Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S az önállóan működő költségvetési szervekkel Együttműködési Megállapodás megkötésére tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 10. (4) bekezdése szerint: (4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt költségvetési szerv a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban (a továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) rögzíti. Az Ávr. 10. (1) bekezdése alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete, - mint irányító szerv határozataival az önállóan működő intézmények pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalt, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelölte ki. A fentiek alapján január 1. napjától az önállóan működő intézmények (Eszterlánc Óvoda, Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény, Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat) pénzügyi-gazdasági feladatait a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal látja el. Ezen feladatellátás szabályait a mellékelt Együttműködési Megállapodások rögzítik. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Együttműködési Megállapodásokat a mellékletek szerint szíveskedjen elfogadni! 1. Határozati javaslat: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozza el, hogy jóváhagyja a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal és az Eszterlánc Óvoda között a január 1. napján létrejött Együttműködési Megállapodást a melléklet szerint. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a megállapodást írják alá és a döntésről az Eszterlánc Óvoda vezetőjét értesítse. Határidő: azonnal Felelős: Bagolyné Szűcs Mariann jegyző, Intézményvezető 2. Határozati javaslat: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozza el, hogy jóváhagyja a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény között január 1. napján létrejött Együttműködési Megállapodást a melléklet szerint. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a megállapodást írják alá és a döntésről a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény vezetőjét értesítse. Határidő: azonnal Felelős: Bagolyné Szűcs Mariann jegyző, Intézményvezető

2 3. Határozati javaslat: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozza el, hogy jóváhagyja a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal és a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat között január 1. napján létrejött Együttműködési Megállapodást a melléklet szerint. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a megállapodást írják alá és a döntésről a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat vezetőjét értesítse. Határidő: azonnal Felelős: Bagolyné Szűcs Mariann jegyző, Intézményvezető Hajdúsámson, március 22. Hamza Gábor polgármester ***A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.*** Az előterjesztést készítette: Jogi és Szervezési Irodavezető Városfejlesztési és Műszaki Irodavezető Szociális és Gyámügyi Irodavezető Aljegyző: Jegyző: Dobosné Csatári Andrea Dr. Bora Bernadett ifj. Hamza Gábor Feketéné Oláh Ágnes Czeglédiné dr. Szilágyi Irén Bagolyné Szűcs Mariann

3 Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Érvényes: január 1-től

4 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5., mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 7., mint önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének szabályozása céljából. Az együttműködés általános szempontjai A megállapodás megkötésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 10. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján került sor, figyelembe véve az Ávr. 8. (1)-(4) bekezdéseiben és a 10. (5)-(8) bekezdéseiben előírt szempontokat, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 359/2012. (XII. 14.) öh. sz. határozatát. Az Ávr. 10. (1) bekezdése alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete, - mint irányító szerv a 359/2012. (XII. 14.) öh. sz. határozatával a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalt (továbbiakban: Hivatal), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet kijelölte az önállóan működő Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény (továbbiakban: Intézmény) pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására. A Hivatalon belül a jelen együttműködési megállapodásban foglalt gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi-Gazdasági Iroda (továbbiakban: Pénzügy) végzi. Jelen együttműködési megállapodás célja az intézmények közötti gazdálkodási kapcsolatrendszer és feladatmegosztás meghatározása. 1. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttműködésének célja az, hogy a hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos gazdálkodás feltételeit megteremtse. 2. Az együttműködés nem csorbíthatja az önállóan működő költségvetési szerv szakmai döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 3. A Hivatal és az Intézmény közösen felelősek a munkamegosztás megszervezéséért és végrehajtásáért, az éves költségvetésben és annak módosításaiban meghatározott előirányzatok figyelemmel kíséréséért és betartásáért, továbbá a belső kontrollrendszer kialakításáért és működéséért. 4. Az Intézmény a Hivatal számviteli politikája keretében elkészített szabályzatokat alkalmazza és az azokban előírtakat kötelező érvénnyel betartja. A szabályzatok időben történő átadásáról a Hivatal gondoskodik. Az éves költségvetés tervezése 1. A Pénzügy által előállított és az Intézmény részére megküldött nyomtatványgarnitúrán az Intézmény adatot szolgáltat a hatályos jogszabályok és a rendelkezésére álló adatok alapján első ízben a költségvetési koncepció elkészítéséhez, majd a költségvetés tervezéséhez. 2. A Pénzügy az Intézmény vezetőjével együttműködve áttekinti az előző évi költségvetés teljesítését és számításokat végez a következő évi költségvetés tervezet elkészítéséhez. 3. A Pénzügy segíti az Intézmény vezetője által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek megállapítását, illetve azok pénzügyi feltételrendszerének meghatározását a költségvetési koncepcióban meghatározott irányelvek figyelembe vételével.

