ZENEMŰVÉSZETI ÁG SZOLFÉZS TANSZAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZENEMŰVÉSZETI ÁG SZOLFÉZS TANSZAK"

Átírás

1 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 1 ZENEMŰVÉSZETI ÁG SZOLFÉZS TANSZAK

2 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 2 ZENEMŰVÉSZETI ÁG AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI: Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. A tanulók zenei élményét gazdagítsa, a gyerekek érzelemvilágát formálja, magatartásukat, értékítéletüket fejleszti. Nyújtsa a siker, a felfedezés, az önkifejezés élményét. A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI, FELADATAI: A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifejlesztése. A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás kialakítása. Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. A zenei műszavak és jelentésük megismertetése. A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése. A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk zenéjének, a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése. A kortárs zene befogadására nevelés. A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése.

3 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 3 Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása. A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, ill. részvétel a zenei életben. Tehetséggondozás. A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra. A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése. A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusokban történő aktív részvételre való előkészítés, ösztönzés. Cserekapcsolatok létesítése hazai és lehetőség szerint külföldi zeneoktatási intézményekkel. A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA, ÓRATERVE, TANTÁRGYAI: A képzés ideje: 12 év Évfolyamok száma: 12 évfolyam A képzés óraszáma: 4 x 45 perc alapfok és továbbképző. Tanszak: Szolfézs Tantárgyak: Főtárgy: Kötelezően választható: Szolfézs Kórus ÉVFOLYAMOK Tantárgy Alapfok Továbbképző Szolfézs Kórus Összesen:

4 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 4 SZAKMAI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT: A tanszak csoportjainak összeállításakor a tanulók érdeklődése és zenei képessége a meghatározó. ÉRTÉKELÉS: A tanár az egész tanévben óráról órára figyelemmel kíséri a növendékek fejlődését. A csoportos foglalkozáson minden növendék egyéni munkáját is értékeli szóban és alkalmanként írásban témakörönként érdemjegyekkel. Fontos, hogy a növendékek legyenek tisztában saját képességeikkel, tudják munkájukat, szorgalmukat reálisan értékelni. A növendékek tudják értékelni saját munkájukat (tanári segítséggel), így az értékelés közösen kialakított véleményre épülhet. A felmérések anyagát a minimális követelmények alapján differenciáltan állítsa össze a pedagógus. Az év végi összefoglaló óra után a tanuló elméleti és gyakorlati vizsgát tesz az éves anyagból. Az érdemjegy tükrözze a növendék: képességeihez mért tudását, fejlődését, készség-, jártasság-, ismereti szintjét, kreativitását, kapcsolatát a zenével, az évközi munkáját az órákon felmérések eredményét.

5 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 5 SZOLFÉZS TANSZAK FŐTÁRGY SZOLFÉZS SZOLFÉZSTANÍTÁS CÉLJA: a zenei képességek sokoldalú fejlesztése és olyan zenei gondolkozás kialakítása, amely segíti a zenét tanuló növendéket a zenei anyag helyes értelmezésében és megszólaltatásában, a szolfézs tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei képességek fejlesztését és a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi, külön figyelmet fordít arra, hogy e folyamat gazdagítsa a növendéket a zene megszólaltatásának és befogadásának örömével. A SZOLFÉZSTANÍTÁS SZAKIRÁNYÚ FELADATAI: a növendék személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; érzelemvilágának kibontakoztatása, nemzeti identitástudatának megalapozása, átfogó zenei műveltség kialakítása, a hangszertanulás segítése, a tárművészetek iránti nyitottság megalapozása, a zenei készségek kiművelése, a képességek fejlesztése (mind befogadásban, mind reprodukálásban) az alábbi területeken: ritmus metrum, tiszta intonáció, tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök), dallamhallás, többszólamúság harmóniaazonosítás, zenei olvasás írás, zenei szerkezet (forma, frazeálás, agogika), zenei memória, rögtönzés, zenehallgatás, a zene megszerettetése, a zenei pályára készülő növendékek felkészítése a továbbtanulásra.

6 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 6 ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK: Rendelkezzék a növendék: olyan késztetéssel, mely a választott eddig tanult muzsikálási formát élete szerves részévé teszi, mindazokkal a zeni készségekkel, jártasságokkal, ismeretekkel, melyek eszközt biztosítanak a zene stílushű megszólaltatásához, olyan zenei áttekintő képességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képesség készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, a tanulmányai során elsajátított készség-, jártasság-, ismeret-repertoárral. KÖVETELMÉNYEK AZ ALAPFOK ELVÉGZÉSE UTÁN: Ismerje a növendék a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig. Tudjon tájékozódni ezeknél nagyobb és kisebb értékekben is. Ismerje fel hallás után és kottaképről az alábbi ritmusképleteket: szinkópa, éles és nyújtott ritmus, egyszerűbb átkötések. Legyen jártas ezek diminuált és augmentált formáiban is. Legyen áttekintő képessége a 2/4, ¾, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2, 3/2, 4/2-es ütemekben. Ismerje az egyszerűbb aszimmetrikus metrumokat. Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben 4#, 4b-ig. Ismerje a pentaton hangsort. Tudja a dúr és moll hangsorokat 7#, 7b-ig. Ismerje a háromféle moll hangsort, a modális hangsorokat. Tudja megállapítani a hangnemeket. Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban, ismerje fel hallás után az oktávon belüli tiszta, kis és nagy hangközöket. Ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint, szűkített szeptim hangközöket, tudja ezeket kottaképről is azonosítani. Ismerje a négyféle hármashangzat, a dúr és moll fordítások, valamint a dominánsszeptim hangzat felépítését. Legyen képes ezeket hallás után felismerni és kottaképről azonosítani. Ismerje a mollbeli VII. fokú szűkített szeptim hangzat felépítését. Ismerje a funkciós főakkordokat 4#, 4b-ig, tudja ezeket kottaképről felismerni. Ismerje a funkciós vonzást.

7 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 7 Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát. Tudjon lejegyezni rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel, igen könnyű műzenei periódust, funkciót jelző basszussal. Legyen képes fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni. Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani a magyar népzene stílusjegyeit, a periódus fogalmát, a kis formákat, a triós formát, a szonátaformát, a rondót, a barokk és klasszikus táncokat. Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal a zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, műfajok ismeretével. Legyen képes zenehallgatás alapján felismerni barokk, klasszikus, romantikus és XX. századi zenét. Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. Zenei anyag Tudjon 20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni. Tudjon 20 műzenei szemelvényt énekes előadásban megszólaltatni a következő zenetörténeti korokból arányosan: középkor, reneszánsz, barokk, klasszika, romantika, XX. sz. KÖVETELMÉNYEK A TOVÁBBKÉPZŐ ELVÉGZÉSE UTÁN: Ismerje és tudja alkalmazni a zenehallgatási anyagban, a tanult készségfejlesztési anyagban előforduló ritmuselemeket és képleteket. Legyen áttekintő képessége a 9/8, és 6/4-es és a zenei anyagban előforduló egyéb ütemekben. Ismerje az aszimmetrikus metrumokat. Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 7#, 7b-ig. Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni (melizma, főhang, váltóhang, átmenőhang). Ornamensek. Ismerje a kvintkört. Tudja a dúr és háromféle moll hangsorokat, a vezető hangokat 7#, 7b-ig. Ismerje az egész hangú skálát, az akusztikus hangsort, a modellskálákat, a Reihe-t. Tudja a dodekafónia, az aranymetszés fogalmát.

8 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 8 Ismerje a hármas- és négyes hangzatok felépítését, ismerje fel hallás után, tudja azonosítani kottaképről és felépíteni abszolút rendszerben. Ismerje cluster fogalmát. Rendelkezzék biztos tájékozottsággal a funkciós zenében, ismerje fel a funkciókat hallás után, ismerje a funkciós fő és jellegzetes mellékhármasokat, az alterációk szerepét, ismerje fel a hangnemi kitérést és modulációt kottakép alapján. Ismerje a romantika hangzásvilágának jellegzetességeit. Ismerje a tonalitás felbomlásának elvét, a bi- és a politonalitást. Ismerje a legfontosabb zenei szerkesztésmódok fogalmát, tudja ezeket alkalmazni. Ismerje a barokk szonátaformát, a Scarlatti-féle szonátaformát, a klasszikus szonáta rondót, és a romantikus szonátát. Tudjon lejegyezni könnyű klasszikus periódust funkciót jelző basszussal, könnyű romantikus dallamot vagy szemelvényt. Tudjon lapról olvasni a fentiekhez hasonló nehézségű dallamot. Rendelkezzék alapos zenetörténeti tájékozottsággal, zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, műfajok ismeretével. Ismerje fel hallás után a főbb zenetörténeti korok főbb stílusjegyeit, jellemző műfajait, formáit. Tudja ezeket néhány társművészeti alkotással összekapcsolni. Zenei anyag Tudjon a növendék 20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (10 régi, 10 új stílusút, ebből néhány parlando, rubato, díszített népdalt). Ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet: gregorián zene, reneszánsz kórusmuzsika, középkor hangszeres világi zenéje, kora barokk, barokk, klasszicizmus, romantika, századforduló zenéje, kortárs zeneszerző.

9 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 9 ALAPFOK 1. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra TANANYAG Témakörök: 1. Feladatkör Zenei élményanyag gyűjtése. A zenei ismeretanyag és készségfejlesztés megalapozása. Bevezetés az abszolút rendszerbe. A zenetanuláshoz szükséges magatartásformák alakítása. 2. Zenei anyag Régi stílusú magyar népdalok. Más népek dalai. Könnyű biciniumok, kánonok, énekelhető műzenei szemelvények 3. Ismeretanyag, készségfejlesztés A ritmus-, metrum- és formaérzék fejlesztése: A legegyszerűbb ütemek 2/4, 4/4, ¾ ütemezés, ütemsúly. Szinkópa 2/4-ben, 4/4-ben, éles és nyújtott ritmus. Tizenhatodok páros formációi. A belső mérés kialakítása. Tripódia, negyedfelütés. Részletek, egységek megfigyeltetése: hasonlóság, azonosság, különbözőség, sorszerkezet. A 5 A 5 A A, ill. A 5 B 5 A B sorszerkezetű magyar népdalok. Műzenei szemelvények. Hallásképzés: Tiszta, majd pienhangos pentatónia. A dallamzáró alaphang: lá és dó. Pienhangok: fá, ti, fi. Dó- és lá- pentachord, hexacord. Énekeltetés és tudatosítás a dúr és moll hangkészletben.

10 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 10 Alaphang, hangkészlet, hangnem és kvintváltás megfigyeltetése kottakép, ének után. Dóváltás. Tonalitáson belüli hangközök: tiszta prím, kis és nagy szekund, tiszta kvint, tiszta kvart, tiszta oktáv, kis és nagy terc, továbbá a dúr és moll hármashangzatok éneklése szolmizálva, ábécés névvel mindkét irányba. Felismerésük együtthangzásban vagy felbontásban. Belső hallás fejlesztése. Zenei olvasás, írás: Olvasás ötvonalas rendszerben g- és f-kulcsban, 3#, 1b előjegyzéssel. Ritmusfordulatok előjegyzése 3-4 meghallgatás alapján. Dallamok írása betűkottával és hangjegyekkel g- és f-kulcsban hallás utáni megfigyeltetéssel, részekre bontott diktálással. Többszólamúság, társas zenélés: Előkészítő gyakorlatok kézjelről, két szólamban. Dudaszerű osztinátó ének. Dallamhoz ritmus osztinátó vagy önálló ritmusszólam megszólaltatása (ének kopogás). Kánonok, biciniumok éneklése. Rögtönzés: Ritmus kiegészítések. Ritmussorok rögtönzése. Adott dallamhoz ritmuskíséret. Hiányos dallam kiegészítése. Három megadott sorhoz negyedik éneklése. Zenehallgatás: Kórusfajták: gyermek-, női-, férfikar. Dallam és kíséret hangerősség, hangszín megfigyelése. A hangszerek hangjainak felismerése (réz- és fafúvósok, ütők). Népdal és műzene. Gyermekdalok, népdalok.

11 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 11 Bartók, Kodály, Bárdos népdalfeldolgozásaiból a tanult népdalokhoz kapcsolódóan. Elméleti ismeretek: Dúr és moll hangsorok 3#, 1b előjegyzésig. Hangközök: T1, K2, N2, K3, N3, T4, T5, T8 dúr és moll hármashangzat alaphelyzetben. Dalok, dallamfordulatok, dalrészletek szolmizálása, majd abszolút rendszerbe helyezése. A tanult hangnemek megállapítása az előjegyzés és záróhang alapján. Sorszerkezet. Transzponálás. Kvintváltás. Disszonancia, konszonancia. A korona, az értéknyújtó. Az átkötés. Módosítójelek, előjegyzés. KÖVETELMÉNY: A növendék tudjon 20 dalt szöveggel, szolmizálva énekelni. Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon g- és f-kulcsban ábécés névvel olvasni. Legyen képes ismeretlen, egyszerű, rövid dallamfordulatokat hallás után szolmizálva visszaénekelni, majd lejegyezni. Ismerjen fel hallás után egyszerű ritmusmotívumokat, tudja ezeket leírni. Ismerje fel és tudja ritmusolvasásban folyamatosan hangoztatni a szinkópa, éles és nyújtott ritmust, a tizenhatodok páros formációit. Ismerje a T1, K2, N2, K3, N3, T4, T5, T8 hangközök fogalmát, tudja ezeket kottakép alapján azonosítani. Ismerje a dúr és moll hármashangzatot. Ismerje fel hallás után a K2, N2, T5, T8 hangközöket tonális keretben. Ismerje a módosító jeleket, az előjegyzések sorrendjét írásban is mindkét kulcsban 3#, 1b előjegyzésig. Ismerje a dúr és moll hangsorokat 3#, 1b előjegyzésig, tudja ezekben a K2, N2, T5, T8 hangközöket ábécés névvel is megnevezni. Tudjon dallamfordulatokat olvasni és írni 3#, 1b előjegyzésig a tanult hangsorokban ábécés névvel is. Tudja a ritmikai és dallami elemeket írásban összekapcsolni.

12 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 12 ÉRTÉKELÉSI MÓD: A tanár az egész tanévben óráról órára figyelemmel kíséri a növendékek fejlődését. A csoportos foglalkozáson minden növendék egyéni munkáját is értékeli szóban és alkalmanként írásban témakörönként érdemjegyekkel. Fontos, hogy a növendékek legyenek tisztában saját képességeikkel, tudják munkájukat, szorgalmukat reálisan értékelni. A növendékek tudják értékelni saját munkájukat (tanári segítséggel), így az értékelés közösen kialakított véleményre épülhet. A felmérések anyagát a minimális követelmények alapján differenciáltan állítsa össze a pedagógus. Az év végi összefoglaló óra után a tanuló elméleti és gyakorlati vizsgát tesz az éves anyagból. Az érdemjegy tükrözze a növendék: képességeihez mért tudását, fejlődését, készség-, jártasság-, ismereti szintjét, kreativitását, kapcsolatát a zenével, az évközi munkáját az órákon felmérések eredményét. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 2. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra TANANYAG Témakörök: 1. Feladatkör Zenei élményanyag gyűjtése a magyar népdalok újabb rétegéből. Ismerkedés a dúr és moll hangnemű műzenei szemelvényekkel, elsősorban barokk tánctételekkel. Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben.

13 ZENEMŰVÉSZETI ÁG Zenei anyag Magyar népdalok pentaton, dúr, háromféle moll, valamint dór hangkészletű dallamok. Néhány XVII. sz i tánctétel. Könnyű kétzólamúság, kánonok. 3. Ismeretanyag, készségfejlesztés Ritmus-, metrum- és formaérzék fejlesztése: 3/8-os ütem. Váltakozó ütem. A 4/4 2/4 váltás megéreztetése. Alkalmazkodó ritmus. Alla breve. A tizenhatodok különféle formációi. Nyolcad triola, nyolcad felütés. Az új stílusú magyar népdalok néhány ritmikai, formai jellegzetessége. Erős és gyenge zárás. A A 5 A 5 A, A A 5 B A A B B A formák. Hallásképzés: A tonalitásérzék fejlesztése. Népdalanyagon belül dó, lá, és ré alaphang. Az alap és kvint szerepe. Kvintváltás felfelé. Dallamok olvasása mérővel, felismerése, memorizálása, lejegyzése. Jellegzetes dallamfordulatok alapos gyakorlása és felismerése: m-fi-sz, szi-l, m-fi-szi-l, m- f-szi-l. Alaphang, hangkészlet, hangnem és kvintváltás megfigyelése kottakép, ének után, dóváltás. Tonalitáson belüli hangközök: T1, K2, N2, K3, N3, T4, T5, K6, N6, továbbá a dúr ás moll hármashangzatok éneklése szolmizálva ábécés névvel mindkét irányban. Felismerésük és felbontásuk. Zenei olvasás, írás: Ritmusírás énekelt népdalok alapján. Hangszeren megszólaltatott egyszerű ritmusú barokk tánctételek ritmusának lejegyzése. Új stílusú népdalok lejegyzése a tanult hangnemekben.

14 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 14 Hangközök lejegyzése betűvel, számokkal és hangjegyekkel, hármas hangzatok lejegyzése betűvel és hangjegyekkel együtthangzás vagy felbontás alapján. Új stílusú népdalok lapról olvasása szolmizálva, szöveggel. Műzenei szemelvények éneklése szolmizálva és ábécés névvel. Többszólamúság, társas zenélés: Hangközláncok, hangközök megszólaltatása együtthangzásban, énekléssel. Kánonok, biciniumok éneklése. Rögtönzés: Ritmussorok rögtönzése, adott dallamhoz ritmuskíséret. Hiányos dallam kiegészítése. A tanult népdalokhoz hasonló dallamok rögtönzése megadott sorok alapján. Zenehallgatás: A tanult népdalok felismerése népdalfeldolgozásokban. A feldolgozások módja. Szemelvények Bartók Gyermekeknek című művéből, Bartók, Kodály kórusműveiből. Mozgás, gesztus a zenében, táncos népdalok feldolgozásai, műzenei táncok (menüett). Hangszercsoportok megfigyelése. Barokk táncok Bach és Händel-szvittek részletei. Elméleti ismeretek: Dúr, moll (természetes, összhangzatos, dallamos) hangsorok 3#, 3b előjegyzésig. Vezetőhang. A dór hangkészlet. Dúr és moll hármashangzatok felépítése. Az eddigi hangközökön kívül K6, N6, B2 szolmizálva és ábécés nevekkel. Kvintváltás felfelé, kupolás szerkezet. Periódus, motívum, szekvencia.

15 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 15 KÖVETELMÉNY: A növendék tudjon 20 dalt ezen belül műzenei szemelvényeket szöveggel, szolmizálva stílusosan előadni. Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb ismeretlen, rövid dallamokat szolmizálva visszaénekelni, hallás után lejegyezni, memorizálni hallás vagy kottakép alapján, dalokat, dallamfordulatokat kottából énekelni, szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés névvel a tanult hangnemekben. Ismerje a hangsorokat 3#, 3b előjegyzésig. Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja ezeket kottaképről azonosítni. Ismerje fel hallás után a K2, N2, K3, N3, T4, T5, T8 hangközöket tonális keretben. Tudja kottaképről azonosítani a K6, N6, B2 hangközöket. Ismerje fel hallás után a dúr és moll hármashangzatot együtthangzásban vagy felbontásban. Ismerje fel kottaképről a tanult ritmusképleteket, tudja folyamatosan hangoztatni mérőütéssel vagy belső méréssel. Tudja a ritmikai és dallami elemeket írásban összekapcsolni. ÉRTÉKELÉSI MÓD: A tanár az egész tanévben óráról órára figyelemmel kíséri a növendékek fejlődését. A csoportos foglalkozáson minden növendék egyéni munkáját is értékeli szóban és alkalmanként írásban témakörönként érdemjegyekkel. Fontos, hogy a növendékek legyenek tisztában saját képességeikkel, tudják munkájukat, szorgalmukat reálisan értékelni. A növendékek tudják értékelni saját munkájukat (tanári segítséggel), így az értékelés közösen kialakított véleményre épülhet. A felmérések anyagát a minimális követelmények alapján differenciáltan állítsa össze a pedagógus. Az év végi összefoglaló óra után a tanuló elméleti és gyakorlati vizsgát tesz az éves anyagból. Az érdemjegy tükrözze a növendék: képességeihez mért tudását, fejlődését, készség-, jártasság-, ismereti szintjét, kreativitását, kapcsolatát a zenével, az évközi munkáját az órákon felmérések eredményét.

16 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 16 A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 3. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra TANANYAG Témakörök: 1. Feladatkör Zenei élményanyag gyűjtése elsősorban a magyar népzene szó- és mi- végű új stílusú valamint parlando és rubato régi stílusú dallamaiból. Bevezetés a klasszikus zene forma- és harmóniavilágába európai többszólamú népdalokon, majd műzenei anyagon. Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben. A többszólamúság továbbfejlesztése könnyű polifon művekkel. 2. Zenei anyag Új stílusú magyar népdalok szó- és mi- végződéssel. Régi stílusú népdalok, ezek között néhány parlando és rubato dal. Más népek funkciós népzenéje egyszerű tercelő, kürtmenetes kísérő szólammal. Könnyű barokk és klasszikus darabok. Két-, három, négy szólamú könnyű kánonok. 3. Ismeretanyag, készségfejlesztés A ritmus-, metrum- és formaérzék fejlesztése: 3/8, 6/8 ütemezés. Váltakozó ütemek ¾ - 2/4 váltás megéreztetése. Kis éles, kis nyújtott ritmusok, felütés, átkötés, pontozás 6/8 ban is. A nyolcad triola további gyakorlása. Voltaritmus, siciliano, mazurka. Ritmusgyakorlatok hangoztatása egy és két szólamban. Az A A B A formatípusba tartozó magyar népzenei anyag.

17 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 17 Régi és új stílusú népdalok stílusjegyeinek rendszerezése. A parlando, rubato előadásmód. Visszatérő, szekvenciális, periodizáló formák. Hallásképzés: A dúr és moll tonalitás, funkció érzék megalapozása. Dallamok memorizálása, felismerése, lejegyzése. Kürtmenet szólamainak megismerése, éneklése. Könnyű klasszikus dallam, basszus szólamában a funkciós főhangok megfigyeltetése, éneklése szolmizálva és ábécés nevekkel. Módosított hangok: fi, szi, di, ri, ta gyakorlása népzenei és műzenei anyagon. Hármashangzatok felismerése hallás után együtthangzásban. Éneklés szolmizálva és ábécés nevekkel. A K6, N6 oldással együtt. Zenei olvasás, írás: Kiegészítő olvasógyakorlatok szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. A népdalanyag olvasása szöveggel is. Könnyű régi és új stílusú magyar népdalok lejegyzése 4 8 meghallgatás alapján. Kürtmenetszerű hangközmenet folyóírással g- és f-kulcsban. Hangközök, hármas hangzatok felismerése. Többszólamúság, társas zenélés: Magyar népzenei anyag: biciniumok. Más népek zenéjének többszólamú megszólaltatása. Két és háromszólamú feldolgozások a polifon zene gyakorlására. Kürtmenetek, hangközmenetek megszólaltatása énekléssel. Kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása. Könnyű reneszánsz, barokk és klasszikus művek. Rögtönzés: Ritmussorok rögtönzése. A A B A népdalforma rögtönzése.

18 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 18 Régi és új stílusú népdalformák rögtönzése. Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése. Zenehallgatás: A népzenei többszólamúság. Más népek népzenei feldolgozásai. Magyar és más népek táncai a műzenében. Karakterdarabok különféle stíluskorszakokból. Kis formák megfigyelése. Barokk, klasszikus táncok. Elméleti ismeretek: Dúr és háromféle moll hangsor 4#, 4b előjegyzésig. Mixolid, líd, fríg. Az eddigi hangközökön kívül K7, N7. A hangközök megfordításai. Dúr és moll hangnemek fő hangjai, vezető hangjai. A négyféle hármas hangzat felépítése. Funkciók: tonika, domináns, szubdomináns. Kürtmenet homofon és polifon szerkesztésmód. Régi és új stílusú népdalaink stílusjegyeinek öszefoglalása. KÖVETELMÉNY: A növendék tudjon 10 régi stílusú parlando, rubato, valamint új stílusú magyar népdalt. 10 funkciós népzenei valamint barokk bécsi klasszikus dallamot és kánont. Tudjon ismeretlen, egyszerű dallamot lejegyezni 6-8 meghallgatás alapján. Tudjon könnyű 4-8 ütemű dallamot memorizálni. Tudjon dalokat, dallamfordulatokat kottából énekelni szolmizálva alkalmi hangzókkal, ábécés névvel a tanult hangnemekben. Tudja a hangsorokat 4#, 4b előjegyzésig, tudja a hangnemeket megállapítani. Ismerje fel hallás után K2, N2, K3, N3, T4, T5, K6, N6, T8 hangközöket valamint a dúr és moll hármashangzatokat, tudja ezeket kottaképről azonosítani és felépíteni. K7, N7 hangközöket felismerni és azonosítani. Ismerje fel a kis éles, kis nyújtott és triola ritmusokat kottaképről, tudja ezeket hangoztatnio folyamatos olvasásban.

19 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 19 ÉRTÉKELÉSI MÓD: A tanár az egész tanévben óráról órára figyelemmel kíséri a növendékek fejlődését. A csoportos foglalkozáson minden növendék egyéni munkáját is értékeli szóban és alkalmanként írásban témakörönként érdemjegyekkel. Fontos, hogy a növendékek legyenek tisztában saját képességeikkel, tudják munkájukat, szorgalmukat reálisan értékelni. A növendékek tudják értékelni saját munkájukat (tanári segítséggel), így az értékelés közösen kialakított véleményre épülhet. A felmérések anyagát a minimális követelmények alapján differenciáltan állítsa össze a pedagógus. Az év végi összefoglaló óra után a tanuló elméleti és gyakorlati vizsgát tesz az éves anyagból. Az érdemjegy tükrözze a növendék: képességeihez mért tudását, fejlődését, készség-, jártasság-, ismereti szintjét, kreativitását, kapcsolatát a zenével, az évközi munkáját az órákon felmérések eredményét. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 4. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra TANANYAG Témakörök: 1. Feladatkör Zenei élményanyag gyűjtése a bécsi klasszikusok műhelyeiből. A periodizáló és funkciós zenei gondolkodás megismertetése. Az eddig elsajátított magyar népzenei anyag bővítése modális hangkészletű dallamokkal és a Dunántúli pentatóniával.

20 ZENEMŰVÉSZETI ÁG Zenei anyag Bécsi klasszikus, hangszerkíséretes dalok, duettek. Szemelvények a hangszeres irodalomból, periódusnál nagyobb terjedelemben. Magyar népdalok, biciniumok, népdalfeldolgozások. 3. Ismeretanyag, készségfejlesztés A ritmus-, metrum- és formaérzék fejlesztése: Átkötés, pontozás, harminckettedek, hatvannegyedek. A népzenei anyagban arányok, szimmetriák, aszimmetriák megfigyelése hallás után. 5/8, 8/8 gyakorlása ritmusfeladatokkal. A nyolcütemes klasszikus periódusforma ritmus és dallamfordulatai. Két- háromtagú kis formák, visszatérő típusok. Triós forma, rondó. Hallásképzés: Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése, megfigyeltetése. A klasszikus dúr és moll zenefunkciós rendjének gyakorlása. Tonika domináns tonika, tonika szubdomináns domináns - tonika kapcsolatok. Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. Fél és egész zárlat. Új kitérés, moduláció a domináns fok hangnemében. Alterált hangok, mint a díszítés elemei. Promatika. Késleltetett domináns és tonika. Tiszta, kis és nagy hangközök éneklése, felismerése ábécés nevekkel. A bővített kvart és szűkített kvint gyakorlása oldással. Hangközmenetek éneklése szolmizálva, ábécés nevekkel, a hangközök megnevezése. Dúr és moll hármashangzatok alaphelyzetben és fordításaik. Szűkített és bővített hármashangzatok alaphelyzetben, oldással. Dominánsszeptim oldással dúrban és mollban. Ezek éneklése szolmizálva és ábécés nevekkel. A hangköz-, a hangzat- és funkciós hallás összefoglalása, tudatosítása.

21 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 21 Zenei olvasás, írás: Egyszerű, könnyű periódusok lapról éneklése. Periódus terjedelmű bécsi klasszikus anyag lejegyzése a tanult hangnemekben. Könnyű hangközmenetek olvasása, írása. A kétszólamú írás bevezetése, funkciós kísérőszólam. Új stílusú népdalok lejegyzése 6-7 meghallgatás alapján. Többszólamúság, társas zenélés: Népdalok zongorakísérettel. Egyszerű hangközmenetek éneklése. Két- és többszólamú vokális művek megszólaltatása. Kánonok. Zenehallgatás: A zenei kifejezés eszközei: hangszín, hangszerelés. Ritmikai, dallami elemek: alteráció, késleltetés, kromatika. Harmóniai elemek: feszültség oldás. Kis formák. Triós forma felismerése. Klasszikus szimfónia, hangszeres szonáta harmadik tételei. Részletek Mozart operáiból. Mesealakok a zenéből. Karakterdarabok különböző stíluskorszakokból. Rögtönzés: Periódus kiegészítése, megadott előtaghoz utótag rögtönzése. Funkciók rögtönzése dúrban, mollban ismert periódushoz. Ritmusrögtönzés aszimmetrikus népdalokhoz. Elméleti ismeretek: Dúr és moll hangsorok 5#, 5b előjegyzésig. Modális hangsorok: dór, fríg, mixolid, líd. Hangközök rendszerezése tiszta, nagy és kis hangközök.

22 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 22 Bővített kvart és szűkített kvint oldással. A négyféle hármashangzat, a dúr és moll hangzatfordítások és domináns szeptim felépítése. Funkciók, funkciós vonzás, periódus, motívum, fél és egész zárlat késleltetés, álzárlat, kadencia. KÖVETELMÉNY: Tudjon a növendék 10 bécsi klasszikus dallamot, 8-10 magyar népdalt és néhány Kodály biciniumot szöveggel és szolmizálva előadni. Ismerje a kvint oszlopot 5#, 5b előjegyzésig. Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban, tudja az ezekre építhető hármashangzatokat. Ismerje a dominánsszeptim-hangzatot. Ismerje fel hallás után a négyféle hármashangzatot, tudja ezeket megadott hangnemben énekelni ábécés nevekkel is. Ismerje a periódus építőelemeit. Ismerje fel a tonika - domináns funkcióváltozást hallás után. Tudjon igen könnyű funkciós főhangokkal kísért kétszólamú dallamot lejegyezni. Tudjon könnyű, esetleg alterációt tartalmazó dallamot lapról olvasni szolmizálva és ábécés nevekkel. Tudjon periódusnyi dallamot memorizálni kottakép vagy hallás alapján. ÉRTÉKELÉSI MÓD: A tanár az egész tanévben óráról órára figyelemmel kíséri a növendékek fejlődését. A csoportos foglalkozáson minden növendék egyéni munkáját is értékeli szóban és alkalmanként írásban témakörönként érdemjegyekkel. Fontos, hogy a növendékek legyenek tisztában saját képességeikkel, tudják munkájukat, szorgalmukat reálisan értékelni. A növendékek tudják értékelni saját munkájukat (tanári segítséggel), így az értékelés közösen kialakított véleményre épülhet. A felmérések anyagát a minimális követelmények alapján differenciáltan állítsa össze a pedagógus. Az év végi összefoglaló óra után a tanuló elméleti és gyakorlati vizsgát tesz az éves anyagból.

23 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 23 Az érdemjegy tükrözze a növendék: képességeihez mért tudását, fejlődését, készség-, jártasság-, ismereti szintjét, kreativitását, kapcsolatát a zenével, az évközi munkáját az órákon felmérések eredményét. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 5. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra TANANYAG Témakörök: 1. Feladatkör A bécsi klasszikus zene periodizáló és funkciós gondolkodásának elmélyítése nagyobb lélegzetű formákban. Betekintés a romantikus zeneirodalomban. Ismerkedés a XX. sz-i zene hangzásvilágával. 2. Zenei anyag Klasszikus dalok, duettek, tercettek, kórusrészletek. A klasszikus stílushoz közel álló romantikus dalok és szemelvények. Könnyű, elsősorban vokális XX. sz-i művek. Aszimmetrikus ritmusú és metrumú magyar népdalok. 3. Ismeretanyag, készségfejlesztés A ritmus- és formaérzék fejlesztése: Tizenhatos szinkópa, triola, szinkópaláncok. Bolgár ritmusok. Egyszerű, két- és háromtagú klasszikus formák, rendhagyó periódusok, bővülések.

24 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 24 Szonáta- és variációs forma. Hallásképzés: A funkciós tapasztalatok elmélyítése és alkalmazása énekelt és hallgatott zenei anyagon. Kitérés és moduláció a domináns és párhuzamos hangnemekbe. A hármashangzatok és a dúr, moll, szűkített megfordítások éneklése szolmizálva, ábécés névvel. A bővített hármashangzatok alaphelyzetben oldással. A dominánsszeptim- és a mollbeli VII. fokú szűkített szeptim hangzat oldással. Hangköz- és hangzatmenetek éneklése, megfigyelése. Aszimmetrikus ritmusú dalok éneklése, ritmusok megfigyeltetése, hangoztatása. A XX. sz-i zene hangzásvilága. Tonalitás és atonalitás. Zenei olvasás, írás: Egyszerű modulációs zenei részletek olvasása szolmizálva, ábécés nevekkel, alkalmi hangzókkal. Hangközmenetek lejegyzése 4-5 meghallgatás alapján. Periódusok lejegyzése funkciós alsó szólammal, könnyű alterációval 7-8 meghallgatás alapján. Hangzatok írása hangzás után. Többszólamúság, társas zenélés: Két- vagy többszólamú vokális művek, kánonok. Könnyű XX. sz-i kórusművek énekelhető szemelvénye. Rögtönzés: Teljes periódusok rögtönzése megadott fél és egész zárlat alapján. Funkció éneklése egyszerű, ismeretlen dallamhoz. Zenehallgatás: Klasszikus szonáták, szimfóniák I., III., IV. tételei. Rondó a későbbi korokból is.

25 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 25 Variációk klasszikus és későbbi korokból. Versenyművek. Romantikus dalok és kis formák. Válogatás XX. sz-i művekből. Elmélet ismeretek: A dúr és moll hangsorok 6#, 6b előjegyzésig. A modális hangsorok. A hangnemek rokonsága. Szűk terc, szűk szeptim, szűk kvart, nóna, decima. A hangközfordítások. A hármas hangzatok, a dúr és moll megfordítások valamint a dominánsszeptim-hangzat felépítése. Bővült periódusok, külső és belső bővülés. Zárlatok. A szonáta és a variációs forma, főtéma, melléktéma, átvezetőrész. A ciklikus művek felépítése. Klasszikus táncok. KÖVETELMÉNY: Tudjon a növendék 15 bécsi klasszikus és romantikus dallamot szolmizálva, ábécés névvel énekelni, szöveggel előadni. Ismerje a kvint oszlopot 6#, 6b előjegyzésig. Tudja a hármashangzatokat, valamint a dominánsszeptim és szűkített szeptim akkordokat 4#, 4b-ig. Ismerje fel hallás után a dúr és moll hármashangzatok megfordításait, valamint a dominánsszeptim-akkordot. Ismerje fel az eddigi hangközökön kívül a kis és a nagy szeptim hangközöket hallás után. Ismerje a hangközöket tiszta prímtől nagy decimáig. Tudjon egyszerű hangközmenetet hallás után lejegyezni. Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb periódus terjedelmű dallamot lejegyezni funkciót jelző basszussal. Tudjon könnyű, periódus terjedelmű dallamot befejezni.

26 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 26 Ismerjen fel hallás után egyszerű műzenei formákat. ÉRTÉKELÉSI MÓD: A tanár az egész tanévben óráról órára figyelemmel kíséri a növendékek fejlődését. A csoportos foglalkozáson minden növendék egyéni munkáját is értékeli szóban és alkalmanként írásban témakörönként érdemjegyekkel. Fontos, hogy a növendékek legyenek tisztában saját képességeikkel, tudják munkájukat, szorgalmukat reálisan értékelni. A növendékek tudják értékelni saját munkájukat (tanári segítséggel), így az értékelés közösen kialakított véleményre épülhet. A felmérések anyagát a minimális követelmények alapján differenciáltan állítsa össze a pedagógus. Az év végi összefoglaló óra után a tanuló elméleti és gyakorlati vizsgát tesz az éves anyagból. Az érdemjegy tükrözze a növendék: képességeihez mért tudását, fejlődését, készség-, jártasság-, ismereti szintjét, kreativitását, kapcsolatát a zenével, az évközi munkáját az órákon felmérések eredményét. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 6. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra TANANYAG Témakörök: 1. Feladatkör Zenei élményanyag gyűjtése az egymást követő zenetörténeti korok stílusvilágából. A barokk zene alaposabb megismerése. Ismerkedés a XX. sz-i zenehangzás és formavilágával. A hat évfolyam műzenei és népzenei ismeretanyagának rendszerezése.

27 ZENEMŰVÉSZETI ÁG Zenei anyag Moduláló klasszikus szemelvények. Barokk dalok, könnyű áriák, két- és háromszólamú vokális művek. Könnyű reneszánsz művek. Néhány XX. sz-i énekes és hangszeres zenemű. Magyar népdalok. 3. Ismeretanyag, készségfejlesztés A ritmus- és formaérzék fejlesztése: Jellegzetes barokk ritmusok. A XX. sz-i művek ritmusvilága. A barokk áriák, táncformák, színpadi betétdalok, jellegzetes hangszeres darabok megismerése, elemzése. Imitáció, tonális és reális válasz. Hallásfejlesztés: A klasszikus moduláció további gyakorlása: hangköz és hangzatmenetek. Egyszerű barokk hangközmenetek éneklése, megfigyeltetése. Jellegzetes barokk fordulatok megfigyelése, hangoztatása és éneklése. XX. sz-i művek feldolgozása; bitonalitás, egész hangú skála, akusztikus skála, kvartépítkezés, tizenkétfokúság és cluster. Zenei olvasás, írás: Reneszánsz, barokk, moduláló klasszikus dallamok olvasása szolmizálva, ábécés nevekkel. XX. sz-i szemelvények éneklése. Könnyű barokk és klasszikus kétszólamúság lejegyzése hallás után. Egyenletes kétszólamú menetek írása. Memorizálás kottakép valamint hallás után. Többszólamúság, társas zenélés: Funkciójelzéses dallamok, egyenletes ritmusú hangnemi kitérést tartalmazó kétszólamú menetek megszólaltatása.

28 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 28 Homofon és könnyű polifon többszólamúság énekelve. Áriák, két- vagy többszólamú vokális művek, műdalok. Rögtönzés: Dallam és ritmus kiegészítések. Periódus előtagjára moduláló utótag szerkesztése. Dallamhoz basszus, basszushoz dallam kiegészítés, keresés. Zenehallgatás: Purcell, Händel, Bach művei. Hangszeres művek. A barokk, a klasszikus és a romantikus zenekar. Szvit-, korál-, kantáta-, passió-, oratórium-, versenymű-, operarészletek. Zenei dramaturgia. XX. sz-i klasszikus magyar zeneszerzők. Szravinszkij, Orff. A zenetörténeti korok rendszerezése. Elméleti ismeretek: A relatív és abszolút rendszer kapcsolata. Dúr és moll hangsorok 7#, 7b-ig. A kvintoszlop. A modális hangsorok. Valamennyi hangköz. A hármashangzatok és fordításaik. A dominánsszeptim- és a mollbeli VII. fokú szűkített szeptimakkord oldással. Imitáció, tonális, reális válasz. A szvit jellegzetes tánctételei. Opera, recitativo, ária, betétdal. Korál, versenymű, kadencia. A barokk díszítés.

29 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 29 KÖVETELMÉNY: Tudjon a növendék barokk, klasszikus dallamot fejből szolmizálni, szöveggel előadni. Tudjon XX. sz-i könnyen énekelhető szemelvényekből 5 művet előadni. Ismerje a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b-ig. Tudjon olvasni, írni, tájékozódni 5#, 5b-ig. Ismerje fel a modális hangsorokat zeneművekben. Tudjon egyszerű barokk vagy klasszikus periódust lapról énekelni, kottakép vagy hallás után memorizálni és lejegyezni. Ismerje a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat. Legyen alapvető ismeretanyaga a zenetörténeti korokról. Legyen képes önállóan gyakorolni és tanulni. ÉRTÉKELÉSI MÓD: A tanár az egész tanévben óráról órára figyelemmel kíséri a növendékek fejlődését. A csoportos foglalkozáson minden növendék egyéni munkáját is értékeli szóban és alkalmanként írásban témakörönként érdemjegyekkel. Fontos, hogy a növendékek legyenek tisztában saját képességeikkel, tudják munkájukat, szorgalmukat reálisan értékelni. A növendékek tudják értékelni saját munkájukat (tanári segítséggel), így az értékelés közösen kialakított véleményre épülhet. A felmérések anyagát a minimális követelmények alapján differenciáltan állítsa össze a pedagógus. Az év végi összefoglaló óra után a tanuló elméleti és gyakorlati vizsgát tesz az éves anyagból. Az érdemjegy tükrözze a növendék: képességeihez mért tudását, fejlődését, készség-, jártasság-, ismereti szintjét, kreativitását, kapcsolatát a zenével, az évközi munkáját az órákon felmérések eredményét. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal.

30 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 30 TOVÁBBKÉPZŐ 7. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra TANANYAG Témakörök: 1. Feladatkör Élményanyag gyűjtése a reneszánsz és a bécsi klasszikus zene köréből. A stílusok alapos megismerése. A zenei készség fejlesztése. 2. Zenei anyag Reneszánsz zene: Régi modális zene a XV-XVI. sz-ig. Tájékozódás az európai többszólamúság XV-XVI. sz-i hangzásvilágában. Josquien des Prés, Willaert, Palestrina, Lassus, Victoria, Marenzio és más szerzők műveinek vagy műrészleteinek megismerése. A bécsi klasszikus stílus: A 4. és 5. évfolyamos szolfézsanyag áttekintő ismétlése, kiegészítése újabb, nehezebb szemelvényekkel. A formai és funkciós elemek összefoglalása az esetleges hiányok pótlása. 3. Ismeretanyag, készségfejlesztés Homofónia, vokálpolifonia, imitáció megfigyelése. Modális hangsorok, modális fordulatok elemzése. A bécsi klasszikus hangnemi kitérés és moduláció. A formai bővítmények. A dominánsszeptim fordításai, a szeptimakkordok. A tonika szubdomináns domináns tonika zárlattípusok. Hallásfejlesztés: A modális fordulatok megfigyelése, éneklése, imitáció.

31 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 31 A hangnemi kitérés, moduláció megéreztetése, éneklése szolmizálva dó váltással, majd ábécés névvel. A dominánsszeptim fordításainak éneklése és hallás utáni gyakorlása. A szeptim hangzati éneklése különböző hangsorokban ábécével. A zárlattípusok éneklése felbontva memorizálása, hallás utáni felismerése. Elméleti ismeretek: Kvintkör, modális hangsorok, a hangközök tiszta prímtől a tredecimáig. A hármashangzatok és a dominánsszeptim fordításai. Szeptimakkordok dúrban és mollban. A funkciók, a funkciós vonzás. Zárlattípusok. Összetett autentikus zárlat. Számozott basszus. Motívum, periódus, külső és belső bővülés. Klasszikus formák: két- és háromtagúság, da capo forma szonáta, rondó. Alt- és tenorkulcs. Zenei olvasás, írás: Gregorián dallamok éneklése szolmizálás nélkül hangzókkal. Klasszikus periódusok lapról olvasása ábécés nevekkel is. Könnyű két- és háromszólamú reneszánsz kórusművek éneklése, memorizálása belső hallás alapján. Periódus, bővült periódus lejegyzése könnyű funkciós basszussal. Moduláló periódusok lejegyzése. Könnyű hangzatmenetek lejegyzése. Többszólamúság, társas zenélés: Könnyű reneszánsz kórusművek. Műdalok, áriák, szimfónarészletek hangszeres és énekes előadásban. Kánonok.

32 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 32 Rögtönzés: Funkciók éneklése egyszerű ismeretlen dallamhoz. Periódus-előtagra utótag rögtönzése. Moduláló periódus szerkesztés. Zenehallgatás: Egy teljes bécsi klasszikus szimfónia feldolgozása. Reneszánsz kórusművek. Klasszikus kamarazene, versenyművek. Az opera. Egyház zenei műfajok a klasszikában. KÖVETELMÉNY: Tudjon a növendék 5 gregorián dallamot, 5 reneszánsz kórusművet, 5 bécsi klasszikus kompozíciót önállóan vagy éneklőtársakkal előadni. Ismerje a kvintkört. Ismerje a szeptimakkordokat alaphelyzetben, valamint a domináns szeptim fordításait. Tudjon könnyű periódusdallamot befejezni, könnyű modális vagy klasszikus dallamot lejegyezni hallás után. Ismerje fel hallás után a funkciókat és az egyszerű műzenei formákat. Tudja elemezni kottaképről a T-S-D-T zárlatokat. ÉRTÉKELÉSI MÓD: A tanár az egész tanévben óráról órára figyelemmel kíséri a növendékek fejlődését. A csoportos foglalkozáson minden növendék egyéni munkáját is értékeli szóban és alkalmanként írásban témakörönként érdemjegyekkel. Fontos, hogy a növendékek legyenek tisztában saját képességeikkel, tudják munkájukat, szorgalmukat reálisan értékelni. A növendékek tudják értékelni saját munkájukat (tanári segítséggel), így az értékelés közösen kialakított véleményre épülhet. A felmérések anyagát a minimális követelmények alapján differenciáltan állítsa össze a pedagógus. Az év végi összefoglaló óra után a tanuló elméleti és gyakorlati vizsgát tesz az éves anyagból.

33 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 33 Az érdemjegy tükrözze a növendék: képességeihez mért tudását, fejlődését, készség-, jártasság-, ismereti szintjét, kreativitását, kapcsolatát a zenével, az évközi munkáját az órákon felmérések eredményét. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 8. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra TANANYAG Témakörök: 1. Feladatkör Élményanyag gyűjtése a XX. sz. zenéjéből. A század irányzatainak megismerése. A zenei készségek fejlesztése. 2. Zenei anyag Az átmenet éveinek komponistái, a posztromantikusok. Az impresszionizmus képviselői. A folklóristák. Az expresszionizmus és a dodekafónia képviselői. A neoklasszicizmus vagy más irányzatokból válogatott alkalmas példák, szemelvények. 3. Ismeretanyag, készségfejlesztés A tonalitás fogalmának változásai. A kitüntetett szerepű funkciók elhalványulása és megszűnése. A kvartépítkezés. Az egészhangúság, bitonalitás, politonalitás.

34 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 34 A disszonancia fogalmának átértékelődése. A dodekafónia, az aleatória, a seria, a mater-akkord, a hangfürt fogalma. Elektronikus zenei jelenségek megfigyelése. Hallásfejlesztés: A belső hallás folyamatos továbbfejlesztése: a hangköz és hangzathallás erősítése. Bartók mikrokozmosz gyűjteményéből néhány mű énekes feldolgozása. Clusterek megszólaltatása. Politonalitás megszólaltatása. Elméleti ismeretek: Akusztikus skála, egész hangú skála. Skálamodellek és egyéb hangsorformációk. Tonalitás, bitonalitás, politonalitás, atonalitás. Kvartépítkezés, konszonancia, disszonancia. Dodekafónia, Reihe, cluster, téma fordítás, tükörfordítás, rák, tengely, polaritás. Aranymetszés. Zenei olvasás, írás: Részletek Bartók, Kodály műveiből, éneklés ábécés névvel. Könnyű Bartók és Kodály dallamok keretes és folyó írása. A csoport képességitől függően próbálkozás reihe-lejegyzéssel. Többszólamúság, társas zenélés: Kodály énekgyakorlatainak és Bartók Mikrokozmosz kötetek néhány darabjának megszólaltatása. Kodály, Bartók kórusművei. Ismerkedés a XX. sz-i többszólamúság hangzásvilágával. Clusterek megszólaltatása. Rögtönzések: A XX. sz-i komponálási technikák kipróbálása énekléssel.

35 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 35 Zenehallgatás: Művek válogatása a Zenei anyag fejezet tematikája szerint. Egy mű Debussy programzenéjéből. Egy-egy mű Kodály és Bartóktól. Honegger, Orff, Prokofjev, Szravinszkij, Schönberg. KÖVETELMÉNY: Tudjon a növendék 10 művet Bartók és Kodály kórusműveiből, énekgyakorlataiból éneklő társakkal előadni. Tudjon 5 zenei részletet kortárs zeneszerzők műveiből. Ismerje az impresszionizmus, a folklórizmus, a dodekafónia és a neoklasszicizmus irányzatát, képviselőit, jelentősebb alkotásaikat. Tudjon könnyű XX. sz-i dallamot lejegyezni. ÉRTÉKELÉSI MÓD: A tanár az egész tanévben óráról órára figyelemmel kíséri a növendékek fejlődését. A csoportos foglalkozáson minden növendék egyéni munkáját is értékeli szóban és alkalmanként írásban témakörönként érdemjegyekkel. Fontos, hogy a növendékek legyenek tisztában saját képességeikkel, tudják munkájukat, szorgalmukat reálisan értékelni. A növendékek tudják értékelni saját munkájukat (tanári segítséggel), így az értékelés közösen kialakított véleményre épülhet. A felmérések anyagát a minimális követelmények alapján differenciáltan állítsa össze a pedagógus. Az év végi összefoglaló óra után a tanuló elméleti és gyakorlati vizsgát tesz az éves anyagból. Az érdemjegy tükrözze a növendék: képességeihez mért tudását, fejlődését, készség-, jártasság-, ismereti szintjét, kreativitását, kapcsolatát a zenével, az évközi munkáját az órákon felmérések eredményét.

36 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 36 A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 9. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra TANANYAG Témakörök: 1. Feladatkör Élményanyagyűjtés a romantika stílusköréből. A zenei készségek fejlesztése. 2. Zenei anyag Beethoven késői művei. Válogatás Schubert, Weber, Brahms, Chopin, Liszt, Verdi, Erkel, Rimszkij-Korszakov, Smetana, Mahler, Strauss műveiből. 3. Ismeretanyag, készségfejlesztés A romantika jellegzetes nemzeti stílusainak dallamszövési módjai. A romantikus stílusirányzatok egymásba kapcsolódó folyamatainak megismerése. A funkciós formavilág fokozatos fellazulásának megfigyelése, meghallása. A váltóhangok, a kromatika jelentősége. A klasszikus formák fellazulásának érzékelése. A dallam és harmónia szerves összefüggéseinek megfigyeltetése. Tercrokon fordulatok, enharmónikus moduláció. Lebegő tonalitás. A jelenségek éneklése és megszólaltatása. Hallásfejlesztés: Romantikus fordulatok, oldások hangközmenet-, ill. hangzatmenet szerű megszólaltatása énekléssel. Törekvés a szolmizáció fokozatos elhagyására.

37 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 37 A mellékszeptimek fordításai. Jellegzetes alterált akkordok. Elméleti ismeretek: Hangsorok, hangközök, tercrokonság, lebegő tonalitás, enharmónia. Vezetőhang, alteráció, kromatika, váltóhangok, bővített szextek, hármas- és négyes hangzatok dúrban és mollban. A jellegzetes alterált akkordok felépítése. Dalforma, szimfónikus költemény. Zenei olvasás, írás: Romantikus dalok, duettek, hangszeres darabok részleteinek éneklése. Könnyű dallamok lejegyzése. Hangközmenetek, hangzatfordulatok írása, memorizálása. Többszólamúság, társas zenélés: Műdalok zongorakísérettel, duettek, tercettek, a művek, részletek előadása. Rögtönzés: Dallamok szerkesztése és rögtönzése a stíluskörön belül. Hiányos dallamok kiegészítése. Dallamhoz kíséret szerkesztése. Zenehallgatás: Beethoven Dalok, Kamaraművek. Brahms, Mendelsson: dalok, szóló és kamaraművek, szimfónikus műfajok részletei. Chopin, Liszt zongoraművei. Mahler, Strauss szimfóniák, szimfónikus költemények. KÖVETELMÉNY: Tudjon a növendék 15 romantikus dallamot előadni. Tudjon 2 romantikus duettet, vagy kórusrészletet éneklő társakkal megszólaltatni. Ismerje a romantikus stílus főbb zenei formáit és azok jellemzőit.

38 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 38 Ismerje fel kottakép alapján a tercrokon kapcsolatokat. Ismerje a mellékszeptimek fordításait. Tudjon igen könnyű romantikus dallamot lapról olvasni, memorizálni és lejegyezni. Ismerje és tudja helyesen írni és kiejteni a romantikus zeneszerzők nevét és főbb műveik címét. ÉRTÉKELÉSI MÓD: A tanár az egész tanévben óráról órára figyelemmel kíséri a növendékek fejlődését. A csoportos foglalkozáson minden növendék egyéni munkáját is értékeli szóban és alkalmanként írásban témakörönként érdemjegyekkel. Fontos, hogy a növendékek legyenek tisztában saját képességeikkel, tudják munkájukat, szorgalmukat reálisan értékelni. A növendékek tudják értékelni saját munkájukat (tanári segítséggel), így az értékelés közösen kialakított véleményre épülhet. A felmérések anyagát a minimális követelmények alapján differenciáltan állítsa össze a pedagógus. Az év végi összefoglaló óra után a tanuló elméleti és gyakorlati vizsgát tesz az éves anyagból. Az érdemjegy tükrözze a növendék: képességeihez mért tudását, fejlődését, készség-, jártasság-, ismereti szintjét, kreativitását, kapcsolatát a zenével, az évközi munkáját az órákon felmérések eredményét. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal.

39 ZENEMŰVÉSZETI ÁG ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra TANANYAG Témakörök: 1. Feladatkör Élményanyaggyűjtés a barokk kor zenéjéből. A stílus alapos megismerése. A zenetörténeti korok rendszerező ismétlése. A zenei készségek fejlesztése. 2. Zenei anyag Az angol, francia, német és olasz mesterek művei. Monteverdi, Schütz, Rameau, Corelli, Vivaldi, Bach, Händel művei ill. válogatott szemelvényei. A zenetörténeti korok rendszerezéséhez válogatás az előző évfolyamok anyagából. 3. Ismeretanyag, készségfejlesztés A barokk műfajok szvit, fúga, invenció jellegzetes stílusjegyeinek megismerése, elemzése: tonális és reális válasz, komplementer ritmika és dallam, barokk motorizmus. Homofónia, polifónia, álpolifónia, barokk díszítés, concerto, grosso, oratórium, mise, passio, opera. Hallásfejlesztés: Jellegzetes barokk harmóniafordulatok ismerete, elemzése, felismerése kottáról. Jellegzetes barokk ritmusok kiemelése, hangoztatása, feldolgozása. Egyszerűbb Bach korálok harmóniai elemzése. Elméleti ismeretek: Barokk táncok, sarabande gigue. Tonális reális válasz, dux comes, a barokk concerto, komplementer technika. Korálelemzés. Számozott basszus.

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Emelt szinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Az ének-zene érettségi vizsga célja

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége

Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége Osztályozó vizsgák választható időpontjai: 2016. május 31. (kedd) 14.00 óra 2016. június 10. (péntek) 14.00 óra 1 Helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Városház

Részletesebben

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám:

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám: 8. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 8. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

Szolfézs elméleti tárgy követelmény évfolyamokra lebontva

Szolfézs elméleti tárgy követelmény évfolyamokra lebontva Szolfézs elméleti tárgy követelmény évfolyamokra lebontva Előképző - 1. évfolyam Fejlesztési feladatok Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel és játékkal. A zene megszerettetése, örömteli művelése. A figyelmes

Részletesebben

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja Zeneismeret tanszak Szolfézs

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja Zeneismeret tanszak Szolfézs Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja Zeneismeret tanszak Szolfézs A szolfézstanítás

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás 6. évfolyam A Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 6. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz.

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. 5. évfolyam Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm Iskola u. 3. Klasszikus zene

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm Iskola u. 3. Klasszikus zene A képzés struktúrája: Klasszikus zene Z O N G O R A Óraterv Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kötelező vagy kötelezően 2-2 2-2

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Zeneművészeti Ágának Pedagógiai programja

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Zeneművészeti Ágának Pedagógiai programja A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Zeneművészeti Ágának Pedagógiai programja Budapest 2009 III. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁS A BORNEMISZA

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK. Zongora 2. Hegedű 14. Furulya 21. Fagott 25. Fuvola 38. Oboa 49. Klarinét 57. Trombita 66. Kürt 72. Tenor- bariton-harsona 81

TARTALOM JEGYZÉK. Zongora 2. Hegedű 14. Furulya 21. Fagott 25. Fuvola 38. Oboa 49. Klarinét 57. Trombita 66. Kürt 72. Tenor- bariton-harsona 81 TARTALOM JEGYZÉK Zongora 2 Hegedű 14 Furulya 21 Fagott 25 Fuvola 38 Oboa 49 Klarinét 57 Trombita 66 Kürt 72 Tenor- bariton-harsona 81 Tuba 99 Citera 116 Népi hegedű 126 Népi ének 131 Szolfézs - kötelező

Részletesebben

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37 ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 37 óraszám óraszám óraszám óraszám A tartalom részei (témakörök) 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 1. Éneklés

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja NINCS NINCS NINCS NINCS A vizsgabizottságot

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök Emelt szint A vizsgázó biztosítja NINCS

Részletesebben

HELYI TANTERV Zongora

HELYI TANTERV Zongora T ILDY Z OLTÁN Á LTALÁNOS I SKOLA ÉS A LAPFOKÚ M ŰVÉSZETI I SKOLA 5 520 S ZEGHALOM, T ILDY Z OLTÁN ÚT 19-21. Tel: 66/371 232 iskola@tildy-szhalom.sulinet.hu; www.tildy-szhalom.sulinet.hu HELYI TANTERV

Részletesebben

Varga Domokos Általános Iskola

Varga Domokos Általános Iskola Varga Domokos Általános Iskola Helyi tanterv tervezete Ének-zene 5. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1011 É RETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola Nyolc osztályos gimnázium 5. évfolyam Hulla szilva Népdalok a magyar népdal műfajaiból. Ősi és új stílusú népdalok éneklése alkalmazkodó ritmusban Műzenei szemelvények éneklése az előadási jeleknek megfelelően.

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 17. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

HANGSZERES FŐTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

HANGSZERES FŐTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK HANGSZERES FŐTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 9. ÉVFOLYAM (párhuzamos képzés); I. ÉVFOLYAM (érettségi utáni szakképzés) BRÁCSA főtárgy: - 2 gyakorlat, - 1 versenymű saroktétele, - 1 lassú és 1 gyors tétel egy barokk

Részletesebben

2. Zenefelismerés és a részletekkel kapcsolatos kérdések

2. Zenefelismerés és a részletekkel kapcsolatos kérdések Ének-zene 2012/13 1. Zenetörténet 1.Népzene: - 20 magyar népdal, valamint két más nemzetiségű népdal előadása emlékezetből - A régi és az új stílusú népdalok jellemzőnek ismerete - A népdalelemzés szempontjai:

Részletesebben

HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ

HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ 1-2. évfolyam Négy gyermek- vagy népdal, illetve egyéb dallam lehetőleg kotta nélkül, a minimális követelménynél megkívánt hangterjedelem minél teljesebb igénybevételével. ALAPFOK

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2015. január 24. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga részei Írásbeli vizsga: 120 perc I Zenefelismerés 20 perc II. Zenetörténeti szövegalkotás, Általános zenei alapismeretek, Dallamátírás. 100 perc

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4. MŰVÉSZETEK Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Ének - zene 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 Éves óraszám 72 54 72 54 72 54

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam Célok és feladatok A zenei nevelés célja: muzsikáló közösség és zeneszerető/értő közönségnevelés. Ehhez fontos a zenei műveltség megalapozása, a nemzeti és egyetemes zenekultúra

Részletesebben

IMPROVIZÁCIÓ. Előkészítő évfolyamok. 1. évfolyam

IMPROVIZÁCIÓ. Előkészítő évfolyamok. 1. évfolyam IMPROVIZÁCIÓ Az improvizáció spontán szerkesztés, gyors reagálás egy zenei problémára, amelynek az azonnaliság ad különös izgalmat; a kompozíció hosszabb ideig tartó szerkesztés eredménye, melyben a gondolat

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 010. október 8. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 010. október 8. 14:00 I. Dallamdiktálás Zenefelismerés Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ ÉNEK-ZENE FAKULTÁCIÓ. Zenei reprodukció Éneklés

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ ÉNEK-ZENE FAKULTÁCIÓ. Zenei reprodukció Éneklés KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ ÉNEK-ZENE FAKULTÁCIÓ 11. évfolyam Tematikai Zenei reprodukció Éneklés 16 Az általános iskolában megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során kialakult

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS

Részletesebben

T ILDY Z OLTÁN Á LTALÁNOS I SKOLA ÉS A LAPFOKÚ M ŰVÉSZETI I SKOLA S ZEGHALOM, T ILDY Z OLTÁN ÚT Tel: 66/

T ILDY Z OLTÁN Á LTALÁNOS I SKOLA ÉS A LAPFOKÚ M ŰVÉSZETI I SKOLA S ZEGHALOM, T ILDY Z OLTÁN ÚT Tel: 66/ T ILDY Z OLTÁN Á LTALÁNOS I SKOLA ÉS A LAPFOKÚ M ŰVÉSZETI I SKOLA 5 520 S ZEGHALOM, T ILDY Z OLTÁN ÚT 19-21. Tel: 66/371 232 iskola@tildy-szhalom.sulinet.hu; www.tildy-szhalom.sulinet.hu HELYI TANTERV

Részletesebben

FEJLESZTÉSI FELADATOK

FEJLESZTÉSI FELADATOK Alapelvek, célok Az ének-zene tanítás célja a zenei élmény nyújtása, a közös éneklés öröme, a dalok, zeneművek megismerése által a zene megértésére, a zene szeretetére való nevelés, az értékes zenével

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 7. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 7. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 7. OSZTÁLYA RÉSZÉRE Óraszám: 37/év 1/hét Témakör Óraszám I. II. Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység III. Felismerő kottaolvasás,

Részletesebben

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42/263-137 e-mail: info@dankop.hu, web: www.dankop.hu A Dankó Pista

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 15. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata 1. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 1. évfolyam 2 72 1. ek áttekintő táblázata címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

A tankönyvben található zenei szemelvények, gyakorlatok alkalmasak a kerettanterv által biztosított 10%-os szabad órakeret kitöltésére is.

A tankönyvben található zenei szemelvények, gyakorlatok alkalmasak a kerettanterv által biztosított 10%-os szabad órakeret kitöltésére is. Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet. 2. sz. melléklet 2.2.12. A) változatához Ének-zene az általános iskolák 5-8. évfolyama számára Kerettantervi megfelelés Jelen helyi

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2014. január 25. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt

Részletesebben

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Dallamdiktálás Időtartam: 40 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Ének-zene emelt szint írásbeli vizsga

Részletesebben

HARSONA TENORKÜRT BARITONKÜRT. Előképző évfolyamok. 1. évfolyam

HARSONA TENORKÜRT BARITONKÜRT. Előképző évfolyamok. 1. évfolyam HARSONA TENORKÜRT BARITONKÜRT Előképző évfolyamok 1. évfolyam Az egészséges, szép hang kialakítása. Hangterjedelem: maximum B g ig (hangzó). Egy előadási darab. 2. évfolyam Az egészséges, szép hang kialakítása.

Részletesebben

3.3. AZ EGYES TANTÁRGYAK HELYI TANTERVEI AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁSBAN.DOCX

3.3. AZ EGYES TANTÁRGYAK HELYI TANTERVEI AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁSBAN.DOCX 3.3. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁS A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS SPORTISKOLÁBAN TARTALOMJEGYZÉK 3.3.1. Nevelési program... 2 3.3.1.1. Az alapfokú művészeti

Részletesebben

Nyelvi előkészítő évfolyammal induló osztályok (10. és 11. évfolyam), 4 éves képzésű osztályok. (9.és 10. évfolyam) Helyi tanterv.

Nyelvi előkészítő évfolyammal induló osztályok (10. és 11. évfolyam), 4 éves képzésű osztályok. (9.és 10. évfolyam) Helyi tanterv. KÁROLYI MIHÁLY FŐVÁROSI GYAKORLÓ KÉTTANNYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA Nyelvi előkészítő évfolyammal induló osztályok (10. és 11. évfolyam), és 4 éves képzésű osztályok (9.és 10. évfolyam) Helyi tanterv

Részletesebben

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7 Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Hitvallás "Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség

Részletesebben

NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A népzenész ismeretek ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi

Részletesebben

Ének-zene 5. évfolyam. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

Ének-zene 5. évfolyam. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás Ének-zene 5. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Zenei reprodukció Éneklés Tematikai egység címe Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

Ének-zene. Az ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére.

Ének-zene. Az ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. Ének-zene Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és

Részletesebben

Az ének-zene tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az ének-zene tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Helyi tanterv a szakközépiskola 9-10. é Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az ének-zene tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 405 ÉNEK ZENE 5 8. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 405 ÉNEK ZENE 5 8. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 405 ÉNEK ZENE 5 8. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 406 CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt, a zeneszerető/értő

Részletesebben

HARMAT ARTÚR KÖZPONTI KÁNTORKÉPZŐ SZOLFÉZS TANMEMET. Összeállította: Kriesch Tamásné tanár. Budapest december 10.

HARMAT ARTÚR KÖZPONTI KÁNTORKÉPZŐ SZOLFÉZS TANMEMET. Összeállította: Kriesch Tamásné tanár. Budapest december 10. HARMAT ARTÚR KÖZPONTI KÁNTORKÉPZŐ SZOLFÉZS TANMEMET Összeállította: Kriesch Tamásné tanár Budapest 2001. december 10. penta.hcbc.hu/kantorkepzo/jegyzet/tszolf.htm 1/13 Szolfézs I. évfolyam Heti óraszám:

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5-8. Ének-zene. Kerettanterv az általános iskolák 5 8. évfolyama számára. A változat

ÉNEK-ZENE 5-8. Ének-zene. Kerettanterv az általános iskolák 5 8. évfolyama számára. A változat Ének-zene Kerettanterv az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2.

Részletesebben

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / MŰVÉSZETEK B) MODUL TANTERVI VÁZLAT

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / MŰVÉSZETEK B) MODUL TANTERVI VÁZLAT TANTERVI VÁZLAT Művészetek - B modul Ének-zenetörténet A gimnázium 9. évfolyama számára o Az egyéni és közös éneklést céltudatosan fejlesztik tovább. Természetes, szép hangzást alakítanak ki. o A zenei

Részletesebben

Tiszta intonáció. Játék Év eleji ismétlés Játék a ritmussal (Tk. 5. oldal) Metrumérzék. Ritmusértékek. Kodály Zoltán: Mátrai képek vonatkozó egysége

Tiszta intonáció. Játék Év eleji ismétlés Játék a ritmussal (Tk. 5. oldal) Metrumérzék. Ritmusértékek. Kodály Zoltán: Mátrai képek vonatkozó egysége TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 37 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Szabadon válogatva Éneklési készség fejlesztése Népzenegyűjtés

Részletesebben

C.) SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK

C.) SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK C.) SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK Barokk zeneirodalom Tantárgy kódja EZ 3301 1. A tantárgy általános célja hasznosítani tud. Egyegy mű elemzésével járuljon hozzá a zeneművek esztétikai birtokbavételéhez.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Lassúné Ruskó Renáta

ÉNEK-ZENE MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Lassúné Ruskó Renáta MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam Készítette: Lassúné Ruskó Renáta A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra

Részletesebben

Óraterv Tanít: A tanítás helye A tanítás ideje: Osztály Óratípus Témakör Oktatási anyag: Oktatási cél: Képzési cél: Nevelési cél: Kompetenciák:

Óraterv Tanít: A tanítás helye A tanítás ideje: Osztály Óratípus Témakör Oktatási anyag: Oktatási cél: Képzési cél: Nevelési cél: Kompetenciák: Óraterv Tanít:Nagy Edit A tanítás helye: Művészeti iskola Vésztő, Kossuth u 43-47. A tanítás ideje:2015. április 28. 14.00-14,45 Osztály: szolfézs 5. Óratípus: ismétlő Témakör: év végi ismétlés: népdalok,

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 009. május 5. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 009. május 5. 14:00 I. Dallamdiktálás Zenefelismerés Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 12. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 12. 14:00 I. Zenefelismerés Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Ének-zene

Részletesebben

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar zenétől

Részletesebben

Ének-zene helyi tanterv

Ének-zene helyi tanterv Ének-zene helyi tanterv Évfolyam: 9-10. évfolyam Heti óraszám: 1 óra Tanítási hetek száma: 37 Évi összes óraszám: 37 óra Választhatóan: énekkari foglalkozás 74 óra (heti 2 óra) Évfolyam: 11. évfolyam Heti

Részletesebben

Zenei építkezés alapkövei

Zenei építkezés alapkövei TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI, MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG,

Részletesebben

Kecskeméti Kodály Zoltán Enek-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kecskeméti Kodály Zoltán Enek-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola r Kecskeméti Kodály Zoltán Enek-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola r Felvételi tájékoztató a 2016/2017. tanévre Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános

Részletesebben

Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) Ének-zene 5-8. évfolyam 1. oldal ÉNEK-ZENE HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (5 8. évfolyam) 2007 Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Készült az

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Készült az Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KERETTANTERV: Általános iskola 5 8. évfolyam Készült az - 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM ÉNEK-ZENE. Készítette: Horváth Krisztián 2013. Leőwey Klára Gimnázium, Pécs

HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM ÉNEK-ZENE. Készítette: Horváth Krisztián 2013. Leőwey Klára Gimnázium, Pécs HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM ÉNEK-ZENE Készítette: Horváth Krisztián 2013. Leőwey Klára Gimnázium, Pécs Gimnázium Évfolyam: 9-10. évfolyam Heti óraszám: 1 óra Tanítási hetek száma: 37 Évi összes

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 29. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE A változat 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE A változat 5-8. évfolyam Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt, a zeneszerető/értő közönségnevelést. Ehhez fontos

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 27. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

Ének-zene 3-4. osztály. Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás)

Ének-zene 3-4. osztály. Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás) Ének-zene 3-4. osztály Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók folyamatos motiválása, amely a sok sikerélménnyel járó

Részletesebben

Vámbéry Ármin Általános Iskola. Ének-zene. Helyi tanterv. Évi óraszám: 36. Érvénybe lép: szeptemberében felmenő rendszerben

Vámbéry Ármin Általános Iskola. Ének-zene. Helyi tanterv. Évi óraszám: 36. Érvénybe lép: szeptemberében felmenő rendszerben Vámbéry Ármin Általános Iskola Ének-zene Helyi tanterv Évi óraszám: 36 Érvénybe lép: 2013. szeptemberében felmenő rendszerben ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 15. 14:00 I. Dallamdiktálás Időtartam: 40 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés általános és legfőbb

Részletesebben

Óravázlat Összeállította: MILBIK LÁSZLÓ

Óravázlat Összeállította: MILBIK LÁSZLÓ Óravázlat Összeállította: MILBIK LÁSZLÓ Tantárgy: Ének-zene (7. osztály) Témakör: A romantikus zene korszaka Tananyag: Liszt Ferenc: Hajnalozó c. műve 1.Énekes köszönés tábláról; tanár: Jó napot kívánok!

Részletesebben

ÉNEK-ZENE I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Reprodukálás. A részletes követelmények használata és felépítése

ÉNEK-ZENE I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Reprodukálás. A részletes követelmények használata és felépítése ÉNEK-ZENE A részletes követelmények használata és felépítése A részletes vizsgakövetelmények az érettségi vizsgán számon kérhető tananyag tartalmi vonatkozásait, továbbá az adott ismeretek elsajátításának

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatás - 2011

Alapfokú Művészetoktatás - 2011 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapfokú Művészetoktatás - 2011 Módosítva: 2012 Készítette: Szabó Károlyné 2012. 06. 26. Balatonkenese, 2012-06-26 1. Az intézmény

Részletesebben

ÉNEK ZENE (5 8. évfolyam)

ÉNEK ZENE (5 8. évfolyam) ÉNEK ZENE (5 8. évfolyam) 708 Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Ének - zene A nevelőtestület véleményezte:

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti u. 1.) MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE évfolyam Helyi tanterv NAT

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti u. 1.) MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE évfolyam Helyi tanterv NAT Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti u. 1.) MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet Átdolgozta: a társadalomtudományi

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 201. október 25. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 201. október 25. 14:00 I. Zenefelismerés Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM:

TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 74 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Szabadon válogatva Éneklési készség fejlesztése Népzenegyűjtés

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam óraszám: 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 ebből nem szakrendszerű heti 0,5 évi 18,5 heti 0,5 évi 18,5 Célok

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 21. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

Általánosságban véve: a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott fejlesztési követelmények alapján minden órának része az éneklés, megfelelő

Általánosságban véve: a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott fejlesztési követelmények alapján minden órának része az éneklés, megfelelő ÉNEK-ZENE A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen, zenélésen keresztül történő

Részletesebben

TANTÁRGY: 71 ZENEELMÉLET ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)

TANTÁRGY: 71 ZENEELMÉLET ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) TANTÁRGY: 71 ZENEELMÉLET ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Felelős szervezeti egység: Karvezetés, Zenei Elméleti és Kórus Tanszék TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam A változat

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam A változat ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez,

Részletesebben

HALLÁS ZENEI NEVELÉS

HALLÁS ZENEI NEVELÉS HALLÁS ZENEI NEVELÉS Általános célok és feladatok Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magába foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE KERETTANTERV

ÉNEK-ZENE KERETTANTERV ÉNEK-ZENE KERETTANTERV A VÁLTOZAT ALAPJÁN 5-8. OSZTÁLY A kerettanterv célja, tartalma, követelmény-rendszere: Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés

Részletesebben

XI. Tercrokonság. D h +2 G e +1 C a 0 F d -1 B g -2

XI. Tercrokonság. D h +2 G e +1 C a 0 F d -1 B g -2 XI. Tercrokonság A hangnemváltozásokra vonatkozó fontosabb tudnivalók a Hangzó zeneelmélet I. kötetének 182-183. oldalán olvashatók. Ismétlésül tekintsük át újra a hangnemi rokonsággal foglalkozó részt.

Részletesebben

ÉNEK ZENE HELYI TANTERV 1-8. évfolyam

ÉNEK ZENE HELYI TANTERV 1-8. évfolyam ÉNEK ZENE HELYI TANTERV 1-8. évfolyam I. rész: 1 4. ÉVFOLYAM Alapelvek és célok: - Az ének és a zene, amelyet a keresztény hallgat, előad, vagy komponál, akár szent, akár világi, Istent dicsőíti. Azért

Részletesebben