2013&1&HU1&LEO05&09615!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013&1&HU1&LEO05&09615!"

Átírás

1 Beköszöntő* A! pályázat! célja! az! Informatikai! Szakmai! Társaságok! Európai! Tanácsa! (CEPIS)! által! kidolgozott!eucip!core!(european!certification!of! Informatics! Professionals)! képzési! program! magyarországi! bevezetése! és! honosítása! a! hazai! szakképzési! rendszerben.! A! program! bevezetésével!olyan!európai!szinten!értékesíthető! informatikai! képesítéssel! gazdagodhat! a! hazai! szakképzés,! amely! közvetlen! válasz! a! munkaerőpiacon! élesen! mutatkozó! igényre:! a! cégeknek! és! vállalkozásoknak! olyan! informatikai! szakemberekre! van! szüksége,! akik! a! saját! szakterületük! alapos! ismerete! mellett,! az! üzletvitelhez,! a! szervezetben! való! munkavégzéshez,! a! projektfeladatokhoz,! csapatmunkában! való! részvételhez! szükséges! készségekkel! is! rendelkeznek! (az! angol! nyelvű! szakirodalomban:!tzshaped!professionals).! A! pályázatot! az! élethosszigztartó! tanulás! (LLL)! Leonardo! programja! keretén! belül,! innováció! transzferként! három! ország! (Magyarország,! Olaszország,!Írország)!tíz!európai!intézményének! összefogásával!létrejött!konzorcium!nyújtotta!be,! a! konzorcium! vezetője! az! itstudy! Számítástechnikai! OktatóZ! és! Kutatóközpont.! Az! EUCIP! Core! program! tulajdonosát,! a! CEPISZt! a! konzorciumban! olasz! szervezet,! az! Olasz! Számítástudományi!Társaság!(AICA!! Association! of! Italian! Information! Technologie)! képviseli.! A! konzorciumi! további! tagjai! az! Ír! Számítástudományi! Társaság,! az! olasz! Enrico! Fermi! Szakközépiskola,! amelyek! az! EUCIP! Core! képzés!gyakorlati!megvalósításában!szerzett!több! éves! tapasztalatuk! átadásával! segítik! a! magyarországi! honosítást.! Az! adaptáció! eredményének! hazai! kipróbálásában! négy! hazai! szakközépiskola!és!egy!egyetem!tanárai!és!diákjai! vesznek!részt.!a!munka!világának!képviseletében!! * csatlakozott! a! konzorciumhoz! a! Pest! Megyei! Vállalkozásfejlesztési!Alapítvány.! A! projekt! hosszú! távú! hatásaként,! az! Európai! Unióban! elismert! informatikai! szakképesítés! megszerzése!növeli!a!magyar!fiatalok!és!felnőttek! elhelyezkedési!esélyét.! IZT!Shape!Team! Tartalom( Beköszöntő!...!1! Felmérés!a!pilot!programban!résztvevő!körében!az! EUCIP!Core!bevezetéséről!...!2! A! felmérésben! feltett! kérdésekre! adott! válaszok! értékelése!...!2! Nyelv!választásra!vonatkozó!adatok!...!3! A!vizsga!és!körülményinek!értékelése!...!4! Az!anyag!nehézségének!megítélése!...!5! A!felkészülés!és!felkészítés!értékelése!...!6! A!naprakészség!és!hasznosság!megítélése!...!9! Projektadatok!...!11!!! Partnerek!...!11! Célcsoportok!...!11! Célok!...!11! Munkacsomagok!...!11! Kiadja:! P5!ÖJSZKIG,!Magyarország! Szerkesztő:!Tóth!Lajos!Péter! Copyright!!IZT!Shape!!1!

2 A*EUCIP*Core*vizsgáról*a*diákok*szemével* Az! EUCIP! Core! képzési! program! sikeressége! érdekében! fontos,! hogy! azoknak! a! diákoknak! a! véleményt! megismerjük,!akik!elsők!között!vetek!részt!az!eucip!core!képzésben!és!vizsgáiban.! Azért,! hogy! a! vizsga! sikeres! legyen! számos! segédanyagot! bocsátottunk! a! felkészüléshez! a! jelöltek! rendelkezésére.!ezen!felül!különböző!óraszámban!tartottunk!felkészítő!foglalkozásokat!is.!a!tanulók!részben! ennek!keretében,!másrészt!önállóan!készültek!fel.! A!vizsgálatot!a!pilot!képzésben!résztvevők!és!legalább!egy!modulból!vizsgát!tett!hallgatók!körében!végeztük! el.! Ehhez! online! kérdőívet! állítottunk! össze! mintegy! 21! kérdéssel.! Ezt! bocsátottuk! rendelkezésükre.! A! kérdések!többsége!feleletválasztós,!de!néhány!esetben!nyitott!kérdést!tettünk!fel.! Vizsgálatunk!során!feltételeztük,!hogy!az!eddig!elérhetővé!tett!anyagok!jól!segítik!a!felkészülést!és!a!sikeres! vizsgát,!de!további!fejlesztésre!van!szükség.!azt!is!gondoltuk,!hogy!mind!a!három!területen!szükségesek!a! segédanyagok!épp!úgy,!mint!a!felkészítő!foglalkozások.!továbbá!az!is!célunk!volt,!hogy!a!megismerjük!a! véleményeket!a!tananyagról,!valamint!a!vizsga!körülményeiről.!igyekeztünk!arra!is!választ!keresni,!hogy!az! angol,!illetve!a!magyar!nyelvet!választók!véleménye!között!láthatóze!különbség.! A!felmérésben!a!partnerekre!és!a!tanulókra!vonatkozó!alap!adatok!után!a!nyelvvel!kapcsolatos!kérdések! következtek.! Érdeklődtünk! arról,! hogy! melyiket! választotta,! illetve! egy! következő! vizsgán! maradnaze! a! korábbi!választásánál,!vagy!megkísérelné!a!váltást.!a!következő!blokkban!a!vizsga!sikerességéről!kértük!a! véleményt,! illetve! a! vizsga! közben! fellépő! zavaró! körülményekre! derítettünk! fényt.! Kitértünk! a! vizsga! hosszára!is.!a!továbbiakban!vizsgáltuk!a!tananyag!nehézségét,!a!felkészülés!körülményeit,!a!feltett!kérdések! és!válaszok!érthetőségét.!végül!rákérdeztünk!az!ismeretek!napra!készségére!és!hasznosságára!is.! A*felmérésben*feltett*kérdésekre*adott*válaszok*értékelése* A! vizsgálatban! a! pilot! képzés! szervező! és! vizsgát! lebonyolító! valamennyi! partner! részt! vett! (SZÁMALK,! ÖJSZIGK,!NJSZK,!GJMSZI).!A!hallgatók!közül!összesen!74Zen!töltötték!ki!a!kérdőívet.!Az!intézmények!közötti! megoszlást!az!1.!ábra!szemlélteti.!jelenleg!valamennyien!valamilyen!informatikai!képzésben!vesznek!részt.! 1.#ábra:#A#tanulók#intézményenkénti#megoszlása.#!2!

3 A!képzés!formáját!tekintve!a!többség!(91%)!nappali!tagozaton!tanul,!a!többiek!esti!képzésben!sajátítják!el!az! informatikát.!ezen!belül!!1!kivétellel!!mindenki!a!12z14.!(esti!képzésben!2.)!évfolyam!tanulója.! Nyelv*választásra*vonatkozó*adatok* A!nyelv!választás!megadását!modulonként!külön!kértük.! 2.#ábra:#Az#egyes#területeken#a#vizsga#nyelvének#megoszlása.# A!további!kérdések!vizsgálatánál!!amennyiben!az!modulonként!került!értékelésre!!nem!vettük!figyelembe! azokat!a!válaszokat,!amelyek!olyan!válaszadótól!érkeztek,!akik!ennél!a!pontnál!a!kérdéses!modulnál!nem! jelölték!meg!egyik!nyelvet!sem.!a!2.!ábrán!is!jól!látszik,!hogy!így!a!tervezés/plan!esetén!magyar!41,!illetve! angol! 10,! Fejlesztés/Build! esetén! 38,! illetve! 10,! míg! Üzemeltetés/Operate! területen! 48,! és! 26! válasz! értékelhető.! Az! is! kiderül,! hogy! ez! utóbbi! terület! a! legnépszerűbb.! Mind! a! 74! válaszadó! tett! vizsgát,! így! véleménye!figyelembevételre!került,!illetve!esetenként!ennek!ábrája!került!be!ebbe!az!elemzésbe.! 3.#ábra:#A#nyelvváltás#lehetősége.!!3!

4 Még!érdekesebb!a!nyelv!váltásra!készülők!aránya.!Ezt!a!3.!ábrán!láthatjuk.!A!legtöbben!magyarul!vizsgáztak! és!nem!is!készülnek!váltásra.!kb.!10%!váltana!angolról!magyarra!és!fordítva!is.!ez!elég!csekély!arány.!az!ábra! jobb! szélén! található! 9%Zos! érték! azért! lóg! ki! a! sorból,! mert! ilyen! aránya! a! válaszadóknak! a! különböző! moduloknál!nem!egyforma!nyelvet!jelölt,!vagyis!most,!a!modulok!között!már!váltott!nyelvet.!ebben!az!esetbe! a!váltási!szándék!az!üzemeltetés/operate!területhez!képest!került!értékelésre.! A*vizsga*és*körülményinek*értékelése* Mindegyik!modulnál!a!válaszadók!kb.!40%Za!nem!készült!különösebben!a!vizsgára.!A!többiek!kevesebb,!mint! fele! gondolja! úgy,! hogy! sikerült! a! vizsga,! míg! bizonytalan! 31Z38%.! Az! Üzemeltetés/Operate! modul! eredményeit!a!4.!ábra!tartalmazza.! 4.#ábra:#A#vizsgaeredmény#véleményezése# #Üzemeltetés/Operate!modul.! A! válaszadók! döntő! többségének! (89%)! a! vizsgáját! nem! zavarta! meg! semmilyen! körülmény! sem.! Hét! fő! jelölte,! hogy! volt! zavaró! tényező,! közülük! öt! a! fordítás! hibáira! utalt.! Ez! összecseng! az! 5.! árán! látható! arányokkal!ahol!kifejezetten!a!feltett!kérdések!és!válaszok!érthetőségére!kérdeztünk!rá.!nyelvtől!függetlenül! minden!modulban!a!válaszadók!több,!mint!50%za!többnyire,!vagy!teljesen!érthetőnek!ítélte!a!szöveget.! 5.#ábra:#A#megfogalmazás#érthetősége#az!Üzemeltetés/Operate#modulban.!!4!

5 Hasonló!képet!mutat!az!is,!amikor!a!r5endelkezésre!álló!időről!kérdeztük!a!jelölteket!(lásd:!6.!ábra).!Elenyésző! azoknak!a!száma,!akik!kevésnek!találták!a!rendelkezésre!álló!időt.!a!többségnek!megfelelő!volt,!de!voltak,! akik!soknak!találták!azt.! 6.#ábra:#A#vizsgán#rendelkezésre#álló#idő#megítélése.! Az*anyag*nehézségének*megítélése* A!továbbiakban!arról!kutakodtunk,!hogy!a!vizsga!feladatai!mennyire!voltak!nehezek,!illetve!feleltek!meg!a! felkészülés!során!kialakult!elképzelésnek.!a!7.!ábra!az!egyes!modulokra!kapott!eredményeket!mutatja!meg.! 7.#ábra:#A#várthoz#képest#a#feladatok#nehézsége.# A!narancs!és!kék!sáv!szerint!a!feladatok!megfeleltek!a!vártnak,!illetve!könnyebbek!voltak!annál.!Nehezebbnek! találta!a!feladatokat!a!válaszadók!35z38%za.! A!Tervezés/Plan!esetén!látszik,!hogy!bár!nagyon!tartottunk!attól,!hogy!ez!lesz!a!legnehezebb,!de!sikerült!kellő! odafigyeléssel!ebben!a!modulban!is!tartani!ezt!az!értéket,!sőt!itt!született!a!legnagyobb!arányú! könnyebb! volt!válasz.! Nyitott!kérdésként!kértük!annak!megfogalmazását,!hogy!melyik!területet!tartja!legnehezebbnek.!16!fő!adott! érdemi!választ.!az!egyes!területek!nem!emelkedtek!ki,!3z4!jelölést!kaptak.!ehhez!hasonlóan!3z3!jelölt!írta,! hogy!mind!nehéz,!illetve!fogalmazta!meg!azt,!hogy!egyik!sem!az.! Igyekeztünk!rávilágítani!a!vizsga!és!a!tananyag!eltérésére!is.!Ehhez!megkérdeztük!azt,!hogy! Mennyire!volt! idegen!a!kérdezett!anyag!ahhoz!képest,!amit!tanultak?!a!válaszokat!a!8.!ábrán!tanulmányozhatjuk.!!5!

6 8.#ábra:#A#tanultak#és#a#vizsga#összehasonlítása#az!Üzemeltetés/Operate#modulban.# Látható,!hogy!az!angolul!vizsgázók!nem!tartották!különbözőnek!a!kettő,!míg!a!magyar!nyelven!vizsgázók!már! kis! különbségeket! észleltek.! Ez! további! munkára! és! a! fordítás! és! kidolgozás! tökéletesítésére! ösztönöz! bennünket.!a!többi!modulban!is!hasonló!eredmények!születtek.! A*felkészülés*és*felkészítés*értékelése* A!felkészítés!esetén!mindenkit!szabadon!írhatta!be,!azt,!hogy!hány!órán!vett!részt.!Az!adatokat!csoportosítva! értékeljük!a!9.!és!10.!ábrán.! 9.#ábra:#A#felkészítés#időtartama#az!Üzemeltetés/Operate#modulban.# # #!6!

7 10.#ábra:#Időarányok#összehasonlítása#a!modulokban.# Meglepő,!hogy!a!vizsgázók!több,!mint!40%Za!csak!kevés!felkészítésen!vett!részt.!Ezt!az!arányt!majdnem!eléri! azok!aránya!(35%),!akik!20!óránál!több!felkészítést!kaptak.!előbbi!a!másik!két!területen!50%!felett!van,!míg! utóbbi!csak!20%!körüli.!ezt!a!tényleges!vizsgaeredményekkel!összevetve!volna!célszerű!tovább!elemezni,!de! ezek!az!adatok!a!kérdőíven!nem!szerepeltek.! A! felkészülés! hatékonyságát! firtató! kérdésünkre! annak! ellenére! is! pozitív! megítélést! kaptunk,! hogy! ilyen! magas! azok! száma,! akik! nem! vettek! részt! külön! felkészítésen.! Ezt! a! 11.! ábra! mutatja! be! az! Üzemeltetés/Operate!modulban,!de!a!többi!modulnál!is!hasonló!a!helyzet.! 11.#ábra:#A#felkészítés#hatékonyságának#megítélése#az!Üzemeltetés/Operate#modulban.#!7!

8 A!felkészüléshez!rendelkezésre!álltak!!részben!portálunkon!!különböző,!a!diákok!számára!elérhetővé!tett! szakmai!anyagok!is.!ezek!hasznosságáról!is!igyekeztünk!meggyőződni.! 12.#ábra:#Mennyiben#segítették#a#felkészülést#a#rendelkezésre#álló#tananyagok?# #Üzemeltetés/Operate# modul.# Szemlátomást!vannak,!akik!több!anyagot!igényelnének!a!felkészüléshez.!A!korábbi!válaszok!alapján!már!nem! meglepő,!hogy!hasonló!azok!száma,!akik!nem!használták!ezeket!az!anyagokat.!még!konkrétabban!arra!is! rákérdeztünk,! hogy! a! portálon! elérhető! vizsgafelkészülést! segítő! anyagokat! használtákze?!a!válaszadók!70%za!nem!vette!igénybe!ennek!az!anyagnak!a!segítségét.!ehhez!kapcsolódva! kifejtős!kérdésben!lehetett!az!okokra!válaszolni.!erre!19!érdemi!válasz!érkezett.!közülük!öten!használták!az! oldalt!a!felkészüléshez,!hárman!a!teszteket,!ketten!a!leírásokat.!a!13.!ábra!mutatja!azokat!az!okokat,!hogy! miért!nem!került!az!elérés!használatra.!az!ábra!alapján!legnagyobb!arányban!ez!az!ok!a! nem!szükséges! (43%).! Ebből! arra! következtethetünk,! hogy! a! felkészítés! hatékonysága! miatt! nem! volt! erre! szükség.! Amennyiben!szélesedik!a!vizsgázók!köre,!ez!a!lehetőség!biztosan!nagyobb!jelentőseget!fog!kapni.! 13.#ábra:#A#portál#használat#mellőzésének#okai.#!8!

9 A*naprakészség*és*hasznosság*megítélése* 14.#Mennyire#naprakész#ismereteket#kért#számon#a#kérdéssor?# A!14.!ábrán!látható,!hogy!a!tanulók!az!ismereteket! megfelelően!korszerűnek!ítélik!meg,!valamint!a!15.!ábra! szerint! többségében! hasznosnak,! bár! nem! nagyon! hasznosnak! érzik.! A! több! helyen! elavult,! illetve! a! fölösleges!lehetőségeket!csak!elhanyagolható!számban!választották.! 15.#Mennyire#hasznosak#egy#informatikus#számára#a#szakképzés#tananyagán#felül#a#EUCIP#Core#ismeretek?#!!!9!

10 Összegezve!az!eredményeket!az!alábbi!megállapításokat!tehetjük.! 1.! A! válaszokat! alapvetően! nem! befolyásolja! az,! hogy! a! jelentkező! angol,! vagy! magyar! nyelven! vizsgázott.!a!jelöltek!kis!része!bizonytalan!abban,!hogy!jó!voltze!a!nyelvválasztása.!a!magyar!nyelvet! választók!aránya!nagyon!magas.! 2.! A!szervezett!felkészülés!megítélése!nagyon!jó.! 3.! Talán! emiatt! is! viszonylag! kevesen! használták! az! írott! és! online! anyagokat.! A! vizsgázók! körének! kiszélesedésével!és!a!vizsga!elterjedésével!várhatóan!változik!ez!az!arány,!növekszik!az!igény.! 4.! Az!általunk!biztosított!vizsgakörülmények!megfelelnek!az!elvárásoknak.!A!tananyagot!korszerűnek!és! hasznosnak!ítélik!a!fiatalok.!ez!a!projekt!elején!felvett!igényfelméréssel!összhangban!van.! A!megállapítások!alapján!megfogalmazható!következtetéseink,!javaslataink.! 1.! Az! EUCIP! Core! képzési! program! kellően! korszerű,! és! bevezetése! az! informatikai! szakmákban! támogatandó.! 2.! Szükség! van! a! jól! kidolgozott! magyar! nyelvű! tananyagra.! Emellett! nem! mondhatunk! le! az! angol! nyelvű!vizsga!és!felkészítés!lehetőségéről.! 3.! A!fordításokat!tovább!kell!csiszolni.! 4.! A!tananyagot!kiegészítő!felkészítést!érdemes!igénybe!venni,!megszervezni.! 5.! Az!írott!és/vagy!online!tananyagok,!segédanyagok!szükségesek!a!széles!körben!való!elterjesztéshez,! illetve!az!egyéni!felkészülés!lehetőségének!biztosításához.! Az! elemzés! alapját! képező! kérdések,! válaszok! és! kapcsolódó! anyagok! a! oldalról! érhetők!el.!! *!10!

11 Projektadatok* Rövidítés:!IZT!Shape! Cím:!IZT!Shape!!Európai!szinten!versenyképes!informatikai!képesítés!a!magyar!szakképzésben! Időtartam:!2013.!október!1Ztől!2015.!szeptember!30Zig! Pályázat!típusa:!Innovációtranszfer! Program:! Leonardo! da! Vinci!! az! Európai! Unió! Élethosszig! tartó! tanulás! programjának! szakképzési! alprogramja! Résztvevő!országok:!Magyarország,!Olaszország,!Íroszág! Weboldal:! Kapcsolat:!Hartyányi!Mária,!iTStudy!Hungary!Számítástechnikai!OktatóZ!és!Kutatóközpont!Kft.!Z!Magyarország! Partnerek* ITSTUDY!Z!iTStudy!Hungary!Számítástechnikai!OktatóZ!és!Kutatóközpont!Kft.!! HU!! AICA!Z!Olasz!Informatikai!és!Számítástudományi!Társaság!!! IT!! ISFPZ!Enrico!Fermi!Szakközépiskola!!IS!Fermi!in!Pontedera!! IT!! ICS!Z!Ír!Számítástudományi!Társaság!! IE!! SZÁMALK!Z!Szalézi!Szakközépiskola,!Budapest!! HU!! ÖJSZIGK!Z!Öveges!József!Szakképző!Iskola,!Gimnázium!és!Kollégium,!Balatonfűzfő! HU!! NJSZK!Z!Neumann!János!Számítástechnikai!Szakközépiskola,!Budapest!! HU!! GJMSZI!Z!Galamb!József!Mezőgazdasági!Szakképző!Iskola,!Makó!! HU!! NYME!Z!NyugatZMagyarországi!Egyetem!! HU! PMVA!Z!Pest!Megyei!Vállalkozásfejlesztési!Alapítvány!! HU! Célcsoportok* Elsődleges! célcsoport:! a! szakképzésben! tanuló! magyar! diákok,! felnőttek,! akik! pályamódosításra! kényszerülnek,!minősítéssel!nem!rendelkező!informatikai!szakemberek.! Másodlagos! célcsoport:! a! szakképzésben,! felnőttképzésben! oktató! tanárok,! kisz! és! középvállalkozók! alkalmazottai! Célok* A! EUCIP! Core! szakképesítés! honosítása! Magyarországon,! a! hazai! EUCIP! Core! képzés! tematikájának! kidolgozása.!az!eredmények!tesztelése:!kísérleti!képzés!keretén!belül!egy!modul!kipróbálása!50z60!magyar! diák!bevonásával.!a! EUCIP!Core!képzési!program!akkreditálása!a!hazai!felnőttképzési!rendszerben.! Munkacsomagok* WP1! WP2! WP3! WP4!!! Projektmenedzsment! Elemzés!és!tervezés! EUCIP!Core!adaptáció! EUCIP!Core!lokalizáció! WP5! WP6! WP7! WP8! Kísérleti!képzés! Értékelés! Valorizáció! Disszemináció!!11!

HÍRLEVÉL. Beköszöntő. Tartalom. 2013-1- HU1- LEO05-09615 it- shape.hu

HÍRLEVÉL. Beköszöntő. Tartalom. 2013-1- HU1- LEO05-09615 it- shape.hu 2013-1- 1- LEO05-09615 Beköszöntő A pályázat célja az Informatikai Szakmai Társaságok Európai Tanácsa (CEPIS) által kidolgozott EUCIP Core (European Certification of Informatics Professionals) képzési

Részletesebben

Beköszöntő. Tartalom HÍRLEVÉL. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu

Beköszöntő. Tartalom HÍRLEVÉL. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu 2013-1-1-LEO05-09615 Beköszöntő A pályázat célja az Informatikai Szakmai Társaságok Európai Tanácsa (CEPIS) által kidolgozott EUCIP Core(European Certification of Informatics Professionals) képzési program

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Beköszöntő. Tartalom. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu

HÍRLEVÉL. Beköszöntő. Tartalom. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu Beköszöntő A pályázat célja az Informatikai Szakmai Társaságok Európai Tanácsa (CEPIS) által kidolgozott EUCIP Core (European Certification of Informatics Professionals) képzési program magyarországi bevezetése

Részletesebben

Beköszöntő. Tartalom HÍRLEVÉL. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu

Beköszöntő. Tartalom HÍRLEVÉL. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu Beköszöntő A pályázat célja az Informatikai Szakmai Társaságok Európai Tanácsa (CEPIS) által kidolgozott EUCIP Core (European Certification of Informatics Professionals) képzési program magyarországi bevezetése

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2. szám 2014. Március

HÍRLEVÉL. 2. szám 2014. Március 2013-1- 1- LEO05-09615 Az AICA az IT- Shape- ben Az AICA Associazione italiana per l Informatica e il Calcolo Automatico egy olasz egyesület, a CEPIS Council of European Professional Informatics Societies

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Üdvözöljük Írországban

HÍRLEVÉL. Üdvözöljük Írországban Üdvözöljük Írországban 2014. október 23-24. Core bizonyítványt elérhetővé tegye Magyarországon a szakképzésben, felsőoktatásban tanuló diákok és azon felnőttek számára, akik munka mellett informatikai

Részletesebben

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12 LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány

Részletesebben

ENELFA ENtrepreneurship by E-Learning For Adults TANULÁSI HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE INNOVATÍV VÁLLALKOZÓI KÉPZÉSEK A BGF-EN

ENELFA ENtrepreneurship by E-Learning For Adults TANULÁSI HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE INNOVATÍV VÁLLALKOZÓI KÉPZÉSEK A BGF-EN Leonardo da Vinci Innováció Transzfer projekt 2011-1-HU1-LEO05-03632 ENELFA ENtrepreneurship by E-Learning For Adults TANULÁSI HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE INNOVATÍV VÁLLALKOZÓI KÉPZÉSEK A BGF-EN Budapesti Gazdasági

Részletesebben

WP 2 Előkészítő elemzések és kutatás a projektben részt vevő országok az Európai örökség tolmácsolás oktatásának területén fellelhető szakmákról

WP 2 Előkészítő elemzések és kutatás a projektben részt vevő országok az Európai örökség tolmácsolás oktatásának területén fellelhető szakmákról EU Lifelong Learning Program 2007-2013 (2012/C 232/04) Leonardo da Vinci Alprogram. Pályázati felhívás 2013 EAC/S07/12 "Innováció transzfer" Projekt száma: 2013-1-ES1-LEO05-66707 EURÓPAI ÖRÖKSÉG TOLMÁCSOLÁS

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás

Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás A program legfontosabb elemeinek áttekintése Pályázatíró szeminárium 2017. január 17. Jakabné Baján Ilona Projekt Pályázat kötött idő- és

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

SZPI Brüsszeli Fejlesztési Kapcsolati Iroda létrehozása, működtetése ED_12-2-2012-0006 HORIZON 2020

SZPI Brüsszeli Fejlesztési Kapcsolati Iroda létrehozása, működtetése ED_12-2-2012-0006 HORIZON 2020 SZPI Brüsszeli Fejlesztési Kapcsolati Iroda létrehozása, működtetése ED_12-2-2012-0006 HORIZON 2020 ÚJ KUTATÁS-FEJLESZTÉSI KERETPROGRAM 1 Tartalom Bemutatkozás Széchenyi Programiroda 4 Nyitottan a világra

Részletesebben

A felsőoktatásban oktatók módszertani megújulással kapcsolatos attitűdje. Dr. Bodnár Éva Budapesti Corvinus Egyetem

A felsőoktatásban oktatók módszertani megújulással kapcsolatos attitűdje. Dr. Bodnár Éva Budapesti Corvinus Egyetem A felsőoktatásban oktatók módszertani megújulással kapcsolatos attitűdje Dr. Bodnár Éva Budapesti Corvinus Egyetem Mi is változott? generáció változása változó elvárások az oktató úgy tanít, ahogyan őt

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása

KÖFOP VEKOP A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szerepe a rendészeti pályaorientációs képzések fejlesztésében

Részletesebben

SZENTANNAI KÖZÉPISKOLA ÁLTAL VEZETETT KONZORCIUM SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSE

SZENTANNAI KÖZÉPISKOLA ÁLTAL VEZETETT KONZORCIUM SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSE KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT SZENTANNAI SÁMUEL KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZENTANNAI KÖZÉPISKOLA ÁLTAL VEZETETT KONZORCIUM SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSE

Részletesebben

OKTATÁSI INNOVÁCIÓ MAGYARORSZÁGON MŰHELYKONFERENCIA BUDAPEST, JÚNIUS 27.

OKTATÁSI INNOVÁCIÓ MAGYARORSZÁGON MŰHELYKONFERENCIA BUDAPEST, JÚNIUS 27. OKTATÁSI INNOVÁCIÓ MAGYARORSZÁGON MŰHELYKONFERENCIA BUDAPEST, 2017. JÚNIUS 27. Az emberi haladás minden győzelme valamilyen belső erőnek köszönhető. (Maria Montessori) SZÁMALK-SZALÉZI SZAKGIMNÁZIUM Előadásvázlat:

Részletesebben

A bizottsági tagok tanári alkalmassági vizsgával kapcsolatos tapasztalatai és javaslatai

A bizottsági tagok tanári alkalmassági vizsgával kapcsolatos tapasztalatai és javaslatai A bizottsági tagok tanári alkalmassági vizsgával kapcsolatos tapasztalatai és javaslatai Sági Matild Alkalmassági vizsga a tanárképzésben műhelykonferencia Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest,

Részletesebben

A PROJEKTTERVEZÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI: SZAKÉRTŐ SZEMÉVEL. Pályázatíró szeminárium, Stratégiai partnerségek Január 16.

A PROJEKTTERVEZÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI: SZAKÉRTŐ SZEMÉVEL. Pályázatíró szeminárium, Stratégiai partnerségek Január 16. A PROJEKTTERVEZÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI: Pályázatíró szeminárium, Stratégiai partnerségek 2018. Január 16. PROJEKT ÉRTÉKELÉS GYAKORLATA Transzparens, szabályozott folyamat 2 független, de a szakterületen

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Pályázati felhívás EAC/A05/2014 Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány 2015 2020

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Pályázati felhívás EAC/A05/2014 Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány 2015 2020 EURÓPAI BIZOTTSÁG Pályázati felhívás EAC/A05/2014 Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány 2015 2020 1. Bevezetés E pályázati felhívás jogalapját az Erasmus+ elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment alapszak Vállalkozásszervező szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015. tanév II. (tavaszi) félév A KURZUS ALAPADATAI

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ NYOLCADIKOS TANULÓK RÉSZÉRE a VSZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma kilencedik évfolyamára a 2019/2020.

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ NYOLCADIKOS TANULÓK RÉSZÉRE a VSZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma kilencedik évfolyamára a 2019/2020. Veszprémi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma 8200 Veszprém, Csap u. 9. Tel: 88/560-590 Fax: 88/560-570 Igazgató: ifj. Szathmáry Árpád Pályaválasztási felelős: Juhász Tamás

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

HU01-KA

HU01-KA 2016-1-HU01-KA202-022981 Tapasztalatok a Weiss-ben Beszámoló az alkalmazásról és a fejlesztésről Iskolánk Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Részletesebben

Pályaorientációs program: a megfelelő szak- és szakmaválasztás támogatása

Pályaorientációs program: a megfelelő szak- és szakmaválasztás támogatása Pályaorientációs program: a megfelelő szak- és szakmaválasztás támogatása András István Balázs László Rajcsányi Molnár Mónika Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Egyetem 14. MELLearn Konferencia Debrecen,

Részletesebben

Oktatási anyagaink az agrár szektorban

Oktatási anyagaink az agrár szektorban Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 II. nemzetközi workshop HUSK/1101/1.1.1/0361 project Oktatási anyagaink az agrár szektorban Kövesd Andrea TREBAG KFT Life Long Learning

Részletesebben

Az Agridiag projekt technikai háttere: a Leonardo da Vinci program

Az Agridiag projekt technikai háttere: a Leonardo da Vinci program 2012 1 HU1 LEO05 04850 Az Agridiag projekt: áttekintés Balázs Katalin Gödöllő, Az Agridiag projekt technikai háttere: a Leonardo da Vinci program az Európai Bizottság együttműködési programja a szakképzés

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása c. tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.6.2-10/1

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

INFORMATIKAI OKTATÁSI KONFERENCIA Pölöskei Gáborné Helyettes államtitkár

INFORMATIKAI OKTATÁSI KONFERENCIA Pölöskei Gáborné Helyettes államtitkár INFORMATIKAI OKTATÁSI KONFERENCIA 2019 Pölöskei Gáborné Helyettes államtitkár IPAR 4.0 az informatikai képzés átalakulása Az Ipar 4.0 megjelenésével minden foglalkozás átalakul Forrás: McKinsey (2018)

Részletesebben

Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök

Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök 1990-1992: Nagyüzemi képzőhelyek megszűnése, válságmenedzselés 1993-1996: Szakképzési és kamarai törvények megszületése, szakképzési konszolidáció 1997-1998: A

Részletesebben

COMMUNICATING SCIENCE

COMMUNICATING SCIENCE COMMUNICATING SCIENCE Courses and Manuals for Teachers and Trainers 2008. OKTÓBER 1 2010. SZEPTEMBER 30. LLP-LDV-TOI-2008-HU-012 2. Monitoring beszámoló, ELTE TTK, 2010 július 7. Kárpáti Andrea, Bán László,

Részletesebben

AGRIDIAG: az agrár-környezeti teljesítményt értékelő szakképzés hazai feltételeinek megteremtése

AGRIDIAG: az agrár-környezeti teljesítményt értékelő szakképzés hazai feltételeinek megteremtése AGRIDIAG: az agrár-környezeti teljesítményt értékelő szakképzés hazai feltételeinek megteremtése Leonardo da Vinci innovációtranszfer projekt Dr. Balázs Katalin, projektvezető Szent István Egyetem MKK-KTI

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Vezetéknév / Utónév) Cím SUSKÓ JÁNOS Békéscsaba Kőris utca 7.2.7. 5600 Hungary Telefon Mobil: (+36-20)488-2331 E-mail suskoj@vipmail.hu, suskoj@gmail.com

Részletesebben

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE EFOP-3.3.6-17 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED A közoktatásban folyó informatika oktatásával kapcsolatos elvárások Állami szereplő: Az informatikaoktatás

Részletesebben

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN Dr. Kocsis Imre DE Műszaki Kar Dr. Papp Ildikó DE Informatikai

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás

Részletesebben

2015. május április 30.

2015. május április 30. EGT ALAP HU04 ALKALMAZKODÁS A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ PROGRAM, C2 HELYI ADAPTÁCIÓS KAPACITÁSFEJLESZTÉSI ALPROGRAM KIÍRÁS KERETÉBEN NEMZETI-ALKALMAZKODÁSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA (CLIM-NET/HUN) CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁNAK

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

OM azonosító: Telephely kód: 002

OM azonosító: Telephely kód: 002 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 A 2018/2019. tanévben induló osztályok: I. SZAKGIMNÁZIUM KÉPZÉSI FORMA: érettségire felkészítő, egyben ágazati alapozást és szakképesítést adó 4 éves képzés az érettségi

Részletesebben

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN KERBER ZOLTÁN SZAKMAI VEZETŐ BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 8.

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk vendéglátó-ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképző iskola, ahol szakközép- és szakiskolai képzés keretében a nyolc általános iskolai osztályt végzett, illetve az

Részletesebben

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12 LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány

Részletesebben

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatai: GINOP-6.

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatai: GINOP-6. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatai: GINOP-6. Budapest, 2016. november 11. Katona Miklós főosztályvezető Európai Uniós háttér Európai Bizottság Új Készségfejlesztési Menetrend New Skills Agenda A

Részletesebben

Tervek és tények. Hagyományok és kihívások IV

Tervek és tények. Hagyományok és kihívások IV Tervek és tények Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat kulturális szakembereinek képzése a szolgáltatások fejlesztése érdekében című TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0007 pályázat eredményei Hagyományok és kihívások

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

2007. december 18. Pécs

2007. december 18. Pécs 2007. december 18. Pécs Az LLL program és a Grundtvig lehetőségei Horváth Katalin Tempus Közalapítvány Múlt és jövő Erasmus 1987- LEONARDO DA VINCI 1995-1999, 2000-2006 SOCRATES2007-2013 1996-2000; 2000-2006

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása

KÖFOP VEKOP A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szerepe a versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlás biztosításának

Részletesebben

Vállalkozói projektek - a következő lépések

Vállalkozói projektek - a következő lépések Vállalkozói projektek - a következő lépések Varga László projektmenedzser Együtt a vállalkozásokkal, együtt a vállalkozásokért Amiről szó lesz: Vállalkozásokkal kapcsolatos projektek közel másfél évtizede

Részletesebben

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon 1 Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon A Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi központ Pályaválasztási Kiállításokat rendezett Székesfehérváron (2009. november 5-7.) és Dunaújvárosban (november

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h.

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Megnyit itó - Célkitőzések 1 Elızetes program I. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach: a projekt és a résztvevık 9.00-9.10 Megnyitó. A projekt

Részletesebben

Nyitott szem és rugalmasság - képzéseink fejlesztése és terjesztése a mindig változó világban

Nyitott szem és rugalmasság - képzéseink fejlesztése és terjesztése a mindig változó világban Nyitott szem és rugalmasság - képzéseink fejlesztése és terjesztése a mindig változó világban Eredmények, tapasztalatok beépítése az oktatási, képzési gyakorlatba 2016. október 5. Erasmus+ disszeminációs

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Pápai Szakképzési Centrum Egry József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Pápai Szakképzési Centrum Egry József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Iskolánk 1996 óta foglalkozik középiskolások és felnőttek oktatásával. A folyamatosan változó munkaerő-piaci igényekhez igazodva egyre szélesebb spektrumban készíti fel diákjait a pályakezdésre. A vendéglátó,

Részletesebben

RENDSZERES KÖZZÉTÉTELI LISTA

RENDSZERES KÖZZÉTÉTELI LISTA RENDSZERES KÖZZÉTÉTELI LISTA A az 58/2013. (XII. 13.) a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes

Részletesebben

Online kérdőív az IKT igények felmérésére a köznevelési intézményekben

Online kérdőív az IKT igények felmérésére a köznevelési intézményekben Online kérdőív az IKT igények felmérésére a köznevelési intézményekben Felmérés célja: 1. a meglévő információs és kommunikációs technológiák (továbbiakban IKT) eszközeinek életkora, 2. a meglévő IKT eszközök

Részletesebben

Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése

Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány Cím: 1101. Budapest, Hungária krt. 9-11. 1581. Budapest, Pf. 15. Tel: 1 432-9130 Fax: 1 432-9121 e-mail: tamaska@zmne.hu

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Az INCREASE képzésről Célkitűzések, képzés szerkezete, kulcsfogalmak stb.

Az INCREASE képzésről Célkitűzések, képzés szerkezete, kulcsfogalmak stb. Az INCREASE képzésről Célkitűzések, képzés szerkezete, kulcsfogalmak stb. Az INCREASE képzés... Erasmus + projekt része INCREASE - Interdisciplinary competence development for youth workers in residential

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára A kis és közepes vállalkozások számára rendkívül fontos, hogy kompetenciákon alapuló humán erőforrás rendszert

Részletesebben

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tanulmányi terület kódja:21 való megfelelés szükséges; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

EURÓPAI ÖRÖKSÉG TOLMÁCSOLÁS

EURÓPAI ÖRÖKSÉG TOLMÁCSOLÁS EU Lifelong Learning Program 2007-2013 (2012/C 232/04) Leonardo da Vinci Alprogram. Pályázati felhívás 2013 EAC/S07/12 "Innováció transzfer" Projekt száma: 2013-1-ES1-LEO05-66707 EURÓPAI ÖRÖKSÉG TOLMÁCSOLÁS

Részletesebben

Európai Unió és felsőoktatás

Európai Unió és felsőoktatás Európai Unió és felsőoktatás Márkus Attila Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bolognai nyilatkozat (Bologna, 1999. június 18-19.). Részleteiben is figyelmet kell fordítanunk az európai

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Gépészmérnöki és Informatikai Karának

Gépészmérnöki és Informatikai Karának A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának 2009/2010 TANÉV II. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓ KURZUSÉRTÉKELÉSE Készítette: a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Minőségbiztosítási és Értékelési Bizottsága

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezető és pedagógus

Részletesebben

DOCUMENTA.HU képzésszervezési és adminisztrációs rendszer

DOCUMENTA.HU képzésszervezési és adminisztrációs rendszer DOCUMENTA.HU képzésszervezési és adminisztrációs rendszer A képzési tevékenység, az információ-, a tudásátadás professzionális folyamatait fogja össze egységes rendszerré a DOCUMENTA.HU online informatikai

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 198-06/2 Vendéglátó eladói elmélet (áru- és italismeret, az élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírások

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati felhívás címe, kódszáma Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Részletesebben

KUTATÁSI PROJEKT. Dr. SZŐKE Gergely László Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Informatikai- és Kommunikációs jogi Kutatóintézet (IKJK)

KUTATÁSI PROJEKT. Dr. SZŐKE Gergely László Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Informatikai- és Kommunikációs jogi Kutatóintézet (IKJK) KUTATÁSI PROJEKT Dr. SZŐKE Gergely László Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Informatikai- és Kommunikációs jogi Kutatóintézet (IKJK) ALAPINFORMÁCIÓK A projekt időtartama 2011.01. 2012.12.31

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2011.

Adatlap a felnőttképzésről 2011. Az adatszolgáltatás a /2010. ( ) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik. Az

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2017/2018-as tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2017/2018-as tanévre Felvételi eljárás rendje a 2017/2018-as tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 0011 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év) A helyi

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 2. melléklet a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelethez A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2018/2019.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. EU szabályozási környezet. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. EU szabályozási környezet. tanulmányokhoz IV. évfolyam GM/Vállalkozásszervező szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ EU szabályozási környezet tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: EU szabályozási

Részletesebben

EFESTO Projekt. elearning Környezet Fogyatékkal Élő Hallgatók Számára 1. Elméleti kurzusok

EFESTO Projekt. elearning Környezet Fogyatékkal Élő Hallgatók Számára 1. Elméleti kurzusok EFESTO Projekt elearning Környezet Fogyatékkal Élő Hallgatók Számára 1 Elméleti kurzusok Projekt címe: e-learning environment for disable learners Projekt címének rövidítése: efesto Szerződés száma 2009-1-PL1-LEO05-05028

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök

Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök A gazdaságának jövőbeni helyzete nagymértékben függ a megfelelő szakember-utánpótlás biztosításától, ezért kulcsfontosságú feladat a gazdaság igényeihez igazodó,

Részletesebben

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzés újraszabályozása 2011-2012 Az új szakképzési törvény

Részletesebben

Tudástranszfer az agrárinformatikában. Dr. Kárpáti László Osztályvezető FVM-VKSZI

Tudástranszfer az agrárinformatikában. Dr. Kárpáti László Osztályvezető FVM-VKSZI Tudástranszfer az agrárinformatikában Dr. Kárpáti László Osztályvezető FVM-VKSZI Pedagógia - pszichológia Fő kérdés: A képzésben résztvevők milyen széles körben és milyen feltételek között hasznosíthatják

Részletesebben

elearning helyzetkép az informatikai szakképzésben

elearning helyzetkép az informatikai szakképzésben elearning helyzetkép az informatikai szakképzésben Váradi Antal szakmai főtanácsadó 4. elearning Fórum 2004. június 16. Informatikai és hírközlési szakképzés jelenlegi legfontosabb feladatai Az IHM - 2004.

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben