[MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "[MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS]"

Átírás

1 2014. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pusztainé Nádházi Ibolya [MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS] Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete és az Önkormányzat rendelete alapján hozzárendelt önállóan működő költségvetési szerv közötti gazdálkodási feladatok és felelősség vállalás rendjéről.

2 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 A munkamegosztás általános szempontjai... 3 A vagyon használata, vagyonvédelem... 5 Beruházások... 6 Az éves költségvetés megtervezése... 6 Előirányzat módosítás... 7 Gazdálkodáshoz kapcsolódó jogkörök és felelősség... 8 Számviteli, pénzügyi feladatok ellátása A pénzkezelés rendje, Egyéb nyilvántartások vezetése Belső kontroll rendszer működtetése Záró rendelkezések Hatálybalépés oldal 2

3 Preambulum Jelen Munkamegosztási Megállapodás Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - továbbiakban GESZ valamint a. alapító okirata szerint hozzákapcsolt önállóan működő költségvetési szerv között, az önállóan működő költségvetési szerv - továbbiakban önállóan működő költségvetési szerv - gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatainak ellátási rendjéről, a felelősség vállalás rendjéről, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény, a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) kormányrendelet előírásait figyelembe véve. A 368/2011. (XII.31) kormányrendelet 10. (1) bekezdése alapján Püspökladány Város Önkormányzata az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodási részfeladatainak ellátására a GESZ költségvetési szervet jelölte ki, a 9. (4) bekezdése alapján az önállóan működő költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A munkamegosztás általános szempontjai 1. A munkamegosztási megállapodás célja, hogy a munkamegosztás és felelősségvállalás szakszerű rendjének szabályozása mellett a hatékony, takarékos, és ésszerű intézményi gazdálkodás feltételeit megteremtse. 2. A munkamegosztási megállapodás nem sértheti az intézmény szakmai döntéshozó szerepét. 3. Az önállóan működő költségvetési szerv önálló jogi személy. 4. Az önállóan működő költségvetési szerv önálló törzsszámmal, adószámmal, bankszámlával rendelkezik. 5. Az önállóan működő intézmény működtetéséért, üzemeltetéséért, vezetője felelős. 6. A GESZ biztosítja a számviteli, könyvviteli feladatok ellátásával a törvényes, és szabályos számviteli, gazdálkodási rendet. 7. Az önállóan működő költségvetési szerv kötelezettségvállalási, szakmai teljesítés-igazolási, és utalványozási jogkörökkel rendelkezik. E jogkörök gyakorlóinak nevét, munkakörét, és aláírás mintáját köteles felszólítás nélkül a GESZ részére megküldeni e megállapodás gazdálkodási jogkörökre vonatkozó előírásai alapján. 8. A GESZ javaslatokat tehet az önállóan működő költségvetési szervnek, az önállóan működő intézmény hatékonyabb, takarékosabb gazdálkodása érdekében. Javaslatait közli Önkormányzat felé is. oldal 3

4 9. Az önállóan működő költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, vezetője felelős a kiemelt előirányzatok betartásáért. 10. Felek egymást a működésükre kiható jogszabályi változásokról kölcsönösen tájékoztatják. 11. Az önállóan működő költségvetési szerv az alkalmazottakkal kapcsolatban az alábbi analitikus nyilvántartásokat köteles vezetni: - vezeti és tárolja az alkalmazottai személyi anyagait, - vezeti az intézményi létszámösszetételét munkakörönként, melyből adatszolgáltatást biztosít. A Képviselő-testület által jóváhagyott létszám betartása kötelező. 12. Az önállóan működő intézmény a GESZ kérésére, a KIR rendszer adatainak ellenőrzése végett a személyi anyagokból a dolgozó adatfelvételi lapját, valamint besorolásának, és közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos juttatásoknak ellenőrzése végett a GESZ által kért adatokat köteles ellenőrzésre benyújtani. Az alkalmazottak adataiban bekövetkezett változásokat az önállóan működő intézmény a GESZ részére megküldi. 13. A GESZ vezeti az önállóan működő költségvetési szervek bér és létszám adatait a KIR rendszerben, melyből szükség szerint adatot szolgáltat az önállóan működő intézmény és a fenntartó felé. 14. A GESZ az önállóan működő intézmény vezetőjének határozata, valamint a megfelelő mellékletek alapján elkészíti: - az intézmény alkalmazottainak alkalmazási okiratait, az abban bekövetkezett változtatásokat, - a nem rendszeres kifizetések számfejtését. 15. A GESZ és az Önállóan működő költségvetési szerv adatszolgáltatásaikért egyetemlegesen felelősek. Amennyiben az adatszolgáltatási hiba a számvitelben történő elszámolás hibáját okozza, az, az adatszolgáltató felelőssége. 16. A GESZ saját hatáskörben ellenőrizheti az önállóan működő intézménynél ellátott gazdálkodási folyamatokkal kapcsolatos feladatokat. (folyamatba épített előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés) 17. A GESZ javaslatot tesz az önállóan működő intézményeket érintő belső ellenőrzés témakörét illetően az Önkormányzat felé. 18. A GESZ készíti el az önállóan működő intézmény előzetes pénzforgalmi egyeztetését követően az önállóan működő költségvetési szerv költségvetési beszámolóit. 19. Az önállóan működő költségvetési szerv - tekintettel a GESZ által elvégzett, a számviteli, könyvviteli nyilvántartásokra épülő központi adatszolgáltatások határidejének betartására - köteles az adatszolgáltatás és az aláírási jogkörök gyakorlóit mindenkor biztosítani. oldal 4

5 20. Az önállóan működő költségvetési szerv önálló jogi személy, bevallásait, egyéb jelentéstételi kötelezettségeit önállóan látja el, az ezzel kapcsolatos analitikus nyilvántartásokat vezetni köteles. 21. Az önállóan működő intézmény vevői számláinak kiállítását követő munkanapon a számla másodlati példányát köteles a GESZ részére megküldeni, nyilvántartásba vételre, átadó füzet használata mellett. 22. Az önállóan működő intézmény a hozzá beérkezett számlákat a beérkezést követő munkanapon köteles utalványozás mellett a GESZ részére megküldeni, átadó füzet alkalmazása mellett. 23. A GESZ által elkészített, a számvitelt, könyvvitelt, pénzügyeket, a vagyonkezelést érintő szabályzatok betartása az önállóan működő intézményre nézve kötelező. A GESZ által elkészített szabályzatokban foglaltak szerint készítheti el az önállóan működő intézmény a gazdálkodását érintő belső szabályzatait. A vagyon használata, vagyonvédelem 24. Az önállóan működő intézmény a reá bízott vagyon rendeltetésszerű, a szakmai feladatai ellátását biztosító szakszerű használatáért, állagának megóvásáért felelős. 25. Az önállóan működő intézmény vagyongazdálkodása során köteles az Önkormányzat vagyonrendelete és a GESZ által elkészített leltározási és leltárkészítési, valamint selejtezési és megsemmisítési szabályzatot alkalmazni. 26. A GESZ vezeti, nyilvántartja az önállóan működő intézmény ingatlan, és nagyértékű eszköz állomány vagyonát. A vagyonváltozásokat, az értékcsökkenési leírást, a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elkészített szabályzata alapján végzi, és számolja el a számviteli rendszerben. 27. Az önállóan működő intézmény kisértékű immateriális javait és eszközeit saját nyilvántartási rendszerében vezeti. A nyilvántartási rendszerben köteles alkalmazni a GESZ által szabályzatba foglalt előírásokat, és adattartalmat. A GESZ az alkalmazott nyilvántartási rendszert előírja. 28. A GESZ által elkészített szabályzat alapján köteles az önállóan működő intézmény kisértékű és nagyértékű eszközei leltározását elvégezni, arról a nagyértékű tárgyi eszközök esetében a leltárfelvételt, a kisértékű tárgyi eszközök, készletek esetében a leltárfelvétel és a nyilvántartások egyeztetésének eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet, a GESZ által meghatározott időpontig a GESZ részére megküldeni. 29. A GESZ a leltárfelvételt ellenőrizheti. 30. Az önállóan működő intézmény a vagyon védelmével kapcsolatos feladatokat saját hatáskörben látja el, a jogszabályoknak megfelelően. oldal 5

6 Beruházások 31. Beruházást, felújítást az önállóan működő intézmény abban az esetben végezhet, ha erre előirányzattal rendelkezik, az előirányzat mértékéig. Ennek megvalósítását megelőzően a költségvetés tervezése előtt köteles az önkormányzattal egyeztetni. 32. A vagyon növekedését okozó beruházások, felújítások, állományba vételéhez GESZ kitölti az állományba vételi bizonylatot. Az állományba vételi bizonylat kitöltése a teljesítés-igazolást követően történik. 33. Az intézmény beruházásainak lebonyolításához köteles alkalmazni a GESZ által elkészített beszerzési szabályzatot. 34. A beruházás üzembe helyezése az önállóan működő intézmény feladata. Az erről szóló üzembe helyezési jegyzőkönyvet, annak elvégzése után haladéktalanul köteles a GESZ részére megküldeni. 35. A GESZ - az üzembehelyezési jegyzőkönyv hiányában - folyamatban lévő beruházásként tartja nyilván a beruházást, mindaddig, ameddig az üzembehelyezési jegyzőkönyv meg nem érkezik. 36. A GESZ az üzembehelyezési jegyzőkönyv megérkezése után haladéktalanul köteles a befejezett beruházások között állományba venni a beruházást. 37. A GESZ az önállóan működő intézmény beruházásairól, illetve vagyonáról, vagyoni helyzetéről adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik mind az önállóan működő intézmény, mind a fenntartó és a Kincstár felé. 38. A GESZ az önállóan működő intézmény vagyonkataszteri jelentését köteles év végén a Polgármesteri Hivatal részére megküldeni. Az éves költségvetés megtervezése 39. A folyamatosság élvéből kiindulva, a költségvetési szervek feladataikat a jövőben is ellátják. A költségvetési terv elkészítését ezért - ezen elvből kiindulva - a tervet megelőző év november 01-től kezdődően adatszolgáltatásokkal már megkezdik a munkamegosztásban résztvevő felek, az önkormányzat által október 30-ig elfogadott költségvetési koncepció alapján. 40. Az önállóan működő intézmény vezetője megtervezi a keretszámok figyelembe vételével a költségvetését, melyről tájékoztatja a GESZ vezetőjét. Az önállóan működő intézmény költségvetése vezetőjének felelőssége A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 10. (7) bekezdés b) pontja értelmében az önállóan működő költségvetési szerv kötelezettségvállalásainak pénzügyi ellenjegyzője és oldal 6

7 érvényesítője a GESZ vezetője, gazdasági vezetője, vagy a GESZ vezetője által e feladat ellátásával megbízott alkalmazott. Az ellenjegyzés felelőssége megköveteli, hogy a költségvetés megtervezését a GESZ és az önállóan működő intézmény vezetője közösen végezzék. 42. A kiadások indoklását az önállóan működő intézmény készíti el, a költségvetés tervezésével egyidejűleg. Azokat az előirányzatokat, melyek nem folyamatos szerződésen, hanem eseti előzetes kötelezettségvállaláson alapulnak, különösen meg kell indokolni, részletes tervet készíteni hozzá. A tervet az önállóan működő intézmény vezetője készíti el, alkalmazkodva a szakmai feladatai ellátásához, az abban bekövetkezett változásokhoz. 43. A tervezett bevételek és kiadások között meg kell tervezni mindazokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek a) az ellátott közfeladatokkal kapcsolatosak, b) a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak, vagy eseti jelleggel várhatóak, c) jogszabályon, magánjogi kötelmen alapulnak, vagy d) az eszközök hasznosításával függenek össze. 44. Az előzetesen elkészített kiadási és működési bevételeket tartalmazó tervvel az önállóan működő intézmény vezetője és a GESZ vezetője együtt, a városgazdálkodási iroda vezetőjével egyeztetnek. 45. A számszaki költségvetést a GESZ dolgozza fel, a Magyar Államkincstár által biztosított beszámoló rendszerben, a költségvetés Képviselő-testület általi elfogadását követően. 46. A számszaki költségvetést az önállóan működő intézmény vezetője, mint vezető, a GESZ vezetője, mint gazdasági vezető írja alá. Előirányzat módosítás 47. Az önállóan működő intézmény től előzetesen, addig akár utólagosan is kérheti kiemelt előirányzatainak módosítását a GESZ-től, melyet részletes alátámasztással indokol meg. 48. A 4/2013. (I.11) kormányrendeltben foglaltaknak megfelelően től a kötelezettségvállalási előirányzatok előzetes megléte esetén vállalható pénzügyi kifizetést érintő kötelezettség. 49. A GESZ, amennyiben az előirányzatok felhasználásából, illetve a kötelezettségvállalások előirányzatonkénti megvalósulásából úgy látja, hogy szükséges, az önállóan működő intézmény kiemelt előirányzatainak módosítását kezdeményezi, melyet a Városgazdálkodási iroda által meghatározott időpontig a Városgazdálkodási irodának köteles megküldeni, az önállóan működő intézmény által elkészített indoklást mellékelve. 50. Amennyiben az önállóan működő intézmény működési bevételének növekedése miatt kezdeményez előirányzat módosítást, azt csak abban az esetben hagyhatja jóvá a GESZ oldal 7

8 vezetője, ha az intézmény működési bevételeinek költségvetésben tervezett teljesítését már biztosítottnak látja. 51. Az önállóan működő intézmény előirányzatainak módosításáról a GESZ részletes analitikus nyilvántartást vezet, melynek mellékletét képezi, minden kérelem, elutasítás, rendeletmódosítás papír alapú adata. 52. A Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet módosítás alapján a GESZ elvégzi a számvitelben az előirányzat módosításokat, az önállóan működő intézmény által leadott részletezésnek megfelelően. 53. Az önállóan működő intézmény az előirányzat módosításhoz az alábbi részletezésben szolgáltat adatot: Kiadáshoz, illetve kötelezettségvállalási előirányzathoz, a fedezet megjelölésével együtt: - Szakmai szakfeladat; - Kiemelt előirányzat megnevezése, kiadási jogcím; - Összeg. 54. Kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást kezdeményezhet az önállóan működő intézmény vezetője, illetve a GESZ vezetője. A kiemelt előirányzat csökkentése csak abban az esetben lehetséges, ha a megmaradó előirányzat a várható kötelezettségvállalásokra fedezetet nyújt. Ennek előzetes igazolása a kezdeményező feladata. Gazdálkodáshoz kapcsolódó jogkörök és felelősség A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlására vonatkozó általános szabályokat a GESZ kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési, teljesítés igazolási és utalványozási szabályzata tartalmazza, melynek alkalmazása az önállóan működő intézmények számára kötelező érvényű. Az önállóan működő intézmény kötelezettséget pénzügyi ellenjegyzés nélkül nem vállalhat! Kötelezettség vállalása: 55. Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője kötelezettség vállalásra a költségvetésében szereplő előirányzatok mértékéig írásban jogosult abban az esetben, ha a bevételi előirányzatainak teljesítése ezt lehetővé teszi. 56. Kötelezettségvállalásra jogosult a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban e jogkörrel megbízott alkalmazottja. 57. A kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkezők nevét, munkakörét, valamint aláírás mintáját tartalmazó, a GESZ által külön szabályzatban meghatározott formátumú aláírás bejelentő lapot köteles az önállóan működő intézmény vezetője a GESZ részére megküldeni. 58. Az e jogkörrel rendelkezők személyében történő változás esetén az önállóan működő intézmény köteles külön felszólítás nélkül új aláírás bejelentőt küldeni a GESZ részére. 59. A GESZ a beérkezett aláírás bejelentőkről nyilvántartást vezet, melyet lemezszekrényben megőriz. oldal 8

9 60. A kötelezettségvállalás rendjére, a pénzügyi ellenjegyzésére, teljesítés igazolásra, érvényesítésre szóló szabályozás a GESZ feladata. A szabályzat betartása az önállóan működő intézmény részére is kötelező. Pénzügyi ellenjegyzés: 61. Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult az önállóan működő költségvetési szerv kötelezettségvállalásai tekintetében a GESZ vezetője, vagy az általa írásban e jogkörrel meghatalmazott alkalmazottja. 62. A pénzügyi ellenjegyző feladata ellátásához az Ávr. 54. (2) bekezdése értelmében szakértőt vehet igénybe feladatai ellátásához. 63. Az önállóan működő költségvetési szerv által megkötött szerződés, megrendelés, vagy más, hasonló, viszterhes kötelem írásba foglalását tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell többek között a pénzügyi ellenjegyzés tényét, az ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását től az önállóan működő intézmény minden pénzügyi kihatással járó kötelezettségvállalását csak abban az esetben teheti meg, ha a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése megtörtént. 64. A pénzügyi ellenjegyző az általa elfogadott, és aláírt előzetes kötelezettségvállalást illetően, az abban foglalt összeg mértékéig felelős az előirányzat meglétéért. 65. A pénzügyi ellenjegyzők nevét, munkakörét, a jogszabályban meghatározott iskolai végzettségét, szakképzettségét, aláírás mintáját tartalmazó aláírás bejelentőt állít ki a GESZ az e jogkörrel rendelkezőkről. A bejelentő lapokat külön nyilvántartásba vezeti, melyet lemezszekrényben őriz. 66. A pénzügyi ellenjegyző, - amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az Áht. 37. (1) bekezdésében előírtaknak, - köteles értesíteni a kötelezettségvállalót, illetve az önállóan működő intézmény vezetőjét. 67. Ha kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni és e tényről az irányító szervet írásban értesíteni. Teljesítés igazolás 68. A kötelezettség vállalás teljesítését igazoló személy az önállóan működő intézmény vezetője, vagy az általa írásban e jogkörrel meghatalmazott alkalmazottja lehet. 69. A jogkörrel felruházott személy aláírás bejelentését e Megállapodás 51. és 52. pontjában leírtaknak megfelelően kell megtenni. 70. Teljesítés igazolásra vonatkozó, a GESZ által elkészített szabályozás az önállóan működő intézmény részére kötelezően betartandó. Érvényesítés 71. Érvényesítési feladatok ellátása a GESZ feladata. oldal 9

10 72. Az érvényesítésre jogosult nevét, munkakörét, aláírás mintáját a GESZ által szabályzatban meghatározott formátumú nyilvántartó lapot ki kell tölteni, és megőrizni. Utalványozás 73. Utalványozásra az önállóan működő intézmény vezetője, vagy az általa e jogkörrel meghatalmazott alkalmazottja jogosult. 74. Az utalványozásra jogosultak nevét, munkakörét, aláírás mintáját az előzőekben leírtaknak megfelelően kell bejelenteni e Gazdasági Ellátó Szervezetnek. 75. Az utalványozásra bejelentett jogosultakról a GESZ nyilvántartást vezet. Számviteli, pénzügyi feladatok ellátása 76. Az önállóan működő intézmény gazdasági eseményeinek a jogszabályoknak megfelelően a számvitelben történő, rögzítése, és szabályozása a GESZ feladata és a GESZ vezetőjének felelőssége. 77. A GESZ az önállóan működő intézménynek a számviteli rendszerből adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik, melyet legalább havonta, az adott hónap zárása után teljesít az önállóan működő intézményre vonakozóan. 78. A számvitelből történő adatszolgáltatások valódiságáért a GESZ vezetője felelős. 79. A számviteli alapbizonylatok megőrzése, azok megőrzésének módja, a GESZ feladata, az elévülési idő végéig. 80. A GESZ számviteli feladatai ellátásához, a számviteli szabályoknak megfelelő okokból az önállóan működő intézmény vezetőjétől szakmai adatszolgáltatást kérhet. 81. Az önállóan működő intézmény vezetője a kért adatszolgáltatást nem tagadhatja meg. 82. A GESZ készíti el a negyedéves jelentéseket, és a költségvetési beszámolókat. 83. A beszámolók adatainak alátámasztását szolgáló leltár elkészítését a GESZ által elkészített leltározási és leltárkészítési szabályzat tartalmazza, melyet az önállóan működő intézmény és a GESZ betartani köteles. 84. A beszámolók letétbehelyezéséhez a GESZ az önállóan működő intézmény vezetője által és a GESZ vezetője által aláírt számszaki beszámolók egy példányát átadja a fenntartónak. 85. A pénzügyi feladatok ellátására a GESZ által elkészített, a hatályos jogszabályoknak megfelelő pénzkezelési szabályzat betartása az önállóan működő intézménynek kötelező. oldal 10

11 A pénzkezelés rendje, 86. A pénzkezelés rendjét a GESZ szabályozza a pénzkezelési szabályzatban, melynek betartása az önállóan működő intézmény számára kötelező. 87. Az intézmények önálló bankszámlával rendelkeznek, melyhez szükség szerint alszámla nyitási kérelemmel élhetnek a GESZ felé. 88. A GESZ a bankszámlák felett aláírási jogkörrel rendelkezik, a pénzintézethez bejelenthető bélyegző lenyomat a GESZ bélyegző lenyomata. 89. Az átutalással történő kifizetésekhez a GESZ által használt terminál kizárólagos használata kötelező. 90. A bankszámla pénz és készpénz kezelésére vonatkozó szabályzat elkészítése a GESZ feladata, mely szabályzatot az önállóan működő intézmények változtatás nélkül kötelesek alkalmazni. 91. Az önállóan működő intézmény vevői számláinak kiállítására saját hatáskörben nevezhet meg szoftvert, melynek alkalmazását a GESZ jóváhagyása mellett végezheti. 92. Amennyiben az önállóan működő intézmény számláinak kiállítására nem alkalmaz szoftvert, az erre használatos számlatömböt a GESZ-től vételezheti. 93. A GESZ vezeti a szigorú számadású nyilvántartásokat, önállóan működő intézmény saját használatú szigorú számadású nyomtatványt nem alkalmazhat. 94. Az önállóan működő intézmények készpénzt csak a jogszabályban, és szabályzatban meghatározott kifizetésekhez, és összeghatárig, a pénzkezelési szabályzatban meghatározott elszámolási határidő betartása mellett vehetnek igénybe. Egyéb nyilvántartások vezetése 95. Az önállóan működő intézmény az alábbi egyéb nyilvántartások vezetését végzi: - közüzemi fogyasztás, fogyasztási helyenként; - mutatószámokat megalapozó nyilvántartások. 96. A GESZ, vagy az önállóan működő intézmény vezetője egyéb nyilvántartások vezetését szükség szerint, egymástól kérhetik. Belső kontroll rendszer működtetése 97. A Gazdasági Ellátó Szervezet által elkészített szabályzatok hatálya kiterjed az önállóan működő intézményre is. A szabályozás teljességének feltétele, hogy a Gazdasági Ellátó szervezet és az önállóan működő intézmény vezetői a belső szabályozási oldal 11

12 rendjüket összehangoltan, egységes szerkezetben alakítsák ki. A kockázati tényezők felmérésének eredményéről egymást tájékoztassák, a szükséges intézkedéseket saját hatáskörben megtegyék. 98. A Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője által elkészített szabályzatokhoz igazodva készíti el az önállóan működő intézmény, saját belső ellenőrzési rendjét. 99. Az önállóan működő intézményre kiterjedő, a Gazdasági Ellátó Szervezet által elkészített szabályzatok a következők: Számlarend; Számviteli politika; Eszközök és források értékelésének szabályzata; Bizonylati szabályzat; Pénz-, és értékkezelési szabályzat; Leltározási és leltárkészítési szabályzat; Selejtezési szabályzat; Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési szabályzat; Ellenőrzési szabályzat, ellenőrzési nyomvonal. Pályázatok benyújtásának, nyilvántartásának, elszámolásának rendje A pályázatok benyújtásának kezdeményezője az önállóan működő költségvetési szerv Ha a pályázat önrészt igényel, a pályázat benyújtása előtt az önállóan működő intézmény vezetője gondoskodik az önrész biztosításának lehetőségeiről. Az önrészre vállalt kötelezettségét, a forrás megjelölésével, és igazolásával a GESZ részére megküldi Az önállóan működő intézmény által benyújtott pályázatokat a Gazdasági Ellátó Szervezetnek két jogcímen kell aláírnia: - Aláírás, mint bankszámlát kezelő, és nyilatkozat a támogatás elnyerése esetén a pénzeszköz felhasználásának biztosítására. - A pályázatot cégszerű aláírással és bélyegzővel kell benyújtani, a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője által ellenjegyzett kötelezettségvállalás mellett A pályázati pénzeszközök felhasználását, azok számvitelben történő elkülönítését a Gazdasági Ellátó Szervezet köteles teljeskörűen elkülönítve kezelni, pályázatonként. oldal 12

13 103. A pályázati pénzeszközök felhasználásának analitikus nyilvántartásait vezetni, a pályázati elszámolásokat benyújtani az önállóan működő intézmény feladata és felelőssége Az önállóan működő intézmény az általa vezetett analitikus nyilvántartások tartalmi és összegszerű egyeztetését szükség szerint, de legalább havonta egyszer egyezteti a GESZ főkönyvi nyilvántartásával A GESZ a pályázattal kapcsolatban bármilyen adatszolgáltatást kérhet az önállóan működő intézménytől, mely adatot az intézmény nyújtani köteles. Záró rendelkezések Jelen Munkamegosztási megállapodást alkalmazni köteles minden a gazdálkodását illetően a GESZ-hez kapcsolt önállóan működő intézmény. Hatálybalépés Jelen Munkamegosztási megállapodás január 01-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az önkormányzat 10/2008 (I.31.) határozata hatályát veszti. oldal 13

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti Működési Szabályzat A Szervezeti Működési Szabályzatot Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete... számú határozatával fogadta el.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. az Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága. és az Ózdi Művelődési Intézmények közötti

MEGÁLLAPODÁS. az Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága. és az Ózdi Művelődési Intézmények közötti 3. melléklet a 2015. (III.26.) határozathoz MEGÁLLAPODÁS az Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága és az Ózdi Művelődési Intézmények közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Amely létrejött a Téglási Polgármesteri Hivatal (Téglás, Kossuth u. 61. sz.) valamint a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Téglás, Liget u.

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 115/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. július 1-jei hatállyal a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S 1 a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről amely létrejött egyrészről Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala (8999. Zalalövő, Szabadság tér l.) mint önállóan működő és

Részletesebben

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére)

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 201/2016. (IV.28.) Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester

Részletesebben

(Képviselő-testület március 30-i ülésére)

(Képviselő-testület március 30-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: a Tengelici Polgármesteri Hivatal és a Mézeskalács Óvoda közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása

Előterjesztés. Tárgy: a Tengelici Polgármesteri Hivatal és a Mézeskalács Óvoda közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása Előterjesztés Tárgy: a Tengelici Polgármesteri Hivatal és a Mézeskalács Óvoda közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása Tisztelt Képviselő-testület! A Tengelici Mézeskalács Óvoda alapító okirata

Részletesebben

1. Az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. Felelős: Társulási Tanács elnöke Határidő: folyamatos

1. Az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. Felelős: Társulási Tanács elnöke Határidő: folyamatos K i v o n a t Dombrádi Szociális Tárulás Társulási Tanácsa 2015. június hó 08-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S nemzetiségi együttműködési megállapodás elfogadására Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton terjesztem elő a

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S az önállóan működő költségvetési szervekkel Együttműködési Megállapodás megkötésére tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. Megállapodás

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. Megállapodás Megállapodás Dorog Város Önkormányzatának Kincstári Szervezete, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az Arany János Városi Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi József Attila Művelődési Ház, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás mely létrejött egyrészt Dorog Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Tittmann János polgármester, székhelye: 2500 Dorog, Bécsi út 71., adószám: 15729741-2-11, KSH száma: 15729741-8411-321-11,

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. NAPIREND Ügyiratszám: 5/109/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános szempontok

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata HATÁROZATI JAVASLAT./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2011. május

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2015 MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest A Magyar

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József)

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezetnél 2013 évben végzett belső ellenőrzések által feltárt hibák javításáról Pusztainé Nádházi Ibolya 2014. május 14. A

Részletesebben

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József)

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezetnél 2013 évben végzett belső ellenőrzések által feltárt hibák javításáról Pusztainé Nádházi Ibolya 2014. május 14. A

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2012. június

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás az önállóan működő és gazdálkodó Pusztazámor Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv, valamint az önállóan működő Napköziotthonos Óvoda költségvetési

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. ( ) önkormányzati határozata EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. ( ) önkormányzati határozata EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1 H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. ( ) önkormányzati határozata EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Nyírmada Város Önkormányzat, valamint Nyírmada Város

Részletesebben

Balatoni Regionális Történeti. Kutatóintézet, Könyvtár. Kálmán Imre Emlékház. Siófok

Balatoni Regionális Történeti. Kutatóintézet, Könyvtár. Kálmán Imre Emlékház. Siófok Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Siófok Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú melléklete Ügyrend Szabályzat Gazdálkodási melléklete Hatályos: 2016. október

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 510-31/2014. Ügyintéző: dr. Barna Angéla jegyző ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2327/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Medgyesbodzás Község Román nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én tartandó ülésére a helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2017. január 17-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. I. Az együttműködés általános szempontjai

MEGÁLLAPODÁS. I. Az együttműködés általános szempontjai MEGÁLLAPODÁS A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.), ILLETVE A Szakcsi Óvoda (7213 Szakcs, Petőfi tér 7.) KÖZÖTT A GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MUNKAMEGOSZTÁS ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezet és Dorog Város Egyesített Sportintézménye, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános szempontok

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére 1 Siófok Város Polgármestere 8600.Siófok,Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2012. május 21. dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012.

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatósága gazdálkodással összefüggő feladataira Martonvásár,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: A megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások kiegészítése

Részletesebben

Kötelezettségvállalási szabályzat

Kötelezettségvállalási szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Kötelezettségvállalási szabályzat (B-08) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervjavaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. január

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Tervezet

MEGÁLLAPODÁS. Tervezet MEGÁLLAPODÁS Tervezet A Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó, valamint a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény, mint önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 23-i ülésére SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztést megtárgyalta Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Ügyrendi Bizottság A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam /: Dr.Kaczmarski

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyfelől Szentendre Város Önkormányzata (adószáma: 15731292-2-13, székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3., képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester, a

Részletesebben

Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata

Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata A települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A kisebbségi

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata képviseli: Riz Levente polgármester, ( a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Budapest

Részletesebben

E GY Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S - tervezet

E GY Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S - tervezet E GY Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S - tervezet mely létrejött egyrészről a Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) - képviseletében: Szólláth Tibor polgármester-,

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 27.-i ülésére 8. napirend. Német Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ módosítása

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 27.-i ülésére 8. napirend. Német Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 27.-i ülésére 8. napirend Tárgy: Német Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ módosítása Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 120/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete Szent Pál Katolikus Általános Iskola Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Tel./Fax: 59/503-085 Mobil: 06-30/901-4655 E-mail: szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu Web: www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Hatályba lépés:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Környe Község Önkormányzata, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe között 1 1. Általános szempontok Környe Község Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a helyi

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült a Soproni Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2014. június 30-ai üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött

Részletesebben

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott 9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Melléklet az 5. napirendi ponthoz amely létrejött egyrészről Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 2523

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Ötv.)

JOGSZABÁLYOK évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Ötv.) JOGSZABÁLYOK 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (új Áht.) 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Ötv.) 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 2011. évi CXCIV.

Részletesebben

székhelye: Dombóvár, Szabadság u. 18. képviseli: Szabó Loránd polgármester (a továbbiakban Önkormányzat)

székhelye: Dombóvár, Szabadság u. 18. képviseli: Szabó Loránd polgármester (a továbbiakban Önkormányzat) Együttműködési megállapodás mely létrejött: és Dombóvár Város Önkormányzata székhelye: Dombóvár, Szabadság u. 18. képviseli: Szabó Loránd polgármester (a továbbiakban Önkormányzat) Dombóvári Horvát Nemzetiségi

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. július 1-től A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE

POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 1 POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE A KULTURÁLIS PÉNZÜGYI - GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS A KULTURÁLIS ÁGAZAT INTÉZMÉNYEI KÖZÖTT MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSOK JÓVÁHAGYÁSA Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Belső szabályzatok tartalmi elemei Készítette: Győrffi Dezső

Belső szabályzatok tartalmi elemei Készítette: Győrffi Dezső Belső szabályzatok tartalmi elemei Készítette: Győrffi Dezső 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 I. Ávr. 13. (2) bekezdés szerint előírt szabályzatok 1) Gazdálkodási szabályzat (adatszolgáltatásra,

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar Ü G Y R E N D Az Intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Érvényes: 2013. január 1.-től Jóváhagyta:... igazgató Ü G Y R E N D A Győri Filharmonikus

Részletesebben