5 4. A Pénzügy elvégzi a költségvetés tervezetéhez tartozó adatok kimunkálását a jegyző és az intézmény vezetője közötti költségvetési egyeztető tárgyalásra és ehhez rendelkezésre bocsátja a birtokában lévő egyéb információkat is. 5. A Pénzügy az önkormányzat költségvetésének keretében elkészíti az önkormányzat bizottságainak ülésére és a Képviselő-testület általi tárgyalásra az Intézmény költségvetésének tervezetét, beépíti annak adatait az önkormányzat költségvetési rendeletébe. 6. A Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendeletet annak elfogadását követő 5 napon belül Hivatal megküldi az Intézmény vezetőjének. 7. A Pénzügy gondoskodik a Magyar Államkincstár informatikai rendszerében az elemi költségvetés rögzítéséről az intézmény vezetőjének adatszolgáltatása alapján. Az éves költségvetési előirányzatok és azok módosításainak nyilvántartása, felhasználása 1. A Pénzügy a költségvetési rendelet Képviselő-testület általi megalkotása után az Intézmény vezetőjének közreműködésével felfekteti az előirányzat-nyilvántartást, melynek egy példányát átadja az Intézmény részére, majd ezt az időközben bekövetkező módosítások miatti párhuzamos vezetés útján havonta egyezteti az Intézménnyel. 2. A költségvetési év folyamán bekövetkező gazdálkodási események hatására az Intézmény vezetője írásban kezdeményezi a jogkörébe tartozó előirányzat módosításokat. A Pénzügy az előirányzat módosítás nyilvántartásban történő átvezetéséről az intézmény vezetőjét értesíti. A kiemelt előirányzatok közötti módosítási és átcsoportosítási kezdeményezéseknek tartalmazniuk kell az előirányzat változtatási igények indoklását is. Az előirányzat módosítási igényeket a jegyző részére kell megküldeni, melyekre előzetes felülvizsgálat után a Pénzügy előterjesztést készít a Képviselő-testület elé. 3. A Pénzügy az előbbiek szerinti és az azokon kívüli előirányzat módosítások tekintetében az alábbi feladatokat látja el: felülvizsgálja az intézményvezetői hatáskörben végrehajtott módosítások szabályszerűségét, a testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról hozott döntéseket 5 napon belül továbbítja az Intézmény részére, az előbbi előirányzat módosításokat átvezeti az Intézmény előirányzat nyilvántartásán és havonta egyezteti a változásokat az Intézménnyel. Az előirányzatok felhasználása, gazdálkodási jogkörök meghatározása Az Intézmény önálló bankszámlával és adószámmal rendelkezik. Az Intézmény a részére jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal és létszámkerettel önállóan gazdálkodik. Az Intézmény vezetője a kötelezettségvállalás tekintetében valamennyi, a Képviselő-testület által a költségvetésében jóváhagyott előirányzat felett rendelkezik összeghatárra tekintet nélkül. 1. Kötelezettségvállalás Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet a költségvetésben rendelkezésre álló, kötelezettséggel nem terhelt kiadási előirányzatok mértékéig. A Kötelezettségvállalásra az Intézmény vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló személy jogosult. Az Intézmény által a Pénzügyre dokumentáltan átadott kötelezettségvállalási bizonylatot a Pénzügy ezzel megbízott dolgozója szabályszerűség és a pénzügyi fedezet megléte szempontjából felülvizsgálja és ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személlyel

6 ellenjegyezteti, majd értesíti az Intézmény vezetőjét, hogy a kötelezettségvállalás aláírható. Aláírást követően a Pénzügy a kötelezettségvállalást felvezeti a kötelezettségvállalás nyilvántartásba. 2. A kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése Az Intézmény nevében vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzését a Pénzügy vezetője, vagy a jegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő végezheti. A pénzügyi ellenjegyzőnek tevékenysége során meg kell győződni arról, hogy a teljesítés igazolás és az érvényesítés megtörtént-e, a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. E feladathoz a pénzügyi ellenjegyző szükség szerint szakértőt vehet igénybe. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előírásoknak, arról a pénzügyi ellenjegyzőnek írásban értesítenie kell a kötelezettségvállalót és a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét. Ha kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni és e tényről az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni A vezető a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 3. Teljesítés igazolása A teljesítés igazolás a kiadások utalványozása előtt történik. A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében - ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes - annak teljesítését. A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A teljesítés igazolására az Intézmény vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult. A kijelölés lehet általános érvényű vagy a kiadások egy meghatározott csoportjára korlátozott. 4. Érvényesítés A teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és az Áht., Ávr, az államháztartási számviteli kormányrendelet és a belső szabályzatok előírásai betartásra kerültek-e. Amennyiben az érvényesítő tevékenysége végzése során szabálytalanságot észlel, arról köteles értesíteni az utalványozót. Az érvényesítést azonban nem tagadhatja meg, ha arra az utalványozó írásban utasítja. A további eljárásra az ellenjegyzésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az érvényesítést a Pénzügy jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelő szakképesítésű dolgozója végzi. Az érvényesítés az utalványozás előtt történik, és tartalmaznia kell az érvényesítve megjelölést, és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. 5. Utalványozás A bevételi előirányzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási előirányzatok terhére kifizetést elrendelni utalványozás alapján lehet. Utalványozásra a teljesítés igazolás és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor a Hivatal által használatban lévő utalványrendeleten. Utalványozásra az Intézmény vezetője, vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult. 6. Nyilvántartási szabályok A kötelezettségvállalások jogszabályban meghatározott tartalommal történő nyilvántartásáról a Pénzügy gondoskodik. Az Intézmény által átadott kötelezettségvállalások teljeskörűségéért az Intézmény vezetője, azoknak a nyilvántartásban történő teljeskörű felvezetéséért a Pénzügy vezetője

7 felel. A kötelezettségvállalások hó végi nem teljesült állományát a Pénzügy ezzel megbízott munkatársa és az Intézmény ezzel megbízott dolgozója a tárgynegyedévet követő hó 10-ig egyeztetik egymással és a nyilvántartás adatait szükség szerint aktualizálják. 7. Összeférhetetlenségi szabályok A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet. Az érvényesítési feladatokat ellátó ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. 8. Az Intézmény vezetője felelős a jóváhagyott költségvetésében szereplő előirányzatok felhasználásának szükségességéért, az igénybe vett árubeszerzések és szolgáltatások mennyiségéért és minőségéért az elvárható takarékosság betartása mellett. A számviteli, könyvvezetési feladatok ellátása 1. Beérkező számlák kezelése A számlák az Intézmény címére érkeznek, melyeket az Intézmény ezzel megbízott dolgozója a számla adataival kitöltött utalványlappal felszerelve, teljesítés igazolással ellátva dokumentáltan átad a Pénzügy részére. A Pénzügy ezzel megbízott dolgozója ellenőrzi a számlát alaki és tartalmi szempontból és az utalványlapon ellátja az érvényesítési feladatokat. Az utalványlap Intézmény vezetője, vagy az általa erre feljogosított munkavállalója által történő utalványozását követően gondoskodik a pénzügyi teljesítésről. A számla időben történő átadásáért az Intézmény vezetője felelősséggel tartozik, biztosítani kell a Pénzügy részére a határidőre történő kifizetést megelőző adminisztratív feladatok ellátásához szükséges időt. 2. Banki utalások Az Intézmény számláinak átutalással történő kiegyenlítése a Pénzügyön rendelkezése álló terminálon keresztül történik a Pénzügy dolgozója által indított megbízással, melyet a számlavezető pénzintézetnél bejelentett aláírók hagynak jóvá. 3. Főkönyvi könyvelés A Pénzügy a banki kivonatok megérkezését követően a számviteli jogszabályokban meghatározott bizonylatok alapján, a számviteli szabályzatokban foglaltaknak megfelelően gondoskodik a gazdasági esemény főkönyvi könyvelésben történő rögzítéséről a főkönyvi könyvelés elkülönített módon történő biztosításáról. 4. A beszámolási kötelezettségek teljesítése Pénzügy elkészíti az Intézményi féléves és éves beszámolókat a rendelkezésére álló számviteli és pénzügyi nyilvántartások alapján, továbbá eleget tesz a havi pénzügyi adatszolgáltatási kötelezettségeknek a MÁK felé a rendelkezésre álló informatikai rendszeren keresztül, illetve szükség szerint papír alapon egyaránt. A beszámoló szöveges részéhez tartozó szakmai feladat teljesítések ismertetését szükség szerint az Intézmény vezetője köteles elkészíteni. 5. A vagyon nyilvántartásával kapcsolatos feladatok - A Pénzügy végzi az Intézményi tárgyi eszközök és számviteli nyilvántartási feladatait az általa használt tárgyi eszköz nyilvántartó programban. - A Pénzügy az Intézmény vezetőjével egyeztetve összeállítja a leltározási ütemtervet, a leltározási szabályzatban foglaltak alapján együttműködve elvégzik az év végi leltárfelvételt, annak összesítését és kiértékelését. - Az Intézmény a felesleges vagyontárgyak feltárásának, hasznosításának és selejtezésének belső szabályozása alapján elvégzi a feltárást és erről írásban értesíti a Hivatal vezetőjét. További intézkedések a Hivatal ez irányú állásfoglalása alapján tehetőek. - Az Intézmény kiállítja a bevételezések, felhasználások és más csökkenések és növekedések alapbizonylatait, folyamatosan egyeztet a Pénzügyi eszköznyilvántartóval.

8 - Az Intézmény vezeti az előírt anyagszámadásokat, készletnyilvántartásokat, követeléseket és kötelezettségeket. A készletnyilvántartások, követelések és kötelezettségek változásáról feladást készít negyedévente Pénzügy részére. - Az önkormányzati vagyon kezelésével és hasznosításával kapcsolatos feladatokat az önkormányzat vagyonáról és a vagyon-gazdálkodás szabályairól alkotott rendeletek alapján kell ellátni. - A Képviselő-testület által jóváhagyott beruházás, felújítás végrehajtásáról a Hivatal gondoskodik az Intézmény vezetőjének közreműködésével. A pénzkezelés rendje 1. A Hivatal látja el a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat, mind a bankszámla, mind pedig a készpénzforgalom tekintetében. 2. A kisebb összegű intézményi kifizetések teljesítésére az Intézmény esetenkénti beszerzési előleget vehet fel, mellyel legkésőbb 30 napon belül el kell számolnia. 3. Az intézmény által készpénzben beszedett bevétel saját gazdálkodása teljesítésére nem fordítható. A bevételeket az intézmény vezetője heti rendszerességgel köteles a Hivatal által vezetett intézményi pénztárba, vagy az Intézmény bankszámlájára befizetni, és azok mellékleteit a Pénzügynek leadni. 4. Az Intézmény vezetőjének készpénz felvételi igényét megfelelő időben kell kezdeményezni a Pénzügyön. A késedelmes igénybejelentésből adódó hátrányokért az Intézmény vezetője felel. 5. A készpénz kifizetések, illetve banki átutalások szabályszerű lebonyolításáért a Hivatal vezetője felelős. 6. A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása és kezelése a Pénzügyön történik a Pénzkezelési szabályzatban leírtak szerint. Az Intézmény részére kiadott szigorú számadású nyomtatványok kezeléséért, kiállításáért és elszámolásáért az Intézmény vezetője felelős. Az egyéb nyilvántartások vezetése Az Intézménynél vezetendő nyilvántartások a következők: - az intézmény állományában dolgozók munkabéreinek és egyéb juttatásainak személyenkénti nyilvántartása, - fel nem vett személyi juttatások nyilvántartása, - tanulmányi hozzájárulások nyilvántartása, - egyéb, szakmai előírások szerinti nyilvántartások, - kisértékű tárgyi eszközök nyilvántartása. - követelések nyilvántartása, - kötelezettségek nyilvántartása. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE), valamint a belső ellenőrzési feladatok ellátása Az ezekkel kapcsolatos feladatokat egyrészt az ügyintézői szintű, egymást követő munkafolyamatok ellátása (pl. teljesítésigazolások és az ezeket követő érvényesítések) vagy a vezetői szintű utalványozások és azok ellenjegyzései, illetve más irányú előzetes vagy utólagos vezetői ellenőrzések) keretében kell ellátni részben az Intézménynél, részben pedig a Hivatalban. A Hivatal által megbízott belső ellenőrzést végző szerv, vagy személy vizsgálati jogosultsága kiterjed az Intézményre is. A belső ellenőr tevékenységét éves munkaterv és esetenkénti megbízatások alapján végzi.

9 Az információ szolgáltatások miatti felelősség meghatározása Az Intézmény köteles azon dokumentumokat, nyilvántartásokat vezetni és azokat rendelkezésre bocsátani, amelyek lehetővé teszik az önkormányzati szintű összevont, illetve az intézményi adatokat beleértve az állami támogatás igénylését, lemondását, pótigényt megalapozó adatokat is tartalmazó információk szolgáltatását. A teljes körű adatszolgáltatásért és annak pontosságáért az Intézmény vezetője a felelős. A pénzügyi információk teljeskörűségéért és a költségvetési kapcsolatok bemutatásának valódiságáért az Intézmény tekintetében is a Hivatal vezetője tartozik felelősséggel. Záró rendelkezések Ez az együttműködési megállapodás január 1. napjától alkalmazandó. 1. Aláírások Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal részéről Bagolyné Szűcs Mariann jegyző Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény részéről: Tarné Hajdú Judit intézményvezető Záradék Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az együttműködési megállapodást a../2013. (III..) öh. számú határozatával jóváhagyta. Hajdúsámson, március. Hamza Gábor polgármester

10 Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő Eszterlánc Óvoda közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Érvényes: január 1-től

11 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5., mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az Eszterlánc Óvoda 4251 Hajdúsámson, Kossuth u , mint önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének szabályozása céljából. Az együttműködés általános szempontjai A megállapodás megkötésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 10. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján került sor, figyelembe véve az Ávr. 8. (1)-(4) bekezdéseiben és a 10. (5)-(8) bekezdéseiben előírt szempontokat, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 358/2012. (XII. 14.) öh. sz. határozatát. Az Ávr. 10. (1) bekezdése alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete, - mint irányító szerv a 358/2012. (XII. 14.) öh. sz. határozatával a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalt (továbbiakban: Hivatal), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet kijelölte az önállóan működő Eszterlánc Óvoda (továbbiakban: Intézmény) pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására. A Hivatalon belül a jelen együttműködési megállapodásban foglalt gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi-Gazdasági Iroda (továbbiakban: Pénzügy) végzi. Jelen együttműködési megállapodás célja az intézmények közötti gazdálkodási kapcsolatrendszer és feladatmegosztás meghatározása. 5. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttműködésének célja az, hogy a hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos gazdálkodás feltételeit megteremtse. 6. Az együttműködés nem csorbíthatja az önállóan működő költségvetési szerv szakmai döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 7. A Hivatal és az Intézmény közösen felelősek a munkamegosztás megszervezéséért és végrehajtásáért, az éves költségvetésben és annak módosításaiban meghatározott előirányzatok figyelemmel kíséréséért és betartásáért, továbbá a belső kontrollrendszer kialakításáért és működéséért. 8. Az Intézmény a Hivatal számviteli politikája keretében elkészített szabályzatokat alkalmazza és az azokban előírtakat kötelező érvénnyel betartja. A szabályzatok időben történő átadásáról a Hivatal gondoskodik. Az éves költségvetés tervezése 9. A Pénzügy által előállított és az Intézmény részére megküldött nyomtatványgarnitúrán az Intézmény adatot szolgáltat a hatályos jogszabályok és a rendelkezésére álló adatok alapján első ízben a költségvetési koncepció elkészítéséhez, majd a költségvetés tervezéséhez. 10. A Pénzügy az Intézmény vezetőjével együttműködve áttekinti az előző évi költségvetés teljesítését és számításokat végez a következő évi költségvetés tervezet elkészítéséhez. 11. A Pénzügy segíti az Intézmény vezetője által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek megállapítását, illetve azok pénzügyi feltételrendszerének meghatározását a költségvetési koncepcióban meghatározott irányelvek figyelembe vételével.

12 12. A Pénzügy elvégzi a költségvetés tervezetéhez tartozó adatok kimunkálását a jegyző és az intézmény vezetője közötti költségvetési egyeztető tárgyalásra és ehhez rendelkezésre bocsátja a birtokában lévő egyéb információkat is. 13. A Pénzügy az önkormányzat költségvetésének keretében elkészíti az önkormányzat bizottságainak ülésére és a Képviselő-testület általi tárgyalásra az Intézmény költségvetésének tervezetét, beépíti annak adatait az önkormányzat költségvetési rendeletébe. 14. A Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendeletet annak elfogadását követő 5 napon belül Hivatal megküldi az Intézmény vezetőjének. 15. A Pénzügy gondoskodik a Magyar Államkincstár informatikai rendszerében az elemi költségvetés rögzítéséről az intézmény vezetőjének adatszolgáltatása alapján. Az éves költségvetési előirányzatok és azok módosításainak nyilvántartása, felhasználása 4. A Pénzügy a költségvetési rendelet Képviselő-testület általi megalkotása után az Intézmény vezetőjének közreműködésével felfekteti az előirányzat-nyilvántartást, melynek egy példányát átadja az Intézmény részére, majd ezt az időközben bekövetkező módosítások miatti párhuzamos vezetés útján havonta egyezteti az Intézménnyel. 5. A költségvetési év folyamán bekövetkező gazdálkodási események hatására az Intézmény vezetője írásban kezdeményezi a jogkörébe tartozó előirányzat módosításokat. A Pénzügy az előirányzat módosítás nyilvántartásban történő átvezetéséről az intézmény vezetőjét értesíti. A kiemelt előirányzatok közötti módosítási és átcsoportosítási kezdeményezéseknek tartalmazniuk kell az előirányzat változtatási igények indoklását is. Az előirányzat módosítási igényeket a jegyző részére kell megküldeni, melyekre előzetes felülvizsgálat után a Pénzügy előterjesztést készít a Képviselő-testület elé. 6. A Pénzügy az előbbiek szerinti és az azokon kívüli előirányzat módosítások tekintetében az alábbi feladatokat látja el: felülvizsgálja az intézményvezetői hatáskörben végrehajtott módosítások szabályszerűségét, a testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról hozott döntéseket 5 napon belül továbbítja az Intézmény részére, az előbbi előirányzat módosításokat átvezeti az Intézmény előirányzat nyilvántartásán és havonta egyezteti a változásokat az Intézménnyel. Az előirányzatok felhasználása, gazdálkodási jogkörök meghatározása Az Intézmény önálló bankszámlával és adószámmal rendelkezik. Az Intézmény a részére jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal és létszámkerettel önállóan gazdálkodik. Az Intézmény vezetője a kötelezettségvállalás tekintetében valamennyi, a Képviselő-testület által a költségvetésében jóváhagyott előirányzat felett rendelkezik összeghatárra tekintet nélkül. 8. Kötelezettségvállalás Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet a költségvetésben rendelkezésre álló, kötelezettséggel nem terhelt kiadási előirányzatok mértékéig. A Kötelezettségvállalásra az Intézmény vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló személy jogosult. Az Intézmény által a Pénzügyre dokumentáltan átadott kötelezettségvállalási bizonylatot a Pénzügy ezzel megbízott dolgozója szabályszerűség és a pénzügyi fedezet megléte szempontjából felülvizsgálja és ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személlyel

13 ellenjegyezteti, majd értesíti az Intézmény vezetőjét, hogy a kötelezettségvállalás aláírható. Aláírást követően a Pénzügy a kötelezettségvállalást felvezeti a kötelezettségvállalás nyilvántartásba. 9. A kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése Az Intézmény nevében vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzését a Pénzügy vezetője, vagy a jegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő végezheti. A pénzügyi ellenjegyzőnek tevékenysége során meg kell győződni arról, hogy a teljesítés igazolás és az érvényesítés megtörtént-e, a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. E feladathoz a pénzügyi ellenjegyző szükség szerint szakértőt vehet igénybe. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előírásoknak, arról a pénzügyi ellenjegyzőnek írásban értesítenie kell a kötelezettségvállalót és a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét. Ha kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni és e tényről az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni A vezető a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 10. Teljesítés igazolása A teljesítés igazolás a kiadások utalványozása előtt történik. A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében - ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes - annak teljesítését. A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A teljesítés igazolására az Intézmény vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult. A kijelölés lehet általános érvényű vagy a kiadások egy meghatározott csoportjára korlátozott. 11. Érvényesítés A teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és az Áht., Ávr, az államháztartási számviteli kormányrendelet és a belső szabályzatok előírásai betartásra kerültek-e. Amennyiben az érvényesítő tevékenysége végzése során szabálytalanságot észlel, arról köteles értesíteni az utalványozót. Az érvényesítést azonban nem tagadhatja meg, ha arra az utalványozó írásban utasítja. A további eljárásra az ellenjegyzésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az érvényesítést a Pénzügy jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelő szakképesítésű dolgozója végzi. Az érvényesítés az utalványozás előtt történik, és tartalmaznia kell az érvényesítve megjelölést, és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. 12. Utalványozás A bevételi előirányzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási előirányzatok terhére kifizetést elrendelni utalványozás alapján lehet. Utalványozásra a teljesítés igazolás és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor a Hivatal által használatban lévő utalványrendeleten. Utalványozásra az Intézmény vezetője, vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult. 13. Nyilvántartási szabályok A kötelezettségvállalások jogszabályban meghatározott tartalommal történő nyilvántartásáról a Pénzügy gondoskodik. Az Intézmény által átadott kötelezettségvállalások teljeskörűségéért az Intézmény vezetője, azoknak a nyilvántartásban történő teljeskörű felvezetéséért a Pénzügy vezetője

14 felel. A kötelezettségvállalások hó végi nem teljesült állományát a Pénzügy ezzel megbízott munkatársa és az Intézmény ezzel megbízott dolgozója a tárgyhónapot követő hó 10-ig egyeztetik egymással és a nyilvántartás adatait szükség szerint aktualizálják. 14. Összeférhetetlenségi szabályok A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet. Az érvényesítési feladatokat ellátó ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. 16. Az Intézmény vezetője felelős a jóváhagyott költségvetésében szereplő előirányzatok felhasználásának szükségességéért, az igénybe vett árubeszerzések és szolgáltatások mennyiségéért és minőségéért az elvárható takarékosság betartása mellett. A számviteli, könyvvezetési feladatok ellátása 6. Beérkező számlák kezelése A számlák az Intézmény címére érkeznek, melyeket az Intézmény ezzel megbízott dolgozója a számla adataival kitöltött utalványlappal felszerelve, teljesítés igazolással ellátva dokumentáltan átad a Pénzügy részére. A Pénzügy ezzel megbízott dolgozója ellenőrzi a számlát alaki és tartalmi szempontból és az utalványlapon ellátja az érvényesítési feladatokat. Az utalványlap Intézmény vezetője, vagy az általa erre feljogosított munkavállalója által történő utalványozását követően gondoskodik a pénzügyi teljesítésről. A számla időben történő átadásáért az Intézmény vezetője felelősséggel tartozik, biztosítani kell a Pénzügy részére a határidőre történő kifizetést megelőző adminisztratív feladatok ellátásához szükséges időt. 7. Banki utalások Az Intézmény számláinak átutalással történő kiegyenlítése a Pénzügyön rendelkezése álló terminálon keresztül történik a Pénzügy dolgozója által indított megbízással, melyet a számlavezető pénzintézetnél bejelentett aláírók hagynak jóvá. 8. Főkönyvi könyvelés A Pénzügy a banki kivonatok megérkezését követően a számviteli jogszabályokban meghatározott bizonylatok alapján, a számviteli szabályzatokban foglaltaknak megfelelően gondoskodik a gazdasági esemény főkönyvi könyvelésben történő rögzítéséről a főkönyvi könyvelés elkülönített módon történő biztosításáról. 9. A beszámolási kötelezettségek teljesítése Pénzügy elkészíti az Intézményi féléves és éves beszámolókat a rendelkezésére álló számviteli és pénzügyi nyilvántartások alapján, továbbá eleget tesz a havi pénzügyi adatszolgáltatási kötelezettségeknek a MÁK felé a rendelkezésre álló informatikai rendszeren keresztül, illetve szükség szerint papír alapon egyaránt. A beszámoló szöveges részéhez tartozó szakmai feladat teljesítések ismertetését szükség szerint az Intézmény vezetője köteles elkészíteni. 10. A vagyon nyilvántartásával kapcsolatos feladatok - A Pénzügy végzi az Intézményi tárgyi eszközök és számviteli nyilvántartási feladatait az általa használt tárgyi eszköz nyilvántartó programban. - A Pénzügy az Intézmény vezetőjével egyeztetve összeállítja a leltározási ütemtervet, a leltározási szabályzatban foglaltak alapján együttműködve elvégzik az év végi leltárfelvételt, annak összesítését és kiértékelését. - Az Intézmény a felesleges vagyontárgyak feltárásának, hasznosításának és selejtezésének belső szabályozása alapján elvégzi a feltárást és erről írásban értesíti a Hivatal vezetőjét. További intézkedések a Hivatal ez irányú állásfoglalása alapján tehetőek. - Az Intézmény kiállítja a bevételezések, felhasználások és más csökkenések és növekedések alapbizonylatait, folyamatosan egyeztet a Pénzügyi eszköznyilvántartóval. - Az Intézmény vezeti az előírt anyagszámadásokat, készletnyilvántartásokat, követeléseket és kötelezettségeket. A készletnyilvántartások, követelések és kötelezettségek változásáról feladást készít negyedévente Pénzügy részére.

15 - Az önkormányzati vagyon kezelésével és hasznosításával kapcsolatos feladatokat az önkormányzat vagyonáról és a vagyon-gazdálkodás szabályairól alkotott rendeletek alapján kell ellátni. - A Képviselő-testület által jóváhagyott beruházás, felújítás végrehajtásáról a Hivatal gondoskodik az Intézmény vezetőjének közreműködésével. A pénzkezelés rendje 7. A Hivatal látja el a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat, mind a bankszámla, mind pedig a készpénzforgalom tekintetében. 8. A kisebb összegű intézményi kifizetések teljesítésére az Intézmény esetenkénti beszerzési előleget vehet fel, mellyel legkésőbb 30 napon belül el kell számolnia. 9. Az intézmény által készpénzben beszedett bevétel saját gazdálkodása teljesítésére nem fordítható. A bevételeket az intézmény vezetője 24 órán belül köteles a Hivatal által vezetett intézményi pénztárba, vagy az Intézmény bankszámlájára befizetni, és azok mellékleteit a Pénzügynek leadni. 10. Az Intézmény vezetőjének készpénz felvételi igényét megfelelő időben kell kezdeményezni a Pénzügyön. A késedelmes igénybejelentésből adódó hátrányokért az Intézmény vezetője felel. 11. A készpénz kifizetések, illetve banki átutalások szabályszerű lebonyolításáért a Hivatal vezetője felelős. 12. A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása és kezelése a Pénzügyön történik a Pénzkezelési szabályzatban leírtak szerint. Az Intézmény részére kiadott szigorú számadású nyomtatványok kezeléséért, kiállításáért és elszámolásáért az Intézmény vezetője felelős. Az egyéb nyilvántartások vezetése Az Intézménynél vezetendő nyilvántartások a következők: - az intézmény állományában dolgozók munkabéreinek és egyéb juttatásainak személyenkénti nyilvántartása, - fel nem vett személyi juttatások nyilvántartása, - tanulmányi hozzájárulások nyilvántartása, - egyéb, szakmai előírások szerinti nyilvántartások, - kisértékű tárgyi eszközök nyilvántartása, - követelések nyilvántartása, - kötelezettségek nyilvántartása. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE), valamint a belső ellenőrzési feladatok ellátása Az ezekkel kapcsolatos feladatokat egyrészt az ügyintézői szintű, egymást követő munkafolyamatok ellátása (pl. teljesítésigazolások és az ezeket követő érvényesítések) vagy a vezetői szintű utalványozások és azok ellenjegyzései, illetve más irányú előzetes vagy utólagos vezetői ellenőrzések) keretében kell ellátni részben az Intézménynél, részben pedig a Hivatalban. A Hivatal által megbízott belső ellenőrzést végző szerv, vagy személy vizsgálati jogosultsága kiterjed az Intézményre is. A belső ellenőr tevékenységét éves munkaterv és esetenkénti megbízatások alapján végzi. Az információ szolgáltatások miatti felelősség meghatározása

16 Az Intézmény köteles azon dokumentumokat, nyilvántartásokat vezetni és azokat rendelkezésre bocsátani, amelyek lehetővé teszik az önkormányzati szintű összevont, illetve az intézményi adatokat beleértve az állami támogatás igénylését, lemondását, pótigényt megalapozó adatokat is tartalmazó információk szolgáltatását. A teljes körű adatszolgáltatásért és annak pontosságáért az Intézmény vezetője a felelős. A pénzügyi információk teljeskörűségéért és a költségvetési kapcsolatok bemutatásának valódiságáért az Intézmény tekintetében is a Hivatal vezetője tartozik felelősséggel. Záró rendelkezések Ez az együttműködési megállapodás január 1. napjától alkalmazandó. Aláírások Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal részéről Eszterlánc Óvoda részéről: Bagolyné Szűcs Mariann jegyző Váradi Lászlóné intézményvezető Záradék Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az együttműködési megállapodást a../2013. (III..) öh. számú határozatával jóváhagyta. Hajdúsámson, március. Hamza Gábor polgármester

MEGÁLLAPODÁS Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal Az együttműködés általános szempontjai

MEGÁLLAPODÁS Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal Az együttműködés általános szempontjai MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda (7132 Bogyiszló, Petőfi utca 16.), mint önállóan működő költségvetési szerv ( továbbiakban: Óvoda), - képviseli: Jusztin Józsefné

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2017. január 17-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Amely létrejött a Téglási Polgármesteri Hivatal (Téglás, Kossuth u. 61. sz.) valamint a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Téglás, Liget u.

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. NAPIREND Ügyiratszám: 5/109/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata és a Lőrinci Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közötti gazdálkodási szabályokra

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S 1 a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről amely létrejött egyrészről Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala (8999. Zalalövő, Szabadság tér l.) mint önállóan működő és

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S nemzetiségi együttműködési megállapodás elfogadására Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton terjesztem elő a

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. január

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 115/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. július 1-jei hatállyal a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Részletesebben

1. Az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. Felelős: Társulási Tanács elnöke Határidő: folyamatos

1. Az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. Felelős: Társulási Tanács elnöke Határidő: folyamatos K i v o n a t Dombrádi Szociális Tárulás Társulási Tanácsa 2015. június hó 08-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás mely létrejött egyrészt Dorog Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Tittmann János polgármester, székhelye: 2500 Dorog, Bécsi út 71., adószám: 15729741-2-11, KSH száma: 15729741-8411-321-11,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2012. június

Részletesebben

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére)

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. I. Az együttműködés általános szempontjai

MEGÁLLAPODÁS. I. Az együttműködés általános szempontjai MEGÁLLAPODÁS A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.), ILLETVE A Szakcsi Óvoda (7213 Szakcs, Petőfi tér 7.) KÖZÖTT A GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MUNKAMEGOSZTÁS ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. február 27-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő,

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat költségvetési gazdálkodása végrehajtásával összefüggő kötelezettségvállalás,

Részletesebben

(Képviselő-testület március 30-i ülésére)

(Képviselő-testület március 30-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Tervezet

MEGÁLLAPODÁS. Tervezet MEGÁLLAPODÁS Tervezet A Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó, valamint a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény, mint önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 510-31/2014. Ügyintéző: dr. Barna Angéla jegyző ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: a Tengelici Polgármesteri Hivatal és a Mézeskalács Óvoda közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása

Előterjesztés. Tárgy: a Tengelici Polgármesteri Hivatal és a Mézeskalács Óvoda közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása Előterjesztés Tárgy: a Tengelici Polgármesteri Hivatal és a Mézeskalács Óvoda közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása Tisztelt Képviselő-testület! A Tengelici Mézeskalács Óvoda alapító okirata

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület 2017. január 19-i ülésére A Jánoshalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata A nemzetiségek jogiról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: A megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások kiegészítése

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám:12/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2327/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Előterjesztés Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének november 19-i ülésére

Előterjesztés Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének november 19-i ülésére Előterjesztés Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2014. november 19-i ülésére Tisztelt Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete! A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Együttműködési megállapodás-tervezet

Együttműködési megállapodás-tervezet Együttműködési megállapodás-tervezet mely létrejött egyrészről Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 2335 Taksony, Fő út 85., adószáma: 15730954.1.13, törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kálló Község

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 12/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

E GY Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S - tervezet

E GY Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S - tervezet E GY Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S - tervezet mely létrejött egyrészről a Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) - képviseletében: Szólláth Tibor polgármester-,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült a Soproni Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2014. június 30-ai üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. ( ) önkormányzati határozata EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. ( ) önkormányzati határozata EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1 H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. ( ) önkormányzati határozata EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Nyírmada Város Önkormányzat, valamint Nyírmada Város

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata HATÁROZATI JAVASLAT./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Medgyesbodzás Község Román nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én tartandó ülésére a helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott 9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Melléklet az 5. napirendi ponthoz amely létrejött egyrészről Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 2523

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata képviseli: Riz Levente polgármester, ( a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Budapest

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére AJKA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI Ö N K O R M Á N Y ZATA 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-101 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 03/0037-5/2015. Előterjesztést készítette: Dömötör Norbert elnök Tárgy:

Részletesebben

A rendelet 8. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) a nemzetiség önkormányzat elnökét, mint a nemzetiség helyi szószólóját,

A rendelet 8. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) a nemzetiség önkormányzat elnökét, mint a nemzetiség helyi szószólóját, Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011.

Részletesebben

Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata

Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata A települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A kisebbségi

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. Megállapodás

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. Megállapodás Megállapodás Dorog Város Önkormányzatának Kincstári Szervezete, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az Arany János Városi Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. és a. Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. és a. Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és a Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA Magyarország Alaptörvénye, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA

Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA Kötelezettségvállalás nyilvántartásának ellenőrzése Készítette: Győrffi Dezső gyorffi.dezso@gyesgy.hu Tel.: 46/596-271 mobil: 20/9354-016 2015. szeptember

Részletesebben

Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Erdőtarcsa

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. I. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételei

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. I. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételei EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészt Kerepes Nagyközség Önkormányzata (székhely:2144. Kerepes, Vörösmarty u. 2.; adószám: 15736118-2-13, törzsszám: 736118), képviseli Franka Tibor polgármester,

Részletesebben

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 201/2016. (IV.28.) Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 23-i ülésére SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztést megtárgyalta Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Ügyrendi Bizottság A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam /: Dr.Kaczmarski

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2011. május

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 120/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati

Részletesebben

székhelye: Dombóvár, Szabadság u. 18. képviseli: Szabó Loránd polgármester (a továbbiakban Önkormányzat)

székhelye: Dombóvár, Szabadság u. 18. képviseli: Szabó Loránd polgármester (a továbbiakban Önkormányzat) Együttműködési megállapodás mely létrejött: és Dombóvár Város Önkormányzata székhelye: Dombóvár, Szabadság u. 18. képviseli: Szabó Loránd polgármester (a továbbiakban Önkormányzat) Dombóvári Horvát Nemzetiségi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 175/2005. (VI. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 175/2005. (VI. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 175/2005. (VI. 29.) számú h a t á r o z a t a az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények közötti munkamegosztásra és a felelősség-vállalásra

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület november 27-én tartandó ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület november 27-én tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. november 27-én tartandó ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tura Város Önkormányzata (képviseli Szendrei Ferenc polgármester, székhely: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1., bankszámlaszám: 12001008-00379356-00100008,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyfelől Szentendre Város Önkormányzata (adószáma: 15731292-2-13, székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3., képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester, a

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 8/2013. (II.14.) MÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 8/2013. (II.14.) MÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 7/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülettel együttműködési

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 12/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról

Részletesebben

- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyonjuttatásának egyes kérdéseiről szóló 20/1995. (III. 3.) Korm.

- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyonjuttatásának egyes kérdéseiről szóló 20/1995. (III. 3.) Korm. Egyházasdengeleg Község Önkormányzata és az egyházasdengelegi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodása a gazdálkodási és ügyviteli feladatok ellátásának módjáról A nemzeti és etnikai

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a nemzetiségi önkormányzat ügyvitelének és pénzügyei vitelének feltételeiről és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokról amely létrejött egyrészről másrészről Hatvan Város

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi József Attila Művelődési Ház, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére 1 Siófok Város Polgármestere 8600.Siófok,Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2012. május 21. dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános szempontok

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 13.

Részletesebben