Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről"

Átírás

1 Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

2 1. Általános szempontok A megállapodás megkötésére a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 10. (4) bekezdésében foglaltak alapján került sor, figyelembe véve az Ávr.10. (1),(3),(5),(8) bekezdéseiben előírt szempontokat. A megállapodás a Kincstári Szervezet, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére terjed ki. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv azonosító adatai: Név: Kincstári Szervezet Cím: 2510 Dorog, Bécsi út 71. Adószám: Bankszámlaszám: PIR törzsszám: A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv azonosító adatai: Név: Dorogi Hétszínvirág Óvoda Cím: 2510 Dorog, Otthon tér 8. Adószám: Bankszámlaszám: PIR törzsszám: OM azonosító: Az Dorogi Hétszínvirág Óvoda részére az Ávr. 9. (1) bekezdés alapján meghatározott pénzügyigazdasági feladatainak ellátására a képviselő-testület a szerv alapító okiratában a Kincstári Szervezetet jelölte ki. A megállapodás célja, hogy a munkamegosztás és a felelősségvállalás szakszerű rendjének szabályozása mellett a hatékony, takarékos és ésszerű intézményi gazdálkodás kereteit megteremtse. A Dorogi Hétszínvirág Óvoda jogi személy, szakmailag önálló, saját gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységgel (egységekkel) rendelkezik, továbbá egyes adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is - e célt szolgáló külön szervezeti egység nélkül - elláthat. A megállapodás nem sértheti a Dorogi Hétszínvirág Óvoda szakmai döntéshozó szerepét és önálló jogi személyiségét. A Kincstári Szervezet és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda vezetője közösen felelősök a munkamegosztás megszervezéséért és végrehajtásáért, az éves költségvetésben és annak módosításaiban meghatározott előirányzatok figyelemmel kíséréséért és betartásáért, továbbá a munkafolyamatba épített ellenőrzésért. A Dorogi Hétszínvirág Óvoda a Kincstári Szervezet számviteli politikája keretében elkészített szabályzatok (eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, az eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat, önköltség számítási szabályzat) a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a számlarend előírásait alkalmazza, az abban előírtakat kötelező érvénnyel betartja. A Kincstári Szervezet vezetője gondoskodik arról, hogy az általa vezetett számviteli (főkönyvi) könyvelésben elkülönítetten szerepeljenek a Dorogi Hétszínvirág Óvoda gazdasági eseményei. 2

3 A Dorogi Hétszínvirág Óvoda a képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyott valamennyi előirányzata felett - teljes jogkörrel rendelkezési jogosultsággal bír. A Kincstári Szervezet ellátja azokat a feladatokat, melynek személyi és tárgyi feltételei a Dorogi Hétszínvirág Óvoda nem adottak, így (például): 2. Tervezés - teljes körű könyvvezetés; - házipénztár kezelése; - befektetett eszközök nyilvántartása; - terminálon történő utalások; - adóbevallások elkészítése; - pénzügyi jelentések elkészítése MÁK felé A Kincstári Szervezet és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda az önkormányzat gazdasági programjához, költségvetési koncepciójához és a költségvetési tervezéshez adatokat szolgáltat, azok megalapozására és alátámasztására. A Kincstári Szervezet feladatai a költségvetés tervezésének időszakában: - a Dorogi Hétszínvirág Óvodával együttműködve szolgáltat adatot az önkormányzat költségvetési koncepciójához; - a költségvetési koncepció képviselő-testületi elfogadása (határozat hozatala) után, az abban foglaltak figyelembe vételével alakítja ki saját és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda előirányzatait; - számításokat végez a költségvetési előirányzatok megalapozásához; - a Dorogi Hétszínvirág Óvodával közösen figyelemmel kíséri a költségvetési előirányzatok alakulását; - előkészíti a költségvetési egyeztető tárgyalásra a rendelkezésre álló információk alapján a tervezés megalapozását szolgáló számításokat, adatokat, információkat; - előkészíti az önkormányzat bizottsági üléseire, illetve a képviselő-testület üléseire az intézményt érintő előterjesztéseket, azokhoz információt szolgáltat; - a költségvetési rendelet elfogadását követően gondoskodik az előirányzatok elkülönített (szakfeladat, kormányzati funkció, főkönyvi számla alábontás) nyilvántartásáról, erről a Dorogi Hétszínvirág Óvoda vezetőjét tájékoztatja; - gondoskodik az analitikus nyilvántartások év eleji megnyitásáról, egyeztetéséről és további vezetéséről. 3. Előirányzat módosítás Az előirányzatok módosításával kapcsolatos mindenkori eljárási rendet az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza. A Dorogi Hétszínvirág Óvoda vezetője előirányzat módosítási igényét az Kincstári Szervezet felé negyedévenként jelzi. Az előirányzat módosítását a Dorogi Hétszínvirág Óvoda egyidejű tájékoztatásával a Kincstári Szervezet is kezdeményezheti, melyben megjelöli annak fedezetét (átvett pénzeszköz, bevételi többlet, stb.) és a kiadási előirányzatot, melyre a felhasználás történik. Amennyiben az előirányzatok módosítására az Országgyűlés vagy a Kormány döntésének következtében kerül sor, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője, a költségvetési rendelet módosítását követően a végrehajtott módosításról tájékoztatja a Kincstári Szervezetet. A Dorogi 3

4 Hétszínvirág Óvoda a többletbevétele terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselő-testület döntését követően. A képviselő-testület által elrendelt előirányzat módosítások költségvetésen történő átvezetéséért a Kincstári Szervezet és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda vezetője a felelős. 4. Pénzkezelés A Dorogi Hétszínvirág Óvodában házipénztár nem működik, kifizetéseinek teljesítése érdekében havonta ellátmányban részesül, melynek igénylési, felhasználási és elszámolási szabályait a Kincstári Szervezet pénzkezelési szabályzata rögzíti. Az ellátmányból a következő kifizetések teljesíthetők: - postai szolgáltatás; - kisösszegű szolgáltatási kiadások; - kisösszegű szakmai kiadások; - kisösszegű egyéb dologi kiadások; - személyi jellegű egyéb kifizetések (pl. bérlettérítés, útiköltség elszámolás stb.) A Dorogi Hétszínvirág Óvoda a készpénzforgalomról az előző havi ellátmány elszámolásával egy időben - az ezzel írásban megbízott dolgozója által - a számvitelről szóló évi C. törvényben meghatározott alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő bizonylatokkal - elszámol. A Dorogi Hétszínvirág Óvoda által beszedett bevételeket a pénzkezelési szabályzatban ezzel megbízott dolgozó a Dorogi Hétszínvirág Óvoda OTP Bank Rt.-nél vezetett sz. számlaszámra, a beszedést követően lehetőség szerinti legkorábbi időpontban, legkésőbb 24 órán belül (amennyiben a bevételek beszedése hétvégén történik, úgy a legközelebbi banki napon) befizeti. A készpénzben történő kifizetésekért és az elszámolás teljesítéséért a Dorogi Hétszínvirág Óvoda vezetője felelős. A Dorogi Hétszínvirág Óvoda külső pénzkezelési helyként működik, az arra vonatkozó szabályokat a pénzkezelési szabályzat írja elő. A Dorogi Hétszínvirág Óvoda kifizetést, a képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatok mértékig teljesíthet. 5. Előirányzat felhasználás 5.1. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás szabályai A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzaton és létszámkereten belül a munkáltatói jogok gyakorlása a jogszabályban meghatározott személyi juttatásokon felüli, bérjellegű kifizetések kivételével a Dorogi Hétszínvirág Óvoda vezetőjének feladat- és hatásköre, aki a jogkört az 1. pontban meghatározottak szerint teljes jogkörrel gyakorolja. A közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos ügyintézés (kinevezési okirat, átsorolás, munkaszerződés, megbízási díj, jogviszony megszüntetése, elszámoló-lap elkészítése, aláírásra), valamint az aláírt okiratok a Magyar Államkincstár felé történő továbbítása a Dorogi Hétszínvirág Óvoda feladata, melyet az intézményvezető által kijelölt dolgozó végez el a KIR rendszerben. A Dorogi Hétszínvirág Óvoda: 4

