POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE"

Átírás

1 1 POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE A KULTURÁLIS PÉNZÜGYI - GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS A KULTURÁLIS ÁGAZAT INTÉZMÉNYEI KÖZÖTT MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSOK JÓVÁHAGYÁSA Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 387/2006. (XI.30.) Kgy. sz. határozatával január 1. naptól Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központot alapított. Az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet a rendelkezik a költségvetési szervek gazdálkodásának megszervezéséről. Ennek megfelelően a kulturális ágazat intézményei körében az integrált pénzügyi-gazdasági rendszer bevezetését követően a: - Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ jogállása szerint önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező intézményként működik, míg - az ágazat további intézményei - alapító okiratuk módosításával - jogállásukat tekintve önálló jogi személy, részben önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező intézményekké válnak. A fenti kormányrendelet előírja az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó szervezetek közötti megállapodás megkötését, melyben felek rögzítik a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét. A Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ szakmai munkája során két elkülönített adatbázist hozott létre. A két elkülönülő adatbázisnak megfelelően elkészített és megkötött együttműködési megállapodások jóváhagyása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság az előterjesztést december 13-ai ülésén megtárgyalta és egybehangzó 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. Tisztelettel kérem a Közgyűlést, hogy a kulturális ágazat intézményei által megkötött együttműködési megállapodásokat az 1. és 2. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el!

2 Határozati javaslat 1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ, mint önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező intézmény és a: a.) Győri Nemzeti Színház, mint önálló jogi személy, részben önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező intézmény közötti együttműködési megállapodást az 1. számú mellékletben foglaltak szerint; b.) - Győri Balett, - Győri Filharmonikus Zenekar, - Vaskakas Bábszínház, - Városi Művészeti Múzeum, - Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, - Győr Megyei Jogú Város Levéltára, - Gyermekek Háza, - Családi Intézet, - Győri Fesztivál és Rendezvényszervező Iroda, - Kossuth Lajos Művelődési Ház, - Újvárosi Művelődési Ház önálló jogi személy, részben önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező intézmények közötti együttműködési megállapodásokat a 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Felelős: Borkai Zsolt polgármester Határidő: január 1. G y ő r, december 12. Borkai Zsolt polgármester Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Horváth Klára mb. jegyző Látta: Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester Az előterjesztést készítette: Az előterjesztést véleményezte: Kulturális Iroda Oktatási, Kulturális és Sportbizottság

3 1. számú melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ (9021 Győr, Czuczor Gergely u. 7.), mint az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézménye, a továbbiakban KPGSZK, másrészről a Győri Nemzeti Színház (9021Győr, Czuczor Gergely u. 7.) a továbbiakban GYNSZ mint önálló jogi személy, részben önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező önálló adószámmal, ÁFA alanyisággal, saját költségvetési elszámolási számlával rendelkező költségvetési intézmény között az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. számú törvény végrehajtására kiadott az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a város intézményhálózata gazdasági-pénzügyi feladat ellátásának korszerűsítésére vonatkozó - határozatai alapján a következők szerint: I. Az együttműködés általános szempontjai 1. A KPGSZK és a GYNSZ együttműködésének célja az, hogy a hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtse meg. 2. Az együttműködés nem csorbíthatja a részben önállóan gazdálkodó GYNSZ gazdálkodási és szakmai döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 3. A KPGSZK az ágazati intézményeket ellátó pénzügyi-gazdasági ügyviteli szervezete, és a GYNSZ saját pénzügyi-ügyviteli szervezete együttesen biztosítja a szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. 4. A GYNSZ vezetője teljes körű felelősséggel tartozik az intézmény költségvetési előirányzatainak betartásáért. Saját hatáskörben gyakorolja a kötelezettségvállalási, utalványozási jogkört, az ellenjegyzés és érvényesítés is a GYNSZ-nél történik. 5. A GYNSZ önálló bankszámlával rendelkezik, önálló adószámmal, ÁFA alanyisággal, és visszaigénylési joggal rendelkezik. 6. A készpénzes be/kifizetések teljesítésére GYNSZ házipénztárt működtet, amelynek szabályait saját pénzkezelési szabályzatában kell rögzíteni.

4 7. A GYNSZ költségvetési gazdálkodásának ügyvitele a (Zalaszám Informatika Kft által kifejlesztett) OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer alkalmazásával történik a II/6. pontban leírtak szerint. 8. Az Intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért, a határidők pontos betartásáért saját nyilvántartási rendszerénél a GYNSZ vezetője a felelős, míg az ágazati intézményi összevont pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében a KPGSZK. 9. A KPGSZK és a GYNSZ együttműködése során keletkezett bizonylatokat az Intézmény és a KPGSZK között átadás-átvételi könyvvel kell kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (bizonylatot) mikor és kinek adta át ügyintézés végett az Intézmény illetve a KPGSZK. 10. Az intézmény folyamatba épített belső ellenőrzésének működéséért a felelősség az Intézmény igazgatóját terheli. Az ágazati intézményeket ellátó pénzügyi szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó belső ellenőrzés működéséért a KPGSZK vezetője felel. A KPGSZK vezetője köteles a belső ellenőrzési tevékenység során a GYNSZ-t érintő ellenőrzési programot a intézmény igazgatójával egyeztetni, illetve az ellenőrzés megállapításait vele közölni, értékelni. II. Az együttműködés területei, feladatai a gazdálkodás során 1. Az éves költségvetés tervezése 1. A költségvetési keretszámokat a GYNSZ részben önálló intézményre lebontva a felügyeleti szerv állapítja meg. A gazdálkodáshoz szükséges keretszámok kialakításához a tervezést megelőzően a várható bevételeket és kiadásokat a GYNSZ saját hatáskörben dolgozza ki. 2. A költségvetési rendelet megalkotása után a keretszámok alapján az intézményi költségvetés összeállítása a GYNSZ feladata. Az ágazati összevont költségvetés összeállítása a KPGSZK feladata, amelyet a felügyeleti szerv felé terjeszt. 3. A GYNSZ felelős intézményi éves költségvetése teljesítésének folyamatos figyelemmel kiséréséért 2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása 1. A GYNSZ alapító okirata értelmében minden előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik. Ennek megfelelően előirányzat felhasználási és előirányzat módosítási hatáskörét önállóan gyakorolja és erről az OrganP rendszerében nyilvántartást vezet. Intézmény a költségvetésben jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. 2. A támogatást és saját bevételeit a jogszabályi és helyi költségvetési rendeleteket figyelembe véve Intézmény önállóan használhatja fel, valamint jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatásokkal és létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik. 3. Az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosításokról a GYNSZ rendszeresen tájékoztatja a KPGSZK-t. 4. Az önkormányzat által elrendelt, a GYNSZ-ra vonatkozó előirányzat módosítás végrehajtásáért a GYNSZ vezetője felelős.

5 3. A készpénzkezelés rendje 1. A GYNSZ feladatai megvalósításához szükséges készpénzforgalom lebonyolítására önálló bankszámlájához kapcsolódóan saját házipénztárt működtet. A főpénztár mellett jegypénztár és bérletpénztár működik. A készpénzkezelés rendjét saját szabályzataiban szabályozza. 2. A készpénzforgalomra vonatkozó ügyvitelt az OrganP rendszerében a GYNSZ végzi. 4. Finanszírozási terv 1. A GYNSZ havonta tárgyhónapot megelőzően valamennyi bevételét és kiadását számításba véve elkészíti finanszírozási tervét, melyet KPGSZK útján eljuttat a felügyeleti szerv részére a kincstári rendszerben történő finanszírozás lebonyolításához. 5. Az egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 1. A tárgyi eszközök és készletek analitikus nyilvántartását - ide értve a munkahelyeken használatban lévő készleteket is a GYNSZ végzi. 2. A GYNSZ végzi a selejtezéseket, leltárfelvételeket, a leltárak összesítését és kiértékelését. 3. Az Intézmény energia fogyasztásának ellenőrzése, kezelése a szolgáltatókkal és hatóságokkal való kapcsolattartás a GYNSZ, mint részben önálló intézmény feladata azzal, hogy valamennyi ilyen irányú tevékenységéről a KPGSZK-ot az intézkedéssel egyidejűleg írásban tájékoztatja. 4. A fogyasztásköltség és a különféle naturális adatok nyilvántartás, feldolgozása, városi szintű energia nyilvántartásba való felvezetése a KPGSZK feladata. 6. Az OrganP integrált pénzügyi-gazdasági rendszer működéséhez kapcsolódó feladatellátás 1. A KPGSZK összesen 12 intézményt tömörít. A KPGSZK gazdálkodása két adatbázisban történik. Az egyik adatbázis kizárólag a Győri Nemzeti Színház, a másik adatbázis 11 kulturális intézmény gazdálkodásának nyilvántartására szolgál. A GYNSZ intézményi adatbázison belül a tervezési alapegység-kódok és munkaszámok segítségével kerülnek elkülönítésre az egyes feladatok illetve szervezeti egységek. 2. A KPGSZK és a GYNSZ részben önálló intézmény közötti munkamegosztás az OrganP-n belül az alábbiak szerint alakul: Előirányzat (eredeti/módosított) nyilvántartás: A GYNSZ az előirányzatok meghatározása, saját hatáskörű előirányzat módosítások meghatározása után nyilvántartásba veszi az előirányzatokat az OrganP előirányzat nyilvántartására szolgáló analitikába. Az előirányzatok alakulását Intézmény nyomon követheti az OrganP kimutatásai, ekérdezései segítségével.

6 Kötelezettség-vállalás nyilvántartás: A GYNSZ arra jogosult vezetői által vállalt kötelezettségek - szerződések, rendelések, átadott pénzeszközökre vonatkozó megállapodások - nyilvántartásba vételét (előkontírozását főkönyvi szám, szakfeladat, tervezési alapegység) a GYNSZ munkatársai végzik. A kötelezettség vállalásról, mint tényről és a nyilvántartásba vételhez szükséges adatokról a GYNSZ ügyrendjében foglaltak szerint kell adatokat szolgáltatni. Szállító analitika: A szállítói számlák GYNSZ-hoz érkezése után megtörténik a szállítói számla szakmai teljesítésének igazolása, a szükséges készletre vétel, állományba vétel, stb.. Ezt követően a számlát nyilvántartásba veszik az OrganP-ben, kijelölik a számla előzményeit (szerződés, rendelés). A szállítói számla nyilvántartásba vételét követően kerül kinyomtatásra az OrganP-ből az Utalvány rendeletet. Az Utalvány rendeletet aláírja az érvényesítő, ellenjegyző, utalványozó. Az utalványozást követően megtörténhet a szállítói számla utalása. Utalás: Az utalás a GYNSZ önálló bankszámlájáról történik OTP terminálon keresztül. Vevő analitika: A vevő számlák egy része az OrganP segítségével, egy része pedig egyéb szoftver segítségével készül. A nem OrganP-ben kiállított vevő számlákat minden esetben fel kell dolgozni az OrganP vevő analitikájában (pl. folyószámla nyilvántartás). A GYNSZ-ban kiállított vevő számlák a GYNSZ nevében készülnek. Bank analitika: A bankkivonatok a GYNSZ - ba érkeznek, feldolgozásuk a GYNSZ - ban történik. Pénztár analitika: Az Intézményben történhetnek ki/befizetések. Az OrganP házipénztár modulját a GYNSZ munkatársai kezelik. Pénztár bizonylat csak az OrganP-ből állítható ki. Főkönyvi könyvelés: A főkönyvi könyvelés és a kapcsolódó kötelező kimutatások elkészítése (pl. beszámoló garnitúra) a GYNSZ feladata. Az elkészült dokumentumokat átadja a KPGSZK-nak az összevont jelentések, beszámolók elkészítéséhez. Vezetői információk, kimutatások: A GYNSZ munkatársai kezelik saját intézményük vonatkozásában az Organ-P összes lekérdezési listáját, kimutatását. Kódok, törzsek: Az OrganP kódjainak karbantartását a GYNSZ főkönyvelője végzi (partner törzs, főkönyvi számlatükör törzs, tervezési alapegységek, stb.).

7 III. Vagyonkezelési feladatok 1. A vagyonkezelés általános szabálya 1. A GYNSZ felelősséggel gondoskodik a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáról. 2. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal és egyéb vagyontárgyakkal kapcsolatos feladatokat a GYNSZ mint kezelő látja el. 3. A vagyongazdálkodás során a kezelőnek a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 16/2001. (IV. 10.) Ök. rendelet és módosításai az irányadók. IV. Egyéb rendelkezések 1. Az együttműködési megállapodás a GYNSZ és a KPGSZK mint intézmények viszonyára vonatkozó alapvető szabályokat rögzíti. Minden itt nem szabályozott kérdést az intézmények saját szabályzataiban részletesen rögzíteni kell. 2. A GYNSZ köteles felülvizsgálni a működésére vonatkozó valamennyi szabályzatát, amely a KPGSZ-val kapcsolatba hozható. Kiemelt figyelmet kell fordítani a KPGSZK és az intézmény ügyrendjeinek összehangolására. Hatálybalépés Ez az együttműködési megállapodás január 1-jén lép hatályba. Győr, december 12. Aláírások 1.) A KPGSZK igazgatója:... 2.) A GYNSZ igazgatója:... Tudomásul vette: Az intézmény gazdasági igazgatója...

8 2. számú melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ (9021 Győr, Czuczor Gergely u. 7.), mint az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézménye, a továbbiakban KPGSZK, másrészről. a továbbiakban Intézmény, mint részben önállóan gazdálkodó szervezet között az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény végrehajtására kiadott az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a város intézményhálózata gazdasági-pénzügyi feladat ellátásának korszerűsítésére vonatkozó - határozatai alapján a következők szerint: I. Az együttműködés általános szempontjai 1. A KPGSZK és az Intézmény együttműködésének célja az, hogy a hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtse meg. 2. Az együttműködés nem korlátozza jelen megállapodásban foglaltakon túl az Intézmény gazdálkodási és szakmai döntési rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 3. A KPGSZK az ágazati intézményeket ellátó pénzügyi-gazdasági ügyviteli szervezete útján biztosítja a szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. 4. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az Intézmény vezetője saját hatáskörében gyakorolja, teljes körű felelősséggel tartozik az Intézmény költségvetési előirányzatainak betartásáért. 5. Az Intézmény önálló bankszámlával nem rendelkezik, a banki kapcsolatokat a KPGSZK bankszámláján bonyolítja. 6. A készpénzes kifizetések teljesítésére Intézmény készpénzellátmányt kap, felhasználásának és elszámolásának szabályait a pénzkezelési szabályzatban kell rögzíteni. 7. Az Intézmény költségvetési gazdálkodásának ügyvitele a (Zalaszám Informatika Kft által kifejlesztett) OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer alkalmazásával történik a II/6. pontban leírtak szerint. 8. Az Intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért, a határidők pontos betartásáért saját nyilvántartási rendszerénél a részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a felelős, míg az egyéb pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében a KPGSZK. 9. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az Intézmény és a KPGSZK, illetve a KPGSZK és az Intézmény között átadás-átvételi könyvvel kell kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (bizonylatot) mikor és kinek adta át ügyintézés végett.

9 10. Az intézmény folyamatba épített belső ellenőrzésének működéséért a felelősség elsődlegesen az Intézmény vezetőjét terheli. Az ágazati intézményeket ellátó pénzügyi szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó belső ellenőrzés működéséért a KPGSZK vezetője felel. A KPGSZK vezetője köteles a belső ellenőrzési tevékenység során az Intézményt érintő ellenőrzési programot az Intézmény vezetőjével egyeztetni, illetve az ellenőrzés megállapításait vele közölni, értékelni. II. Az együttműködés területei, feladatai a gazdálkodás során 1. Az éves költségvetés tervezése 1 A költségvetési keretszámokat részben önálló intézményre lebontva a felügyeleti szerv állapítja meg. A gazdálkodáshoz szükséges keretszámok kialakításához a tervezést megelőzően a várható bevételek, bevételi források számbavételét, az intézményi szakmai feladatok ellátásához a személyi juttatásokkal és munkaadói járulékokkal, dologi és felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos számításokat a részben önálló intézmény saját hatáskörben készíti el. 2. A költségvetési rendelet megalkotása után a keretszámok alapján az intézményi költségvetés összeállítása az Intézmény feladata. A részben önálló intézmények költségvetését a KPGSZK összesíti és a felügyeleti szervhez benyújtja. 3. Intézmény folyamatosan figyelemmel kíséri az éves költségvetésének teljesítését. 2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása 1. Az Intézmény - alapító okirata értelmében - minden előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik. Ennek megfelelően előirányzat felhasználási és előirányzat módosítási hatáskörét önállóan gyakorolja és erről a KPGSZK-ot havonta tájékoztatja (a KPGSZK Ügyrendjében foglaltak szerint) Intézmény a költségvetésben jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. 2. Az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosításokról a KPGSZK tájékoztatja a felügyeleti szervet. 3. Az önkormányzat által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért a KPGSZK vezetője és az Intézmény vezetője együttesen felelősek. 4. A támogatást és saját bevételeit a jogszabályi és helyi költségvetési rendeleteket figyelembe véve Intézmény önállóan használhatja fel, valamint jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatásokkal és létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik. 3. A készpénzkezelés rendje 1. A KPGSZK a bankszámlához kapcsolódóan házipénztárt működtet. Az Intézmény a feladatai megvalósításához szükséges készpénzkiadások teljesítésére ellátmányban részesül. A készpénzes forgalom lebonyolításából adódó kiadásokat az Intézmény gazdasági ügyintézője, akadályoztatása esetén az intézmény vezetője által írásban megbízott személy köteles a KPGSZK által meghatározott időpontban és bizonylatokkal elszámolni. 2. A készpénz kifizetés szabályszerűségéért az Intézmény vezetője felelős és egyben gondoskodik a készpénz biztonságos tárolásáról. 3. A készpénzben beszedett bevételek kiadások teljesítésére nem fordíthatók, az Intézmény köteles azokat a KPGSZK-nál vezetett bankszámlára befizetni.

10 4. A finanszírozás rendje 1. A jóváhagyott intézményi költségvetésben meghatározott felügyeleti szervi támogatás rendelkezésre bocsátása a KPGSZK költségvetési elszámolási számlájára történik a kincstári finanszírozási rendszerben. 2. Az intézmény havonta, a tárgyhónapot megelőzően, valamennyi bevételét és kiadását számba véve, elkészíti finanszírozási tervét. Az intézményi finanszírozási terveket a KPGSZK összesíti és eljuttatja a felügyeleti szervnek. 5. Az egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 1. A tárgyi eszközök és készletek analitikus nyilvántartását - ide értve a munkahelyeken használatban lévő készleteket is az Intézmény végzi. 2. Az Intézmény végzi a selejtezéseket, leltárfelvételeket, a leltárak összesítését és kiértékelését. 3. Az állomány-változásokról és az értékcsökkenés elszámolásáról negyedévente feladást készít Intézmény a KPGSZK részére. 4. Az Intézmény energia fogyasztásának ellenőrzése, kezelése a szolgáltatókkal és hatóságokkal való kapcsolattartás a részben önálló intézmény feladata azzal, hogy valamennyi ilyen irányú tevékenységéről a KPGSZK-ot az intézkedéssel egyidejűleg írásban tájékoztatja. 5. A fogyasztásköltség és a különféle naturális adatok nyilvántartás, feldolgozása, városi szintű energia nyilvántartásba való felvezetése a KPGSZK feladata. 6. Az Intézmény köteles analitikus nyilvántartást vezetni a tevékenységével kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatások alátámasztása érdekében, munkaügyi-, személyi- és béradatok, szigorú számadású nyomtatványok, bélyegzők, továbbá saját és a KPGSZK szabályzataiban előírt esetekben. 6. Az OrganP integrált pénzügyi- gazdasági rendszer működéséhez kapcsolódó feladatellátás 1. A KPGSZK összesen 12 intézményt tömörít. A KPGSZK gazdálkodása két adatbázisban történik. Az egyik adatbázis kizárólag a Győri Nemzeti Színház, a másik adatbázis 11 kulturális intézmény gazdálkodásának nyilvántartására szolgál. Az intézmények az adatbázison belül a tervezési alapegység-kódok segítségével kerülnek elkülönítésre. A tervezési alapegység kódok segítségével az intézmény gazdálkodása az adatbázison belül a gazdálkodás bármelyik fázisában elkülöníthető. 2. A KPGSZK és az Intézmény közötti munkamegosztás az OrganP rendszer alkalmazása során az alábbiak szerint alakul: Előirányzat (eredeti/módosított) nyilvántartás: Az előirányzatok meghatározása, saját hatáskörű előirányzat módosítások meghatározása az Intézmény feladata. Az Intézmény az általa meghatározott előirányzatokról feladást küld a KPGSZK részére, amely rögzíti azt az OrganP előirányzat nyilvántartására szolgáló analitikába. Az előirányzatok alakulását Intézmény nyomon követheti az OrganP kimutatásai, lekérdezései segítségével. A kötelezettség vállalások előirányzatok kapcsolatát a KPGSZK előzetes egyeztetések alapján kiemelt előirányzat-mélységben ellenőrzi.

11 Kötelezettség vállalás nyilvántartás: Az Intézmény vezetője által vállalt kötelezettségek - szerződések, rendelések, átadott pénzeszközökre vonatkozó megállapodások - nyilvántartásba vételét a KPGSZK munkatársai végzik. A nyilvántartásba vételt megelőzően a kötelezettség vállalásról, mint tényről és a nyilvántartásba vételhez szükséges adatokról az Intézmény tájékoztatja a KPGSZK -ot. Szállító analitika: A szállítói számlák az Intézményhez érkeznek, ahol megtörténik a szállítói számla szakmai teljesítésének igazolása. Ezt követően a számlát az Intézmény Bizonylatkísérő lappal eljuttatja a KPGSZK-hoz. A KPGSZK nyilvántartásba veszi az OrganP-ben, kijelöli a számla előzményeit (szerződés, rendelés). A szállítói számla nyilvántartásba vételét követően a KPGSZK átutalja a szállítói számlát a bizonylatkísérő lapon lévő utalványozás, érvényesítés és szakmai teljesítés igazolás alapján. Utalás: Az utalás a KPGSZK -nál történik OTP terminálon keresztül. Vevő analitika: A vevő számlák egy része a KPGSZK-ban készül az OrganP segítségével, egy része pedig az Intézménynél, kézi illetve egyéb szoftver segítségével. A nem OrganP-ben kiállított vevő számlákat minden esetben fel kell dolgozni az OrganP vevő analitikájában (pl. folyószámla nyilvántartás). A vevő számlák a KPGSZK/INTÉZMÉNY nevében készülnek (csekkes befizetések esetében a csekk tartalmaz egy intézményi egyedi azonosító számot megkönnyítve ezzel a pénzügyi teljesítés feldolgozását). Az intézménynél kiállított vevő számlákat az átadás igazolása mellett - rendszeres időközönként eljuttatja a KPGSZK-nak Bank analitika: A bankszámla kivonatok a KPGSZK -ba érkeznek, feldolgozásuk ott történik. Pénztár analitika: Az OrganP házipénztár modulját a KPGSZK munkatársai kezelik. Pénztár bizonylat csak a KPGSZK-ban az OrganP-ből állítható ki. Az Intézményben történő ki/befizetések esetén a dupla bizonylatolás elkerülése végett - a részben önálló intézmény munkatársa pénztár bizonylatot nem állíthat ki. A részben önálló intézményben történő kifizetésekhez az intézmény ellátmányt vesz fel a KPGSZKtól. ÁFA analitika: Az ÁFA elszámolást a KPGSZK központilag végzi. A KPGSZK havi összesített ÁFA bevallást készít. Az ÁFA analitika alapján Intézményenként (is) meghatározható a befizetendő illetve visszaigényelt ÁFA összege. Főkönyvi könyvelés: A főkönyvi könyvelés és a kapcsolódó kötelező kimutatások elkészítése (pl. beszámoló garnitúra) a KPGSZK feladata. Vezetői információk, kimutatások: A KPGSZK munkatársai kezelik az OrganP összes listáját, kimutatását. A részben önálló intézmény munkatársai saját intézményi tervezési alapegységükre kimutatásokat, lekérdezéseket használhatnak. Kódok, törzsek: Az OrganP kódjainak karbantartását a KPGSZK végzi (partner törzs, főkönyvi számlatükör törzs, tervezési alapegységek, stb.).

12 III. Vagyonkezelési feladatok 1. Az Intézmény felelősséggel gondoskodik a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáról. 2. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal és egyéb vagyontárgyakkal kapcsolatos feladatokat a részben önálló intézmény, mint kezelő látja el. 3. A vagyongazdálkodás során a kezelőnek a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 16/2001. (IV. 10.) Ök. rendelet és módosításai az irányadók. IV. Egyéb rendelkezések 1. Az együttműködési megállapodás az önálló és részben önállóan gazdálkodó intézmény viszonyára vonatkozó alapvető szabályokat rögzíti. Minden itt nem szabályozott kérdést az Intézmén, illetve a KPGSZK szabályzataiban részletesen rögzíteni kell. 2. Az Intézmény és a KPGSZK köteles felülvizsgálni a működésre vonatkozó valamennyi szabályzatát, különösen a pénz- és értékkezelésre, vagyonvédelemre, leltár- és selejtezésre vonatkozó szabályzatokat. Kiemelt figyelmet kell fordítani az KPGSZK és az Intézmény SZMSZ-einek és ügyrendjeiknek összehangolására. Hatálybalépés Ez az együttműködési megállapodás január 1-jén lép hatályba. Győr, december 12. Aláírások 1.) A KPGSZK igazgatója:... 2.) Az Intézmény igazgatója:... Tudomásul vette: Az intézmény gazdasági vezetője...

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 115/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. július 1-jei hatállyal a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Részletesebben

99/2007. (VI. 14.) MÖK

99/2007. (VI. 14.) MÖK 99/2007. (VI. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés 1.-10. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, a Veszprém Megyei

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. számú melléklet MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az Önkormányzat által fenntartott, az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó Óvodák Gazdasági Működtető Központja (a továbbiakban: ÓGMK),

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. NAPIREND Ügyiratszám: 5/109/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös Önkormányzati

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S 1 a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről amely létrejött egyrészről Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala (8999. Zalalövő, Szabadság tér l.) mint önállóan működő és

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Amely létrejött a Téglási Polgármesteri Hivatal (Téglás, Kossuth u. 61. sz.) valamint a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Téglás, Liget u.

Részletesebben

93/2007. (VI. 14.) MÖK határozat 2. számú melléklete MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

93/2007. (VI. 14.) MÖK határozat 2. számú melléklete MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 93/2007. (VI. 14.) MÖK határozat 2. számú melléklete MEGSZÜNTETŐ OKIRAT A Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (Gic, Nagy L. u. 12.) önálló

Részletesebben

Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester előterjesztése. Javaslat egészségügyi, szociális integrált gazdasági egység működésére

Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester előterjesztése. Javaslat egészségügyi, szociális integrált gazdasági egység működésére napirendi pont Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester előterjesztése Javaslat egészségügyi, szociális integrált gazdasági egység működésére Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a város intézményhálózatában folyó

Részletesebben

ELÕTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 8-i ülésére

ELÕTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 8-i ülésére Szám: 02/207-14/2007. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 201/2016. (IV.28.) Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2011. május

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

1. Az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. Felelős: Társulási Tanács elnöke Határidő: folyamatos

1. Az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. Felelős: Társulási Tanács elnöke Határidő: folyamatos K i v o n a t Dombrádi Szociális Tárulás Társulási Tanácsa 2015. június hó 08-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 23-i ülésére SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztést megtárgyalta Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Ügyrendi Bizottság A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam /: Dr.Kaczmarski

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. I. Az együttműködés általános szempontjai

MEGÁLLAPODÁS. I. Az együttműködés általános szempontjai MEGÁLLAPODÁS A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.), ILLETVE A Szakcsi Óvoda (7213 Szakcs, Petőfi tér 7.) KÖZÖTT A GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MUNKAMEGOSZTÁS ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S az önállóan működő költségvetési szervekkel Együttműködési Megállapodás megkötésére tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére)

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: a Tengelici Polgármesteri Hivatal és a Mézeskalács Óvoda közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása

Előterjesztés. Tárgy: a Tengelici Polgármesteri Hivatal és a Mézeskalács Óvoda közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása Előterjesztés Tárgy: a Tengelici Polgármesteri Hivatal és a Mézeskalács Óvoda közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása Tisztelt Képviselő-testület! A Tengelici Mézeskalács Óvoda alapító okirata

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 175/2005. (VI. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 175/2005. (VI. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 175/2005. (VI. 29.) számú h a t á r o z a t a az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények közötti munkamegosztásra és a felelősség-vállalásra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

(Képviselő-testület március 30-i ülésére)

(Képviselő-testület március 30-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata HATÁROZATI JAVASLAT./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő

Részletesebben

M U N K A T E R V 2011.

M U N K A T E R V 2011. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. M U N K A T E R V 2011. PÉNZÜGYI OSZTÁLY 1./ 2010. évi beszámoló elkészítéséhez vevő-, szállító

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás az önállóan működő és gazdálkodó Pusztazámor Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv, valamint az önállóan működő Napköziotthonos Óvoda költségvetési

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Tervezet

MEGÁLLAPODÁS. Tervezet MEGÁLLAPODÁS Tervezet A Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó, valamint a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény, mint önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2327/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2012. június

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar Ü G Y R E N D Az Intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Érvényes: 2013. január 1.-től Jóváhagyta:... igazgató Ü G Y R E N D A Győri Filharmonikus

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 132/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S nemzetiségi együttműködési megállapodás elfogadására Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton terjesztem elő a

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29.

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. M U N K A T E R V 2013.04.01-től PÉNZÜGYI CSOPORT 1.) OTP felé a névváltozás lejelentése,

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Medgyesbodzás Község Román nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én tartandó ülésére a helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. Megállapodás

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. Megállapodás Megállapodás Dorog Város Önkormányzatának Kincstári Szervezete, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az Arany János Városi Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata és a Lőrinci Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közötti gazdálkodási szabályokra

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 10/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

[MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS]

[MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS] 2014. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pusztainé Nádházi Ibolya [MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS] Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete és az Önkormányzat rendelete alapján hozzárendelt

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 5/88 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület szeptember 23-i nyilvános ülésére

10. NAPIREND Ügyiratszám: 5/88 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület szeptember 23-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 5/88 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. szeptember 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös Önkormányzati

Részletesebben

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott 9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Melléklet az 5. napirendi ponthoz amely létrejött egyrészről Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 2523

Részletesebben

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete Szent Pál Katolikus Általános Iskola Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Tel./Fax: 59/503-085 Mobil: 06-30/901-4655 E-mail: szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu Web: www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Hatályba lépés:

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi József Attila Művelődési Ház, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 13.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 510-31/2014. Ügyintéző: dr. Barna Angéla jegyző ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére AJKA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI Ö N K O R M Á N Y ZATA 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-101 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 03/0037-5/2015. Előterjesztést készítette: Dömötör Norbert elnök Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 120/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati

Részletesebben

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet és a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde közötti megállapodás

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet és a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde közötti megállapodás Melléklet a 11. számú Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az önkormányzati és a társulási fenntartású intézmények gazdálkodási feladatainak ellátása tárgyú előterjesztéshez Az Integrált Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület november 27-én tartandó ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület november 27-én tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. november 27-én tartandó ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános szempontok

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám:

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám: Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft. 5000 Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: 000974 adószám: 11279770-3-16 Könyvvizsgálói értékelés Szajol Község Önkormányzata

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

16/2010. (III. 3.) Kgy. határozat

16/2010. (III. 3.) Kgy. határozat 16/2010. (III. 3.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei

Részletesebben

Balatoni Regionális Történeti. Kutatóintézet, Könyvtár. Kálmán Imre Emlékház. Siófok

Balatoni Regionális Történeti. Kutatóintézet, Könyvtár. Kálmán Imre Emlékház. Siófok Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Siófok Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú melléklete Ügyrend Szabályzat Gazdálkodási melléklete Hatályos: 2016. október

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. január

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata

Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata A települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A kisebbségi

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

KIVONAT. Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 3-án megtartott rendkívüli, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 3-án megtartott rendkívüli, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 3-án megtartott rendkívüli, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 114/2007. (VIII. 03.) KT határozat Tárgy: Együttműködési megállapodás

Részletesebben

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Ózd, 2011. november 24. Sport Bizottság Elnöke. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Vezetője

Ózd, 2011. november 24. Sport Bizottság Elnöke. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Vezetője J A V A S L A T az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága és az önállóan működő költségvetési szervek munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő Együttműködési megállapodás elfogadására Ózd,

Részletesebben

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.- 32. -ai szerint előírt éves i tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az éves i terv

Részletesebben

369-1/2009. I.4. iktatószámú GAZDASÁGI ÜGYREND módosítása

369-1/2009. I.4. iktatószámú GAZDASÁGI ÜGYREND módosítása 369-1/2009. I.4. iktatószámú GAZDASÁGI ÜGYREND módosítása Bevezetés kiegészítése: 368/2011. (XII.31) Korm. rendelete, 369/2011. (XII.31) Korm. rendelete, ill. a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról.

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott

Részletesebben