124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet, valamint a földgáz árszabályozásának ke re te i rõl szóló 105/2005. (XII. 19.) GKM rendelet módo sí - tásáról /2007. (IX. 22.) KE h. Államtitkári megbízatás megszûnésérõl A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hiva - talának közleménye Oldal Ára: 210, Ft

2 9378 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/124. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kor mány tag ja i nak rendeletei A gazdasági és közlekedési miniszter 82/2007. (IX. 22.) GKM rendelete a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet, valamint a földgáz árszabályozásának kereteirõl szóló 105/2005. (XII. 19.) GKM rendelet módosításáról A föld gáz el lá tás ról szóló évi XLII. tör vény 56. -a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma - zás alap ján, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adatés ha tás kö ré rõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. -ának g) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. b) pont já ban meg - ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket ren de lem el: 1. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM ren de let 1. szá mú mel lék le te he - lyé be e ren de let 1. szá mú mel lék le te lép. 2. A föld gáz ár sza bá lyo zá sá nak ke re te i rõl szóló 105/2005. (XII. 19.) GKM ren de let (a továb biak ban: R.) 2. szá mú mel lék let 1.6. pont já nak c) al pont ja e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul. 3. Az R. 2. szá mú mel lék le te 2.6. Je lö lé sek pont já ban az er meg ha tá ro zá sa a kö vet ke zõk sze rint mó do sul: er: a Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal a rend sze res ár - módosítás ne gye dé vét meg elõ zõ ne gyed év elsõ hó nap já nak 01. és 15. nap ja kö zött köz zé tett hi va - ta los napi de vi za ár fo lya mok egy sze rû szám ta ni át - la ga 4. (1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har min ca dik napon lép ha tály ba, és a ha tály ba lé pést kö ve tõ na pon ha tá - lyát vesz ti. (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a föld gáz árak kal, dí jak kal kap cso la tos egyes mi - nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról szóló 56/2007. (VI. 1.) GKM ren de let. Dr. Kóka Já nos s. k., gazdasági és közlekedési miniszter 1. számú melléklet a 82/2007. (IX. 22.) GKM rendelethez,,1. szá mú mel lék let a 96/2003. (XII. 18.) GKM ren de let hez A földgáz közüzemi legmagasabb díjai (ÁFA és a fogyasztókat közvetlenül terhelõ egyéb adók nélkül) Árszabás Érintett vásárlói kör teljesítménydíjak (éves) (szolgáltatói) alapdíjak (éves) Ft/MJ/nap Ft/MJ/h Ft Ft/m 3 /h gázdíjak Ft/MJ Sorszám Viszonteladói díj ked vez - mény Ft/MJ I. Nagy ke res ke dõi ár sza bá sok I.1 Vi szont el adói szol gál ta tók 23,06 1,920 0,394 I.2 Szállítóvezetéki szállítóvezetéki fogyasztók 730 1,920 II. Szol gál ta tói ár sza bá sok II.1 Háztartási Háztartási fogyasztók A) <20 m 3 /h gáz mé rõ vel ren del ,393 kezõk B) >20 m 3 /h gáz mé rõ vel ren del ,259 kezõk C) Gázmérõvel nem rendel - kezõk 2,475

3 2007/124. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 9379 Árszabás Érintett vásárlói kör II.2 Nem háztartási Nem háztartási fogyasztók A) <20 m 3 /h gáz mé rõ vel ren del - kezõk B) m 3 /h gáz mé rõ vel rendelkezõk C) m 3 /h tel je sít ményle kö tés D) >500 m 3 /h tel je sít ményle kö tés teljesítménydíjak (éves) (szolgáltatói) alapdíjak (éves) Ft/MJ/nap Ft/MJ/h Ft Ft/m 3 /h gázdíjak Ft/MJ , , , ,985 Sorszám Viszonteladói díj ked vez - mény Ft/MJ 2. számú melléklet a 82/2007. (IX. 22.) GKM rendelethez Az R. 2. szá mú mel lék let 1.6. pont já nak c) al pont ja he - lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: c) Ha az en ge dély kö te les te vé keny ség(ek)re vonat - kozó (a szál lí tó és rend szer irá nyí tó ese té ben az össze vont) a tárgy évi au di tált Éves Be szá mo ló ban sze rep lõ, az ÜKSZ és a föld gáz el lá tás ha tó sá gi dí ja it tar tal ma zó jog - sza bá lyok alap ján ki ve tett, illetve be sze dett pót dí jak nél - kül szá mí tott üze mi (üz le ti) te vé keny sé gi ered mény (ÜNY) túl lé pi a nye re ség kor lá tot (NYK), azaz ÜNY>NYK, az adott föld gáz szál lí tá si, föld gáz el osz tá si, köz üze mi szol gál ta tói vagy tá ro lói mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ tár sa ság kö te les köz vet le nül vagy köz vet ve a nye re sé gét meg osz ta ni a fo gyasz tók kal. Az el osz tó ese té ben ÜNY-nö ve lõ té tel ként figye lembe kell ven ni az el osz tá si te vé keny ség rend kí vü li bevéte - leit is. Ha adott jogi sze mély elosz tói és köz üze mi szol gál ta tói en ge déllyel is ren del ke zik, ak kor NYK és ÜNY ér té két az elosz tói és köz üze mi szol gál ta tói te vé keny ség re együtt kell ki szá mí ta ni. Amennyi ben a köz üze mi szol gál ta tói és elosz tói en ge - dé lyes évi jogi szét vá lá sa kap csán az elosz tói en ge - dé lyes nél az elosz tói en ge dé lyes ré szé re tör té nõ esz köz - át adás so rán az át adott esz kö zök höz kap cso ló dó csat la ko - zá si dí jak, be ru há zá si és há ló zat fej lesz té si hoz zá já ru lá sok, to váb bá a té rí tés men te sen át vett esz kö zök miatti (a továb - biak ban: hoz zá já ru lá sok) passzív idõ be li el ha tá ro lá sok fel sza ba dí tá sa kö vet kez té ben rend kí vü li be vé tel ke rült ki mu ta tás ra, ak kor a nye re ség-vissza jut ta tás szá mí tá sa szem pont já ból az elosz tói en ge dé lyes évi ÜNY-ét, az esz köz át adás miatti passzív el ha tá ro lás fel sza ba dí tá sá - ból ere dõ rend kí vü li be vé tel lel csök ken te ni kell. Eb ben az eset ben az elosz tói en ge dé lyes nél az ÜNY ér té két min den év ben nö vel ni kell az át vett esz kö zök ér ték csök ke né sé nek azon ré szé vel, amely a tárgy év ben el szá mol ha tó lett vol na az át adó nál fel ol dott esz kö zök höz kap cso ló dó passzív idõ be li el ha tá ro lás össze gé vel szem ben, ha az esz köz át ru - há zás ra nem ke rült vol na sor. Az Éves Be szá mo ló Ki egé - szí tõ Mel lék le té ben be kell mu tat ni a fen ti szá mí tás ha - tását. III. rész HATÁROZATOK A Köz tár sa sá gi El nök ha tá ro za tai A Köztársasági Elnök 186/2007. (IX. 22.) KE határozata államtitkári megbízatás megszûnésérõl A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, valamint a Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szóló évi LVII. tör vé ny 48. (2) be kez dé se alap ján a miniszter elnök elõ ter jesz té sé re meg ál la pí tom, hogy dr. Ko vács At ti lá nak, az Egész ség ügyi Mi nisz té rium állam titkárának e meg bí za tá sa szep tem ber 14-ei hatállyal meg szû nik. Bu da pest, szep tem ber 14. El len jegy zem: Só lyom Lász ló s. k., köztársasági elnök Gyur csány Fe renc s. k., mi nisz ter el nök KEH ügy szám: V-1/3798/2007.

4 9380 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/124. szám VI. rész KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. (1) be - kez dé se alap ján az ed dig köz zé tet te ken kí vül aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát te szi köz zé: D G D F A F F B E E F E B F D F B D C D B C C D B H B C D E C E A D E B B F F F A F G C A H C C A A D G E C A C D G E B C D E A D G D C G H F F D B B A C F D D B F A H E B F D B C B G F B A F F B F B D C C C D D B E B G B C G F B A G G D E F C A B C A C D G F D E F D G

5 2007/124. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y G E F G A F F D E B C E B B F D D F E G E G C C G G F E E C G A B E A B B G C F D F A D E F D C B D G C B F E E H F C B E G G C A E B B C E F E A G D C C B C C C D A A C F E A C A A E H F E Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la

6 9382 MAGYAR KÖZLÖNY 2007/124. szám ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS A jogalkotásról szóló évi XI. törvény rendelkezik többek között a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl. A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy 60 alkalommal jelenik meg. A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter engedélyez. A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a faxszámán. Éves elõfizetési díja évre: Ft áfával. Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: , fax: , illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , vagy a internetcímen. Megrendelem a MEGRENDELÕLAP HATÁROZATOK TÁRA címû lapot... példányban. A megrendelõ (cég) neve:... Címe (város, irányítószám):... Utca, házszám:... Az ügyintézõ neve, telefonszáma:... A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: évi elõfizetési díj egy évre: Ft áfával. Csekket kérek a befizetéshez fél évre: Ft áfával. Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát! A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk. Keltezés: cégszerû aláírás

7 2007/124. szám MAGYAR KÖZLÖNY 9383

8 9384 MAGYAR KÖZLÖNY 2007/124. szám A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1 3. Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató. Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., Telefon: Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: Információ: tel.: , /245, 357 mellék. Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: , fax: , illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , vagy a internetcímen évi éves elõfizetési díj: Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft. A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja. HU ISSN Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.