5 - önálló bérgazdálkodói jogkört gyakorol, a költségvetési évben keletkezett bérmegtakarítást és bérmaradványt a fenntartó engedélyével tárgyévben felhasználhatja, ez azonban a későbbiekben többlettámogatási igénnyel nem járhat; - a számfejtéséhez szükséges adatokról, a munkából való távolmaradásról, a betegszabadság igénybevételéről havi jelentés készít, amelyből egy másolati példányt a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig a Kincstári Szervezet részére a bérkönyvelési adatok ellenőrzéséhez - eljuttat; - ellenőrzi a Magyar Államkincstártól érkező bérjegyzék adattartalmának valódiságát, eltérés esetén a feltárt hibát jelzi a Kincstári Szervezet felé; - egyéb munkáltatói intézkedésekről és döntésekről tájékoztatja a Kincstári Szervezetet A dologi kiadásokkal való gazdálkodás szabályai A Dorogi Hétszínvirág Óvoda a működéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítása mellett az 1. pontban meghatározottak szerint teljes jogkörben gyakorolja a következő feladatokat: - vásárolt élelmezés napi megrendelése a szolgáltatótól; - készpénzes beszerzéseknél a számla kiegyenlítése, beszerzett eszközök, anyagok bevételezése, nyilvántartása; - szakmai jellegű tárgyi eszközök javításának, karbantartásának megrendelése ( Ft összeghatárig); - egyes működési bevételek (intézményi térítési díjak, bérleti díjak, felesleges eszközök értékesítése, stb.) beszedése, számlázása; - gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások megrendelése Beruházási, felújítási kiadások A Dorogi Hétszínvirág Óvoda beruházási, felújítási tevékenységet csak a képviselő-testület által a költségvetési rendeletében meghatározott esetben és mértékben végezhet. Amennyiben a beruházás, felújítás forrása pályázati pénzeszköz, abban az esetben is szükséges a képviselő-testület jóváhagyása a felhasználásra. 6. Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítésigazolás A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlására vonatkozó általános szabályokat a Kincstári Szervezet kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás című szabályzata tartalmazza, melynek hatálya a Dorogi Hétszínvirág Óvodára is kiterjed. Kötelezettséget a Dorogi Hétszínvirág Óvoda nevében a számára a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok esetében a költségvetési szerv vezetője jogosult vállalni. A kötelezettségvállalási jogkört a szerv vezetője írásban (távolléte esetén időlegesen) átruházhatja. A kötelezettségvállalás során a megrendelő a számlát a Dorogi Hétszínvirág Óvoda részére kéri kiállítani, megjelölve rajta a gazdálkodó és a telephely azonosítóját. Kötelezettségvállalás a Kincstári Szervezet vezetője, vagy az általa írásban megbízott személy ellenjegyzése után csak írásban történhet. Az ellenjegyzés csak abban az esetben teljesíthető, ha az azzal összefüggő kiadási előirányzat arra fedezetet nyújt, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodási szabályokat. A Dorogi Hétszínvirág Óvodában a szakmai teljesítés igazolásának az elvégzésére a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa kijelölt személy jogosult, aki köteles a számlán, vagy a számlát helyettesítő okmányon, teljesítésigazolási dokumentumon a következőket feltüntetni: 5

6 - a feladat vagy munka elvégzésének, szükségességének és megtörténtének igazolását (szakmai teljesítésigazolás); - a készletek, kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartásba vételi sorszámát; - egyes azonnal felhasználható készletek, anyagok esetében (tisztítószer, karbantartási anyag, irodaszer, vegyszer stb.) a felhasználás tényét. A kötelezettségvállalásokról a Kincstári Szervezet analitikus nyilvántartást vezet. Az utalványozást a Dorogi Hétszínvirág Óvoda esetében, annak vezetője végzi, míg az utalványozás ellenjegyzése és érvényesítése a Kincstári Szervezet vezetőjének feladata. Az utalványozás minden esetben írásban, utalványrendeleten történik. A gazdálkodási jogosítványok betartása mellett az Ávr.-ben előírt összeférhetetlenségi követelményeket figyelembe kell venni. 7. Főkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartás A főkönyvi könyvelést, az előirányzatok és azok módosításának nyilvántartását, továbbá a könyvvezetéssel kapcsolatos analitikus nyilvántartások vezetését (ide nem értve a kis értékű tárgyi eszközök, készletek nyilvántartását, mely a Dorogi Hétszínvirág Óvoda feladata) a Kincstári Szervezet végzi. A Kincstári Szervezet vezetője a Dorogi Hétszínvirág Óvoda vezetőjét kérésére bármikor, de legalább havonta tájékoztatja az intézményt érintő bevételi és kiadási előirányzatok felhasználásáról. A képviselő-testület költségvetést érintő döntéseiről, intézkedéséről a Kincstári Szervezet vezetője azonnal tájékoztatást nyújt. A normatív állami hozzájárulás igényléséhez, elszámolásához szükséges alapadatokat a Dorogi Hétszínvirág Óvoda szolgáltatja közvetlenül a Pénzügyi Osztály részére. 8. Információáramlás, adatszolgáltatás A költségvetési szervek vezetői az információáramlás zavartalan és az adatszolgáltatás valódiságának biztosítása érdekében szükség szerint, de legalább havonta személyes megbeszélést tart. A Kincstári Szervezet vezetője a Dorogi Hétszínvirág Óvoda vezetőjét írásban tájékoztatja a tárgyhót követő 15-ig a képviselő-testület által elfogadott kiemelt és részelőirányzatok teljesüléséről, és a kötelezettséggel terhelt és nem terhelt előirányzatokról. A Kincstári Szervezet a Pénzügyi Osztály felé a meghatározott időpontokban a következő adatszolgáltatást köteles teljesíteni: költségvetési koncepcióhoz adatszolgáltatás október 20-ig; költségvetési terv összeállításához az intézményi igény benyújtása január 20-ig; a költségvetési előirányzatok módosítására vonatkozó igények benyújtása június 5-ig, szeptember 5-ig, január 5-ig; A pénzforgalmi információ, mérlegjelentés, éves és féléves beszámoló elkészítése és feladása a Magyar Államkincstár felé, a KGR rendszerben a Kincstári Szervezet feladata. A Dorogi Hétszínvirág Óvoda vezetője a Kincstári Szervezet vezetője felé a meghatározott időpontokban a következő adatszolgáltatást köteles teljesíteni: kötelezettségvállalások (szerződéskötések) bejelentése a nyilvántartásba vételi kötelezettség miatt az eseményt követően azonnal; normatív állami hozzájárulások igényléséhez adatszolgáltatást az igénylés benyújtási határidejét megelőző 7 napon belül; elemi költségvetés összeállításához szükséges alapadatok január 15-ig. 6

7 A szolgáltatott adatok valódiságáért a Dorogi Hétszínvirág Óvoda vezetője felelős. 9. Beszámolás A Dorogi Hétszínvirág Óvoda vagyoni és pénzügyi helyzetével kapcsolatos könyvvezetési, nyilvántartási, adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettség teljesítése a Kincstári Szervezet feladata. A Kincstári Szervezet a Dorogi Hétszínvirág Óvoda beszámolóját február 15-ig köteles elkészíteni, és a Magyar Államkincstár által megadott időpontig a KGR rendszerben rögzíteni. A könyvviteli mérleg alátámasztását szolgáló leltározás (mennyiségben vagy egyeztetéssel) elvégzésének időpontját, felelőseit és helyszíneit a leltárkészítési és leltározási szabályzat tartalmazza. A Dorogi Hétszínvirág Óvoda szakmai feladatellátását bemutató szöveges beszámoló elkészítése a költségvetési szerv vezetőjének a feladata. 10. Működtetés, tárgyi eszközök karbantartása, felújítás, beruházás, vagyonkezelés A Kincstári Szervezet és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda vezetője külön-külön felelős az intézmény működtetéséért és a feladatellátás biztosításáért. A személyi és tárgyi feltételek biztosításáról az intézményvezetők gondoskodnak. A Dorogi Hétszínvirág Óvoda a karbantartási, kisjavítási, érintés- és villámvédelmi, stb. felülvizsgálati igény felmérését és koordinálását Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Műszaki Osztálya végzi, melyről intézményenként és feladatonként tervet készít. A Dorogi Hétszínvirág Óvoda az egyes (kisebb volumenű) karbantartási feladatokat a Kincstári Szervezet által foglalkoztatott karbantartó(k) igénybevételével oldja meg. A Dorogi Hétszínvirág Óvoda takarítási feladatait a Kincstári Szervezet által foglalkoztatott takarító személyzet igénybevételével oldja meg. A Kincstári Szervezet a közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó beruházások, felújítások lebonyolítása során az önkormányzat közbeszerzési eljárásokról szóló szabályzatában előírtak figyelembe vételével jelzi a fenntartó felé a szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét. A felújítások és építési jellegű beruházások előkészítése, a kivitelezés végrehajtásának folyamatos ellenőrzése, az elvégzett munka, megrendelés alapján történő átvétele a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának a feladata. A Kincstári Szervezet és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda vezetői külön-külön felelnek az általuk vezetett intézmény rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért és állagának megőrzéséért. Az önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló rendeletében, továbbá a felesleges vagyontárgyak selejtezéséről szóló szabályzatában és a leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározott előírásokat betartani kötelesek. A költségvetési szervek a jogszabályokban és az önkormányzat vagyonrendeletében előírt módon az önkormányzat tulajdonában lévő vagyont önállóan használhatják és hasznosíthatják. 11. Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) és a belső ellenőrzés A FEUVE rendszerének kialakítása a Kincstári Szervezet Szervezeti és Működési szabályzatában kerül rögzítésre, ami a Dorogi Hétszínvirág Óvodára is kiterjed. Az ellenőrzési nyomvonal rendszerét, valamint a szabálytalanságok kezelésének eljárás rendjét külön, önálló szabályzat tartalmazza, ami kiterjed a Dorogi Hétszínvirág Óvodára és a Kincstári Szervezetre és az a szervezeti és működési szabályzatának mellékletét képezi. 7

8 A Kincstári Szervezet és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda belső ellenőrzését a Kincstári Szervezet által foglalkoztatott belső ellenőr végzi. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. 12. Záró rendelkezések A megállapodás december 1. napjától lép hatályba és az ebben foglaltakat e naptól kezdve kell alkalmazni. Kelt, Dorog, október 30. Uitz Sándorné Dorogi Hétszínvirág Óvoda vezetője, PH Hanszkó Éva Kincstári Szervezet vezetője PH Záradék: A Kincstári Szervezet és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda közötti munkamegosztási megállapodást a Képviselő-testület a.. határozatával, december 1. hatállyal jóváhagyta. 8

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről Mely létrejött egyrészről a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. továbbiakban: Hivatal),

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2011. március 30-től 1 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Ü G Y R E N D A Kölked Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 25-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

Dl Kovács Ferenc polgármester

Dl Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: GAZD/63-1/201S. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Székhelye:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület 2009. február 26-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére a Számadó és az alapfokú nevelési-, oktatási

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend elfogadása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend elfogadása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend elfogadása 1.)Az Önkormányzat 56/2004.(XII.16.)ÖK számú Idegenforgalmi adóról szóló rendeletének módosítása Előadó:

Részletesebben

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2006. (XII. 14.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2006. (XI. 30.) BVKt rendelete

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármesteri hivatalt hozott létre az Önkormányzat

Részletesebben

99/2007. (VI. 14.) MÖK

99/2007. (VI. 14.) MÖK 99/2007. (VI. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés 1.-10. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, a Veszprém Megyei

Részletesebben

Gazdálkodási Szabályzata

Gazdálkodási Szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Gazdálkodási Szabályzata Budapest 2015.04.23. TARTALOM I. FEJEZET A GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 4 1. A gazdálkodási szabályzat célja, hatálya... 4 2. A szabályzat jogszabályi

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 12/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./ 17. (5) bekezdése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek 19. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 18/2012. (IV. 27.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezet költségvetési

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23 Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 1. ) rendeletének módosítása Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2015. február 1-től 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben