A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pécs, szeptember 30.

2 2 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága H Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H Pécs, Pf Nemzetközi kapcsolatban használt név: Janus Pannonius Museum Az intézményalapító neve: Művelődésügyi Minisztérium A múzeum alapítási éve: 1958 A múzeum alapító okiratának kelte, száma: szeptember 16. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 112/2004.(IX. 16.) határozata. A múzeum fenntartó és felügyeleti szerve: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szakmai felügyeletét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium látja el. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személyként működő, önálló gazdálkodású költségvetési szerv. Az intézmény vállalkozási tevékenységet, feladatokat az alapító okiratban foglaltakra figyelemmel nem végez, gazdálkodó szervezetnek nem tagja. Az alaptevékenység, illetve a kisegítő, kiegészítő feladatok, tevékenységek forrásai: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által jóváhagyott költségvetési támogatás, valamint pályázati támogatások. Az intézmény költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: II. Az intézmény főbb feladatai

3 3 Az intézmény tevékenységi köre: Alaptevékenység: Közgyűjteményi (múzeumi) tevékenység. A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény, továbbá A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény alapján. - szakfeladatai: Múzeumi tevékenység - természettudományi, régészeti, néprajzi, történeti, képző- és iparművészeti muzeális emlékek és leletek gyűjtése, őrzése, védelme és nyilvántartása, tudományos feldolgozása, publikálása és bemutatása. - Baranya megye területén szükségessé váló régészeti leletmentések elvégzése. - A régészeti jelentőségű földterületek nyilvántartása és ellenőrzése. Az ezzel kapcsolatos szakhatósági feladatok ellátása - a megyei múzeumi szervezetbe nem tartozó muzeális közgyűjtemények felügyelete - Baranya megye területén működő múzeumok és egyéb muzeális közgyűjtemények szakmai felügyelete - a védett muzeális emlékek és muzeális magángyűjtemények nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos közvetlen teendők ellátása - muzeális emlékek és leletek tudományos feldolgozása - a gyűjteményeiben őrzött anyag szerzői jogvédelmének biztosítása, gyűjteményezéssel kapcsolatos szerzői jogok érvényesítése - tudományos tevékenysége folytán közreműködés Baranya megye és a dunántúli régió tudományos feltárását célzó munkákban - kiállítások, konferenciák szervezése, szakmai és tudományos tapasztalatcsere - könyvkiadási tevékenység, hazai és nemzetközi kiadványcsere lebonyolítása - muzeális emlékek, leletek bemutatása - nyomtatványok, műtárgymásolatok, közművelődési célú könyvek árusítása

4 4 - alaptevékenységével összefüggő adatszolgáltatási, dokumentálási tevékenység - iskolai oktatás szakmai segítése (tárlatvezetés, múzeumi órák) Könyv- és zenemű kiadás A múzeumi munka eredményeit közzétevő tudományos és népszerűsítő kiadványok, illetve a kiállításokhoz kapcsoló népszerűsítő és oktatási jellegű nyomtatványok kiadása. III. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS III/1. A szervezet egysége A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának szervezete közgyűjtemény, amely tudományos kutatóhely. Gyűjtőterülete Baranya megye. Feladata szerint a Baranya megye múltjára és jelenére vonatkozó muzeális értékű emlékeket és tudományos adatokat a kiadott rendelkezések szerint őrzi, nyilvántartja, tudományosan feldolgozza, közzé teszi, a tudományos eredményeket kiállítások, előadások rendezésével és a közművelődés más eszközeivel a művelődés szolgálatába állítja. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága egy intézményt, egyetlen jogi személyt alkot. Az intézmény élén egyszemélyes vezetés érvényesül: a megyei múzeumigazgató felelős az intézmény egész működéséért, valamint a tulajdon megóvásáért és az állagmegóvásért. Egységes az intézmény a tervezésben, a gazdálkodásban, személyi kérdésekben, a tudományos kutatásban, a nyilvántartás rendezésében, a közművelődési feladatok ellátásában. III/2. Szervezeti tagozódás A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága alapintézményei a pécsi Janus Pannonius Múzeum (JPM) és a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum. A tényleges munkavégzés szervezeti alapját az osztályok és csoportok képezik, amelyek tevékenységüket az érvényes Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) alapján a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően végzik. A.) A múzeum vezetése A megyei múzeumigazgató végzi az intézmény operatív vezetését, teljeskörű döntési joggal. Távollétében a megyei múzeumigazgató-helyettes, gazdasági igazgatóhelyettes a helyettesítési rendnek megfelelő hatáskörrel irányítja a múzeumot. B.) Az intézmény szervezeti egységei

5 5 Az intézmény munkatársai - függetlenül munkavégzésük tényleges helyétől - az intézmény osztályainak, illetve csoportjainak keretében dolgoznak, amelyek a következők: B./1. Gyűjteményi Osztályok Az egyes gyűjteményi osztályok munkájukat a szakmai követelményeknek megfelelően, és éves munkaterv alapján végzik. Irányításukat a felelős osztályvezető, a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum esetében is osztályvezetői besorolású múzeumvezető látja el, aki az osztály gyűjteményi rendjéért, a munka szervezéséért felelős. Szakmai kérdésekben, az egyes feladatok meghatározásában és ellenőrzésében intézkedési és ellenőrzési joga van, fegyelmi eljárás megindításához javaslatot tehet (megindítását kezdeményezheti), az osztályt érintő szakmai kérdésekben az igazgató részére javaslatokat tehet, az igazgató megbízásából szakmai fórumon az intézményt képviselheti. A Természettudományi Osztály Neve: JPM Természettudományi Osztály Címe: 7623 Pécs, Szabadság u. 2. Tel.: 72/ Hatáskörébe tartoznak: a.) a természettudományi gyűjtemények b.) a tárgykörbe tartozó kutatások és feldolgozások c.) természettudományi kiállítás(ok) Régészeti Osztály Neve: JPM Régészeti Osztály, Címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 12. Tel.: 72/ hatáskörébe tartoznak: a.) régészeti gyűjtemények b.) a régészeti kutatások, feltárások és feldolgozások c.) a régészeti védett területek d.) valamennyi régészeti jellegű állandó és időszaki kiállítás, illetve bemutatóhely Néprajzi Osztály Neve: JPM Néprajzi Osztály, Címe: 7623 Pécs, Rákóczi u. 15. Tel.: 72/ Hatáskörébe tartoznak: a.) néprajzi gyűjtemények b.) a néprajzi kutatások és feldolgozások

6 6 c.) a védett néprajzi gyűjtemények d.) valamennyi néprajzi jellegű állandó és időszaki kiállítás, illetve bemutatóhely Új- és Legújabbkori Történeti Osztály Neve: JPM Új- és Legújabbkori Történeti Osztály Címe: 7621 Pécs, Felsőmalom u. 9. Tel.: 72/ hatáskörébe tartoznak: a.) a hely- és újkortörténeti gyűjtemények b.) a tárgykörbe tartozó kutatások és feldolgozások c.) tárgykörbe tartozó védett tárgyak és gyűjtemények felügyelete d.) valamennyi a tárgykörbe tartozó állandó- és időszaki kiállítás, illetve bemutatóhely Képző- és Iparművészeti Osztály Neve: JPM Képző- és Iparművészeti Osztály Címe: 7621 Pécs, Káptalan u. 2. Tel.: 72/ Hatáskörébe tartoznak: a.) képző- és iparművészeti gyűjtemények b.) művészettörténeti kutatások és feldolgozások c.) valamennyi képző- és iparművészeti jellegű állandó és időszaki kiállítás, ill. kiállítóhely d.) tárgykörbe tartozó védett tárgyak és gyűjtemények felügyelete Kanizsai Dorottya Múzeum Neve: Kanizsai Dorottya Múzeum, Mohács Címe: 7700 Mohács, Városház u. 1. Tel: 69/ Hatáskörébe tartoznak: a.) a magyarországi déli szláv (horvát, szerb, szlovén) nemzetiségi bázismúzeum országos gyűjtőkörében kialakított déli szláv néprajzi gyűjtemény b.) a magyarországi déli szláv nemzetiségi kutatások és feldolgozások c.) a Mohács múltjának, így a mohácsi csata emlékeinek gyűjteménye és az ezeket bemutató állandó múzeumi kiállítás B./2. Az irányítást, szervezést, működést segítő egységek - igazgatói titkárság (ennek keretén belül a személy és munkaügyi előadó) - gazdasági, műszaki ellátó egység, amelynek vezetője a gazdasági igazgató-

7 7 helyettes (e szervezeti egységhez tartozik a gondnok, a kiadványos) - gépkocsivezető(k) (a titkárság közvetlen irányítása mellett) - kiállításrendező (éves terv alapján a megyei múzeumigazgató és megyei múzeumigazgató-helyettes közvetlen irányítása mellett) - fotóműhely (éves terv szerint a megyei múzeumigazgató és megyei múzeumigazgató-helyettes közvetlen irányítása mellett) - belső ellenőr (éves terv szerint, a megyei múzeumigazgató közvetlen irányításával) megbízásos munkakör IV. A SZERVEZET IRÁNYITÁSA ÉS MŰKÖDÉSE 1. A megyei múzeumigazgató Az intézmény teljes működésért a megyei múzeumigazgató egyszemélyben felelős. Megbízatása határozott időre szól, megbízatását pályázat alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozata útján kapja. Munkáltatója a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése. Feladatait a muzeális közgyűjtemények ügyrendi szabályzata 11 (2) bekezdés (MKM Bp. 1984) írja elő. A megyei múzeumigazgató kiemelendő feladatai közé tartozik: a.) irányítja és szervezi a gyűjtemények gyarapítását, megóvását, feldolgozását, tudományos és közművelődési hasznosítását b.) hatóságokkal és magánszemélyekkel szemben képviseli a múzeumot c.) meghatározza a múzeum ügyvitelét, gondoskodik betartásáról, meghatározza a dolgozók munkakörét d.) gondoskodik a munkahelyi demokrácia feltételeinek megteremtéséről és érvényesítéséről e.) felelős a múzeum munkatervének elkészítéséért és végrehajtásáért f.) gyakorolja a munkáltatói jogkört a külön jogszabályokban meghatározott terjedelemben, felelős a személyzeti munka folyamatos ellátásáért. g.) felelős a múzeum őrzésében és használatában lévő tulajdon védelméért, a múzeum tűzvédelmi, munkavédelmi és polgári védelmi szabályzatának elkészítéséért és betartásáért h.) irányítja és ellenőrzi a múzeum gazdálkodását i.) gondoskodik arról, hogy a múzeumi munkát érintő jogszabályokat és rendelkezéseket a múzeumi dolgozók megismerjék és betartsák j.) gondoskodik a 7 éves továbbképzési és az éves beiskolázási terv elkészítéséről, amelynek részletes szabályait a 7. számú melléklet tartalmazza A megyei múzeumigazgató munkáját közvetlenül segítik: - a megyei múzeumigazgató-helyettes, - a gazdasági igazgatóhelyettes - a tudományos titkár (ezt a feladatkörét közvetlenül a megyei múzeumigazgató, a szakmai osztályával kapcsolatos munkáját a szakmai osztály vezetője irányítja) - múzeumi főrestaurátor (ezt a feladatkörét közvetlenül a megyei múzeumigazgató, a szakmai osztályával kapcsolatos munkáját a szakmai osztály vezetője irányítja) - a szakmai osztályok vezetői, ill. a vezetői értekezlet. Indokolt esetben a megyei múzeumigazgató különböző szakértőket - tudományos tanácsot - felkérhet

8 8 véleményadásra. A megyei múzeumigazgató egyes feladatokat részben vagy egészben egyéb vezetőkre vagy más munkatársakra átruházhat, ezek kifogástalan elvégzéséért azonban felelőssége továbbra is fennmarad. Átruházott igazgatói hatáskörben a konkrétan meghatalmazott személy (megyei múzeumigazgató-helyettes, gazdasági igazgatóhelyettes, tudományos titkár, főrestaurátor, osztályvezetők) a meghatározott szakterületen, ügyben, esetben vagy időszakban gyakorolhatja az utasítási, intézkedési és ellenőrzési jogkört. Az igazgató általános helyettesítésének esetében az utalványozási, képviseleti és kiadmányozási jogkört az általa megbízott helyettes gyakorolja a helyettesítési rendnek (ld. a IV/5. pontban foglaltakat) megfelelően. Az intézményi felelősséget bármilyen formában érintő ügyben az igazgató kiadmányoz. 2. Az igazgatói titkárság Az igazgatói titkárság feladata az intézmény személyi és adminisztratív ügyeinek intézése, igazgatási rendjének biztosítása (az ügyiratok átvétele, iktatása, szétosztása, az intézkedés elkészítése, továbbítása, irattározása), a személyi és az intézmény működésére vonatkozó általános nyilvántartások vezetése, az igazgatói félfogadások előkészítése és ügyintézések lebonyolítása. Az igazgatói titkárság vezetője a megyei múzeumigazgató-helyettes, aki felelős az intézmény média kapcsolatainak, szponzor kapcsolatainak operatív szervezéséért, a múzeum közönségkapcsolati tevékenységének irányításáért. Az igazgatói titkárság az igazgató felügyelete és a megyei múzeumigazgató-helyettes közvetlen irányítása alatt dolgozik. Az igazgatói titkárság felépítése Az igazgatói titkárság zavartalan működésének felelőse a megyei múzeumigazgatóhelyettes. A titkárság keretében, illetve szervezési felügyelete mellett dolgoznak: - titkársági ügyintézők (titkárnő, kézbesítő) - közművelődési munkatársak - kiállításrendező - fotóműhely munkatársai - személy- és munkaügyi előadó (a megyei múzeumigazgató közvetlen irányításával dolgozik) - belső ellenőr (aki megbízási szerződéssel kerül alkalmazásra és a megyei múzeumigazgató közvetlen irányításával dolgozik) - jogi képviselő (aki megbízási szerződéssel kerül alkalmazásra és a megyei múzeumigazgató közvetlen irányításával dolgozik) a.) Az igazgatói titkárság feladatait - ügyintézés, személyi ügyek, jogi ügyek, adminisztráció, ügyiratok nyilvántartása a megyei múzeumigazgató-helyettes, a titkárnő, a kézbesítő, az előadó (személy- és munkaügy) látják el, ill. ebben szükség esetén részt vesznek a közművelődési munkatársak is.

9 9 b.) A közművelődési munkatársak ellátják az intézmény úgynevezett közművelődési feladatait (tárlatvezetés, múzeumi óra, iskolákkal, intézményekkel és a közönséggel való kapcsolattartás, média kapcsolatban való részvétel, honlap frissítése, intézményi kiadványcsere, kiállítások rendszerességgel történő ellenőrzése, az éves statisztikák elkészítése, a magyarlukafai Néprajzi Műhely működtetése) Részt vesznek az igazgatói titkárság közönségkapcsolatokkal összefüggő levelezésében, ügyintézésében. Munkájukat a megyei múzeumigazgató-helyettes irányítja. Az intézmény kiállításaiban a múzeum szakalkalmazottai, ill. a megyei múzeumigazgató által engedéllyel rendelkező személy tarthat múzeumi foglalkozásokat. c.) Kiállításrendező - feladata a múzeumi kiállítások berendezése és karbantartása a gyűjteményi osztályoknak a megyei múzeumigazgató által jóváhagyott terve, illetve rendelkezése alapján, valamint a múzeumi kiadványok nyomdai előkészítése. Feladata a kiállításrendezési keretek célszerű és takarékos felhasználása és elszámolása. Munkáját a megyei múzeumigazgató és helyettesei irányítják. d.) Fotóműhely - feladata a múzeumi nyilvántartási, dokumentációs, tudományos és közművelődési célú fényképeinek elkészítése az egyes osztályok jóváhagyott tervének megfelelően, a gyűjteményi osztályokkal egyeztetett ütemterv, ill. a megyei múzeumigazgató rendelkezése alapján. Tevékenységét a felelős csoportvezető irányítja. Feladata a fotóműhely teljesítményének és anyagellátásának közvetlen felügyelete és elszámolása. Munkájukat a megyei múzeumigazgató és helyettesei irányítják. 3.) Gazdasági, műszaki részleg A 217/1998.(XII. 30) Korm. rend. 5 -ban foglaltak szerint a költségvetési szerv kiadásait, bevételeit befolyásoló, a gazdálkodás előirányzatok keretei között tartását biztosító a.) feltétel és követelményrendszerét b.) folyamatát és kapcsolatrendszerét c.) kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárás és dokumentumai tartalmát a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Gazdasági Ügyrendje tartalmazza. I. Feladata: A múzeumi szervezet gazdasági ügyvitelét a Gazdasági, műszaki részleg látja el. Hatásköre minden gazdasági természetű tevékenységre kiterjed, munkáját az érvényben lévő pénzügyi rendelkezések szerint végzi. A gazdasági feladatokat és azok terjedelmét egyfelől a múzeumi szervezet éves terve, másfelől a költségvetés, illetve a feladatok teljesítéséhez előre megállapított pénzösszeg határozza meg.

10 10 A Gazdasági, műszaki részleg gondoskodik a múzeumi szervezet zökkenőmentes tevékenységének biztosításáról, az éves terv maradéktalan végrehajtásának pénzügyi feltételeiről. Gondoskodik a költségvetés szerint a személyi és dologi előirányzatok szabályszerű felhasználásáról, a bevételi előirányzat teljesítéséről. Gondoskodik a múzeumi egységek fenntartási és üzemeltetési költségeinek biztosításáról, a felszerelések és fogyóeszközök beszerzéséről, tárolásáról, karbantartásáról, nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, a jegybevételek és az árusításhoz átvett kiadványok és egyéb tárgyak szabályos kezeléséről. Gondoskodik a gazdasági fegyelem és az indokolt takarékosság megtartásáról. A költségvetési előirányzatok és külső támogatások felhasználása megoszlik a Gazdasági, műszaki részleg és a múzeumi szakmai szakterületek között: a.) Működési, fenntartási feladatok A szervezet folyamatos munkájával kapcsolatos személyi és dologi keretek (illetmények, munkabérek, fenntartási, működési, szolgáltatási, felújítási, beruházási ügyek) felhasználása tekintetében a gazdasági, műszaki részleg a megyei múzeumigazgató rendelkezése, ill. felhatalmazása alapján intézkedik. - Műszaki előadó: Feladata: a múzeum működésével kapcsolatos műszaki feladatok koordinálása, ellenőrzése, a műszaki dokumentáció kezelése, szervezése. Munkáját a gazdasági igazgatóhelyettes irányítja, ill. felügyeli. - Karbantartó (- jelenleg nem rendelkezik ezzel a státusszal a múzeum) A csoport keretében dolgozó szakmunkás/ok/ alapvető feladata a múzeum belső karbantartási, szerelési munkáinak ellátása. Munkáját/ukat/ a műszaki előadó irányítja, koordinálja. - Tűzvédelmi, munka- és balesetvédelmi feladatok A múzeum az ez irányú működtetésére vonatkozó mindenkor érvényben lévő jogszabályi rendeletnek, fenntartói utasításoknak megfelelően jár el. b.) Múzeumi szakfeladatok finanszírozása A szorosan vett múzeumi tevékenységet biztosító keretek felhasználása a feladat végzésével megbízott osztály, csoport, vagy egyéb múzeumi egység hatáskörébe tartozik, a Gazdasági, műszaki részlegre a pénzügyi-gazdasági lebonyolítás hárul. Kiadványos: Feladata az intézmény kiadványainak és bizományosi letéti anyagának kezelése, gondozása, nyilvántartása. A múzeum által kiadásra kerülő kiadványokkal kapcsolatban a nyomdai ügyintézés. A belföldi- és külföldi folyóirat rendelése, kezelése és nyilvántartása. Munkáját a gazdasági igazgatóhelyettes irányítja.

11 11 A Gazdasági, műszaki részleg felépítése A Gazdasági, műszaki ellátó részleg a gazdasági igazgatóhelyettes általános felügyelete, közvetlen irányítása alatt áll. A gazdasági igazgatóhelyettes akadályoztatása esetén feladatkörét az ezzel megbízott személy látja el. A gazdasági igazgatóhelyettes feladatköre: A múzeumi szervezet valamennyi gazdasági ügyeinek irányítása a gazdasági igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik. Feladatait és munkáját az intézmény távlati és éves célkitűzései határozzák meg. a.) A múzeumi szervezet évi tervével összehangoltan, a múzeumi egységek igényeinek és feladatainak figyelembevételével elkészíti a költségvetési és gazdálkodási tervet, amelynek teljesítéséért felelős. A költségvetés teljesítéséről az előírásoknak megfelelő beszámoló jelentéseket készít. b.) A múzeumi szervezetet gazdasági kérdésekben külső szerveknél, önkormányzatoknál, minisztériumokban, egyéb intézményekben és vállaltoknál képviseli. A gazdasági jellegű tárgyalásokat a múzeumvezetés irányelveinek és célkitűzéseinek megfelelően a megyei múzeumigazgatóval történt előzetes egyeztetés alapján átruházott hatáskörben végzi. c.) Felelős a múzeumi szervezet gazdasági ügyvitelének megszervezéséért, az anyaggazdálkodás rendjéért. A számvitel rendjére és az ezzel kapcsolatos ügyvitelre vonatkozóan az intézmény egészére kötelező intézkedéseket tehet. d.) Felelős a pénzügyi fegyelem, az érvényben lévő pénzügyi rendelkezések megtartásáért, az engedélyezett létszámkeret és béralap felhasználásáért. e.) Felelős a könyvelési munkák és más gazdasági nyilvántartások kifogástalan és naprakész vezetéséért, a bizonylatok alaki helyességéért, tartalmi valóságáért és azok megőrzéséért. f.) Felelős a más szervekkel szemben fennálló pénzügyi kötelezettségek teljesítéséért. Kötelezettségvállalás csak előzetes jóváhagyásával végezhető. g.) A költségvetési keret terhére történő kifizetések (az osztályok, ill. csoportok alapfeladatának ellátásához) előzetes írásbeli kérelem alapján kerülnek meghatározásra a havi kifizetések. (Ennek részletes szabályozását igazgatói körlevél szabályozza.) h.) Gondoskodik az intézmény kezelésében lévő építmények fenntartásáról, felújításáról, a szükséges bővítésekről és az egyes egységek, múzeumok folyamatos üzemeltetéséről.

12 12 i.) A gazdasági igazgatóhelyettes megbízására vonatkozóan a Kjt. az irányadó. j.) A megyei múzeumigazgató, valamint megyei múzeumigazgató-helyettes akadályoztatása esetén a gazdasági igazgatóhelyettes átruházott hatáskörben az ő feladataikat is ellátja, ebben az esetben azonban szakmai kérdésekben köteles az illetékes gyűjteményi osztályvezetőkkel egyeztetni. 4.) A gyűjteményi osztályok (Pontos felsorolásukat ld. fentebb a III. fejezet 2/b. pont alatt) A Janus Pannonius Múzeum Természettudományi, Régészeti, Néprajzi, Új- és Legújabbkori Történeti, valamint Képző- és Iparművészeti Osztálya, továbbá a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum a feladatköreihez tartozó múzeumi tevékenységeket teljeskörűen ellátja és annak szakszerűségéért felelős. A gyűjteményi osztályok munkatársai és dolgozói a jóváhagyott terveknek, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Ügyrendi Szabályzatának (1. melléklet) és a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően a gyűjteményi (szakmai) osztályok vezetőinek felügyelete és közvetlen irányítása mellett végzik munkájukat. a.) A gyűjteményi osztályok vezetői a szakág teljes működési vertikumáért felelősek, ideértve a szakmai és közművelődési részfeladatok kiosztását és ellenőrzését is.(egyeztetve a múzeumi vezetéssel.) b.) Az osztályvezetők vezetői megbízatása határozatlan időre szól, ílymódon indoklás nélkül is visszavonható. c.) Az osztályvezetői megbízatás csak az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló, a megfelelő egyetemi szakirányú végzettséggel rendelkező munkatárs lehet. A megbízatásnál az osztályvezetőt a megyei múzeumigazgató írásban értesíti, egyben meghatározza és rögzíti a megbízatással járó konkrét feladatot és hatáskört, valamint a megyei múzeumigazgató által átruházott hatáskörben gyakorolható jogait. 5.) Az intézmény helyettesítési rendje: a.) Megyei múzeumigazgató helyettesítése A megyei múzeumigazgatói feladatokat a megyei múzeumigazgató akadályoztatása esetén a megyei múzeumigazgató-helyettes látja el. Szakmai kérdésekben köteles egyeztetni az illetékes gyűjteményi osztályvezetővel. Az iratkezelés és szervezés folyamatosságát a titkárság köteles biztosítani. b.) Gyűjteményi osztályok vezetőinek helyettesítése

13 13 Az osztályvezetők távollétében feladataikat, a megyei múzeumigazgatói jóváhagyásával általuk megbízott és az igazgatói titkárságon bejelentett munkatársak gyakorolják. Ugyanez érvényes a felelős csoportvezetők helyettesítésére is. c.) Gazdasági igazgatóhelyettes helyettesítése A gazdasági igazgatóhelyettes feladatait távollétében az általa megbízott, a megyei múzeumigazgató által jóváhagyott személy látja el. 6.) Belső ellenőrzés Az ellenőrzési jogkört a megyei múzeumigazgató és az egyes szervezeti egységeken belül - átruházott hatáskörben - az osztályvezetők és csoportvezetők gyakorolják. Az ellenőrzés kiterjed a műtárgyvédelem, a biztonsági, a baleseti és tűzvédelem, a gazdálkodási és pénzügyi fegyelem, valamint a munkafegyelem területére. A gazdálkodási és pénzügyi szabályzatok karbantartásáért a megbízási szerződéssel alkalmazott belső ellenőr felelős, aki éves terv és a megyei múzeumigazgató által kiadott utasítások szerint a pénzügyi ellenőrzést is végzi. A belső ellenőrzés formája a megye múzeumigazgatói vagy vezetői szemle mellett lehet a konkrét egység vagy gyűjtemény vagy épület részletes ellenőrzésére kiadott utasítás alapján végzett vizsgálat. A vizsgálatot a megyei múzeumigazgató vagy az általa kijelölt munkatárs vezeti, aki az ellenőrzés eredményéről írásban köteles beszámolni. 7.) Az intézmény működésének felügyelete és ellenőrzése A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága éves munkaterv alapján működik. A munkaterv és a teljesítésről szóló jelentés elfogadása a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottsága hatáskörébe tartozik. Az intézmény működését, szakmai felügyeletét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma látja el, az országos múzeumi szakfelügyelet keretében. Az éves munkaterv és jelentés elkészítéséért a megyei múzeumigazgató felelős. Az egyes szakágak munkatervét, ill. a beszámolót a megyei múzeumigazgató, a megyei múzeumigazgató-helyettes, a gazdasági igazgató-helyettes, a tudományos titkár, a múzeumi főrestaurátor, a gyűjteményi osztályvezetők, a megyei múzeumigazgató irányításával állítják össze. 8.) Az intézmény irányítását és működését segítő tanácskozások és értekezletek rendje A tanácskozásokat és értekezleteket illetően legfontosabb alapelv az, hogy a tényleges működés kereteit és módját meghatározó részletek megbeszélése a különböző fórumokon ne ismétlődjön, az értekezletek nem válhatnak öncéllá. Az értekezletek írásos anyagának egy példányát az igazgatói titkárságon le kell adni. a.) Vezetői értekezlet

14 14 Az intézményi tervek, jelentések és kiemelten fontos, valamennyi gyűjteményi osztályt érintő kérdések megvitatására a megyei múzeumigazgató hívja össze. A megyei múzeumigazgató-helyettes, a gazdasági igazgatóhelyettes, a tudományos titkár, a múzeumi főrestaurátor, a gyűjteményi osztályok vezetői, és a tárgy szerint érintettek mellett meghívót kap a reprezentatív szakszervezet képviselője, a Közalkalmazotti Tanács elnöke. A megyei múzeumigazgató eseti megbízás alapján a tárgykörben kompetens szakértőt is felkérhet szakmai véleményadásra. A vezetői értekezletnek előre meghatározott tárgysorozata van, amelyet az igazgató határoz meg a beérkezett javaslatokra is figyelemmel. Eredményét jegyzőkönyv vagy emlékeztető foglalja össze. b.) Múzeumi munkaértekezlet Az intézmény valamennyi dolgozójának részvételével, tájékoztatási, konzultatív céllal összehívott értekezlet, amely azonban a különböző munkakörökben és beosztásokban dolgozó munkatársak számára eltérő tárgysorozattal külön-külön helyen és időben tartandó meg a megyei múzeumigazgató vagy megbízottja vezetésével. Célja a munka során felmerülő problémák felvetése és megoldásuk kimunkálása. Jelenléti ív és emlékeztető készítése kötelező. c.) Múzeumi osztályértekezlet Az egyes múzeumi osztályok fontos működési kérdéseinek megvitatására az illetékes osztályvezető hirdeti meg. Ha a tárgysorozatban van a megyei múzeumigazgató tájékoztatása szempontjából fontos részlet, a megyei múzeumigazgató vagy megbízottja részt vesz az osztályértekezleten. Kötelező a megyei múzeumigazgató részvételének biztosítása abban az esetben, ha az osztályértekezletek összehívását a megyei múzeumigazgató kezdeményezte. Jelenléti ív és emlékeztető készítése kötelező. d.) Munkamegbeszélés Operatív jellegű értekezlet (konzultáció), amelyet a megyei múzeumigazgató, megyei múzeumigazgató-helyettes, a gazdasági igazgatóhelyettes, vagy bármely gyűjteményi osztályvezető kezdeményezhet saját elhatározása vagy munkatársi javaslat alapján. A kezdeményező döntési körébe tartozik, hogy emlékeztetőt vagy írásos jegyzőkönyvet készít-e a megbeszélésről. 9.) Záró rendelkezés Az intézmény tevékenységét a Szervezeti és Működési Szabályzat mellett az érvényben lévő jogszabályok és a hatályos igazgatói utasítások határozzák meg. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága jelen Szervezeti és Működési Szabályzata a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának jóváhagyása után lép életbe, amellyel egyidejűleg a korábbi Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

15 15 Pécs, szeptember 30. Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató

A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA A Készítette: Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2006.

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának módosítása

Részletesebben

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke Szám: 739-2/2008. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. április 20-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. április 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 675-2/2011. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. április 20-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az intézmény elnevezése és jogállása 1. Név: József Attila Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) 2. Cím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. Levélcím: 8901 Zalaegerszeg,

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Ü-06 MŰSZAKI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÜGYREND

Ü-06 MŰSZAKI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÜGYREND 1. kiadás 0. módosítás 1 (11). oldal A DUNAÚJVÁROSI FŐSIKOLA MŰSZAKI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (11). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 101-2014/2015.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda Ügyiratszám: 23595/2012. Tisztelt Bizottság! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok-

Részletesebben

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 23-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 28-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 85/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

EGYETEMI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

EGYETEMI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4.d. sz. melléklete AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 31487-7/2007 A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA

A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 9429/2008. A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. (4) bekezdése szerint A törvény hatálya alá tartozó intézményekben,

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben