Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének november 6-ai közmeghallgatásról készült jegyzıkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 6-ai közmeghallgatásról készült jegyzıkönyv"

Átírás

1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének november 6-ai közmeghallgatásról készült jegyzıkönyv napirendje: - Beszámoló az elızı közmeghallgatás óta eltelt idıszak eseményeirıl, a képviselıtestület munkájáról - Választópolgárok, helyben érdekelt szervek képviselıi közérdekő kérdései, javaslatai

2 23. számú JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének november 6-án 17 órakor a Kultúrotthonban megtartott Közmeghallgatásról Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester Kıszegi Mihály képviselı Mihalovics Miklós képviselı dr. Nagy Miklós képviselı Pernecker Antal képviselı Szabó István képviselı Varga Géza képviselı Igazoltan távol: Király Ferenc képviselı Molnár János képviselı Igazolatlanul távol: Bóta Györgyi képviselı Tanácskozási joggal meghívott: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzı Balatonvilágos helyi választópolgárai, ingatlantulajdonosok, helyben érdekelt szervek képviselıi Fekete Barnabás: Tisztelettel köszöntöm a közmeghallgatáson megjelenteket. A közmeghallgatás egy kihelyezett testületi ülés. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselı-testület határozatképes. Király Ferenc képviselı úr egészségi állapota miatt, Molnár János képviselı úr családi okok miatt jelezte, hogy a közmeghallgatáson nem tud részt venni. Jegyzıkönyv hitelesítınek felkérem Kıszegi Mihály és dr. Nagy Miklós képviselı urakat. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete jegyzıkönyv hitelesítınek Kıszegi Mihály és dr. Nagy Miklós képviselı urakat egyhangúlag megválasztja. 1. napirend: Beszámoló az elızı közmeghallgatás óta eltelt idıszak eseményeirıl, a képviselı-testület munkájáról. Fekete Barnabás: Tisztelettel köszöntöm Önöket, köszönöm, hogy jelenlétükkel megtiszteltek és részt vesznek a közmeghallgatáson, melyet a törvény azért ír elı, hogy a választópolgár találkozva a választott képviselıivel közügyeket érintı kérdéseit felvethesse, illetve véleményét kifejthesse a képviselı-testület munkájáról. Községünk éltében jelentıs változás történt, mert a munkaidın túli orvosi ügyelet Balatonalmádi székhelyő lett, oktatási intézményeink pedig Balatonkenese Város fenntartásában mőködı óvodához, illetve iskolához kerültek tágintézményként. A változás szinte észrevétlenül ment végbe, köszönet ezért az érintett intézmények vezetıinek, 2

3 dolgozóinak, a hivatal dolgozóinak. Ugyancsak fontos és meghatározó mindnyájunk számára a Club Aliga jövıje, milyen fejlesztések valósulnak meg, mennyi munkahelyet jelent ez településünknek, fıleg mikor kezdıdik már valami, és mikorra valósul meg. A tulajdonos az eredeti fejlesztési tervének modelljét elkészítette, képviselıje itt van közöttünk tisztelettel köszöntöm-, és a közmeghallgatás befejezését követıen tájékoztatja az érdeklıdıket. Jelenleg a szükséges település szerkezeti és szabályozási terv folyamatában vagyunk, ez a terv határozza meg, hogy jóváhagyását és hatályba lépését követıen milyen épületek, építmények létesíthetık ezen a területen. A szabályozási terv lezárásának idıpontja várhatóan a jövı év szeptembere. A szabályozási terv elfogadását követıen nyílik lehetıség a tulajdonos jelenleg ismert szándéka szerint - kapuk és kerítések elbontására a Balaton-part TNM rendelet által elıírt szakaszának és a hozzátartozó területének, az utaknak közhasználatba, köztulajdonba adására. A tervezett fejlesztés meghatározó nagyságrendje szálloda és vendéglátás melynek távlati munkaerı igénye meghatározó. Kérem Önöket, hogy saját és gyermekeik tovább-, illetve átképzését ilyen szakirányban kezdjék meg, illetve folytassák. Ennek végeredményeként helyben tudnának munkahelyet találni, olyat, amely akár egy életpályát is felölelhet. Nem hiszem, hogy az lenne a cél, hogy máshonnan jöjjenek ide dolgozni. Azt szeretném, ha a mi gyerekeink, a mi ifjúságunk találná meg itt a helyét. Ebben az évben nagyon sok családnak jelentett segítséget, hogy a rendelkezésre állási támogatás és az út a munkához program keretében foglalkoztatni tudtunk, tudunk olyanokat, akiknek elhelyezkedése nem volt megoldott. Közterületeink állapota jelentısen javult kezük munkája nyomán. Remélem, ez a lehetıség megmarad, mivel 85-90%-os támogatottságú, így a községnek keveset kell tenni hozzá, hogy településünk nagy területét ki tudjuk takarítani, rendbe tudjuk tenni. A jövı év gazdálkodásáról ejtenék pár szót. A jövı év gazdálkodását alapvetıen meghatározza a kormány szándéka, hogy a jövı évi költségvetés összeállítása során mennyi pénzt szán az önkormányzatoknak. A tömegtájékoztatásból illetve a szaksajtóból ismeretes, hogy a 2010 évi központi költségvetés az önkormányzatoknak 120 milliárd forinttal kevesebb pénzt juttat az elızı évihez képest. Az elvonás fele a hazai fejlesztések felfüggesztésébıl adódik. Balatonvilágos község évi költségvetésének bevételi oldalát kedvezıtlenül befolyásolja: A 2009 év közepétıl az 5%-os ÁFA emelés hatása. Az iparőzési adó beszedésének az APEH részére átadása". Nem tudni kitıl, mennyit szed be, mert ez adótitoknak minısül. Ismereteink szerint ezért a beszedésért 15%-ot még le is von ebbıl, így gyakorlatilag kb. 15 millió Ft-tal csökkentené bevételeinket. További problémát, kiesést jelent a vendégéjszaka után befizetett adó támogatásának csökkenése. Eddig a központi költségvetés minden beszedett 1 Ft után 2 Ft normatív támogatást biztosított, amit a felére csökkentene. Ez is kb. 15 m Ft bevételcsökkenést eredményez. A gazdasági válságból fakadó helyi adó kiesése, illetve csökkenése. Tapasztalható már, hogy a volt ÁG helyén lévı fuvarozó, szállítmányozó cég gépkocsijait eladta, kivonult, áttette székhelyét külföldre. Ott kiesett egy csomó adóbevétel mind gépjármő, mind iparőzési adóból. Szakági intézkedések során az Autópálya mérnökség gépjármőparkjának telephelyét áttették Budapestre, az adót oda fizetik, ugyanakkor a gépjármőveikkel a mi útjainkat használják. A kormány intézkedéseinek következményei. 3

4 A csökkentés mértékének egyik indoka a kormány szerint, hogy az iskolai gyermeklétszám apadása következtében kevesebb kiadása lesz az önkormányzatoknak. Érdekes megközelítés, mivel a gyermeklétszám változásától függetlenül szükséges az épület, az osztálytermek főtése, világítása, az oktatás tárgyi és személyi feltételeit, a pedagógus és technikai létszámot is a tanuló csoportok, osztályok száma szerint biztosítani kell. Ez véleményem szerint nagyon cinikus megközelítése az egész dolognak. A fenti változások véleményem szerint összességében 30 millió Ft nagyságrendben -a pénzügyi csoportvezetı asszony szerint nagyobb mértékben- érintik kedvezıtlenül a községünk jövı évi gazdálkodását. A kiadási oldalt csökkenteni kényszerülünk a fejlesztések teljes visszafogásával, az intézmények mőködését úgy kell megoldanunk, hogy a nem veszélyeztetı kiadásokat mérsékeljük. Jövıre nagyon szoros költségvetéssel tudunk dolgozni. Nagyon nehéz év elıtt állunk! Remélem, hogy át tudjuk vészelni, hiszen ha be tud indulni a Club Aliga területére tervezett fejlesztés, akkor mondhatjuk, hogy a község szép jövı elıtt áll. Az átmeneti állapotot 3-4 évet- ki kell bírnunk, és meg kell próbálnunk valahogyan, közösen, összefogva, lemondva dolgokról, átvészelni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tudom, hogy nem tudtam egy felemelı, rózsás képet festeni, de sajnos ilyen jövı elé nézünk. 2./Választópolgárok, helyben érdekelt szervek képviselıi közérdekő kérdései, javaslatai. Fekete Barnabás: A képviselıket kérdezném, hogy akar-e valaki a közmeghallgatáson szót kérni? Amennyiben nem, úgy átadom a szót a hallgatóságnak. A Club Aliga fejlesztést kihagynánk, mert a közmeghallgatás után Guaranits úr tájékoztatja az érdeklıdıket, hogy mik várhatók. Tessék kérdezni. Frankó József Radnóti utca 1 szám alatti lakos: Végighallgattam polgármester úr értékelését. A jövı évre vonatkozóan is kis mértékben érintette, hogy mi vár ránk. Szomorú vagyok, hogy majdnem annyian vannak a képviselık itt, mint a többi ember, aki itt lakik Aligán és Világoson. Ezt annak tudom be, hogy nem tudnak az emberek róla. Nem hiszem el, hogy a Polgármesteri Hivatalnál már annyi ember dolgozik, hogy egy szórólapot nem lehetett volna kijuttatni az itteni lakosoknak, hogy tudjanak róla. Ha az ember nem jár olyan helyen, ahol ki van plakátolva, akkor nem tud róla, és nem is jön el. Ez szégyen, hogy kb. 30-an vagyunk egy közmeghallgatáson. Ez a létszám, borzasztóan kevés. Van egy olyan gondom, hogy az Aligai úton nem történt meg a buszmegálló kialakítása, annak ellenére, hogy 8-9 éve felmérték. Indoknak nem fogadható el, hogy nincs rá pénz. Csinálták a járdát, akkor is meg lehetett volna csinálni. Hivatkoztak, hogy milyen terveket, egyebet kell csináltatni. Ha Veszprémbıl jövünk hazafelé, hány helyen van buszmegálló, és nincs semmiféle kiépítés, csak a tábla jelzi a helyét, és minden távolsági busz megáll. Akik annak idején 9 éve megfogalmazták a beadványt az önkormányzat felé, már nem élnek, illetve nem laknak a faluban, és mégsem történt ezidáig semmi. Másik gondom az ingatlanadóval kapcsolatos. Nem tudom, hogy vannak bejelentve az adók, de ha most bevezetnék az ingatlan adót, én nem fizetnék semmit sem. Most meg fizetek 25 ezer Ft-ot. Kíváncsi lennék rá, hogy én garázsra is fizetek, és ahol szuterénes lakások vannak, és ott a garázs, arra nem fizet. Erre is lenne akár a képviselık, akár a hivatal többi dolgozója részérıl, aki felmérné a lakásokat, és kiderülne, hogy nem úgy vannak bejelentve, ahogy kellene. Én miért fizetek ennyi adót? Szeretném, ha erre a jegyzı asszony válaszolna. A Club Aligával kapcsolatban elıre köszönöm a tájékoztatást. 4

5 Király János: Van egy több éves problémám azzal a kis közzel, amit lecsatoltak a József Attila utcáról. A csapadékvíz elvezetı dréncsı rendszert annak idején félig csinálták meg. Nincs csapadékelvezetı. Több képviselınek annak idején jelentettem, és nem tettek az érdekében semmit. Az én ingatlanomat is érinti a talajvíz. Esı esetén bevizesedik a pince. Két méter a szint. Évek óta nem tettek semmit. Az Iskola utca, Posta utca szépen ki van kövezve, jobbról, balról az elvezetı árkok meg vannak. Abba a kis közben egyszerően elhagyták, pedig annak idején azt is meg kellett volna csinálni. Miért nem léptek annak idején, hogy ez megvalósuljon? Erre kérem a választ. Fekete Barnabás: Ami érint, arra válaszolnék. Frankó úrnak mondom, hogy annak idején a buszmegállóval kapcsolatban egyeztettünk a Közúti Igazgatósággal. Ki is lett tőzve, de a kiépítés mindig elmaradt. Most már indokoltabb lenne, mert ott van a Hétvezér utca, ahol többen laknak. Azt megígérem, hogy felveszem újra a kapcsolatot a Közúti Igazgatósággal, és amennyiben mód lesz rá, akkor a következı évi költségvetésnél betervezzük a költségét. Az adóval kapcsolatban a jegyzı asszony válaszol. Király úrnak mondanám, hogy ebben az évben a Bacsó Béla utca vízelvezetési terveit készítettük el. Ennek a vízjogi engedélyeztetése is megtörtént. A kivitelezéssel kapcsolatban várunk egy pályázati lehetıségre, mivel annak költsége kb. 14 millió Ft. Ha tudunk pályázni, akkor meg fog valósulni, és ezzel a vízelvezetés problémája meg fog oldódni. Király János: A Bacsó Béla utca aszfaltozásával kapcsolatban kérdezem, hogy az miért csak a Borbélyékig van megcsinálva? Egy hetes esıt követıen mindenhol áll a víz. Egyszer le fogom fényképezni, és beteszem a hírmondóba. Fekete Barnabás: A vízelvezetés megoldását követıen ez is meg fog oldódni. A terv ezeket a problémákat egyben kezeli. Átadom a szót a jegyzı asszonynak. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Frankó úrnak a buszmegállóval kapcsolatos felvetésével kapcsolatban mondom, hogy fel kellene mérni az igényt, hogy hány embert érint ez folyamatosan. Korábban is egy házilagos kivitelezésre meg volt az elıirányzat. Annak idején Varga Géza intézményvezetı úr egyeztetett a Közúti Hatósággal. Abban az idıben az fogalmazódott meg, és azért nem került megvalósításra, mert nincs olyan számú igény rá, hogy az indokolt lenne. Ebben az évben volt a Hétvezér utcából egy kérelem. Bejáró tanulók édesanyja kérte, hogy legyen ott valahol egy buszmegálló, mert a Tüzéphez kell kimenni. A testület úgy ítélte meg, hogy indokolatlan. Megértem, hogy a polgármester úr megígéri, hogy megnézzük, de a képviselı-testület eddig is úgy ítélte meg, hogy szükségtelen. Utána kellene járni, hogy hány embert érint ez folyamatosan, és milyen korosztályt? Ingatlan adó tekintetében az általános felvetéssel nem tudok mit kezdeni. Ez olyan, mint a névtelen levél, megnézzük a tartalmát, és ha jogos, eljárunk, ha nem, nem tudunk mit tenni. Az, hogy most hogy van az adó, nem tudom. Valószínő, hogy úgy van, hogy nem tetszik tudni, hogy ki, mennyit fizet, és ezért gondolja úgy, hogy egyedül Ön fizet. Annyit tudok, hogy mi elkezdtük felmérni. Nagyon nehézkes volt a munka. Megrendeltük a Földhivataltól az akkori adatokat. Összevetettük a bevallásokkal, és az építmény nyilvántartással. Ezzel a munkával kb. a harmadáig jutottunk, amikor a GYED-em ideje alatt a helyettesítésemet ellátó Kovács Béla úr az én kezdeményezésemre indítványozta a képviselı-testületnél -és hozzá is járultak-, hogy a TAKARNET rendszert mőködtessünk. Valóban nagy a felderítetlen állományunk. Rengeteg olyan van, aki nem készít bevallást, de innen-, onnan meghalljuk, illetve a Club Aliga belépıhöz, amikor igazolást kérnek, rögtön ellenırizzük, hogy ki adózik, 5

6 milyen négyzetméterre. Így is teljes kapacitással, körültekintıen dolgozunk, illetve amikor valaki eladja az ingatlanát, akkor a két bevallást összehasonlítjuk, és ha kevesebb a bevallott négyzetméter, felhívjuk rá a figyelmet, illetve sok esetben helyszíni szemlén egyeztetünk. Azt gondolom, hogy az adó esetében körültekintıen járunk el, hiszen elég erıs az adócsoportunk is. A hivatal állományával kapcsolatban kérném, hogy ebben az esetben a Településüzemeltetési Intézmény közalkalmazotti, és különbözı szociális állományát ne vegyük a hivatal létszámához. Mi éppen kettı, illetve három fıvel vagyunk kevesebben, mint három éve. A szórólappal kapcsolatos igénynél azt gondolom, hogy amennyiben az jogos, meg kell oldanunk, teljesen mindegy, mennyi a hivatal létszáma. Adóügyben az elmondottakon túl azt szeretném kérni, hogy ha bárkinek van gyanúja, vagy tudomása arról, hogy nem adóznak, akkor szóljanak, és megtesszük a szükséges intézkedést. A segítséget elıre is köszönjük. Somogyi Jánosné: Az aligai vasúti aluljárónál a villanyok nem égnek, félelmetes ott az átjárás. Nem fogadom el, hogy nem lehet megjavítani. Korábban is világítottak a lámpák, biztos van rá valami megoldás. Az átjáróra is azt mondták, hogy nem lehet megoldani, és mégis meg lehetett oldani. A másik gondom, hogy a Diófasor 15. számú ház elıtt az úton kettı gödör van, és esızéskor áll benne a víz, át sem lehet menni az úton. Következı problémánk, hogy a diófák annyira odanıttek a villanyvezetékhez, hogy amikor szél van, kiverik a biztosítékot, és nincs világítás. Bejelentettük a hibát az áramszolgáltatónak, kijöttek, megcsinálták, a következı szélnél újra elment az áram. Ismét szóltunk. Az E-on azt a tájékoztatást adta, hogy a Polgármesteri Hivatal feladata, hogy a fákat megnyesse. Fekete Barnabás: A Diófasor utcánál az a probléma, hogy az oszlopok magánterületeken vannak. Ahol közterületen van a vezeték, ott megoldjuk. Az E-onnal van egy megállapodásunk, jönnek, kikapcsolják az áramot, és meg lehet nyesni a fákat. Itt az a probléma, hogy a magánterületre nem tudunk bejutni. Az csak úgy oldható meg, ha ott van a tulajdonos, az E-on képviselıje, és mi is. A vasúti aluljáró közvilágításával kapcsolatban többször jeleztünk az E-onnak. İk arra hivatkoznak, hogy valamilyen kábelhiba van az ellátó rendszerben, és a mérıkocsit, ami a Tiszántúlon van, körülményes idehozni. Már lassan öt hónapja nem tudták a problémát megoldani. Ismét jelezzük feléjük. A Diófasor utcai kátyúval kapcsolatban volt egy kérelem a képviselı-testület elıtt. Az a döntés született, hogy a évi költségvetés tervezésekor az útjavítási igényt figyelembe veszi a képviselı-testület. Az erre a célra biztosított elıirányzatot ebben az évben már felhasználtuk. Veres Lászlóné Kosztolányi utcai ingatlantulajdonos: Üdülıként szeretném elmondani, hogy a nyár nagy részét itt töltöttem, és üdülıként nagyon jól éreztem magam. Hosszú évekre visszamenıleg látszik az erıfeszítés, hogy egyre tisztább, rendezettebb a község. Néha már olyan érzésem volt, mintha egy osztrák kis faluban lettem volna. A vendégek, akik jöttek hozzánk, ugyanezt mondták. Remélem, hogy az anyagi megszorítások mellett meg fogják tudni ezt a színvonalat tartani. Három kérésem lenne. Az egyik, hogy hosszú távon a zajszennyezésre is oda kellene figyelni, akik a környezetvédelemmel foglalkoznak, mert nyáron csak úgy repkednek a fejünk felett hobbiból. Egy ember szórakozik, és több száz ember szenved a zajtól. Ez a probléma a reklámhordozó repülıkkel is, akik zavarják a Balatonban fürdızık nyugalmát. 6

7 A világosi lejárónál van két pad, amit nagyon szépen köszönök. A fákat, ha lehetne egy kicsit jobban kitisztítani, hogy mi is élvezni tudjuk a kilátást. Nagyon szép ez a magaspart a fákkal, padokkal. Olyan élhetı lett, hogy valóságos külön promenád, élet alakult ki, ami azelıtt soha nem volt. Utolsó kérésem, amennyiben el lehetne intézni, hogy a befızéshez lehessen megvenni a sárgabarackot a barackosnál. Fekete Barnabás: A repülıkkel kapcsolatos észrevételre mondanám, hogy abba sajnos belejátszik a szúnyogirtás is, mivel korán, reggel 5 óra körül csinálják. A fák kitisztításával kapcsolatban felvesszük a kapcsolatot a MÁV illetékesével. A sárgabarack értékesítésével kapcsolatban beszélek a Balaton Fruit hőtıház illetékesével, és megpróbáljuk megoldani. Krutzler László: Most ki van írva, hogy almavásár van. Frankó József: A jegyzı asszony válaszával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy én úgy tudom, hogy amikor valaki használatba veszi az ingatlanát, annak egy példány ott marad az önkormányzatnál. Az alapján feltudják mérni, hogy kinek mekkora az ingatlana, és tudják adóztatni. Nem tudom elfogadni, hogy nincsen ott felvezetve. A másik, hogy szeretném, ha a jegyzı asszony felhívna, hogy mikor jönnek ki, és megmutatom, hogy hányan vannak állandó lakók azon a részen, és akkor mindjárt indokolttá fog válni a buszmegálló. Kun utcában, Szılı utcában laknak idısek, sok a gyerekes család, meg lehet nézni. Szombathyné dr. Kézi Aranka: El kell mondjam, hogy tudom, hogy a településen, annak különbözırészein hányan laknak. De a lakosok száma, és a buszt igénybevevık száma nem egyezik. Az adóval kapcsolatban elmondanám, hogy igen, a használatbavételi engedélyek alapján is dolgozunk. Sıt, mivel rendelkezünk az ingatlan-nyilvántartáshoz hozzáféréssel, így ha valakinek 10 ezer Ft feletti tartozása van, akkor minden Magyarországon fellelhetı ingatlanára bejegyeztetjük a jelzálogjogot. Ezt senki nem szereti, és egybıl befizeti a hátralékot, és kéri a teher törlését. Ha egyszer be tetszik jönni, szívesen szemléltetek név nélkül- néhány iratot. Nézetem szerint, a környezı településeket tekintve élen járunk az adóügy terén. Frankó József: Azt hiszem, élni fogok a lehetıséggel. Takács Károly: A képviselıket szólítanám meg. Volt a faluban az útfelújítás. Nem tudom, hogy annak ki volt a felelıse, azt ki nézte át, de itt a faluban egy hétig aszfaltot árultak. Errıl tud-e a testület, vagy valaki hallott-e róla? A Club Aligával, és a BM-mel kapcsolatban a testület gátolja a Club Aligával kapcsolatos építkezéseket. Errıl, ha valaki a testületbıl válaszolna, meg a parti sáv kialakításáról. dr. Nagy Miklós: Valóban van probléma e kérdés körül. Az egyik a volt BM Üdülı parti sávja körül, ami részben ügyetlenségünk, részben tájékozatlanságunk miatt nem került az önkormányzat, illetve a lakosság használatába. Ez próbáljuk most kiegyenlíteni. Másfél évig történt annak az ingatlannak az árusítása, és senki nem tudott róla a képviselık közül. Ki kell jelentsem, hogy nem lesz eredménytelen ennek a parti sávnak a közösség számára történı megszerzése. 7

8 Már 6-8 levél, tájékoztató volt a Világosi Hírmondóban, és a testület még egyet sem tett közzé. A harc, amirıl szól ez az egész történet, hogy háromszor annyi ember kerül a településre, és a strand pedig egyharmadra zsugorodik, és nem tudjuk elfogadni azt, hogy a helyi lakosság úgy szoruljon ki a Balaton vízhasználatából, hogy mi ezt hagyjuk. Mi amiért küzdünk, az nem más, mint hogy ne teremtıdjön olyan helyzet, hogy kiszorítanak bennünket a Balaton használatából, és helyette nézhetjük a sétányt. Mi azt hisszük, hogy a Balaton egy nemzeti kincs, és annak használatához mindenkinek jogot kell érvényesíteni. A strandolás, a vízisport, és a turizmus céljait kell szolgálja, és nem azt, hogy lakóépületek épüljenek a vízparton. A küzdelem alapja ez. El fog ez most dılni. Kötelessége ennek a képviselıtestületnek, hogy megırizze a jövı nemzedéke számára is azt, ami régen is volt, és rendeltetése a Balatonnak. Élni fogunk azzal az eszközzel, amelyikkel elısegítjük a beruházást is, és megmentjük a köz használatára a víz megközelíthetıségét, használatát. Az ember néz, nem is tudja, hogy hogyan fog járni a település, ha már arra kényszerül kínjában egy közösség, hogy egy lépcsın lemegy az üdülıbe a vízpartra, és se a vízhez, se balra a strand felé nem mehet, hanem sipirc kifelé, és két faluval odébb, egy szabadstrandon strandoljon. Mi ezt úgy gondoljuk, hogy természetellenes. Megígérem, hogy a folyamatokról most már nem hallgatni fogunk, és nem vállaljuk azt, hogy helyettünk mások mondjanak rosszat, hanem az igazságot folyamatában az érintett közösség, a lakosság elé fogjuk tárni. Bognár Gyula: A képviselı-testületi hozzászóláshoz annyit szeretnék mondani, hogy felfordulna a gyomrom, ha megvolna, mert egy ekkora faluban, ha arról van szó, hogy a következıben fog történni valami, hogy hozzá lehet jutni a Balatonhoz, az most fog történni. Idáig ki voltunk zárva a Balatonból, a vezetıség zárt ki a Balatonból. Annak idején a Tanács vette el a Balatont, csinálta a kerítést. Most, hogy kezdıdik az átalakulás, eljutottunk oda, hogy a helyi lakos ingyen mehet be a Club Aligába, igazolvány van, hozzá lehet férni. A tervek, amik ott vannak, azt fogják hozni, hogy ugyan lesznek családi házak, vagy lakások, de ezeket a lakásokat ki fogja lakni? Ide nem fog olyan jönni lakni, akinek nincsenek érdekeltségei, nem csinál valamit, nem adózik ide. Azokban a lakásokban olyanok lesznek, akik itt fognak élni, itt fognak dolgozni, itt fognak termelni. Azon is el kell gondolkodni, hogy itt munkalehetıségek vannak. Munkalehetıségeket szeretnének létrehozni. Azoknak az embereknek, és gyermekeiknek lesz lehetıségük arra, hogy itt éljenek, dolgozzanak, és ne elmenjen mindenki a faluból. Balatonvilágoson a jelenlegi lehetıség oly kevés. Erre is gondolni kellene. Vannak itt különbözı egyesületek. Létrejött a Fehér-partok Turisztikai Egyesület. Kértük azt, hogy az irodához egy parkolót építhessünk. Én felajánlottam hozzá az anyagot. Az önkormányzatnál a vezetıség akadályozta meg, hogy még a mai napig sem készült el a parkoló. Meg volt beszélve, hogy meg lesz csinálva, és akkor feltette a kezét az egyik képviselı, hogy csak nem ti fogjátok géppel megcsinálni azt a munkát? Kérdezem azt, hogy akkor, amikor egy képviselı ilyet kérdez attól, aki oda ment volna a géppel, akkor miért ül itt köztünk? Nem minket képvisel, hanem a saját érdekét képviseli. Itt a falu érdekét kéne képviselni mindenkinek. Azt kellene nézni, hogy tegyünk közösen a faluért, tegyünk közösen az asztalra. Ha valami kezdeményezés van, ne az legyen az elsı perctıl kezdve, hogy nyomjuk el. Ne az legyen, hogy itt ezt nem lehet megcsinálni. Az igaz, hogy gyönyörően meg van csinálva a magaspart, szépül a falu. Azon is el kell gondolkodni, hogy vannak itt olyanok, akiknek gyerekei vannak, és azoknak jövıt kell biztosítani. Nem tudom, hogy mindenki azt szeretné-e, hogy a gyereke elmenjen máshová, vagy megtalálja itt a számítását? Ha itt nem lesz változás, mert azt mondjuk, hogy a Balatonhoz ilyen sok ember ide fog jönni. Úgy legyen. Had jöjjön sok ember ide, mert akkor ezeknek az embereknek, akik itt vannak, van munkájuk, az önkormányzatnak van bevétele. Ha csak a tized része valósul meg, mint ami ott 8

9 van tervbe, akkor az önkormányzatnak nem lesz gondja arra, hogy mibıl fizesse ki, amire szüksége van, vagy nagyon muszáj. De akkor, amikor valaki próbál vállalkozni, valamit csinálni, és megakadályozzák Tudom saját magamról, amikor a 90-es években próbálkoztam, hogy mennyire megakadályozták azzal, hogy mondták, hogy itt ezt nem lehet, ott azt nem lehet. Holott adót hoztam volna. Elmentem Lepsénybe, és ott csináltam meg, és oda fizettem az adót, mert az akkori vezetıség úgy állt hozzá, hogy ide nem kell, nincs rá szükség. Ha valaki olyan bátor ember, és meg van hozzá a pénze, hogy csinálja, hagyjuk, hogy csinálja, mert ha nem hagyjuk, máshol fogja csinálni. Amíg meg volt, hogy az önkormányzat a szemétszállítás díjat bele tette az adóba, tisztább volt a falu. Most, hogy mindenkinek fizetni kell, kisebb tartályt jelent be, és a többi szemetet valahol kiszórja. Túlnyomó része a közterületen álló szeméttárolókba szórja. Azon el kellene gondolkodni, hogy itt a fejlıdést nem volna szabad meggátolni. Hozzá kellene állni ahhoz, hogy itt minél elıbb beinduljon valami. Ha nem így fog történni, addig fogjuk húzni, hogy el fognak menni, máshova fogják vinni a pénzt. Akinek pénze van, és beruházni akar, azt kellene engedni. Kéne arra is gondolni, hogy nem csak nekünk kell a munkalehetıség, nem csak a mi munkalehetıségünk a fontos, hanem a jövı munkalehetısége is. A Balatonnál turizmus van, más nincs, de ne is legyen. Ne legyen gyár, ne legyen különbözı létesítmény, ami a környezetet pusztítja. Azelıtt is az volt, hogy volt 1400 fı balatonvilágosi lakos, és nyáron 14 ezer fı nyaraló. Akkor szakszervezeti üdülı volt. Senki nem foglalkozott azzal, hogy egy szobában hány fı volt, mert az volt a legolcsóbb. Akkor is rengeteg ember itt volt. Azokat a szakszervezeti üdülıket azok üzemeltették, akik itt voltak. Most munkanélküliek. Ez jobb? Ezen el kellene gondolkodni. Veres Lászlóné: Úgy látom, hogy belekerültünk az Aliga szabályozási tervbe. Remélem, hogy ez csak egy elsı futam, mert arról, hogy valóban mi valósul meg, hol lesz strand, hol sétálhatunk, hol lesz közterület, arról ez a látványterv semmit nem mond. Nagyon bízom benne, és kérem a testületet, polgármester urat, hogy egy jól meghirdetett, az üdülık számára is jól meghirdetett ha kell, felvállaljuk a költségünkön, ezt nem az egyesület nevében mondom, ha kell a saját költségemen, mint tiszteletbeli elnök felvállalom- idıszakban, kérem, hogy mindnyájunknak, akik itt élünk, adjanak lehetıséget, hogy megismerjük a szabályozási tervet, szakember vezetésével. Azért, mert itt mindennek jelentısége van, hogy mit, minek hívunk. Szeretném kérni a képviselı-testületet, és a megszólaló dr. Nagy képviselı urat, hogy amíg ezt mi, így szakszerően nem ismerjük, addig nem kellene elıre, megítéléssel venni ezt a tervet, és már elıre kijelenteni, hogy nem lesz strandunk, meg a szomszéd területre kell menni. Azt mondom, amíg nem ismerjük a mőszaki rajzot, fogadjuk el azt, amit a tervezı és tulajdonos bemutatott -több alkalommal- a látványterven, hogy hol lesznek strandok, hol lesz parti sétány, hol lesz közút. Az úgy korrekt, hogy ezt elhiggyük, mert miért mondana mást. Köszönöm szépen, ha így belemosolyog. Ezt is lehet. Örültem volna, ha akkor mosolygott volna 15 évvel ezelıtt, amikor a Miniszterelnöki Hivatalban voltunk, és ugyan Önnek nem volt ott megbízatása, de eljött ahelyett, akinek volt megbízatása, és amikor felajánlotta a privatizációs miniszter, hogy ı azt fogja megvalósítani, ami itt a közérdek. Mi letettük az asztalra, hogy mi a közérdek, a teljes nyitottság, a vízpart mindenhonnan megközelítése. İ megrajzolta ezt egy szabályozási tervben. Az egész Aliga nyitott lett volna. Akkor Kovács Béla akkori polgármester úr -mellette ült képviselı úr, és elıtte beszélgettek a tárgyalás levezetı elnökével- felállt, és azt mondta, hogy mi keresni valónk van nekünk Aliga II-n? Ekkor elvesztettük az ügyet. Akkor kellett volna ilyen harciasan védeni a közérdeket, az utakat, a Balaton partot, mert akkor most nem néznénk ezt a makettot. Akkor ma, miénk volna Aliga összes közterülete, utak, Balaton part. Utána jött a hosszú tárgyalásoknak a története. Volt a variáns, b variáns. Ülnek itt olyanok, akik ezt nagyon jól tudják, emlékeznek rá, és 9

10 igazolni tudják, hogy nincs a szavamban ferdítés, és túlzás. Végül is a polgármester úr az akkori képviselı-testülettel együtt egy olyan variánst kért, amirıl tudni lehetett, hogy elbukják. Így buktuk el 93-ban ezt az ügyet. Kérem, hogy kicsit mérsékelten dobjuk így ki a vádakat, hogy nem lesz elég vízpartunk. Én úgy tudom, hogy a látványterv alapján, a kikötıtıl a Volán Üdülıig strand lesz, úgy mint eddig. Úgy tudom, hogy Aliga II-n lesz egy strand a köz számára, ahova a kis lejárón le lehet jönni, nem kell az akarattyai magaspartról a szomszéd területre átmenni. Ha meg nem jól tudom, akkor ezekért kell harcolni, amihez sok sikert kívánok. Azt kérem, hogy maradjunk mindig a tényeknél minısítés és indulatok nélkül. Arra nagyon ügyelni kellene, hogy ha lehet ne zavarjuk el ezt a befektetıt, mert egy utána lévı állapot nagyon nem lesz jó a községnek. Király János: A zöldhulladék lerakóval kapcsolatban szeretném mondani, hogy az itt nálunk állandó probléma. A képviselı-testületnek mondom, hogy egy kis odafigyeléssel, kevés költséggel lehetne egy zúzót venni. Kenesén okosan csinálják, hogy összezúzzák, és egy hıerımő megveszi tılük a zúzalékot. Ez itt is megoldható lenne, és még pénzt is fizetnének érte. Ha jól tudom, itt meg fordítva van, mi fizetünk érte. Fekete Barnabás: A Zöldfok jön ki darálni. dr. Nagy Miklós: Még mielıtt bármilyen magyarázkodásba kezdenék, elcsodálkozom, hogy mialatt az egyik félnek mondását akarja igazként elfogadtatni, akkor ez nyilvánvaló, hogy az enyémet nem tartja annak. Ezért nem neheztelek, de van itt szerencsére a hallgatóság körében egy, sıt több ember, aki ugyanezen a megbeszéléseken jelen volt, és le kell azt a nagy nimbuszt döntse majd, amit nekem tulajdonított, hogy én ezt egyedül el tudtam intézni, hogy a falunak ne adjanak semmit. Meg is kérem Boda Pál urat, aki ott volt, hogy meg tud-e engem erısíteni ebben, hogy én ilyen hatalommal nem rendelkeztem? Veres Lászlóné: Nem volt ott. Boda Pál: Azt nem tudom, hogy milyen hatalommal rendelkezett, de amit Marica mond, arról felesleges beszélni. Ilyet kijelenteni, hogy mi a közérdek. Marica közérdeke, dr. Nagy Miklós közérdeke? Honnan tudja, hogy mi a közérdek? Honnan tud 9 évvel visszamenıleg vádaskodni? Az elıbb az jutott eszembe Marica, hogy mellszobrot kéne állítani, azt viszont Nagy Miklós tud kint a magasparton. Az Üdülıegyesület magának hozza most azt a jogot, hogy ı mentette meg ezt a Club Aligát mindentıl. Hogyan? A képviselı-testület tárgyalt. És most is azt mondani, hogy fogadják el ezt a tervet. Miért kéne elfogadni? İk körbejárják a témát, megnézik több oldalról. Veres Lászlóné: Én nem mondtam, hogy fogadják el. Boda Pál: Valóban, ezt Bognár úr mondta. Veres Lászlóné: Akkor ne azonosítson vele. Fekete Barnabás: Kérném, hogy ne menjünk bele ilyen személyeskedı jellegbe. A közmeghallgatás után lesz mód rá, a Club Aliga fejlesztéssel kapcsolatban Guaranits úr válaszol a kérdésekre. 10

11 Boda Pál: Úgy néz ki, hogy mindent az Üdülıegyesület csinált, és a képviselı-testület mindig csak keresztbe tett, mindent megakadályozott, önök meg kiharcolták. Veres Lászlóné: Nekem meg vannak a jegyzıkönyvek, amivel tudom a szavamat igazolni. Pernecker Antal: Köszöntök mindenkit úgy is, mint a Gazdasági Bizottság Elnöke, és úgy is, mint egyszerő képviselı. Nagyon megkérek mindenkit, hogy tételezze fel az itt ülı képviselıkrıl, hogy mi azért vagyunk, hogy a lehetı legjobb tudásunk szerint Balatonvilágos érdekét szolgáljuk. Egyszerősítsük ezt le a Club Aligára, mert úgy érzem, hogy itt olyan vádak érnek bennünket, engem, konkrétan, de beszéljek magamról, majd lehet, hogy csatlakoznak a tisztelt képviselı társak. Higgyék el, hogy én ott tartok, hogy heti három napot foglalkozom a Club Aliga ügyével, a BM Üdülı cseréjével kapcsolatos témával azért, hogy Balatonvilágos jövıje szebb legyen, jobb legyen gyerekeink, unokáink részére. Bizonyára tudják Önök is, hogy ez a projekt, ami a hátunk mögött van, ez a befektetınek az üzleti érdekét szolgálja. Ez a terv akkor készült el, amikor még semmiféle szabályozást és egyebet nem ismertünk, ismertem. Amikor ránéztem, azt gondoltam, ez egy csodás dolog. Jöttek az elsı szakhatósági vélemények, és kaptuk a felszólítást, hogy Tisztelt képviselık mit is fogadtak el, mi fölött néztek el? Nem a képviselık akadékoskodnak itt. A képviselık azért vannak, hogy ezt a projektet támogassák. De mivel felnyitották a szemünket a hatóságok, kénytelenek voltunk jogszabályokba belemászni. Úgy gondolom, ez nem a mi feladatunk lenne. Nem vagyok jogász, egy céget vezetek. Kénytelen voltam belemenni, és a többi képviselı társammal együtt megfontolni bizonyos dolgokat. Ez nem akadékoskodás. Tegnap este is elmondtuk -négy órás vitában- a befektetınek, próbáltunk egyezségre jutni legalább is a mi oldalunkról-, ez volt a hozzáállás. Nem lehet egy olyan projektet megvalósítani, amiben sok olyan dolog van, amit sajnos el kell fogadni a befektetınek. Az üzleti terv nyílván maximális profitra törekszik, de vannak itt más érdekek, azokat is figyelembe kell venni. Hány ember fog itt dolgozni, 14 ezren leszünk, vagy csak 8 ezren. Itt van a magaspart beépíthetıségének kérdése, a Balaton törvénynek a figyelembe vétele, stb., stb. Mi ezen dolgozunk. Kénytelenek voltunk szakértıt foglalkoztatni, mert ebben a témában azok az emberek fıépítész, valamint aki a terveket készíti- olyan irányba mentek el, amit nem lehet megengedni. Jöttek az észrevételek, és utána mindenki próbál beállni, észrevételt tenni. Ezen is, azon is módosítani kell. Lehet, hogy a befektetı tudatlanságból, tájékozatlanságból tette. Nem feltételezem, hogy ez szándékos az ı részérıl. Úgy lehet valamit megvalósítani, ha a község érdeke és a befektetı érdeke egy vágányra kerüljön. Nem kell itt köpködni a testületet, hogy akadályozza a projektet. Nem akadályozza. Mi azon vagyunk, hogy ez mielıbb megvalósuljon, közös nevezıre jussunk. Eddig is nagyon sok olyan közös pontot találtunk, amit elfogadott a befektetı, elfogadtunk mi is. Nagyon bízom benne, hogy ez be fog következni, hogy a jövı év második felére, amikorra prognosztizálva van, mindenki megelégedéssel tud felállni az asztaltól. Fekete Barnabás: Elnézést kérek, de ez a közmeghallgatás nem az aligai fejlesztésrıl szól. Kérném, hogy azt hagyjuk külön. Meg van a szabályozási tervnek az egyeztetési menete. Meg lehet nézni a község honlapján a jegyzıkönyveket. Ott tükröt lehet kapni a testület munkájáról. Meg lehet nézni az eddigi összes alátámasztó munkarészt, amely a szabályozási terv készítés eddigi folyamatán elkészült. Ezek az adatok nyilvánosak. Igyekszünk, hogy minél hamarabb a honlapra felkerüljenek az információk, hogy minél szélesebb körben tájékoztatni tudjunk minden érdeklıdıt. 11

12 dr. Cseh József: Balatonaliga Üdülıközössége Egyesület aktív elnökeként szeretném elmondani Önöknek, hogy elsısorban a mindenkori elnök vállán van a felelısség. Marica, amit elmondott, az magánvélemény lehet. Nyugdíjba vonult, érthetı, hogy az emlékeibıl él és megpróbált olyan érzelmi töltettel dolgokat közölni Fekete Barnabás: Kérem, a személyeskedést hagyjuk. Ha van konkrét mondanivaló a közmeghallgatással kapcsolatosan, azt kérem elmondani. dr. Cseh József: Mivel olyan feszültség keletkezett Fekete Barnabás: Mi nem észleltük. Azt oldják fel az egyesületen belül. dr. Cseh József: Végtelenül csodálkozom polgármester úron, hogy egy olyan egyesületet, aki elég nagy létszámú, és évtizedek óta harcol azért, hogy megvalósuljon a falu közös álma, megpróbálja az egyesület elnökét leültetni, hogy ne szóljak. Fekete Barnabás: Én a személyeskedést kértem mellızni. dr. Cseh József: Nem személyeskedés. Az egyesület tiszteletbeli elnöke, így mondta Marica. Az alapszabályunkban ilyen fogalom nem létezik. Természetesen tiszteljük, és becsüljük. Szeretném elmondani az aligai fejlesztésekkel kapcsolatban, hogy az egyesület eddig is törekedett arra, hogy az önkormányzattal, képviselı-testülettel a lehetı legszorosabb munkát építse ki. Törekedünk arra is, hogy a Pro-mottal, mint tulajdonossal is kiépítettünk egy mindennapi kapcsolatra építı viszonyt, ami elvezetett oda, hogy nagyon sok eredményt tudunk elmondani. Közös bölcsességgel kell ezt az egyesületet vezetni, mert különben ilyen feszültségek keletkeznek. Nemsokára lesz egy olyan testületi ülés, amikor az egyesületeket meghallgatják, ott további részleteket el fogok mondani. Bognár Gyula: Arról beszélünk, hogy a Balatonhoz mindenkinek a hozzáférés, hozzájutás. Kérdezem a képviselıktıl, hogy van-e tervbe véve, van-e elképzelés arról, hogy a fizetı strandról eltőnjön a kerítés? Van-e, lesz-e ilyen elgondolás? Azért, hogy az legyen, mint amit mondanak, hogy odajussunk a Balatonhoz. Ne az legyen, hogy elmegy a vendég a kerítés mellett, és nem tud a vízhez jutni, mert be van zárva. Nekem furcsa, hogy az önkormányzatnak elıvásárlási joga van. A BM üdülıre nem volt elıvásárlási joga? Ott mindent ledózeróltak. Akkor hol volt a testület? Hallottam, hogy most, utólagosan próbálkoznak. Nagyon dicséretes, és bízom benne, kívánok hozzá erıt, egészséget, hogy ezt véghez lehessen vinni, sikerrel járjanak. De kérdezem, hogy akkor a törvény minek van? Ha azt mondjuk, hogy az önkormányzatnak elıvásárlási joga van, és valaki mégis ki tudja ezt játszani. A törvényhozásban van valami hiba. Akinek ez a feladata, akkor figyeljen oda. Nagyon szép a magaspart. Én észrevettem az utóbbi idıben, hogy vízmosások, leszakadások vannak, ami lehet, hogy természetes, de lehet, hogy nem. Ezt nézi, vizsgálja valaki? Egy részen szépen meg van csinálva a járda, kérdezem, hogy lesz-e tervbe a folytatása? Lesz-e több szemetes kitéve? Van-e ezekre költség betervezve? Fekete Barnabás: A fizetı strandra vonatkozóan a bérlıvel jövı év végéig még szerzıdésünk van. Meg kell vizsgálni a feltételeit a szabadstrand mőködtetésének. Oda valakit foglalkoztatni kell, vizesblokkal rendelkezni kell. Az önkormányzatnak így egyszerőbb, hogy bérlet útján megoldja az üzemeltetést. A bérlı a területet mőködteti, karbantartja, stb. 12

13 Megígérni nem tudom a pénzszőke miatt, hogy abból jövıre szabadstrand lesz, de a távlati tervnek a kerítés elbontása kell, hogy legyen, még azzal a feltétellel is, hogy ott egy szabad használatú öltözıvel kell megoldani a problémát. A BM üdülı egy roppant érdekes kérdés. Állami terület, ott elıvásárlási joga az önkormányzatnak nincs. Vízparti ingatlan nem eladható, ez törvényben rögzített. Egyetlen kiskapu van, ha elcserélik. Itt ez megtörtént. A képviselı-testület a Legfıbb Ügyészséghez fordult ennek a vizsgálatára. Az Ügyészség a Veszprém Megyei Ügyészséget jelölte ki, mint területileg illetékes szervet. A vizsgálat folyamatban van. Amikor választ fogunk kapni, azt a nyilvánossággal fogjuk tudatni. Megszenvedte a falu a párt üdülıt, annak jóvátételeként oda is adhatták volna azt a területet. A magasparton lévı szemetesekkel kapcsolatban mondom, hogy sajnos azokat is lopják. Igyekszünk pótolni. A vízmosások nem tudom hol jelentkeznek, azoknak a helyét konkrétan meg kellene határozni, mert a vasúti pálya védelme miatt az rendkívül fontos. A vasút kb. négy éve elég sok pénzt áldozott arra, hogy a szivárgó rendszert kitisztította, és felújította. A virágosítással kapcsolatban elmondanám, hogy néhány napja kiültettünk kb. 20 rózsát a csíkba, jelenleg egy van meg belıle. Takács úr aszfalt árusítással kapcsolatban tett felvetésére kérem, ha van konkrét információja, azt mondja el. Meg volt bízva egy mőszaki ellenır erre a célra. Amit a mőszaki ellenır leigazolt négyezetmétereket, részünkrıl, az került kifizetésre. Ha ık közben vállaltak más munkát, remélem, hogy nem a mi pénzünkbıl tették. A testület tagjai át is járták a területet, hogy mik készültek el. Borsó Ferencné állandó lakos: Nagyon örülök, hogy a világosi magaspartot mindenki dicséri, hogy milyen szép, de ennek a településnek van egy másik magaspartja is, az aligai. Ott van két padunk, amit ottani állampolgárok állítottak fel, mert ránk nem gondoltak. Köszönjük, hogy a fákat, bokrokat kitisztították. Ott is lehetıség lenne rendezni a terepet. Nagy mélyedések, árkok vannak, amit be lehetne földdel temetni, és ott is kialakítani egy sétányt. Az ott lakók akár vállalnák is, hogy fákat, virágokat ültetnek. Ne legyünk mi a mostoha gyereke ennek a településnek. Fekete Barnabás: Ezzel a sétánnyal kapcsolatban megjegyzem, hogy a terület nagy része a Club Aliga területéhez tartozik, és ez a projekt tartalmaz egy felsı sétányt. Azon leszünk, hogy ez megvalósuljon mindenki kedvére. Bukovszki András: Néhány kérdést szeretnék feltenni a három útról, a 293; 296; és a 298 hrsz-ú utakról. Látnak-e esélyt arra, hogy a jelenleg állami tulajdonú magánút közút legyen? Illetve a megszerzését önkormányzati tulajdonba. A szabályozási terv során a Kincstárral is kellene tárgyalni. A 295/4 hrsz-ú közösségi célú területnél is, a szabadparti sétánynál is, ha meg akarja az önkormányzat szerezni, akkor kell a Kincstár, véleményem szerint. Ellentételezésként nem lehetne-e a 295/1 hrsz-ú önkormányzati telekbıl erre a célra felhasználni? Aliga II-nél lenne egy szabadparti sétány, magánterületen. Nem látom jogilag, hogy hogyan lesz, ha a befektetı eladja a területet, és mi a biztosíték, hogy az új tulajdonos is biztosítja a népnek, hogy ott átjárhasson? Van a két lejáró a löszfalból benne van a szabályozási tervben- az is olyan, hogy akkor mőködne igazán, ha önkormányzati területként ki lenne szabályozva. Szeretném felhívni a képviselı-testület figyelmét, hogy a befektetık nagyon sokat megígérnek, amíg el nem fogadják a szabályozási tervet, és utána a közcélra nem kötelezhetı. Nincs rá jogszabály, ami 13

14 a magántulajdonost kötelezi arra, hogy ami a rajzon van, azt meg is valósítsa. Úgy kell gondolkodni, hogy egyszer ez a Pro-mot eladhatja részletekben a területet, és utána az új tulajdonos közösség egészen másként állhat a dolgokhoz. Ezzel nem a Pro-mot ellen beszélek. Egy biztosítékot látok: a közösségi célú, közösségi tulajdonban marad. Vagy állami, vagy önkormányzati tulajdonban. Ezt a dolgot nem lehet elkapkodni. Ez nagyon komoly dolog. Szakértık tömegére van szükség. Az ország legjobb szakértıit tudják alkalmazni a befektetık. Mi laikusok vagyunk hozzá. Igen is ezt jól meg kell rágni, és mindenki fogadja el azt, hogy csak az kényszeríthetı ki, ami közösségi tulajdonban van, semmi más nem. Fekete Barnabás: A belsı utaknál a közösségi célú használatot, úgy tudom tartalmazza a Kincstár, mint vagyonkezelı és a Pro-mot közötti szerzıdés. A lejáró, és mindkét utca átkerül önkormányzati tulajdonba, ha meg lesz a szabályozási terv. Valószínő ezt az utat kell járnunk az Aliga II. parti sávjával is, hiszen a befektetı jó szándékkal felajánlja a saját területébıl a 20 m sávot. Ez közcélt szolgál. Ugyanazt a célt, mint amit a TNM rendelet kiszabályoz. Valószínő, hogy ezt a szabályozási terv során külön helyrajzi számmal kell kezelni. Veres Lászlóné: Elnézést, hogy személyes, de nekem nem lesz rá módom, hogy Önök elıtt még egyszer elmondjam. Nem vágyom mellszoborra. Nekem pontosan elég elégtétel, ha megvalósulnak a közutak, és a vízparthoz hozzáférünk. Bármennyire nem tetszik sokaknak, de igenis az egyesület, hogy ez megvalósuljon, nagyon sokat tett. Miután 15 évig voltam az egyesület elnöke, nem tudom letagadni, hogy van közöm hozzá, mert esetleg ezt már eladták volna évekkel ezelıtt, és meg sem tudtuk volna várni a Balaton törvényt, hogy segít rajtunk. Bármennyire nem tetszik az elnök úrnak, én tiszteletbeli elnök vagyok, a közgyőlés választott. Csak én mondhatok arról le, és ha az egyesület 10 év múlva, 20 év múlva lesz, és én is élek, még mindig tiszteletbeli elnök leszek, és mint olyan, jogom van a múltról, az elmúlt 25 évrıl, kívülrıl elmondani a véleményemet. Most is ezt tettem. Nem az egyesület nevében beszéltem, hanem a saját nevemben, mint egy olyan ember, akinek régóta rálátása van a dolgokra. dr. Nagy Miklós: Köszönettel tartozom Bukovszki András úrnak, hogy a hallgatóság közül megfontoltan, és józanul megközelítette ezt a problémát. Aki nincs beavatva, és csak idınként hall egy-egy dolgot, az könnyen meggyanúsítja azokat, akik hosszú küzdelemben, nem látványos eredményeket érnek el. El kell mondani, hogy volt itt idı, amikor teljesen tönkre lett vágva a viszony az Állami Vagyonkezelı és az önkormányzat között. Aztán lassan sikerült felépíteni, és három megbeszélés, találkozó is volt már ebben az ügyben. Nem ért ez véget, de addig nem folytatható, amíg ki nem adjuk a végleges, és elfogadott Helyi Építési Szabályzatot. Ekkor nyílnak meg a lehetıségek. Meg kell mondjam, hogy a három említett útnak az elzárásához a jelen közlekedési viszonyok mellett a képviselı-testület sose fog hozzájárulni. Ha itt majd olyan közlekedési viszonyok, és olyan új utak fognak épülni a köz számára, el nem zártan, akkor majd lehet errıl tárgyalni, és beszélni. Nagyon értékes volt, hogy nem én mondom ezt ki, hanem Bukovszki András úr mondta ki, hogy a késıbbiek során érvényesíthetı jogosítványok, amelyek körbe vannak bástyázva. Nagyon jóhiszemő, nagyon korrekt befektetı cégrıl van szó, de az ígéret szép szó. A befektetı nem lesz mőködtetı. Értékesíteni fogja részben, de nem egészben. Hogy kinek? Aki hajlandó megadni az árát, és utána ı a bevételével elmegy, mi meg itt maradunk. Ez a harc, küzdelem nem arról szól, hogy majd mi valamilyen ellenséges indulatból elriasztjuk a pénzzel tele zsebbel rendelkezı, befektetni szándékozót, hanem arról szól, hogy az érdekérvényesítés során jogi garanciák ha nincsenek meg, akkor elszáll az érdek. Értsék meg, legyenek türelmesek. Ígérem, hogy a Világosi Hírmondóban tájékoztatót fog írni a képviselıtestület ennek az ügynek a menetérıl. Eddig elkövettük azt a hibát, hogy megengedtük, hogy a 14

15 befektetı uralja az információadásnak a pályáját, mi pedig bölcsen hallgattunk. Azt hittük bölcsek vagyunk, hogy amíg nem alakul ki, de látni kell, hogy ebben is meg kell küzdeni, nem csak a tulajdonszerzésben. Az információ valós legyen, ne ígéret, melynek behajthatósága nincs. Tudom, hogy az emberek belefáradnak, amikor csak mástól hallják, hogy ezek a képviselık, milyen piszok alakok, hogy itt mindent meg akarnak fúrni magánérdekbıl. Pl. nem tudni azt, hogy amit Bognár úr is megemlített, hogy miért kellett másfél évig nem tudni a képviselı-testületnek, hogy itt cserélik az üdülıt, a Reneszánsz üdülıt a Kék Balatonnal. Amikor már kész volt, akkor tudtuk meg, és senki nem tudott róla. Reméljük, hogy kiderül, hogy ilyen nincs, hogy a faluban zajlik egy történet, és a képviselı-testülethez nem jut el az információ. Ezért az ügyészségi vizsgálat nem csak arról szól, hogy volt-e, hanem arról is, hogy semmisítsék meg a csereügyletet, mert ebben bizonytalanság van. Addig nem lehet senkit megvádolni. Az ártatlanság vélelme mindenkire vonatkozik. E tekintetben lehet, hogy lesz változás. Mi ezért csináltuk a változtatási tilalmat, hogy amikor mi a szabadparti sétány céljára, a közösség számára megszerezni akarjuk azt a vízparti sávot, akkor ne tízszeres áron kelljen azt megváltani. Itt is azt történne, ha a képviselı-testület a jogosítványaival nem élt volna, hogy megakadályozza az értéknövelı beruházást. Olyan kártérítési kötelezettség lenne, hogy örökre lemondhatna róla. Akkor jogos volna a megfogalmazott kritika, hogy nem tettünk semmit. Ugyanez a helyzet a Club Aliga ügyében is. Nem arról van szó, hogy valakinek nem tetszik a fejlıdés. Csak annak az iránya, mértéke, annak a konzekvenciái nem, hogy az itt élı 2500 ingatlantulajdonos, aki állandó lakos, meg nyaralótulajdonos, elveszti azt a lehetıségét a beruházás folytán, hogy szabadon használhatja, vagy pedig meg tudjuk menteni ezt a jogosítványt nem magunknak, nekik, az utódainknak. Kár volna bizalmatlanságot szítani a választott képviselık, és a választók között csak azért, mert az információ nem jár úgy, ahogy kellene. Vannak itt bizony igazítani való nézetek, mert a döntések 7/3, 8/2, 9/1 arányban jönnek. Nem igen látja még a képviselık közül valaki a falu érdekét. Itt még egymás között is van rendezni valónk ebben a kérdésben, hogy feloldjuk azt a nézetkülönbséget, és megértsük egymást, hogy ki, miért gondolja a jövırıl, hogy úgy jó, vagy úgy nem jó. Ilyen szempontból valóban nem érett be még a helyzet. De nem várhatjuk ki, én már látom, itt a kész tényeken, mint egy örömünnepen bemutatkozzunk, hanem menetében is be kell mutatni, hogy mik a tétek, mik az akadályok, mik a szándékok, és miért nem tudjuk mi közfelkiáltással, közmegelégedéssel megoldani. Fekete Barnabás: Köszönöm a megjelenést, a hozzászólásokat, a közmeghallgatást (18,30) bezárom. Átadom a szót Guaranits úrnak. Akit érdekel a Club Aliga fejlesztési terv makettje, jöjjön, nézze meg, kérdezzen. Remélem Guaranits úr, megnyugtató felvilágosítást tud adni. Még egyszer köszönöm a megjelenést. Fekete Barnabás polgármester Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzı Jegyzıkönyv hitelesítık: dr. Nagy Miklós képviselı Kıszegi Mihály képviselı 15

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 12-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/1209/9/2012. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága r e n d k í

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: Tájékoztatás a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről Lejárt

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 28/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 148 165. Rendeletek száma: 25-28. 3 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/1/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 31-33. TARTALOMJEGYZÉK 31/2010.(VIII.16.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2009. július 2.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2009. július 2. Ügyszám: 26-14/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2009. július 2. Nyirád 2009. 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 30-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-6/2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK DECEMBER 10-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK DECEMBER 10-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. DECEMBER 10-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E Határozatszám: 351-352. 2 Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11. Ügyszám: 9-146/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. október 11. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 17. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Vanyarc Szirák Bér Községek Önkormányzatainak inek együttes ülésérıl 2012.augusztus

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 5/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 11-15. TARTALOMJEGYZÉK 11/2010.(IV.13.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012.

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

Dr. Cseke László könyvvizsgáló Szám: IV.110-5/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. április 30-án (csütörtökön) 8 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2009. augusztus 3-án, az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli együttes

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 45-46. TARTALOMJEGYZÉK 45/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. augusztus 01. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. augusztus 01. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/17/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. augusztus 01. rendkívüli ülés Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 44/2013. (VIII.01.) ÖH. Forgalomirányító

Részletesebben

SZMSZ. JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl

SZMSZ. JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl Szám: 2-6 /2007 Melléklet: Jelenléti ív SZMSZ JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl Az ülés helye és idıpontja: Gyır (Megyeháza, Díszterem), 2007. január 12. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 27-én, 16,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma Tárgya 5/2010. (IV. 28.) Az önkormányzat 2009.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki Györgyné képviselık, Velki Róbert polgármester

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki Györgyné képviselık, Velki Róbert polgármester J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 28-án 14 órakor megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 29-34. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az önkormányzat tulajdonát

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZ KÖNYV. Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZ KÖNYV Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak : Kómár Jánosné polgármester Baranyi Gusztáv képvisel Cselovszki

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. Az Esély Alapszolgáltatási Központ évi költségvetésérıl Elıadó: Kovács Gyula-polgármester

Jegyzıkönyv. 1. Az Esély Alapszolgáltatási Központ évi költségvetésérıl Elıadó: Kovács Gyula-polgármester Jegyzıkönyv képviselı- Készült Fonó Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. 02. 27-én tartott testületi ülésérıl. Jelen vannak. Kovács Gyula-polgármester Vörös Lajos-alpolgármester Huber Zoltán Nyerges

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14933-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt.

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. szeptember 27-én 16 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1. számú szobája

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 26-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 26-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 26-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21. Ügyszám: 56-104/2011. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. szeptember 21. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének március 30-án 11,55 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérol.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének március 30-án 11,55 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérol. Szám: 8/2010. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z O K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. március 30-án 11,55 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero.hu 7000/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 15555/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-ös sz. terem. Jelen vannak: Siklósi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 17-19. TARTALOMJEGYZÉK 17/2011.(IV.19.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 167-1/2010. Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2010. március 2-án (kedden) 16 óra

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 32.185-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Kecskemét Megyei Jogú Város Szeleifalu-Kiskecskemét-Alsószéktó Városrészi Önkormányzatának 2009. május 20-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Sipos László, a Szeleifalu-Kiskecskemét-Alsószéktó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-án megtartott együttes ülésén Jelen vannak: Buzsák Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2011. augusztus 30.

JEGYZİKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2011. augusztus 30. JEGYZİKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2011. augusztus 30. V. JEGYZİKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 30. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. június 15. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. június 15. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 15-én 8 óra 45 perckor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 28-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 28-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 28-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 3-11. TARTALOMJEGYZÉK 3/2008.(I.28.) PBH.

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 6/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 25-26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 25/2009.(III.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 29.-én 17 óra 15 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2011.(I.05.) ÖH. Pályázat

Részletesebben