E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 23-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 23-i ülésére"

Átírás

1 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztést megtárgyalta Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Ügyrendi Bizottság A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam /: Dr.Kaczmarski János :/ jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 23-i ülésére J A V A S L A T Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és részben önálló költségvetési szervei között együttműködési megállapodás megkötésére Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódva részben önálló intézményként működteti a Művészetek Háza és a Közterület-felügyelet intézményét. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját gazdasági szervezettel nem rendelkeznek, ezért a gazdasági szervezet feladatainak munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről megállapodásban kell rendelkezni. A fentiek szerint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm.rend. 14. (5) bekezdése alapján a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek és a pénzügyi gazdasági feladatokban közreműködő Polgármesteri Hivatal közti együttműködési megállapodást elkészítettük. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a megállapodás-tervezet megtárgyalására és annak elfogadására. Szombathely, június /: Dr. Ipkovich György :/ Telefon : 06 94/ Fax : 06 94/

2 Határozati Javaslat./2005 ( ) Kgy.sz. határozat A Közgyűlés a Közterület-felügyelettel megkötendő együttműködési megállapodástervezetet megtárgyalta és azt jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására. Felelős: Dr.Ipkovich Györg - polgármester Dr. Kaczmarski János - jegyző ( a végrehajtás előkészítéséért: Stéger Gábor a Közgazdasági Osztály vezetője) Határidő: azonnal Határozati Javaslat./2005 ( ) Kgy.sz. határozat A Közgyűlés a Művészetek Házával megkötendő együttműködési megállapodástervezetet megtárgyalta és azt jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására. Felelős: Dr.Ipkovich Györg - polgármester Dr. Kaczmarski János - jegyző ( a végrehajtás előkészítéséért: Stéger Gábor a Közgazdasági Osztály vezetője) Határidő: azonnal - 2 -

3 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS-TERVEZET amely létrejött Szombathelyi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Szombathely, Kossuth L. u (továbbiakban Hivatal), mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv és a Közterület-felügyelet Szombathely, Thököly Imre u.14. (továbbiakban intézmény), mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény között az államháztartásról szóló és többször módosított évi XXXVIII. számú törvény végrehajtására kiadott 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet alapján az alábbi feltételekkel: 1. Az éves költségvetés tervezése 1.1 A Hivatal az intézménnyel együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés teljesítését, és számításokat végez a következő évi intézményi előirányzatokra. 1.2 A költségvetési tervezet összeállításához az intézmény elkészíti az elemi költségvetését részletes mellékszámításokkal alátámasztva az önkormányzat által kiadott tervezési szempontok alapján. 1.3 A Szombathely Megyei Jogú Város költségvetésének jóváhagyása után az elfogadott keretszámok, valamint a tervezés alapján az intézmény meghatározza a keretszámok végleges lebontását és adatot szolgáltat az elemi költségvetés Hivatali szintű összesítéséhez. 2. Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása és módosítása 2.1 Az intézmény alapító okirata szerint az előirányzatok feletti jogosultságot tekintve teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 2.2 Az előirányzat felhasználás és módosítás tekintetében a mindenkor hatályos önkormányzati költségvetési rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni. 3. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése 3.1 A kötelezettségvállalások rendje Az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) kormányrendelet a értelmében a részben önálló költségvetési szerv vezetője jogosult a költségvetési szerv nevében feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni az intézmény alapító okiratában foglalt feladatainak célszerű és hatékony ellátására figyelemmel. A költségvetési rendeletben meghatározott kiadásokhoz gazdasági eseményenként bruttó 50 ezer forint összeghatárig nem kell írásos megrendelőt kiállítani. Egyszeri bruttó eft összeghatárig írásbeli megrendelőt, bruttó eft értékhatár felett szerződést kell készíteni. Mind a megrendelő, mind a szerződés egy példányát a kifizetésre kerülő számlához csatolni kell. A kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását az intézmény végzi. A kötelezettségvállalás nyilvántartásába az 50 ezer Ft alatti kifizetések összegét is fel kell vezetni a kifizetéssel egyidőben az előirányzat-felhasználás teljes körű kimutatásához. A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan olyan - 3 -

4 nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege. 3.2 A kötelezettségvállalások ellenjegyzésének rendje Az intézmény vezetője a kötelezettségvállalásokat (szerződések, megrendelések) ellenjegyzés végett megküldi a Hivatalnak a mindenkor hatályos polgármesteri és jegyzői utasítás alapján az ellenjegyzési jogkörrel rendelkező részére. Az ellenjegyzéshez az intézmény írásban közli a kiadáshoz kapcsolódó költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat összegét valamint az abból kötelezettségvállalással terhelt összeget, amely az adott leigazolandó kötelezettségvállalás összegét is tartalmazza. Az adatszolgáltatásért az intézmény teljes körű felelősséggel tartozik. Az ellenjegyzésre jogosultnak meg kell győződnie arról, hogy a megfelelő kiadási előirányzat rendelkezésre áll-e, illetve a befolyt vagy várhatóan befolyó bevétel biztosítja-e a fedezetet, valamint a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előírtaknak az ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót. Ha a költségvetési szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban ellenjegyzésre utasítja az ellenjegyzőt, az köteles erről a tényről a polgármestert és a jegyzőt haladéktalanul írásban értesíteni. E jelentés alapján, 8 napon belül meg kell vizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni kell az esetleges felelősségre vonást. 3.3 Szakmai teljesítésének igazolása A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűséget, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését. A szakmai teljesítés igazolását a számlán írásban jelezni kell. A szakmai teljesítés igazolását az intézményvezető által írásban megbízott személynek kell elvégezni. A megbízás egy példányát a Közgazdasági Osztály vezetőjének le kell adni. 3.4 Érvényesítés, kontírozás A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét, és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e. Az érvényesítésnek az érvényesítve megjelölésen kívül tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot is. Az érvényesítést a Hivatal kijelölt dolgozója végzi. 3.5 Az utalványozás rendje Az utalványrendeletet az alapbizonylatok csatolásával az intézmény készíti elő. A bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésének utalványozására az intézmény vezetője jogosult. Az utalványozást az intézményvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén az intézmény Egységes Közszolgálati Szabályzatában helyettesként megjelölt személy jogosult gyakorolni. 3.6 Az utalványozás ellenjegyzésének rendje Az ellenjegyzési jogkört a mindenkor hatályos polgármesteri és jegyzői együttes utasításban felhatalmazott személy gyakorolja. Az ellenjegyzés csak - 4 -

5 az utalványozó, vagy ügyrend szerinti helyettese által utalványozott, szakmai teljesítésigazolással ellátott és érvényesített kiadások, (bevételek) esetében történhet meg. Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettség-vállalás ellenjegyzésével azonos módon történik. A részben önálló intézménynél is a hivatalban használt utalványrendelet nyomtatványt kell alkalmazni mely tartalmazza, hogy az adott kifizetés mely kiadási előirányzat terhére történik és abból mennyi a kifizetés időpontjában a kötelezettségvállalással terhelt összeg. 3.7 Átutalási megbízások (banki utalások) teljesítése Az intézmény a banki megbízásokat kézzel kitöltött átutalási megbízások alapján készíti elő. A banki utaláshoz szükséges aláírásbejelentés szerint az aláírók egyikének a Hivatal megbízott munkatársának kell lennie. Az átutalási megbízás aláírására - a banki utalások teljesítésére - a leigazolt számlákkal kötelezettségvállalásokkal felszerelt, utalványozott és ellenjegyzett utalvány benyújtása után kerülhet sor. 3.8 Főkönyvi könyvelés előkészítése A bankszámlákon történő jóváírások és terhelések napi forgalmának elszámolásáról, a számlák egyenlegéről a bank számlakivonatot, értesítőt küld az intézmény részére. Az intézmény a bankkivonatokat (pénztárjelentéseket) felszereli az alapbizonylatokkal és leadja főkönyvi könyvelésre a Hivatal részére. 3.9 Főkönyvi könyvelés, rögzítés A főkönyvi könyvelési programba való rögzítésről a főkönyvi könyvelési adatok kinyomtatásáról a Hivatal gondoskodik. A havi zárás után a feldolgozott bizonylatok visszakerülnek az intézményhez megőrzésre. Az adott időszakról kinyomtatott pénztár, bank, illetve helyesbítő naplókat mellékeljük. 4. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás szabályai 4.1 Az intézménynél rendelkezésre álló személyi ügyeket és bérszámfejtést kezelő számítógépes program törzsadattárának feltöltéséért és karbantartásáért az intézmény megbízott dolgozója felelős. A program segítségével az intézmény készíti el a jogviszony létesítésével, megszüntetésével, átsorolással kapcsolatos valamennyi dokumentumot, amely az intézmény vezetőjének aláírásával válik érvényessé. 4.2 A munkavégzéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetését (munkaidő, túlóra, helyettesítés, szabadság, tanulmányi szabadság, munkaruha) az intézmény végzi. 4.3 A Magyar Államkincstár felé a jelentési kötelezettségek teljesítését az intézmény végzi

6 5. Az egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 5.1 A nagy- és kis értékű tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását az intézmény végzi. A bevételezések, egyéb növekedések, csökkenések bizonylatait kiállítja, elszámolja az értékcsökkenési leírásokat, az ezekről készített feladásokat a főkönyvi könyvelésben rögzítteti. A főkönyv és analitika egyezősége érdekében negyedévente egyeztet a főkönyvi könyveléssel. A befektetett eszközök nyilvántartása, kezelése a vagyonrendelet, a számlarend, valamint a pénz- és értékkezelési szabályzatban meghatározottak alapján történik. 5.2 A Hivatal közreműködésével az intézmény elvégzi az általa nyilvántartott eszközök, készletek leltárfelvételét, a leltárak összesítését és kiértékelését, illetve közreműködik a befektetett eszközök leltározásában. 5.3 Az intézmény előkészíti és végrehajtja az esedékes selejtezéseket és gondoskodik azok bizonylatolásáról. A befektetett eszközök selejtezése esetén a Selejtezési Jegyzőkönyv egy példányát a Hivatal rendelkezésére bocsátja. 5.4 Az előlegekhez (fizetési, vásárlási), vevőkövetelésekhez, szállítói tartozásokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetéséről az intézmény gondoskodik. A követelések (vevők, adósok) és kötelezettségek (szállítók) esetében úgy kell vezetni a nyilvántartásokat, hogy abból a negyedéves mérlegjelentések jogszabályban foglalt elkészítéséhez megállapítható legyen: - az összes követelés (kötelezettség) előírása - a követelés (kötelezettség) helyesbítése - a követelés (kötelezettség) pénzügyi teljesítése - követelés (kötelezettség) átvétele átalakuláshoz, megszűnéshez kapcsolódva - a követelés (kötelezettség) átsorolása - térítésmentesen kapott követelés - ajándékba, hagyatékként kapott követelés - követelés vásárlása - követelés (kötelezettség) kivezetése átvett eszközök fejében - követelés (kötelezettség) kivezetése engedményezés keretében - követelés (kötelezettség) kivezetése beszámításhoz kapcsolódóan - behajthatatlan követelés kivezetése - követelés (kötelezettség) elengedése - követelések értékvesztése A követelés, kötelezettség változásának fentiekben felsorolt jogcíme szerint készített összesítő bizonylat (feladás) Hivatal részére történő leadási határideje negyedévente a tárgynegyedévet követő hó 10-ig. 6. A készpénzkezelés rendje Az intézmény a készpénzkifizetések teljesítésére a Pénzkezelési Szabályzatban rögzítettek szerint- házipénztárral rendelkezik. Az intézményben ezzel megbízott dolgozó elvégzi a készpénzforgalommal kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a készpénzes kifizetésekről a pénz és értékkezelési szabályzatban rögzítetteknek megfelelően

7 7. Könyvelési feladatok, beszámolók elkészítése A rendelkezésre álló alapbizonylatok feldolgozása, analitikában történő rögzítése, nyilvántartása a mérlegadatok esetében ebből feladás készítése az intézmény feladata. A Hivatal elvégzi az intézmény teljes körű főkönyvi könyvelését (kontírozását) számítógépen történő rögzítését és erről havonta adatot szolgáltat. Az intézmény felelős dolgozója figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítését, jelzi az intézmény vezetőjének és a Hivatalnak a várható túllépéseket és az indokolatlan elmaradást. A könyvelés alapján a beszámolók, az egyszerűsített mérleg elkészítése, a kormányrendeletben előírt negyedéves adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése Magyar Államkincstár felé továbbítása a Hivatal feladata, melyhez az 5.pontban foglaltak szerint az intézmény adatot szolgáltat. 8. Adóhatósággal kapcsolatos elszámolások Az intézmény önálló adószámmal rendelkezik, az adóhatósággal kapcsolatos bevallásokért az intézmény felel. 9. Működtetés Az intézmény Alapító Okiratában meghatározott feladatok ellátásáért az intézmény vezetője felelős. 10. Vagyonkezelés Az intézmény a használatába adott korlátozottan forgalomképes, illetve forgalomképes önkormányzati vagyonnal a mindenkor hatályos önkormányzati vagyonrendeletben és az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. 11. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) és belső ellenőrzés A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a szervezeten belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért az intézmény vezetője és a Hivatal együttesen felelős. Az intézmény belső ellenőrzési feladatait a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési csoportja látja el

8 12. Szabályzatok készítése és aktualizálása Az intézmény által kötelezően elkészítendő szabályzatok közül az alábbi, gazdálkodással összefüggőeket a Hivatal készíti el, és gondoskodik folyamatos karbantartásukról: Számlarend, Számviteli politika Értékelési Szabályzat Pénz- és Értékkezelési Szabályzat Selejtezési Szabályzat Leltározási Szabályzat Szombathely, 2005.május.. Polgármester Jegyző Intézményvezető Záradék: Ezen együttműködési megállapodást Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése./2005.(..) sz. határozatával hagyta jóvá. Ezen megállapodás aláírása napján lép hatályba

9 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS-TERVEZET amely létrejött Szombathelyi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Szombathely, Kossuth L. u (továbbiakban Hivatal), mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv és a Művészetek Háza Szombathely, Fő tér 10. (továbbiakban intézmény), mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény között az államháztartásról szóló és többször módosított évi XXXVIII. számú törvény végrehajtására kiadott 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet alapján az alábbi feltételekkel: 1. Az éves költségvetés tervezése 1.1. A Hivatal az intézménnyel együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés teljesítését, és számításokat végez a következő évi intézményi előirányzatokra A költségvetési tervezet összeállításához az intézmény elkészíti az elemi költségvetését részletes mellékszámításokkal alátámasztva az önkormányzat által kiadott tervezési szempontok alapján A Szombathely Megyei Jogú Város költségvetésének jóváhagyása után az elfogadott keretszámok, valamint a tervezés alapján az intézmény meghatározza a keretszámok végleges lebontását és adatot szolgáltat az elemi költségvetés Hivatali szintű összesítéséhez. 2. Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása és módosítása 2.1. Az intézmény alapító okirata szerint az előirányzatok feletti jogosultságot tekintve teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv Az előirányzat felhasználás és módosítás tekintetében a mindenkor hatályos önkormányzati költségvetési rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni. 3. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése 3.1. A kötelezettségvállalások rendje Az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) kormányrendelet a értelmében a részben önálló költségvetési szerv vezetője jogosult a költségvetési szerv nevében feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni az intézmény alapító okiratában foglalt feladatainak célszerű és hatékony ellátására figyelemmel. A költségvetési rendeletben meghatározott kiadásokhoz gazdasági eseményenként bruttó 50 ezer forint összeghatárig nem kell írásos megrendelőt kiállítani. Egyszeri bruttó eft összeghatárig írásbeli megrendelőt, bruttó eft értékhatár felett szerződést kell készíteni. Mind a megrendelő, mind a szerződés egy példányát a kifizetésre kerülő számlához csatolni kell. A kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását az intézmény végzi. A kötelezettségvállalás nyilvántartásába az 50 ezer Ft alatti kifizetések összegét is fel kell vezetni a kifizetéssel egyidőben az előirányzat-felhasználás teljes - 9 -

10 körű kimutatásához. A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege A kötelezettségvállalások ellenjegyzésének rendje Az intézmény vezetője a kötelezettségvállalásokat (szerződések, megrendelések) ellenjegyzés végett megküldi a Hivatalnak a mindenkor hatályos polgármesteri és jegyzői utasítás alapján az ellenjegyzési jogkörrel rendelkező részére. Az ellenjegyzéshez az intézmény írásban közli a kiadáshoz kapcsolódó költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat összegét valamint az abból kötelezettségvállalással terhelt összeget, amely az adott leigazolandó kötelezettségvállalás összegét is tartalmazza. Az adatszolgáltatásért az intézmény teljes körű felelősséggel tartozik. Az ellenjegyzésre jogosultnak meg kell győződnie arról, hogy a megfelelő kiadási előirányzat rendelkezésre áll-e, illetve a befolyt vagy várhatóan befolyó bevétel biztosítja-e a fedezetet, valamint a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előírtaknak az ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót. Ha a költségvetési szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban ellenjegyzésre utasítja az ellenjegyzőt, az köteles erről a tényről a polgármestert és a jegyzőt haladéktalanul írásban értesíteni. E jelentés alapján, 8 napon belül meg kell vizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni kell az esetleges felelősségre vonást Szakmai teljesítésének igazolása A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűséget, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését. A szakmai teljesítés igazolását a számlán írásban jelezni kell. A szakmai teljesítés igazolását az intézményvezető által írásban megbízott személynek kell elvégezni. A megbízás egy példányát a Közgazdasági Osztály vezetőjének le kell adni Érvényesítés, kontírozás A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét, és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e. Az érvényesítésnek az érvényesítve megjelölésen kívül tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot is. Az érvényesítést az intézmény kijelölt dolgozója végzi Az utalványozás rendje Az utalványrendeletet az alapbizonylatok csatolásával az intézmény készíti elő. A bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésének utalványozására az intézmény vezetője jogosult. Az utalványozást az intézményvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a helyettesként megjelölt személy jogosult gyakorolni

11 3.6. Az utalványozás ellenjegyzésének rendje Az ellenjegyzési jogkört a mindenkor hatályos polgármesteri és jegyzői együttes utasításban felhatalmazott személy gyakorolja. Az ellenjegyzés csak az utalványozó, vagy ügyrend szerinti helyettese által utalványozott, szakmai teljesítésigazolással ellátott és érvényesített kiadások, (bevételek) esetében történhet meg. Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettség-vállalás ellenjegyzésével azonos módon történik. Az utalványrendeleten szerepeltetni kell a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének sorszámát Átutalási megbízások (banki utalások) teljesítése Az intézmény a banki megbízásokat kézzel kitöltött átutalási megbízások alapján készíti elő. A banki utaláshoz szükséges aláírásbejelentés szerint az aláírók egyikének a Hivatal megbízott munkatársának kell lennie. Az átutalási megbízás aláírására - a banki utalások teljesítésére - a leigazolt számlákkal kötelezettségvállalásokkal felszerelt, utalványozott és ellenjegyzett utalvány benyújtása után kerülhet sor Főkönyvi könyvelés előkészítése A bankszámlákon történő jóváírások és terhelések napi forgalmának elszámolásáról, a számlák egyenlegéről a bank számlakivonatot, értesítőt küld az intézmény részére. Az intézmény a bankkivonatokat (pénztárjelentéseket) felszereli az alapbizonylatokkal és leadja főkönyvi könyvelésre a Hivatal részére Főkönyvi könyvelés, rögzítés A főkönyvi könyvelési programba való rögzítésről a főkönyvi könyvelési adatok kinyomtatásáról a Hivatal gondoskodik. A havi zárás után a feldolgozott bizonylatok visszakerülnek az intézményhez megőrzésre. Az adott időszakról kinyomtatott pénztár, bank, illetve helyesbítő naplókat mellékeljük. 4. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás szabályai 4.1. Az intézménynél rendelkezésre álló személyi ügyeket és bérszámfejtést kezelő számítógépes program törzsadattárának feltöltéséért és karbantartásáért az intézmény megbízott dolgozója felelős. A program segítségével az intézmény készíti el a jogviszony létesítésével, megszüntetésével, átsorolással kapcsolatos valamennyi dokumentumot, amely az intézmény vezetőjének aláírásával válik érvényessé A munkavégzéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetését (munkaidő, túlóra, helyettesítés, szabadság, tanulmányi szabadság, munkaruha) az intézmény végzi A Magyar Államkincstár felé a jelentési kötelezettségek teljesítését az intézmény végzi

12 5. Az egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 5.1. A nagy- és kis értékű tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását az intézmény végzi. A bevételezések, egyéb növekedések, csökkenések bizonylatait kiállítja, elszámolja az értékcsökkenési leírásokat, az ezekről készített feladásokat a főkönyvi könyvelésben rögzítteti. A főkönyv és analitika egyezősége érdekében negyedévente egyeztet a főkönyvi könyveléssel. A befektetett eszközök nyilvántartása, kezelése a vagyonrendelet, a számlarend, valamint a pénz- és értékkezelési szabályzatban meghatározottak alapján történik A Hivatal közreműködésével az intézmény elvégzi az általa nyilvántartott eszközök, készletek leltárfelvételét, a leltárak összesítését és kiértékelését, illetve közreműködik a befektetett eszközök leltározásában Az intézmény előkészíti és végrehajtja az esedékes selejtezéseket és gondoskodik azok bizonylatolásáról, főkönyvi feladásáról Az előlegekhez (fizetési, vásárlási), vevőkövetelésekhez, szállítói tartozásokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetéséről az intézmény gondoskodik. A követelések (vevők, adósok) és kötelezettségek (szállítók) esetében úgy kell vezetni a nyilvántartásokat, hogy abból a negyedéves mérlegjelentések jogszabályban foglalt elkészítéséhez megállapítható legyen: - az összes követelés (kötelezettség) előírása - a követelés (kötelezettség) helyesbítése - a követelés (kötelezettség) pénzügyi teljesítése - követelés (kötelezettség) átvétele átalakuláshoz, megszűnéshez kapcsolódva - a követelés (kötelezettség) átsorolása - térítésmentesen kapott követelés - ajándékba, hagyatékként kapott követelés - követelés vásárlása - követelés (kötelezettség) kivezetése átvett eszközök fejében - követelés (kötelezettség) kivezetése engedményezés keretében - követelés (kötelezettség) kivezetése beszámításhoz kapcsolódóan - behajthatatlan követelés kivezetése - követelés (kötelezettség) elengedése - követelések értékvesztése A követelés, kötelezettség változásának fentiekben felsorolt jogcíme szerint készített összesítő bizonylat (feladás) Hivatal részére történő leadási határideje negyedévente a tárgynegyedévet követő hó 10-ig. 6. A készpénzkezelés rendje Az intézmény a készpénzkifizetések teljesítésére a Pénzkezelési Szabályzatban rögzítettek szerint- házipénztárral rendelkezik. Az intézményben ezzel megbízott dolgozó elvégzi a készpénzforgalommal kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a készpénzes kifizetésekről a pénz és értékkezelési szabályzatban rögzítetteknek megfelelően

13 7. Könyvelési feladatok, beszámolók elkészítése A rendelkezésre álló alapbizonylatok feldolgozása, a főkönyvi számlaszámok kijelölése, analitikában történő rögzítése, nyilvántartása az intézmény feladata. A Hivatal elvégzi az intézmény teljes körű főkönyvi könyvelésének számítógépen történő rögzítését. Az intézmény felelős dolgozója figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítését, jelzi az intézmény vezetőjének és a Hivatalnak a várható túllépéseket és az indokolatlan elmaradást. A könyvelés alapján a beszámolók, az egyszerűsített mérleg elkészítése, a kormányrendeletben előírt negyedéves adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése Magyar Államkincstár felé továbbítása a Hivatal feladata, melyhez az 5.pontban foglaltak szerint az intézmény adatot szolgáltat. 8. Adóhatósággal kapcsolatos elszámolások Az intézmény önálló adószámmal rendelkezik, az adóhatósággal kapcsolatos bevallásokért az intézmény felel. 9. Működtetés Az intézmény Alapító Okiratában meghatározott feladatok ellátásáért az intézmény vezetője felelős. 10. Vagyonkezelés Az intézmény a használatába adott korlátozottan forgalomképes, illetve forgalomképes önkormányzati vagyonnal a mindenkor hatályos önkormányzati vagyonrendeletben és az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. 11. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) és belső ellenőrzés A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a szervezeten belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért az intézmény vezetője és a Hivatal együttesen felelős. Az intézmény belső ellenőrzési feladatait a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési csoportja látja el

14 12. Szabályzatok készítése és aktualizálása Az intézmény által kötelezően elkészítendő szabályzatok közül az alábbi, gazdálkodással összefüggőeket a Hivatal készíti el, és gondoskodik folyamatos karbantartásukról: Számlarend, Számviteli politika Értékelési Szabályzat Pénz- és Értékkezelési Szabályzat Selejtezési Szabályzat Leltározási Szabályzat Szombathely, 2005.május.. Polgármester Jegyző Intézményvezető Záradék: Ezen együttműködési megállapodást Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése./2005.(..) sz. határozatával hagyta jóvá. Ezen megállapodás aláírása napján lép hatályba

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. NAPIREND Ügyiratszám: 5/109/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös Önkormányzati

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 175/2005. (VI. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 175/2005. (VI. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 175/2005. (VI. 29.) számú h a t á r o z a t a az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények közötti munkamegosztásra és a felelősség-vállalásra

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Amely létrejött a Téglási Polgármesteri Hivatal (Téglás, Kossuth u. 61. sz.) valamint a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Téglás, Liget u.

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 120/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 115/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. július 1-jei hatállyal a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kálló Község

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2017. január 17-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. I. Az együttműködés általános szempontjai

MEGÁLLAPODÁS. I. Az együttműködés általános szempontjai MEGÁLLAPODÁS A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.), ILLETVE A Szakcsi Óvoda (7213 Szakcs, Petőfi tér 7.) KÖZÖTT A GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MUNKAMEGOSZTÁS ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

Kötelezettségvállalási szabályzat

Kötelezettségvállalási szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Kötelezettségvállalási szabályzat (B-08) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: A megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások kiegészítése

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S 1 a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről amely létrejött egyrészről Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala (8999. Zalalövő, Szabadság tér l.) mint önállóan működő és

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült a Soproni Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2014. június 30-ai üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött

Részletesebben

Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Erdőtarcsa

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S az önállóan működő költségvetési szervekkel Együttműködési Megállapodás megkötésére tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás mely létrejött egyrészt Dorog Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Tittmann János polgármester, székhelye: 2500 Dorog, Bécsi út 71., adószám: 15729741-2-11, KSH száma: 15729741-8411-321-11,

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata és a Lőrinci Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közötti gazdálkodási szabályokra

Részletesebben

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S nemzetiségi együttműködési megállapodás elfogadására Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton terjesztem elő a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület 2017. január 19-i ülésére A Jánoshalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata A nemzetiségek jogiról szóló

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1. sz. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége. Ügyrend (B-14)

Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége. Ügyrend (B-14) Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Ügyrend (B-14) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZATA a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 12/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról

Részletesebben

Balatoni Regionális Történeti. Kutatóintézet, Könyvtár. Kálmán Imre Emlékház. Siófok

Balatoni Regionális Történeti. Kutatóintézet, Könyvtár. Kálmán Imre Emlékház. Siófok Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Siófok Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú melléklete Ügyrend Szabályzat Gazdálkodási melléklete Hatályos: 2016. október

Részletesebben

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 201/2016. (IV.28.) Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. Megállapodás

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. Megállapodás Megállapodás Dorog Város Önkormányzatának Kincstári Szervezete, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az Arany János Városi Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje Martonvásár, 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató A

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat költségvetési gazdálkodása végrehajtásával összefüggő kötelezettségvállalás,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Tervezet

MEGÁLLAPODÁS. Tervezet MEGÁLLAPODÁS Tervezet A Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó, valamint a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény, mint önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor főigazgató 2 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 8/2013. (II.14.) MÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 8/2013. (II.14.) MÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 7/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata képviseli: Riz Levente polgármester, ( a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Budapest

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

Együttműködési megállapodás-tervezet

Együttműködési megállapodás-tervezet Együttműködési megállapodás-tervezet mely létrejött egyrészről Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 2335 Taksony, Fő út 85., adószáma: 15730954.1.13, törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

1. Az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. Felelős: Társulási Tanács elnöke Határidő: folyamatos

1. Az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. Felelős: Társulási Tanács elnöke Határidő: folyamatos K i v o n a t Dombrádi Szociális Tárulás Társulási Tanácsa 2015. június hó 08-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. és a. Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. és a. Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és a Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA Magyarország Alaptörvénye, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 510-31/2014. Ügyintéző: dr. Barna Angéla jegyző ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi József Attila Művelődési Ház, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. január

Részletesebben

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére)

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar Ü G Y R E N D Az Intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Érvényes: 2013. január 1.-től Jóváhagyta:... igazgató Ü G Y R E N D A Győri Filharmonikus

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános szempontok

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

(Képviselő-testület március 30-i ülésére)

(Képviselő-testület március 30-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: a Tengelici Polgármesteri Hivatal és a Mézeskalács Óvoda közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása

Előterjesztés. Tárgy: a Tengelici Polgármesteri Hivatal és a Mézeskalács Óvoda közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása Előterjesztés Tárgy: a Tengelici Polgármesteri Hivatal és a Mézeskalács Óvoda közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása Tisztelt Képviselő-testület! A Tengelici Mézeskalács Óvoda alapító okirata

Részletesebben

Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA

Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA Kötelezettségvállalás nyilvántartásának ellenőrzése Készítette: Győrffi Dezső gyorffi.dezso@gyesgy.hu Tel.: 46/596-271 mobil: 20/9354-016 2015. szeptember

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére 1 Siófok Város Polgármestere 8600.Siófok,Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2012. május 21. dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012.

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB és/vagy vállalkozás és/vagy

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám:12/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyfelől Szentendre Város Önkormányzata (adószáma: 15731292-2-13, székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3., képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester, a

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2327/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 8/2016. (II. 11.) MÖK határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása

Részletesebben

16/2010. (III. 3.) Kgy. határozat

16/2010. (III. 3.) Kgy. határozat 16/2010. (III. 3.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2012. június

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata Hatályos: 2014. április 1. 1. Pénzgazdálkodási jogkörök szabályozása...3 Elszámolóház pénzgazdálkodási

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az Intézmény vonatkozásában a főkönyvi könyvelés melletti analitikus nyilvántartás szükségességének indoklása a korábbiakban már

Részletesebben

Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata

Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata A települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A kisebbségi

Részletesebben

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLITIKA 3. SZ. MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK HATÁLYBA LÉPÉSE: 2013.01.01.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére AJKA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI Ö N K O R M Á N Y ZATA 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-101 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 03/0037-5/2015. Előterjesztést készítette: Dömötör Norbert elnök Tárgy:

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJÉRŐL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJÉRŐL BUDAPEST, 2003. június T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Általános rendelkezések A kötelezettségvállalás 3. old.

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: a területi nemzetiségi

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 15.009/2014. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával megkötendő együttműködési megállapodásra Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Előterjesztés Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének november 19-i ülésére

Előterjesztés Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének november 19-i ülésére Előterjesztés Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2014. november 19-i ülésére Tisztelt Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete! A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi

Részletesebben

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLTIKIKA 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK TARTALOMJEGYZÉK 1. NYITÓ,

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA 2014 BEVEZETÉS Az FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE

POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 1 POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE A KULTURÁLIS PÉNZÜGYI - GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS A KULTURÁLIS ÁGAZAT INTÉZMÉNYEI KÖZÖTT MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSOK JÓVÁHAGYÁSA Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben