99/2007. (VI. 14.) MÖK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "99/2007. (VI. 14.) MÖK"

Átírás

1 99/2007. (VI. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, a Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, a Veszprém Megyei Levéltár, a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, a Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház módosított Alapító Okiratát, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel kötendő feladatmegosztásról szóló megállapodásokat. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a módosított alapító okirat érintettek részére történő megküldéséről gondoskodjon. A testület felkéri továbbá a főjegyzőt, hogy a megállapodást az érintett intézmények vezetőivel kösse meg. Határidő: június 30. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre, megyei főjegyző 99/2007. (VI. 14.) MÖK határozat 1. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 88. (3) bekezdésében és a 240/2003. (IX.11.), a 35/2005. (IV.21.), a 135/2006. (XII. 7.), a 60/2007. (IV. 19.), valamint a 99/2007. (VI. 14.) MÖK határozatokban foglaltak alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának szövegét július 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2. Székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér Az alapító okirat kelte: december Az alapító okirat száma: 16/1990. (XII.15.) MÖK határozat 5. Az alapító szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 6. Működési területe: Veszprém megye 7. Felügyeleti szerve: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési szerv 9. Alaptevékenysége, tevékenységi köre: Helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Közigazgatást kiegészítő igazgatási célú tevékenységek Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

2 számára Otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Máshová nem sorolható szervek tevékenysége Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett tevékenységek Sajátos nevelési igényű gyermekek (középsúlyosan értelmi fogyatékos, autista) óvodai nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók (középsúlyosan értelmi fogyatékos, autista) nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás Gimnáziumi felnőtt oktatás Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakmai szolgáltatás Járóbetegek szakorvosi ellátása Anya-, gyermek- és csecsemővédelem Csecsemőotthoni ellátás Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások Nappali szociális ellátás Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Színházi tevékenység Egyéb művészeti tevékenység Művelődési központok, házak tevékenysége Közművelődési, könyvtári tevékenység Múzeumi tevékenység Levéltári tevékenység Diáksport Sportcélok és feladatok Máshová nem sorolt sporttevékenység A közgyűlés, annak bizottságai és tisztségviselői döntés előkészítő munkájának segítése, a döntések

3 szakmai előkészítése, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése. A cigány és a német területi kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete, azok bizottságai és tisztségviselői döntés előkészítő munkájának segítése, a döntések szakmai előkészítése, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése. 10. Vállalkozási tevékenysége: Nincs 11. Feladatainak forrása: A mindenkori éves költségvetés által meghatározott 12. Feladatmutató: Nincs 13. Költségvetési számla száma: Adószáma: Adóalanyisága: Alaptevékenysége tekintetében tárgyi adómentes, kiegészítő tevékenysége tekintetében adóalany 16. Gazdálkodási jogköre: Teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 17. A költségvetési szervhez rendelt, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: - Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium - Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium - Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat - Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága - Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona - Veszprémi Petőfi Színház - Kabóca Bábszínház - Veszprém Megyei Közművelődési Intézet - Eötvös Károly Megyei Könyvtár - Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság - Veszprém Megyei Levéltár - Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal - Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal 18. A feladatellátást szolgáló vagyon: A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala kezelésében lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon használata a mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint. A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értéket a számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg tartalmazza. A vagyoni állapotot a Hivatal mindenkori leltára tartalmazza. 19. A vagyon feletti rendelkezési jog: A Hivatal által használt vagyonra és vagyona feletti rendelkezési jogára a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól

4 szóló rendelet, valamint más hatályos jogszabályi előírások az irányadók. 20. Vezetőjének kinevezési rendje: Nyilvános pályázat alapján a közgyűlés határozatlan időre megyei főjegyzőt nevez ki Veszprém, június 14. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

5 99/2007. (VI. 14.) MÖK határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 88. (3) bekezdésében és a 156/1996. (XI.21.), a 260/2003. (XI.13.), valamint a 99/2007. (VI. 14.) MÖK határozatokban foglaltak alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal alapító okiratának szövegét július 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Az intézmény neve: Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal 2. Rövidített név: VMTSH 3. Az intézmény székhelye: 8200 Veszprém, Wartha Vince u Az alapítás ideje: január Az intézmény alapítója és felügyeleti szerve: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 6. Az alapító okirat száma: 156/1996. (XI.21.) MÖK határozat 7. Az intézmény alaptevékenysége: Egyéb sporttevékenység 8. Szakfeladat száma és megnevezése: Sportcélok és feladatok Máshová nem sorolt sporttevékenység 9. A feladatellátást szolgáló vagyon: A Veszprém Megyei Önkormányzat által használatba adott ingatlan és ingó vagyon. A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves leltára tartalmazza. 10. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: A rendelkezésére álló vagyontárgyakat az intézmény a feladatainak ellátásához szabadon használhatja a vonatkozó központi jogszabályok és a fenntartó önkormányzat rendelkezéseinek megfelelően. 11. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 12. Az intézmény vezetője kinevezésének rendje: Az intézmény önálló jogi személy. Vezetőjét az alapító pályáztatás útján, határozott időre nevezi ki. 13. Az intézmény gazdálkodási jogköre: Részben önállóan gazdálkodó, a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek pénzügyi, gazdasági feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala a mellékelt megállapodás szerint látja el. Veszprém, június 14. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

6 M E G Á L L A P O D Á S TERVEZET a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala és a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal között Tárgy: A költségvetési tervezéssel, gazdálkodással, számvitellel és beszámolással kapcsolatos feladatok elhatárolása Az együttműködés általános szempontjai A MÖK Hivatala és a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal együttműködésének célja az, hogy a hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtse meg. Az együttműködés nem csorbíthatja a jelen megállapodásban foglaltakon túl a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal gazdálkodási és szakmai döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. A MÖK Hivatala a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatalt ellátó pénzügyi-gazdasági ügyviteli szervezete útján biztosítja a szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért, a határidők pontos betartásáért saját nyilvántartási rendszerénél az intézmény vezetője, míg az egyéb pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében a MÖK Hivatala a felelős. A MÖK Hivatala gondoskodik, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások eljussanak a részben önállóan gazdálkodókhoz és azok gyakorlati végrehajtását segíti. A kötelezettségvállalási, érvényesítési, ellenjegyzési és utalványozási jogkört a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal vezetője saját hatáskörében gyakorolja, teljes körű felelősséggel tartozik az intézmény kiemelt költségvetési előirányzatainak betartásáért. A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal önálló bankszámlával nem rendelkeznek, a banki kapcsolatokat a MÖK Hivatala bankszámlájához kapcsolódó alszámláin bonyolítják. A készpénzes kifizetések teljesítésére a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal készpénzellátmányt kap, felhasználásának és elszámolásának szabályait a MÖK hivatali pénzkezelési szabályzat rögzíti.

7 A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal költségvetési gazdálkodásának ügyvitele az OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer alkalmazásával történik. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat a MÖK Hivatala és a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal között átadás-átvételi könyvvel kell kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (bizonylatot) mikor és kinek adta át ügyintézés végett. A bizonylatok átvétele a MÖK Hivatalban történik heti 2 alkalommal, keddi és csütörtöki napokon közötti időpontban, ha munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő munkanapon. 1./ Gazdasági program összeállítása A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal információt, adatot szolgáltat a MÖK gazdasági programjának összeállításához. 2./ Költségvetési koncepció A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal adatot, információt szolgáltat a költségvetési koncepció összeállításához. A MÖK Hivatala informálja a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatalt a költségvetési koncepciót érintő adatairól. 3./ Költségvetés készítése A MÖK Hivatala számításokat végez a költségvetési keretszámok kialakításához, és a főjegyző egyezteti a költségvetés keretszámait az intézmények vezetőjével. 4./ Költségvetés jóváhagyása A költségvetés MÖK általi jóváhagyását követően a MÖK Hivatala informálja a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatalt a közgyűlés döntéséről. A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet alapján elkészíti elemi költségvetésük számszaki kimutatását és a szöveges indoklást. Az összesített költségvetés elkészítése és továbbítása a Magyar Államkincstár Középdunántúli Regionális Igazgatósága felé a MÖK Hivatal Gazdasági Irodájának feladata. 5./ Költségvetési előirányzat módosítása Az előirányzatok, saját hatáskörű előirányzat módosítások meghatározása az intézmény feladata. A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal írásban a tárgyévi költségvetési rendelet módosítását tárgyaló közgyűlési időpontot megelőző 15 munkanapig kezdeményezi a főjegyzőnél a költségvetés módosítását. A módosított költségvetésről a MÖK Hivatala értesítést küld az intézmény vezetőjének. Az intézmény az általa meghatározott előirányzatokról feladást küld a MÖK Hivatal részére. A MÖK Hivatal Gazdasági Irodája gondoskodik az OrganP előirányzat nyilvántartására szolgáló analitikán történő átvezetésről. Az előirányzatok alakulását az intézmény nyomon követheti az OrganP kimutatásai, lekérdezései segítségével. 6./ Költségvetési előirányzat-felhasználás 6.1.A jóváhagyott éves költségvetési előirányzatok alapján a tárgyhónapot megelőzően havi előirányzat felhasználási tervet készít a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal valamennyi bevétel és kiadás számbavételével a MÖK Hivatal Gazdasági Irodája részére.

