[MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS]

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "[MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS]"

Átírás

1 2014. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pusztainé Nádházi Ibolya [MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS] Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete és az Önkormányzat rendelete alapján hozzárendelt önállóan működő költségvetési szerv közötti gazdálkodási feladatok és felelősség vállalás rendjéről.

2 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 A munkamegosztás általános szempontjai... 3 A vagyon használata, vagyonvédelem... 5 Beruházások... 6 Az éves költségvetés megtervezése... 6 Előirányzat módosítás... 7 Gazdálkodáshoz kapcsolódó jogkörök és felelősség... 8 Számviteli, pénzügyi feladatok ellátása A pénzkezelés rendje, Egyéb nyilvántartások vezetése Belső kontroll rendszer működtetése Záró rendelkezések Hatálybalépés oldal 2

3 Preambulum Jelen Munkamegosztási Megállapodás Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - továbbiakban GESZ valamint a. alapító okirata szerint hozzákapcsolt önállóan működő költségvetési szerv között, az önállóan működő költségvetési szerv - továbbiakban önállóan működő költségvetési szerv - gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatainak ellátási rendjéről, a felelősség vállalás rendjéről, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény, a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) kormányrendelet előírásait figyelembe véve. A 368/2011. (XII.31) kormányrendelet 10. (1) bekezdése alapján Püspökladány Város Önkormányzata az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodási részfeladatainak ellátására a GESZ költségvetési szervet jelölte ki, a 9. (4) bekezdése alapján az önállóan működő költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A munkamegosztás általános szempontjai 1. A munkamegosztási megállapodás célja, hogy a munkamegosztás és felelősségvállalás szakszerű rendjének szabályozása mellett a hatékony, takarékos, és ésszerű intézményi gazdálkodás feltételeit megteremtse. 2. A munkamegosztási megállapodás nem sértheti az intézmény szakmai döntéshozó szerepét. 3. Az önállóan működő költségvetési szerv önálló jogi személy. 4. Az önállóan működő költségvetési szerv önálló törzsszámmal, adószámmal, bankszámlával rendelkezik. 5. Az önállóan működő intézmény működtetéséért, üzemeltetéséért, vezetője felelős. 6. A GESZ biztosítja a számviteli, könyvviteli feladatok ellátásával a törvényes, és szabályos számviteli, gazdálkodási rendet. 7. Az önállóan működő költségvetési szerv kötelezettségvállalási, szakmai teljesítés-igazolási, és utalványozási jogkörökkel rendelkezik. E jogkörök gyakorlóinak nevét, munkakörét, és aláírás mintáját köteles felszólítás nélkül a GESZ részére megküldeni e megállapodás gazdálkodási jogkörökre vonatkozó előírásai alapján. 8. A GESZ javaslatokat tehet az önállóan működő költségvetési szervnek, az önállóan működő intézmény hatékonyabb, takarékosabb gazdálkodása érdekében. Javaslatait közli Önkormányzat felé is. oldal 3

4 9. Az önállóan működő költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, vezetője felelős a kiemelt előirányzatok betartásáért. 10. Felek egymást a működésükre kiható jogszabályi változásokról kölcsönösen tájékoztatják. 11. Az önállóan működő költségvetési szerv az alkalmazottakkal kapcsolatban az alábbi analitikus nyilvántartásokat köteles vezetni: - vezeti és tárolja az alkalmazottai személyi anyagait, - vezeti az intézményi létszámösszetételét munkakörönként, melyből adatszolgáltatást biztosít. A Képviselő-testület által jóváhagyott létszám betartása kötelező. 12. Az önállóan működő intézmény a GESZ kérésére, a KIR rendszer adatainak ellenőrzése végett a személyi anyagokból a dolgozó adatfelvételi lapját, valamint besorolásának, és közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos juttatásoknak ellenőrzése végett a GESZ által kért adatokat köteles ellenőrzésre benyújtani. Az alkalmazottak adataiban bekövetkezett változásokat az önállóan működő intézmény a GESZ részére megküldi. 13. A GESZ vezeti az önállóan működő költségvetési szervek bér és létszám adatait a KIR rendszerben, melyből szükség szerint adatot szolgáltat az önállóan működő intézmény és a fenntartó felé. 14. A GESZ az önállóan működő intézmény vezetőjének határozata, valamint a megfelelő mellékletek alapján elkészíti: - az intézmény alkalmazottainak alkalmazási okiratait, az abban bekövetkezett változtatásokat, - a nem rendszeres kifizetések számfejtését. 15. A GESZ és az Önállóan működő költségvetési szerv adatszolgáltatásaikért egyetemlegesen felelősek. Amennyiben az adatszolgáltatási hiba a számvitelben történő elszámolás hibáját okozza, az, az adatszolgáltató felelőssége. 16. A GESZ saját hatáskörben ellenőrizheti az önállóan működő intézménynél ellátott gazdálkodási folyamatokkal kapcsolatos feladatokat. (folyamatba épített előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés) 17. A GESZ javaslatot tesz az önállóan működő intézményeket érintő belső ellenőrzés témakörét illetően az Önkormányzat felé. 18. A GESZ készíti el az önállóan működő intézmény előzetes pénzforgalmi egyeztetését követően az önállóan működő költségvetési szerv költségvetési beszámolóit. 19. Az önállóan működő költségvetési szerv - tekintettel a GESZ által elvégzett, a számviteli, könyvviteli nyilvántartásokra épülő központi adatszolgáltatások határidejének betartására - köteles az adatszolgáltatás és az aláírási jogkörök gyakorlóit mindenkor biztosítani. oldal 4

5 20. Az önállóan működő költségvetési szerv önálló jogi személy, bevallásait, egyéb jelentéstételi kötelezettségeit önállóan látja el, az ezzel kapcsolatos analitikus nyilvántartásokat vezetni köteles. 21. Az önállóan működő intézmény vevői számláinak kiállítását követő munkanapon a számla másodlati példányát köteles a GESZ részére megküldeni, nyilvántartásba vételre, átadó füzet használata mellett. 22. Az önállóan működő intézmény a hozzá beérkezett számlákat a beérkezést követő munkanapon köteles utalványozás mellett a GESZ részére megküldeni, átadó füzet alkalmazása mellett. 23. A GESZ által elkészített, a számvitelt, könyvvitelt, pénzügyeket, a vagyonkezelést érintő szabályzatok betartása az önállóan működő intézményre nézve kötelező. A GESZ által elkészített szabályzatokban foglaltak szerint készítheti el az önállóan működő intézmény a gazdálkodását érintő belső szabályzatait. A vagyon használata, vagyonvédelem 24. Az önállóan működő intézmény a reá bízott vagyon rendeltetésszerű, a szakmai feladatai ellátását biztosító szakszerű használatáért, állagának megóvásáért felelős. 25. Az önállóan működő intézmény vagyongazdálkodása során köteles az Önkormányzat vagyonrendelete és a GESZ által elkészített leltározási és leltárkészítési, valamint selejtezési és megsemmisítési szabályzatot alkalmazni. 26. A GESZ vezeti, nyilvántartja az önállóan működő intézmény ingatlan, és nagyértékű eszköz állomány vagyonát. A vagyonváltozásokat, az értékcsökkenési leírást, a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elkészített szabályzata alapján végzi, és számolja el a számviteli rendszerben. 27. Az önállóan működő intézmény kisértékű immateriális javait és eszközeit saját nyilvántartási rendszerében vezeti. A nyilvántartási rendszerben köteles alkalmazni a GESZ által szabályzatba foglalt előírásokat, és adattartalmat. A GESZ az alkalmazott nyilvántartási rendszert előírja. 28. A GESZ által elkészített szabályzat alapján köteles az önállóan működő intézmény kisértékű és nagyértékű eszközei leltározását elvégezni, arról a nagyértékű tárgyi eszközök esetében a leltárfelvételt, a kisértékű tárgyi eszközök, készletek esetében a leltárfelvétel és a nyilvántartások egyeztetésének eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet, a GESZ által meghatározott időpontig a GESZ részére megküldeni. 29. A GESZ a leltárfelvételt ellenőrizheti. 30. Az önállóan működő intézmény a vagyon védelmével kapcsolatos feladatokat saját hatáskörben látja el, a jogszabályoknak megfelelően. oldal 5

6 Beruházások 31. Beruházást, felújítást az önállóan működő intézmény abban az esetben végezhet, ha erre előirányzattal rendelkezik, az előirányzat mértékéig. Ennek megvalósítását megelőzően a költségvetés tervezése előtt köteles az önkormányzattal egyeztetni. 32. A vagyon növekedését okozó beruházások, felújítások, állományba vételéhez GESZ kitölti az állományba vételi bizonylatot. Az állományba vételi bizonylat kitöltése a teljesítés-igazolást követően történik. 33. Az intézmény beruházásainak lebonyolításához köteles alkalmazni a GESZ által elkészített beszerzési szabályzatot. 34. A beruházás üzembe helyezése az önállóan működő intézmény feladata. Az erről szóló üzembe helyezési jegyzőkönyvet, annak elvégzése után haladéktalanul köteles a GESZ részére megküldeni. 35. A GESZ - az üzembehelyezési jegyzőkönyv hiányában - folyamatban lévő beruházásként tartja nyilván a beruházást, mindaddig, ameddig az üzembehelyezési jegyzőkönyv meg nem érkezik. 36. A GESZ az üzembehelyezési jegyzőkönyv megérkezése után haladéktalanul köteles a befejezett beruházások között állományba venni a beruházást. 37. A GESZ az önállóan működő intézmény beruházásairól, illetve vagyonáról, vagyoni helyzetéről adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik mind az önállóan működő intézmény, mind a fenntartó és a Kincstár felé. 38. A GESZ az önállóan működő intézmény vagyonkataszteri jelentését köteles év végén a Polgármesteri Hivatal részére megküldeni. Az éves költségvetés megtervezése 39. A folyamatosság élvéből kiindulva, a költségvetési szervek feladataikat a jövőben is ellátják. A költségvetési terv elkészítését ezért - ezen elvből kiindulva - a tervet megelőző év november 01-től kezdődően adatszolgáltatásokkal már megkezdik a munkamegosztásban résztvevő felek, az önkormányzat által október 30-ig elfogadott költségvetési koncepció alapján. 40. Az önállóan működő intézmény vezetője megtervezi a keretszámok figyelembe vételével a költségvetését, melyről tájékoztatja a GESZ vezetőjét. Az önállóan működő intézmény költségvetése vezetőjének felelőssége A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 10. (7) bekezdés b) pontja értelmében az önállóan működő költségvetési szerv kötelezettségvállalásainak pénzügyi ellenjegyzője és oldal 6

7 érvényesítője a GESZ vezetője, gazdasági vezetője, vagy a GESZ vezetője által e feladat ellátásával megbízott alkalmazott. Az ellenjegyzés felelőssége megköveteli, hogy a költségvetés megtervezését a GESZ és az önállóan működő intézmény vezetője közösen végezzék. 42. A kiadások indoklását az önállóan működő intézmény készíti el, a költségvetés tervezésével egyidejűleg. Azokat az előirányzatokat, melyek nem folyamatos szerződésen, hanem eseti előzetes kötelezettségvállaláson alapulnak, különösen meg kell indokolni, részletes tervet készíteni hozzá. A tervet az önállóan működő intézmény vezetője készíti el, alkalmazkodva a szakmai feladatai ellátásához, az abban bekövetkezett változásokhoz. 43. A tervezett bevételek és kiadások között meg kell tervezni mindazokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek a) az ellátott közfeladatokkal kapcsolatosak, b) a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak, vagy eseti jelleggel várhatóak, c) jogszabályon, magánjogi kötelmen alapulnak, vagy d) az eszközök hasznosításával függenek össze. 44. Az előzetesen elkészített kiadási és működési bevételeket tartalmazó tervvel az önállóan működő intézmény vezetője és a GESZ vezetője együtt, a városgazdálkodási iroda vezetőjével egyeztetnek. 45. A számszaki költségvetést a GESZ dolgozza fel, a Magyar Államkincstár által biztosított beszámoló rendszerben, a költségvetés Képviselő-testület általi elfogadását követően. 46. A számszaki költségvetést az önállóan működő intézmény vezetője, mint vezető, a GESZ vezetője, mint gazdasági vezető írja alá. Előirányzat módosítás 47. Az önállóan működő intézmény től előzetesen, addig akár utólagosan is kérheti kiemelt előirányzatainak módosítását a GESZ-től, melyet részletes alátámasztással indokol meg. 48. A 4/2013. (I.11) kormányrendeltben foglaltaknak megfelelően től a kötelezettségvállalási előirányzatok előzetes megléte esetén vállalható pénzügyi kifizetést érintő kötelezettség. 49. A GESZ, amennyiben az előirányzatok felhasználásából, illetve a kötelezettségvállalások előirányzatonkénti megvalósulásából úgy látja, hogy szükséges, az önállóan működő intézmény kiemelt előirányzatainak módosítását kezdeményezi, melyet a Városgazdálkodási iroda által meghatározott időpontig a Városgazdálkodási irodának köteles megküldeni, az önállóan működő intézmény által elkészített indoklást mellékelve. 50. Amennyiben az önállóan működő intézmény működési bevételének növekedése miatt kezdeményez előirányzat módosítást, azt csak abban az esetben hagyhatja jóvá a GESZ oldal 7

8 vezetője, ha az intézmény működési bevételeinek költségvetésben tervezett teljesítését már biztosítottnak látja. 51. Az önállóan működő intézmény előirányzatainak módosításáról a GESZ részletes analitikus nyilvántartást vezet, melynek mellékletét képezi, minden kérelem, elutasítás, rendeletmódosítás papír alapú adata. 52. A Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet módosítás alapján a GESZ elvégzi a számvitelben az előirányzat módosításokat, az önállóan működő intézmény által leadott részletezésnek megfelelően. 53. Az önállóan működő intézmény az előirányzat módosításhoz az alábbi részletezésben szolgáltat adatot: Kiadáshoz, illetve kötelezettségvállalási előirányzathoz, a fedezet megjelölésével együtt: - Szakmai szakfeladat; - Kiemelt előirányzat megnevezése, kiadási jogcím; - Összeg. 54. Kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást kezdeményezhet az önállóan működő intézmény vezetője, illetve a GESZ vezetője. A kiemelt előirányzat csökkentése csak abban az esetben lehetséges, ha a megmaradó előirányzat a várható kötelezettségvállalásokra fedezetet nyújt. Ennek előzetes igazolása a kezdeményező feladata. Gazdálkodáshoz kapcsolódó jogkörök és felelősség A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlására vonatkozó általános szabályokat a GESZ kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési, teljesítés igazolási és utalványozási szabályzata tartalmazza, melynek alkalmazása az önállóan működő intézmények számára kötelező érvényű. Az önállóan működő intézmény kötelezettséget pénzügyi ellenjegyzés nélkül nem vállalhat! Kötelezettség vállalása: 55. Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője kötelezettség vállalásra a költségvetésében szereplő előirányzatok mértékéig írásban jogosult abban az esetben, ha a bevételi előirányzatainak teljesítése ezt lehetővé teszi. 56. Kötelezettségvállalásra jogosult a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban e jogkörrel megbízott alkalmazottja. 57. A kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkezők nevét, munkakörét, valamint aláírás mintáját tartalmazó, a GESZ által külön szabályzatban meghatározott formátumú aláírás bejelentő lapot köteles az önállóan működő intézmény vezetője a GESZ részére megküldeni. 58. Az e jogkörrel rendelkezők személyében történő változás esetén az önállóan működő intézmény köteles külön felszólítás nélkül új aláírás bejelentőt küldeni a GESZ részére. 59. A GESZ a beérkezett aláírás bejelentőkről nyilvántartást vezet, melyet lemezszekrényben megőriz. oldal 8

9 60. A kötelezettségvállalás rendjére, a pénzügyi ellenjegyzésére, teljesítés igazolásra, érvényesítésre szóló szabályozás a GESZ feladata. A szabályzat betartása az önállóan működő intézmény részére is kötelező. Pénzügyi ellenjegyzés: 61. Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult az önállóan működő költségvetési szerv kötelezettségvállalásai tekintetében a GESZ vezetője, vagy az általa írásban e jogkörrel meghatalmazott alkalmazottja. 62. A pénzügyi ellenjegyző feladata ellátásához az Ávr. 54. (2) bekezdése értelmében szakértőt vehet igénybe feladatai ellátásához. 63. Az önállóan működő költségvetési szerv által megkötött szerződés, megrendelés, vagy más, hasonló, viszterhes kötelem írásba foglalását tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell többek között a pénzügyi ellenjegyzés tényét, az ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását től az önállóan működő intézmény minden pénzügyi kihatással járó kötelezettségvállalását csak abban az esetben teheti meg, ha a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése megtörtént. 64. A pénzügyi ellenjegyző az általa elfogadott, és aláírt előzetes kötelezettségvállalást illetően, az abban foglalt összeg mértékéig felelős az előirányzat meglétéért. 65. A pénzügyi ellenjegyzők nevét, munkakörét, a jogszabályban meghatározott iskolai végzettségét, szakképzettségét, aláírás mintáját tartalmazó aláírás bejelentőt állít ki a GESZ az e jogkörrel rendelkezőkről. A bejelentő lapokat külön nyilvántartásba vezeti, melyet lemezszekrényben őriz. 66. A pénzügyi ellenjegyző, - amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az Áht. 37. (1) bekezdésében előírtaknak, - köteles értesíteni a kötelezettségvállalót, illetve az önállóan működő intézmény vezetőjét. 67. Ha kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni és e tényről az irányító szervet írásban értesíteni. Teljesítés igazolás 68. A kötelezettség vállalás teljesítését igazoló személy az önállóan működő intézmény vezetője, vagy az általa írásban e jogkörrel meghatalmazott alkalmazottja lehet. 69. A jogkörrel felruházott személy aláírás bejelentését e Megállapodás 51. és 52. pontjában leírtaknak megfelelően kell megtenni. 70. Teljesítés igazolásra vonatkozó, a GESZ által elkészített szabályozás az önállóan működő intézmény részére kötelezően betartandó. Érvényesítés 71. Érvényesítési feladatok ellátása a GESZ feladata. oldal 9

10 72. Az érvényesítésre jogosult nevét, munkakörét, aláírás mintáját a GESZ által szabályzatban meghatározott formátumú nyilvántartó lapot ki kell tölteni, és megőrizni. Utalványozás 73. Utalványozásra az önállóan működő intézmény vezetője, vagy az általa e jogkörrel meghatalmazott alkalmazottja jogosult. 74. Az utalványozásra jogosultak nevét, munkakörét, aláírás mintáját az előzőekben leírtaknak megfelelően kell bejelenteni e Gazdasági Ellátó Szervezetnek. 75. Az utalványozásra bejelentett jogosultakról a GESZ nyilvántartást vezet. Számviteli, pénzügyi feladatok ellátása 76. Az önállóan működő intézmény gazdasági eseményeinek a jogszabályoknak megfelelően a számvitelben történő, rögzítése, és szabályozása a GESZ feladata és a GESZ vezetőjének felelőssége. 77. A GESZ az önállóan működő intézménynek a számviteli rendszerből adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik, melyet legalább havonta, az adott hónap zárása után teljesít az önállóan működő intézményre vonakozóan. 78. A számvitelből történő adatszolgáltatások valódiságáért a GESZ vezetője felelős. 79. A számviteli alapbizonylatok megőrzése, azok megőrzésének módja, a GESZ feladata, az elévülési idő végéig. 80. A GESZ számviteli feladatai ellátásához, a számviteli szabályoknak megfelelő okokból az önállóan működő intézmény vezetőjétől szakmai adatszolgáltatást kérhet. 81. Az önállóan működő intézmény vezetője a kért adatszolgáltatást nem tagadhatja meg. 82. A GESZ készíti el a negyedéves jelentéseket, és a költségvetési beszámolókat. 83. A beszámolók adatainak alátámasztását szolgáló leltár elkészítését a GESZ által elkészített leltározási és leltárkészítési szabályzat tartalmazza, melyet az önállóan működő intézmény és a GESZ betartani köteles. 84. A beszámolók letétbehelyezéséhez a GESZ az önállóan működő intézmény vezetője által és a GESZ vezetője által aláírt számszaki beszámolók egy példányát átadja a fenntartónak. 85. A pénzügyi feladatok ellátására a GESZ által elkészített, a hatályos jogszabályoknak megfelelő pénzkezelési szabályzat betartása az önállóan működő intézménynek kötelező. oldal 10

11 A pénzkezelés rendje, 86. A pénzkezelés rendjét a GESZ szabályozza a pénzkezelési szabályzatban, melynek betartása az önállóan működő intézmény számára kötelező. 87. Az intézmények önálló bankszámlával rendelkeznek, melyhez szükség szerint alszámla nyitási kérelemmel élhetnek a GESZ felé. 88. A GESZ a bankszámlák felett aláírási jogkörrel rendelkezik, a pénzintézethez bejelenthető bélyegző lenyomat a GESZ bélyegző lenyomata. 89. Az átutalással történő kifizetésekhez a GESZ által használt terminál kizárólagos használata kötelező. 90. A bankszámla pénz és készpénz kezelésére vonatkozó szabályzat elkészítése a GESZ feladata, mely szabályzatot az önállóan működő intézmények változtatás nélkül kötelesek alkalmazni. 91. Az önállóan működő intézmény vevői számláinak kiállítására saját hatáskörben nevezhet meg szoftvert, melynek alkalmazását a GESZ jóváhagyása mellett végezheti. 92. Amennyiben az önállóan működő intézmény számláinak kiállítására nem alkalmaz szoftvert, az erre használatos számlatömböt a GESZ-től vételezheti. 93. A GESZ vezeti a szigorú számadású nyilvántartásokat, önállóan működő intézmény saját használatú szigorú számadású nyomtatványt nem alkalmazhat. 94. Az önállóan működő intézmények készpénzt csak a jogszabályban, és szabályzatban meghatározott kifizetésekhez, és összeghatárig, a pénzkezelési szabályzatban meghatározott elszámolási határidő betartása mellett vehetnek igénybe. Egyéb nyilvántartások vezetése 95. Az önállóan működő intézmény az alábbi egyéb nyilvántartások vezetését végzi: - közüzemi fogyasztás, fogyasztási helyenként; - mutatószámokat megalapozó nyilvántartások. 96. A GESZ, vagy az önállóan működő intézmény vezetője egyéb nyilvántartások vezetését szükség szerint, egymástól kérhetik. Belső kontroll rendszer működtetése 97. A Gazdasági Ellátó Szervezet által elkészített szabályzatok hatálya kiterjed az önállóan működő intézményre is. A szabályozás teljességének feltétele, hogy a Gazdasági Ellátó szervezet és az önállóan működő intézmény vezetői a belső szabályozási oldal 11

12 rendjüket összehangoltan, egységes szerkezetben alakítsák ki. A kockázati tényezők felmérésének eredményéről egymást tájékoztassák, a szükséges intézkedéseket saját hatáskörben megtegyék. 98. A Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője által elkészített szabályzatokhoz igazodva készíti el az önállóan működő intézmény, saját belső ellenőrzési rendjét. 99. Az önállóan működő intézményre kiterjedő, a Gazdasági Ellátó Szervezet által elkészített szabályzatok a következők: Számlarend; Számviteli politika; Eszközök és források értékelésének szabályzata; Bizonylati szabályzat; Pénz-, és értékkezelési szabályzat; Leltározási és leltárkészítési szabályzat; Selejtezési szabályzat; Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési szabályzat; Ellenőrzési szabályzat, ellenőrzési nyomvonal. Pályázatok benyújtásának, nyilvántartásának, elszámolásának rendje A pályázatok benyújtásának kezdeményezője az önállóan működő költségvetési szerv Ha a pályázat önrészt igényel, a pályázat benyújtása előtt az önállóan működő intézmény vezetője gondoskodik az önrész biztosításának lehetőségeiről. Az önrészre vállalt kötelezettségét, a forrás megjelölésével, és igazolásával a GESZ részére megküldi Az önállóan működő intézmény által benyújtott pályázatokat a Gazdasági Ellátó Szervezetnek két jogcímen kell aláírnia: - Aláírás, mint bankszámlát kezelő, és nyilatkozat a támogatás elnyerése esetén a pénzeszköz felhasználásának biztosítására. - A pályázatot cégszerű aláírással és bélyegzővel kell benyújtani, a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője által ellenjegyzett kötelezettségvállalás mellett A pályázati pénzeszközök felhasználását, azok számvitelben történő elkülönítését a Gazdasági Ellátó Szervezet köteles teljeskörűen elkülönítve kezelni, pályázatonként. oldal 12

13 103. A pályázati pénzeszközök felhasználásának analitikus nyilvántartásait vezetni, a pályázati elszámolásokat benyújtani az önállóan működő intézmény feladata és felelőssége Az önállóan működő intézmény az általa vezetett analitikus nyilvántartások tartalmi és összegszerű egyeztetését szükség szerint, de legalább havonta egyszer egyezteti a GESZ főkönyvi nyilvántartásával A GESZ a pályázattal kapcsolatban bármilyen adatszolgáltatást kérhet az önállóan működő intézménytől, mely adatot az intézmény nyújtani köteles. Záró rendelkezések Jelen Munkamegosztási megállapodást alkalmazni köteles minden a gazdálkodását illetően a GESZ-hez kapcsolt önállóan működő intézmény. Hatálybalépés Jelen Munkamegosztási megállapodás január 01-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az önkormányzat 10/2008 (I.31.) határozata hatályát veszti. oldal 13

E L Ő T E R J E S Z T É S. munkamegosztási megállapodás jóváhagyására

E L Ő T E R J E S Z T É S. munkamegosztási megállapodás jóváhagyására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S munkamegosztási megállapodás jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület! Püspökladány

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2327/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről Mely létrejött egyrészről a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. továbbiakban: Hivatal),

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános szempontok

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2011. március 30-től 1 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 15. számú melléklet MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az Önkormányzat által fenntartott, az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó I. sz. Gazdasági Működtető Központ (9023 Győr, Szigethy Attila

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata HATÁROZATI JAVASLAT./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. számú melléklet MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az Önkormányzat által fenntartott, az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó Óvodák Gazdasági Működtető Központja (a továbbiakban: ÓGMK),

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2011. (03.31.) sz. önkormányzati

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő Testületének Polgármesteri Hivatala 6653-11/2009 13/2009. (XI.05.) számú JEGYZŐI UTASÍTÁS Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. ./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT

HATÁROZATI JAVASLAT. ./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata HATÁROZATI JAVASLAT./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje

Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény ( továbbiakban: Ötv.) értelmében a képviselő-testület 10/2006. (XI.20) sz. rendeletével

Részletesebben

Ü G Y R E N D. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira. Érvényes: 2009.

Ü G Y R E N D. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira. Érvényes: 2009. Ü G Y R E N D A Győri Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Érvényes: 2009. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyrend célja, tartalma, a gazdasági

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a sárospataki nemzetiségi önkormányzatokkal

Részletesebben

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó ülésére

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 5.219/2012 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest Arany János utca 1. GAZDASÁGI ÜGYREND

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest Arany János utca 1. GAZDASÁGI ÜGYREND MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest Arany János utca 1. GAZDASÁGI ÜGYREND Érvényes: 2013.január 1.napjától Jóváhagyta: dr. Monok István főigazgató ph. 2 A Magyar Tudományos

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. november 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Ü G Y R E N D A Kölked Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ÉS UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT. Az Egyetemi Szenátus 256/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta. 2013. június

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ÉS UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT. Az Egyetemi Szenátus 256/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta. 2013. június KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ÉS UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT Az Egyetemi Szenátus 256/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta 2013. június A szabályzat célja, hogy a Szent István Egyetem (a továbbiakban egyetem)

Részletesebben

Gazdálkodási Szabályzata

Gazdálkodási Szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Gazdálkodási Szabályzata Budapest 2015.04.23. TARTALOM I. FEJEZET A GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 4 1. A gazdálkodási szabályzat célja, hatálya... 4 2. A szabályzat jogszabályi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére Ügyiratszám: /2015. Ügyintéző: Garai László Előterjesztő: Vén Attila polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: A napirendet tárgyaló

Részletesebben

SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE

SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodája GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE 2009. 1 I. Gazdasági ügyrend célja, felhatalmazása Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében:

Részletesebben