes Hallásfejlesztés I. - skálák, hangközök, hármashangzatok felismerése, kiéneklése A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

A XX. SZÁZADI ZENE FELÉ MUTATÓ HANGNEMI, HARMÓNIAI JELENSÉGEK

A XX. SZÁZADI ZENE FELÉ MUTATÓ HANGNEMI, HARMÓNIAI JELENSÉGEK A XX. SZÁZADI ZENE FELÉ MUTATÓ HANGNEMI, HARMÓNIAI JELENSÉGEK XV. Mixtúrák Mixtúra a szó eredeti zenei jelentése szerint kevert játék az orgonán, amikor megfelelő regiszterek bekapcsolásával a hangot felhangokkal,

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Dallamdiktálás Időtartam: 40 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Ének-zene emelt szint írásbeli vizsga

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 15. 14:00 I. Dallamdiktálás Időtartam: 40 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Klasszikus összhangzattan

Klasszikus összhangzattan Klasszikus összhangzattan Segédkönyv Ligeti, György Klasszikus összhangzattan: Segédkönyv Ligeti, György Publication date 2014 Szerzői jog 2014 Editio Musica Budapest Tartalom Előszó... iv 1. I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

XI. Tercrokonság. D h +2 G e +1 C a 0 F d -1 B g -2

XI. Tercrokonság. D h +2 G e +1 C a 0 F d -1 B g -2 XI. Tercrokonság A hangnemváltozásokra vonatkozó fontosabb tudnivalók a Hangzó zeneelmélet I. kötetének 182-183. oldalán olvashatók. Ismétlésül tekintsük át újra a hangnemi rokonsággal foglalkozó részt.

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 010. október 8. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 010. október 8. 14:00 I. Dallamdiktálás Zenefelismerés Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

A KA-HANGRENDSZER 9-ES OSZTÁSA

A KA-HANGRENDSZER 9-ES OSZTÁSA Parlando 1999/5, 20.-24. p. A KA-HANGRENDSZER 9-ES OSZTÁSA Előző cikkem megjelenése óta hosszú idő telt el, ezért röviden visszatérek a KA-hangrendszer fejlődésének korábbi állomásaira. Hangrendszerem

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2015. január 24. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

A ZENEI HANGOKNAK IS VAN NEVÜK. EZEK A NEVEK ÍGY HANGZANAK: C (cé) D (dé) E (é) F (ef) G (gé) A (á) H (há)

A ZENEI HANGOKNAK IS VAN NEVÜK. EZEK A NEVEK ÍGY HANGZANAK: C (cé) D (dé) E (é) F (ef) G (gé) A (á) H (há) MINDEN GYEREKNEK VAN NEVE. NEKED MI A NEVED? A ZENEI HANGOKNAK IS VAN NEVÜK. EZEK A NEVEK ÍGY HANGZANAK: C (cé) D (dé) E (é) F (ef) G (gé) A (á) H (há) BIZTOSAN ELŐFORDULT MÁR, HOGY NEM A NEVEDEN HÍVTAK,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Márkus Tibor. Klasszikus kadenciák. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. Márkus Tibor. Klasszikus kadenciák. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul Márkus Tibor Klasszikus kadenciák A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-008-50 KLASSZIKUS KADENCIÁK ESETFELVETÉS

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2014. január 25. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök Emelt szint A vizsgázó biztosítja NINCS

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1011 É RETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

HANGSZERES FŐTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

HANGSZERES FŐTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK HANGSZERES FŐTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 9. ÉVFOLYAM (párhuzamos képzés); I. ÉVFOLYAM (érettségi utáni szakképzés) BRÁCSA főtárgy: - 2 gyakorlat, - 1 versenymű saroktétele, - 1 lassú és 1 gyors tétel egy barokk

Részletesebben

TANTÁRGY: 71 ZENEELMÉLET ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)

TANTÁRGY: 71 ZENEELMÉLET ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) TANTÁRGY: 71 ZENEELMÉLET ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Felelős szervezeti egység: Karvezetés, Zenei Elméleti és Kórus Tanszék TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

A KA-HANGRENDSZER 9-ES OSZTÁSA

A KA-HANGRENDSZER 9-ES OSZTÁSA Parlando 1999/5, 20.-24. p. A KA-HANGRENDSZER 9-ES OSZTÁSA Előző cikkem megjelenése óta hosszú idő telt el, ezért röviden viszszatérek a KA-hangrendszer fejlődésének korábbi állomásaira. Hangrendszerem

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja NINCS NINCS NINCS NINCS A vizsgabizottságot

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 009. május 5. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 009. május 5. 14:00 I. Dallamdiktálás Zenefelismerés Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 17. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

Tartalomjegyzék HANGMAGASSÁG DALLAM RITMUS AKKORDOK ÉS HARMÓNIA HANGKÖZÖK, SKÁLÁK ÉS HANGNEMEK ELŐSZÓ MI A ZENE?

Tartalomjegyzék HANGMAGASSÁG DALLAM RITMUS AKKORDOK ÉS HARMÓNIA HANGKÖZÖK, SKÁLÁK ÉS HANGNEMEK ELŐSZÓ MI A ZENE? Tartalomjegyzék ELŐSZÓ MI A ZENE? 1 Magas és mély A zongora billentyűzete A zene leírása Kulcsok 2 Ütések és ütemek Ritmusérték Zászló és pont Ütemmutató Összetett metrum Szünet és átkötés A hangjegyek

Részletesebben

Hangközök, hangsorok

Hangközök, hangsorok Márkus Tibor Hangközök, hangsorok A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-005-50 HANGKÖZÖK, HANGSOROK ESETFELVETÉS

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége

Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége Osztályozó vizsgák választható időpontjai: 2016. május 31. (kedd) 14.00 óra 2016. június 10. (péntek) 14.00 óra 1 Helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Városház

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A klasszikus összhangzattan axiomatikája. Tóbiás András április 18.

SZAKDOLGOZAT. A klasszikus összhangzattan axiomatikája. Tóbiás András április 18. SZAKDOLGOZAT A klasszikus összhangzattan axiomatikája Tóbiás András 2014. április 18. Témavezet : G. Horváth Ákos egyetemi docens BME Matematika Intézet Geometria Tanszék BME 2014 Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz.

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. 5. évfolyam Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés 9. évfolyam Éves óraszám 36 óra Tematikai egység/ Zenei reprodukció Éneklés 14 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS

Részletesebben

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás 6. évfolyam A Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 6. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene emelt szint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 30. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM DALLAMDIKTÁLÁS I. ÖSSZETEVŐ

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 22. 14:00 I. Zenefelismerés Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene emelt szint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. november 7. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. DALLAMDIKTÁLÁS 1. Egyszólamú

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 14:00 I. ZENEFELISMERÉS Időtartam: 0 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 28 (2x14 hét) 3.8 A félév össz-óraszáma Kreditszám 2

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 28 (2x14 hét) 3.8 A félév össz-óraszáma Kreditszám 2 Szakmai kompetenciák A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Teológia és Zenepedagógia

Részletesebben

HARSONA TENORKÜRT BARITONKÜRT. Előképző évfolyamok. 1. évfolyam

HARSONA TENORKÜRT BARITONKÜRT. Előképző évfolyamok. 1. évfolyam HARSONA TENORKÜRT BARITONKÜRT Előképző évfolyamok 1. évfolyam Az egészséges, szép hang kialakítása. Hangterjedelem: maximum B g ig (hangzó). Egy előadási darab. 2. évfolyam Az egészséges, szép hang kialakítása.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1512 É RETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene emelt szint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. DALLAMDIKTÁLÁS 1. Egyszólamú dallam A

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A klasszikus összhangzattan axiomatikája. Tóbiás András. 2014. március 14.

SZAKDOLGOZAT. A klasszikus összhangzattan axiomatikája. Tóbiás András. 2014. március 14. SZAKDOLGOZAT A klasszikus összhangzattan axiomatikája Tóbiás András 2014. március 14. Témavezet : G. Horváth Ákos egyetemi docens BME Matematika Intézet Geometria Tanszék BME 2014 Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

A kánon művészete. (2011. június 19., 19 óra, Erzsébetvárosi Közösségi Ház) Műsor:

A kánon művészete. (2011. június 19., 19 óra, Erzsébetvárosi Közösségi Ház) Műsor: A kánon művészete a hangversenye (2011. június 19., 19 óra, Erzsébetvárosi Közösségi Ház) Műsor: Mozart: Ave Maria Ismeretlen szerző: Benedicta sit sancta trinitas Ockeghem: Prenez sur moi Bach: Goldberg-variációk

Részletesebben

A SZOLMIZÁCIÓ. 1. Név és kézjel

A SZOLMIZÁCIÓ. 1. Név és kézjel A SZOLMIZÁCIÓ 1. Név és kézjel A szolmizáció egy olyan rendszer, melynek segítségével sokkal egyszerűbbé tehetjük a zeneelméletet, valamint segít minket a hallás fejlesztésben is. Az elnevezés már az ókori

Részletesebben

SYLLABUS. I. Intézmény neve Kar Szak. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Zenepedagógia. A tantárgy típusa DF DD DS DC

SYLLABUS. I. Intézmény neve Kar Szak. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Zenepedagógia. A tantárgy típusa DF DD DS DC SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése II. Szemeszter III. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Zenepedagógia Zeneelmélet Tantárgy felépítése (heti óraszám) A tantárgy típusa

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

HARMAT ARTÚR KÖZPONTI KÁNTORKÉPZŐ SZOLFÉZS TANMEMET. Összeállította: Kriesch Tamásné tanár. Budapest december 10.

HARMAT ARTÚR KÖZPONTI KÁNTORKÉPZŐ SZOLFÉZS TANMEMET. Összeállította: Kriesch Tamásné tanár. Budapest december 10. HARMAT ARTÚR KÖZPONTI KÁNTORKÉPZŐ SZOLFÉZS TANMEMET Összeállította: Kriesch Tamásné tanár Budapest 2001. december 10. penta.hcbc.hu/kantorkepzo/jegyzet/tszolf.htm 1/13 Szolfézs I. évfolyam Heti óraszám:

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 21. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

ZENEMŰVÉSZETI ÁG SZOLFÉZS TANSZAK

ZENEMŰVÉSZETI ÁG SZOLFÉZS TANSZAK ZENEMŰVÉSZETI ÁG 1 ZENEMŰVÉSZETI ÁG SZOLFÉZS TANSZAK ZENEMŰVÉSZETI ÁG 2 ZENEMŰVÉSZETI ÁG AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI: Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja

Részletesebben

54 212 04 0010 54 01 Hangkultúra szak Klasszikus zenész 54 212 04 0010 54 02 Klasszikus zenész(a hangszer Klasszikus zenész

54 212 04 0010 54 01 Hangkultúra szak Klasszikus zenész 54 212 04 0010 54 02 Klasszikus zenész(a hangszer Klasszikus zenész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene emelt szint 0511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. DALLAMDIKTÁLÁS

Részletesebben

DR. ORDASI PÉTER DLA*

DR. ORDASI PÉTER DLA* DR. ORDASI PÉTER DLA* A TENGELY-RENDSZERŰ FUNKCIÓS GONDOLKODÁS PÉLDÁI KODÁLY ZOLTÁN MŰVEIBEN Tudjuk jól: az ismétlés a tudás anyucikája kezdte a zenei organikáról tartott előadását Bárdos Lajos 1978. április

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 12. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 12. 14:00 I. Zenefelismerés Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Ének-zene

Részletesebben

Kecskeméti Kodály Zoltán Enek-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kecskeméti Kodály Zoltán Enek-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola r Kecskeméti Kodály Zoltán Enek-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola r Felvételi tájékoztató a 2016/2017. tanévre Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 16. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 16. 14:00 I. Zenefelismerés Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Ének-zene

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Zenefelismerés. Időtartam: 30 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Zenefelismerés. Időtartam: 30 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Zenefelismerés Időtartam: 0 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Ének-zene középszint írásbeli vizsga

Részletesebben

A jazz harmóniavilága a klasszika és a romantika harmóniai jelenségeinek tükrében Weiner Leó Elemző Összhangzattan című munkája alapján

A jazz harmóniavilága a klasszika és a romantika harmóniai jelenségeinek tükrében Weiner Leó Elemző Összhangzattan című munkája alapján A jazz harmóniavilága a klasszika és a romantika harmóniai jelenségeinek tükrében Weiner Leó Elemző Összhangzattan című munkája alapján Az Akkordfűzések a gitáron című munka előtanulmánya Fenyvesi Márton

Részletesebben

HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ

HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ 1-2. évfolyam Négy gyermek- vagy népdal, illetve egyéb dallam lehetőleg kotta nélkül, a minimális követelménynél megkívánt hangterjedelem minél teljesebb igénybevételével. ALAPFOK

Részletesebben

MUNKAANYAG. Lakatos Ágnes. Hallásfejlesztés II. belső hallás, intonáció. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. Lakatos Ágnes. Hallásfejlesztés II. belső hallás, intonáció. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul Lakatos Ágnes Hallásfejlesztés II. belső hallás, intonáció A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-50

Részletesebben

Miért áll oly nagy becsben Wolfgang Amadeus Mozart utolsó befejezett egyházi

Miért áll oly nagy becsben Wolfgang Amadeus Mozart utolsó befejezett egyházi Hollós Máté: MOZART: AVE VERUM CORPUS ÉREMMÛVÉSZET A ZENÉBEN Miért áll oly nagy becsben Wolfgang Amadeus Mozart utolsó befejezett egyházi mûve, a 618-as Köchel-jegyzék számú Ave verum Corpus motetta, amelyet

Részletesebben

IV. Az akkordok 1. Akkordok képzése és az alapvet funkciók

IV. Az akkordok 1. Akkordok képzése és az alapvet funkciók IV. Az akkordok 1. Akkordok képzése és az alapvet funkciók Akkordnak nevezzük, ha három vagy annál több különböz hang szól együtt. A legalapvetbb akkordok a hármashangzatok. A legtöbb akkordnál alaphelyzetben

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. ZENEFELISMERÉS (24 pont) A feladatsor megoldására

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 15. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 30. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia szak Barokk ellenpont A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 201. október 25. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 201. október 25. 14:00 I. Zenefelismerés Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE

FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE Kolozsvár, 1999 A példatár megjelenését a Magyar Oktatási Miisztérium támogatta Az elektronikus változat elkészítését az Emberi Erőforrások

Részletesebben

A LISZT FERENC ZENEMŰ VÉSZETI EGYETEM EGYHÁZZENEI TANSZAKÁNAK FELVÉTELI ÉS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA AZ ALAPKÉPZÉS (BA) IRÁNT ÉRDEKLŐ DŐK SZÁMÁRA

A LISZT FERENC ZENEMŰ VÉSZETI EGYETEM EGYHÁZZENEI TANSZAKÁNAK FELVÉTELI ÉS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA AZ ALAPKÉPZÉS (BA) IRÁNT ÉRDEKLŐ DŐK SZÁMÁRA A LISZT FERENC ZENEMŰ VÉSZETI EGYETEM EGYHÁZZENEI TANSZAKÁNAK FELVÉTELI ÉS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA AZ ALAPKÉPZÉS (BA) IRÁNT ÉRDEKLŐ DŐK SZÁMÁRA :: 2007 Kedves Jelentkező! Örömmel látjuk Önt a Liszt Ferenc

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 12. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

IMPROVIZÁCIÓ. Előkészítő évfolyamok. 1. évfolyam

IMPROVIZÁCIÓ. Előkészítő évfolyamok. 1. évfolyam IMPROVIZÁCIÓ Az improvizáció spontán szerkesztés, gyors reagálás egy zenei problémára, amelynek az azonnaliság ad különös izgalmat; a kompozíció hosszabb ideig tartó szerkesztés eredménye, melyben a gondolat

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 25. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

DR. COCA GABRIELLA CHOPIN BALLADÁINAK FORMAI RUGALMASSÁGA ÉS TÖMÖR HARMÓNIAI MEGOLDÁSAI

DR. COCA GABRIELLA CHOPIN BALLADÁINAK FORMAI RUGALMASSÁGA ÉS TÖMÖR HARMÓNIAI MEGOLDÁSAI DR. COCA GABRIELLA CHOPIN BALLADÁINAK FORMAI RUGALMASSÁGA ÉS TÖMÖR HARMÓNIAI MEGOLDÁSAI Chopin zenéjével való találkozásom az 1980-as években történt, amikor mint középiskolás zongora szakos diák, tanárom

Részletesebben

Díszítés: Girolamo dalla Casa 1584

Díszítés: Girolamo dalla Casa 1584 Díszítés: Girolamo dalla Casa 1584 ali ános: Díszítési útmutató az Il vero modo di diminuir nyomán Girolamo dalla Casa (+1601) alapította stvéivel (Giovanni, Nicolo) a vencei Szent Márk mplom állandó fúvósegyütsét

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 27. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 16. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

X. ORSZÁGOS KODÁLY ZOLTÁN SZOLFÉZS- ÉS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

X. ORSZÁGOS KODÁLY ZOLTÁN SZOLFÉZS- ÉS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY X. ORSZÁGOS KODÁLY ZOLTÁN SZOLFÉZS- ÉS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY A verseny időpontja: 2011. május 6-8. Rendező: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4024 Debrecen,

Részletesebben

II. Országos elektroakusztikus-zenei verseny

II. Országos elektroakusztikus-zenei verseny II. Országos elektroakusztikus-zenei verseny A verseny időpontja: 2012. április 27-29. Rendező: Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 18. Telefon: 06-93-313-321,

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene emelt szint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DALLAMDIKTÁLÁS I. ÖSSZETEVŐ 1.

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK IV. ZENEI VERSENYE

KÖZÉPISKOLÁSOK IV. ZENEI VERSENYE KÖZÉPISKOLÁSOK IV. ZENEI VERSENYE A verseny rendezője: Nyíregyházi Egyetem e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36 42/599-400/2262 E-mail: turcsan.bernadett@nye.hu Honlap: www.nye.hu/enek-zene

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

I. Zenepedagógia alapképzés felvételi információk

I. Zenepedagógia alapképzés felvételi információk I. Zenepedagógia alapképzés felvételi információk 1. A képzés leírása: Alapképzés területe: Zene; Szakirány: Zenepedagógia; Képesítés: Zenetanár; Tanulmányok időtartama: 3 év, 6 szemeszter; Képzés formája:

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 21. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 21. 14:00 I. Zenefelismerés Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ének-zene

Részletesebben

A matematika természete a természet matematikája

A matematika természete a természet matematikája A matematika természete a természet matematikája A Bevezetés evezetése: mi és a minket körülvevő világ Földtől eloldja az eget a hajnal s tiszta, lágy szavára a ogarak, a gyerekek kipörögnek a napvilágra;

Részletesebben

HALLÁS ZENEI NEVELÉS

HALLÁS ZENEI NEVELÉS HALLÁS ZENEI NEVELÉS Általános célok és feladatok Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magába foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését,

Részletesebben

Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1.

Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1. Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1. A párválasztó játékok között a párválasztó körjátékokat, a leánykérő játékokat és a párválasztó társasjátékokat találjuk. Az óvodában a leggyakrabban használt

Részletesebben

A tankönyvben található zenei szemelvények, gyakorlatok alkalmasak a kerettanterv által biztosított 10%-os szabad órakeret kitöltésére is.

A tankönyvben található zenei szemelvények, gyakorlatok alkalmasak a kerettanterv által biztosított 10%-os szabad órakeret kitöltésére is. Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet. 2. sz. melléklet 2.2.12. A) változatához Ének-zene az általános iskolák 5-8. évfolyama számára Kerettantervi megfelelés Jelen helyi

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám:

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám: 8. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 8. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív

Részletesebben