A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 6. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Képviselete (továbbiakban: EHK) a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 11. (9) pontjában kapott felhatalmazás alapján az EHK a Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége (továbbiakban: MŰSZAK) Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) az alábbiakban állapítja meg: 1. Általános rendelkezések (1) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége az Egyetemen nyilvántartásba vett egyetemi és kari szakkollégiumok egyeztető fóruma és vezető testülete, az Egyetem Hallgatói Önkormányzata Alapszabályának 11. (9) pontja szerint. (2) MŰSZAK működési rendjét a MŰSZAK jelen Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza. Az SZMSZ elfogadása és módosítása a Vezetői Testület javaslatára az EHK jogköre. (3) A MŰSZAK célja az Egyetemen nyilvántartásba vett egyetemi és kari szakkollégiumok összehangolt működésén keresztül elősegíteni az egyetemi képzést kiegészítő szakmai fejlődést. (4) A MŰSZAK legfontosabb feladatai: a.) Az Egyetemen működő szakkollégiumok működésének összehangolása. b.) Az újonnan alakuló szakkollégiumok alakulásának ellenőrzése (teljesíti-e a BME Szakkollégiumi Chartában (továbbiakban Charta) megfogalmazott követelményeket, szempontokat), javaslattétel a megfelelő Kari Hallgatói Képviselet (továbbiakban: KHK) vagy az EHK felé, hogy vegyék nyilvántartásba a szakkollégiumot. c.) A nyilvántartásba vett szakkollégiumok működésének ellenőrzése a Charta alapján. d.) Az Egyetemtől, az EHK-tól, illetve máshonnan kapott források elosztása. e.) A szakkollégiumi kultúra erősítése és népszerűsítése. f.) A szakkollégiumokat érintő egyetemi szabályozásokkal kapcsolatos egyeztetések. 1

2 g.) Kapcsolattartás az Egyetemi szervekkel. h.) Tájékozódás és a tagszervezetek tájékoztatása a szakkollégiumokat érintő rendelkezésekről, pályázatokról, ösztöndíjakról. i.) Az ösztöndíjakkal, csereprogramokkal, konferenciákkal, találkozókkal, diáktáborokkal, nemzetközi diákélettel kapcsolatos információk áramoltatási rendszerének kialakítása, működtetése. j.) Az egyes nyilvántartásba vett és újonnan alakuló tagszervezetek segítése működési elvek, stratégiák kidolgozásával. 2. A MŰSZAK szervezeti felépítése (1) A MŰSZAK önálló tagszervezetekből áll, vezető testülete a Vezetői Testület. (2) A MŰSZAK tagszervezete minden, az Egyetemen nyilvántartásba vett egyetemi vagy kari szakkollégium, amely megfelel az Alapszabály 2. számú mellékletében (BME Szakkollégiumi Charta) írt feltételeknek. (3) A MŰSZAK teljes jogú tagszervezetévé válni féléves próbaidő után lehet. Az újonnan nyilvántartásba vett egyetemi vagy kari szakkollégium elküldi a szervezet hivatalos bemutatkozó anyagát, melytől számítandó a féléves próbaidő. (4) Próbaidő alatt a tagszervezet képviselői a Vezetői Testület üléseit csak tanácskozási joggal látogathatják, a MŰSZAK-tól anyagi támogatásban nem részesülhetnek. A próbaidő letelte után a tagszervezet automatikusan teljes jogú taggá válik. (5) A MŰSZAK tagszervezet tagsága megszűnik, ha a.) a tagszervezet valamilyen okból elveszti nyilvántartott egyetemi vagy kari szakkollégium státuszát, vagy b.) a tagszervezet tagsága megszüntetését önként kéri, vagy (6) A Vezetői Testület javasolhatja tagszervezeteinek egyetemi vagy kari szakkollégiumi státuszának megszüntetését a megfelelő szerveknél (EHK, KHK) az Alapszabály 2. számú mellékletében (BME Szakkollégiumi Charta) írt feltételek hosszú távú nem teljesítése esetén. (7) Teljes jogú MŰSZAK tagszervezet egyetemi vagy kari szakkollégiumi státuszának megszüntetését a Vezetői Testület bármely tagja indítványozhatja. A kizárásról döntést a MŰSZAK Vezetői Testülete az összes szavazati jogú tag eltekintve a szóban forgó tagszervezettől egyhangú döntésével hozhat. (8) Teljes jogú tag egyetemi vagy kari szakkollégiumi státuszának megszüntetéséről szóló indítványt írásban indokolni kell. A kizárás oka kizárólag az lehet, hogy a tagszervezet az 2

3 Alapszabály 2. számú mellékletében (BME Szakkollégiumi Charta) írt feltételeket folyamatosan nem teljesíti. (9) A kizáró indítvány ellen a kizárt tagszervezet a döntés közlésétől, illetve ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül felszólalással élhet az EHK elnökénél. (10) A MŰSZAK elnöke a tagok sorában bekövetkező bármely változásról nyolc napon belül írásban tájékoztatja az EHK elnökét. (11) A MŰSZAK tagszervezeteit jelen SZMSZ 1. számú melléklete (Tagszervezetek listája) sorolja fel, melyet a tagszervezetek felvételére és kizárására vonatkozó szabályok betartása mellett a MŰSZAK Vezetői Testülete saját hatáskörben gondoz. A tagszervezetek listájára fel kell venni a próbaidős tagokat is próbaidős megjelöléssel és a próbaidő letelte napjának feltüntetésével. 3. A Vezetői Testület (1) A Vezetői Testület a MŰSZAK operatív vezető testülete. A Vezetői testület elnöke a MŰSZAK elnöke. A Vezetői Testület üléseit a MŰSZAK elnöke hívja össze és vezeti. (2) Minden tagszervezet egy szavazati joggal rendelkezik. A szavazati jogot a tagszervezetek által delegált személy illetve helyettese gyakorolhatja annak akadályoztatása esetén. (3) A tagszervezetek minden alakuló ülésre megnevezik a delegált illetve a helyettes személyeket. (4) Tanácskozási joggal a tagszervezetek tagjai részt vehetnek a Vezetői Testület ülésein. (5) Az EHK a MŰSZAK Vezetői Testületébe egy tanácskozási jogú tagot delegál. (6) A Vezetői Testület tagjainak, illetve azok helyetteseinek választásáról a tagszervezetek maguk gondoskodnak. (7) A Vezetői Testület rendkívüli ülése az alakuló ülés, melyet a szorgalmi időszak első két hetének valamelyik napjára a Vezetői Testület elnöke hív össze. Az alakuló ülés résztvevői bemutatják delegálásukról szóló tagszervezeti döntéseik jegyzőkönyveit a MŰSZAK Vezetői Testület elnökének. (8) A MŰSZAK Vezetői Testületi tag tagsága megszűnik a.) tagszervezeti delegált esetén akkor, ha a tagszervezet a tag helyére új delegáltat küld; b.) EHK delegált esetén akkor, ha a tag helyére az EHK új képviselőt delegál. (9) A Vezetői Testület jogai és feladatai a.) a tagszervezetek érdekképviselete minden fórumon; b.) meghozni a MŰSZAK működésével kapcsolatos döntéseket; c.) megvitatni és jóváhagyni a beterjesztett indítványokat; d.) a MŰSZAK feladatainak megvalósítása érdekében indított projektek koordinálása; 3

4 e.) elkészíteni a MŰSZAK féléves költségvetését és beszámolóját; f.) a MŰSZAK mindenkori SZMSZ-ének betartása és betartatása; g.) a MŰSZAK mindenkori SZMSZ-ének módosítására javaslat készítése az EHK felé; h.) az EHK-val való együttműködés és kapcsolattartás. 4. A Vezetői Testület működése (1) A MŰSZAK Vezetői Testület rendes ülését össze kell hívni a.) szorgalmi időszakban legalább havonta; b.) vizsgaidőszakban és nyáron legalább kéthavonta; c.) a Vezetői Testület bármely tagjának illetve az EHK delegált kérésére szorgalmi vagy vizsgaidőszakban az írásbeli közléstől számított egy héten belül; (2) A Vezetői Testület üléseit a Vezetői Testület elnöke hívja össze. Az ülések nyilvánosak. Indokolt esetben az elnök vagy a tagok egyszerű többsége zárt ülést rendelhet el. (3) Amennyiben az elnök a 4. (1) pontban megadott határidőn belülre nem hívja össze az ülést, az azt kérvényező tag válik jogosulttá az összehívásra. Az ilyen ülések levezető elnöke akkor is az összehívó tag, ha azon a MŰSZAK elnöke megjelenik. Az ülésre egyebekben a rendes ülésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (4) Az ülés összehívója köteles az ülés előtt legalább öt naptári nappal korábban írásban értesíteni a testület tagjait az ülés időpontjáról, helyéről, napirendjéről. (5) Amennyiben valamely napirendi pontról titkos szavazást kell tartani, a szavazatok megszámolásáért két szavazatszámláló felel. A szavazatszámlálókat a Vezetői Testületi ülés elején konszenzussal kell megválasztani. (6) A Vezetői Testület ülésén határozat csak a napirendi pontokhoz kapcsolódóan születhet. A kiküldött napirendhez képest új pont napirendre tűzése csak az összes tag kétharmadának támogató szavazatával lehetséges. (7) Határozatképes a Vezetői Testület egyszerű többséget igénylő kérdésekben, ha szavazati jogú tagjainak több mint fele jelen van. Ha a határozatképesség nem elérhető, a Vezetői Testület elnöke minimum három nappal későbbre újra összehívhatja. (8) Egyszerű többségnek nevezzük, ha a Vezetői Testület jelenlevő szavazati jogú tagjainak több mint fele igennel szavaz egy javaslatra. (9) Minősített többségnek nevezzük, ha a Vezetői Testület összes szavazati jogú tagjainak minimum kétharmada igennel szavaz egy javaslatra. (10) A Vezetői Testületet érintő személyi kérdésekben a Vezetői Testület titkosan szavaz. Ezen javaslatok megszavazása minősített többséget igényel. 4

5 (11) A szervezetek MŰSZAK tagságát érintő, valamint a MŰSZAK támogatása tagszervezetek közötti elosztásával kapcsolatos kérdésekben a Vezetői Testület nyíltan szavaz. Ezen javaslatok megszavazása minősített többséget igényel. (12) A Vezetői Testület állásfoglalásait minősített szótöbbséggel hozza. (13) A Vezetői Testület üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az ülésen megjelentek nevét, a testület határozatait és a szavazati arányokkal. A jegyzőkönyveket az üléstől számított egy héten belül nyilvánosságra kell hozni. 5. A MŰSZAK elnöke (1) A MŰSZAK és a MŰSZAK Vezetői Testület elnöke egyazon személy. Az elnök felelősséggel tartozik a MŰSZAK működéséért. E felelősséget a MŰSZAK Vezetői Testület határozatainak aláírásával gyakorolja. (2) A MŰSZAK elnökét a MŰSZAK Vezetői Testület választja tagszervezetek által delegált személyek közül titkos, egyszerű többséget igénylő szavazással, visszahívásáig, lemondásáig, illetve tagszervezeti tagságának megszűnéséig, de legfeljebb fél évre. Ugyanaz a személy legfeljebb összesen 36 hónapig töltheti be az elnöki tisztséget. (3) A MŰSZAK elnökét a MŰSZAK Vezetői Testület minden szemeszter alakuló ülésén választja. (4) Amennyiben az alakuló ülésen egy jelölt sem szerzi meg a szükséges többséget vagy a választás bármely más okból eredménytelen, az ülést 10 napon belül meg kell ismételni. (5) Amennyiben a MŰSZAK megismételt elnökválasztó alakuló ülésen sem választja meg új elnökét, a régi elnök mindaddig, amíg utódját meg nem választják, de legfeljebb két hónapig, hivatalban marad. A határidő elteltével a MŰSZAK elnökét az EHK választja meg. (6) A MŰSZAK elnöke a.) képviseli a MŰSZAK-ot külső szervek előtt, egyetemi fórumokon, valamint minden olyan egyetemi testületben, ahol a MŰSZAK tagszervezeteit érintő kérdések merülnek fel; b.) kapcsolatot tart a Hallgatói Önkormányzat egyetemi szintű tisztségviselőivel, a Kari Hallgatói Önkormányzatok vezetőivel, az egyetemen működő hallgatói és más szervezetek vezetőivel; c.) összehívja, szervezi és vezeti a MŰSZAK Vezetői Testület üléseit, operatív munkáját, ellenőrzi határozatainak végrehajtását, irányítja a MŰSZAK gazdálkodását; d.) javaslatot tesz a Vezetői Testület üléseinek napirendjére, e.) a MŰSZAK Vezetői Testület üléseken köteles beszámolni az MŰSZAK a két ülés között eltelt időszakban végzett munkájáról; 5

6 f.) mandátumának lejártakor köteles gondoskodni a MŰSZAK munkájának folytonosságáról, a folyó ügyeket, információkat, okmányokat, iratokat rendben átadni az új elnöknek; g.) feladatait és jogait a MŰSZAK Vezetői Testület hozzájárulásával a MŰSZAK Vezetői Testület bármely tagjára átruházhatja, melyek tovább nem ruházhatók; h.) gyakorolja egyetemi szabályzatokban biztosított jogait; i.) a MŰSZAK nevében a Diákközpontban a MŰSZAK támogatása terhére kifizetést kezdeményezhet. 6. EHK együttműködés (1) Az együttműködés részletei a MŰSZAK oldaláról: a.) A MŰSZAK támogatja az EHK-t annak az oktatás színvonalának emelését érintő feladataiban, a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának pontjában foglaltak szerint. b.) A MŰSZAK biztosítja a programjain történő megjelenést az EHK számára. c.) A MŰSZAK munkájáról félévente írásos beszámolót készít az EHK számára, amelyben a tagszervezetek és a MŰSZAK rendezvényeit, tevékenységeit összegzi. d.) A MŰSZAK félévente éves költségvetéséről illetve annak teljesítéséről írásos beszámolót készít az EHK részére, valamint azt a MŰSZAK elnöke adott EHK ülésen személyesen prezentálja. e.) Az EHK a Vezetői Testületbe egy tanácskozási joggal rendelkező személyt delegál, aki részt vesz a MŰSZAK-ot érintő munkában és döntéseinek előkészítésében, valamint informálja a Vezetői Testületet a MŰSZAK-ot érintő információkról. (2) Az együttműködés részletei az EHK oldaláról: a.) Az EHK a MŰSZAK működését anyagilag támogathatja. b.) Az EHK a rendes támogatási összegen túl rendkívüli támogatás elnyerésére is lehetőséget adhat a MŰSZAK szervezetei számára, azok szakmai rendezvényeinek lebonyolításához, amely mindig eseti elbírálás alá esik. c.) A szervezett programok népszerűsítése érdekében a HÖK információs csatornáin megjelenést biztosít. d.) Az EHK delegált kötelessége a MŰSZAK tevékenységéről rendszeresen beszámolót tartani az EHK ülésein. 6

7 7. A MŰSZAK gazdálkodása (1) A MŰSZAK naptári évet követő éves költségvetés szerint gazdálkodik. (2) A MŰSZAK témaszámait a Diákközpont vezeti, a témaszámokon utalványozási joga a Diákközpont igazgatójának és az EHK elnökének van. (3) Kifizetés kezdeményezése a MŰSZAK elnöke és az EHK által delegált személy aláírásával lehetséges. A kifizetés jogszerűségéért a két aláíró személyesen felel. (4) A MŰSZAK saját költségvetésében forrásai egy részét saját, központi céljaira tartja fenn, másik részével tagszervezeteit egyenlő mértékben támogatja. (5) A tagszervezeteknek az általuk kapott támogatás felhasználásáról pontosan olyan módon és határidőben kell elszámolniuk a MŰSZAK felé, ahogy a MŰSZAK arról a támogatást adó szervezet felé elszámolni köteles. 8. Záró rendelkezések (1) A MŰSZAK jelen Szervezeti és Működési Szabályzatát az EHK szeptember 3-án fogadta el, ezzel hatályát veszti minden, korábban a MŰSZAK-ra vonatkozó szabályozás. (2) A MŰSZAK SZMSZ-ének módosítását az EHK és a MŰSZAK is kezdeményezheti. 7

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

1. A HK ülés felépítése

1. A HK ülés felépítése 1. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Kari Hallgatói Képviselet Ügyrendje A BME GTK Hallgatói Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE Az Európai Bizottság által az Erasmus+ Program keretében a Nemzeti Irodák részére kiadott Kézikönyv (NA Guide) alapján, a pályázati döntés előkészítése

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T A B A K O N Y É R T VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT E G Y E S Ü L E T A L A P S Z A B Á L Y A ALAPÍTÁS ÉVE: 2008 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 1 A L A P S Z A B Á L Y Preambulum

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. (1) bekezdése, továbbá

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Magyar Reprográfiai Szövetség Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1 A Szövetség neve: Magyar Reprográfiai Szövetség I.2 A Szövetség rövid neve:

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

Víz- és Környezettechnológiák Klaszter. VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Víz- és Környezettechnológiák Klaszter. VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A célja: Jelen (továbbiakban SZMSZ) határozza meg a VITIgroup Vízés Környezettechnológiák KLASZTER (továbbiakban VITIgroup

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ SZOMBATHELYI SZERVEZET ALAPSZABÁLYA

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ SZOMBATHELYI SZERVEZET ALAPSZABÁLYA INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA) MAGYAR SZEKCIÓ Szombathelyi Szervezet 9701 Szombathely, Petőfi S. u. 1/b.; Pf.325. INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ SZOMBATHELYI SZERVEZET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS CÉLOK I./1. A Társulás létrehozásának célja, jogszabályi

Részletesebben

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE*

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE* TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Cg. 05-10-000065 A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE* (Módosításokkal egységes szerkezetben.) 1. Az Igazgatóság

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben