111. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "111. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, au gusz tus 15., hétfõ 111. szám TARTALOMJEGYZÉK 156/2005. (VIII. 15.) Korm. r. A Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kap - cso ló dó támogatás nyújtásáról /2005. (VIII. 15.) Korm. r. A táv hõ szol gál ta tás ról szóló évi XVIII. tör vény végrehaj - tásáról /2005. (VIII. 15.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv közösségi elõírások átvételét megvaló - sí tó kö te le zõ elõ írásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM ren de let módosításáról /2005. (VIII. 15.) PM r. A pénzügyminiszter ágazatába tartozó akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképesítések szakmai követelményeirõl szóló 20/1998. (VII. 22.) PM ren de let módosításáról Oldal Ára: 1150, Ft

2 6048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/111. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelete a Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról A Kor mány an nak ér de ké ben, hogy a Si ke res Ma gyar - or szá gért Pa nel Plusz Hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott köl csönt a szo ci á li san hát rá nyos hely ze tû csa lá dok is igény be tud ják ven ni, az aláb bi ren de le tet al kot ja: 1. (1) Tá mo ga tás ra jo go sult az a tu laj do nos, aki a) a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról szóló évi III. tör vény 38. -ának (2) és (5) be kez dé se sze rin ti la kás fenn tar tá si tá mo ga tás jo go sult sá gi feltéte - leinek meg fe lel, és b) olyan la kás szö vet ke zet, il let ve tár sas ház tulajdo - nostársi kö zös sé gé nek (a továb biak ban: tár sas ház) tag ja, amely a Si ke res Ma gyar or szá gért Pa nel Plusz Hi tel prog - ram ke re té ben köl csön szer zõ dést kö tött. (2) A tá mo ga tás össze ge a Si ke res Ma gyar or szá gért Pa nel Plusz Hi tel prog ram ke re té ben a tár sas há zat ter he lõ és a köl csön tör lesz tés bõl ere dõ ka mat fi ze té si kö te le zett - ség nek a jo go sult la ká sá ra jutó a ké re lem be nyúj tá sá nak, il let ve a fe lül vizs gá lat idõ pont já ban meg lé võ havi ösz - szege, de leg fel jebb 3000 fo rint. (3) Tá mo ga tás nem ál la pít ha tó meg, ha a (3) be kez dés - ben sze rep lõ összeg az 1000 fo rin tot nem éri el. (4) A tá mo ga tást la ká son ként csak egy jo go sult ve he ti igény be. (5) A tá mo ga tás ban ré sze sü lõ a jo go sult ság fel té te le it érin tõ vál to zá sok ról 15 na pon be lül kö te les ér te sí te ni a tár - sas ház fek vé se sze rin ti te le pü lé si, fõ vá ro si ke rü le ti ön kor - mány zat jegy zõ jét (a továb biak ban: jegy zõ). 2. (1) A tá mo ga tás ról a ké re lem alap ján a jegy zõ dönt. (2) A ké re lem hez mel lé kel ni kell a) a tár sas ház ál tal a Si ke res Ma gyar or szá gért Pa nel Plusz Hi tel prog ram ke re té ben kö tött köl csön szer zõ dés má so la tát, b) a kö zös költ sé get meg ál la pí tó tár sas há zi ha tá ro zat má so la tát, va la mint c) a tár sas ház kö zös kép vi se lõ jé nek az a) pont sze rin ti szer zõ dés miatti kö zös költ ség mér té ké bõl a ké rel me zõt ter he lõ ka mat fi ze té si kö te le zett ség össze gé re vo nat ko zó iga zo lá sát, to váb bá amennyi ben a ké rel me zõ nem ré sze sül la kás fenn - tar tá si tá mo ga tás ban, a la kás fenn tar tá si tá mo ga tás meg - állapításához elõ írt iga zo lá so kat. (3) A tá mo ga tás a köl csön szer zõ dés meg kö té sé nek idõ - pont já tól, de leg fel jebb a ké re lem be nyúj tá sá nak hó nap ját meg elõ zõ két hó nap ra vissza me nõ leg ál la pít ha tó meg. (4) A jegy zõ a tá mo ga tás há rom ha vi össze gét a tár sas - ház köl csön tör lesz té si kö te le zett sé gé hez iga zo dó an negyedévente, a köl csön tör lesz tõ rész let fi ze té si hónap - jának 5. nap já ig utal ja át a tár sas ház szám lá já ra. Elsõ al ka - lom mal, il let ve a tá mo ga tás meg szün te té se ese tén, a köl - csön tör lesz tés üte me zé sét figye lembe véve, havi összeg is fo lyó sít ha tó. 3. (1) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak jo go sult sá gi fel té te le it a jegy zõ éven te fe lül vizs gál ja. (2) A jegy zõ ál tal tör té nõ fe lül vizs gá lat el vég zé sé hez a 2. (2) be kez dés b) és c) pont já ban sze rep lõ iga zo lá sok mel lett csa tol ni kell a hi tel in té zet ál tal ki ál lí tott azon do ku - men tu mot is, amely iga zol ja, hogy a tár sas ház a köl csön - tör lesz té si kö te le zett sé gét tel je sí tet te. (3) Ha a jo go sult sá gi fel té te lek nem áll nak fenn, a tá mo - ga tást a fe lül vizs gá lat hó nap ját kö ve tõ hó nap elsõ nap já tól meg kell szün tet ni. 4. (1) A jegy zõ a ha tá ro zat nak a tá mo ga tás ra jo go sult részére tör té nõ meg kül dé sé vel egy ide jû leg ér te sí ti a tár - sas ház kö zös kép vi se lõ jét a tá mo ga tás meg ál la pí tá sá ról, illetve meg szün te té sé rõl. (2) A tár sas ház kö zös kép vi se lõ je kö te les a tu do má sá ra ju tás tól szá mí tott 8 na pon be lül ér te sí te ni a jegy zõt, ha a) a la kás tu laj do no sa meg vál to zik, b) a köl csön szer zõ dés fel mon dás ra ke rül. (3) A jegy zõ a tár sas ház kö zös kép vi se lõ jé nek értesí - tése, il let ve a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ be je len té se alap ján a tu laj do nos vál tást, a köl csön szer zõ dés fel mon dá sát, illetve a jo go sult ság meg szû né sét oko zó tény vagy kö rül - mény be áll tát kö ve tõ hó nap elsõ nap já tól a tá mo ga tást meg szün te ti.

3 2005/111. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y (1) A jegy zõ a ki fi ze tés, il let ve tel je sí tés hó nap já nak (a továb biak ban: tárgy hó nap) 10. nap já ig a mel lék let szerint ér te sí ti a Ma gyar Ál lam kincs tár (a továb biak ban: Kincs tár) te rü le ti leg ille té kes igaz ga tó sá gát az e tá mo ga tás jog cí mén ki fi ze tett tá mo ga tás össze gé rõl. (2) A Kincs tár te rü le ti leg ille té kes igaz ga tó sá ga a be ér - ke zett ada to kat össze sí ti és a mel lék let sze rin ti for má tum - ban a Bel ügy mi nisz té ri um ré szé re me gyén ként, te le pü lés - so ros bon tás ban mág ne ses adat hor do zón tárgy hó nap 15-éig meg kül di. (3) A Bel ügy mi nisz té ri um tárgy hó nap 18-áig ren del ke - zik a Kincs tár felé a mel lék let sze rint igé nyelt tá mo ga tá - sok nak a te le pü lé si, fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány za tok ré - szé re tör té nõ át uta lá sá ról. (4) A Kincs tár az ér te sí tés alap ján az éves költ ség ve té si tör vény A he lyi ön kor mány za tok nor ma tív, kö tött fel - hasz ná lá sú tá mo ga tá sai címû mel lék le té nek Egyes jö ve - de lem pót ló tá mo ga tá sok ki egé szí té se el ne ve zé sû al pont - já ban meg ha tá ro zott elõ irány zat ter hé re a Bel ügy mi nisz té - ri um ren del ke zé sét köve tõen 5 na pon be lül in téz ke dik a tá - mo ga tás nak a te le pü lé si, fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat ré szé re tör té nõ megtérítésérõl. 6. Ez a ren de let ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. A mi nisz ter el nök he lyett: Kiss Pé ter s. k., a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter Melléklet a 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez ADATLAP a Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretében a lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz nyújtott támogatás összegének visszaigényléséhez... év... tárgyhónap 1. Me gye meg ne ve zé se: Ön kor mány zat meg ne ve zé se: KSH kód ja:... (2 szám je gyû me gye kód + 5 szám je gyû te le pü lés azo no sí tó) 4. A ki fi ze tést meg elõ zõ há rom hó nap ban tá mo ga tás ban ré sze sí tet tek szá ma:... fõ (Min den, a ne gyed év ben tá mo ga tás ban ré sze sü lõ sze mélyt egy szer kell figye lembe ven ni, füg get le nül at tól, hogy hány havi tá mo ga tás ban ré sze sült.) 5. A ki fi ze tett és vissza igény lés re ke rü lõ tá mo ga tás össze ge:... Ft Dá tum:... év... hó nap... nap P. H.... a jegy zõ alá írá sa

4 6050 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/111. szám A Kormány 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelete a távhõszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kor mány a táv hõ szol gál ta tás ról szóló évi XVIII. tör vény (a továb biak ban: Tszt.) 60. -ának (1) be - kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el: A távhõ elõállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása [a Tszt. 3. m) pontjához] 1. (1) Táv hõ ter me lõ be ren de zés lé te sí té se, át ala kí tá sa, bõvítése so rán az en ge dély ké rel me zõ jé nek meg kell vizs - gál nia a meg úju ló ener gia hor do zók fel hasz ná lá sá nak le he - tõ sé gét, an nak mû sza ki és gaz da sá gi fel té te le it. (2) A meg úju ló ener gia hor do zó fel hasz ná lá sá ra irá - nyuló vizs gá lat ered mé nyét az en ge dély ké re lem hez min - den eset ben csa tol ni kell. (3) Az en ge dé lye zõ ha tó ság nak azo nos vagy ked ve zõbb a meg úju ló ener gia hor do zó kör nye zet vé del mi ha tá sa it és a mû kö dé si tá mo ga tá so kat is figye lembe vevõ gaz da sá gi fel té te lek ese tén a táv hõ ter me lõi lé te sí té si és mû kö dé si engedélyt a meg úju ló ener gia hor do zók fel hasz ná lá sá ra kell ki ad ni. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok [a Tszt. 4. (2) bekezdéséhez] 2. (1) A Ma gyar Ener gia Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal) a ha tás kö ré be tar to zó en ge dé lyest a Tszt. 4. (2) be kez dé - sé ben meg ha tá ro zott eset ben, az a) és b) pon tok ban meg - ha tá ro zott össze gig ter je dõ bír ság gal sújt ja: a) a ki szab ha tó bír ság a b) pont ban fog lalt ki vé tel lel fel sõ ha tá ra az en ge dé lyes tárgy évet meg elõ zõ évi net tó árbevételének 1%-a, de leg fel jebb száz mil lió fo rint; b) a te lep he lyen 50 MW be épí tett összes hõ tel je sít - mény nél ki sebb név le ges tel je sít mé nyû táv hõ ter me lõ be - ren de zés en ge dé lye sé vel szem ben a ki szab ha tó bír ság fel - sõ ha tá ra az en ge dé lyes tárgy évet meg elõ zõ évi net tó ár - bevételének 1%-a, de leg fel jebb tíz mil lió fo rint. (2) Ab ban az eset ben, ha a bír ság ki sza bá sá ra okot adó kö rül ményt az en ge dé lyes a ré szé re meg ál la pí tott ha tár - idõ re nem szün te ti meg, a bír ság is mé tel ten ki szab ha tó. A távhõtermelõ és a távhõszolgáltató létesítési és mûködési engedélyének tartalma [a Tszt aihoz] 3. (1) A táv hõ ter me lõ lé te sít mény lé te sí té si és a táv hõ ter - me lõi mû kö dé si en ge dély irán ti ké re lem nek tar tal maz nia kell: a) a gaz dál ko dó szer ve zet cég ne vét, szék he lyét, b) a ké rel me zõ meg ha tal ma zott kép vi se lõ jé nek (a továb biak ban: kép vi se lõ) ne vét, be osz tá sát, telefon - számát, c) az ügy in té zõ ne vét, te le fon szá mát, d) a gaz dál ko dó szer ve zet te lep he lyé nek ne vét, cí mét, e) a hõ ter me lõ lé te sít mény ener gia hor do zó já nak (tü ze - lõ anya gá nak) meg ne ve zé sét, szár ma zá sát és be szer zé si mód ját, f) a meg úju ló ener gia hor do zó fel hasz ná lá sá ra vonat - kozó vizs gá lat ered mé nyét, g) a hõ ter me lõ lé te sít mény be épí tett teljesítõképes - ségét (kap csolt vil la mos ener gia-ter me lõ be ren de zés tel je - sít mény-ada ta it is), h) a hõ ter me lõ lé te sít mény (be le ért ve a kap csolt vil la - mos ener gia-ter me lõ be ren de zést is) jel lem zõ mû sza ki adatait, i) az üzem be he lye zés idõ pont ját, j) a hõ ter me lés re vo nat ko zó fõbb mennyi sé gi és gaz - dál ko dá si ada to kat, k) az egye di köz üze mi szer zõ dés alap ján a hõt vásá - rolók meg ne ve zé sét cég név, cím és mennyi ség meg je lö lé - sé vel. (2) A táv hõ ter me lõ lé te sít mény lé te sí té si és a táv hõ ter - me lõi mû kö dé si en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell: a) a ké rel me zõ egy hó nap nál nem ré geb bi cégkivo - natát, b) az éves üz le ti ter vet, c) a mi nõ ség biz to sí tá si rend szer le írá sát, d) a kö zép tá vú táv hõ igény (5 év) ki elé gí té sé hez szük - sé ges ener gia hor do zó ren del ke zés re ál lá sá ra szol gá ló szer zõ dé se ket, e) a táv hõ szol gál ta tó val kö tött ke res ke del mi szer - zõdést, f) kul tu rá lis örök ség vé del mi ha tás ta nul mányt, g) a jog sza bály ban elõ írt egyéb en ge dé lye ket. (3) Ha a Tszt. alap ján mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ en ge dé lyes kér mû kö dé si en ge délyt, a (2) be kez dés ben fel - so rolt csa to lan dó do ku men tu mo kat nem kell a Hi va tal hoz be nyúj ta nia, ha a Hi va tal hoz ko ráb ban be nyúj tott do ku - men tu mai már tar tal maz zák a kért ada to kat, és azok vál to - zat lan ér vé nyes sé gé rõl az en ge dé lyért fo lya mo dó nyi lat - ko zik.

5 2005/111. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6051 (4) Az en ge dé lyes nek az (2) be kez dés ben meg ha tá ro - zott do ku men tu mo kon túl me nõ en ren del kez nie kell a tevékenység gya kor lá sá hoz szük sé ges, más jog sza bá lyok - ban meg ha tá ro zott ha tó sá gi en ge dé lyek kel. 4. A te lep he lyen 50 MW be épí tett összes hõ tel je sít mény - nél ki sebb név le ges tel je sít mé nyû táv hõ ter me lõ be ren de - zés ese té ben a Tszt. 12. (5) be kez dé se sze rin ti egy sze rû - sí tett en ge dé lye zé si el já rás hoz a lé te sí té si és mû kö dé si engedély ké rel me zõ jé nek nem kell a 3. (1) be kez dés k) pont ban, va la mint a 3. (2) be kez dés d) g) pont ja i ban fog lal ta kat tel je sí te nie. 5. A lé te sí té si en ge dé lye zé si el já rás ban köz re mû kö dõ szak ha tó sá gok jegy zé két az 1. mel lék let tar tal maz za. 6. (1) A táv hõ ter me lõ lé te sít mény lé te sí té si és a táv hõ ter - me lõ mû kö dé si en ge dé lyé nek tar tal maz nia kell: a) az en ge dé lyes cég ne vét és szék he lyét, b) a hõ ter me lõ lé te sít mény te lep he lyét, c) a hõ ter me lõ lé te sít mény ener gia hor do zó já nak (tü ze - lõ anya gá nak) meg ne ve zé sét, d) a hõ ter me lõ lé te sít mény be épí tett teljesítõképes - ségét, e) a hõ ter me lõ lé te sít mény egyéb jel lem zõ mûszakigazdasági ada ta it, f) az üzem be he lye zés idõ pont ját, g) a mû kö dés so rán és an nak meg szün te té se után szük - sé ges, a kör nye zet- és ter mé szet vé del mi ha tó ság gal egyet - ér tés ben meg ha tá ro zott kör nye zet vé del mi fel té te le ket és ga ran ci á lis re kul ti vá lá si, táj ren de zé si, ve szé lyes hul la - dék-ke ze lé si és egyéb kö te le zett sé ge ket, h) az egyéb jog sza bály ban meg ha tá ro zott feltéte - leket. (2) Az 5 MW-nál ki sebb név le ges hõ tel je sít mé nyû lé te - sít mény re csak táv hõ ter me lõi mû kö dé si en ge délyt kell kér ni és ki ad ni. 7. (1) A táv hõ szol gál ta tói mû kö dé si en ge dély irán ti ké re - lem nek tar tal maz nia kell: a) a gaz dál ko dó szer ve zet cég ne vét és szék he lyét, b) a táv hõ vel el lá tan dó te rü let ada ta it, a köz igaz ga tá si ha tá rok meg je lö lé sé vel, c) a te rü le ti egy sé gek (ki ren delt sé gek, fel hasz ná lói iro - dák stb.) meg ne ve zé sét és te lep he lyét, d) a szol gál ta tan dó táv hõ ter me lõ jé nek meg ne ve zé sét és te lep he lyét. (2) A táv hõ szol gál ta tói mû kö dé si en ge dély irán ti ké re - lem hez mel lé kel ni kell: a) a ké rel me zõ egy hó nap nál nem ré geb bi cégkivo - natát, b) a táv hõ vel el lá tan dó te rü let kö rül írá sát, c) az éves üz le ti ter vet, d) a mi nõ ség biz to sí tá si rend szer le írá sát, e) a kö zép tá vú táv hõ igény fel mé rést és a ki elé gí té sé hez szük sé ges tel je sít mény ter vet, f) az üz let sza bály za tot vagy an nak ter ve ze tét, g) jog sza bály sze rint szük sé ges egyéb en ge dé lyek fel - so ro lá sát. (3) A táv hõ szol gál ta tói mû kö dé si en ge dély nek tar tal - maz nia kell: a) az en ge dé lyes cég ne vét és szék he lyét, b) a te rü le ti egy sé gek meg ne ve zé sét és te lep he lyét, c) az el lá tá si te rü let ada ta it, d) a mû kö dés kez dé si idõ pont ját, e) a táv hõ ve ze ték-há ló zat és más szol gál ta tói be ren de - zés üze mel te té sé vel, fenn tar tá sá val és fej lesz té sé vel kap - cso la tos jo go kat és kö te le zett sé ge ket, f) a szük sé ges kör nye zet- és ter mé szet vé del mi elõ - írásokat, g) a fel hasz ná lói kor lá to zá si sor rend ké szí té sé re vo nat - ko zó kö ve tel ményt, h) az üz let sza bály zat jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó hatá - rozatot, i) egyéb jog sza bály ban meg ha tá ro zott követel - ményeket. 8. A Hi va tal a jog erõs ha tá ro zat tal ki adott en ge dé lye ket, en ge dély mó do sí tá so kat, en ge dély-vissza vo ná so kat hi va - ta los hon lap ján a jog erõ re emel ke dés tõl szá mí tott 15 na - pon be lül köz zé te szi, a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról szóló évi LXIII. tör vény ren del ke zé se i nek figye lembevételével. Az idegen ingatlanra vonatkozó jogokkal kapcsolatos eljárási szabályok [a Tszt aihoz] 9. (1) A táv hõ szol gál ta tó nak vagy kép vi se lõ jé nek a 2. mel - lék let ben meg ha tá ro zott elõ mun ká la ti jogi do ku men tá ci ót az elõ mun ká la ti jog en ge dé lye zé se irán ti ké re lem hez csatolnia kell.

6 6052 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/111. szám (2) Az en ge dé lyes, a tu laj do nos be vo ná sá val ál la pot fel - mé rést kö te les ké szí te ni az elõ mun ká lat el vég zé sét en ge - dé lye zõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét köve tõen, de a mun ká la tok meg kez dé se elõtt. gen in gat la non vég zett mun kák) meg kez dé se elõtt leg - alább 15 nap pal, az en ge dé lyes kö te les a mun ka meg kez - dé sé rõl és ide jé rõl a tu laj do nost tá jé koz tat ni. 10. (1) A táv hõ ve ze ték nyom vo na lá nak, ille tõ leg bizton - sági öve ze té nek meg ál la pí tá sa ér de ké ben a ké rel me zõ nek a ve ze ték jog irán ti ké re lem hez mû sza ki do ku men tá ci ót kell mel lé kel nie. A mû sza ki do ku men tá ci ó nak ma gá ban kell fog lal nia a ve ze ték jo gi en ge dély nél kül lé te sít he tõ vezetékekre vo nat ko zó ada to kat is. A ve ze ték jo gi en ge - dély alap ját ké pe zõ do ku men tá ció kö te le zõ tar tal mi ele - me it a 2. mel lék let tar tal maz za. (2) A ve ze ték jo gi en ge dé lye zé si el já rás ban az érin tett te rü le ten hely szí ni szem lét kell tar ta ni. A hely szí ni szem le jegy zõ köny ve alap ján kell a nyom vo na lat és a nyom vo nal ve ze té sé nek fel té te le it meg te rem te ni. (3) A nyom vo nal ra vo nat ko zó épí tés ügyi szak ha tó sá gi hoz zá já ru lás meg adá sá ról vagy meg ta ga dá sá ról az épí tés - ügyi ha tó ság a te rü let ren de zé si, te le pü lés fej lesz té si és a vá ros ké pi kö ve tel mé nyek figye lembevételével, va la mint az 1. mel lék let ben fel so rolt szak ha tó ság a jog sza bá lyi elõ - írások figye lembevételével a ve ze ték jo gi en ge dé lye zé si el já rás ke re té ben dönt. Ab ban az eset ben, ha a távhõve - zetéket ter mõ föl dön kell lé te sí te ni, a ter mõ föld rõl szóló évi LV. tör vény ben elõ írt föld hi va ta li el já rást is le kell foly tat ni. (4) Az érin tett in gat lan tu laj do no so kat, va la mint az 1. mel lék let ben fel so rolt szak ha tó sá go kat, to váb bá az érin - tett köz mû vek tu laj do no sa it, az ott meg ha tá ro zott ér de - kelt sé gi te rü le tek vo nat ko zá sá ban, min den eset ben ér de - kelt nek kell te kin te ni. 11. A ve ze ték jo gi en ge dély re vo nat ko zó ha tó sá gi el já rás meg in dí tá sát és a dön tés ki adá sá nak té nyét, mel lé kel ve ahhoz a mû sza ki terv ré szét ké pe zõ, a lé te sí te ni ter ve zett ve ze ték nyom vo na lát és az az zal érin tett in gat lan határ - vonalait, hely raj zi szá mát is fel tûn te tõ nyom vo nal raj zát va la mennyi ér de kelt ré szé re a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szóló évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) sze rin ti hirdetményi úton kell köz zé ten ni. 12. A táv hõ ve ze ték vagy tar tó szer ke ze té nek lé te sí té se, kar - ban tar tá sa, ja ví tá sa, fel újí tá sa, át ala kí tá sa ér de ké ben az ide gen in gat la non vég zett mun kák (a továb biak ban: ide (1) Ha a táv hõ ve ze ték ve ze ték jo gi en ge dély nél kül lé te - sül, a ve ze ték el he lye zé sét és an nak mû sza ki biz ton sá gi fel té te le it a biz ton sá gi öve zet meg ál la pí tá sá ra is te kin tet tel a Tszt. 23. (2) be kez dé sé ben meg je lölt ha tó ság ha tá roz za meg. (2) Ha a ve ze ték jog gal érin tett mû sza ki rend szer üzem - sze rû mû kö dé se meg szû nik, a meg szû nést kö ve tõ 1 éven be lül az en ge dé lyes kö te les az érin tett tu laj do nos sal tör - tént el té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban a táv hõ ve ze té ket és tar tó szer ke ze tét az in gat lan ról el tá vo lí ta ni, és a te rü le tet ren de zett ál la pot ban a tu laj do nos ren del ke zé sé re bocsá - tani. A táv hõ ve ze ték el bon tá sa és a ve ze ték meg szün te té se a Tszt. 23. (2) be kez dé sé ben meg je lölt ha tó ság ál tal kiadott bon tá si en ge dély alap ján tör té nik. 14. Az en ge dé lye zõ ha tó ság az üze me lés biz ton sá gá nak ma ra dék ta lan fenn tar tá sa mel lett el ren del he ti a táv hõ ve - ze ték biz ton sá gi öve ze té nek csök ken té sét a táv hõ ve ze ték és kör nye ze te biz ton sá gát szol gá ló más mû sza ki meg ol dás al kal ma zá sá val. A biz ton sá gi öve zet csök ken té sét meg ala - po zó mû sza ki meg ol dás költ sé ge a ké rel me zõt ter he li. A távhõtermelõ és a távhõszolgáltató közötti jogviszony [a Tszt ához] 15. (1) A táv hõ ter me lõ en ge dé lyes a táv hõ ter me lõ léte - sítményét a mû kö dé si en ge dély ben, va la mint a táv hõ szol - gál ta tó val fenn ál ló szer zõ dé sé ben, il let ve a Tszt. 20. (3) (5) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen kö te les mind ad dig mû köd tet ni, amíg az adott te rü le ten a táv hõ - szol gál ta tó nak az ön kor mány zat ál tal meg ha tá ro zott el lá - tá si kö te le zett sé ge fenn áll.

7 2005/111. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6053 (2) A táv hõ ter me lõ és a táv hõ szol gál ta tó kö te les a táv - hõ szol gál ta tás biz ton sá gos és fo lya ma tos el lá tá sa ér de ké - ben egy más sal együtt mû köd ni. (3) A (2) be kez dés ben fog lalt együtt mû kö dé si kö te le - zett ség ki ter jed: a) szol gál ta tá si za va rok, üzem za va rok, meghibáso - dások el há rí tá sá ra, b) sze mé lyi és va gyon biz ton ság ve szé lyé nek azon na li el há rí tá sá ra, c) terv sze rû kor lá to zá sok és szü ne tel te té sek, füstködriadó el ren de lé sé re, il let ve ener gia kor lá to zás ese tén al kal - ma zott kény sze rû szol gál ta tá si kor lá to zá sok össze han golt vég re haj tá sá ra, d) ter mé sze ti ka taszt ró fa miatti, vagy bal eset bõl szár - ma zó kor lá to zá sok, szol gál ta tá si szü ne tek megszünteté - sére. (4) A táv hõ ter me lõ és a táv hõ szol gál ta tó a (3) be kez dés - ben fog lalt kö te le zõ együtt mû kö dés kér dé se i ben szer zõ - dés ben ál la po dik meg. Az együtt mû kö dé sü ket kö te le sek úgy ki ala kí ta ni, hogy a táv hõ ter me lé sé ben és szol gál ta tá - sá ban eset leg fel lé põ za va rok vagy kény sze rû kor lá to zá - sok a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül el há rít ha tók, meg szün - tet he tõk le gye nek. A távhõszolgáltatás korlátozásának általános elvei [a Tszt ához] 16. (1) A fel hasz ná lói kor lá to zás, figye lembe véve a köz in - téz mé nyek sa ját hõ ter me lõ tel je sít mé nyét is, nem ve szé - lyez tet he ti a köz in téz mé nyek egész ség ügyi és szo ci á lis alap szol gál ta tá sa i nak el lá tá sát. (2) A kor lá to zás ra szol gá ló okok meg szû né se után a kor lá to zást ha la dék ta la nul fel kell ol da ni. 19. A táv hõ szol gál ta tó a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül kö te les a tu laj do ná ban és üze mel te té sé - ben lévõ, azo no sí tó jel lel meg ha tá ro zott szol gál ta tói és fel - hasz ná lói hõ köz pon tok ra vo nat ko zó an a név le ges tel je sít - mény ér té ke ket (kw-ban) meg ha tá roz ni és a fû té si idényt köve tõen az igény be vett leg na gyobb tel je sít mény re vonatkozó in for má ci ó kat a fel hasz ná lók és díj fi ze tõk számára el ér he tõ vé ten ni. 20. Azok a táv hõ szol gál ta tók, ame lyek nél az ál ta lá nos köz - üze mi szer zõ dés alap ján el lá tott díj fi ze tõk szá ma 1000 vagy an nál több, a ren de let ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 120 na pon be lül elekt ro ni kus in for má ci ós rend szert (a továb biak ban: hon la pot) kö te le sek lét re hoz ni, il let ve mû köd tet ni. Az egy adott évre vo nat ko zó in for má ci ó kat a táv hõ szol gál ta tó leg alább az adott évet kö ve tõ má so dik év vé gé ig kö te les hon lap ján hoz zá fér he tõ mó don meg õriz ni. A táv hõ szol gál ta tó ügy fél szol gá la tán hoz zá fér he tõ vé kell ten ni az ál ta la mû köd te tett hon la pon ta lál ha tó informá - ciókat. 21. A táv hõ szol gál ta tó, a fel hasz ná ló és a díj fi ze tõ, to váb bá a fel hasz ná ló kép vi se lõ je és a díj fi ze tõ kö zöt ti jog vi szony ál ta lá nos sza bá lya it, va la mint a fû tés hez és a hasz ná la ti me leg víz ké szí tés hez fel hasz nált hõ mennyi ség kü lön tör - té nõ meg ha tá ro zá sá nak mód ját és fel té te le it a Tszt. 52. (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott Táv hõ szol gál ta tá si Köz - üze mi Sza bály za tot (a továb biak ban: TKSz) e ren de let 3. mel lék le te tar tal maz za. 17. A táv hõ vé te le zé sét kor lá to zó esz kö zök, be ren de zé sek be szer zé se, fel sze re lé se, üze mel te té se, kar ban tar tá sa és ellenõrzése, és az ezek kel kap cso la tos költ sé gek vi se lé se a táv hõ szol gál ta tó kö te les sé ge. Záró rendelkezések [a Tszt. 43. és 52. -aihoz] 18. Kap csolt ener gia ter me lés ese tén, ha a hõ ener gi át rész - ben táv hõ szol gál ta tá si cél ra ter me lik, a táv hõ ter me lõ kö te - les e ren de let hatályba lépésétõl szá mí tott 90 na pon be lül az Or szá gos Mé rés ügyi Hi va tal ál tal hi te le sí tett mé rõt fel - sze rel ni a kap csol tan ter melt és táv hõ szol gál ta tás cél já ra át vett hõ mé ré sé re. 22. Az árak meg ál la pí tá sá ról szóló évi LXXXVII. tör vény Mel lék le te I. Leg ma ga sabb ár pont já nak B) Szol - gál ta tá sok fe je ze té ben ta lál ha tó táv hõ szol - gál ta tás csat la ko zá si dí ját és la kos sá gi táv hõ szol gál ta tás dí ját eset ben a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter vé le - mé nye zé si ha tár ide je 30 nap. 23. (1) Ez a ren de let a (2) be kez dés ben fog lalt ren del ke zés ki vé te lé vel a ki hir de té sét kö ve tõ 45. na pon lép ha tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a táv hõ szol gál ta tás ról szóló évi XVIII. tör vény vég re haj tá sá ról szóló 1/1999. (I. 1.) Korm. ren de let, va la mint a kör nye zet vé del mi és víz - ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek fel adat- és hatáskörének fe lül vizs gá la tá ról szóló 340/2004. (XII. 22.)

8 6054 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/111. szám Korm. ren de let 14. -a és a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hivatal lét re ho zá sá ról szóló 190/2001. (X. 8.) Korm. ren - de let 4. -ának (3) be kez dé se. (2) A 11. -ban hi vat ko zott Ket. sze rin ti hir det mé nyi köz zé té tel no vem ber 1. nap ján lép ha tály ba. A mi nisz ter el nök he lyett: Kiss Pé ter s. k., a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter 1. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez A hõ ter me lõ lé te sít mé nyek lé te sí té si és a ve ze ték jog engedélyezési el já rás ban köz re mû kö dõ szak ha tó sá gok 1. A Bel ügy mi nisz té ri um szak te rü le tén: a) tûz vé de lem: elsõ fo kon: a te rü le ti leg ille té kes hi va tá sos ön kor - mány za ti tûz ol tó pa rancs nok, má sod fo kon: a te rü le ti leg ille té kes me gyei kataszt - rófavédelmi igaz ga tó ság, a fõ vá ros ban az Or szá gos Katasztrófavédelmi Fõ igaz ga tó ság b) pol gá ri vé de lem: elsõ fo kon: a te rü le ti leg ille té kes me gyei ka taszt ró fa - vé del mi igaz ga tó ság, il let ve a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si Polgári Vé del mi Igaz ga tó ság, má sod fo kon: a Bel ügy mi nisz té ri um Or szá gos Ka - taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság; 2. az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um szak te rü le tén: köz egész ség ügy és jár vány ügy: elsõ fo kon: az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or - vo si Szol gá lat vá ro si, fõ vá ro si ke rü le ti in té ze tei, má sod fo kon: az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or - vo si Szol gá lat me gyei, fõ vá ro si in té ze te az em ber i tar tóz ko dás cél já ra szol gá ló, to váb bá ká ros kör - nye ze ti ha tá sú lé te sít mény lé te sí té se ese té ben; 3. a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um szak te rü le tén: in gat lan-nyil ván tar tás és ter mõ föld-vé de lem: elsõ fo kon: az in gat lan fek vé se sze rint ille té kes kör - ze ti föld hi va tal, Bu da pes ten a Fõ vá ro si Ke rü le tek Föld hi - va ta la, másodfokon: az ingatlan fekvése szerint illetékes megyei földhivatal, illetve Budapesten a Fõvárosi Földhivatal; 4. a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um szak te rü - le tén: a) mû sza ki biz ton sá gi ügyek ben: elsõ fo kon: a Mû sza ki Biz ton sá gi Fel ügye lõ ség, má sod fo kon: a Ma gyar Mû sza ki Biz ton sá gi Hi va tal, b) pol gá ri re pü lé si ügyek ben: elsõ fo kon: a Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság, má sod fo kon: Köz le ke dé si Fõ fel ügye let, c) út ügyek ben: or szá gos köz út há ló zat ba tar to zó au tó pá lyák, au tó utak ese tén: elsõ fo kon: Köz pon ti köz le ke dé si Fel ügye let, má sod fo kon: Köz le ke dé si Fõ fel ügye let, egyéb or szá gos köz utak ese tén: elsõ fo kon: az ille té kes me gyei (fõ vá ro si) közleke - dési fel ügye let, má sod fo kon: a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let, he lyi köz út ese tén: elsõ fo kon: = a te le pü lé si ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ he lyi köz utak ese té ben az ille té kes me gyei köz le ke dé si fel ügye let, = a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ he lyi köz utak ese té ben a fõ jegy zõ, = a fõ vá ro si ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ he lyi köz utak ese té ben a Fõ vá ro si Köz le ke dé si Fel - ügye let, má sod fo kon: = a te le pü lé si ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ he lyi köz utak ese té ben a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let, = a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ he lyi köz utak ese té ben a Fõ vá ro si Köz le ke - dé si Fel ügye let, = a fõ vá ro si ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ he lyi köz utak ese té ben a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let a köz út te rü le tén az alatt vagy fe lett, va la mint a köz utak kül te rü le ti sza ka szán a köz út ten ge lyé tõl szá mí tott 50 mé - te ren, au tó pá lya, au tó út, va la mint ki je lölt fõ út vo nal ese tén 100 mé te ren be lül ter ve zett, bel te rü le ten ke res ke del mi, ven dég lá tó-ipa ri vagy egyéb szol gál ta tá si célú épít mény el he lye zé sé re tör té nõ te lek ala kí tás ese tén, to váb bá olyan te lek ala kí tás nál, amely a köz út te rü le tén vál to zást ered - ményez, d) vas úti ügyek ben: or szá gos köz for gal mú vas út ese té ben: elsõ fo kon: a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let, má sod fo kon: Köz le ke dé si Fõ fel ügye let, he lyi köz for gal mú és sa ját hasz ná la tú vas út ese tén: elsõ fokon: a megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelet, má sod fo kon: a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let, e) ví zi köz le ke dé si ügyek ben: elsõ fo kon: a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let, má sod fo kon: Köz le ke dé si Fõ fel ügye let; 5. a Hon vé del mi Mi nisz té ri um szak te rü le tén: ál la mi célú légi köz le ke dés: elsõ fo kon: a HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal, má sod fo kon: a Hon vé del mi Mi nisz té ri um;

9 2005/111. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um szak te - rü le tén: a) ter mé szet- és táj vé de lem: elsõ fo kon: az ille té kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet - vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség, má sod fo kon: az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter - mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség, b) víz ügyek: elsõ fo kon: az ille té kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet - vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség, má sod fo kon: az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter - mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség, c) kör nye zet vé de lem te rü le tén a hõ ter me lõ lé te sít mény mû köd te té se so rán ke let ke zett ve szé lyes hul la dé kok veszélyeztetõ ha tá sa i nak csök ken té sé vel, meg szün te té sé - vel, zaj- és rez gés vé de lem mel, a le ve gõ tisz ta ság-vé de lem - mel, va la mint a fel szí ni és fel szín alat ti vi zek mennyi sé gi és mi nõ sé gi vé del mé vel kap cso la tos ügyek ben: elsõ fo kon: az ille té kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet - vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség, má sod fo kon: az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter - mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség; 7. az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um szak te rü - le tén: a hír köz lés vé del me és biz ton sá ga: elsõ fo kon: a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Hi va ta la, má sod fo kon: Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Taná - csának el nö ke; 8. a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma szak te - rü le tén: kul tu rá lis örök ség vé del me (mû em lék vé de lem, ré gé - szet): elsõ fo kon: a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ille - té kes re gi o ná lis iro dá ja, má sod fo kon: a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal el nö ke; 9. a te le pü lé si ön kor mány za tok szak te rü le tén épí tés ügy: elsõ fo kon: a lé te sü lõ hõ ter me lõ lé te sít mény és táv hõ - ve ze ték he lye sze rint ille té kes jegy zõ, fõ vá ros ban a fõjegyzõ, má sod fo kon: az ille té kes me gyei köz igaz ga tá si hi va - tal, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si Köz igaz ga tá si Hi va tal. 2. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Elõmunkálati jogi engedély dokumentációja 1. Át né ze tes hely szín rajz ég táj je lö lés sel (1 db) 2. Hely szín rajz in gat la non ként 1:1000 mé ret arány ban 3. Föld hi va ta li in gat lan nyil ván tar tá si tér kép má so lat (1 db) 4. Az érin tett in gat lan(ok) 30 nap nál nem ré geb bi tu laj - do ni lap má so la ta 5. Mû sza ki le írás (1 db) A lé te sí ten dõ ve ze ték meg ne ve zé se: A be ru há zás ada tai: a) a be ru há zó meg ne ve zé se és címe, b) a be ru há zás en ge dé lye zé sé nek ada tai, c) a be ru há zás cél ja, ren del te té se, d) a ter ve zõ vál la lat meg ne ve zé se és címe. Az üzem ben tar tó meg ne ve zé se és címe: A ve ze ték mû sza ki ada tai: a név le ges nyo más, a nyom vo nal tel jes hossza, a ve ze té kek tel jes hossza, a ve ze té kek, mé re te és anya ga, egyéb jel lem zõ ada tok (pl. a szál lí tan dó kö zeg meg - ne ve zé se, nyo má sa, hõ mér sék le te). A nyom vo nal le írá sa: Nyom vo nal terv (2 db) a föld hi va ta li tér kép má so la tok alap ján, mé ret arány leg fel jebb M=1:500 (bel te rü let) leg - alább M=1:4000 (kül te rü let) 6. Mû sza ki terv la pok Vezetékjogi engedély dokumentációja 1. Mû sza ki le írás (1 db) A lé te sí ten dõ ve ze ték meg ne ve zé se: A be ru há zás ada tai: a) a be ru há zó meg ne ve zé se és címe, b) a be ru há zás en ge dé lye zé sé nek ada tai, c) a be ru há zás cél ja, ren del te té se. Az üzem ben tar tó meg ne ve zé se és címe: A ve ze ték mû sza ki ada tai: a név le ges nyo más, a nyom vo nal tel jes hossza, a ve ze té kek tel jes hossza, a ve ze té kek mé re te és anya ga, egyéb jel lem zõ ada tok (pl. a szál lí tan dó kö zeg meg - ne ve zé se, nyo má sa, hõ mér sék le te). A nyom vo nal le írá sa A ve ze ték lé te sí té se ál tal érin tett te rü le tek tu laj do no sai Nyom vo nal raj zok rajz szá ma, kel te, mennyi sé gük Jegy zõ könyv a hely szí ni szem lé rõl A 15 cm-nél na gyobb tör zsát mé rõ jû meg lé võ és ki vá - gan dó fa ál lo mány meg je lö lé se Nyi lat ko zat hogy a tár gyi ve ze ték az érin tett in gat la nok ren del te tés sze rû hasz ná la tát nem aka dá lyoz za

10 6056 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/111. szám 2. Ki vi te li terv do ku men tá ció (1 db) mû sza ki le írás nyom vo nal terv hossz-szel vé nyek, ke reszt-szel vé nyek, rész let ter vek föld hi va ta li tér kép má so la tok érin tett in gat la nok tu laj do ni lap má so la tai köz mû üze mel te tõi, tu laj do no si hoz zá já ru lá sok, nyi - lat ko za tok 1 db köz igaz ga tá si be já rá si (hely szí ni szem le) jegy zõ - könyv meg kül dé sé nek bi zony la ta 1 db köz igaz ga tá si be já rá si (hely szí ni szem le) meg hí vó 1 db köz igaz ga tá si be já rá si (hely szí ni szem le) jegy zõ - könyv 5 db nyom vo nal terv köz mû egyez te té sek bi zony la tai Táb lá za to san (1 db): hely raj zi szá mon ként a ter ve zett ve ze ték ál tal igény - be vett ter ve zett ve ze ték hosszát (m) a biz ton sá gi öve zet te rü le tét (m 2 ) a ter ve zett mû tár gyak meg ne ve zé sét és da rab szá mát az ál ta luk el fog lalt te rü le tet (m 2 ) 3. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Távhõszolgáltatási Közüzemi Szabályzat Általános rendelkezések 1. A Tszt. 52. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott Távhõszolgáltatási Köz üze mi Sza bály zat (a továb biak - ban: TKSz) tar tal maz za a táv hõ szol gál ta tó, a fel hasz ná ló és a díj fi ze tõ, to váb bá a fel hasz ná ló kép vi se lõ je és a díj - fizetõ kö zöt ti köz üze mi jog vi szony ál ta lá nos sza bá lya it, va la mint a fû tés hez és a hasz ná la ti me leg víz ké szí tés hez fel hasz nált hõ mennyi ség kü lön tör té nõ meg ha tá ro zá sá nak mód ját és fel té te le it E sza bály zat al kal ma zá sá ban: A táv hõ szol gál ta tás az el lá tás mód ja sze rint le het: hõ át ala kí tás nél kü li táv hõ ener gia szol gál ta tás, amely eset ben a táv hõ szol gál ta tó a táv hõt köz vet le nül adja át a fel hasz ná ló nak, hõ át ala kí tás sal meg va ló su ló táv hõ ener gia szol - gál ta tás, amely eset ben a táv hõ szol gál ta tó a táv hõt a hõ át - ala kí tó be ren de zés mû köd te té sé vel a fel hasz ná lói ve ze ték - há ló zat hõ hor do zó kö ze gét fel me le gít ve adja át a fel hasz - ná ló nak; a pont sze rin ti hõ át ala kí tás sal megvaló - suló táv hõ ener gia szol gál ta tás az el lá tás cél ja sze rint le het: fû té si célú táv hõ szol gál ta tás, amely eset ben a táv hõ szol gál ta tó a táv hõt a hõ át ala kí tó be ren de zés mû köd - te té sé vel a fel hasz ná lói fû té si-ve ze ték há ló zat ré szé re adja át a fel hasz ná ló nak, hasz ná la ti me leg víz-szol gál ta tá si célú táv hõ - szol gál ta tás, amely eset ben a táv hõ szol gál ta tó a táv hõt a hõ át ala kí tó be ren de zés mû köd te té sé vel a köz mû ves ivó - vizet fel me le gít ve adja át a fel hasz ná ló nak, amely le het: víz fel me le gí tés-szol gál ta tás, amely eset ben nem a táv hõ szol gál ta tó ál tal ren del ke zés re bo csá tott köz - mû ves ivó víz fel me le gí té se tör té nik, me leg víz-szol gál ta tás, amely eset ben a táv hõ - szol gál ta tó ál tal ren del ke zés re bo csá tott köz mû ves ivó víz fel me le gí té se tör té nik; a táv hõ szol gál ta tás a hõ mennyi ség mé rés he lye sze rint le het: hõ köz pon ti mé rés sze rin ti táv hõ szol gál ta tás, ami kor a táv hõ szol gál ta tó az el fo gyasz tott táv hõ mennyi - sé gét a hõ köz pont ban, vagy a hõ fo ga dó ál lo má son hi te les hõ mennyi ség mé rõ vel méri (a továb biak ban: hõ köz pon ti mé rés), épü let ré szen kén ti mé rés sze rin ti táv hõ szol gál - ta tás, ami kor a táv hõ szol gál ta tó az el fo gyasz tott táv hõ mennyi sé gét a fel hasz ná ló tu laj do ná ban lévõ épü let rész el lá tá sát szol gá ló fel hasz ná lói ve ze ték há ló za ton el he lye - zett hi te les hõ mennyi ség mé rõ vel méri; a tel je sí té si hely: hõ köz pon ti mé rés sze rin ti táv hõ szol gál ta tás ese tén a csat la ko zá si pont, épü let ré szen kén ti mé rés sze rin ti táv hõ szol gál - ta tás ese tén a fel hasz ná lói ve ze ték-há ló za ton el he lye zett hi te les hõ mennyi ség mé rõ fel hasz ná ló fe lõ li ol dal a; hasz ná la ti me leg víz: táv hõ vel fel me le gí tett köz - mû ves ivó víz; költ ség meg osz tó: az el szá mo lá si hõ mennyi ség - mé rõ ál tal mért hõ mennyi ség nek a díj fi ze tõk kö zöt ti meg - osz tá sá ra, a Tszt. 43. (4) be kez dé sé ben fog lalt eset ben a fel hasz ná lók kö zöt ti meg osz tá sá ra szol gá ló mé rõ mû szer vagy esz köz; fû té si idõ szak: az év szep tem ber 15. nap ja és a következõ év má jus 15. nap ja kö zöt ti idõ szak; hi te les mé rés: amely a mé rés ügy rõl szóló évi XLV. tör vény sze rint jog ha tás sal járó mé rés nek mi nõ sül A pont sze rin ti eset ben a fel hasz ná lói fû té si ve ze ték há ló zat hõ hor do zó kö ze gé nek, va la mint a hasz ná - la ti me leg víz nek a fel hasz ná lói cir ku lá ci ós ve ze ték ben tör - té nõ ke rin ge té se a táv hõ szol gál ta tó fel ada ta, a ke rin ge tés le he tõ sé gé nek biz to sí tá sa a fel hasz ná ló fel ada ta. A fel - hasz ná lói fû té si ve ze ték há ló zat hõ hor do zó kö ze gét a fel - hasz ná ló biz to sít ja Ha a hõ köz pon tot, ille tõ leg a hõ fo ga dó ál lo mást a táv hõ szol gál ta tó üze mel te ti, az in gat lan tu laj do nos a be - ren de zés el he lye zé sé re szol gá ló he lyi ség za var ta lan meg - kö ze lí té sét és hasz ná la tát kö te les a táv hõ szol gál ta tó ré szé - re biz to sí ta ni. A hõ köz pon tot, a hõ fo ga dó ál lo mást és azok tar to zé ka it ma gá ban fog la ló, a táv hõ szol gál ta tó ál tal hasz - nált he lyi ség bel sõ kar ban tar tá sa el té rõ meg ál la po dás hiányában a táv hõ szol gál ta tó fel ada ta.

11 2005/111. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6057 Elõzetes tájékoztatás, igénybejelentés 3.1. Az új fel hasz ná lá si hely lét re ho zá sá ban vagy a több let tel je sít mény le kö té sé ben ér de kelt épít te tõ, a tu laj - do nos vagy kép vi se lõ jük (a továb biak ban együtt: ér de kelt) a táv hõ szol gál ta tás, ille tõ leg a több let tel je sít mény irán ti igény ki elé gí té sé nek fel té te le i rõl még az igény be je len tés elõtt tá jé koz ta tást kér het, amely re a táv hõ szol gál ta tó a meg ke re sés be ér ke zé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül írás - ban kö te les vá la szol ni A táv hõ szol gál ta tói tá jé koz ta tás nak tar tal maz nia kell, az ér de kelt elõ ze tes tá jé koz ta tás irán ti ké rel mé ben elõ adot tak és a mel lé kelt ira tok ban, ter vek ben fog lalt ada - tok és igé nyek figye lembevételével, a szük sé ges mû sza - ki-gaz da sá gi fel té te le ket, az egyes szük sé ges en ge dé lye - ket, hoz zá já ru lá so kat és az el já rás mód ját Az ér de kelt ké ré sé re a táv hõ szol gál ta tó kö te les a fel hasz ná lói hõ köz pont ter ve zé sé hez szük sé ges ada tok ról, a Tszt ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak figye - lembevételével, a meg ke re sés be ér ke zé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül írás ban tá jé koz ta tást adni A táv hõ szol gál ta tás ra, ille tõ leg a több let tel je sít - mény re vo nat ko zó igényt az ér de kelt nek a táv hõ szol gál ta - tó nál írás ban kell be je len te nie. A szer zõ dés mó do sí tás érdekében tör té nõ igény be je len tés nek tar tal maz nia kell: a szer zõ dõ fél azo no sí tá sá ra al kal mas ada to kat; a fel hasz ná lá si hely cí mét, hely raj zi szá mát; a táv hõ mennyi ség mé ré sé nek a sza bály zat pont ja sze rin ti he lyét; a fel hasz ná lá si he lyen vé te lez ni kí vánt leg na - gyobb hõ tel je sít ményt és a ter ve zett éves hõ igényt; a táv hõ vé te le zés meg kez dé sé nek ter ve zett idõ - pont ját; a táv hõ fel hasz ná lá sá nak cél ját (fû tés, hasz ná la ti me leg víz-ké szí tés, tech no ló gi ai cél, hõ hor do zó val együt - tes igény be vé tel) Az igény be je len tés re a táv hõ szol gál ta tó a meg ke re - sés be ér ke zé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül írás ban kö te les vá la szol ni. Egyéb fel hasz ná ló ese té ben a táv hõ szol gál ta tó az igény lõ tõl a 4.1. pont ban fel so rol ta kon túl me nõ en további ki egé szí tõ ada to kat kér het A 4.2. pont sze rin ti vá lasz nak tar tal maz nia kell: az igény ki elé gí té sé nek mû sza ki fel té te le it, a be - kap cso lás hoz szük sé ges, az igény be je len tõ ál tal elvég - zendõ mun ká la tok meg je lö lé sét, az igény be je len tõt ter he lõ költ sé gek jog cí mét, mér té két, a fi ze ten dõ csat la ko zá si díj össze gét, azt az idõ tar ta mot, amed dig a táv hõ szol gál ta tó az ál ta la adott aján lat hoz köt ve van, amely 90 nap nál rö vi - debb nem le het A táv hõ szol gál ta tó ál tal kö zölt fel té te lek el fo ga dá - sá ról az igény be je len tõ írás ban kö te les nyi lat koz ni. 5. Ha a fel hasz ná lói be ren de zés lé te sí té sé hez va la mely en ge dély vagy ide gen in gat lan igény be vé te le szük sé ges, az en ge dé lye ket (ide ért ve az eset leg szük sé ges ve ze ték jo gi en ge délyt is) az igény be je len tõ kö te les meg sze rez ni. 6. Az elõ ze tes tá jé koz ta tás és az igény be je len tés meg - tör tén tét köve tõen a táv hõ szol gál ta tó és az igény be je len tõ a fel hasz ná lá si hely táv hõ szol gál ta tás ba való be kap cso lá - sá nak meg va ló su lá sá hoz szük sé ges fel té te le ket szer zõ dés - ben rög zít he ti. Ab ban az eset ben, ha az igény be je len tõ nem azo nos a fel hasz ná ló val, a szer zõ dés ben meg kell jelölni a táv hõ szol gál ta tó val köz üze mi szer zõ dést kötõ fel - hasz ná lót Ha az igény be je len tõ az igény be je len tés vissza iga - zo lá sá ban, ille tõ leg a 6. pont sze rin ti meg ál la po dás ban fog lalt kö te le zett sé ge ket tel je sí tet te, a táv hõ szol gál ta tó az e pont ban fog lal tak tel je sí tés rõl szóló iga zo lá sok be ér ke - zé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kö te les a köz üze mi szer - zõ dés ter ve ze tét az igény be je len tõ ré szé re át ad ni Ha a köz üze mi szer zõ dés ter ve ze té nek el ké szí té sé - hez szük sé ges, a 7.1. pont sze rin ti iga zo lá sok nem áll nak a táv hõ szol gál ta tó ren del ke zé sé re, ab ban az eset ben a táv - hõ szol gál ta tó kö te les az ér de kel te ket a hi ány zó iga zo lá sok pót lá sá ra fel hív ni, az iga zo lá sok be ér ke zé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül. Eb ben az eset ben a 7.1. pont sze rin ti ha tár - idõ az iga zo lá sok pót lá sá nak tel je sí té sé vel kez dõ dik Ha az igény be je len tõ a szer zõ dés ter ve ze tet a kéz - hez vé tel tõl szá mí tott 30 na pon be lül alá ír va nem kül di vissza a táv hõ szol gál ta tó nak, vagy ar ról ér dem ben nem nyi lat ko zik, a táv hõ szol gál ta tó aján la ti kö tött sé ge meg - szû nik A köz üze mi szer zõ dés ben meg ne ve zett fel hasz ná - lót a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott idõ pont tól il le tik meg és ter he lik az ab ban fog lalt jo gok és kö te le zett sé gek, ezen idõ pon tig az igény be je len tõt kell fel hasz ná ló nak te kin te ni. 8. A csat la ko zá si díj fi ze té sé re és az igény be je len tés re vo nat ko zó 3 6. pon tok ban fog lalt ren del ke zé sek nem érin tik azo kat a fel hasz ná ló kat, akik a táv hõ szol gál ta tás ba már be kap csolt fel hasz ná lá si he lyek tu laj do nos vál to zá sa miatt vál nak új fel hasz ná lók ká, fel té ve, hogy több let tel je - sít mény igé nyük nincs. A fel hasz ná lá si hely mû sza ki jel - lem zõ i nek vál to zá sa ese tén ér te lem sze rû en al kal maz ni kell a 3 6. pon tok ban fog lal ta kat is. A közüzemi szerzõdés tartalma 9. A köz üze mi szer zõ dés nek tar tal maz nia kell: 9.1. a táv hõ szol gál ta tó cég ne vét, szék he lyét, cég azo no - sí tó ada ta it, a szol gál ta tást vég zõ szer ve ze ti egy sé gé nek cég ne vét és cí mét;

12 6058 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/111. szám 9.2. az igény be je len tõ és a fel hasz ná ló meg ne ve zé sét és cí mét, ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it (cég ne vét, szék he lyét, cég azo no sí tó ada ta it); ha a köz üze mi szer zõ - dést az igény be je len tõ kö töt te, an nak az idõ pont nak a meg ha tá ro zá sát, ami kor a fel hasz ná ló az igény be je len tõ he lyé be lép; 9.3. a fel hasz ná ló kép vi se lõ jé nek ne vét és cí mét; 9.4. a fel hasz ná lá si hely cí mét és hely raj zi szá mát; 9.5. a táv hõ el lá tás mód ját és a hõ mennyi ség mé rés helyét a és pont jai sze rint; 9.6. a fel hasz ná lá si hely hõ igé nyét meg ha tá ro zó jel lem - zõ ket, a lég tér fo ga tot és hõ tel je sít ményt; 9.7. a fel hasz ná ló ál tal igé nyelt hõ el lá tás mér té két, a táv hõ szol gál ta tó elõb bi ek kel kap cso la tos kö te le zett sé gét; 9.8. a tel je sí té si hely meg ne ve zé sét; 9.9. a táv hõ dí já nak el szá mo lá sá ra szol gá ló hõ mennyi - ség mé rõk he lyé nek, azo no sí tó ada ta i nak meg je lö lé sét; a fel hasz ná lá si he lyet el lá tó hõ köz pont azo no sí tó ada ta it, tu laj do no sát, üze mel te tõ jét, és ab ban az eset ben, ha a fel hasz ná lá si he lyen hasz ná la ti me leg víz el lá tás van, a me leg víz-ké szí tés hez szük sé ges köz mû ves ivó víz ren del - ke zés re bo csá tó já nak meg ne ve zé sét és cí mét; a fel hasz ná lá si he lyen lévõ be ren de zé sek fenn tar - tá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé ge ket; a táv hõ szol gál ta tás és a vé te le zés meg kez dé sé nek idõ pont ját; a fû té si célú szol gál ta tás idõ tar ta mát, il let ve meg - kez dé sé nek és be fe je zé sé nek fel té te le it; az üzem vi tel során a fel hasz ná ló és a szol gál ta tó együtt mû kö dé sé nek sza bá lyo zá sát; a táv hõ dí ját (díj sza bást), ha tó sá gi ár ese té ben az erre tör té nõ uta lást; a Tszt. 44. (1) be kez dé se sze rin ti meg ál la po dás ese tén a díj fi ze tõk ne vét, cí mét, ter mé sze tes sze mély azo - no sí tó ada ta it, a díj meg osz tá sá nak a fel hasz ná ló ál tal meg ha tá ro zott mód ját, ará nya it; az el szá mo lás ra, a szám lá zás ra és a díj fi ze tés re vonatkozó ren del ke zé se ket; a táv hõ szol gál ta tó és a fel hasz ná ló szer zõ dés sze - gé sé nek kö vet kez mé nye it; or szá gos tü ze lõ anyag-hi ány vagy kör nye zet vé del - mi ok ese tén az ön kor mány zat ren de le té ben meg ál la pí tott kor lá to zás mér té két; a köz üze mi szer zõ dés ha tály ba lé pé sé nek és meg - szû né sé nek idõ pont ját, a mó do sí tás le he tõ sé gét és fel té te - le it, a fel mon dá si idõt és a fel mon dás egyéb fel té te le it. 10. Az egye di köz üze mi szer zõ dés nek a 9. pont ban fog - lal ta kon kí vül tar tal maz nia kell még a kö vet ke zõ ket: a hõ hor do zó kö zeg meg ne ve zé sét, a táv hõ szol gál - ta tó ál tal biz to sí tott leg na gyobb hõ tel je sít ményt és az éves hõ mennyi sé get, va la mint a szol gál ta tás egyéb mennyi sé gi és mi nõ sé gi jel lem zõ it, a fel hasz ná ló ál tal vissza adan dó hõ hor do zó kö zeg mennyi sé gi és mi nõ sé gi jel lem zõ it, a fel hasz ná ló üze mé nek jel le gé bõl adó dó, a táv hõ - szol gál ta tó üzem biz ton sá gát vagy más fel hasz ná ló vé te le - zé sét ese ti leg za va ró vagy ve szé lyez te tõ ha tá sok meg szün - te té sé nek mód ját, a táv hõ vé te le zé sét kor lá to zó esz kö zök re, be ren - de zé sek re vo nat ko zó meg ál la po dást, a te le pü lé si ön kor mány zat ál tal jó vá ha gyott kor lá - to zá si sor rend sze rin ti be so ro lást. 11. Ha a köz üze mi szer zõ dés a Tszt. 37. (5) be kez dé se sze rint a szol gál ta tás igény be vé te lé vel lét re jött, ab ban az eset ben a táv hõ vé te le zés té nyét a fel hasz ná ló leg ké sõbb az igény be vé tel meg kez dé sét kö ve tõ 30 na pon be lül a táv hõ - szol gál ta tó nak írás ban be je len ti. A be je len té si kö te le zett - ség el mu lasz tá sa, vagy a ha tár idõ túl lé pé se ese tén a sza - bály ta lan vé te le zés jog kö vet kez mé nye it kell al kal maz ni A fel hasz ná ló nak joga van, a le kö tött hõ tel je sít - mény nek is meg fele lõen, a hõ el lá tás mér té két és egyéb jel - lem zõ it, a fû té si célú hõ el lá tás meg kez dé sét, be fe je zé sét, a na pok, nap sza kok sze rin ti vál to zá sát a hõ köz pont üze mel - te tõ jé nek köz re mû kö dé sé vel meg ha tá roz ni, il let ve sza bá - lyoz ni. Fû té si idõ sza kon kí vül a táv hõ szol gál ta tó a fû té si célú hõ el lá tást ab ban az eset ben biz to sít ja, ha az a pont sze rin ti mun ká la tok el vég zé sét nem aka dá lyoz - za. Az egy hõ köz pont ból el lá tott fel hasz ná lók az ön ál ló sza bá lyo zás mû sza ki fel té te le i nek meg te rem té sé ig [Tszt. 48. (2) be kez dés] az elõ zõ ek rõl csak együt te sen ren del - kez het nek. Egyéb meg ál la po dás hi á nyá ban a táv hõ szol - gál ta tó a fû té si célú hõ el lá tást az üz let sza bály za tá ban meg - ha tá ro zott idõ pont ban, ille tõ leg fel té te lek meg lé te ese tén kez di meg és fe je zi be Ha a fel hasz ná ló a hõ hor do zó kö zeg fel hasz ná lá - sá ra is igényt tart, ille tõ leg, ha a táv hõ vé te le zé se csak a hõ hor do zó kö zeg fel hasz ná lá sá val le het sé ges, jo go sult abból olyan mennyi sé get fel hasz nál ni, amennyit a köz - üzemi szer zõ dés ben le kö tött. Egyéb eset ben a fel hasz ná ló a hõ hor do zó kö zeg bõl nem vé te lez het, ille tõ leg azt kö te les a táv hõ szol gál ta tó nak a csat la ko zá si pon ton a szer zõ dés - ben elõ írt mi nõ ség ben vissza ad ni Ha a fel hasz ná ló az igény be je len té sé ben na gyobb hõ tel je sít mény igényt je len tett be, mint amennyit a köz - üze mi szer zõ dé sé ben le kö tött, és a csat la ko zá si dí jat asze - rint fi zet te meg, jo go sult a be je len tett és a le nem kö tött hõteljesítmény kö zöt ti kü lön bö zet ere jé ig a le nem kö tött

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 29., hétfõ 146. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 284/2007. (X. 29.) Korm. r. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól...

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 30., szerda 107. szám TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (VIII. 30.) GKM r. Az elektromágneses összeférhetõségrõl... 8296 63/2006. (VIII. 30.) GKM

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA udapest, 2008. no vem ber 20., csütörtök 164. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Mon te neg ró Köz tár sa ság között a tár sa

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. március 6., péntek 27. szám Ára: 6525, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2009. évi II. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság és Bosz nia és Her ceg ovi na kö zött a tár

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek 136. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXIV. tv. Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl szóló 1997. évi CXIV. tör vé ny

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

178. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal

178. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 19., szerda 178. szám Ára: 1911, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CLIX. tv. A vi szont biz to sí tók ról... 13226 2007: CLX. tv. A szabálysértésekrõl

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. ÁPRILIS 18. ÁRA: 1127 Ft A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK Oldal 50/2006. (III. 14.) Korm. r. A he lyi ön kor mány za tok ál tal 2004. év ben jog ta

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek 24. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2009. (II. 27.) Korm. ren de let A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben