JEGYZŐKÖNYV. Erzsébet Szálló (1053 Budapest, Károlyi M. u )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Erzsébet Szálló (1053 Budapest, Károlyi M. u )"

Átírás

1 1 JEGYZŐKÖNYV az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Részvénytársaság április 27.-én tartott évi rendes közgyűléséről (továbbiakban: közgyűlés) A közgyűlés helyszíne: Jelen vannak: Az Igazgatóság részéről: Erzsébet Szálló (1053 Budapest, Károlyi M. u ) A jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ívet aláírt részvényesek, illetve a részvényesek képviselői. Polgár Ferenc John Smith Claus Müller Gelencsér Tibor Dr. Simon Imre elnök, tag, tag, tag, tag. A Felügyelő Bizottság részéről: Dr. Boér Gábor Stefan Cremer, Havasi Tibor Herczeg Zoltánné Regényi Gáborné elnök, tag, tag, tag, tag. A KPMG Hungária Kft. könyvvizsgáló képviseletében: Szabó Péter. Az ügyvezetés részéről: Balogh Zoltán Dr. Fehér Zoltán Bársony Éva gazdasági igazgató, jogi igazgató, jegyzőkönyvvezető. Polgár Ferenc, az Igazgatóság elnöke a közgyűlés megnyitása után köszönti a résztvevőket, közli, hogy a társaság Alapszabályának 30. pontja alapján a közgyűlés elnöki tisztét ő látja el (továbbiakban: Elnök). Az Alapszabály értelmében kinevezem a jegyzőkönyv vezetőjéül és szavazat számlálásra Bársony Éva kisasszonyt, a társaság alkalmazottját. Szavazás: A közgyűlés az Elnök javaslatát egyhangúlag elfogadta.

2 2 A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvények több mint felét képviselő részvényes jelen van. A szavazatszámláló jelentése alapján közlöm, hogy a közgyűlésen az szavazó részvényből db. szavazó részvény, azaz 92,3 % van jelen, tehát a közgyűlés határozatképes. Javaslom a jegyzőkönyv hitelesítésére az Investor Rt. és az Interag Rt. részvényes képviseletében megjelent Radován Jordán urat megválasztani. Szavazás: A közgyűlés Radován Jordán urat a jegyzőkönyv hitelesítésére egyhangúlag megválasztotta. Megállapítom, hogy a közgyűlés összehívása a társasági törvény és az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően történt. A közgyűlésre szóló meghívó a Magyar Tőkepiac március 26.-i számában jelent meg. A társaság a közgyűlést megelőzően a részvénykönyvbe bejegyzett névre szóló részvények tulajdonosait külön meghívóval is értesítette. Megállapítom, hogy a jelenlévő részvényesek a szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételeknek eleget tettek, az írásbeli meghatalmazásaikat leadták. A hirdetménynek megfelelően ismertetem a közgyűlés napirendi pontjait: 1.) Az Igazgatóság beszámolója a társaság évi gazdálkodásáról, javaslata a Társaság évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására. 2.) A Felügyelő Bizottság évi jelentése. 3.) A könyvvizsgáló évi jelentése. 4.) A társaság évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról. 5.) Az Igazgatóság tájékoztatója a évi üzleti tervről. 6.) Döntés a társaság nyomdai úton előállított részvényeinek dematerializált részvényekké történő átalakításáról. 7.) Az Alapszabály módosítása. 8.) Az igazgatósági, felügyelő bizottsági tagok, a könyvvizsgáló megválasztása és díjazásuk megállapítása. 9.) Egyebek. Az Elnök indítványára a közgyűlés egyhangúlag úgy döntött, hogy szoros tartalmi összefüggésükre tekintettel az 1-4.) napirendi pontokat együttesen tárgyalja meg azzal, hogy minden egyes napirendi pont vonatkozásában külön-külön hoz határozatot ) Az Elnök az Igazgatóság képviseletében a jelenlévők részére előzetesen kézbesített, a társaság évi gazdálkodásáról szóló igazgatósági beszámolót fenntartotta, szóban kiegészíteni nem kívánta. Kérte az igazgatósági beszámoló elfogadását. Dr. Boér Gábor a Felügyelő Bizottság képviseletében ismertette a bizottság jelentését. Kérte a társaság évi gazdálkodásról szóló igazgatósági beszámoló, a társaság mérlegének és eredménykimutatásának, az Alapszabály módosításának, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadását, a nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvényekké történő átalakítására vonatkozó döntés meghozatalát.

3 3 Szabó Péter a KPMG Hungária Kft. képviseletében ismertette a társaság évi beszámolójáról, mérlegéről és eredménykimutatásról készített könyvvizsgálói jelentést. Kérte az Igazgatóság beszámolójának, a társaság mérlegének és eredménykimutatásának, valamint a könyvvizsgálói jelentésnek az elfogadását. Elnök : Javaslom, hogy az évi rendes közgyűlés fogadja el a társaság évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját eft. mérleg főösszeggel, eft. fejlesztési tartalékkal, eft. mérleg szerinti eredménnyel, azzal a kiegészítéssel, hogy a mérleg szerinti eredmény teljes egészében az eredménytartalékba kerüljön. Kérem a tisztelt részvényeseket, hogy az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló jelentésével, valamint a társaság évi mérlegének és eredménykimutatásának megállapítására vonatkozó javaslattal kapcsolatos kérdéseiket szíveskedjenek feltenni, észrevételeiket megfogalmazni. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Ismertetem az 1/2004. Kgy. számú határozati javaslatot: A közgyűlés a társaság évi gazdálkodásáról szóló igazgatósági beszámolót elfogadta. Szavazás eredménye: Igen: szavazat, 99,97 %. Tartózkodott: 400 szavazat, 0,03 %. Ismertetem a 2/2004. Kgy. számú határozati javaslatot: A közgyűlés a társaság Felügyelő Bizottságának évi jelentését elfogadta. Szavazás eredménye: Igen: szavazat, 99,7 %. Tartózkodott: 400 szavazat, 0,03, % Ismertetem a 4/2004. Kgy. számú határozati javaslatot: A közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának évi jelentését elfogadta. Szavazás eredménye: Igen: szavazat, 99,7 %. Tartózkodott: 400 szavazat, 0,03 %. Ismertetem a 4/2004. Kgy. számú határozati javaslatot: A közgyűlés a társaság évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját eft. mérleg főösszeggel, eft. fejlesztési tartalékkal, eft. mérleg szerinti eredménnyel elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy a mérleg szerinti eredmény teljes egészében az eredménytartalékba kerüljön.

4 4 Szavazás eredménye : Igen: szavazat, 99,76 %. Nem: szavazat, 0,20 % Tartózkodott: 400 szavazat, 0,04 % 5.) Az Igazgatóság képviseletében közlöm, hogy a évi üzleti tervben foglaltakat az Igazgatóság az írásbelivel egyezően fenntartja, erre tekintettel kiegészíteni nem kívánom. Kérem a részvényeseket, hogy szíveskedjenek kérdéseiket, észrevételeiket megtenni. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A jelen napirendi pont keretében ismertetett évi üzleti tervről szóló tájékoztatóról a tisztelt részvényeseknek szavazni nem kell, elegendő a tudomásulvétel. A közgyűlés a évi üzleti tervről tartott tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 6.) Felkérem az Igazgatóság felhatalmazása alapján Dr. Fehér Zoltán jogi igazgató urat, hogy a társaság nyomdai úton előállított részvényeinek dematerializált részvényekké történő átalakításáról szóló előterjesztést ismertesse. Dr. Fehér Zoltán a részvényesek részére előzetesen kézbesített írásbeli előterjesztésben foglaltakat változatlan tartalommal fenntartotta, kiegészíteni nem kívánta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Ismertetem az 5/2004. Kgy. számú határozatot: A közgyűlés elhatározta, hogy a Társaság az alaptőkét megtestesítő db, egyenként Ft névértékű névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvényét a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 408. (1) bekezdésében foglaltak alapján dematerializált részvénnyé alakítja. A közgyűlés elhatározta, hogy az átalakítás napja október 04.-e lesz. A közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvényekké történő átalakításához szükséges valamennyi, a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény szerinti intézkedést megtegye. A közgyűlés a részvények dematerializációja miatt szükségessé váló módosításokat az Alapszabályban elfogadta. Szavazás eredménye: szavazat, 100 % Igen: szavazat, 100 % 7.) Felkérem Dr. Fehér Zoltán jogi igazgatót, hogy a társaság Alapszabályának módosítására vonatkozó előterjesztést ismertesse. Dr. Fehér Zoltán az írásbeli előterjesztésben foglaltakat a XIII.63. pont tekintetében az alábbi rendelkezéssel javasolta kiegészíteni:

5 5 A Közgyűlés az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja. Az igazgatósági előterjesztés tárgyalási szabályai megegyeznek a közgyűlési előterjesztések tárgyalásának általános szabályaival. Az igazgatósági előterjesztésről a Közgyűlés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról szóló határozati javaslattal egyidejűleg határoz. Egyebekben az írásbeli előterjesztésben foglaltakat változatlan tartalommal fenntartotta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Ismertetem a 6/2004. számú Kgy. határozati javaslatot: Az Alapszabály I.3. pontjának helyébe április 27.-i hatállyal az alábbi rendelkezés lép: A Társaság székhelye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 2. A Társaság telephelyeket, fióktelepeket, képviseleteket, illetve kirendeltségeket bel-és külföldön egyaránt létesíthet. A Társaság telephelyei: 5600 Békéscsaba, Ipari út 15. /hrsz:6214/ 5600 Békéscsaba, Kórház u. 1. /hrsz:796/2/ A Társaság fióktelepei: 5540 Szarvas, Külterület 218. /hrsz:3582/ 5553 Kondoros, Csabai út 75. /hrsz: / 5720 Sarkad, Őssy u. 2. /hrsz:5040/ 5800 Mezőkovácsháza, Tanya 2. /hrsz:2402/ 5800 Mezőkovácsháza, Bethlen G. u. 1. /hrsz:1789/ 5520 Szeghalom, Kinizsi u. 17. /hrsz:1720/ 5900 Orosháza, Kossuth u. 54. /hrsz:832/1., 832/2/ 5700 Gyula, Kiss E. 12. /hrsz:4886/ 6300 Kalocsa, Mátyás király u. 2/a. /hrsz:3203/ 6300 Kalocsa, Gombolyagi u. 2. /hrsz: 1348/24/ 6000 Kecskemét, Halasi út /hrsz:9418/ 1051 Budapest, Szt. István tér 11. /hrsz:24617/0/a1/ 1095 Budapest, Máriássy u /hrsz:38021/4/ 4030 Debrecen, Diószegi út 22/c. /hrsz:16/3/a/8/ A Társaság alaptőkén felüli vagyonba tartozó ingatlanainak felsorolását a vagyonleltár tartalmazza. Az Alapszabály IV. 7. pont számozása április 27.-i hatállyal IV pontra módosul, egyidejűleg október 04.-i hatállyal az alábbi pontokkal egészül ki: 7.2. A Társaság alaptőkéje db, egyenként 1.000,-Ft. névértékű, "A"- sorozatú, névre szóló, a Társasággal szemben azonos jogokat biztosító dematerializált törzsrészvényből áll. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó jogszabályi előírások betartásával dematerializált értékpapírként kell előállítani. A részvényes a Társaság vagy az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését és az alaptőke vagy a részvények névértékének, kibocsátási értékének teljes befizetését, valamint értékpapír számlájának megnyitását követően igényelheti a neki járó dematerializált értékpapírként előállított részvényeknek az értékpapír számláján történő jóváírását. Ezen feltétel teljesülését követően az Igazgatóság harminc napon belül akkor is köteles intézkedni a dematerializált részvények előállításáról, ha ilyen részvényesi igény nem merült fel.

6 Az Igazgatóság a dematerializált részvény előállítása során köteles egy példányban értékpapírnak nem minősülő okiratot kiállítani, amely tartalmazza: - a kibocsátásról szóló döntést, - a Társaság cégnevét és székhelyét, - a részvények sorozatát, típusát és a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét, - a kibocsátott részvények számát és névértékét, - a részvényhez fűződő, a Társaság Alapszabályában meghatározott jogokat, - a kibocsátás időpontját, az alaptőke nagyságát, - az Igazgatóság két tagjának aláírását, amelyet a kibocsátó által kiállított és a központi értéktárban elhelyezett okiraton kell feltüntetni, - a részvény értékpapír kódját. A dematerializált részvény az aláírás helyett az okiraton cégszerűen aláírók nevét tartalmazza Az okirat kiállítását követően az Igazgatóság az okiratot a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest Rt.) részére átadja és egyidejűleg intézkedik a dematerializált részvény előállítása érdekében A dematerializált részvény tulajdonosa köteles valamely befektetési szolgáltatónál értékpapír számlát nyitni. A dematerializált részvény tulajdonosának nevét és az egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat az értékpapírszámla tartalmazza A dematerializált részvény bármilyen módon nyomtatott formában történő megjelenítésén feltűnő módon fel kell tüntetni, hogy az nem értékpapír A részvények dematerializációjára vonatkozó eljárás sikeres lezárultával, október 04.-i hatállyal az Alapszabály 7.1. és pontja hatályát veszti, egyidejűleg a 7.2. pont számozása, 7.1. pontra, a 7.3. pont számozása 7.2. pontra, a 7.4. pont számozása 7.3. pontra, a 7.5. pont számozása 7.4. pontra, a 7.6. pont számozása 7.5. pontra módosul. Az Alapszabály V.12. pontjának helyébe április 27.-i hatállyal az alábbi rendelkezés lép: Minden részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A részvényhez fűződő jogok hátrányos megváltoztatásáról szóló közgyűlési határozat abban az esetben válik érvényessé, ha az érintett részvénysorozatot képviselő részvényesek legalább háromnegyed része ahhoz előzetesen a közgyűlést megelőzően az Igazgatósághoz eljuttatott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozattal, vagy a részvényhez fűződő jogokat megváltoztató döntést hozó közgyűlésen külön szavazási eljárásban megadott szavazattal hozzájárulását adja. A részvényhez fűződő jogok megváltoztatásáról szóló közgyűlési határozatban meg kell állapítani az Alapszabály ezzel összefüggő módosításának szövegét. Az adott értékpapír-sorozatba tartozó, legalább 75 %-os mértékű szavazati jogot biztosító részvények tulajdonosa jogosult teljes bizonyító erejű magánokirati formába foglalt jognyilatkozattal a társaság részvényeinek a tőzsdéről történő kivezetését kezdeményezni. A részvényes részvényesi jogait személyesen vagy képviselő útján gyakorolhatja. Az értékpapírokra vonatkozó törvényi előírások alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

7 7 A képviseleti meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. Az Alapszabály 14. pontjának számozása április 27.-i hatállyal az alábbi pontra módosul, egyúttal az alábbi ponttal egészül ki: Az Igazgatóság vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja a névre szóló részvényekkel rendelkező részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek darabszámát (tulajdonosi részesedésének mértékét), a közös képviselő nevét és adatait, ha a részvény több személy közös tulajdonában áll A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított nyolc napon belül a Társaságnak bejelenteni. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodik a részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről. A törölt adatnak azonban megállapíthatónak kell maradnia. Ha a részvényes bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a Társaság Igazgatósága kötbér megfizetésére kötelezheti, amelynek mértéke legfeljebb az érintett részvények együttes névértékének egy ezreléke lehet. Az Alapszabály VI. 15. pontjának jelenlegi két bekezdése április 27.-i hatállyal és számozást kap, október 04.-i hatállyal az alábbi és pontokkal egészül ki: A részvénykönyvbe történő bejegyzést a részvénykönyv-vezető abban az esetben teljesíti, ha az értékpapír számlavezető a részvényes megbízásából bejelenti a részvénykönyv vezetőnek a részvénykönyvi bejegyzéshez szükséges, jogszabályokban előírt adatokat A részvények dematerializációjára vonatkozó eljárás sikeres lezárultával, október 04.-i hatállyal az Alapszabály és pontja hatályát veszti, egyidejűleg a pont számozása 15.1 pontra., a pont számozása pontra módosul. Az Alapszabály jelenlegi VI. 16. pontjának számozása április 27.-i hatállyal VI pontra módosul, október 04.-i hatállyal az alábbi 16.2., és pontokkal egészül ki: A Társaság részvényeit kizárólag a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzésre vonatkozó jogszabályok, illetve a Budapesti Értéktőzsde Rt. vonatkozó szabályzatainak betartásával lehet megszerezni A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. A dematerializált részvény tulajdonosának az ellenkező bizonyításáig azt kell tekinteni, akinek számláján a részvényt nyilvántartják A részvények dematerializációjára vonatkozó eljárás sikeres lezárultával, október 04.-i hatállyal az Alapszabály és pontja hatályát veszti, egyidejűleg a pont számozása pontra, a pont számozása pontra, a pont számozása pontra módosul. Az Alapszabály VI. 18. pontjának helyébe április 27.-i hatállyal az alábbi rendelkezés lép: A részvényes a részvénykönyvbe betekinthet és írásban előterjesztett kérésére és költségére a részvénykönyvnek rávonatkozó részéről az Igazgatóságtól, illetve megbízottjától másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti. Az Alapszabály VII. 19. pontjának helyébe április 27.-i hatállyal az alábbi rendelkezés lép: A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

8 8 a.) az Igazgatóság tagjai, b.) az Igazgatóság által cégjegyzési joggal felruházott alkalmazottak. Az Alapszabály VII.20. pontjának helyébe április 27.-i hatállyal az alábbi rendelkezés lép: A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá - az Igazgatóság tagjai közül kettő együttesen, vagy - az Igazgatóság tagja egy cégjegyzési joggal felruházott alkalmazottal együttesen, vagy - két cégjegyzési joggal felruházott alkalmazott együttesen írja alá nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatuk szerint. Az Alapszabály jelenlegi VII. 21. pontjának számozása április 27.-i hatállyal pontra módosul, egyidejűleg az alábbi 21.2 ponttal egészül ki: Amennyiben a részvények dematerializációjára vonatkozó eljárás sikeresen lezárul, október 04.-i hatállyal a és pont hatályát veszti. Az Alapszabály VIII.23. pontjának helyébe április 27.-i hatállyal az alábbi rendelkezés lép: a.) döntés - amennyiben a Gtv. felhatalmazása alapján a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról, b.) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, c.) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, b.) az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, f.) döntés amennyiben a Gtv. felhatalmazása alapján a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről, g.) döntés a részvények típusának átalakításáról, h.) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról, i.) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, j.) döntés a társaság részvényeinek a tőzsdéről történő kivezetését kezdeményezni, k.) döntés amennyiben a Gtv. felhatalmazása alapján a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról l.) döntés amennyiben a Gtv. felhatalmazása alapján a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik az alaptőke felemeléséről, m.) döntés amennyiben a Gtv. felhatalmazása alapján a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik az alaptőke leszállításáról, n.) o.) p.) r.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, döntés amennyiben a Gtv. felhatalmazása alapján a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik a saját részvény megszerzéséről (ideértve az Igazgatóság felhatalmazását a saját részvény megszerzésére), továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása, döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. A közgyűlés jogosult a társaság részvényeinek a tőzsdéről történő kivezetését kezdeményezni. Az Alapszabály VIII.24. pontjának helyébe április 27.-i hatállyal az alábbi rendelkezés lép: A Közgyűlés a kizárólagos hatáskörébe tartozó és az előző felsorolás a.)- c.), i.), l.) és m.) pontjaiban felsorolt ügyekben, valamint a társaság részvényeinek a tőzsdéről történő kivezetésének

9 9 kezdeményezése esetén a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább 3/4-es többségével, más ügyekben pedig a szavazatok egyszerű többségével határoz. Az Alapszabály VIII. 32. pontjának számozása április 27.-i hatállyal pontra módosul, október 04.-i hatállyal az alábbi és pontokkal egészül ki pont A közgyűlésen való részvétel és szavazási jog gyakorlásának feltétele, hogy - a részvényes a Társasággal szembeni esedékes vagyoni hozzájárulását teljesítette, - a részvény tulajdonosa a Társaság részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve, - a részvényes részvényeit a közgyűlés napját magába foglalóan zároltassa és a tulajdonosi igazolását a részvénykönyv vezetésével megbízott személynél legkésőbb a közgyűlés napját megelőző munkanap 15 óráig letétbe helyezze pont. A részvények dematerializációjára vonatkozó eljárás sikeres lezárultával, október 04.-i hatállyal a és pont hatályát veszti, egyidejűleg a pont számozása 32. pontra módosul. Az Alapszabály VIII.34. pontjának helyébe április 27.-i hatállyal az alábbi rendelkezés lép: Minden egyes részvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a részvény névértéke rel osztható. A meghívóban közzétett napirenden nem szereplő ügyben a Közgyűlés csak akkor határozhat, ha valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúan hozzájárulnak. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvények több mint felét képviselő részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselő jelen van. Nem lehet képviselő az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, a vezérigazgató, valamint a könyvvizsgáló. A Közgyűlés határozatképtelensége esetén az eredeti időpontot követő 1 órán túli és 15. napon belüli napra, a részvényesek részére megküldött meghívóban megjelölt időpontra, helyszínre, változatlan napirenddel összehívott újabb közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Ha a Közgyűlést felfüggesztik, azt 30 napon belül folytatni kell. A Közgyűlés kizárólag egy alkalommal függeszthető fel. Az Alapszabály VIII.36. pontja a részvények dematerializációjára vonatkozó eljárás sikeres lezárultával, október 04.-i hatállyal hatályát veszti. Az Alapszabály IX.37. pontja második mondatának helyébe április 27.-i hatállyal az alábbi rendelkezés lép: Az Igazgatóság tagjainak megbízatása megválasztásuk napjától a következő naptári év április 30. napjáig szól. Az Alapszabály X.44. pontjának második mondatának helyébe április 27.-i hatállyal az alábbi az alábbi rendelkezés lép: A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása megválasztásuk napjától a következő naptári év április 30. napjáig szól. Az Alapszabály X.51. pontjának második mondata helyébe április 27.-i hatállyal az alábbi rendelkezés lép: A könyvvizsgáló megbízatása megválasztása napjától a következő naptári év április 30. napjáig szól. Az Alapszabály XII.59. pontjának helyébe április 27.-i hatállyal az alábbi rendelkezés lép: 59.) A részvényest a Társaságnak az irányadó jogszabályok szerint felosztható és a Közgyűlés által a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg hozott határozata alapján felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad

10 10 eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányada illeti meg. A részvényest megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítésre kerülhet. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A saját részvényre eső osztalékot a Társaság az eredménytartalékba köteles helyezni. Az osztalékfizetés kezdési időpontjáról rendelkező közgyűlési határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie. A részvényeseket az osztalék kifizetés megkezdésének időpontjáról és a kifizetőhelyekről, továbbá az osztalék kifizetésének rendjéről a kifizetés megkezdésének időpontját 30 nappal megelőzően hirdetményben kell tájékoztatni. A Társaság az osztalékfizetés tekintetében a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. Az osztalék kifizetésének feltétele, hogy - a részvény tulajdonosa a Társaság részvénykönyvébe be legyen jegyezve, - a kifizetés megfeleljen a mindenkori vonatkozó jogszabályok, különösen a Gtv. társasági vagyon védelmére vonatkozó rendelkezéseinek. Az Alapszabály XII.60. pontjának helyébe április 27.-i hatállyal az alábbi rendelkezés lép: 60.) Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli. A fel nem vett osztalék a Társaság eredménytartalékába kerül. A rendes közgyűlés eredmény-felosztásra vonatkozó határozatát az Igazgatóság a határozatban megjelölt módon és határidőben köteles végrehajtani. Az Alapszabály XIII.63. pontjának helyébe április 27.-i hatállyal az alábbi rendelkezés lép: Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor a Társaság részvényeseit, majd - ha van ilyen - az átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben - jegyzési elsőbbség illeti meg. A jegyzési elsőbbség feltételeit az alaptőke - emelést elhatározó Közgyűlés határozatában kell rögzíteni. A Társaság köteles a Cégközlönyben közzétett hirdetmény útján tájékoztatni a részvényeseket, - ideértve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait is - a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a lejegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő és zárónapjáról. A Társaság a részvényes ez irányú elektronikus levélben közölt kérése esetén köteles a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről elektronikus levélben is tájékoztatást is nyújtani. A Közgyűlés az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja. Az igazgatósági előterjesztés tárgyalásának szabályai megegyeznek a közgyűlési előterjesztések tárgyalásának általános szabályaival. Az igazgatósági előterjesztésről a Közgyűlés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról szóló határozati javaslattal egyidejűleg határoz. Az Alapszabály XIV. 66. pont számozása április 27.-i hatállyal pontra módosul, október 04.-i hatállyal az alábbi és pontokkal egészül ki: Amennyiben a Társaság rendelkezik saját tulajdonában álló részvényekkel, úgy mindenekelőtt azokat kell bevonni A részvények dematerializációjára vonatkozó eljárás sikeres lezárultával, október 04.-i hatállyal a és pont hatályát veszti, egyidejűleg a pont számozása 66. pontra módosul. Szavazás eredménye : Igen: szavazat, 100 %

11 11 8.) Az Igazgatóság megbízatásának lejártára tekintettel javaslom, hogy a közgyűlés április 27.-i hatállyal John E. Smith, Claus Müller, Gelencsér Tibor, Dr. Simon Imre és Polgár Ferenc urakat az Igazgatóság tagjává válassza meg. Az igazgatósági tagok megbízatása április 30.-ig szól. Javaslom, hogy a közgyűlés az igazgatósági tagok április 27. napjától a április 30.-ig terjedő időszakra vonatkozó díjazásának együttes mértékét eft. összegben határozza meg. Kérem a tisztelt részvényeseket, hogy az indítványokkal kapcsolatban szíveskedjenek kérdéseiket, észrevételeiket megtenni. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kérem a részvényeseket, illetve a részvényesi meghatalmazottakat, hogy az igazgatósági tagok személyéről külön-külön szíveskedjenek szavazni. Szavazás eredménye: John Smith Igen: szavazat, 100 % Claus Müller Igen: szavazat, 100 % Gelencsér Tibor Dr. Simon Imre Polgár Ferenc Az igazgatósági tagok díjazására vonatkozó rendelkezés szavazásának eredménye: A Felügyelő Bizottság megbízatásának lejártára figyelemmel javaslom, hogy a közgyűlés április 27.-i hatállyal Dr. Boér Gábor, Stefan Cremer, Havasi Tibor urakat, valamint a munkavállalók által delegált Herczeg Zoltánné és Regényi Gáborné asszonyt a Felügyelő Bizottság tagjává válassza meg. A felügyelő bizottsági tagok megbízatása április 30.-ig szól.

12 12 Javaslom, hogy a felügyelő bizottsági tagok április 27. napjától a április 30.-ig terjedő időszakra vonatkozó díjazásának együttes mértékét eft. összegben határozza meg. Kérem a tisztelt részvényeseket, hogy az indítványokkal kapcsolatban szíveskedjenek kérdéseiket, észrevételeiket megtenni. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kérem a részvényeseket, illetve a részvényesi meghatalmazottakat, hogy a felügyelő bizottsági tagok személyéről külön-külön szíveskedjenek szavazni. Dr. Boér Gábor Igen: szavazat, 100 % Stefan Cremer Havasi Tibor Herczeg Zoltánné Regényi Gáborné A felügyelő bizottsági tagok díjazására vonatkozó rendelkezés szavazásának eredménye: A könyvvizsgáló megbízatásának lejártára figyelemmel indítványozom, hogy a közgyűlés a KPMG Hungária Kft.-ét április 27.-i hatállyal a társaság könyvvizsgálójává válassza meg. A KFT kamarai nyilvántartásba vételének száma: Tájékoztatom a közgyűlést, hogy a könyvvizsgáló cég közlése szerint a könyvvizsgálói feladatokat Dr. Eperjesi Ferenc (kamarai nyilvántartásba vételének száma: ) végzi. A könyvvizsgáló megbízatása április 30. napjáig szól. Javaslom, hogy a közgyűlés a könyvvizsgáló április 27. napjától a április 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozó díjazásának mértékét eft.+áfa összegben határozza meg. Kérem a részvényeseket, hogy kérdéseiket, észrevételeiket szíveskedjenek megtenni. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

13 13 Szavazás eredménye: Igen: szavazat, 99,98 % Tartózkodott: 230 szavazat, 0,02 % A könyvvizsgáló díjazására vonatkozó rendelkezés szavazásának eredménye: Igen: szavazat, 99,98 % Tartózkodott: 230 szavazat, 0,02 % Ismertetem a 7/2004. Kgy. számú határozatot: A közgyűlés John E. Smith, Claus Müller urakat egyhangúlag, Gelencsér Tibor, Dr. Simon Imre és Polgár Ferenc urakat igen szavazattal, 180 nem szavazattal április 27.-i hatállyal az Igazgatóság tagjává megválasztotta. Az igazgatósági tagok megbízatása április 30. napjáig szól. A közgyűlés az igazgatósági tagok április 27. napjától a április 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozó díjazásának együttes mértékét igen szavazattal, 180 nem szavazattal eft. összegben határozta meg. A közgyűlés Dr. Boér Gábor urat egyhangúlag, Stefan Cremer, Havasi Tibor urakat, valamint a munkavállalói küldötteket Herczeg Zoltánné és Regényi Gáborné asszonyt igen szavazattal, 180 nem szavazattal április 27.-i hatállyal a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztotta. A felügyelő bizottsági tagok megbízatása április 30. napjáig szól. A közgyűlés a felügyelő bizottsági tagok április 27. napjától a április 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozó díjazásának együttes mértékét igen szavazattal, 180 nem szavazattal eft. összegben határozta meg. A közgyűlés a KPMG Hungária Kft.-ét április 27.-i hatállyal igen szavazattal, 230 szavazat tartózkodás mellett a társaság könyvvizsgálójává megválasztotta (kamarai nyilvántartásba vételének száma: ). A tényleges könyvvizsgálói feladatok elvégzésével a könyvvizsgáló cég Dr. Eperjesi Ferencet (kamarai nyilvántartásba vételének száma: ) bízta meg. A könyvvizsgáló megbízatása április 30. napjáig szól. A közgyűlés a könyvvizsgáló április 27. napjától a április 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozó díjazását igen szavazattal, 230 szavazat tartózkodás mellett eft. összegben határozta meg. 9.) Az Elnök felkérte a részvényeseket, hogy esetleges további kérdéseiket tegyék fel, észrevételeiket fogalmazzák meg. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az Elnök az évi rendes közgyűlést 10 óra 50 perckor berekesztette. Budapest, május 12. Polgár Ferenc Radován Jordán Bársony Éva közgyűlés elnöke Investor Holding Rt. jegyzőkönyv vezető Interag Rt.

14 14 részvényes képviselője, jegyzőkönyv hitelesítő Ellenjegyezte: Dr. Fehér Zoltán a Társasággal munkaviszonyban álló jogtanácsos (jogi igazgató) (jogtanácsosi igazolványszáma: 08702)

JEGYZŐKÖNYV. Erzsébet Szálló (1053 Budapest, Károlyi M. u. 11-15.)

JEGYZŐKÖNYV. Erzsébet Szálló (1053 Budapest, Károlyi M. u. 11-15.) 1 JEGYZŐKÖNYV az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Részvénytársaság 2003. április 24.-én tartott évi rendes közgyűléséről (továbbiakban: közgyűlés) A közgyűlés helyszíne: Jelen vannak:

Részletesebben

A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság szeptember 01-i rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok

A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság szeptember 01-i rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2016. szeptember 01-i rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1066

Részletesebben

MEGHÍVÓ HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság az Igazgatóság rendkívüli közgyûlést

MEGHÍVÓ HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság az Igazgatóság rendkívüli közgyûlést MEGHÍVÓ A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság Igazgatósága értesíti t. részvényeseit, hogy az Igazgatóság rendkívüli közgyûlést hívott össze 2005. december 23-a péntekre, 9:45

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A Kartonpack Nyrt évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése

A Kartonpack Nyrt évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A Kartonpack Nyrt. 2017. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszáma: 09-10-000030)

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 11) Átvételi elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása 12)Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 11) Átvételi elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása 12)Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhelye: 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 29-33, cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043104) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit,

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényesek, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2012.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2010. április

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) 2005. május 17. napjának 10 órájára meghirdetett,

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

A BorsodChem Rt. a április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta:

A BorsodChem Rt. a április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta: A BorsodChem Rt. a 2004. április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta: 01/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés jegyzõkönyv hitelesítõnek megválasztja a CE Oil

Részletesebben

A Kartonpack Nyrt évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése

A Kartonpack Nyrt évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A Kartonpack Nyrt. 2016. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszáma: 09-10-000030)

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Az Auditbizottság véleménye: Az Auditbizottság a Társaság számvitelről szóló évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2018.

KÖZLEMÉNY. Az Auditbizottság véleménye: Az Auditbizottság a Társaság számvitelről szóló évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2018. KÖZLEMÉNY A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a továbbiakban:

Részletesebben

RT. 2012. április 21.

RT. 2012. április 21. RT. 2012. április 21. I. részvény 177. A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír. - tagsági jogok - névre szóló - Névértékkel rendelkezik - értékpapír

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT.. H-8900 ZALAEGERSZEG, KOSZTOLÁNYI TÉR 6. TEL.: (92) , FAX: (92)

ZALAKERÁMIA RT.. H-8900 ZALAEGERSZEG, KOSZTOLÁNYI TÉR 6. TEL.: (92) , FAX: (92) Közlemény A Zalakerámia Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6.) ezúton tájékoztatja a befektetőket, hogy a Társaság 2004. július 23. napján rendkívüli közgyűlést tartott. A határozatképes

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás Rendkívüli tájékoztatás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. 2004. évi rendes közgyűlésének határozatai 1/2004. sz. határozat: "A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóságnak a Társaság 2003. évi

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: 2013. április 29, hétfő 10.00 14.00 Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: 2013. április 29, hétfő 10.00 14.00 Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88. KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. ALAPÍTÓ OKIRAT tervezet amennyiben a jogutód társaságban tőkeemelésre kerül sor I... 3 A Társaság cégneve... 3 II.... 3 A Társaság székhelye... 3 III....

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I J E GY Z Ő K Ö N Y V

K Ö Z G Y Ű L É S I J E GY Z Ő K Ö N Y V K Ö Z G Y Ű L É S I J E GY Z Ő K Ö N Y V Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H- 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. székhelyén 2017. november 28-án (huszonnyolcadikán)

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 1) Az Igazgatóság éves beszámolója a Társaság évi tevékenységéről;

HIRDETMÉNY. 1) Az Igazgatóság éves beszámolója a Társaság évi tevékenységéről; HIRDETMÉNY A BUDAPEST Hitel és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 188.) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy 2007. április 25. napjára

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 1) Az Igazgatóság éves beszámolója a Társaság évi tevékenységéről;

HIRDETMÉNY. 1) Az Igazgatóság éves beszámolója a Társaság évi tevékenységéről; HIRDETMÉNY A BUDAPEST Hitel és Fejlesztési Bank Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 188.) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy 2006. április 26. napjára (szerda) 10.00 órai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 1) Az Igazgatóság éves beszámolója a Társaság évi tevékenységéről;

HIRDETMÉNY. 1) Az Igazgatóság éves beszámolója a Társaság évi tevékenységéről; HIRDETMÉNY A BUDAPEST Hitel és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 188.) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy 2008. április 24. napjára

Részletesebben

Az igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze: Társaság évre vonatkozó, az EU által befogadott

Az igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze: Társaság évre vonatkozó, az EU által befogadott KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ HIRDETMÉNYE A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban: Társaság ) igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2006. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Hotel Mercure Buda (1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43.) Közgyűlés ideje:

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

7622 Pécs, Széchenyi tér 1.

7622 Pécs, Széchenyi tér 1. A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság cégneve: Tüke Busz Közösségi Közlekedési

Részletesebben

A közgyűlés megtartásának helye: a Társaság székhelye, 1066 Budapest, Nyugati tér 1.

A közgyűlés megtartásának helye: a Társaság székhelye, 1066 Budapest, Nyugati tér 1. A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Nyugati tér 1.) Igazgatósága az Alapszabály 11.2. pontja illetőleg a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:272 (3) bekezdése alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Agrimill-Agrimpex Rt. 2003. április 24.-i évi rendes közgyűlése részére

ELŐTERJESZTÉS Az Agrimill-Agrimpex Rt. 2003. április 24.-i évi rendes közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS Az Agrimill-Agrimpex Rt. 2003. április 24.-i évi rendes közgyűlése részére 6.) napirendi pont: Az Alapszabály módosítása. I. 3.) pont. A társaság székhelye, telephelyei, fióktelepei A Társaság

Részletesebben

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről JEGYZŐKÖNYV a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely)

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely) Nyilatkozat Alulírott,.....(név) részvényes...... (lakcím/székhely) kijelentem, hogy azon részvényekkel, amelyek vonatkozásában jelen nyilatkozat megtételével egyidejűleg tulajdonjogom részvénykönyvbe

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING Nyrt.) székhelye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u.

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. 1143 Budapest, Ilka utca 31. Tel.:+36-1- 801-7081 Fax: +36-1-801-7082, E-mail: humet@humet.hu Rendkívüli tájékoztatás A HUMET Nyrt értesít mindenkit, akit

Részletesebben

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság év június hó 20. napján megtartott. Rendkívüli Közgyűlésének

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság év június hó 20. napján megtartott. Rendkívüli Közgyűlésének Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. év június hó 20. napján megtartott Rendkívüli Közgyűlésének 22/2014. számú Közgyűlési Határozata A Közgyűlés az Alapszabály alábbi

Részletesebben

Hirdetmény. (egységes szerkezetbe foglaltan)

Hirdetmény. (egységes szerkezetbe foglaltan) 1 Hirdetmény (egységes szerkezetbe foglaltan) Tisztelt Részvényesünk! A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb utca 11. cégjegyzékszáma: 09-10-000030) 2018.

Részletesebben

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * *

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * * Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS IGAZGATÓSÁGI ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV készült a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) 2006. december 28. napjának 10 órájára meghirdetett, és a Társaság

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel...

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel... Kérjük, a kitöltött nyilatkozatot a következő címre küldje el! Címzett: KELER Zrt. 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. NYILATKOZAT (magánszemélyek részére) Alulírott,........(név) részvényes...... (lakcím/székhely)

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Magyar Telekom Rt. rendkívüli közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Magyar Telekom Rt. rendkívüli közgyűléséről Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság Közgyűlése 3/2005 Jegyzőkönyv a Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) 2005. november 7-én de. 11.00 órai kezdettel

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag szavazatszám: 3.210 db Képv.: Ivánkovics Erika ügyvezető - PLAZA PARK Kft. tag szavazatszám: 1.

JEGYZŐKÖNYV. - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag szavazatszám: 3.210 db Képv.: Ivánkovics Erika ügyvezető - PLAZA PARK Kft. tag szavazatszám: 1. JEGYZŐKÖNYV Az MTK Budapest Labdarugó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.) 2011. április 29-én 11. órakor a Társaság székhelyén tartott rendes közgyűléséről

Részletesebben

Szöveg-javaslat a PANNON-VÁLTÓ Rt. Alapszabályának módosításához

Szöveg-javaslat a PANNON-VÁLTÓ Rt. Alapszabályának módosításához Szöveg-javaslat a PANNON-VÁLTÓ Rt. Alapszabályának módosításához Jelenlegi, cégbejegyzett szöveg 3. A társaság tevékenységi körébe a TEÁOR '03 szerint a következõk tartoznak: Tervezett szöveg 3. A társaság

Részletesebben

A /28. számú határozat esetében: - az összes részvény darabszáma: db.

A /28. számú határozat esetében: - az összes részvény darabszáma: db. K Ö Z Z É T É T E L A Waberer s International Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.; cégjegyzékszám: 01-10-041375; a továbbiakban: Kibocsátó ) ezúton közzéteszi

Részletesebben

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására A javaslatok összefoglalása A módosítási javaslatok az Alapszabály alább felsorolt témaköreit érintik: Módosítási javaslatok... 2 1. A szabályozott

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING Nyrt.) székhelye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. ( az június 1-én kelt alapszabály a december 17-ig kelt módosításokkal egységes szerkezetben )

ALAPSZABÁLY. ( az június 1-én kelt alapszabály a december 17-ig kelt módosításokkal egységes szerkezetben ) ALAPSZABÁLY ( az 1991. június 1-én kelt alapszabály a 2003. december 17-ig kelt módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, IDŐTARTAMA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE 1.) A Társaság cégneve:

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2014. április 23. napján 14.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2014.04.23.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. október 10-én tartandó rendkívüli közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2010. október 10.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. ( az 1991. június 1-én kelt alapszabály a 2003. április 25-ig kelt módosításokkal egységes szerkezetben )

ALAPSZABÁLY. ( az 1991. június 1-én kelt alapszabály a 2003. április 25-ig kelt módosításokkal egységes szerkezetben ) ALAPSZABÁLY ( az 1991. június 1-én kelt alapszabály a 2003. április 25-ig kelt módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, IDOTARTAMA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE 1.) A Társaság cégneve:

Részletesebben

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (182 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 1-1-43638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 21. évi CXX. törvény és a nyilvánosan

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2003. április 23-i évi rendes, megismételt közgyűléséről A közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045428; székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.; Társaság ) a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján az

Részletesebben

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ KÖZLEMÉNY Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság /1132 Budapest, Váci út 20./ ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a 2006. március 7-én közzétett, a Társaság 2006. április 21-ére

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÁPRILIS 28-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Közgyűlés ideje: Jelen vannak: Danubius Health Spa Resort Margitsziget Hotel

Részletesebben

[Ide írhatja a szöveget]

[Ide írhatja a szöveget] A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest,

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2013. április 28. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt értesít

Részletesebben

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17.

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39.), - a továbbiakban: Társaság,- 2014. március 17. napján 10.00 órakor

Részletesebben

Igen szavazat: db 100,000% Nem szavazat: 0 db 0,000% Tartózkodás: 0 db 0,000% Le nem adott szavazat: 0 db 0,000%

Igen szavazat: db 100,000% Nem szavazat: 0 db 0,000% Tartózkodás: 0 db 0,000% Le nem adott szavazat: 0 db 0,000% A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2017. április 28. napján megtartott, a 2016. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott közgyűlési határozatok A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya A 2011. január 26. napján kelt Alapszabálynak a 2012. szeptember 20-i rendkívüli közgyűlés és a 2012. december 19-i rendkívüli

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

J e g y z o k ö n y v

J e g y z o k ö n y v J e g y z o k ö n y v készült a ZALAKERÁMIA Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6.) 2003. április 23. napjának 10,30 órájára meghirdetett, és a Társaság Tófeji Gyáregységében (8946

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közlemény kiegészített közgyűlési előterjesztések nyilvánosságra hozataláról Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.; a továbbiakban a Társaság )

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 29. napján megtartott megismételt éves rendes közgyűlésének határozatai

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 29. napján megtartott megismételt éves rendes közgyűlésének határozatai Budapest, 2016. április 29. A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2016. április 29. napján megtartott megismételt éves rendes közgyűlésének határozatai A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. ( Társaság ) tájékoztatja

Részletesebben

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat) Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2010. ÁPRILIS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Korábbi nevén Kreditjog Nyrt) (székhely: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban:

Részletesebben

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045428; székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.; Társaság ) a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján az

Részletesebben

részvényfajta részvényosztály sorozat darab a részvény alapján leadható szavazat száma névértékű

részvényfajta részvényosztály sorozat darab a részvény alapján leadható szavazat száma névértékű KÖZZÉTÉTEL A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152., Cg. 01-10-043872) Igazgatósága, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. augusztus 30-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 6. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek.

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek. A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. április 27. napján megtartott, a 2011. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott közgyűlési határozatok A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY amely felvételre került a DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., Cg. 01-10-048384; továbbiakban: Társaság ) 2016.

Részletesebben

A STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE

A STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE A STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE Az alapszabályt a Közgyűlés a 2/1998.(07.02.) számú határozatával fogadta el, és azóta a 12/1999.(04.14.) számú, továbbá

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 19. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 19. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2012. április 19. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. ( Társaság ) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kreditjog Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban: Társaság) 2013. január

Részletesebben

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ TERVEZET!!! RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes

Részletesebben