8 6.2.Az intézmény pénzellátása az intézmény által havonta elkészített és a MÖK Hivatala részére megküldött és az intézménynek visszaigazolt likviditási terv alapján, napi pénzellátással történik. A likviditási terv a működési költségvetési támogatás 1/13-ára tekintettel készülhet. A felhalmozási előirányzatok teljesítésével összefüggő költségvetési támogatás nem képezi alapját az 1/13 résznek. 7./ Gazdálkodás A költségvetési gazdálkodásra vonatkozó döntések a jóváhagyott költségvetés alapján a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal vezetőjét illetik. 7.1.Kötelezettség vállalás Kötelezettségvállalásra az intézmény költségvetésében szereplő kiemelt előirányzatok erejéig a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal vezetője jogosult, távollétében a kijelölt munkatársa. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződnie arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. Kötelezettségvállalás 50 ezer forint felett csak írásban és az ellenjegyzésre jogosult személyes aláírásával történik. A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal vezetője által vállalt kötelezettségek, szerződések, rendelések, átadott pénzeszközökre vonatkozó megállapodások nyilvántartásba vételét, előkontírozását az intézmény munkatársai végzik Érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás Az intézmény Gazdasági ügyrendjében szabályozottak szerint történik. 7.3.A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás Az intézmény közalkalmazottait megillető járandóságait központi illetményszámfejtés keretében a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága végzi. Az ezzel kapcsolatos jelentési kötelezettség és egyéb teendő (nyilvántartások vezetése, feladások készítése) az intézmények feladata. A járandóságok utalásának előkészítése és továbbítása a MÖK Hivatala felé az intézmény feladata. A járandóságok utalása a MÖK Hivatala végzi. 8./ Pénzeszközök kezelése 8.1. Bankszámla A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal önálló bankszámlával nem rendelkezik. Az intézmény költségvetési előirányzatainak teljesítése során jelentkező bevételeket és kiadásokat a MÖK Hivatal által meghatározott OTP Nyrt. Veszprém Megyei Igazgatóságnál vezetett alszámlán (MÖK Költségvetési elszámolási számla alszámláján) és a házipénztárban történik Házi pénztár A MÖK Hivatala a házi pénztárán keresztül készpénz-ellátmányt biztosít a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal készpénz forgalmának bonyolítására. Az ellátmány feltöltésére, kezelésére vonatkozó szabályozást a MÖK Hivatal Pénzkezelési szabályzata tartalmazza.

9 Az intézmény legfeljebb 15 naponként elszámol a MÖK Hivatal felé az erre rendszeresített bizonylaton. Az ellátmány összege havonta többször is igényelhető. Év végén az elszámolással egyidejűleg az ellátmány maradványt vissza kell fizetni. A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal készpénz állományát a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal vezetője által kijelölt dolgozó kezeli. A készpénzellátmány felhasználásának szabályszerűségéért az intézmény vezetője felelős és gondoskodik egyúttal a pénz szabályszerű tárolásáról. A készpénzben beszedett bevételek kiadások teljesítésére nem fordíthatók, a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal köteles azokat a MÖK Hivatalának bankszámlájára befizetni alszámla megjelöléssel. Az OrganP házipénztár modulját a MÖK Hivatal munkatársai kezelik. Pénztár bizonylat csak a MÖK Hivatalban az OrganP-ből állítható elő. A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatalban történő ki/befizetések esetén a dupla bizonylatolás elkerülése végett a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal munkatársa pénztár bizonylatot nem állíthat ki. 9./ Analitikus nyilvántartások 9.1 A beérkező számlák analitikus nyilvántartását a MÖK Hivatala Gazdasági Irodája vezeti. A szállítói számlák az intézményhez érkeznek, ahol megtörténik a szállítói számla szakmai teljesítésének igazolása. Ezt követően a számlát az Intézmény Bizonylatkísérő lap és utalvány nyal eljuttatja a MÖK Hivatala Gazdasági Irodájához. A Hivatal nyilvántartásba veszi az OrganP-ben, kijelöli a számla előzményeit (szerződés, rendelés). 9.2.Vevő analitika A vevő számlák az intézménynél készülnek kézi, illetve egyéb szoftver segítségével. A vevő számlák a Hivatal/Intézmény nevében készülnek (csekkes befizetések esetében a csekk tartalmaz egy intézményi egyedi azonosító számot megkönnyítve ezzel a pénzügyi teljesítés feldolgozását). Az intézménynél kiállított vevő számlákat rendszeres időközönként az átadás igazolása mellett eljuttatja a MÖK Hivatala Gazdasági Irodájába, ahol bedolgozásra kerül az OrganP vevő analitikájába Bank analitika Bankszámla kivonatok a MÖK Hivatalához érkeznek, feldolgozásuk ott történik. 9.4.Egyéb analitikus nyilvántartások vezetése - A tárgyi eszközök és készletek analitikus nyilvántartását ide értve a munkahelyeken használatban lévő készleteket is a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal végzi. - A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal végzi a selejtezéseket, leltárfelvételeket, a leltárak összesítését és kiértékelését. - Az állomány-változásokról negyedévente feladást készít a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal a MÖK Hivatal Gazdasági Iroda részére, az értékcsökkenés elszámolását a MÖK Hivatala Gazdasági Irodája végzi. - A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal energia fogyasztásának ellenőrzése, kezelése a szolgáltatókkal és hatóságokkal való kapcsolattartás a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal feladata. - A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal köteles analitikus nyilvántartást vezetni a tevékenységükkel kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatások alátámasztása

10 érdekében, munkaügyi-, személyi- és béradatok, szigorú számadású nyomtatványok, bélyegzők, továbbá saját és a MÖK Hivatala szabályzataiban előírt esetekben. - A függő, átfutó tételekkel kapcsolatos nyilvántartásokat az intézménnyel egyeztetve a MÖK Hivatala vezeti. 10./ Főkönyvi könyvelés vezetése Főkönyvi könyvelést és a kapcsolódó kötelező kimutatások elkészítését bizonylatok alapján a MÖK Hivatala Gazdasági Iroda végzi. (számlák, feladások, megállapodások megküldése Bizonylatkísérő lap és utalvány -nyal együtt) Zárásokhoz kapcsolódóan az analitikus nyilvántartásokat dokumentáltan egyezteti a MÖK Hivatal Gazdasági Irodája az intézménnyel. 11./ Vagyonkezelés A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal felelősséggel tartozik a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáról a MÖK vagyonrendeletében foglaltak szerint. Vagyonkataszteri nyilvántartást vezet az intézmény és a változásokról tájékoztatást küld a MÖK Hivatalának. 12./ Adóigazgatás (bevallás, megfizetés) Az ÁFA elszámolást a MÖK Hivatal Gazdasági Irodája központilag végzi. A MÖK Hivatala havi összesített ÁFA bevallást készít. Az ÁFA analitika alapján a MÖK Hivatala Gazdasági Irodája veszprémi intézményenként meghatározza a befizetendő illetve visszaigényelhető ÁFA összegét. 13./ Adatszolgáltatás A különböző jogszabályokban előírt információ szolgáltatási kötelezettség, - úgymint költségvetési terv, féléves és éves beszámoló, havi pénzforgalmi jelentés, időközi mérlegjelentés, a továbbítást megelőző adategyeztetés, adatgyűjtés az információszolgáltatás továbbítása a MÖK Hivatal feladata. A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal azonban köteles azon dokumentumokat, illetve nyilvántartásokat vezetni és rendelkezésre bocsátani, melyek lehetővé teszik a MÖK Hivatal összevont adatokat tartalmazó információ szolgáltatását. 14./ Költségvetési beszámoló A MÖK Hivatala Gazdasági Irodája a főkönyvi könyvelés rendszerén belül elkülönítetten könyveli a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal gazdálkodásával kapcsolatos bizonylatokat. A MÖK Hivatal elkészíti az önkormányzat szintű összesített, mind a MÖK Hivatal, mind az intézmény adatait tartalmazó beszámolót. A féléves és éves beszámoló szöveges részét a rendelkezésre álló adatokból az intézmény készíti el. A MÖK Hivatal feladata a pénzmaradvány kimutatása, indoklása egyeztetve a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal vezetőjével. 15./ Vezetői információ szolgáltatás Az integrált gazdálkodási rendszer a költségvetés pénzügyi helyzetének alakulását, az eszközökben, forrásokban bekövetkezett változásokat, nyomonkövetését teszi lehetővé. A MÖK Hivatal munkatársai kezelik az OrganP összes listáját, kimutatását. A részben önálló intézmény munkatársai saját intézményi tervezési alapegységükre kimutatásokat, lekérdezéseket használnak.

11 A MÖK Hivatala Gazdasági Irodája rendszeres időközönként részletes információt szolgáltat a MÖK vezetőinek. 16./ Belső ellenőrzés A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal folyamatba épített belső ellenőrzésének működéséért a felelősség elsődlegesen az intézmény vezetőjét terheli. A intézményt ellátó pénzügyi szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó belső ellenőrzés működéséért a MÖK Hivatal vezetője felel. 17./ Kódok, törzsek Az OrganP kódjainak karbantartását a MÖK Hivatal végzi (partner törzs, főkönyvi számlatükör törzs, tervezési alapegységek, stb.)

12 99/2007. (VI. 14.) MÖK határozat 3. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 66. -ában és a 104. (1) bek. a.) pontjában foglaltak alapján a Veszprém Megyei Közgyűlése a 99/2007. (VI. 14.) MÖK határozata alapján a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat alapító okiratát július 1-jétől a következők szerint határozza meg. 1. Az intézmény megnevezése: Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Székhelye: 8200 Veszprém, Kossuth u Az intézmény alapítója: Veszprém Megyei Tanács VB Fenntartója, felügyeleti szerve: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 3. Az intézmény típusa: Többcélú gyermekvédelmi intézmény 4. Az intézmény alaptevékenysége, szakágazati besorolása: Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással 5. Szakfeladatok száma és megnevezése: Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Gyermek-és ifjúságvédelem feladatai Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 6. A feladatellátást szolgáló vagyon: A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában és a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat használatában lévő ingatlan és ingó vagyon a mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint. A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves leltára tartalmazza. Vagyon feletti rendelkezési jog: A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon használhatja a vonatkozó központi és helyi jogszabályoknak megfelelően. Vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény önálló jogi személy. Vezetője az igazgató, akit a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre bíz meg. Gazdálkodási jogköre: Részben önállóan gazdálkodó, a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek pénzügyi, gazdasági feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala a mellékelt megállapodás szerint látja el. 10. Vállalkozási tevékenysége: Nincs.

13 Veszprém, június 14. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

14 TERVEZET M E G Á L L A P O D Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala és a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat között Tárgy: A költségvetési tervezéssel, gazdálkodással, számvitellel és beszámolással kapcsolatos feladatok elhatárolása Az együttműködés általános szempontjai A MÖK Hivatala és a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat együttműködésének célja az, hogy a hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtse meg. Az együttműködés nem csorbíthatja a jelen megállapodásban foglaltakon túl a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gazdálkodási és szakmai döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. A MÖK Hivatala a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot ellátó pénzügyi-gazdasági ügyviteli szervezete útján biztosítja a szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért, a határidők pontos betartásáért saját nyilvántartási rendszerénél az intézmény vezetője, míg az egyéb pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében a MÖK Hivatala a felelős. A MÖK Hivatala gondoskodik, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások eljussanak a részben önállóan gazdálkodókhoz és azok gyakorlati végrehajtását segíti. A kötelezettségvállalási, érvényesítési, ellenjegyzési és utalványozási jogkört a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat vezetője saját hatáskörében gyakorolja, teljes körű felelősséggel tartozik az intézmény kiemelt költségvetési előirányzatainak betartásáért. A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat önálló bankszámlával nem rendelkeznek, a banki kapcsolatokat a MÖK Hivatala bankszámlájához kapcsolódó alszámláin bonyolítják. A készpénzes kifizetések teljesítésére a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat készpénzellátmányt kap, felhasználásának és elszámolásának szabályait a MÖK hivatali pénzkezelési szabályzat rögzíti. A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat költségvetési gazdálkodásának ügyvitele az OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer alkalmazásával történik.

15 A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat a MÖK Hivatala és a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat között átadás-átvételi könyvvel kell kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (bizonylatot) mikor és kinek adta át ügyintézés végett. A bizonylatok átvétele a MÖK Hivatalban történik heti 2 alkalommal, keddi és csütörtöki napokon közötti időpontban, ha munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő munkanapon. 1./ Gazdasági program összeállítása A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat információt, adatot szolgáltat a MÖK gazdasági programjának összeállításához. 2./ Költségvetési koncepció A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat adatot, információt szolgáltat a költségvetési koncepció összeállításához. A MÖK Hivatala informálja a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot a költségvetési koncepciót érintő adatairól. 3./ Költségvetés készítése A MÖK Hivatala számításokat végez a költségvetési keretszámok kialakításához, és a főjegyző egyezteti a költségvetés keretszámait az intézmények vezetőjével. 4./ Költségvetés jóváhagyása A költségvetés MÖK általi jóváhagyását követően a MÖK Hivatala informálja a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot a közgyűlés döntéséről. A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet alapján elkészíti elemi költségvetésük számszaki kimutatását és a szöveges indoklást. Az összesített költségvetés elkészítése és továbbítása a Magyar Államkincstár Középdunántúli Regionális Igazgatósága felé a MÖK Hivatal Gazdasági Irodájának feladata. 5./ Költségvetési előirányzat módosítása Az előirányzatok, saját hatáskörű előirányzat módosítások meghatározása az intézmény feladata. A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat írásban a tárgyévi költségvetési rendelet módosítását tárgyaló közgyűlési időpontot megelőző 15 munkanapig kezdeményezi a főjegyzőnél a költségvetés módosítását. A módosított költségvetésről a MÖK Hivatala értesítést küld az intézmény vezetőjének. Az intézmény az általa meghatározott előirányzatokról feladást küld a MÖK Hivatal részére. A MÖK Hivatal Gazdasági Irodája gondoskodik az OrganP előirányzat nyilvántartására szolgáló analitikán történő átvezetésről. Az előirányzatok alakulását az intézmény nyomon követheti az OrganP kimutatásai, lekérdezései segítségével.

16 6./ Költségvetési előirányzat-felhasználás 6.1.A jóváhagyott éves költségvetési előirányzatok alapján a tárgyhónapot megelőzően havi előirányzat felhasználási tervet készít a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat valamennyi bevétel és kiadás számbavételével a MÖK Hivatal Gazdasági Irodája részére. 6.2.Az intézmény pénzellátása az intézmény által havonta elkészített és a MÖK Hivatala részére megküldött és az intézménynek visszaigazolt likviditási terv alapján, napi pénzellátással történik. A likviditási terv a működési költségvetési támogatás 1/13-ára tekintettel készülhet. A felhalmozási előirányzatok teljesítésével összefüggő költségvetési támogatás nem képezi alapját az 1/13 résznek. 7./ Gazdálkodás A költségvetési gazdálkodásra vonatkozó döntések a jóváhagyott költségvetés alapján a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat vezetőjét illetik. 7.1.Kötelezettség vállalás Kötelezettségvállalásra az intézmény költségvetésében szereplő kiemelt előirányzatok erejéig a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat vezetője jogosult, távollétében a kijelölt munkatársa. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződnie arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. Kötelezettségvállalás 50 ezer forint felett csak írásban és az ellenjegyzésre jogosult személyes aláírásával történik. A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat vezetője által vállalt kötelezettségek, szerződések, rendelések, átadott pénzeszközökre vonatkozó megállapodások nyilvántartásba vételét, előkontírozását az intézmény munkatársai végzik Érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás Az intézmény Gazdasági ügyrendjében szabályozottak szerint történik. 7.3.A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás Az intézmény közalkalmazottait megillető járandóságait központi illetményszámfejtés keretében a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága végzi. Az ezzel kapcsolatos jelentési kötelezettség és egyéb teendő (nyilvántartások vezetése, feladások készítése) az intézmények feladata. A járandóságok utalásának előkészítése és továbbítása a MÖK Hivatala felé az intézmény feladata. A járandóságok utalása a MÖK Hivatala végzi. 8./ Pénzeszközök kezelése 8.1. Bankszámla A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat önálló bankszámlával nem rendelkezik. Az intézmény költségvetési előirányzatainak teljesítése során jelentkező

17 bevételeket és kiadásokat a MÖK Hivatal által meghatározott OTP Nyrt. Veszprém Megyei Igazgatóságnál vezetett alszámlán (MÖK Költségvetési elszámolási számla alszámláján) és a házipénztárban történik Házi pénztár A MÖK Hivatala a házi pénztárán keresztül készpénz-ellátmányt biztosít a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat készpénz forgalmának bonyolítására. Az ellátmány feltöltésére, kezelésére vonatkozó szabályozást a MÖK Hivatal Pénzkezelési szabályzata tartalmazza. Az intézmény legfeljebb 15 naponként elszámol a MÖK Hivatal felé az erre rendszeresített bizonylaton. Az ellátmány összege havonta többször is igényelhető. Év végén az elszámolással egyidejűleg az ellátmány maradványt vissza kell fizetni. A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat készpénz állományát a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat vezetője által kijelölt dolgozó kezeli. A készpénzellátmány felhasználásának szabályszerűségéért az intézmény vezetője felelős és gondoskodik egyúttal a pénz szabályszerű tárolásáról. A készpénzben beszedett bevételek kiadások teljesítésére nem fordíthatók, a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat köteles azokat a MÖK Hivatalának bankszámlájára befizetni alszámla megjelöléssel. Az OrganP házipénztár modulját a MÖK Hivatal munkatársai kezelik. Pénztár bizonylat csak a MÖK Hivatalban az OrganP-ből állítható elő. A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatban történő ki/befizetések esetén a dupla bizonylatolás elkerülése végett a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársa pénztár bizonylatot nem állíthat ki. 9./ Analitikus nyilvántartások 9.1 A beérkező számlák analitikus nyilvántartását a MÖK Hivatala Gazdasági Irodája vezeti. A szállítói számlák az intézményhez érkeznek, ahol megtörténik a szállítói számla szakmai teljesítésének igazolása. Ezt követően a számlát az Intézmény Bizonylatkísérő lap és utalvány nyal eljuttatja a MÖK Hivatala Gazdasági Irodájához. A Hivatal nyilvántartásba veszi az OrganP-ben, kijelöli a számla előzményeit (szerződés, rendelés). 9.2.Vevő analitika A vevő számlák az intézménynél készülnek kézi, illetve egyéb szoftver segítségével. A vevő számlák a Hivatal/Intézmény nevében készülnek (csekkes befizetések esetében a csekk tartalmaz egy intézményi egyedi azonosító számot megkönnyítve ezzel a pénzügyi teljesítés feldolgozását). Az intézménynél kiállított vevő számlákat rendszeres időközönként az átadás igazolása mellett eljuttatja a MÖK Hivatala Gazdasági Irodájába, ahol bedolgozásra kerül az OrganP vevő analitikájába Bank analitika Bankszámla kivonatok a MÖK Hivatalához érkeznek, feldolgozásuk ott történik. 9.4.Egyéb analitikus nyilvántartások vezetése

18 - A tárgyi eszközök és készletek analitikus nyilvántartását ide értve a munkahelyeken használatban lévő készleteket is a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat végzi. - A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat végzi a selejtezéseket, leltárfelvételeket, a leltárak összesítését és kiértékelését. - Az állomány-változásokról negyedévente feladást készít a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat a MÖK Hivatal Gazdasági Iroda részére, az értékcsökkenés elszámolását a MÖK Hivatala Gazdasági Irodája végzi. - A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat energia fogyasztásának ellenőrzése, kezelése a szolgáltatókkal és hatóságokkal való kapcsolattartás a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat feladata. - A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat köteles analitikus nyilvántartást vezetni a tevékenységükkel kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatások alátámasztása érdekében, munkaügyi-, személyi- és béradatok, szigorú számadású nyomtatványok, bélyegzők, továbbá saját és a MÖK Hivatala szabályzataiban előírt esetekben. - A függő, átfutó tételekkel kapcsolatos nyilvántartásokat az intézménnyel egyeztetve a MÖK Hivatala vezeti. 10./ Főkönyvi könyvelés vezetése Főkönyvi könyvelést és a kapcsolódó kötelező kimutatások elkészítését bizonylatok alapján a MÖK Hivatala Gazdasági Iroda végzi. (számlák, feladások, megállapodások megküldése Bizonylatkísérő lap és utalvány -nyal együtt) Zárásokhoz kapcsolódóan az analitikus nyilvántartásokat dokumentáltan egyezteti a MÖK Hivatal Gazdasági Irodája az intézménnyel. 11./ Vagyonkezelés A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat felelősséggel tartozik a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáról a MÖK vagyonrendeletében foglaltak szerint. Vagyonkataszteri nyilvántartást vezet az intézmény és a változásokról tájékoztatást küld a MÖK Hivatalának. 12./ Adóigazgatás (bevallás, megfizetés) Az ÁFA elszámolást a MÖK Hivatal Gazdasági Irodája központilag végzi. A MÖK Hivatala havi összesített ÁFA bevallást készít. Az ÁFA analitika alapján a MÖK Hivatala Gazdasági Irodája veszprémi intézményenként meghatározza a befizetendő illetve visszaigényelhető ÁFA összegét. 13./ Adatszolgáltatás A különböző jogszabályokban előírt információ szolgáltatási kötelezettség, - úgymint költségvetési terv, féléves és éves beszámoló, havi pénzforgalmi jelentés, időközi mérlegjelentés, a továbbítást megelőző adategyeztetés, adatgyűjtés az információszolgáltatás továbbítása a MÖK Hivatal feladata. A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat azonban köteles azon dokumentumokat, illetve

19 nyilvántartásokat vezetni és rendelkezésre bocsátani, melyek lehetővé teszik a MÖK Hivatal összevont adatokat tartalmazó információ szolgáltatását. 14./ Költségvetési beszámoló A MÖK Hivatala Gazdasági Irodája a főkönyvi könyvelés rendszerén belül elkülönítetten könyveli a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gazdálkodásával kapcsolatos bizonylatokat. A MÖK Hivatal elkészíti az önkormányzat szintű összesített, mind a MÖK Hivatal, mind az intézmény adatait tartalmazó beszámolót. A féléves és éves beszámoló szöveges részét a rendelkezésre álló adatokból az intézmény készíti el. A MÖK Hivatal feladata a pénzmaradvány kimutatása, indoklása egyeztetve a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat vezetőjével. 15./ Vezetői információ szolgáltatás Az integrált gazdálkodási rendszer a költségvetés pénzügyi helyzetének alakulását, az eszközökben, forrásokban bekövetkezett változásokat, nyomonkövetését teszi lehetővé. A MÖK Hivatal munkatársai kezelik az OrganP összes listáját, kimutatását. A részben önálló intézmény munkatársai saját intézményi tervezési alapegységükre kimutatásokat, lekérdezéseket használnak. A MÖK Hivatala Gazdasági Irodája rendszeres időközönként részletes információt szolgáltat a MÖK vezetőinek. 16./ Belső ellenőrzés A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat folyamatba épített belső ellenőrzésének működéséért a felelősség elsődlegesen az intézmény vezetőjét terheli. A intézményt ellátó pénzügyi szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó belső ellenőrzés működéséért a MÖK Hivatal vezetője felel. 17./ Kódok, törzsek Az OrganP kódjainak karbantartását a MÖK Hivatal végzi (partner törzs, főkönyvi számlatükör törzs, tervezési alapegységek, stb.)

20 99/2007. (VI. 14.) MÖK határozat 4. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv ában foglaltak alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 99/2007. (VI. 14.) MÖK határozata alapján a veszprémi Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona alapító okiratát július 1-jétől a következők szerint határozza meg: 1. Az intézmény megnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona Székhelye: 8200 Veszprém, Tüzér u Az intézmény alapítás éve: Alapítója: Fenntartója, felügyeleti szerve: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 3. Az intézmény típusa: Szociális intézmény 4. Az intézmény alaptevékenysége: Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás nélkül 5. Szakfeladatok száma és megnevezése: Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Pedagógiai szakszolgálat (fejlesztő felkészítés, korai fejlesztés és gondozás) Járóbetegek szakorvosi ellátása Csecsemőotthoni ellátás Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások (anyaotthoni ellátás) Nappali szociális ellátás Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (utógondozás) 6. A feladatellátást szolgáló vagyon: A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában és az intézmény használatában lévő ingatlan és ingó vagyon a mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint. A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves leltára tartalmazza. 7. A vagyon feletti rendelkezési jog:

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Dl Kovács Ferenc polgármester

Dl Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: GAZD/63-1/201S. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/79-14/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3/^^/3/ J2XX39, Budapest, :,&:. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Az intézmény szervezeti felépítése, a munkamegosztás szerinti feladatok... 32

TARTALOMJEGYZÉK. V. Az intézmény szervezeti felépítése, a munkamegosztás szerinti feladatok... 32 - - 1 - - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 5 II. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon önállóan

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról 17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról Doboz Nagyközség Önkormányzata az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 12/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./ 17. (5) bekezdése

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 31-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 31-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék 2006. június 22. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 69/2006. (VI. 15.) Kgy. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állásra beérkezett

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek 19. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 18/2012. (IV. 27.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezet költségvetési

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/55-2/2014. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2014. február 13-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei

Részletesebben

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 60/2013. (III. 27.) Kt.h. Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23 Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 1. ) rendeletének módosítása Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben